NFS 2013:8

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:1) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2013:8

Utkom från trycket

Förordning

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter

och allmänna råd (NFS 2008:1) om klassificering och

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten;

utfärdad den 26 september 2013.

Regeringen föreskriver att Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd

(NFS 2008:1) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

ska upphöra att gälla vid utgången av oktober 2013.

Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling

(NFS).

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon

Abresparr

(Miljödepartementet)

den 17 oktober 2013

Elanders Sverige AB, 2013