NFS 2013:2

Föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Föreskrifter om

ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10)

om yrkesmässig förbehandling och återvinning av avfall

som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter;

beslutade den 31 januari 2013.

Med stöd av 47 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-

skydd föreskriver1 Naturvårdsverket i fråga om Naturvårdsverkets föreskrifter

(NFS 2005:10) om yrkesmässig förbehandling och återvinning av avfall som

utgörs av elektriska och elektroniska produkter

dels att rubriken till föreskrifterna (NFS 2005:10) ska ha följande lydelse,

dels att 2, 9 och 10 §§ ska ha följande lydelse.

Naturvårdsverkets föreskrifter ( 2005:10 ) om yrkesmässig insamling,

förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller

elektroniska produkter

2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om yrkesmässig insamling,

förbehandling och återvinning av elavfall.

Bestämmelser om farligt avfall och batterier finns i avfallsförordningen

(2011:927) och i förordning (2008:834) om producentansvar för batterier.

9 § Vid förbehandling ska åtminstone de ämnen, beredningar och komponen-

ter som nämns i bilaga två avlägsnas från elavfallet och hanteras i separata

fraktioner.

Även ämnen, beredningar och komponenter som inte omfattas av första

stycket men i utsorterad fraktion klassificeras som farligt avfall enligt avfalls-

förordningen (2011:927) ska avlägsnas från elavfallet och hanteras i separata

fraktioner om det inte är uppenbart oskäligt.

10 § Den som bedriver insamlings- eller förbehandlingsverksamhet ska lagra

elavfallet

- skyddat mot nederbörd,

- på en plats som är försedd med tät ytbeläggning,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall

som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (EGT L 37,

13.2.2003, s.24, Celex 32002L0096), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2003/108/EG (EGT L 345, 31.12.2003, s.106, Celex 32003L0108).

NFS 2013:2

Utkom från trycket

den 15 februari 2013

2

NFS 2013:2

- så att spill och förorenat dagvatten kan samlas upp och kan kontrolleras, och

- på en plats som vid behov är försedd med anordning för omhändertagande av

oljespill genom oljeavskiljning.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2013.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)