NFS 2015:10

Naturvårdsverkets föreskrifter om jägarexamen

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om jägarexamen;

beslutade den 26 november 2015

Med stöd av 2 kap. 4 § vapenförordningen (1996:70) föreskriver Naturvårds-

verket följande.

Organisation m.m.

1 § Den som vill få tillstånd att inneha jaktvapen ska avlägga jägarexamen i

enlighet med bestämmelserna i dessa föreskrifter.

2 § En samrådsgrupp för jägarexamen kan sammankallas av Naturvårdsverket.

Samrådsgruppen består av representanter för Polismyndigheten, Svenska Jäga-

reförbundet, Jägarnas Riksförbund och vid behov andra berörda myndigheter

och organisationer.

3 § Med jägarorganisationerna avses i dessa föreskrifter Svenska Jägareförbundet

och Jägarnas Riksförbund.

Jägarorganisationerna ska inom varje län svara för provens praktiska ge-

nomförande.

4 § Det framgår av 2 kap. 4 § vapenförordningen (1996:70) att proven för

jägarexamen ska avläggas inför en av Polismyndigheten förordnad provledare.

Ett tillräckligt antal provledare ska vara aktiva vid varje provbana med hänsyn

till provverksamhetens omfattning.

Provledare tillhör en jägarorganisation och ska fullgöra de arbetsuppgifter

som de tilldelas av organisationen.

5 § Ett tillräckligt antal godkända provbanor för jägarexamen ska finnas i varje

län med hänsyn till provverksamhetens omfattning, resvägar, befolkningsun-

derlag m.m.

En provbana ska vara besiktigad och godkänd av respektive jägarorganisation

inom det område där banan ligger.

Jägarorganisationerna ska teckna ansvarsförsäkring för provledare, funktio-

närer och provtagare på provbanorna.

6 § I 2 kap. 4 § vapenförordningen (1996:70) anges att Svenska Jägareförbundet

och Jägarnas Riksförbund ska lämna förslag på provledare till Polismyndighe-

ten. Detta ska göras till Polismyndigheten i den polisregion där provledaren i

huvudsak ska vara verksam.

Den som Polismyndigheten förordnar till provledare

NFS 2015:10

Utkom från trycket

den 3 december 2015

2

NFS 2015:10

- ska ha genomgått provledarutbildning fastställd av Naturvårdsverket och

ha tjänstgjort jämsides med förordnad provledare vid minst två teoretiska

och tjugo praktiska delprov

- ska ha genomgått samtliga prov i jägarexamen med godkänt resultat

- bör ha genomgått studiecirklar eller motsvarande inom ämnesområdet jakt

och viltvård

- ska bedömas lämplig med hänsyn till yrkesverksamhet och personliga

egenskaper

- ska vara känd som en kunnig och omdömesgill jägare med bred jaktlig

erfarenhet och om möjligt ha erfarenhet av undervisning och

- bör vara känd inom jägarorganisation i länet eller annan liknande organisa-

tion.

Förordnande som provledare gäller för viss tid, dock längst fem år.

7 § Förordnande som provledare kan återkallas av Polismyndigheten, om

- provledare begått brott av sådan karaktär att denne bedöms som olämplig

för sitt uppdrag

- provledaren drabbas av sjukdom, skada eller annat men, som gör att prov-

ledaren inte kan fullgöra sitt uppdrag

- provledaren själv avsäger sig sitt uppdrag

- respektive jägarorganisation hemställer om återkallande eller

- andra särskilda skäl föreligger.

8 § Respektive jägarorganisation ska skyndsamt utreda klagomål mot provle-

dares sätt att fullgöra sina uppgifter.

Om det finns grund för att provledaren ska skiljas från sitt uppdrag ska res-

pektive jägarorganisation redovisa frågan till Polismyndigheten och hemställa

att provledarens förordnande återkallas

Om Polismyndigheten beslutar att återkalla förordnandet eller om detta löper

ut, ska provledaren omgående återlämna all materiel och samtliga handlingar

som rör provverksamheten till respektive jägarorganisation.

Jägarexamen - innehåll m.m.

Innehåll

9 § En fullständig jägarexamen består av ett teoretiskt prov och tre praktiska

delprov. Före de praktiska proven ska godkänt teoretiskt prov avläggas. I bi-

lagan illustreras vilka delprov som krävs för ytterligare jaktvapen för någon

som sedan tidigare har delar av en fullständig jägarexamen.

Teoretiskt prov Bestående av 70 frågor

Praktiska prov 1 Hagelgevärsprov

2

Grundprov/kulgevär

3

Högviltprov/kulgevär

De tre praktiska delproven ska bestå av följande moment:

3

NFS 2015:10

Hagelgevärsprov

- Säker hagelgevärshantering

-

Avståndsbedömning

-

Lerduveskjutning

- Skjutning mot markmål

Grundprov/kulgevär

- Säker kulgevärshantering

-

Precisionsskjutning

Högviltprov/kulgevär

- Skjutning mot såväl stillastående som löpande

älgfigur.

Om Grundprov/kulgevär inte avlagts före Högviltprov/kulgevär ska momen-

tet Säker kulgevärshantering ingå. Vid underkänd Säker kulgevärshantering ska

provet mot stillastående och löpande älgfigur avbrytas.

Momenten Speciell hagelgevärshantering under Säker hagelgevärshantering

(enligt 16 §) - och Speciell kulgevärshantering under Säker kulgevärshantering

(enligt 23 §) - som ingår i Hagelgevärsprovet respektive i Grundprov/kulgevär

måste avläggas med godkänt resultat innan sådant prov får fortsättas.

Ett praktiskt delprov ska genomgås med samtliga moment under samma

dag. Vid extrema väderleksförhållanden eller motsvarande får dock provledare

besluta att något moment får genomföras senare.

Den provtagare som innan provet uppträder olämpligt med vapen får inte

avlägga prov. Vid olämplig vapenhantering sedan något delprov ägt rum men

annat delprov inte påbörjats kan provtagaren nekas vidare prov den dagen.

Andra godkända moment i aktuellt delprov får i sådant fall inte tillgodoräknas.

10 § Ett godkänt prov gäller tills vidare.

Provledare ska utfärda intyg över genomgånget prov.

11 § Som typer av jaktvapen räknas vid ansökan om tillstånd till innehav

följande vapen:

Hagelgevär

Alla hagelgevär - oavsett kaliber, antal pipor, pipornas placering, funktionssätt,

laddningskapacitet, jaktligt användningsområde etc. - samt kombinationsvapen

med en eller flera hagelpipor.

Kulgevär avsedda för patroner i klass 2-4 samt för jakt tillåtna luftgevär

Alla kulgevär avsedda för patroner i klasserna 2, 3 och 4 enligt 14 § Natur-

vårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens

vilt - oavsett kaliber, antal pipor, pipornas placering, funktionssätt, laddnings-

kapacitet, jaktligt användningsområde etc. - samt kombinationsvapen med en

eller flera kulpipor av kaliber/kalibrar avsedda för patroner i klasserna 2, 3 och 4.

Till denna vapentyp räknas även luftgevär tillåtna för jakt enligt 20 § Naturvårds-

verkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt.

Kulgevär avsedda för patroner i klass 1

Alla kulgevär avsedda för patroner i klass 1 enligt Naturvårdsverkets föreskrif-

ter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt - oavsett kaliber,

antal pipor, pipornas placering, funktionssätt, laddningskapacitet, jaktligt an-

vändningsområde etc. - samt kombinationsvapen med en eller flera kulpipor

av kaliber/kalibrar, avsedda för patroner i klass 1.

4

NFS 2015:10

Teoretiskt prov

12 § För det teoretiska provet ska det finnas frågeformulär som innehåller frågor

som fastställts av Naturvårdsverket.

13 § Det teoretiska provet ska innehålla 70 frågor inom nedanstående ämnes-

områden

- Artkännedom

- Jakt- och vapenlagstiftning samt annan relevant lagstiftning

- Säkerhet vid vapenhantering

- Jaktetik

- Ekologi

- Naturens och djurens utveckling

- Miljö- och naturvårdshänsyn

- Viltvård

- Fångst av vilda däggdjur och fåglar

- Viltforskning

- Skjutvapen

- Ammunition och ballistik

- Skjutteknik

- Skottverkan

- Eftersök av skadat vilt

- Jakthundar

- Jaktmetoder

- Omhändertagande av fällt vilt

- Skador förorsakade av vilda däggdjur och fåglar

- Skadskjutning

Provet ska lösas på högst 60 minuter.

För att provet ska kunna godkännas måste minst 60 frågor vara rätt besvarade.

14 § Provledare får endast använda det teoretiska provet i samband med provtag-

ning. Provtagare får inte behålla, kopiera eller på annat sätt avbilda frågorna.

Vid prov får hjälpmedel inte användas, annat än de som anges i 31 §. Provet

avbryts för den som fuskar.

Provtagare får avlägga endast ett teoretiskt prov en och samma dag.

Praktiskt hagelgevärsprov

15 § Det praktiska hagelgevärsprovet ska innehålla följande moment:

1. Säker hagelgevärshantering

2. Avståndsbedömning

3. Lerduveskjutning

4. Skjutning mot markmål

Momenten 1 och 2 får utföras som ett enda moment - enligt vad som före-

skrivs i 18 §.

För att bli godkänd ska provtagaren godkännas i samtliga moment.

16 § Vid Säker hagelgevärshantering ska provtagarens förmåga att hantera sitt

hagelgevär säkert prövas på två sätt:

5

NFS 2015:10

a) Speciell hagelgevärshantering, där provtagaren ska utföra vissa handlingar

med ett hagelgevär på en särskild provplats. Vapenhanteringen kontrolleras

och bedöms då i detalj enligt ett särskilt program.

b) Allmän hagelgevärshantering, där provtagarens vapenhantering ska kon-

trolleras och bedömas allmänt i samband med att Avståndsbedömning,

Lerduveskjutning och Skjutning mot markmål genomförs.

För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara säker.

17 § Vid Avståndsbedömning ska provtagarens förmåga att bedöma om ett mål

är inom eller utom hagelhåll prövas.

Sammanlagt fem viltfigurer (däggdjur) av falltyp ska visas samt en fågelsi-

luett mot fri himmel. Fågelsiluett och rådjursfigur ska för godkänt prov vara

placerade på max 20 meters avstånd från provtagaren och för underkänt på 30

meters avstånd från provtagaren. Provtagaren ska markera ett skott med geväret

mot de figurer han eller hon anser vara inom hagelhåll.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren inte markerar skott mot något

av målen utom skotthåll och att provtagaren markerar skott mot samtliga mål

inom skotthåll.

18 § Avläggs proven i 16 och 17 §§ samtidigt (kombinationsprov) ska prov-

tagaren förflytta sig efter en markerad stig, där vissa hinder förekommer och

där provtagaren på sex platser ges möjlighet att markera skott med sitt gevär

mot viltfigurer (5 markbundna vilt och 1 fågelsiluett).

För att kunna godkännas krävs att provtagaren uppfyllt samma krav som

gäller för Säker hagelgevärshantering och Avståndsbedömning.

19 § Vid Lerduveskjutning ska provtagaren skjuta mot sex lerduvor som kastas

rakt ut och bort från en plats omedelbart intill provtagaren - frånskott. Minst

fyra träffade lerduvor krävs för godkänt prov.

20 § Vid Skjutning mot markmål ska provtagaren skjuta mot ett vänster- och ett

högergående markmål på 20 meters avstånd - sidskott. Båda målen ska träffas

för att provet ska vara godkänt. Som träff räknas minst åtta hagel (US nr 7-2,5

mm/7,5-2,4 mm) inom träffområdet (Ø 9 cm, placerat över lung-hjärtområdet)

för hare eller rävfigur, eller 28 hagel inom träffområdet (Ø 18 cm, placerat över

lung-hjärtområdet) för rådjursfigur.

21 § Om provtagaren underkänts i Speciell hagelgevärshantering enligt 16 §

eller underkänts i något av momenten Avståndsbedömning/Säker hagelgevärs-

hantering/Lerduveskjutning eller Skjutning mot markmål på grund av uppenbart

undermålig vapenhantering, ska hagelgevärsprovet avbrytas. Andra godkända

moment i hagelgevärsprovet får i sådant fall inte tillgodoräknas.

Praktiskt grundprov/kulgevär

22 § Det praktiska grundprovet/kulgevär ska innehålla momenten

1. Säker kulgevärshantering

2. Precisionsskjutning

6

NFS 2015:10

23 § Vid Säker kulgevärshantering ska provtagarens förmåga att hantera sitt

kulgevär säkert prövas på två sätt:

a) Speciell kulgevärshantering, där provtagaren får utföra vissa handlingar med

ett kulgevär, där vapenhanteringen kontrolleras och bedöms i detalj enligt

ett särskilt program.

b) Allmän kulgevärshantering, där provtagarens vapenhantering kontrolleras och

bedöms allmänt i samband med att momentet Precisionsskjutning genomförs.

För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara säker.

24 § Om provtagaren underkänts i Speciell kulgevärshantering eller underkänts

i Precisionsskjutning på grund av uppenbart undermålig vapenhantering, ska

kulgevärsprovet avbrytas.

Nytt prov måste i sådant fall göras av hela Grundprov/kulgevär annan dag.

25 § I Precisionsskjutning ska provtagarens förmåga att skjuta två väl sam-

manhållna träffbilder om fyra skott vardera prövas. Den första träffbilden ska

provtagaren skjuta från skjutstol och den andra med jägarmässigt stöd.

Provet ska avläggas utomhus och skjutavståndet ska vara 80 meter.

För att kunna godkännas krävs att kulhålen i respektive serie täcks helt av

cirkelrunda träffbildsmallar.

Serie skjuten från skjutstolen får ha högst 12 cm spridning.

Serie skjuten med jägarmässigt stöd får ha högst 17 cm spridning.

Om bara den ena serien är godkänd, ska momentet underkännas.

Praktiskt Högviltprov/kulgevär

26 § Praktiskt Högviltprov/kulgevär ska vara utformat som respektive jägaror-

ganisations älgskytteprov och innehålla

1. Skjutning mot stillastående älgfigur

2. Skjutning mot löpande älgfigur

Provet ska avläggas utomhus och skjutavståndet ska vara 80 meter.

Om detta delprov avläggs före Grundprov kulgevär ska provet börjas med

Säker kulgevärshantering.

27 § Provtagare som önskar avlägga godkänt Högviltprov/kulgevär ska skjuta

”Godkänd” för erhållande av respektive jägarorganisations älgskyttemärke i

brons på godkänd provbana och inför provledare.

28 § Vid praktiskt Högviltprov/kulgevär ska provtagaren skjuta minst tre god-

kända 4-skottserier samma dag för godkänt. Vidare får provtagaren inte skjuta

mer än nio stycken 4-skottserier samma dag.

Omprov av underkänt prov

29 § Den som helt eller delvis underkänts i prov, har rätt att avlägga nytt prov.

Omprov av helt underkänt prov eller avbrutet prov på grund av fusk eller

uppenbart undermålig vapenhantering, får inte göras samma dag.

7

NFS 2015:10

Om endast ett av momenten Avståndsbedömning, Lerduveskjutning eller

Skjutning mot markmål i hagelgevärsprovet underkänts, får högst två omprov av

det underkända momentet göras samma dag. Motsvarande gäller om momentet

Precisionsskjutning i Praktiskt grundprov/kulgevär underkänts.

Utformning av provplatser

30 § De skjutmoment med skarp ammunition som ingår i delproven Praktiskt

hagelgevärsprov och Praktiskt grundprov/kulgevär samt i Högviltprov/kulgevär

får genomföras endast på sådana platser på skjutbanan som berörd myndighet

godkänt för skjutning med de aktuella vapentyperna.

Provtagare med funktionsnedsättning

31 § Vid prövning av provtagare med någon form av funktionsnedsättning ska

proven anpassas till den typ av funktionsnedsättning provtagaren har.

Avgifter m.m.

32 § Provtagare ska erlägga avgift för respektive prov enligt följande:

Teoretiskt prov

250 kronor

Hagelgevärsprov

400 kronor

Grundprov/kulgevär

200 kronor

Högviltprov/kulgevär

200 kronor

Omprovsmoment

100 kronor

Tilläggsserie 1

50 kronor

Tilläggsserie 2

50 kronor

Skjutbanans kostnad för ammunition tillkommer. Inga andra avgifter utöver

den av Naturvårdsverket fastställda avgiften och eventuell kostnad för am-

munition får tas ut av provbanan vid provtillfället. Kvitto på betalda avgifter

ska kunna utfärdas.

32 a § Fördelningen av avgiftsintäkterna mellan provbanorna och Naturvårds-

verket regleras i särskilt beslut.

33 § Intyg över avlagda prov i jägarexamen ska utfärdas av provledare och

sammanställas i form av ett jägarexamensbevis. Provledare ska registrera

samtliga avlagda prov i Naturvårdsverkets jägarregister senast tio dagar efter

genomfört prov.

Registernummer för provledare och provbanor

34 § Provledare ska tilldelas ett registernummer av Naturvårdsverket bestående

av länsbokstav och tre siffror.

Provledaren ska ange detta registernummer på utfärdade intyg.

8

NFS 2015:10

35 § Varje provbana ska tilldelas ett registernummer av Naturvårdsverket

bestående av länsbokstav och tre siffror.

Provledare som leder prov för jägarexamen vid viss provbana ska känna till

banans registernummer och ange detta på utfärdade intyg.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016 då Naturvårdsverkets före-

skrifter (NFS 2005:4) om jägarexamen ska upphöra att gälla.

_____________

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Rikard Janson

(Avdelningen för genomförande)

9

NFS 2015:10

Bilaga

Utgå från denna kolumn. Sök upp den rad där de vapen finns som provtagaren (eller motsvarande) redan har. Följ sedan raden åt höger och stanna

i den ruta ovanför vilken de vapen finns angivna som provtagaren önskar anskaffa. Där står vilka prov som måste avläggas.

Sök här upp de vapen som provtagaren (eller motsvarande) vill anskaffa.

Hagel

Kula 1

Kula 2

Kula 1 +

Kula 2

Kombi 1

Hagel + Kula 1

Hagel + Kombi 1

Kombi 1 + Kula 1

Kombi 2

Hagel + Kula 2

Hagel + Kombi 2

Kombi 2 + Kula 2

Kula 1 + Kombi 2

Kula 2 + Kombi 1

Kombi 1 + Kombi 2

Inget vapen alls

T, Ha

T, Gk, Hk

T, Gk

T, Gk, Hk

T, Ha, Gk, Hk

T, Ha, Gk

T, Ha, Gk, Hk

Hagel

0

T, Gk, Hk

T, Gk

T, Gk, Hk

T, Gk, Hk

T, Gk

T, Gk, Hk

Kula 1

T, Ha

0

0

0

T, Ha

T, Ha

T, Ha

Kula 2

T, Ha

T, Gk, Hk

0

T, Gk, Hk

T, Ha, Gk, Hk

T, Ha

T, Ha, Gk, Hk

Kula 1 + Kula 2

T, Ha

0

0

0

T, Ha

T, Ha

T, Ha

Kombi 1

Hagel + Kula 1

Hagel + Kombi 1

Kula 1 + Kombi 1

0

0

0

0

0

0

0

Kombi 2

Hagel + Kula 2

Hagel + Kombi 2

Kombi 2 + Kula 2

0

T, Gk, Hk

0

T, Gk, Hk

T, Gk, Hk

0

T, Gk, Hk

T = Teoretiskt prov, Ha = Hagelgevärsprov, Gk = Grundprov/kulgeär, Hk = Högviltprov/kulgevär

Fotnot:

Kula 1 avser klass 1 enligt 14 § i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:18

Kula 2 avser klasserna 2-4 enligt samma föreskrifter

Kombi 1 avser kombinationsvapen i klass1

Kombi 2 avser kombinationsvapen i klass 2-4