PMFS 2020:1

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av kontaktförbud med elektronisk övervakning

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av kontaktförbud med elektronisk övervakning;

beslutade den 7 februari 2020.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 5 § första stycket förordningen ( 1988:691 ) om kontaktförbud och beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 § 1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om Polismyndighetens åtgärder för verkställighet av elektronisk övervakning vid utvidgat och särskilt utvidgat kontaktförbud enligt lagen ( 1988:688 ) om kontaktförbud.

Av lagen om kontaktförbud framgår att det är åklagare eller domstol som fattar beslut om kontaktförbud med elektronisk övervakning.

Definitioner

2 § 2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Elektronisk övervakning Elektronisk fotboja och tillhörande

elektronisk utrustning.

Ansvarigt polisområde Polisområdet i den ort där kontaktför-

budet helt eller huvudsakligen ska gälla.

Berörd brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet

Brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp som är verksam i ansvarigt polisområde.

Berörd regionledningscentral Regionledningscentral som svarar för

ansvarigt polisområde.

Kontaktperson Den person inom Polismyndigheten

som ansvarar för att kontaktförbudet efterlevs och följs upp.

Förbudsperson Den person som kontaktförbudet ska

gälla.

PMFS 2020:1 FAP 438-1

Utkom från trycket den 20 februari 2020

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av kontaktförbud med elektronisk övervakning;

beslutade den 7 februari 2020.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 5 § första stycket förordningen ( 1988:691 ) om kontaktförbud och beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 § 1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om Polismyndighetens åtgärder för verkställighet av elektronisk övervakning vid utvidgat och särskilt utvidgat kontaktförbud enligt lagen ( 1988:688 ) om kontaktförbud.

Av lagen om kontaktförbud framgår att det är åklagare eller domstol som fattar beslut om kontaktförbud med elektronisk övervakning.

Definitioner

2 § 2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Elektronisk övervakning Elektronisk fotboja och tillhörande

elektronisk utrustning.

Ansvarigt polisområde Polisområdet i den ort där kontaktför-

budet helt eller huvudsakligen ska gälla.

Berörd brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet

Brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp som är verksam i ansvarigt polisområde.

Berörd regionledningscentral Regionledningscentral som svarar för

ansvarigt polisområde.

Kontaktperson Den person inom Polismyndigheten

som ansvarar för att kontaktförbudet efterlevs och följs upp.

Förbudsperson Den person som kontaktförbudet ska

gälla.

PMFS 2020:1 FAP 438-1

Utkom från trycket den 20 februari 2020

PMFS 2020:1

2

Organisation och ansvarsområde

3 § 3 § Berörd brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp ska

– vara handläggande enhet vid beslut om kontaktförbud med elektronisk

övervakning, – förbereda, aktivera och avaktivera övervakning i Polismyndighetens

it-system för elektronisk övervakning, – installera och avinstallera den elektroniska utrustningen, – montera och demontera den elektroniska fotbojan, och – ta emot, bedöma och hantera inkomna larm från den elektroniska

övervakningen som inte kräver omedelbart ingripande.

Allmänt råd

Med inkomna larm som inte kräver omedelbart ingripande avses icke prioriterade larm som kan omhändertas i brottsoffer- och personsäkerhetsgruppens verksamhet som sker under ordinarie arbetstid.

4 § 4 § Berörd regionledningscentral ska

– förbereda, aktivera och avaktivera övervakning i Polismyndighetens

ledningssystem, och – ta emot, bedöma och hantera inkomna larm från den elektroniska

övervakningen som kräver omedelbart ingripande.

5 § 5 § Om förbudspersonen bor i ett annat polisområde än det där kontaktförbudet ska gälla ska ansvarigt polisområde informera polisområdet där förbudspersonen bor om ärendet. Efter överenskommelse får kontaktperson till förbudspersonen utses i det polisområde där förbudspersonen bor.

Begäran om kontaktförbud med elektronisk övervakning

6 § 6 § Den som tar emot skyddspersonens begäran om kontaktförbud ska upprätta en ansökan. Formuläret Ansökan om kontaktförbud (PM 438.2) ska användas.

7 § 7 § Vid en ansökan om kontaktförbud med elektronisk övervakning ska kontaktpersonen enligt 11 §, i samråd med berörd brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp, göra en bedömning av behovet av att vidta även andra skyddsåtgärder.

8 § 8 § När ansökan om kontaktförbud med elektronisk övervakning skickas till Åklagarmyndigheten, ska en karta med förslag på förbudsområdets alternativt förbudsområdenas omfattning bifogas. Området/områdena ska både markeras på kartan och beskrivas i text.

Skyddsperson Den person som kontaktförbudet ska

skydda.

PMFS 2020:1

2

Organisation och ansvarsområde

3 § 3 § Berörd brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp ska

– vara handläggande enhet vid beslut om kontaktförbud med elektronisk

övervakning, – förbereda, aktivera och avaktivera övervakning i Polismyndighetens

it-system för elektronisk övervakning, – installera och avinstallera den elektroniska utrustningen, – montera och demontera den elektroniska fotbojan, och – ta emot, bedöma och hantera inkomna larm från den elektroniska

övervakningen som inte kräver omedelbart ingripande.

Allmänt råd

Med inkomna larm som inte kräver omedelbart ingripande avses icke prioriterade larm som kan omhändertas i brottsoffer- och personsäkerhetsgruppens verksamhet som sker under ordinarie arbetstid.

4 § 4 § Berörd regionledningscentral ska

– förbereda, aktivera och avaktivera övervakning i Polismyndighetens

ledningssystem, och – ta emot, bedöma och hantera inkomna larm från den elektroniska

övervakningen som kräver omedelbart ingripande.

5 § 5 § Om förbudspersonen bor i ett annat polisområde än det där kontaktförbudet ska gälla ska ansvarigt polisområde informera polisområdet där förbudspersonen bor om ärendet. Efter överenskommelse får kontaktperson till förbudspersonen utses i det polisområde där förbudspersonen bor.

Begäran om kontaktförbud med elektronisk övervakning

6 § 6 § Den som tar emot skyddspersonens begäran om kontaktförbud ska upprätta en ansökan. Formuläret Ansökan om kontaktförbud (PM 438.2) ska användas.

7 § 7 § Vid en ansökan om kontaktförbud med elektronisk övervakning ska kontaktpersonen enligt 11 §, i samråd med berörd brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp, göra en bedömning av behovet av att vidta även andra skyddsåtgärder.

8 § 8 § När ansökan om kontaktförbud med elektronisk övervakning skickas till Åklagarmyndigheten, ska en karta med förslag på förbudsområdets alternativt förbudsområdenas omfattning bifogas. Området/områdena ska både markeras på kartan och beskrivas i text.

Skyddsperson Den person som kontaktförbudet ska

skydda.

PMFS 2020:1

3

Utredning

9 § 9 § När Polismyndigheten enligt 9 § lagen ( 1988:688 ) om kontaktförbud biträder åklagaren i en utredning om kontaktförbud ska Polismyndigheten omgående vidta de utredningsåtgärder som åklagaren anger i direktiven.

Utredningen ska så snart som möjligt föredras muntligen för åklagaren för beslut i kontaktförbudsfrågan och därefter skickas till åklagaren i skriftlig form.

Av utredningen bör framgå att – skyddspersonen har tillfrågats om hur han eller hon anser att för-

budsområdet ska utformas, – förbudspersonen har informerats om rätten till offentligt biträde

innan förhör hållits med honom eller henne, – förbudspersonen har tillfrågats om han eller hon har någon särskild

anledning att uppehålla sig inom det tänkta förbudsområdet, – det har utretts om det finns några hinder för att förena kontaktför-

budet med villkor om elektronisk övervakning.

10 § 10 § Polismyndigheten ska i samband med att utredningen redovisas till åklagaren föreslå tid och plats för montering av den elektroniska fotbojan.

Montering ska ske i Polismyndighetens lokaler, om det inte finns särskilda skäl för att montering sker på annan plats.

Allmänna råd

Särskilda skäl kan t.ex. vara att förbudspersonen är sjuk, skadad eller av annan anledning inte kan ta sig till Polismyndighetens lokaler.

Montering av elektronisk fotboja bör normalt ske inom två dagar från det att beslutet fattats.

Kontaktperson och klargörandesamtal

Kontaktperson

11 § 11 § Vid ett beslut om kontaktförbud med elektronisk övervakning ska berörd brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp utse en kontaktperson till skyddspersonen och en kontaktperson till förbudspersonen.

Allmänt råd

För skyddspersonen bör om möjligt samma kontaktperson som vid tidigare beslutat kontaktförbud utses.

Klargörandesamtal med förbudspersonen

12 § 12 § Kontaktpersonen ska i ett klargörandesamtal underrätta förbudspersonen om vad ett kontaktförbud med elektronisk övervakning innebär, hur tek-

PMFS 2020:1

3

Utredning

9 § 9 § När Polismyndigheten enligt 9 § lagen ( 1988:688 ) om kontaktförbud biträder åklagaren i en utredning om kontaktförbud ska Polismyndigheten omgående vidta de utredningsåtgärder som åklagaren anger i direktiven.

Utredningen ska så snart som möjligt föredras muntligen för åklagaren för beslut i kontaktförbudsfrågan och därefter skickas till åklagaren i skriftlig form.

Allmänt råd

Av utredningen bör framgå att – skyddspersonen har tillfrågats om hur han eller hon anser att för-

budsområdet ska utformas, – förbudspersonen har informerats om rätten till offentligt biträde

innan förhör hållits med honom eller henne, – förbudspersonen har tillfrågats om han eller hon har någon särskild

anledning att uppehålla sig inom det tänkta förbudsområdet, – det har utretts om det finns några hinder för att förena kontaktför-

budet med villkor om elektronisk övervakning.

10 § 10 § Polismyndigheten ska i samband med att utredningen redovisas till åklagaren föreslå tid och plats för montering av den elektroniska fotbojan.

Montering ska ske i Polismyndighetens lokaler, om det inte finns särskilda skäl för att montering sker på annan plats.

Allmänna råd

Särskilda skäl kan t.ex. vara att förbudspersonen är sjuk, skadad eller av annan anledning inte kan ta sig till Polismyndighetens lokaler.

Montering av elektronisk fotboja bör normalt ske inom två dagar från det att beslutet fattats.

Kontaktperson och klargörandesamtal

Kontaktperson

11 § 11 § Vid ett beslut om kontaktförbud med elektronisk övervakning ska berörd brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp utse en kontaktperson till skyddspersonen och en kontaktperson till förbudspersonen.

Allmänt råd

För skyddspersonen bör om möjligt samma kontaktperson som vid tidigare beslutat kontaktförbud utses.

Klargörandesamtal med förbudspersonen

12 § 12 § Kontaktpersonen ska i ett klargörandesamtal underrätta förbudspersonen om vad ett kontaktförbud med elektronisk övervakning innebär, hur tek-

PMFS 2020:1

4

niken fungerar, förbudets omfattning, vilka bestämmelser som gäller och vad förbudspersonen är skyldig att göra för att medverka.

Samtalet ska om möjligt hållas i samband med att beslutet om kontaktförbud med elektronisk övervakning delges förbudspersonen och senast i samband med att den elektroniska fotbojan monteras.

Klargörandesamtal med skyddspersonen

13 § 13 § Kontaktpersonen ska i ett klargörandesamtal underrätta skyddspersonen om vad ett kontaktförbud med elektronisk övervakning innebär, hur tekniken fungerar, förbudets omfattning och vilka bestämmelser som gäller och vilka krav som ställs på skyddspersonen.

Samtalet ska hållas så snart som möjligt efter det att beslut om kontaktförbud med elektronisk övervakning fattats och senast i samband med att den elektroniska fotbojan monteras på förbudspersonen.

Förbereda och påbörja övervakning

14 § 14 § I samband med att åklagaren inleder utredning om kontaktförbud med elektronisk övervakning ska berörd brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp förbereda nödvändig utrustning.

Endast sådan utrustning och sådana system som beslutats av Polismyndigheten får användas.

15 § 15 § Vid beslut om kontaktförbud med elektronisk övervakning ska formu- läret Elektronisk övervakning av kontaktförbud (PM 438.3) skickas till berörd regionledningscentral för förberedelse av övervakningen i Polismyndighetens ledningssystem.

16 § 16 § Montering och installation av den elektroniska utrustningen ska förberedas så att den elektroniska övervakningen kan inledas vid den tidpunkt som anges i beslutet om kontaktförbud.

17 § 17 § Kontaktpersonen till förbudspersonen ska ansvara för att utrustningen testas innan den monteras på förbudspersonen. Kontaktpersonen ska vidare ansvara för att det finns en reservutrustning tillgänglig under förbudstiden.

Om det krävs kompletterande utrustning för att förstärka signaler där förbudspersonen befinner sig, t.ex. i bostaden eller på arbetsplatsen, ska Polismyndigheten installera sådan utrustning.

18 § 18 § Vid monteringen av den elektroniska fotbojan på förbudspersonen ska minst två personer närvara som har bedömts lämpliga att utföra uppgiften.

Polismyndigheten ska dokumentera att den elektroniska övervakningen har påbörjats. Av dokumentationen ska framgå tid och plats för monteringen samt vem som utfört monteringen.

Om det finns praktiska hinder för att påbörja övervakningen vid den tidpunkt som anges i beslutet om kontaktförbud ska Polismyndigheten skyndsamt kontakta åklagaren för samråd.

PMFS 2020:1

4

niken fungerar, förbudets omfattning, vilka bestämmelser som gäller och vad förbudspersonen är skyldig att göra för att medverka.

Samtalet ska om möjligt hållas i samband med att beslutet om kontaktförbud med elektronisk övervakning delges förbudspersonen och senast i samband med att den elektroniska fotbojan monteras.

Klargörandesamtal med skyddspersonen

13 § 13 § Kontaktpersonen ska i ett klargörandesamtal underrätta skyddspersonen om vad ett kontaktförbud med elektronisk övervakning innebär, hur tekniken fungerar, förbudets omfattning och vilka bestämmelser som gäller och vilka krav som ställs på skyddspersonen.

Samtalet ska hållas så snart som möjligt efter det att beslut om kontaktförbud med elektronisk övervakning fattats och senast i samband med att den elektroniska fotbojan monteras på förbudspersonen.

Förbereda och påbörja övervakning

14 § 14 § I samband med att åklagaren inleder utredning om kontaktförbud med elektronisk övervakning ska berörd brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp förbereda nödvändig utrustning.

Endast sådan utrustning och sådana system som beslutats av Polismyndigheten får användas.

15 § 15 § Vid beslut om kontaktförbud med elektronisk övervakning ska formu- läret Elektronisk övervakning av kontaktförbud (PM 438.3) skickas till berörd regionledningscentral för förberedelse av övervakningen i Polismyndighetens ledningssystem.

16 § 16 § Montering och installation av den elektroniska utrustningen ska förberedas så att den elektroniska övervakningen kan inledas vid den tidpunkt som anges i beslutet om kontaktförbud.

17 § 17 § Kontaktpersonen till förbudspersonen ska ansvara för att utrustningen testas innan den monteras på förbudspersonen. Kontaktpersonen ska vidare ansvara för att det finns en reservutrustning tillgänglig under förbudstiden.

Om det krävs kompletterande utrustning för att förstärka signaler där förbudspersonen befinner sig, t.ex. i bostaden eller på arbetsplatsen, ska Polismyndigheten installera sådan utrustning.

18 § 18 § Vid monteringen av den elektroniska fotbojan på förbudspersonen ska minst två personer närvara som har bedömts lämpliga att utföra uppgiften.

Polismyndigheten ska dokumentera att den elektroniska övervakningen har påbörjats. Av dokumentationen ska framgå tid och plats för monteringen samt vem som utfört monteringen.

Om det finns praktiska hinder för att påbörja övervakningen vid den tidpunkt som anges i beslutet om kontaktförbud ska Polismyndigheten skyndsamt kontakta åklagaren för samråd.

PMFS 2020:1

5

Pågående övervakning och larm

19 § 19 § De åtgärder som ska vidtas vid regionledningscentralen i samband med larm som kräver omedelbart ingripande ska finnas i särskilda åtgärdskalendrar vid regionledningscentralerna.

20 § 20 § Berörd regionledningscentral ska i samband med larm vid elektronisk övervakning så snart som möjligt informera de kontaktpersoner som framgår av formuläret enligt 15 §.

21 § 21 § De åtgärder som ska vidtas vid brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet i samband med larm som inte kräver omedelbart ingripande ska finnas i särskilda rutinbeskrivningar.

22 § 22 § Nationella operativa avdelningen ska ha systemåtkomst till de system som krävs för att kunna ha en nationell överblick av pågående kontaktförbud med elektronisk övervakning.

Avsluta övervakning

23 § 23 § I samband med att den elektroniska övervakningen avslutas ska kontaktpersonen hålla ett avslutningssamtal med skyddspersonen och ett med förbudspersonen.

Utifrån vad som framkommer i samtalet ska kontaktpersonen i samråd med berörd brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp göra en bedömning av behovet av att vidta andra skyddsåtgärder.

24 § 24 § Vid beslut om att avsluta den elektroniska övervakningen ska kontaktpersonen till förbudspersonen omedelbart underrätta regionledningscentralen om detta.

25 § 25 § När den elektroniska övervakningen har avslutats ska minst två personer, som har bedömts lämpliga att utföra uppgiften, demontera den elektroniska fotbojan och avinstallera tillhörande elektronisk utrustning. Det ska göras så snart som möjligt efter att förbudstiden har löpt ut.

Polismyndigheten bör skicka kallelse om demontering av den elektroniska fotbojan till förbudspersonen senast två veckor innan den elektroniska övervakningen enligt beslutet om kontaktförbud ska avslutas.

Undantag

26 § 26 § Polismyndigheten får, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag från dessa föreskrifter.

PMFS 2020:1

5

Pågående övervakning och larm

19 § 19 § De åtgärder som ska vidtas vid regionledningscentralen i samband med larm som kräver omedelbart ingripande ska finnas i särskilda åtgärdskalendrar vid regionledningscentralerna.

20 § 20 § Berörd regionledningscentral ska i samband med larm vid elektronisk övervakning så snart som möjligt informera de kontaktpersoner som framgår av formuläret enligt 15 §.

21 § 21 § De åtgärder som ska vidtas vid brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet i samband med larm som inte kräver omedelbart ingripande ska finnas i särskilda rutinbeskrivningar.

22 § 22 § Nationella operativa avdelningen ska ha systemåtkomst till de system som krävs för att kunna ha en nationell överblick av pågående kontaktförbud med elektronisk övervakning.

Avsluta övervakning

23 § 23 § I samband med att den elektroniska övervakningen avslutas ska kontaktpersonen hålla ett avslutningssamtal med skyddspersonen och ett med förbudspersonen.

Utifrån vad som framkommer i samtalet ska kontaktpersonen i samråd med berörd brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp göra en bedömning av behovet av att vidta andra skyddsåtgärder.

24 § 24 § Vid beslut om att avsluta den elektroniska övervakningen ska kontaktpersonen till förbudspersonen omedelbart underrätta regionledningscentralen om detta.

25 § 25 § När den elektroniska övervakningen har avslutats ska minst två personer, som har bedömts lämpliga att utföra uppgiften, demontera den elektroniska fotbojan och avinstallera tillhörande elektronisk utrustning. Det ska göras så snart som möjligt efter att förbudstiden har löpt ut.

Allmänt råd

Polismyndigheten bör skicka kallelse om demontering av den elektroniska fotbojan till förbudspersonen senast två veckor innan den elektroniska övervakningen enligt beslutet om kontaktförbud ska avslutas.

Undantag

26 § 26 § Polismyndigheten får, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag från dessa föreskrifter.

PMFS 2020:1

6

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 mars 2020.

2. Genom föreskrifterna upphävs Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2016:3, FAP 438-1) om elektronisk övervakning vid särskilt utvidgat kontaktförbud.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Linda Hafström (Nationella operativa avdelningen)

PMFS 2020:1

6

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 mars 2020.

2. Genom föreskrifterna upphävs Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2016:3, FAP 438-1) om elektronisk övervakning vid särskilt utvidgat kontaktförbud.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Linda Hafström (Nationella operativa avdelningen)

Elanders Sverige AB, 2020

Elanders Sverige AB, 2020