NFS 2014:12

Föreskrifter om ändring i kungörelse (SNFS 1987:7) med föreskrifter om Abisko nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Föreskrifter

om ändring i kungörelse (SNFS 1987:7) med föreskrifter

om Abisko nationalpark;

beslutade den 12 juni 2014.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver

Naturvårdsverket i fråga om avsnittet Inom nationalparken är det förbjudet att

dels att förbudet i första stycket mot kommersiell verksamhet ska upphöra att

gälla,

dels att det i första stycket ska införas ett nytt förbud mot eldning,

dels att andra stycket ska ha följande lydelse.

Inom nationalparken är det förbjudet att

- anordna upplag,

- dra fram mark- eller luftledning

- anlägga stig eller väg

- uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning

- bedriva militär övningsverksamhet

- företa vetenskapliga undersökningar

- gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, måla, spränga eller på annat sätt skada

mark och block

- bortföra mineral eller annat geologiskt material

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och

buskar

- inplantera växt- eller djurart

- plocka eller gräva upp växter

- insamla eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt störa

djurlivet

- jaga eller fiska

- använda motordrivet fordon utanför anvisade vägar, parkeringsplatser eller

skoterleder

- landa med luftfartyg

- använda motorbåt

NFS 2014:12

Utkom från trycket

den 24 juni 2014

2

NFS 2014:12

- tälta annat än på anvisad plats

- elda, inklusive använda grill, förutom på anvisad plats. Användning av

friluftskök är dock tillåten

- rida

- medföra hund

- under tiden 1 maj–31 juli beträda markerat land- och vattenområde i Abis-

kojåkkas delta

- sätta upp tavla, affisch eller dylikt,

- ordna orienteringskontroller eller markerade spår.

Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

- genomföra organiserade turer eller andra organiserade aktiviteter fler än tre

gånger per år eller med fler än 35 deltagare,

- genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,

- framföra hundspann med fler än fyra hundar.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Lena Callermo

(Avdelningen

för

genomförande)