Prop. 1919:76

('med förslag till lag angående utsträckande till två dagar av vissa valför\xad rättningar under våren 1919',)

Kungl. Maj:ts Proposition Nr 76.

1

Nr 76.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag

angående utsträckande till två dagar av vissa valför­ rättningar under våren 1919; given Stockholms slott den 4 februari 1919.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civil­

ärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till lag angående utsträckande till två dagar av vissa valförrättningar under våren 1919.

GUSTAF.

Axel Schotte.

Bihang till riksdagens protokoll 1919. 1 samt. 61 käft. (Nr 76.)

678 19

2

Kungl. Maj:ts Proposition Nr 76.

Förslag

till

Lag

angående utsträckande till två dagar av vissa valförrättningar under

våren 1919.

Härigenom förordnas, att, utan hinder av vad lag eller författning

innehåller häremot stridande, följande skall lända till efterrättelse:

1

§•

Den valförrättning, som under våren 1919 skall i landskommun

företagas för utseende av kommunalfullmäktige, skall i kommun, vars

invånarantal den 1 januari 1918 översteg 3,000, utsättas att äga rum

å två på varandra följande dagar.

I sådan kommun varde ock den valförrättning, som skall under

våren 1919 försiggå för utseende av landstingsmän, utsatt att äga rum,

förutom å den i § 5 mom. 2 c) i förordningen om landsting den 21 mars

1862 stadgade dag, jämväl å (lagen närmast därefter.

Skall vid val, varom ovan sagts, kommunen vara indelad 1 särskilda

valdistrikt, skola stadgandena i denna § icke gälla för kommunen i dess

helhet, men skola i stället äga tillämpning å varje särskild kommundelr

som utgör eget valdistrikt och vars invånarantal den 1 januari 1918

översteg 3,000.

2

§•■

Föreskrifterna i 1 § hava icke avseende å köping, som utgör egen

kommun.

3

§■

Vad i gällande lag föreskrives om de tider på dagen, under vilka

valförrättning, som ovan sägs, skall minst fortgå, skall äga tillämpning

med avseende å vardera av de två dagar, å vilka enligt 1 § förrättning,

som där avses, kommer att äga rum.

Kungl. Maj:ts Proposition Nr 76.

3

4

§•

Beträffande de valförrättningar, som i andra fall, än i 1 § avses, skola,

jämlikt övergångsbestämmelserna till lagarna den 23 december 1918 om ändrad lydelse i vissa delar av förordningarna om kommunal styrelse på landet den 21 mars 1862, om kommunalstyrelse i stad den 21 mars 1862, om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862 samt om landsting den 21 mars 1862, äga rum under våren 1919, ankomme på landet å vederbörande stärnmoordförande och i stad å magistraten att bestämma, huruvida enahanda utsträckning av tiden för valförrättning skall äga rum, som ovan i 1 § är stadgad.

Finnes sådan utsträckning böra ske, skall föreskriften i 3 § äga

motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1919.

4

Kungl. Maj:ts Proposition Nr 76.

Utdrag av protokollet över civilärenden

,

hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 4

februari 1919.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Eden,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena

Hellner,

Statsråden

Petersson,

Schotte,

Petrén,

N

ilson

,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Undén,

Thorsson.

Chefen för civildepartementet, statsrådet Schotte anförde härefter:

Genomförandet av de ändringar, som i lagarna den 23 december

1918 föreskrivits i fråga om de särskilda kommunalförordningarnas ly­

delse, kommer att medföra en högst betydande ökning i antalet av dem,

som vid de allmänna kommunala valen äga utöva rösträtt. Det är då

angeläget tillse, att vid de valförrättningar, som skola äga rum med till-

lämpning av de nya föreskrifterna, sådana anordningar vidtagas, att de

stora valmanskårerna erhålla tillfälle att utöva sin rösträtt utan alltför

mycken uppoffring av tid och bekvämlighet. Särskilt gäller detta de val,

som enligt de nya bestämmelserna skola äga rum under våren 1919. Vid

dessa val skola ju i många fall utses representanter för två särskilda tids­

perioder, och valförrättningarna komma därigenom att erbjuda särskilda

svårigheter, som kunna väntas bortfalla vid framtida val.

Kung!. Maj:ts Proposition Nr 76.

5

Den närmast till hands liggande utvägen att undanröja de svårig­

heter, valmanskårens storlek vållar, är att fördela röstavlämningen å

ett flertal olika förrättningar, i första hand genom kommunernas upp­

delning i mindre distrikt för rösternas uppsamlande. Denna utväg är

emellertid, såvitt angår de nu instundande valen, i det stora flertalet

fall stängd. Den korta tid, som stått till buds för röstlängdernas upp­

rättande, har föranlett, att nya indelningar i valkretsar eller valdistrikt

endast i vissa undantagsfall kunna vinna tillämpning vid marsvalen. Dylika

åtgärder skulle nämligen i allmänhet hava medfört, att röstlängderna ej

kunnat i stadgad tid färdigställas. Såsom allmän regel har därför måst

gälla, att den indelning av kommuner i valkretsar eller valdistrikt, som

vid innevarande års ingång varit gällande, skall fortfarande tillämpas

vid de nu förestående valen.

Så mycket klarare har därför framstått nödvändigheten att med

andra till buds stående medel söka underlätta röstavgivningen vid

dessa val.

Kungl. Maj:t har även genom proposition den 24 nästlidne januari

förelagt riksdagen förslag till vissa bestämmelser i detta hänseende, sär­

skilt avseende att bespara valmännen den olägenheten att i och för valet

av kommunal-, respektive municipal- eller stadsfullmäktige innevarande

år nödgas två gånger begiva sig till vallokalen för rösträttens ut­

övande.

Sedermera har emellertid fråga uppstått om meddelande av ytter­

ligare föreskrifter till underlättande av berörda val. Enligt vad inhäm­

tade upplysningar giva vid handen, råda nämligen flerstädes, särskilt på

landsbygden, farhågor för att i kommuner eller kommundelar, som vid

valet komma att utgöra ett enda distrikt, i följd av valmanskårens ök­

ning det skall visa sig förenat med stora svårigheter att bereda val­

männen tillfälle att avgiva sina röster på en enda dag, åtminstone utan

att därvid besvärande trängsel och tidsutdräkt vållas. En alltför lång

väntetid vid vallokalen är särskilt oläglig för sådana valmän på lands­

bygden, som nödgas tillryggalägga lång väg för att uppnå vallokalen.

För att råda bot härpå synas särskilda åtgärder nödvändiga, så mycket

hellre som ett genomförande av det i nyssnämnda proposition innefattade

förslaget, ehuru från andra synpunkter lämpligt, berövat vederbörande

valförrättare den möjlighet till valarbetets fördelande, som legat i att

valförrättningarna för de olika grupper fullmäktige, som väljas för olika

tider, utsatts att äga rum vid skilda tillfallen.

För vinnande av angivna önskemål har fråga uppkommit om en

utsträckning av valförrättningarna till att omfatta mer än en dag. Ehuru

6

Kungl. Maj:ts Proposition Nr 76.

någon erfarenhet icke kunnat vinnas om verkan av en dylik anordning,

synes det dock kunna antagas, att, om valet exempelvis utsattes att äga

rum å två dagar i följd, de röstande skola någorlunda jämnt fördela

sig å de båda dagarna. Det bör för övrigt tydligen vara val f örrättaren

obetaget att i kungörelsen till valet angiva önskvärdheten av att t. ex.

de röstande från vissa delar av en landskommun inställa sig den första

dagen och övriga röstande den följande; men givetvis kunna valmännen

icke vara förpliktade att iakttaga sådana föreskrifter, utan äro oförhin­

drade att inställa sig vid valet å dag, som bäst passar dem. En anord­

ning, varigenom valförrättningen skulle å de särskilda dagarna försiggå

å olika platser inom kommunen, har icke ansetts tillrådlig, då beslut

härom icke bör ankomma på stämmoordföranden och anordningen dess­

utom kan missbrukas samt tekniska svårigheter med anordnande av dy­

lika ambulatoriska valförrättningar föreligga.

Att utsträcka valen över mer än två dagar synes icke vara behöv­

ligt eller lämpligt.

Då en utsträckning av valförrättningarna att omfatta mer än en

dag näppeligen kan äga rum med stöd av gällande lag, torde, om man

anser nödigt anlita denna utväg, medgivande därtill i lagstiftningsväg

böra lämnas. Emellertid lärer man i vissa fall hava anledning att gå

ännu ett steg längre.

Vid kommunalfullmäktigvalen å den rena landsbygden, åtminstone

i sådana kommuner, som innefatta en mera avsevärd befolkning, men

likväl icke uppdelats i valdistrikt, synes behovet av en dylik anordning

vara så trängande, att densamma torde böra stadgas såsom obligatorisk.

Vad sålunda sagts om kommun äger motsvarande tillämpning å kom­

mundel, som utgör särskilt valdistrikt, men vars befolkning uppgår till

ett mera avsevärt antal.

Det invånarantal, som bör föranleda ovillkorlig tillämpning av

nämnda anordning, synes ej lämpligen böra sättas lägre än 3,000.

Ifrågasättas kunde att härvid tillmäta en viss betydelse jämväl åt

kommunens areal. Att i detta avseende vinna lämpliga föreskrifter är

emellertid, med hänsyn till kommunernas synnerligen växlande storlek i

olika trakter av landet, förenat med stora vanskligheter. Aven i kom­

muner med förhållandevis mindre areal synes gagnet av den föreslagna

anordningen vara så stort, att någon anledning att för dylika kommuner

stadga andra regler än för de större icke synes föreligga.

Liknande synpunkter kunna i stort sett göras gällande även i fråga

om landsbygdens landstingsmannaval. Visserligen är valmanskåren här

något mindre, men även här synes faran för oskälig tidsutdräkt vid

Kling

l. Maj:ts Proposition Nr

76.

7

valet vara så stor, att en obligatorisk utsträckning av valtiden till två

dagar torde böra påbjudas.

I övriga fall åter synes det vara tillfyllest att medgiva vederbö­

rande valförrättare prövningsrätt, huruvida liknande utsträckning av

valtiden bör ske. De val, om vilka här är fråga, äro val av full­

mäktige, respektive landstingsman, dels i rena landskommuner, som icke

äro hänförliga under de förut behandlade kategorierna, dels ock i före­

kommande fall i städer, köpingar och municipalsamhäilen.

För att den ifrågasatta utsträckningen av valtiden skall uppfylla

det därmed avsedda ändamål, synes det böra stadgas, att de bestäm­

melser, som finnas meddelade om det antal timmar, valet skall å val­

dagen minst fortgå, samt om dessa timmars fördelning å olika delar av

dagen, skola äga tillämpning med avseende å vardera av de båda för-

rättningsdagarna. Valet är uppenbarligen att anse som avslutat först

med valsedlarnas avlämnande under den senare dagen, vadan vid första

dagens slut valurnan bör, liksom vid. annat uppehåll i valförrättningen,

i stadgad ordning förseglas.

I vissa fall tillstädja författningarna, att val, som här avses, må

förrättas efter upprop. För dylikt fäll skulle måhända kunna befaras,

att de av mig nu ifrågasatta bestämmelserna skulle kunna visa sig svåra

att tillämpa. Då emellertid val efter upprop i här ifrågavarande fall

sällan torde förekomma och då de svårigheter, som ovannämnda be­

stämmelser skulle kunna medföra, i huvudsak torde kunna uppkomma

redan med nu gällande stadganden, har jag ej ansett nödigt att föreslå

några särskilda föreskrifter beträffande dylika fall.

1 enlighet med ovan angivna grunder har jag låtit inom civil­

departementet upprätta förslag till lag angående utsträckande till två

dagar av vissa valförrättningar under våren 1919, och hemställer jag,

att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att antaga nämnda lagförslag.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­

trädda hemställan behagade Hans Maj:t Konungen

lämna bifall samt förordnade, att proposition i ämnet

av den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar,

skulle avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Nils Åiielyren.