Varför finns lagen.nu?

För de flesta människor är det juridiska systemet något ganska främmande och avlägset. Även om man kan dess grundläggande uppbyggnad och kanske lite detaljer om vissa områden är förtrogenhet med de viktiga rättskällorna - lagtext, förarbeten, rättsfall, m.m. - för det mesta förbehållet de som jobbar med juridik.

Samtidigt påverkar juridik i stort sett allt man kan vilja företa sig. Den som har förstahandskunskap om hur det juridiska systemet ser ut förstår mer om sin omvärld. Och förstahandskunskap kräver tillgång till dessa rättskällor.

Lagen.nu startades som en reaktion mot att befintliga rättsinformationstjänster var dåligt uppbyggda, stängda för allmänheten, eller både och.

Fokuset ligger på att samla och presentera förstahandsinformation. Inom många områden finns det mer lättläst och tillrättalagd information att tillgå, särskilt från våra myndigheter - exempelvis konsumenträtt, skatterätt eller associationsrätt - som kan vara en bra startpunkt för att förstå ett visst ämne. Men ska man gå till botten med något måste man gå till primärkällorna.

Internet förändrar vårt förhållningssätt till kunskap. Information som tidigare var förbehållet de experter som mödosamt tillgodogjort sig den genom lång utbildning och arbetslivserfarenhet finns nu tillgänglig för vem som helst som är intresserad och motiverad. Människor med olika kunskapsnivåer kommunicerar - via mail, webbforum, IM, och oräkneligt många andra former - och hjälper varandra till större insikt. En webbtjänst med förstahandsinformation som är vettigt uppbyggd och framförallt länkar kan vara en liten men viktig byggsten i ett sånt kunskapsbygge.

Min förhoppning är att lagen.nu ska vara en sån byggsten.

Staffan Malmgren, staffan@tomtebo.org