NFS 2013:7

Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd 95:4 Biotopskydd

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2013:7

Utkom från trycket

den 5 juli 2013

Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd

95:4 Biotopskydd

beslutat den 19 juni 2013.

Naturvårdsverket upphäver allmänna rådet 95:4 Biotopskydd.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Marianne Wetterin

(Enheten

för

tillsynsvägledning

och

annan

vägledning)

Elanders Sverige AB, 2013