NFS 2014:26

Föreskrifter NFS 2014:26 om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2014:16) Utkom från trycket den 27 oktober 2014 om Färnebofjärdens nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Föreskrifter

om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2014:16)

om Färnebofjärdens nationalpark;

beslutade den 10 oktober 2014.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver

Naturvårdsverket att 4 § ska ha följande lydelse.

4 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

1. placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller

liknande,

2. utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som

innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,

3. samla grod- eller kräldjur,

4. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur,

5. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller

vedlevande svampar,

6. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning förutom på anvisad

plats,

7. elda, förutom på anvisad plats. Användning av friluftskök och grill är dock

tillåten, och

8. genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang.

________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)

NFS 2014:26

Utkom från trycket

den 27 oktober 2014