NFS 2014:11

Föreskrifter om ändring i kungörelse (SNFS 1987:14) med föreskrifter om Töfsingdalens nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Föreskrifter

om ändring i kungörelse (SNFS 1987:14) med föreskrifter

om Töfsingdalens nationalpark;

beslutade den 12 juni 2014.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver

Naturvårdsverket i fråga om avsnittet Inom nationalparken är det förbjudet att

dels att förbuden i första stycket mot kommersiell verksamhet och ridning ska

upphöra att gälla,

dels att förbudet i första stycket mot eldning ska ha följande lydelse,

dels att det i första stycket ska införas ett nytt förbud mot tältning,

dels att andra stycket ska ha följande lydelse.

Inom nationalparken är det förbjudet att

- anordna upplag

- dra fram mark- eller luftledning

- anlägga stig eller väg

- uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning

- bedriva militär övningsverksamhet

- företa vetenskapliga undersökningar

- gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, måla, spränga eller på annat sätt skada

mark och block

- bortföra mineral eller annat geologiskt material

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och

buskar

- plocka eller gräva upp växter

- inplantera växt- eller djurart

- insamla eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt störa

djurlivet

- jaga eller fiska

- använda motordrivet fordon

- landa med luftfartyg

NFS 2014:11

Utkom från trycket

den 24 juni 2014

2

NFS 2014:11

- elda inom 600 meter från Töfsingen eller från sjöar och vattendrag från och

med Storån uppströms till Hävlingen, enligt karta i bilaga 1. Användning

av grill och friluftskök är dock tillåten

- tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning inom 600 meter från

Töfsingen eller från sjöar och vattendrag från och med Storån uppströms

till Hävlingen, enligt karta i bilaga 1

- medföra okopplad hund

- sätta upp tavla, affisch eller dylikt

- ordna orienteringskontroller eller markerade spår.

Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att ge-

nomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Lena Callermo

(Avdelningen

för

genomförande)

3

NFS 2014:11

Bilaga 1

Elanders Sverige AB, 2014