PMFS 2019:4

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om distraktionsgranat

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om distraktionsgranat;

beslutade den 5 april 2019.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 20 § första stycket 7 polisförordningen (2014:1104) och beslutar följande allmänna råd.

Författningsbestämmelser

1 § 1 § Bestämmelser om polismans rätt att använda våld finns i 10 § polislagen (1984:387) .

2 § 2 § Bestämmelser om hantering av explosiva varor finns i lagen ( 2010:1011 ) om brandfarliga och explosiva varor, förordningen ( 2010:1075 ) om brandfarliga och explosiva varor och förordningen ( 1996:31 ) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.

Handhavande

3 § 3 § Endast sådan distraktionsgranat som är godkänd av Polismyndigheten får användas. 1

4 § 4 § Endast en polisman som med godkänt resultat har genomgått Polismyndighetens utbildning för distraktionsgranat och som tjänstgör inom det nationella insatskonceptet får använda distraktionsgranat.

5 § 5 § Distraktionsgranat ska bäras och handhas på ett aktsamt sätt så att inte någon obehörig kommer åt den eller den på något annat sätt förloras. Distraktionsgranaten ska hållas under uppsikt och vid bärande förvaras i bäranordning på ett där för avsett sätt.

Användning av distraktionsgranat

6 § 6 § Polismyndigheten beslutar om insats med distraktionsgranat. Distraktionsgranat får endast användas vid ingripanden i farliga situationer som inte kan lösas på något mindre ingripande sätt.

1 Polismyndighetens förteckning över godkända särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning inom Polisen, A239.092/2015.

PMFS 2019:4 FAP 104-6

Utkom från trycket den 30 april 2019

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om distraktionsgranat;

beslutade den 5 april 2019.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 20 § första stycket 7 polisförordningen (2014:1104) och beslutar följande allmänna råd.

Författningsbestämmelser

1 § 1 § Bestämmelser om polismans rätt att använda våld finns i 10 § polislagen (1984:387) .

2 § 2 § Bestämmelser om hantering av explosiva varor finns i lagen ( 2010:1011 ) om brandfarliga och explosiva varor, förordningen ( 2010:1075 ) om brandfarliga och explosiva varor och förordningen ( 1996:31 ) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.

Handhavande

3 § 3 § Endast sådan distraktionsgranat som är godkänd av Polismyndigheten får användas. 1

4 § 4 § Endast en polisman som med godkänt resultat har genomgått Polismyndighetens utbildning för distraktionsgranat och som tjänstgör inom det nationella insatskonceptet får använda distraktionsgranat.

5 § 5 § Distraktionsgranat ska bäras och handhas på ett aktsamt sätt så att inte någon obehörig kommer åt den eller den på något annat sätt förloras. Distraktionsgranaten ska hållas under uppsikt och vid bärande förvaras i bäranordning på ett där för avsett sätt.

Användning av distraktionsgranat

6 § 6 § Polismyndigheten beslutar om insats med distraktionsgranat. Distraktionsgranat får endast användas vid ingripanden i farliga situationer som inte kan lösas på något mindre ingripande sätt.

1 Polismyndighetens förteckning över godkända särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning inom Polisen, A239.092/2015.

PMFS 2019:4 FAP 104-6

Utkom från trycket den 30 april 2019

2

Elanders Sverige AB, 2019

PMFS 2019:4

Allmänt råd

Med farliga situationer avses t.ex. att någon på grund av hot med vapen eller sprängmedel eller av annan anledning bedöms vara särskilt farlig.

Rapportering

7 § 7 § Den som använt distraktionsgranat ska så snart som möjligt rapportera om användandet till den som fattat beslutet om insatsen.

8 § 8 § Omständigheterna vid ingripandet, anledningen till att våldsanvändning var nödvändig och skälen för att distraktionsgranat användes m.m. ska, oavsett annan dokumentation i ärendet, dokumenteras utförligt på formulär Rapport – särskilt hjälpmedel vid våldsanvändning .

Det befäl som granskar dokumentationen ansvarar för att den är fullständig och korrekt samt att den avrapporterande polismannen får en direkt återkoppling, om avrapporteringen är bristfällig. Data från rapporten ska efter ifyllandet omgående skickas till nationella operativa avdelningen enligt särskild rutin i Formulärportalen.

9 § 9 § Vad som sägs i 7 och 8 §§ gäller inte när distraktionsgranat används i samband med utbildning.

Undantag

10 § 10 § Om det finns särskilda skäl får Polismyndigheten besluta om undantag från dessa föreskrifter.

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 maj 2019.

2. Genom föreskrifterna upphävs Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2011:19, FAP 104-6) om distraktionsgranater.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Fredrik Landberg (Nationella operativa avdelningen)

2

Elanders Sverige AB, 2019

PMFS 2019:4

Allmänt råd

Med farliga situationer avses t.ex. att någon på grund av hot med vapen eller sprängmedel eller av annan anledning bedöms vara särskilt farlig.

Rapportering

7 § 7 § Den som använt distraktionsgranat ska så snart som möjligt rapportera om användandet till den som fattat beslutet om insatsen.

8 § 8 § Omständigheterna vid ingripandet, anledningen till att våldsanvändning var nödvändig och skälen för att distraktionsgranat användes m.m. ska, oavsett annan dokumentation i ärendet, dokumenteras utförligt på formulär Rapport – särskilt hjälpmedel vid våldsanvändning .

Det befäl som granskar dokumentationen ansvarar för att den är fullständig och korrekt samt att den avrapporterande polismannen får en direkt återkoppling, om avrapporteringen är bristfällig. Data från rapporten ska efter ifyllandet omgående skickas till nationella operativa avdelningen enligt särskild rutin i Formulärportalen.

9 § 9 § Vad som sägs i 7 och 8 §§ gäller inte när distraktionsgranat används i samband med utbildning.

Undantag

10 § 10 § Om det finns särskilda skäl får Polismyndigheten besluta om undantag från dessa föreskrifter.

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 maj 2019.

2. Genom föreskrifterna upphävs Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2011:19, FAP 104-6) om distraktionsgranater.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Fredrik Landberg (Nationella operativa avdelningen)