PMFS 2018:13

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om försöksverksamhet med AUAS

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om försöksverksamhet med AUAS;

beslutade den 21 december 2018.

Polismyndigheten föreskriver med stöd av 20 § första stycket 7 polisförordningen (2014:1104) följande och beslutar följande allmänna råd.

Inledning

1 § 1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om vad som gäller vid Polismyndighetens försöksverksamhet med utrustning för att detektera och ingripa mot obemannade luftfartyg.

Definitioner

2 § 2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd har begreppet restriktionsområde samma betydelse som i 1 kap. 8 § luftfartslagen (2010:500) . I den bestämmelsen anges att med restriktionsområde avses inskränkningar av eller förbud mot luftfart inom viss del av landet.

3 § 3 § I dessa föreskrifter och allmänna råd används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Beslut om insats

4 § 4 § Beslut om insats med AUAS får som lägst fattas av chefen för operativa enheten vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning.

En begäran om insats med AUAS får som lägst göras av chefen för den operativa enheten i en polisregion.

Vad som gäller i fråga om rätten att fatta beslut för polischef i beredskap och vid särskild händelse framgår av Polismyndighetens arbetsordning.

AUAS: Polismyndighetens system för att de-

tektera och ingripa mot obemannade luftfartyg (anti unmanned aircraft system). Systemet består av både stationära och bärbara störsändare.

Ingripande med AUAS: Störsändaren i AUAS används. Be-

greppet omfattar alltså inte att AUAS bara används för detektion av luftfartyg.

PMFS 2018:13 FAP 104-8

Utkom från trycket den 7 januari 2019

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om försöksverksamhet med AUAS;

beslutade den 21 december 2018.

Polismyndigheten föreskriver med stöd av 20 § första stycket 7 polisförordningen (2014:1104) följande och beslutar följande allmänna råd.

Inledning

1 § 1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om vad som gäller vid Polismyndighetens försöksverksamhet med utrustning för att detektera och ingripa mot obemannade luftfartyg.

Definitioner

2 § 2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd har begreppet restriktionsområde samma betydelse som i 1 kap. 8 § luftfartslagen (2010:500) . I den bestämmelsen anges att med restriktionsområde avses inskränkningar av eller förbud mot luftfart inom viss del av landet.

3 § 3 § I dessa föreskrifter och allmänna råd används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Beslut om insats

4 § 4 § Beslut om insats med AUAS får som lägst fattas av chefen för operativa enheten vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning.

En begäran om insats med AUAS får som lägst göras av chefen för den operativa enheten i en polisregion.

Vad som gäller i fråga om rätten att fatta beslut för polischef i beredskap och vid särskild händelse framgår av Polismyndighetens arbetsordning.

AUAS: Polismyndighetens system för att de-

tektera och ingripa mot obemannade luftfartyg (anti unmanned aircraft system). Systemet består av både stationära och bärbara störsändare.

Ingripande med AUAS: Störsändaren i AUAS används. Be-

greppet omfattar alltså inte att AUAS bara används för detektion av luftfartyg.

PMFS 2018:13 FAP 104-8

Utkom från trycket den 7 januari 2019

PMFS 2018:13

2

Allmänt råd

Beslutet bör grunda sig på bland annat en bedömning av den föreliggande hotbilden och tillgängliga resurser.

5 § 5 § Beslut om insats med AUAS får bara fattas om Transportstyrelsen med stöd av 1 kap. 4 § luftfartsförordningen (2010:770) har fattat beslut om att det område inom vilket AUAS ska användas ska vara ett restriktionsområde.

Krav på kunskap

6 § 6 § Endast den som har tillräcklig kunskap om AUAS får använda systemet.

Förutsättningar för att ingripa

7 § 7 § Ett ingripande med AUAS mot ett obemannat luftfartyg innebär användning av våld. Bestämmelser om polismans rätt att använda våld finns i 10 § polislagen (1984:387) .

Allmänt råd

Vid bedömningen av vilket våld som är försvarligt att utöva bör det beaktas att ingripande mot ett obemannat luftfartyg är en mycket lindrig form av våldsanvändning eftersom det riktar sig mot ett föremål som normalt inte har ett särskilt högt ekonomiskt värde.

Det bör även beaktas att bedömningen av vilket hot eller vilken fara ett obemannat luftfartyg utgör ofta måste ske mycket snabbt och med begränsad information. Den generella hotbilden eller underrättelseinformation samt kunskap om vad som ska skyddas kan därför påverka bedömningen av vad som utgör en tillåten våldsanvändning.

Risken för att människor eller egendom kan skadas eller att annan radioanvändning kan störas i samband med ingripande mot ett obemannat luftfartyg bör också beaktas som en del av vad som utgör en tillåten våldsanvändning.

8 § 8 § Det finns en stark presumtion för att ingripa mot ett obemannat luftfartyg som flyger in i ett restriktionsområde som Transportstyrelsen har fattat beslut om med stöd av 1 kap. 4 § luftfartsförordningen (2010:770) för att allmän ordning och säkerhet kräver det eller för att undvika störning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning av större omfattning.

Rapportering och dokumentation

9 § 9 § Den polisman som har gjort ett ingripande med AUAS mot ett obemannat luftfartyg ska så snart som möjligt efter ingripandet underrätta närmaste förman eller befälet för insatsen om det.

10 § 10 § Den polisman som har gjort ett ingripande med AUAS mot ett obemannat luftfartyg ska dokumentera ingripandet utförligt. Han eller hon ska

PMFS 2018:13

2

Allmänt råd

Beslutet bör grunda sig på bland annat en bedömning av den föreliggande hotbilden och tillgängliga resurser.

5 § 5 § Beslut om insats med AUAS får bara fattas om Transportstyrelsen med stöd av 1 kap. 4 § luftfartsförordningen (2010:770) har fattat beslut om att det område inom vilket AUAS ska användas ska vara ett restriktionsområde.

Krav på kunskap

6 § 6 § Endast den som har tillräcklig kunskap om AUAS får använda systemet.

Förutsättningar för att ingripa

7 § 7 § Ett ingripande med AUAS mot ett obemannat luftfartyg innebär användning av våld. Bestämmelser om polismans rätt att använda våld finns i 10 § polislagen (1984:387) .

Allmänt råd

Vid bedömningen av vilket våld som är försvarligt att utöva bör det beaktas att ingripande mot ett obemannat luftfartyg är en mycket lindrig form av våldsanvändning eftersom det riktar sig mot ett föremål som normalt inte har ett särskilt högt ekonomiskt värde.

Det bör även beaktas att bedömningen av vilket hot eller vilken fara ett obemannat luftfartyg utgör ofta måste ske mycket snabbt och med begränsad information. Den generella hotbilden eller underrättelseinformation samt kunskap om vad som ska skyddas kan därför påverka bedömningen av vad som utgör en tillåten våldsanvändning.

Risken för att människor eller egendom kan skadas eller att annan radioanvändning kan störas i samband med ingripande mot ett obemannat luftfartyg bör också beaktas som en del av vad som utgör en tillåten våldsanvändning.

8 § 8 § Det finns en stark presumtion för att ingripa mot ett obemannat luftfartyg som flyger in i ett restriktionsområde som Transportstyrelsen har fattat beslut om med stöd av 1 kap. 4 § luftfartsförordningen (2010:770) för att allmän ordning och säkerhet kräver det eller för att undvika störning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning av större omfattning.

Rapportering och dokumentation

9 § 9 § Den polisman som har gjort ett ingripande med AUAS mot ett obemannat luftfartyg ska så snart som möjligt efter ingripandet underrätta närmaste förman eller befälet för insatsen om det.

10 § 10 § Den polisman som har gjort ett ingripande med AUAS mot ett obemannat luftfartyg ska dokumentera ingripandet utförligt. Han eller hon ska

PMFS 2018:13

3

därefter lämna dokumentationen till Polismyndighetens nationella operativa avdelning.

11 § 11 § Vad som sägs i 9 och 10 §§ gäller inte när AUAS används i samband med utbildning.

Undantag

12 § 12 § Om det finns särskilda skäl får Polismyndigheten besluta om undantag från dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 februari 2019 och gäller till och med den 31 december 2020.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Fredrik Landberg (Nationella operativa avdelningen)

PMFS 2018:13

3

därefter lämna dokumentationen till Polismyndighetens nationella operativa avdelning.

11 § 11 § Vad som sägs i 9 och 10 §§ gäller inte när AUAS används i samband med utbildning.

Undantag

12 § 12 § Om det finns särskilda skäl får Polismyndigheten besluta om undantag från dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 februari 2019 och gäller till och med den 31 december 2020.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Fredrik Landberg (Nationella operativa avdelningen)

Elanders Sverige AB, 2019

Elanders Sverige AB, 2019