NFS 2014:27

Föreskrifter NFS 2014:27 om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2014:19) Utkom från trycket den 27 oktober 2014 om Stenshuvuds nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Föreskrifter

om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2014:19)

om Stenshuvuds nationalpark;

beslutade den 10 oktober 2014.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver

Naturvårdsverket att 1 § ska ha följande lydelse.

Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom

nationalparken

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. anordna upplag eller tippa,

2. dra fram rör eller ledning i mark, vatten eller luft,

3. anlägga stig, väg eller parkeringsplats,

4. uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning eller koja,

5. uppföra mast eller vindkraftverk,

6. uppföra stängsel eller annan hägnad,

7. anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt,

8. bedriva täktverksamhet eller bortföra torv, mineral eller annat geologiskt

material,

9. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som

skadar berg, mark, block, sten eller havsbotten,

10. muddra eller dumpa,

11. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka

hydrologin,

12. dika eller dikesrensa,

13. bedriva skogsbruk genom att avverka, ta bort döda träd eller utföra annan

skogsbruksåtgärd,

14. använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen,

15. kalka mark eller vatten,

16. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

17. jaga,

NFS 2014:27

Utkom från trycket

den 27 oktober 2014

2

NFS 2014:27

18. fiska, med undantag av fiske som bedrivs med stöd av särskild rätt,

19. anlägga fiskodling, och

20. bedriva fruktodling, åkerbruk eller annan liknande verksamhet.

_____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)