NFS 2019:2

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning

och viss övrig hantering av växtskyddsmedel;

beslutade den 2 maj 2019

Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 2 kap. 36 § förordningen (2014:425)

om bekämpningsmedel att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 3 kap.

5 §, av följande lydelse.

3 kap. Spridning av växtskyddsmedel

5 § Bestämmelserna i 1 § gäller inte den som från spårbundet fordon sprider

växtskyddsmedel på banvallar för järnvägsspår. Den som från spårbundet for-

don sprider växtskyddsmedel på banvallar för järnvägsspår ska hålla följande

minsta skyddsavstånd.

1. 1 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar,

2. 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta

eller strandbrinkens överkant, och

3. 12 meter till dricksvattenbrunnar.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 maj 2019.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Lena Callermo

(Samhällsavdelningen)

NFS 2019:2

Utkom från trycket

den 8 maj 2019