PMFS 2019:5

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om expanderbar batong

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om expanderbar batong;

beslutade den 5 april 2019.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 20 § första stycket 7 polisförordningen (2014:1104) och beslutar följande allmänna råd.

Författningsbestämmelser

1 § 1 § Bestämmelser om polismans rätt att använda våld finns i 10 § polislagen (1984:387) .

Tilldelning och användande

2 § 2 § Endast sådan expanderbar batong som är godkänd av Polismyndig- heten får användas. 1

3 § 3 § Polismyndigheten beslutar om tilldelning av expanderbar batong. Endast en polisman som med godkänt resultat har genomgått Polismyndighetens utbildning för expanderbar batong får tilldelas en sådan batong.

4 § 4 § En polisman i yttre tjänst ska under tjänstgöring bära expanderbar batong.

En polisman som endast tjänstgör i inre tjänst ska bära expanderbar batong om han eller hon tjänstgör i sådan verksamhet där det av säkerhetsskäl är motiverat att göra det.

Polismyndigheten får besluta om undantag från första stycket om det finns särskilda skäl.

Allmänna råd

Med yttre tjänst avses i detta sammanhang all tjänstgöring utanför Polismyndighetens lokaler där en polisman kan förväntas utföra ingripanden som kan innefatta våldsanvändning. Dit räknas dock inte t.ex. utbildningsverksamhet, konferenser, möten eller transporter till eller från sådan verksamhet.

Exempel på verksamhet i inre tjänst där det av säkerhetsskäl kan vara motiverat att bära expanderbar batong är tjänst i reception dit all-

1 Polismyndighetens förteckning över godkända särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning inom Polisen, A239.092/2015.

PMFS 2019:5 FAP 104-9

Utkom från trycket den 30 april 2019

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om expanderbar batong;

beslutade den 5 april 2019.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 20 § första stycket 7 polisförordningen (2014:1104) och beslutar följande allmänna råd.

Författningsbestämmelser

1 § 1 § Bestämmelser om polismans rätt att använda våld finns i 10 § polislagen (1984:387) .

Tilldelning och användande

2 § 2 § Endast sådan expanderbar batong som är godkänd av Polismyndig- heten får användas. 1

3 § 3 § Polismyndigheten beslutar om tilldelning av expanderbar batong. Endast en polisman som med godkänt resultat har genomgått Polismyndighetens utbildning för expanderbar batong får tilldelas en sådan batong.

4 § 4 § En polisman i yttre tjänst ska under tjänstgöring bära expanderbar batong.

En polisman som endast tjänstgör i inre tjänst ska bära expanderbar batong om han eller hon tjänstgör i sådan verksamhet där det av säkerhetsskäl är motiverat att göra det.

Polismyndigheten får besluta om undantag från första stycket om det finns särskilda skäl.

Allmänna råd

Med yttre tjänst avses i detta sammanhang all tjänstgöring utanför Polismyndighetens lokaler där en polisman kan förväntas utföra ingripanden som kan innefatta våldsanvändning. Dit räknas dock inte t.ex. utbildningsverksamhet, konferenser, möten eller transporter till eller från sådan verksamhet.

Exempel på verksamhet i inre tjänst där det av säkerhetsskäl kan vara motiverat att bära expanderbar batong är tjänst i reception dit all-

1 Polismyndighetens förteckning över godkända särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning inom Polisen, A239.092/2015.

PMFS 2019:5 FAP 104-9

Utkom från trycket den 30 april 2019

2

Elanders Sverige AB, 2019

PMFS 2019:5

mänheten har tillträde, i arrestlokaler eller vid utförande av bevakningsuppgifter.

Särskilda skäl för undantag kan föreligga om arbetsuppgifterna gör det olämpligt eller omotiverat att en polisman bär expanderbar batong.

Beslut om undantag kan gälla för såväl generella situationer som i enskilda fall och kan avse en grupp av polismän eller en enskild polisman.

Undantag

5 § 5 § Om det finns särskilda skäl får Polismyndigheten besluta om undantag från dessa föreskrifter.

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 maj 2019.

2. Genom föreskrifterna upphävs Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2012:3, FAP 200-7) om expanderbar batong.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Fredrik Landberg (Nationella operativa avdelningen)

2

Elanders Sverige AB, 2019

PMFS 2019:5

mänheten har tillträde, i arrestlokaler eller vid utförande av bevakningsuppgifter.

Särskilda skäl för undantag kan föreligga om arbetsuppgifterna gör det olämpligt eller omotiverat att en polisman bär expanderbar batong.

Beslut om undantag kan gälla för såväl generella situationer som i enskilda fall och kan avse en grupp av polismän eller en enskild polisman.

Undantag

5 § 5 § Om det finns särskilda skäl får Polismyndigheten besluta om undantag från dessa föreskrifter.

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 maj 2019.

2. Genom föreskrifterna upphävs Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2012:3, FAP 200-7) om expanderbar batong.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Fredrik Landberg (Nationella operativa avdelningen)