NFS 2018:10

Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av kungörelse med föreskrifter (SNFS 1993:7) om hantering av brandsläckningsanordningar med halon m.m

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter om

upphävande av kungörelse med föreskrifter (SNFS 1993:7)

om hantering av brandsläckningsanordningar med halon

m.m;

beslutade den 1 november 2018

Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 28 § förordningen (2008:245) om

kemiska produkter och biotekniska organismer att kungörelse med föreskrifter

(SNFS 1993:7) om hantering av brandsläckningsanordningar med halon m.m

ska upphöra att gälla vid utgången av december 2018.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter att de utkom från tryck.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Stefan Nyström

(Klimatavdelningen)

NFS 2018:10

Utkom från trycket

den 9 november 2018