PMFS 2016:9

Polismyndighetens föreskrifter om Polismyndighetens PMFS 2016:9 föreskrifter och allmänna råd om utbildning i polisiär FAP 776-1 konflikthantering

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström

Polismyndighetens föreskrifter om Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om utbildning i polisiär konflikthantering;

beslutade den 28 juni 2016.

Polismyndigheten föreskriver i samråd med Säkerhetspolisen följande med stöd av 15 § förordningen ( 2014:1105 ) om utbildning till polisman och meddelar följande allmänna råd.

Författningsbestämmelser och tillämpningsområde

1 § 1 § Denna författning reglerar utbildning till polisman, fortbildning av polisman samt utbildning av instruktör och instruktörsutbildare inom området polisiär konflikthantering.

Polisiär konflikthantering omfattar utbildning i kommunikation, mental förberedelse och stresshantering, taktik, fysiska tekniker och metoder, användning av batong, OC-spray och skjutvapen, juridisk reglering av våldsanvändning och till taktiken kopplade tvångsmedel samt skaderisker och omhändertagande av skador till följd av våldsanvändning.

2 § 2 § Grundläggande bestämmelser om utbildning inom polisen finns i förordningen ( 2014:1105 ) om utbildning till polisman.

3 § 3 § Bestämmelser om utbildning och instruktioner för att undgå risker i arbetet finns i 3 kap. 3 § arbetsmiljölagen (1977:1160) .

4 § 4 § Bestämmelser om tilldelning och användning av särskilda hjälpmedel för våldsanvändning finns bland annat i FAP 104-2 om Polisens skjutvapen, FAP 104-4 om OC-spray respektive FAP 200-7 om expanderbar batong.

Utbildningens syfte

5 § 5 § Utbildning i polisiär konflikthantering inom utbildningen till polisman syftar till att skapa förmåga att

– utföra ingripanden i enlighet med principerna i 8 § polislagen

( 1984:387 ), – utföra rättssäkra och för alla direkt inblandade och andra berörda,

säkra ingripanden, – kommunicera på ett konfliktreducerande sätt, – använda våld på ett säkert, effektivt och hänsynsfullt sätt, och – utföra akut omhändertagande av skador på grund av våld.

PMFS 2016:9 FAP 776-1

Utkom från trycket

den 20 juli 2016

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström

Polismyndighetens föreskrifter om Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om utbildning i polisiär konflikthantering;

beslutade den 28 juni 2016.

Polismyndigheten föreskriver i samråd med Säkerhetspolisen följande med stöd av 15 § förordningen ( 2014:1105 ) om utbildning till polisman och meddelar följande allmänna råd.

Författningsbestämmelser och tillämpningsområde

1 § 1 § Denna författning reglerar utbildning till polisman, fortbildning av polisman samt utbildning av instruktör och instruktörsutbildare inom området polisiär konflikthantering.

Polisiär konflikthantering omfattar utbildning i kommunikation, mental förberedelse och stresshantering, taktik, fysiska tekniker och metoder, användning av batong, OC-spray och skjutvapen, juridisk reglering av våldsanvändning och till taktiken kopplade tvångsmedel samt skaderisker och omhändertagande av skador till följd av våldsanvändning.

2 § 2 § Grundläggande bestämmelser om utbildning inom polisen finns i förordningen ( 2014:1105 ) om utbildning till polisman.

3 § 3 § Bestämmelser om utbildning och instruktioner för att undgå risker i arbetet finns i 3 kap. 3 § arbetsmiljölagen (1977:1160) .

4 § 4 § Bestämmelser om tilldelning och användning av särskilda hjälpmedel för våldsanvändning finns bland annat i FAP 104-2 om Polisens skjutvapen, FAP 104-4 om OC-spray respektive FAP 200-7 om expanderbar batong.

Utbildningens syfte

5 § 5 § Utbildning i polisiär konflikthantering inom utbildningen till polisman syftar till att skapa förmåga att

– utföra ingripanden i enlighet med principerna i 8 § polislagen

( 1984:387 ), – utföra rättssäkra och för alla direkt inblandade och andra berörda,

säkra ingripanden, – kommunicera på ett konfliktreducerande sätt, – använda våld på ett säkert, effektivt och hänsynsfullt sätt, och – utföra akut omhändertagande av skador på grund av våld.

PMFS 2016:9 FAP 776-1

Utkom från trycket

den 20 juli 2016

PMFS 2016:9

2

Polisstudenter ska ha erhållit sådan kompetens inom polisiär konflikthantering som bedöms nödvändig för att kunna tilldelas tjänstepistol, OC-spray och expanderbar batong under aspirantutbildningen.

6 § 6 § Fortbildning i polisiär konflikthantering ska syfta till att upprätthålla och befästa kunskaper och färdigheter som tillförskansats under utbildningen till polisman. Fortbildningens syfte och innehåll anges vidare i den av Polismyndigheten beslutade fortbildningsbeskrivningen.

7 § 7 § Vidareutbildning till instruktör (instruktörskurs) och instruktörsutbildare (instruktörsutbildarutbildning) i polisiär konflikthantering syftar till att fördjupa kunskaper och färdigheter samt ge ny kunskap och färdighet i att utbilda i polisiär konflikthantering. Utbildning till instruktörsutbildare syftar också till att ge förmåga att utbilda instruktörer i polisiär konflikthantering. Syfte, innehåll, omfattning och genomförande för dessa vidareutbildningar anges vidare i de av Polismyndigheten godkända kursplanerna.

8 § 8 § Utbildningsmaterialet i polisiär konflikthantering anger ramarna för teorier, principer och metoder för polisiär konflikthantering och ska användas i all utbildning inom området.

Målgrupp för fort- och vidareutbildningen

9 § 9 § Målgrupp för fortbildning i polisiär konflikthantering är polisman som i sin funktion förväntas utföra taktiska ingripanden, vilka kan innebära våldsanvändning, och som därför har tilldelats skjutvapen, OC-spray eller batong.

Målgrupp för vidareutbildning till instruktör i polisiär konflikthantering är polisman som ska verka som instruktör i polisiär konflikthantering.

Målgrupp för vidareutbildning till instruktörsutbildare i polisiär konflikthantering är polisman som ska verka som instruktörsutbildare i polisiär konflikthantering.

Allmänna råd

Med taktiska ingripanden avses ingripanden där behov av våldsanvändning kan förekomma och där det finns en konkret hotbild avseende våld mot polisman eller annan.

Fortbildningskrav för poliser

10 §

Polisman som ingår i målgruppen för fortbildning enligt 9 § ska delta

i årlig fortbildning. Fortbildningens syfte, innehåll, omfattning och genomförande anges i den av Polismyndigheten beslutade fortbildningsbeskrivningen för polisiär konflikthantering.

PMFS 2016:9

2

Polisstudenter ska ha erhållit sådan kompetens inom polisiär konflikthantering som bedöms nödvändig för att kunna tilldelas tjänstepistol, OC-spray och expanderbar batong under aspirantutbildningen.

6 § 6 § Fortbildning i polisiär konflikthantering ska syfta till att upprätthålla och befästa kunskaper och färdigheter som tillförskansats under utbildningen till polisman. Fortbildningens syfte och innehåll anges vidare i den av Polismyndigheten beslutade fortbildningsbeskrivningen.

7 § 7 § Vidareutbildning till instruktör (instruktörskurs) och instruktörsutbildare (instruktörsutbildarutbildning) i polisiär konflikthantering syftar till att fördjupa kunskaper och färdigheter samt ge ny kunskap och färdighet i att utbilda i polisiär konflikthantering. Utbildning till instruktörsutbildare syftar också till att ge förmåga att utbilda instruktörer i polisiär konflikthantering. Syfte, innehåll, omfattning och genomförande för dessa vidareutbildningar anges vidare i de av Polismyndigheten godkända kursplanerna.

8 § 8 § Utbildningsmaterialet i polisiär konflikthantering anger ramarna för teorier, principer och metoder för polisiär konflikthantering och ska användas i all utbildning inom området.

Målgrupp för fort- och vidareutbildningen

9 § 9 § Målgrupp för fortbildning i polisiär konflikthantering är polisman som i sin funktion förväntas utföra taktiska ingripanden, vilka kan innebära våldsanvändning, och som därför har tilldelats skjutvapen, OC-spray eller batong.

Målgrupp för vidareutbildning till instruktör i polisiär konflikthantering är polisman som ska verka som instruktör i polisiär konflikthantering.

Målgrupp för vidareutbildning till instruktörsutbildare i polisiär konflikthantering är polisman som ska verka som instruktörsutbildare i polisiär konflikthantering.

Allmänna råd

Med taktiska ingripanden avses ingripanden där behov av våldsanvändning kan förekomma och där det finns en konkret hotbild avseende våld mot polisman eller annan.

Fortbildningskrav för poliser

10 §

Polisman som ingår i målgruppen för fortbildning enligt 9 § ska delta

i årlig fortbildning. Fortbildningens syfte, innehåll, omfattning och genomförande anges i den av Polismyndigheten beslutade fortbildningsbeskrivningen för polisiär konflikthantering.

PMFS 2016:9

3

Behörighet att bedriva utbildning

11 § 11 § Utbildning till polisman, fortbildning och vidareutbildning i momenten taktik, fysiska tekniker och metoder, användning av batong, OC-spray samt skjutvapen (inklusive kompetenskontroll för skjutvapen) vilka ingår i utbildning i polisiär konflikthantering, får genomföras endast av instruktör eller instruktörsutbildare som ansetts lämplig och som med godkänt resultat genomgått instruktörsutbildning i polisiär konflikthantering.

Fortbildning och vidareutbildning i kunskapsområdena som rör polisrol-

len, kommunikation, mentalt förhållningssätt, fysiologi och juridik

får bedri-

vas endast av instruktör eller instruktörsutbildare i polisiär konflikthantering eller annan lärare med akademisk examen inom relevant område och som anses lämplig att genomföra utbildning inom området.

Utbildning i skaderisker och omhändertagande av skador på grund av våldsanvändning får genomföras endast av instruktör eller instruktörsutbildare i polisiär konflikthantering, av instruktör som med godkänt resultat genomgått av Polismyndigheten godkänd kurs för akutsjukvårdsinstruktörer, eller av sjuksköterska eller läkare som ansetts lämplig för uppdraget.

12 § 12 § Instruktör och instruktörsutbildare ska certifieras vart tredje år i enlighet med Polismyndighetens fortbildningsbeskrivning. Instruktör eller instruktörsutbildare som inte är certifierade får inte genomföra utbildning innan han eller hon har genomgått certifiering.

Instruktör och instruktörsutbildare i polisiär konflikthantering ska årligen genomgå fortbildning i enlighet med Polismyndighetens fortbildningsbeskrivningar. Instruktör och instruktörsutbildare som inte har genomgått föreskriven fortbildning under två år i rad förlorar behörigheten att utbilda i polisiär konflikthantering.

Instruktör eller instruktörsutbildare som inom fem år efter senast genomförda fortutbildning åter deltar i årlig fortbildning erhåller förnyad behörighet att utbilda i polisiär konflikthantering efter certifiering. Instruktör eller instruktörsutbildare som inte deltagit i fortbildning under fem år i följd förlorar sin behörighet att utbilda inom polisiär konflikthantering och måste genomgå ny utbildning för instruktör respektive instruktörsutbildare.

Instruktör och instruktörsutbildare bör vara aktiva i sitt uppdrag minst tre månader under en treårsperiod.

Övrigt

13 § 13 § Polismyndigheten får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från dessa föreskrifter.

1. Denna författning träder i kraft den 1 september 2016, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2000:21, FAP 776-1) om fortbildning i livräddning och i konflikthantering med kommunikation och självskydd, upphör att gälla.

PMFS 2016:9

3

Behörighet att bedriva utbildning

11 § 11 § Utbildning till polisman, fortbildning och vidareutbildning i momenten taktik, fysiska tekniker och metoder, användning av batong, OC-spray samt skjutvapen (inklusive kompetenskontroll för skjutvapen) vilka ingår i utbildning i polisiär konflikthantering, får genomföras endast av instruktör eller instruktörsutbildare som ansetts lämplig och som med godkänt resultat genomgått instruktörsutbildning i polisiär konflikthantering.

Fortbildning och vidareutbildning i kunskapsområdena som rör polisrol-

len, kommunikation, mentalt förhållningssätt, fysiologi och juridik

får bedri-

vas endast av instruktör eller instruktörsutbildare i polisiär konflikthantering eller annan lärare med akademisk examen inom relevant område och som anses lämplig att genomföra utbildning inom området.

Utbildning i skaderisker och omhändertagande av skador på grund av våldsanvändning får genomföras endast av instruktör eller instruktörsutbildare i polisiär konflikthantering, av instruktör som med godkänt resultat genomgått av Polismyndigheten godkänd kurs för akutsjukvårdsinstruktörer, eller av sjuksköterska eller läkare som ansetts lämplig för uppdraget.

12 § 12 § Instruktör och instruktörsutbildare ska certifieras vart tredje år i enlighet med Polismyndighetens fortbildningsbeskrivning. Instruktör eller instruktörsutbildare som inte är certifierade får inte genomföra utbildning innan han eller hon har genomgått certifiering.

Instruktör och instruktörsutbildare i polisiär konflikthantering ska årligen genomgå fortbildning i enlighet med Polismyndighetens fortbildningsbeskrivningar. Instruktör och instruktörsutbildare som inte har genomgått föreskriven fortbildning under två år i rad förlorar behörigheten att utbilda i polisiär konflikthantering.

Instruktör eller instruktörsutbildare som inom fem år efter senast genomförda fortutbildning åter deltar i årlig fortbildning erhåller förnyad behörighet att utbilda i polisiär konflikthantering efter certifiering. Instruktör eller instruktörsutbildare som inte deltagit i fortbildning under fem år i följd förlorar sin behörighet att utbilda inom polisiär konflikthantering och måste genomgå ny utbildning för instruktör respektive instruktörsutbildare.

Allmänna råd

Instruktör och instruktörsutbildare bör vara aktiva i sitt uppdrag minst tre månader under en treårsperiod.

Övrigt

13 § 13 § Polismyndigheten får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från dessa föreskrifter.

1. Denna författning träder i kraft den 1 september 2016, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2000:21, FAP 776-1) om fortbildning i livräddning och i konflikthantering med kommunikation och självskydd, upphör att gälla.

4

Elanders Sverige AB, 2016

PMFS 2016:9

2. Instruktör i vapen, konflikthantering med kommunikation och självskydd respektive handledare i bastaktik utbildade enligt det tidigare utbildningssystemet får, utan hinder av 11 §, till utgången av år 2020 fortbilda inom polisiär konflikthantering inom sitt respektive kompetensområde.

På Polismyndighetens vägnar

DAN ELIASSON

Johnny Rodin (HR-avdelningen)

4

Elanders Sverige AB, 2016

PMFS 2016:9

2. Instruktör i vapen, konflikthantering med kommunikation och självskydd respektive handledare i bastaktik utbildade enligt det tidigare utbildningssystemet får, utan hinder av 11 §, till utgången av år 2020 fortbilda inom polisiär konflikthantering inom sitt respektive kompetensområde.

På Polismyndighetens vägnar

DAN ELIASSON

Johnny Rodin (HR-avdelningen)