NFS 2014:30

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Förordning

om upphävande av Naturvårdsverkets kungörelse med

föreskrifter (SNFS 1991:1) om återföringssystem för

bensingaser vid tankställen för motorfordon;

utfärdad den 4 december 2014.

Regeringen föreskriver att Naturvårdsverkets kungörelse med föreskrifter

(SNFS 1991:1) om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för mo-

torfordon ska upphöra att gälla vid utgången av 2014.

Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling (NFS).

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON

Egon Abresparr

(Miljödepartementet)

NFS 2014:30

Utkom från trycket

den 17 december 2014

Elanders Sverige AB, 2014