NFS 2014:6

Föreskrifter om ändring i kungörelse (SNFS 1987:13) med föreskrifter om Sånfjällets nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Föreskrifter

om ändring i kungörelse (SNFS 1987:13) med föreskrifter

om Sånfjällets nationalpark;

beslutade den 12 juni 2014.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver

Naturvårdsverket i fråga om avsnittet Inom nationalparken är det förbjudet att

dels att förbudet i första stycket mot ridning ska upphöra att gälla,

dels att andra stycket ska ha följande lydelse,

dels att tredje stycket ska upphöra att gälla.

Inom nationalparken är det förbjudet att 1

- anordna upplag

- dra fram mark- eller luftledning

- anlägga stig eller väg

- uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning

- bedriva militär verksamhet

- gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, måla, spränga eller på annat sätt skada

mark och bock

- bortföra mineral eller annat geologiskt material

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och

buskar

- plocka eller gräva upp växter

- inplantera växt- eller djurart

- insamla eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt störa

djurlivet

- jaga eller fiska

- använda motordrivet fordon utanför anvisade vägar och parkeringsplatser

- ställa upp husvagn

- landa med luftfartyg

1 Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.

NFS 2014:6

Utkom från trycket

den 24 juni 2014

2

NFS 2014:6

- flyga närmare marken än 300 meter

- medföra okopplad hund

- sätta upp tavla, affisch eller dylikt

- ordna orienteringskontroller eller markerade spår

- utföra kalkning; dock får, efter tillstånd av Naturvårdsverket, kalkning ske

i vetenskapligt syfte inom särskilt avgränsat område.

Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

- utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som

innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,

- genomföra organiserade turer eller andra organiserade aktiviteter

a. fler än tre gånger per år,

b. med fler än 35 deltagare utanför anvisade stigar, anläggningar och platser,

eller

c. som innebär övernattning mer än en natt i följd på samma plats,

- genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Lena Callermo

(Avdelningen

för

genomförande)