Innehåll på lagen.nu

Lagen.nu innehåller lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter, vägledande rättsfall och myndighetsavgöranden samt förarbeten. Nedan beskrivs innehållet i mer detalj. Under ansvarsfriskrivning framgår även vilka fel som kan förekomma i materialet.

Författningar i SFS

På lagen.nu finns konsoliderade versioner av de nu gällande författningarna som publicerats i svensk författningssamling (SFS). Dessa hämtas från Regeringskansliets rättsdatabaser. Sammanlagt finns drygt 4000 författningar publicerade.

När upphävandedatumet för en författning inträffar tas författningstexten bort. Detta gäller dessvärre även om författningen enligt övergångsbestämmelserna ska ha fortsatt giltighet i vissa delar. En framtida version av lagen.nu kommer -- förhoppningsvis -- att ha äldre författningar tillgängliga.

Förarbeten

Tjänsten har förarbeten från en rad olika källor. Det är mestadels regering och riksdag som ansvarar för de källor som finns, men olika avdelningar har ibland olika databaser med varierande format och grad av fullständighet.

Den primära källan är Rättsdokument på regeringens webbplats <http://www.regeringen.se/rattsdokument/> där alla nya förarbeten publiceras. Om ett visst dokument saknas där, men finns i någon annan källa, används denna andra källa istället. Det framgår bredvid rubriken för varje enskilt förarbete vilken källa som använts.

Propositioner

System Message: WARNING/2 (<string>, line 2); backlink

Duplicate explicit target name: "regeringskansliets rättsdatabaser".

Utöver regeringens rättsdokument hämtas propositioner från Riksdagens dokument & lagar och Regeringskansliets rättsdatabaser. Propositioner äldre än ca 1995 är som huvudregel inskannade från pappersoriginal. Sammantaget finns samtliga utgivna propositioner tillbaks till 1971 i tjänsten, ca 7 500 dokument.

Statens offentliga utredningar

Betänkanden utgivna i serien Statens offentliga utredningar ("SOU:er") hämtas, utöver från regeringens rättsdokument, från Kungliga bibliotekets digitalisering av äldre SOU:er. Sammantaget finns därmed samtliga utgivna SOU:er från starten 1922 tillgängliga, ca 7 500 dokument.

Departementsserien

Betänkanden utgivna i departementsserien ("Ds:ar") hämtas enbart från Rättsdokument, sammanlagt ca 1 100 dokument.

Vissa departement (framförallt finansdepartementet) ger numera ut betänkanden i PM-form, som till innehåll och funktion ligger nära Ds:ar, men som inte ges ut i departementsserien. Dessa publiceras inte på lagen.nu.

Kommittédirektiv

System Message: WARNING/2 (<string>, line 2); backlink

Duplicate explicit target name: "regeringskansliets rättsdatabaser".

Utöver regeringens rättsdokument hämtas kommittédirektiv även från Regeringskansliets rättsdatabaser och PDF-samlingar. Sammanlagt finns ca 3 900 kommittédirektiv tillbaks till 1987.

Vägledande domstolsavgöranden

Tjänsten innehåller ett urval av avgöranden från Högsta domstolen (HD), Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), hovrätterna, kammarrätterna, Mark- och miljööverdomstolen, Patent- och marknadsöverdomstolen, Migrationsöverdomstolen och Arbetsdomstolen. Det finns även äldre avgöranden från Regeringsrätten (numera HFD), Marknadsdomstolen och Miljööverdomstolen. Urvalet görs av domstolarna själva, och är detsamma som de rättsfall som publiceras i de rättsfallssamlingar som ges ut i tryckt form.

Referat

Notiser

inte mig-notiser

Vägledande myndighetsavgöranden

ARN

Justitieombudsmannen

Justitiekanslern

Myndigheters författningssamlingar

Lagen.nu innehåller författningssamlingar från ett urval av myndigheter:

 • Arbetsmiljöverket (AFS)
 • Bolagsverket (BOLFS)
 • Datainspektionen (DIFS)
 • Domstolsverket (DVFS)
 • Energimarknadsinspektionen (EIFS)
 • Finansinspektionen (FFFS, inkl BFFS)
 • Försvarsmakten (FFS)
 • Folkhälsomyndigheten (FoHMFS, inkl HSLF-FS)
 • Kronofogdemyndigheten (KFMFS)
 • Konsumentverket (KOVFS)
 • Kriminalvården (KVFS)
 • Lotteriinspektonen (LIFS)
 • Lantmäteriet (LMFS)
 • Läkemedelsverket (LVFS)
 • Migrationsverket (MIGRFS)
 • Myndigheten för press radio och tv (MPRTVFS, inkl MRTVFS och RTVFS)
 • Myndigheten för yrkeshögskolan (MYHFS)
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBFS, inkl SRVFS, KBMFS och SÄIFS)
 • Naturvårdsverket (NFS, inkl SNFS)
 • Riksgäldskontoret (RGKFS)
 • Revisorsnämnden (RNFS)
 • Statens jordbruksverk (SJVFS, inkl DFS)
 • Skatteverket (SKVFS, inkl RSFS)
 • Socialstyrelsen (SOSFS)

På lagen.nu finns de föreskrifter som myndigheterna tillgängliggjort på sina respektive webbplatser. Detta inkluderar vanligtvis inte upphävda föreskrifter. Konsoliderade föreskrifter för en myndighet publiceras inte på lagen.nu i dagsläget, även om myndigheten gjort sådana tillgängliga. Sammanlagt finns drygt 1700 föreskrifter publicerade.