NFS 2014:28

Föreskrifter om ändring i kungörelse (SNFS 1987:13) med föreskrifter om Sånfjällets nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Föreskrifter

om ändring i kungörelse (SNFS 1987:13) med föreskrifter

om Sånfjällets nationalpark;

beslutade den 10 oktober 2014.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver

Naturvårdsverket i fråga om avsnittet Inom nationalparken är det förbjudet att

att det i första stycket ska införas ett förbud mot ridning.

Inom nationalparken är det förbjudet att

- anordna upplag

- dra fram mark- eller luftledning

- anlägga stig eller väg

- uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning

- bedriva militär verksamhet

- gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, måla, spränga eller på annat sätt skada

mark och block

- bortföra mineral eller annat geologiskt material

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och

buskar

- plocka eller gräva upp växter

- inplantera växt- eller djurart

- insamla eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt störa

djurlivet

- jaga eller fiska

- använda motordrivet fordon utanför anvisade vägar och parkeringsplatser

- ställa upp husvagn

- landa med luftfartyg

- flyga närmare marken än 300 meter

- rida

- medföra okopplad hund

- sätta upp tavla, affisch eller dylikt

NFS 2014:28

Utkom från trycket

den 27 oktober 2014

2

NFS 2014:28

- ordna orienteringskontroller eller markerade spår

- utföra kalkning; dock får, efter tillstånd av Naturvårdsverket, kalkning ske

i vetenskapligt syfte inom särskilt avgränsat område.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)