NFS 2016:5

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:5 om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) Utkom från trycket om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; den 15 juni 2016 beslutade den 9 juni 2016 Naturvårdsverket föreskriver1 med stöd av 2 kap. 36 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 3 kap. 5 §, av följande lydelse.

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2)

om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel;

beslutade den 9 juni 2016

Naturvårdsverket föreskriver1 med stöd av 2 kap. 36 § förordningen (2014:425)

om bekämpningsmedel

att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 3 kap. 5 §, av följande

lydelse.

3 kap. Spridning av växtskyddsmedel

5 § Bestämmelserna i 1 § gäller inte den som från spårbundet fordon sprider

växtskyddsmedel på banvallar för järnvägsspår. Den som från spårbundet fordon

sprider växtskyddsmedel på banvallar för järnvägsspår ska hålla följande minsta

skyddsavstånd.

1. 1 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar,

2. 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta

eller strandbrinkens överkant, och

3. 12 meter till dricksvattenbrunnar.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juli 2016.

2. Föreskrifterna upphör att gälla den 31 december 2018.

NATURVÅRDSVERKET

Kerstin Cederlöf

Lena Callermo

(Avdelningen

för

genomförande)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprät-

tande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämp-

ningsmedel, i den ursprungliga lydelsen (EUT L 309, 24.11.2009, s. 71-86, Celex 32009L0128).

NFS 2016:5

Utkom från trycket

den 15 juni 2016