PMFS 2020:4

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tjänstekort

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tjänstekort;

beslutade den 6 mars 2020.

Polismyndigheten föreskriver 1 efter samråd med Försvarsmakten följande med stöd av 13 § förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort.

Tillämpningsområde och definitioner

1 § 1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för tjänstekort som utfärdas av statliga eller kommunala myndigheter med stöd av förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort.

2 § 2 § Uttryck som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort. Därutöver används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Tjänstekortets utformning

3 § 3 § Ett tjänstekort ska uppfylla kraven för tjänstekort i, eller vara likvärdigt med, Svensk standard SS 614314:2015 Identifieringskort – certifierade iden- titetskort av typ ID-1 (utgåva 8) med följande undantag.

1. Bestämmelser i standarden som avviker från förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort eller från dessa föreskrifter och allmänna råd ska inte tillämpas.

2. Bestämmelser i standarden som direkt eller indirekt innebär krav på certifiering ska inte tillämpas.

4 § 4 § Kortutfärdaren ska säkerställa att tjänstekorten har ett tillräckligt skydd mot förfalskning genom samråd med Polismyndigheten (nationellt forensiskt centrum).

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2015/

1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1–15, Celex 32015L1535 ).

Sökande Den som ansöker om ett tjänstekort. Kortinnehavare

Den för vilken tjänstekort utfärdats med stöd av 1 § förordningen om tjänstekort.

Kortutfärdare Den som enligt 2 § förordningen om tjänste-

kort är behörig att utfärda tjänstekort.

PMFS 2020:4 FAP 791-1

Utkom från trycket den 16 mars 2020

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tjänstekort;

beslutade den 6 mars 2020.

Polismyndigheten föreskriver 1 efter samråd med Försvarsmakten följande med stöd av 13 § förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort.

Tillämpningsområde och definitioner

1 § 1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för tjänstekort som utfärdas av statliga eller kommunala myndigheter med stöd av förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort.

2 § 2 § Uttryck som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort. Därutöver används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Tjänstekortets utformning

3 § 3 § Ett tjänstekort ska uppfylla kraven för tjänstekort i, eller vara likvärdigt med, Svensk standard SS 614314:2015 Identifieringskort – certifierade iden- titetskort av typ ID-1 (utgåva 8) med följande undantag.

1. Bestämmelser i standarden som avviker från förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort eller från dessa föreskrifter och allmänna råd ska inte tillämpas.

2. Bestämmelser i standarden som direkt eller indirekt innebär krav på certifiering ska inte tillämpas.

4 § 4 § Kortutfärdaren ska säkerställa att tjänstekorten har ett tillräckligt skydd mot förfalskning genom samråd med Polismyndigheten (nationellt forensiskt centrum).

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2015/

1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1–15, Celex 32015L1535 ).

Sökande Den som ansöker om ett tjänstekort. Kortinnehavare

Den för vilken tjänstekort utfärdats med stöd av 1 § förordningen om tjänstekort.

Kortutfärdare Den som enligt 2 § förordningen om tjänste-

kort är behörig att utfärda tjänstekort.

PMFS 2020:4 FAP 791-1

Utkom från trycket den 16 mars 2020

PMFS 2020:4

2

5 § 5 § Tjänstekort får förses med elektroniska egenskaper för att kortet ska fungera vid elektronisk identifiering och behörighetskontroll.

Ansökan

6 § 6 § En ansökan om tjänstekort ska göras skriftligen och undertecknas av den sökande i närvaro av den person som tar emot ansökan. Undertecknande får göras elektroniskt eller med arkivbeständig skrift på papper.

För personer som av någon anledning inte kan teckna sitt namn, ska texten ”Kan ej underteckna / not able to sign” användas.

7 § 7 § Sökanden ska styrka sin identitet genom att visa upp någon av följande giltiga identitetshandlingar:

1. svenskt vanligt eller extra pass,

2. svenskt nationellt identitetskort,

3. svenskt körkort,

4. identitetskort för folkbokförda i Sverige,

5. svenskt SIS-märkt identitetskort,

6. EU-pass utfärdat från och med den 1 september 2006, eller

7. pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006. Med SIS-märkt identitetskort i första stycket 5 avses kort som har utfärdats enligt och certifierats mot Svensk standard SS 614314:2015 Identifie- ringskort – certifierade identitetskort av typ ID-1 och SBC 151 Särskilda bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard, Identi- tetskort SS 614314 (utgåva 15). Identitetskontrollen ska dokumenteras så att det framgår vilken handläggare hos kortutfärdaren som har gjort kontrollen och vilken identitetshandling som sökanden har använt för att styrka sin identitet.

8 § 8 § Enligt 4 § förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort ska ett tjänstekort vara försett med ett välliknande fotografi av innehavaren. Fotografiet får vara högst ett år gammalt.

Huvudbonad får inte bäras på fotografiet. Undantag får göras för den som i dagligt bruk bär huvudbonad av religiösa eller andra särskilda skäl. Även om ett sådant undantag görs får huvudbonaden inte täcka eller skugga ansiktet.

Fotografiet ska på baksidan vara försett med kortinnehavarens personnummer alternativt ska en digital fil med bilden namnges med personnumret.

Allmänt råd

Om en sökande åberopar religiösa eller andra särskilda skäl för att bära huvudbonad, behöver skälen inte styrkas. Andra särskilda skäl kan vara att sökanden vill bära huvudbonad till följd av medicinsk behandling.

9 § 9 § Den som tar emot ansökan ska kontrollera att de lämnade uppgifterna är riktiga och att fotografiet uppfyller kraven i 3 och 8 §§.

PMFS 2020:4

2

5 § 5 § Tjänstekort får förses med elektroniska egenskaper för att kortet ska fungera vid elektronisk identifiering och behörighetskontroll.

Ansökan

6 § 6 § En ansökan om tjänstekort ska göras skriftligen och undertecknas av den sökande i närvaro av den person som tar emot ansökan. Undertecknande får göras elektroniskt eller med arkivbeständig skrift på papper.

För personer som av någon anledning inte kan teckna sitt namn, ska texten ”Kan ej underteckna / not able to sign” användas.

7 § 7 § Sökanden ska styrka sin identitet genom att visa upp någon av följande giltiga identitetshandlingar:

1. svenskt vanligt eller extra pass,

2. svenskt nationellt identitetskort,

3. svenskt körkort,

4. identitetskort för folkbokförda i Sverige,

5. svenskt SIS-märkt identitetskort,

6. EU-pass utfärdat från och med den 1 september 2006, eller

7. pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006. Med SIS-märkt identitetskort i första stycket 5 avses kort som har utfärdats enligt och certifierats mot Svensk standard SS 614314:2015 Identifie- ringskort – certifierade identitetskort av typ ID-1 och SBC 151 Särskilda bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard, Identi- tetskort SS 614314 (utgåva 15). Identitetskontrollen ska dokumenteras så att det framgår vilken handläggare hos kortutfärdaren som har gjort kontrollen och vilken identitetshandling som sökanden har använt för att styrka sin identitet.

8 § 8 § Enligt 4 § förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort ska ett tjänstekort vara försett med ett välliknande fotografi av innehavaren. Fotografiet får vara högst ett år gammalt.

Huvudbonad får inte bäras på fotografiet. Undantag får göras för den som i dagligt bruk bär huvudbonad av religiösa eller andra särskilda skäl. Även om ett sådant undantag görs får huvudbonaden inte täcka eller skugga ansiktet.

Fotografiet ska på baksidan vara försett med kortinnehavarens personnummer alternativt ska en digital fil med bilden namnges med personnumret.

Allmänt råd

Om en sökande åberopar religiösa eller andra särskilda skäl för att bära huvudbonad, behöver skälen inte styrkas. Andra särskilda skäl kan vara att sökanden vill bära huvudbonad till följd av medicinsk behandling.

9 § 9 § Den som tar emot ansökan ska kontrollera att de lämnade uppgifterna är riktiga och att fotografiet uppfyller kraven i 3 och 8 §§.

PMFS 2020:4

3

Utlämnande och återlämnande av tjänstekort

10 § 10 § Ett tjänstekort ska lämnas ut till sökanden personligen. Sökanden ska då styrka sin identitet på sätt som följer av 7 § och kvittera att hon eller han har tagit emot tjänstekortet.

Identitetskontrollen och utlämnandet ska dokumenteras så att det framgår vilken handläggare hos kortutfärdaren som har gjort kontrollen och lämnat ut tjänstekortet samt vilken identitetshandling som sökanden har använt för att styrka sin identitet.

Vid utlämnandet ska kortutfärdaren underrätta kortinnehavaren om hennes eller hans skyldigheter enligt 6 10 §§ förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort.

11 § 11 § I 6 , 9 och 10 §§ förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort finns bestämmelser om när ett tjänstekort ska återlämnas.

Om ett tjänstekort tidigare har utfärdats för sökanden och det inte har förstörts eller förkommit ska kortet återlämnas till kortutfärdaren senast när det nya kortet lämnas ut.

Andra stycket gäller inte om kortinnehavaren i sitt arbete behöver disponera både ett ordinarie tjänstekort och ett särskilt tjänstekort.

Förstöring

12 § 12 § Ett tjänstekort som återlämnats permanent till kortutfärdaren ska förstöras.

Register

13 § 13 § Varje myndighet som utfärdat tjänstekort ska enligt 5 § förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort föra tjänstekortsregister.

Utöver vad som anges i 5 § förordningen om tjänstekort ska registret innehålla uppgift om annat identifikationsnummer än personnummer om sådant anges på tjänstekortet.

14 § 14 § Enligt 11 § förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort ska det göras en anteckning i registret om att ett återlämnat tjänstekort har makulerats.

Därutöver ska det av registret framgå om ett tjänstekort har upphört att gälla av någon annan orsak än att giltighetstiden har löpt ut, med angivande av orsaken.

Vidare ska det av registret framgå om ett nytt tjänstekort har utfärdats i stället för ett kort som har förkommit.

Undantag

15 § 15 § Polismyndigheten får, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag från dessa föreskrifter.

PMFS 2020:4

3

Utlämnande och återlämnande av tjänstekort

10 § 10 § Ett tjänstekort ska lämnas ut till sökanden personligen. Sökanden ska då styrka sin identitet på sätt som följer av 7 § och kvittera att hon eller han har tagit emot tjänstekortet.

Identitetskontrollen och utlämnandet ska dokumenteras så att det framgår vilken handläggare hos kortutfärdaren som har gjort kontrollen och lämnat ut tjänstekortet samt vilken identitetshandling som sökanden har använt för att styrka sin identitet.

Vid utlämnandet ska kortutfärdaren underrätta kortinnehavaren om hennes eller hans skyldigheter enligt 6 10 §§ förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort.

11 § 11 § I 6 , 9 och 10 §§ förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort finns bestämmelser om när ett tjänstekort ska återlämnas.

Om ett tjänstekort tidigare har utfärdats för sökanden och det inte har förstörts eller förkommit ska kortet återlämnas till kortutfärdaren senast när det nya kortet lämnas ut.

Andra stycket gäller inte om kortinnehavaren i sitt arbete behöver disponera både ett ordinarie tjänstekort och ett särskilt tjänstekort.

Förstöring

12 § 12 § Ett tjänstekort som återlämnats permanent till kortutfärdaren ska förstöras.

Register

13 § 13 § Varje myndighet som utfärdat tjänstekort ska enligt 5 § förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort föra tjänstekortsregister.

Utöver vad som anges i 5 § förordningen om tjänstekort ska registret innehålla uppgift om annat identifikationsnummer än personnummer om sådant anges på tjänstekortet.

14 § 14 § Enligt 11 § förordningen ( 1958:272 ) om tjänstekort ska det göras en anteckning i registret om att ett återlämnat tjänstekort har makulerats.

Därutöver ska det av registret framgå om ett tjänstekort har upphört att gälla av någon annan orsak än att giltighetstiden har löpt ut, med angivande av orsaken.

Vidare ska det av registret framgå om ett nytt tjänstekort har utfärdats i stället för ett kort som har förkommit.

Undantag

15 § 15 § Polismyndigheten får, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag från dessa föreskrifter.

4

Elanders Sverige AB, 2020

PMFS 2020:4

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 september 2020.

2. Genom dessa föreskrifter och allmänna råd upphävs Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPS FS 1988:9, FAP 791-1) om tjänstekort.

3. För tjänstekort som utfärdats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Ebba Elison (Rättsavdelningen)

4

Elanders Sverige AB, 2020

PMFS 2020:4

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 september 2020.

2. Genom dessa föreskrifter och allmänna råd upphävs Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPS FS 1988:9, FAP 791-1) om tjänstekort.

3. För tjänstekort som utfärdats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Ebba Elison (Rättsavdelningen)