PMFS 2020:12

Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av väktare med anledning av sjukdomen covid-19

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av väktare med anledning av sjukdomen covid-19;

beslutade den 29 maj 2020.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 28 § förordningen (1989:149) om bevakningsföretag.

Tillämpningsområde

1 § 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utbildning av väktare. Bestämmelserna ska under viss tid komplettera Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal med anledning av sjukdomen covid-19.

Väktargrundutbildning

2 § 2 § Utan hinder av 7 kap. 1 och 2 §§ och bilaga 1 i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal samt 5 § i dessa föreskrifter får den som börjar sin väktargrundutbildning under perioden den 11 maj 2020–31 december 2020 genomgå praktisk yrkesträning i verksamhetsslagen stationär och ronderande bevakning eller värdetransport även om hon eller han inte har genomgått

1. de delar av ämnet Konflikthantering och självskydd som innefattar greppteknik, och

2. de delar av ämnet Handfängsel som innefattar greppteknik och handfängselteknik. Den som genomgår praktisk yrkesträning med stöd av första stycket får inte tilldelas arbetsuppgifter som normalt kan föranleda frihetsberövande. Den som genomgår praktisk yrkesträning med stöd av första stycket får inte vara utrustad med handfängsel.

3 § 3 § Utan hinder av 7 kap. 1 och 2 §§, bilaga 1 och bilaga 4 till Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal och 5 § i dessa föreskrifter är den som börjar sin väktargrundutbildning under perioden den 11 maj 2020–31 december 2020 behörig till väktargrundutbildning del 2 och utbildning i värdetransport även om hon eller han inte har genomgått

1. de delar av ämnet Konflikthantering och självskydd som innefattar grepptekniker, och

PMFS 2020:12 FAP 573-2

Utkom från trycket den 2 juni 2020

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av väktare med anledning av sjukdomen covid-19;

beslutade den 29 maj 2020.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 28 § förordningen (1989:149) om bevakningsföretag.

Tillämpningsområde

1 § 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utbildning av väktare. Bestämmelserna ska under viss tid komplettera Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal med anledning av sjukdomen covid-19.

Väktargrundutbildning

2 § 2 § Utan hinder av 7 kap. 1 och 2 §§ och bilaga 1 i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal samt 5 § i dessa föreskrifter får den som börjar sin väktargrundutbildning under perioden den 11 maj 2020–31 december 2020 genomgå praktisk yrkesträning i verksamhetsslagen stationär och ronderande bevakning eller värdetransport även om hon eller han inte har genomgått

1. de delar av ämnet Konflikthantering och självskydd som innefattar greppteknik, och

2. de delar av ämnet Handfängsel som innefattar greppteknik och handfängselteknik. Den som genomgår praktisk yrkesträning med stöd av första stycket får inte tilldelas arbetsuppgifter som normalt kan föranleda frihetsberövande. Den som genomgår praktisk yrkesträning med stöd av första stycket får inte vara utrustad med handfängsel.

3 § 3 § Utan hinder av 7 kap. 1 och 2 §§, bilaga 1 och bilaga 4 till Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal och 5 § i dessa föreskrifter är den som börjar sin väktargrundutbildning under perioden den 11 maj 2020–31 december 2020 behörig till väktargrundutbildning del 2 och utbildning i värdetransport även om hon eller han inte har genomgått

1. de delar av ämnet Konflikthantering och självskydd som innefattar grepptekniker, och

PMFS 2020:12 FAP 573-2

Utkom från trycket den 2 juni 2020

PMFS 2020:12

2

2. de delar av ämnet Handfängsel som innefattar greppteknik och handfängselteknik.

4 § 4 § De delar av ämnena Konflikthantering och självskydd samt Handfängsel som enligt 2 § första stycket inte har genomgåtts i del 1 av väktargrundutbildningen ska i stället genomgås i del 2 av väktargrundutbildningen för att den delen ska anses ha genomgåtts med godkänt resultat.

5 § 5 § I stället för vad som anges i 7 kap. 2 § första stycket andra meningen Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal ska följande gälla. Praktisk yrkesträning som påbörjats under perioden den 1 december 2019– 30 september 2020 får pågå högst tolv månader räknat från den dag som yrkesträningen påbörjades. Yrkesträningen ska ske under ledning av en särskilt utsedd handledare och får bara genomföras efter att del 1 av väktargrundutbildningen har genomförts med godkänt resultat.

Vid tillämpning av första stycket i fråga om praktisk yrkesträning i värdetransport eller butikskontroll ska, i stället för vad som anges i 7 kap. 2 § tredje stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal följande gälla. Praktisk yrkesträning i värdetransport och butikskontroll får endast ske under förutsättning att föreskriven utbildning i värdetransport respektive butikskontroll har genomgåtts med godkänt resultat efter del 1 av väktargrundutbildningen. Yrkesträning i värdetransport eller butikskontroll ska ske under ledning av en handledare med minst två års erfarenhet av verksamhetsslaget som är fysiskt närvarande under åtminstone de första 160 timmarna av yrkesträningen och därefter finns omedelbart tillgänglig via telefon och på kort tid kan inställa sig för att vägleda praktikanten.

Utbildningsbevis

6 § 6 § Den som med stöd av 2 § i dessa föreskrifter får genomgå praktisk yrkesträning utan att ha genomgått delar av ämnena Konflikthantering och självskydd och Handfängsel ska, när hon eller han med godkänt resultat genomgått övriga delar av väktargrundutbildning del 1, få ett sådant utbildningsbevis som avses i 7 kap. 12 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal. Av utbildningsbeviset ska framgå att personen omfattas av 2 § i dessa föreskrifter. När personen enligt 4 § med godkänt resultat har kompletterat ämnena Konflikthantering och självskydd samt Handfängsel ska hon eller han få ett särskilt utbildningsbevis om detta.

Förteckning

7 § 7 § Den som med stöd av 2 § i dessa föreskrifter får genomgå praktisk yrkesträning utan att ha genomgått delar av ämnena Konflikthantering och självskydd och Handfängsel ska, när hon eller han med godkänt resultat genomgått övriga delar av väktargrundutbildning del 1, ingå i en sådan förteckning som avses i 7 kap. 14 § Polismyndighetens föreskrifter och all-

PMFS 2020:12

2

2. de delar av ämnet Handfängsel som innefattar greppteknik och handfängselteknik.

4 § 4 § De delar av ämnena Konflikthantering och självskydd samt Handfängsel som enligt 2 § första stycket inte har genomgåtts i del 1 av väktargrundutbildningen ska i stället genomgås i del 2 av väktargrundutbildningen för att den delen ska anses ha genomgåtts med godkänt resultat.

5 § 5 § I stället för vad som anges i 7 kap. 2 § första stycket andra meningen Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal ska följande gälla. Praktisk yrkesträning som påbörjats under perioden den 1 december 2019– 30 september 2020 får pågå högst tolv månader räknat från den dag som yrkesträningen påbörjades. Yrkesträningen ska ske under ledning av en särskilt utsedd handledare och får bara genomföras efter att del 1 av väktargrundutbildningen har genomförts med godkänt resultat.

Vid tillämpning av första stycket i fråga om praktisk yrkesträning i värdetransport eller butikskontroll ska, i stället för vad som anges i 7 kap. 2 § tredje stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal följande gälla. Praktisk yrkesträning i värdetransport och butikskontroll får endast ske under förutsättning att föreskriven utbildning i värdetransport respektive butikskontroll har genomgåtts med godkänt resultat efter del 1 av väktargrundutbildningen. Yrkesträning i värdetransport eller butikskontroll ska ske under ledning av en handledare med minst två års erfarenhet av verksamhetsslaget som är fysiskt närvarande under åtminstone de första 160 timmarna av yrkesträningen och därefter finns omedelbart tillgänglig via telefon och på kort tid kan inställa sig för att vägleda praktikanten.

Utbildningsbevis

6 § 6 § Den som med stöd av 2 § i dessa föreskrifter får genomgå praktisk yrkesträning utan att ha genomgått delar av ämnena Konflikthantering och självskydd och Handfängsel ska, när hon eller han med godkänt resultat genomgått övriga delar av väktargrundutbildning del 1, få ett sådant utbildningsbevis som avses i 7 kap. 12 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal. Av utbildningsbeviset ska framgå att personen omfattas av 2 § i dessa föreskrifter. När personen enligt 4 § med godkänt resultat har kompletterat ämnena Konflikthantering och självskydd samt Handfängsel ska hon eller han få ett särskilt utbildningsbevis om detta.

Förteckning

7 § 7 § Den som med stöd av 2 § i dessa föreskrifter får genomgå praktisk yrkesträning utan att ha genomgått delar av ämnena Konflikthantering och självskydd och Handfängsel ska, när hon eller han med godkänt resultat genomgått övriga delar av väktargrundutbildning del 1, ingå i en sådan förteckning som avses i 7 kap. 14 § Polismyndighetens föreskrifter och all-

PMFS 2020:12

3

männa råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal. Av förteckningen ska framgå att personen omfattas av 2 § i dessa föreskrifter. När personen enligt 4 § med godkänt resultat har kompletterat ämnena Konflikthantering och självskydd samt Handfängsel ska hon eller han på nytt ingå i en förteckning.

Fortbildning

8 § 8 § En väktare som ska ha genomgått fortbildning med godkänt resultat senast ett datum som infaller under perioden den 6 april 2020–31 december 2020 för att utan avbrott vara behörig att utföra bevakningsarbete får, utan hinder av vad som anges i 7 kap. 5 § första stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal, i stället ha genomgått fortbildningen med godkänt resultat senast motsvarande datum 2021.

En person som ska ha genomgått fortbildning senast ett datum som infaller under perioden den 6 april 2020–den 31december 2020 för att på nytt bli behörig att utföra bevakningsarbete får, utan hinder av vad som anges i 7 kap. 6 § första stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal, i stället ha genomgått fortbildningen med godkänt resultat senast motsvarande datum 2021.

För en person som omfattas av andra stycket ska godkännandemyndigheten, i stället för vad som anges i 6 kap. 10 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal, återkalla godkännandet om personen inte genomgått fortbildningen inom sex år från det datum som den senaste grund- eller fortbildningen genomgicks. Godkännandet ska återkallas om inte särskilda skäl talar mot det.

Utbildning i ämnet akutsjukvård

9 § 9 § Utan hinder av vad som anges i bilaga 1, 2 och 6 till Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal får, under perioden den 6 april 2020–den 31 mars 2021, utbildning i ämnet akutsjukvård ledas av en person som har genomgått Svenska rådet för Hjärt/Lungräddnings instruktörsutbildning.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 juni 2020 och upphör att gälla den 31 december 2022.

2. Genom föreskrifterna upphävs Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2020:5, FAP 573-2) om utbildning av väktare med anledning av sjukdomen covid-19.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Sofia Erlandsson (Rättsavdelningen)

PMFS 2020:12

3

männa råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal. Av förteckningen ska framgå att personen omfattas av 2 § i dessa föreskrifter. När personen enligt 4 § med godkänt resultat har kompletterat ämnena Konflikthantering och självskydd samt Handfängsel ska hon eller han på nytt ingå i en förteckning.

Fortbildning

8 § 8 § En väktare som ska ha genomgått fortbildning med godkänt resultat senast ett datum som infaller under perioden den 6 april 2020–31 december 2020 för att utan avbrott vara behörig att utföra bevakningsarbete får, utan hinder av vad som anges i 7 kap. 5 § första stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal, i stället ha genomgått fortbildningen med godkänt resultat senast motsvarande datum 2021.

En person som ska ha genomgått fortbildning senast ett datum som infaller under perioden den 6 april 2020–den 31december 2020 för att på nytt bli behörig att utföra bevakningsarbete får, utan hinder av vad som anges i 7 kap. 6 § första stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal, i stället ha genomgått fortbildningen med godkänt resultat senast motsvarande datum 2021.

För en person som omfattas av andra stycket ska godkännandemyndigheten, i stället för vad som anges i 6 kap. 10 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal, återkalla godkännandet om personen inte genomgått fortbildningen inom sex år från det datum som den senaste grund- eller fortbildningen genomgicks. Godkännandet ska återkallas om inte särskilda skäl talar mot det.

Utbildning i ämnet akutsjukvård

9 § 9 § Utan hinder av vad som anges i bilaga 1, 2 och 6 till Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal får, under perioden den 6 april 2020–den 31 mars 2021, utbildning i ämnet akutsjukvård ledas av en person som har genomgått Svenska rådet för Hjärt/Lungräddnings instruktörsutbildning.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 juni 2020 och upphör att gälla den 31 december 2022.

2. Genom föreskrifterna upphävs Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2020:5, FAP 573-2) om utbildning av väktare med anledning av sjukdomen covid-19.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Sofia Erlandsson (Rättsavdelningen)

Elanders Sverige AB, 2020

Elanders Sverige AB, 2020