PMFS 2015:6

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om registreringskort för hotellgäster m.m.

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om registreringskort för hotellgäster m.m.;

beslutade den 31 juli 2015.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 6 kap. 13 § utlänningsförordningen (2006:97) och meddelar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 § 1 § Enligt 6 kap. 13 § utlänningsförordningen (2006:97) ska den som driver hotell, pensionat eller annan yrkesmässig uthyrningsverksamhet för övernattning se till att utlänningar på ett egenhändigt undertecknat registreringskort lämnar de uppgifter som Polismyndigheten föreskriver.

Bestämmelserna tillämpas även beträffande sådan uthyrningsverksamhet som avser exempelvis boende i tält, husvagn eller båt.

Definitioner

2 § 2 § I denna författning används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

– Med utlänning avses den som inte är medborgare i Sverige. En utlän-

ning som är fast bosatt och folkbokförd i Sverige är dock undantagen från kravet på registrering. – Med gruppresa avses att flera personer deltar i en arrangerad resa. Per-

soner som reser tillsammans eller som deltar i en konferens utgör ingen grupp om de inte deltar i en gruppresa. – Med registreringsansvarig avses den som omfattas av bestämmelserna

i 1 §.

Registreringskort

3 § 3 § Den registreringsansvarige får själv utforma ett för den egna verksamheten lämpligt registreringskort.

Registreringskortet ska innehålla uppgifter om utlänningens efternamn, förnamn, födelsetid, hemortsadress, ankomstdag och avresedag.

Vidare ska det på kortet finnas uppgift om vilken legitimationshandling som uppvisats, handlingens nummer samt utlänningens underskrift och datum för denna.

PMFS 2015:6 FAP 279-1

Utkom från trycket den 25 augusti 2015

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om registreringskort för hotellgäster m.m.;

beslutade den 31 juli 2015.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 6 kap. 13 § utlänningsförordningen (2006:97) och meddelar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 § 1 § Enligt 6 kap. 13 § utlänningsförordningen (2006:97) ska den som driver hotell, pensionat eller annan yrkesmässig uthyrningsverksamhet för övernattning se till att utlänningar på ett egenhändigt undertecknat registreringskort lämnar de uppgifter som Polismyndigheten föreskriver.

Bestämmelserna tillämpas även beträffande sådan uthyrningsverksamhet som avser exempelvis boende i tält, husvagn eller båt.

Definitioner

2 § 2 § I denna författning används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

– Med utlänning avses den som inte är medborgare i Sverige. En utlän-

ning som är fast bosatt och folkbokförd i Sverige är dock undantagen från kravet på registrering. – Med gruppresa avses att flera personer deltar i en arrangerad resa. Per-

soner som reser tillsammans eller som deltar i en konferens utgör ingen grupp om de inte deltar i en gruppresa. – Med registreringsansvarig avses den som omfattas av bestämmelserna

i 1 §.

Registreringskort

3 § 3 § Den registreringsansvarige får själv utforma ett för den egna verksamheten lämpligt registreringskort.

Registreringskortet ska innehålla uppgifter om utlänningens efternamn, förnamn, födelsetid, hemortsadress, ankomstdag och avresedag.

Vidare ska det på kortet finnas uppgift om vilken legitimationshandling som uppvisats, handlingens nummer samt utlänningens underskrift och datum för denna.

PMFS 2015:6 FAP 279-1

Utkom från trycket den 25 augusti 2015

2

Elanders Sverige AB, 2015

PMFS 2015:6

Registrering

4 § 4 § Den registreringsansvarige ska kontrollera, att den utlänning som lämnar uppgifterna styrker sin identitet enligt vad som anges i 6 kap. 13 § utlänningsförordningen (2006:97) och att registreringskortet egenhändigt undertecknas av denne. Vidare ska kontrolleras, att namn och födelsetid stämmer överens med uppgifterna i den uppvisade legitimationshandlingen.

5 § 5 § När det gäller make eller maka och medföljande barn under 18 år behöver endast en av makarna fylla i och underteckna registreringskortet.

Den som är under 18 år och som ensam tar in på hotell, pensionat eller hos annan som yrkesmässigt bedriver uthyrningsverksamhet för övernattning ska registreras.

Vid gruppresor ska endast den som är ansvarig för gruppen registreras.

Förvaring

6 § 6 § Registreringskorten skall förvaras hos den registreringsansvarige.

Korten ska sparas i tre månader räknat från den dag utlänningen registrerades hos den registreringsansvarige.

Allmänna råd

Registreringskorten bör arkiveras i datumordning, varvid datumet för upprättandet av kortet bör utgöra insorteringsbegrepp.

Kontroll

7 § 7 § Om Polismyndigheten begär det, ska registreringskorten företes utan dröjsmål.

Allmänna råd

Kontroll av korten kan ske vid besök hos den registreringsansvarige eller genom att Polismyndigheten särskilt begär att uppgifterna lämnas ut till myndigheten.

Denna författning träder i kraft den 1 september 2015, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringskort för hotellgäster m.m. (RPSFS 2008:10, FAP 279-1) ska upphöra att gälla.

På Polismyndighetens vägnar

EVA ÅRESTAD RADNER

Eva-Lotta Hedin (Rikspolischefens kansli)

2

Elanders Sverige AB, 2015

PMFS 2015:6

Registrering

4 § 4 § Den registreringsansvarige ska kontrollera, att den utlänning som lämnar uppgifterna styrker sin identitet enligt vad som anges i 6 kap. 13 § utlänningsförordningen (2006:97) och att registreringskortet egenhändigt undertecknas av denne. Vidare ska kontrolleras, att namn och födelsetid stämmer överens med uppgifterna i den uppvisade legitimationshandlingen.

5 § 5 § När det gäller make eller maka och medföljande barn under 18 år behöver endast en av makarna fylla i och underteckna registreringskortet.

Den som är under 18 år och som ensam tar in på hotell, pensionat eller hos annan som yrkesmässigt bedriver uthyrningsverksamhet för övernattning ska registreras.

Vid gruppresor ska endast den som är ansvarig för gruppen registreras.

Förvaring

6 § 6 § Registreringskorten skall förvaras hos den registreringsansvarige.

Korten ska sparas i tre månader räknat från den dag utlänningen registrerades hos den registreringsansvarige.

Allmänna råd

Registreringskorten bör arkiveras i datumordning, varvid datumet för upprättandet av kortet bör utgöra insorteringsbegrepp.

Kontroll

7 § 7 § Om Polismyndigheten begär det, ska registreringskorten företes utan dröjsmål.

Allmänna råd

Kontroll av korten kan ske vid besök hos den registreringsansvarige eller genom att Polismyndigheten särskilt begär att uppgifterna lämnas ut till myndigheten.

Denna författning träder i kraft den 1 september 2015, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringskort för hotellgäster m.m. (RPSFS 2008:10, FAP 279-1) ska upphöra att gälla.

På Polismyndighetens vägnar

EVA ÅRESTAD RADNER

Eva-Lotta Hedin (Rikspolischefens kansli)