PMFS 2020:5

Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av väktare med anledning av sjukdomen covid-19

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av väktare med anledning av sjukdomen covid-19;

beslutade den 17 april 2020.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 28 § förordningen (1989:149) om bevakningsföretag.

Tillämpningsområde

1 § 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utbildning av väktare.

Bestämmelserna ska under viss tid komplettera Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal med anledning av sjukdomen covid-19.

Praktisk yrkesträning

2 § 2 § I stället för vad som anges i 7 kap. 2 § första stycket andra meningen

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal ska följande gälla. Praktisk yrkesträning som påbörjats under perioden den 1 december 2019–30 september 2020 får pågå högst tolv månader räknat från den dag som yrkesträningen påbörjades. Yrkesträningen ska ske under ledning av en särskilt utsedd handledare och får bara genomföras efter att del 1 av väktargrundutbildningen har genomförts med godkänt resultat.

Vid tillämpning av första stycket i fråga om praktisk yrkesträning i värdetransport eller butikskontroll ska, i stället för vad som anges i 7 kap. 2 § tredje stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal följande gälla. Praktisk yrkesträning i värdetransport och butikskontroll får endast ske under förutsättning att föreskriven utbildning i värdetransport respektive butikskontroll har genomgåtts med godkänt resultat efter del 1 av väktargrundutbildningen. Yrkesträning i värdetransport eller butikskontroll ska ske under ledning av en handledare med minst två års erfarenhet av verksamhetsslaget som är fysiskt närvarande under åtminstone de första 160 timmarna av yrkesträningen och därefter finns omedelbart tillgänglig via telefon och på kort tid kan inställa sig för att vägleda praktikanten.

Fortbildning

3 § 3 § En väktare som ska ha genomgått fortbildning med godkänt resultat

senast ett datum som infaller under perioden den 6 april 2020–31 december

PMFS 2020:5 FAP 573-2

Utkom från trycket den 20 april 2020

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av väktare med anledning av sjukdomen covid-19;

beslutade den 17 april 2020.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 28 § förordningen (1989:149) om bevakningsföretag.

Tillämpningsområde

1 § 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utbildning av väktare.

Bestämmelserna ska under viss tid komplettera Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal med anledning av sjukdomen covid-19.

Praktisk yrkesträning

2 § 2 § I stället för vad som anges i 7 kap. 2 § första stycket andra meningen

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal ska följande gälla. Praktisk yrkesträning som påbörjats under perioden den 1 december 2019–30 september 2020 får pågå högst tolv månader räknat från den dag som yrkesträningen påbörjades. Yrkesträningen ska ske under ledning av en särskilt utsedd handledare och får bara genomföras efter att del 1 av väktargrundutbildningen har genomförts med godkänt resultat.

Vid tillämpning av första stycket i fråga om praktisk yrkesträning i värdetransport eller butikskontroll ska, i stället för vad som anges i 7 kap. 2 § tredje stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal följande gälla. Praktisk yrkesträning i värdetransport och butikskontroll får endast ske under förutsättning att föreskriven utbildning i värdetransport respektive butikskontroll har genomgåtts med godkänt resultat efter del 1 av väktargrundutbildningen. Yrkesträning i värdetransport eller butikskontroll ska ske under ledning av en handledare med minst två års erfarenhet av verksamhetsslaget som är fysiskt närvarande under åtminstone de första 160 timmarna av yrkesträningen och därefter finns omedelbart tillgänglig via telefon och på kort tid kan inställa sig för att vägleda praktikanten.

Fortbildning

3 § 3 § En väktare som ska ha genomgått fortbildning med godkänt resultat

senast ett datum som infaller under perioden den 6 april 2020–31 december

PMFS 2020:5 FAP 573-2

Utkom från trycket den 20 april 2020

2

Elanders Sverige AB, 2020

PMFS 2020:5

2020 för att utan avbrott vara behörig att utföra bevakningsarbete får, utan hinder av vad som anges i 7 kap. 5 § första stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal, i stället ha genomgått fortbildningen med godkänt resultat senast motsvarande datum 2021.

En person som ska ha genomgått fortbildning senast ett datum som infaller under perioden den 6 april 2020–den 31december 2020 för att på nytt bli behörig att utföra bevakningsarbete får, utan hinder av vad som anges i 7 kap. 6 § första stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal, i stället ha genomgått fortbildningen med godkänt resultat senast motsvarande datum 2021.

För en person som omfattas av andra stycket ska godkännandemyndigheten, i stället för vad som anges i 6 kap. 10 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal, återkalla godkännandet om personen inte genomgått fortbildningen inom sex år från det datum som den senaste grund- eller fortbildningen genomgicks. Godkännandet ska återkallas om inte särskilda skäl talar mot det.

Utbildning i ämnet akutsjukvård

4 § 4 § Utan hinder av vad som anges i bilaga 1, 2 och 6 till Polismyndighetens

föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal får, under perioden den 6 april 2020–den 31 mars 2021, utbildning i ämnet akutsjukvård ledas av en person som har genomgått Svenska rådet för Hjärt/Lungräddnings instruktörsutbildning.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 april 2020 och upphör att gälla den 31 december 2022.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Sofia Erlandsson (Rättsavdelningen)

2

Elanders Sverige AB, 2020

PMFS 2020:5

2020 för att utan avbrott vara behörig att utföra bevakningsarbete får, utan hinder av vad som anges i 7 kap. 5 § första stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal, i stället ha genomgått fortbildningen med godkänt resultat senast motsvarande datum 2021.

En person som ska ha genomgått fortbildning senast ett datum som infaller under perioden den 6 april 2020–den 31december 2020 för att på nytt bli behörig att utföra bevakningsarbete får, utan hinder av vad som anges i 7 kap. 6 § första stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal, i stället ha genomgått fortbildningen med godkänt resultat senast motsvarande datum 2021.

För en person som omfattas av andra stycket ska godkännandemyndigheten, i stället för vad som anges i 6 kap. 10 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal, återkalla godkännandet om personen inte genomgått fortbildningen inom sex år från det datum som den senaste grund- eller fortbildningen genomgicks. Godkännandet ska återkallas om inte särskilda skäl talar mot det.

Utbildning i ämnet akutsjukvård

4 § 4 § Utan hinder av vad som anges i bilaga 1, 2 och 6 till Polismyndighetens

föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10, FAP 573-1) om bevakningsföretag och bevakningspersonal får, under perioden den 6 april 2020–den 31 mars 2021, utbildning i ämnet akutsjukvård ledas av en person som har genomgått Svenska rådet för Hjärt/Lungräddnings instruktörsutbildning.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 april 2020 och upphör att gälla den 31 december 2022.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Sofia Erlandsson (Rättsavdelningen)