NFS 2019:8

Föreskrifter om NFS 2019:8 ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:10) om Utkom från trycket den 29 november 2019 jägarexamen

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Föreskrifter om

ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:10) om

jägarexamen;

beslutade den 22 november 2019.

Med stöd av 2 kap. 4 § vapenförordningen (1996:70) föreskriver Naturvårds-

verket

dels att 4, 9, 12–13, 32, 34–35 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 4 a, 13 a och 13 b §§, av följande

lydelse.

4 § Det framgår av 2 kap. 4 § vapenförordningen (1996:70) att proven för

jägarexamen ska avläggas inför en av Polismyndigheten förordnad provledare.

Provledare ska fullgöra de arbetsuppgifter som de tilldelas av jägarorgani-

sationen.

Jägarorganisationerna ska se till att ett tillräckligt antal provledare ska vara

aktiva vid varje provbana med hänsyn till provverksamhetens omfattning.

4 a § En provledare får vara verksam vid högst tre provbanor.

Provledarens jägarorganisation ska anmäla till Naturvårdsverket om en

provledare ska vara verksam vid mer än en provbana.

En sådan anmälan ska föregås av samråd mellan jägarorganisationerna.

Samråd behöver inte ske om provledaren tillhör samma jägarorganisation som

äger eller driver alla aktuella provbanor.

9 § En fullständig jägarexamen består av ett teoretiskt prov och tre praktiska

delprov. Före de praktiska proven ska godkänt teoretiskt prov avläggas. I bila-

gan illustreras vilka delprov som krävs för ytterligare jaktvapen för någon som

sedan tidigare har delar av en fullständig jägarexamen.

Teoretiskt prov Bestående av det antal frågor som anges i 13 a §

Praktiska prov - Hagelgevärsprov

-

Grundprov/kulgevär

-

Högviltprov/kulgevär

De tre praktiska delproven ska bestå av följande moment:

Hagelgevärsprov - Säker hagelgevärshantering

-

Avståndsbedömning

-

Lerduveskjutning

- Skjutning mot markmål

NFS 2019:8

Utkom från trycket

den 29 november 2019

2

NFS 2019:8

Grundprov/kulgevär

- Säker kulgevärshantering

-

Precisionsskjutning

Högviltprov/kulgevär

- Skjutning mot såväl stillastående som löpande

älgfigur.

Om Grundprov/kulgevär inte avlagts före Högviltprov/kulgevär ska momen-

tet Säker kulgevärshantering ingå. Vid underkänd Säker kulgevärshantering ska

provet mot stillastående och löpande älgfigur avbrytas.

Momenten Speciell hagelgevärshantering under Säker hagelgevärshantering

(enligt 16 §) - och Speciell kulgevärshantering under Säker kulgevärshantering

(enligt 23 §) - som ingår i Hagelgevärsprovet respektive i Grundprov/kulgevär

måste avläggas med godkänt resultat innan sådant prov får fortsättas.

Ett praktiskt delprov ska genomgås med samtliga moment under samma

dag. Vid extrema väderleksförhållanden eller motsvarande får dock provledare

besluta att något moment får genomföras senare.

Den provtagare som innan provet uppträder olämpligt med vapen får inte

avlägga prov. Vid olämplig vapenhantering sedan något delprov ägt rum men

annat delprov inte påbörjats kan provtagaren nekas vidare prov den dagen.

Andra godkända moment i aktuellt delprov får i sådant fall inte tillgodoräknas.

12 § Naturvårdsverket ansvarar för både innehållet i och utformningen av det

teoretiska provet.

Det teoretiska provet ska avläggas på det sätt som Naturvårdsverket anvisar.

13 §

1

Det teoretiska provet ska innehålla frågor inom ämnesområdena

– artkännedom,

– ekologi samt naturens och djurens utveckling,

– fångst av vilda däggdjur och fåglar,

– jakt- och vapenlagstiftning samt annan relevant lagstiftning,

– jaktetik,

– jakthundar,

– jaktmetoder,

– miljö- och naturvårdshänsyn,

– omhändertagande av fällt vilt,

– skadskjutning och eftersök av skadat vilt,

– skjutvapen och skjutteknik,

– skottverkan, ammunition och ballistik,

– säkerhet vid vapenhantering,

– viltforskning,

– viltförvaltning och viltskador, samt

– viltvård.

13 a § Det teoretiska provet innehåller 70 frågor (provfrågor) och ska lösas på

högst 60 minuter.

För att provet ska godkännas måste minst 60 provfrågor vara rätt besvarade.

1 Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

3

NFS 2019:8

13 b § Utöver provfrågorna får Naturvårdsverket lägga till högst tre frågor

(testfrågor) i det teoretiska provet utan att provtagaren vet vilka dessa är. Test-

frågorna ska inte räknas in i provtagarens slutresultat.

32 § Provtagare ska betala en avgift till provbanan för respektive prov enligt

följande:

Teoretiskt prov

500 kronor

Hagelgevärsprov

400 kronor

Grundprov/kulgevär

200 kronor

Högviltprov/kulgevär

200 kronor

Omprovsmoment

100 kronor

Tilläggsserie 1

50 kronor

Tilläggsserie 2

50 kronor

Skjutbanans kostnad för ammunition tillkommer. Inga andra avgifter utöver

den av Naturvårdsverket fastställda avgiften och eventuell kostnad för ammu-

nition får tas ut av provbanan vid provtillfället. Kvitto på betalda avgifter ska

kunna utfärdas av provbanan.

34 § Provledare ska tilldelas ett registernummer av Naturvårdsverket bestående

av länsbokstav och tre siffror.

Provledare ska ange sitt registernummer på utfärdade intyg.

Provledarens registernummer ska anges vid registrering av provresultaten

i jägarregistret.

35 § Varje provbana ska tilldelas ett registernummer av Naturvårdsverket

bestående av länsbokstav och tre siffror.

Provledare som leder prov för jägarexamen vid provbana ska ange banans

registernummer på utfärdade intyg.

Provbanans registernummer ska anges vid registrering av provresultaten i

jägarregistret.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Gunilla Ewing Skotnicka

(Naturavdelningen)