NFS 2016:3

Naturvårdsverkets föreskrifter om förenklat förfarande för vissa avfallstransporter inom gränsområdet mellan Sverige och Finland

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om förenklat förfarande för vissa avfallstransporter inom

gränsområdet mellan Sverige och Finland;

beslutade den 26 maj 2016

Med stöd av 70 § avfallsförordningen (2011:927) föreskriver Naturvårdsverket

följande.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om kriterier och förfaranden

som får tillämpas för vissa gränsöverskridande transporter inom gränsområdet

mellan Finland och Sverige av särskilda avfallsflöden avsedda för återvinning

eller bortskaffande, i enlighet med bilateralt avtal mellan Finland och Sverige av

den 4 september 2015 och artikel 30 i Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall1.

Tillämpningsområde

Geografiskt tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter får tillämpas för avfallstransporter

1. mellan Norrbottens län i Sverige och landskapet Lappland i Finland samt

2. från landskapet Åland i Finland till Sverige.

Anläggning för återvinning eller bortskaffande

3 § Avfall som transporteras i enlighet med förfarandet i dessa föreskrifter ska

transporteras till närmast lämpliga anläggning inom det i 2 § angivna geografiska

tillämpningsområdet.

Avfallsslag

4 § Dessa föreskrifter omfattar endast avfall som uppkommit inom det i 2 §

angivna geografiska tillämpningsområdet.

Förfarandet vid transporter mellan Finland och Sverige enligt 9 § i dessa

föreskrifter får tillämpas för transporter av

1. alla avfallsslag, även farligt avfall, som i avsändarlandet omfattas av kom-

munens ansvar och

2. förpackningsavfall, slam från avloppsreningsverk, bygg- och rivningsavfall,

avfall från primärproduktion och livsmedelstillverkning samt andra därmed

jämförbara typer av avfall som inte är farligt avfall.

1 EUT L 190, 12.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1013).

NFS 2016:3

Utkom från trycket

den 16 juni 2016

2

NFS 2016:3

Förfarandet vid genomfartstransporter enligt 10 § i dessa föreskrifter får

tillämpas för transporter av alla avfallsslag.

Övriga förutsättningar

5 § Anmälaren ska lämna in en skriftlig begäran till Naturvårdsverket om att

en anmälan av en gränsöverskridande transport av avfall ska prövas enligt

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Definitioner

6 § Med förordning (EG) nr 1013/2006 avses i dessa föreskrifter Europapar-

lamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om

transport av avfall.

7 § Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i förord-

ning (EG) nr 1013/2006.

8 § Med behörig myndighet avses den myndighet i respektive land som utnämnts

som behörig enligt bestämmelserna i avfallstransportförordningen,

Behörig myndighet i Sverige är Naturvårdsverket.

Förfaranden

Förfarande vid avfallstransport mellan Finland och Sverige

9 § För de avfallstransporter som omfattas av dessa föreskrifter ska bestäm-

melserna i förordning (EG) nr 1013/2006 tillämpas med följande undantag

och tillägg.

1. Med avvikelse från artikel 9.4 i förordning (EG) nr 1013/2006 får giltighets-

tiden för ett skriftligt godkännande av en generell anmälan, som görs enligt

artikel 13 i avfallstransportförordningen, enligt dessa föreskrifter, bestämmas

till som mest fem år.

2. Med avvikelse från artikel 16 b, d och e i förordning (EG) nr 1013/2006,

om insändande av transportdokument, får den mottagande anläggningen

kvartalsvis sända in en sammanställning av genomförda avfallstransporter

till de behöriga myndigheterna i mottagar- och avsändarlandet. En sådan

sammanställning ska göras på särskild blankett (bilaga 1) eller på annat sätt,

under förutsättning att den innehåller samtliga uppgifter som efterfrågas i

blanketten. Sammanställningen ska sändas till de behöriga myndigheterna

senast 15 dygn efter att kvartalet gått ut. För avfall som ännu inte behandlats

vid tidpunkten för insändandet av sammanställningen får uppgift om behand-

lingsdag lämnas i senare sammanställning, dock högst ett kalenderår efter

det att avfallet mottagits av behandlingsanläggning, i enlighet med artikel

16 e förordning (EG) 1013/2006.

Förfarande vid transitering (genomfartstransport)

10 § För avfall som transporteras från och behandlas inom det geografiska

tillämpningsområdet i Sverige men transiteras genom Finlands geografiska

tillämpningsområde (genomfartstransport) får följande förfarande tillämpas.

3

NFS 2016:3

1. Avsändaren ska skriftligen anmäla planerad genomfartstransport till Na-

turvårdsverket. Anmälan ska göras på särskild blankett, bilaga 2, eller på

annat sätt, under förutsättning att den innehåller samtliga uppgifter som

efterfrågas i blanketten.

2. När Naturvårdsverket har mottagit en korrekt ifylld anmälan ska anmälan

vidarebefordras till behörig myndighet i Finland.

3. Den behöriga myndigheten i Finland ska sända ett godkännande av anmälan

eller invända mot transporten i enlighet med artikel 11 eller 12 i förordning

(EG) nr 1013/2006. Giltighetstiden för ett godkännande av en anmälan får

bestämmas till som mest fem år.

4. Då anmälaren har fått godkännandet i form av en signerad blankett (bilaga

2) eller motsvarande, kan transporten påbörjas. Godkännandet ska följa

avfallstransporten.

För avfall som transporteras från och behandlas inom det geografiska till-

lämpningsområdet i Finland men som transiteras genom Sveriges geografiska

tillämpningsområde ska Naturvårdsverket, efter att ha mottagit en anmälan som

uppfyller kraven i första stycket 1. från behörig myndighet i Finland, antingen

sända ett godkännande av anmälan eller invända mot transporten i enlighet

med artikel 11 eller 12 i förordning (EG) nr 1013/2006.

Giltighetstiden för ett godkännande av en anmälan enligt första eller andra

stycket får bestämmas till som mest fem år.

Tvister

11 § Om Naturvårdsverket och den behöriga myndigheten i Finland inte är

överens om hur dessa föreskrifter ska tillämpas i fråga om en enskild transport

och enighet inte kan nås genom förhandlingar, ska bestämmelserna i förordning

(EG) nr 1013/2006 istället tillämpas.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas första gången när

det bilaterala avtalet mellan Finland och Sverige av den 4 september 2015 om

ett förenklat förfarande för vissa avfallstransporter inom gränsområdet mellan

Sverige och Finland träder i kraft under juli 2016.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)

4

NFS 2016:3

Bilaga 1

Sammanställning av genomförda avfallstransporter

Rapportering gällande kvartal januari-mars, april- juni, juli-september eller

oktober-december.

Sammanställning av genomförda avfallstransporter enligt överenskommelsen om

transport av avfall i gränsområden mellan Finland och Sverige

Anmälan nr

Anmälare

Rapporte-

ringsperiod

Behandlings-

anläggning

Serienummer Transportdag Ankomstdag

Behandlingsdag Vikt (t)

Totalt

Datum

Underskrift

Förtydligande av namnet

5

NFS 2016:3

Bilaga 2

Dokument för genomfartstransport av avfall/

Jätteen läpikulkuasiakirja

Godkännande av genomfartstransport av avfall (första delen ifylles av anmälaren

eller av den behöriga myndigheten)

Hyväksyntä jätteen läpikulkuun (ensimmäisen osan täyttää ilmoittaja tai toi-

mivaltainen viranomainen)

Detta signerade dokument ska följa genomfartstransporten.

Allekirjoitettu lomake on pidettävä kuljetuksen mukana.

Del 1/ Osa 1

1. Berörda länder samt färdväg / Siirtoon osallistuvat maat ja ajoreitti

2. Exportör eller avsändare / Viejä tai lähettäjä

Namn /Nimi:

Registrerings nr/Yritys- ja yhteisötunnus:

Adress/Osoite:

Kontaktperson/Yhteyshenkilö:

E-post/S-posti:

3. Avfallsproducent / Jätteen tuottaja

Namn /Nimi:

Registrerings nr/Yritys- ja yhteisötunnus:

Adress/Osoite:

Kontaktperson/Yhteyshenkilö:

E-post/S-posti:

4. Importör eller mottagare / Tuoja tai vastaanottaja

Namn /Nimi:

Registrerings nr/Yritys- ja yhteisötunnus:

Adress/Osoite:

Kontaktperson/Yhteyshenkilö:

E-post/S-posti:

5. Bortskaffnings- eller återvinningsanläggning / Käsittely- tai hyödyntämislaitos

Namn /Nimi:

Registrerings nr/Yritys- ja yhteisötunnus:

Adress/Osoite:

Kontaktperson/Yhteyshenkilö:

E-post/S-posti:

6. Avfallets beteckning och sammansättning / Jätteen kuvaus ja koostumus

7. Avfallets identifieringskod, relevant kod av Europeiska avfallskatalogen/ Jätetunniste,

asiaankuuluva Euroopan jäteluettelon nimike

6

NFS 2016:3

Godkännande av genomfartstransport av avfall utfärdat av de behöriga myn-

digheterna.

Hyväksyntä jätteen läpikuljetukseen, toimivaltaisen viranomaisen leima ja,

tai allekirjoitus.

Del 2 / Osa 2

Behörig myndighet i avsändar-och

mottagarlandet / Lähtö- ja vastaa-

nottomaan toimivaltainen virano-

mainen

Behörig myndighet i genomfarts-

transportslandet /

Läpikulkumaan toimivaltainen

viranomainen

Godkännandet är giltigt till och med / Hyväksynnän voimassaoloaika

Villkor, om några, enligt följande / Erityisehdot