Prop. 1930:111

('angående godkännande av en i Genéve den 17 juni 1925 dagtecknad konvention rörande kontroll av den internationella handeln med va\xad pen, ammunition och krigsmateriel',)

Kungl. Maj:ts 'proposition nr lil.

1

Nr lil.

Kungl. Marits proposition till riksdagen angående godkännande av

en i Genéve den 17 juni 1925 dagtecknad konvention rörande kontroll av den internationella handeln med va­ pen, ammunition och krigsmateriel; given Stockholms slott den 21 februari 1930.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikes- departementsärenden för denna dag samt med överlämnande av texten till en i Genéve den 17 juni 1925 dagtecknad konvention rörande kontroll av den inter­ nationella handeln med vapen, ammunition och krigsmateriel vill Kungl. Majit härmed äska riksdagens godkännande av nämnda konvention.

Under Hans Majits

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF ADOLF.

Ernst Trygger.

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet inför

Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Reg euten i statsrådet å Stockholms slott den 21 februari 1930.

N är varande:

Statsministern

Lindman,

ministern för utrikes ärendena

Trygger,

statsråden

Lubeck, Beskow, Borell, von Steyern, Malmberg, Bissmark, Johans­son, Dahl.

Efter gemensam beredning med cheferna för försvars-, social-, finans- och handelsdepartementen anför ministern för utrikes ärendena:

Vid föredragning den 19 februari 1926 fattade Kungl. Majit beslut örn un­ dertecknande av en i Genéve den 17 juni 1925 dagtecknad konvention rörande kontroll av den internationella handeln med vapen, ammunition och krigsmate-

Bihang till riksdagens protokoll 1930. 1 sami. 88 käft. (Nr lil.)

1

2

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

riel. I enlighet härmed undertecknades konventionen för Sveriges del den 8

mars 1926, under angivande av att för ratifikation erfordrades riksdagens sam­

tycke.

Konventionen har hittills ratificerats av endast ett fåtal makter, och dess

ikraftträdande, för vilket erfordras, att fjorton signatärmakter deponerat sina

ratifikationsinstrument, har av olika skäl, vilka jag skall tillåta mig att i det

följande närmare belysa, icke synts vara att snart förvänta, varför frågan örn

Sveriges ratifikation i viss mån saknat aktualitet. Läget har emellertid på

senaste tiden undergått en viss förändring, framför allt på grund av ett utav

den nuvarande brittiska regeringen taget initiativ, åsyftande en samtidig rati­

fikation från de vapenproducerande ländernas sida. Då med hänsyn härtill vis­

sa möjligheter numera torde förefinnas för att ett ikraftträdande skall kunna

åstadkommas inom en ej alltför avlägsen framtid, synes det mig så mycket mera

påkallat, att riksdagen beredes tillfälle taga ställning till konventionen, som

Sverige är att räkna till de vapenproducerande länder, av vilkas ratifikation

resultatet av det brittiska initiativet kan bliva beroende. Jag anhåller därför

att få underställa Kungl. Majit frågan örn avlåtande av proposition till riks­

dagen i ifrågavarande ämne.

Ehuru tanken på att i fredsbevarande syfte åvägabringa en mellanfolklig

kontroll över tillverkningen av och den internationella handeln med vapen, am­

munition och krigsmateriel först under det senaste decenniet tagit fastare form,

hava härmed sammanhängande spörsmål redan tidigare varit föremål för

regeringarnas uppmärksamhet. Sålunda innehöll den i Bryssel den 2 juli 1890

avslutade och av Sverige nästpåföljande år ratificerade internationella överens­

kommelsen rörande åtgärder mot slavhandeln i Afrika m. m. vissa bestämmel­

ser i detta hänseende, vilka dock endast gällde vissa delar av den afrikanska

kontinenten och åsyftade att förhindra vapentillförsel till den infödda befolk­

ningen därstädes.

De ansträngningar, som efter världskrigets slut gjordes för åstadkommande

av garantier mot ett upprepande av en liknande katastrof, kommo naturligt nog

att bl. a. taga hänsyn till den fara för freden, som kunde ligga i en okontrol­

lerad och åt enskilda intressen prisgiven tillverkning av och handel med krigs­

materiel.

Redan i samband med 1919 års fredskonferens upptogs ifrågavarande spörs­

mål till mera ingående behandling. Den 10 september 1919 undertecknades i S :t

Germain-en-Laye av de i konferensen deltagande makterna en konvention i äm­

net, vilken avsåg att fylla tvenne i viss mån olikartade uppgifter. Å ena

sidan åsyftades att genom ett licenssystem åvägabringa full offentlighet be­

träffande den internationella vapenhandeln. De fördragsslutande parterna för­

bundo sig sålunda att icke medgiva export utan särskilda licenser, vilka icke

skulle beviljas annat än för export till regering i annan fördragsslutande stat.

Licenserna skulle omedelbart delgivas ett centralt, av Nationernas förbund upp­

rättat organ i och för offentliggörande. Såsom framgår av dess inledning,

var konventionen i denna del särskilt motiverad av den fara för freden, som de

Kunell. Majlis proposition nr lil.

3

efter världskriget förefintliga stora lagren av krigsmateriel ansågos kunna innebära. Konventionens andra syftemål, vilket nära ansluter sig till 1890 års Bryssel-överenskommelse, var att förhindra utförsel av vapen, förutom under den strängaste kontroll, till områden, bebodda av mindre utvecklade folk.

Vid S:t Germain-konventionens tillkomst torde man hava känt sig berättigad hysa den förhoppningen, att den skulle allmänt antagas av regeringarna. Samtidigt med konventionen antogs också ett protokoll, vari de fördragsslutande parterna överenskommo att omedelbart sätta konventionens bestämmelser i kraft utan att invänta ratifikation från de skilda makternas sida. Emellertid visade det sig snart, att endast ett fåtal makter voro benägna att genomföra konven­ tionens stadganden och att utsikerna till en allmän ratifikation alltmera för­ minskades, framför allt beroende på Förenta Staternas avvisande hållning. Denna grundade sig i främsta rummet på det förhållandet, att Staterna som bekant icke velat inträda i Nationernas förbund och därför icke voro villiga att underkasta sig de funktioner, som, enligt vad jag nämnt, skulle tillkomma förbundet i fråga örn publicering av lämnade licenser.

Vid förbundsförsamlingens möte i Genéve år 1923 förelåg en från ameri­ kanska regeringen ingången skrivelse, vari å ena sidan klarlades orsakerna till Förenta Staternas underlåtenhet att ratificera S:t Germain-konventionen men å andra sidan förklarades, att Förenta Staterna icke desto mindre vore villiga att samarbeta med övriga nationer för åstadkommande av en effektiv kontroll över handeln med vapen och ammunition. I denna situation beslöt församlingen på vederbörande utskotts förslag att uppdraga åt den för nedrustningsfrågans utredning år 1921 tillsatta s. k. tillfälliga blandade kommissionen att utarbeta förslag till internationella överenskommelser rörande dels handeln med vapen och ammunition, dels den närliggande frågan örn kontroll av den enskilda till­ verkningen av vapen och ammunition.

Med anledning härav utarbetade den tillfälliga blandade kommissionen i samarbete med vissa andra förbundsorgan ett fullständigt konventionsförslag rörande kontroll över handeln med vapen, ammunition och krigsmateriel. Sam­ tidigt formulerades vissa principer, vilka ansågos böra läggas till grund för en framtida konvention rörande kontroll över den enskilda vapentillverkningen. En­ ligt beslut av förbundsförsamlingen vid 1924 års möte sammankallade rådet där­ efter för behandling av det sålunda utarbetade konventionsförslaget rörande vapenhandel en internationell konferens, vilken skulle sammanträda i Genéve i maj 1925. Redan före konferensen hade frågan örn kontroll över vapentillverk­ ningen behandlats på sammanträde i februari månad 1925 av den i samband med Genéve-protokollets utarbetande upprättade s. k. koordinationskommissionen. Denna kommission beslöt emellertid uppskjuta detta problems vidare behand­ ling, intill dess att resultatet av vapenhandelskonferensens arbete blivit bekant.

Det av den tillfälliga blandade kommissionen utarbetade konventionsförsla­ get byggde i väsentliga stycken på S:t Germain-konventionen. Sålunda överensstämde bestämmelserna rörande kontroll över export till vissa särskilda områden så gott som fullständigt med motsvarande stadganden i nämnda kon­ vention. För vad angår dess mera allmänna del, var förslaget visserligen base­

4

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

rat på de ledande principerna i 1919 års konvention, nämligen licenssystem

och publicitet, men företedde likväl betydande avvikelser, vilka huvudsakligen

tillkommit i syfte att tillmötesgå från Förenta Staternas sida uttalade önske­

mål.

I konferensen i Genéve deltogo dels 40 förbundsmedlemmar, nämligen Abes­

sinien, Belgien, Brasilien, Brittiska Riket, Bulgarien, Canada, Chile, Colombia,

Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Indien, Irländska Fristaten,

Italien, Japan, Jugoslavien, Kina, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländer­

na, Nicaragua, Norge, Panama, Persien, Polen, Portugal, Rumänien, Salvador,

Schweiz, Siam, Spanien, Sverige, Tjeckoslovakien, Ungern, Uruguay, Venezuela

samt Österrike, dels ock Amerikas Förenta Stater, Egypten, Turkiet samt Tysk­

land. Sovjetunionen, som jämväl inbjudits till konferensen, hade däremot av­

böjt att deltaga.

Sverige företräddes vid konferensen enligt Kungl. Maj :ts beslut den 30

april 1925 av dåvarande statssekreteraren i handelsdepartementet, kabinetts­

sekreteraren E. Hennings, varjämte såsom biträdande ombud utsetts kommerse­

rådet R. Sohlman och dåvarande legationssekreteraren, avdelningschefen i ut­

rikesdepartementet E. C:son Boheman.

Under konferensen, som ägde rum under tiden 4 maj—17 juni 1925, blev

det av den tillfälliga blandade kommissionen utarbetade konventionsförslaget

underkastat en synnerligen ingående granskning och i väsentliga stycken om­

arbetat för att tillmötesgå från olika länder framställda krav och förena

de ofta vitt skilda ståndpunkter, vilka gjordes gällande och som i flera fall

syntes hart när oförenliga.

Det nära sammanhang, som råder mellan spörsmålet örn kontroll över den

internationella vapenhandeln och frågan örn kontroll över vapen tillverkningen,

icke blott den enskilda utan även den statliga, kom att i hög grad påverka

konferensens förhandlingar. Uppenbarligen skulle genom antagandet av före­

skrifter örn en vidsträckt publicitet rörande vapenhandeln de stater, vilka

icke ägde någon mera betydande inhemsk vapenproduktion utan vore hänvisade

till att fylla sitt behov i detta hänseende genom import, komma i en i viss

mån sämre ställning än de länder, vilka kunde tillgodose sitt krigsmateriel-

behov genom inhemsk produktion. Motsättningen mellan importländer å ena

sidan och exportländer å den andra gjorde sig också starkt gällande, och endast

genom en i konferensens slutakt intagen förklaring av innebörd, att vapen-

handelskonventionen snarast borde efterföljas av en konvention rörande kon­

troll och publicitet beträffande tillverkningen, kunde enighet uppnås örn anta­

gande av en definitiv konventionstext.

Då jag nu övergår till att redogöra för konventionens viktigare bestämmelser,

skall jag för klargörande av dessas innebörd vid behandlingen av de olika

artiklarna angiva de skiljaktiga synpunkter, som gjorde sig gällande under

konferensen, de skäl, som synas hava föranlett densamma att godtaga den slut­

giltiga texten, och olikheterna mellan denna och det förslag från den tillfälliga

blandade kommissionen, som förelädes konferensen såsom förhandlingsbas.

Kungl. Majlis proposition nr lil.

5

Konventionens inledning avser huvudsakligen att summariskt angiva kon­

ventionens allmänna syfte och torde därför icke kräva någon särskild kom­

mentar. Anmärkas bör dock, att däri fastslas, att vapen, ammunition oell

krigsmateriel, vars bruk i krig är förbjudet av folkrätten, icke få vare sig ex­

porteras eller importeras för dylikt ändamål.

Redan under den tillfälliga blandade kommissionens förhandlingar hade tyd­

ligt framgått, att det icke vore möjligt att medelst en allmän definition an­

giva föremålet för en konvention rörande vapenhandeln. I art. 1 i kommis­

sionens konventionsförslag angåvos därför genom en uppräkning de slag av

vapen, ammuntion och krigsmateriel, å vilka konventionens övriga bestämmel­

ser skulle äga tillämpning. Då behovet av en internationell kontroll ställde sig

olika för skilda slag av vapen, ammunition och krigsmateriel, hade dessa in­

delats uti irenne kategorier, för vilka i förslagets följande bestämmelser en

mer eller mindre sträng kontroll föreskrivits. I den första kategorin hade upp­

tagits vapen, ammunition och krigsmateriel, uteslutande avsedda för krigsbruk,

i den andra kategorin vapen och ammunition, användbara såväl för krigs- som

för annat bruk, och i den tredje kategorin vapen och ammunition utan militär

betydelse.

Under konferensen underkastades förslagets art. 1 en ingående granskning

av en militärteknisk kommission, sammansatt av ombud för samtliga i kon­

ferensen deltagande stater. Det visade sig därvid, att betydande menings­

skiljaktigheter rådde såväl beträffande frågan, huruvida vissa slag av materiel

över huvud borde ingå i konventionen, som ock rörande kategoriindelningens

utformande.

Från engelsk, amerikansk, italiensk och japansk sida fordrades sålunda, att

krigsfartyg, luftfartyg, tanks och pansarautomobiler ej upptoges i konven­

tionen. Brittiska delegationen, vilken särskilt kraftigt påyrkade uteslutande

av krigsfartyg, gick än längre och önskade fran konventionens tillämpnings­

område även utesluta den beväpning och den ammunition, vilken funnes om­

bord på krigsfartyg. Motiveringen för detta förslag var i huvudsak den att,

då konventionens syfte vore att åstadkomma publicitet, beträffande handeln

med vapen, ammunition och krigsmateriel, det vore onödigt och kunde med­

föra betänkliga svårigheter att tillämpa konventionens bestämmelser pa krigs­

fartyg, vilkas tillverkning, beväpning och försäljning i alla händelser vore

för offentligheten bekant. Förslaget örn uteslutande av luftfartyg, tanks och

pansarautomobiler från konventionens tillämpningsområde motiverades där­

med, att sådan materiel icke i och för sig ägde någon större betydelse vid krig­

föring utan endast erhölle sådan betydelse genom de vapen, med vilka den

förseddes. Dessa vapenslag vore emellertid upptagna i den i kategori I gjorda

uppräkningen och bleve sålunda föremål för den i konventionen avsedda kon­

trollen. Beträffande luftfartyg anfördes dessutom, att det vore synnerligen

svårt, för att icke säga omöjligt, att skilja luftfartyg, avsedda för krigsbruk,

från sådana, vilka endast vore avsedda för fredligt bruk.

Inledning.

Kapitel I.

Kategorier.

Art. 1.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

Mot den föreslagna uteslutningen gjordes starka invändningar särskilt av

Frankrikes, Sveriges och Lilla Ententens ombud. Det anfördes, att från en

konvention, som avsåge att underkasta vapenhandeln en internationellt-rättslig

reglering, icke rimligen kunde såsom föreslagits undantagas några av de mest

fruktansvärda stridsmedlen i den moderna krigföringen, en åtgärd, som den

allmänna opinionen i världen svårligen skulle kunna finna motiverad. Genom

uteslutning av krigsfartyg och den därå befintliga beväpningen skulle den av­

sedda kontrollen endast komma att äga tillämpning på materiel, avsedd för

lantstridskrafterna, vilket skulle gynna de nationer, vars huvudsakliga export

bestode av sjökrigsmateriel. Luftfartyg, tanks och pansarautomobiler ägde.

redan i och för sig ett betydande stridsvärde, och särskilt de båda senare

grupperna av krigsmateriel kunde svårligen tänkas använda för något annat än

krigsändamål och borde lika väl som exempelvis lavetten till en kanon falla

inom konventionens tillämpningsområde.

Eftér långvariga diskussioner lyckades konferensen slutligen ena sig örn

innehållet i art. 1. I stället för förslagets tre kategorier uppdelades den upp­

räknade krigsmaterielen i fem sådana.

Kategori I innehåller liksom i det ursprungliga förslaget en uppräkning av

vapen, ammunition och krigsmateriel, uteslutande avsedda för krig till lands,

till sjöss och i luften. Kategorin omfattar under litt. A. vapen, ammunition och

krigsmateriel, som inga eiler komma att ingå i de olika staternas strids­

krafters beväpning eller vilka, ehuru de upphört att ingå i denna beväpning,

fortfarande äro ägnade att uteslutande användas för militärt bruk. Undantag

göras för vapen, ammunition och krigsmateriel, vilka, ehuru nu angivna de­

finition är pa dem tillämplig, äro särskilt nämnda under annan kategori.

Uppräkningen omfattar tolv rubriker. Särskilt är att märka, att under punkt

11 införts tanks och pansarautomobiler och att som punkt 12 omnämnts vapen

och ammunition (men däremot icke krigsmateriel), som icke upptagits i den

föregående uppräkningen. Med hänsyn till de vid konferensen förda debat­

terna rörande punkt 12 torde denna böra tolkas restriktivt och således endast

avse att omfatta sådana vapen och sådan ammunition, vilka icke uppfunnits

vid konventionens avfattning och därför icke kunnat omnämnas i uppräk­

ningen men på vilka den allmänna, för Litt. A. angivna definitionen äger

tillämpning. Litt. B. under kategori I omfattar delar till de under Litt. A.

uppräknade föremal. Dessa delar skola dock vara fullständigt färdigarbe-

tade och användbara uteslutande för sammansättning eller reparation av de

nämnda föremålen eller såsom reservdelar. Denna begränsning av konven­

tionens tillämpning till helt och hållet färdigarbetade delar torde hava avsetts

redan i det av den tillfälliga blandade kommissionen utarbetade förslaget, men

bestämmelsen erhöll delvis på svenskt initiativ den förtydligande formulering,

som konventionstexten nu utvisar. I det ursprungliga konventionsförslaget

innehöll kategori I även pistoler och revolvrar, vilka nu flyttats till kategori II,

samt krigsfartyg och luftfartyg, för vilka särskilda kategorier upprättats.

Kategori II omfattar vapen och ammunition, vilka kunna användas såväl

för krigs- som för annat bruk. Under Litt. A. uppräknas sålunda pistoler

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

7

och revolvrar, sportgevär, ammunition för dessa vapen, sablar och lansar, och

linder Litt. B. omnämnas färdigarbetade delar till dessa artiklar.

Kategori III omfattar krigsfartyg av alla slag samt vapen, ammunition

och krigsmateriel ombord på sådana fartyg, utgörande desammas normala be­

väpning. Vapen, ammunition och krigsmateriel, vilka av ett krigsfartyg med­

föras utan att ingå i dess normala beväpning, falla alltså under kategori I.

Kategori IV omfattar luftfartyg och luftfartygsmotorer och kategori V krut

och sprängämnen samt vapen och ammunition, vilka icke angivas under kate­

gorierna I och II.

För de sålunda definierade kategorierna givas i konventionens följande ar­

tiklar olika bestämmelser om kontroll och publicitet.

Art. 2 innehåller den grundläggande bestämmelsen rörande villkoren för

Kapitel II.

export av under kategori I uppräknad materiel, nämligen en förbindelse från

KontroU od>

de fördragsslutande parternas sida att icke utföra eller medgiva utförsel av

sådan materiel, annat än då följande villkor äro uppfyllda, nämligen dels

att exporten sker direkt till importlandets regering eller med nämnda rege­

rings medgivande till en densamma underordnad offentlig myndighet, dels ock

att en skriftlig begäran, undertecknad eller viserad av en för detta ändamål

vederbörligen befullmäktigad representant för importlandets regering, före-

tetts för vederbörande myndighet i exportlandet. Denna skriftliga begäran

skall angiva, att den materiel, som är avsedd att exporteras, skall levereras

till den importerande regeringen eller myndigheten.

Enligt konventionsförslaget skulle export kunna medgivas endast till sådana

regeringar, vilka vore av exportlandets regering erkända. I den slutgiltiga

texten uteslöts emellertid denna begränsning på den grund, att den syntes allt­

för obestämd och ägnad att giva anledning till skiljaktiga tolkningar.

Det framhölls under debatten vid konferensen att, i och med att export ägt

liim till en regering och densamma trätt i besittning av varorna, den importe­

rande regeringen ägde full frihet att disponera den inköpta materielen efter gott-

finnande och att varje inskränkning i denna befogenhet skulle ytterligare un­

derstryka den olikhet mellan produktionsländer och importländer, som ändock

icke genom konventionens bestämmelser kunde helt undvikas. Med anledning

härav uteslöts ett i konventionsförslaget förefintligt uttryck, att exporten skulle

ske till en regering för dess eget bruk.

I art. 3 stadgas vissa betydelsefulla undantag från den i art. 2 angivna re- Art- ä

geln, att export endast må äga rum till regering. Redan i konventionsförslaget

hade för vad angår kategori I export till enskilda personer medgivits i fråga

örn delar, exporterade direkt till en vederbörligen bemyndigad vapenfabrikant.

Detta undantag bibehölls i art. 3 och utsträcktes därjämte att omfatta även

färdigsammansatta föremål. Dessutom medgives, att gevär och kariner samt

därtill hörande ammunition må exporteras till skytteföreningar, vilka erhållit

vederbörligt tillstånd till importen av sin regering. En bestämmelse härom

i delvis annan avfattning än den, som slutligen inflöt i konventionen — antogs

i första läsningen av konferensens majoritet men stötte pa starkt motstånd fran

8

Kungl. Maj :ts proposition nr lil.

Art. 4.

Art. 5.

Frankrike oell Lilla Fntenten. Konventionens lydelse i denna punkt, vilken er­

nåddes genom ömsesidiga eftergifter, innebär, att de importerande skytteför­

eningarna måste hava till ändamål uppmuntran av individuell sport, att exporten

icke får strida mot någon annan bestämmelse i konventionen oell att ifrågava­

rande vapen och tillhörande ammunition skola vara adresserade direkt till im­

portlandets regering för överlämnande till de föreningar, som köpt desamma.

Bestämmelsen örn att importen icke må vara stridande mot någon annan bestäm­

melse i konventionen torde särskilt syfta på art. 34, enligt vilken konventionen

bl. a. icke skall inverka pa fredstraktatemas bestämmelser. Som bekant inne­

hålla dessa förbud för vissa länder att över huvud importera krigsmateriel.

Såsom ett ytterligare undantag fran regeln örn att export endast må äga rum

till regering stadgas i art. 3, att prover på i kategori I angiven materiel, som äro

avsedda att demonstreras, kunna direkt utföras till ett ombud för den expor­

terande fabrikanten, för den händelse ombudet av importlandets regering blivit

vederbörligen bemyndigad att mottaga desamma.

Det i art. 2 och 3 angivna exporttillståndet skall lämnas medelst en licens,

varmed avses en av exportlandets myndighet utfärdad handling. Emellertid

kan i stället för licens användas en av exportören till exportlandets myndigheter

ingiven och av dessa godkänd exportdeklaration. Denna senare bestämmelse in­

fördes med hänsyn till den ordning, som i detta hänseende tillämpas i Förenta

Staterna. Licensen eller exportdeklarationen skall innehålla en beskrivning, till­

räcklig för att identifiera de artiklar, som exporteras, i enlighet med rubrikerna

i kategori I, ävensom uppgift örn artiklarnas antal eller deras vikt samt örn

exportören, importören och den regering, som medgivit importen.

Ari, 4 förutsätter vidare ett dokument, avsett att åtfölja varje försändelse,

som lämnar exportlandet. Detta dokument kan vara licensen eller exportdekla­

rationen men kan också utgöras av ett särskilt certifikat, som angiver, att för­

sändelsen exporteras i kraft av en licens eller en exportdeklaration. Ifråga­

varande dokument skall innehålla samma upplysningar som själva licensen. An­

ledningen till denna bestämmelse skall i det följande närmare belysas vid be­

handling av konventionens art. 6.

Stadgandena i art. 5 avse det förfarande, som skall tillämpas vid export av

materiel, tillhörande kategori II.

Enligt det av konferensen behandlade konventionsförslaget kunde export av

vapen och ammunition, tillhörande kategori II, ske utan licens. Dock hade

föreslagits, att de fördragsslutande parterna skulle, för den händelse en viss

försändelses storlek, bestämmelseort eller annan omständighet angåve, att den­

samma vore avsedd för krigsändamål, på sådan försändelse tillämpa de bestäm­

melser, som skulle gälla för kategori I. Från franskt håll föreslogs vid kon­

ferensen, att ett licenssystem skulle införas även för vapen och ammunition,

tillhörande kategori II, under motivering att sådan materiel särskilt i mindre

civiliserade länder ägde ett betydande värde i krig. Det franska försla­

get antogs i princip med ganska stor majoritet men stötte på motstånd

särskilt från amerikanskt och belgiskt håll. Man enades slutligen örn en kom­

promiss, enligt vilken föremål, tillhörande kategori II. icke skola exporteras

Kungl. Majlis proposition nr lil.

9

annat än i kraft av ett dokument, som kan vara antingen en licens eller en

exportdeklaration, viserad eller endast inregistrerad av exportlandets myndig­

heter. För den händelse importlandets lagstiftning fordrar, att en dess repre­

sentant viserat licensen eller exportdeklarationen och meddelande om förefint­

ligheten av en sådan bestämmelse lämnats till exportlandets regering, skall ut­

försel icke medgivas, med mindre dylik visering företes. Emellertid angives

uttryckligt, att licensen eller exportdeklarationen icke skall anses ikläda export­

landets regering något ansvar vare sig beträffande försändelsens destination el­

ler framtida användning.

I art. 5 finnes slutligen liksom i konventionsförslaget införd en bestäm­

melse, innebärande att exportlandets regering, för den händelse särskilda om­

ständigheter giva anledning antaga, att en försändelse är avsedd för krigsbruk,

å densamma skall tillämpa samma bestämmelser, som gälla för kategori I.

Under det alltså det system, som föreskrivits för materiel tillhörande kate­

gori I, innebär, att export förutom i vissa undantagsfall endast må äga rum till

regeringar, och ålägger såväl exportlandet som importlandet ansvar för att för­

sändelsen står i överensstämmelse med konventionens föreskrifter, kan export

av materiel enligt kategori II ske till enskilda, och ansvaret har överflyttats

till importlandets regering, förutom för de fall då särskild anledning förelig­

ger antaga, att försändelsen är avsedd för krigsbruk.

Såsom redan i det föregående antytts, utgör publiciteten en av huvudprinci­

perna i konventionen, och redan i S :t Germain-konventionen och i det av den

tillfälliga blandade kommissionen utarbetade förslaget hade bestämmelser i så­

dant syfte införts. I båda fallen avsågs, att själva licensen skulle insändas till

ett internationellt organ, lydande under Nationernas förbund, som skulle om­

besörja dessa licensers offentliggörande och ett sammanställande av däri intag­

na upplysningar. Vid 1925 års konferens visade sig fragan örn publiciteten

vara en av de mest svårlösta, framför allt av den anledningen, att den i det

föregående omnämnda skarpa motsättningen mellan produktionsländer och im­

portländer särskilt på denna punkt gjorde sig starkt gällande. Också har i

inledningsorden till art. 6 särskilt angivits, att den föreskrivna publiciteten rö­

rande handeln med vapen, ammunition och krigsmateriel endast utgör ett första

steg mot en mera vidsträckt offentlighet beträffande rustningarna i allmänhet.

Härvid åsyftas uppenbarligen bl. a. de stadganden om offentlighet rörande

rustningar, som innehållas i förbundsaktens art. 8.

Mot tanken att publiciteten skulle omfatta de utfärdade licenserna riktades

vid konferensen vissa erinringar, bl. a. från svensk sida. Det framhölls så­

lunda, att en licens mycket ofta måste omfatta flera olika leveranser, vilkas

effektuerande måhända komme att omfatta ganska långa perioder. En licens

begärdes nämligen ofta av en fabrikant, i och med att en beställning erhölles,

i syfte att få säkerhet för att han verkligen skulle bliva i tillfälle att utföra

de varor, som kontraktet avsåge att omfatta. Fall kunde tänkas, och hade

också ofta förekommit, då en sådan licens icke komme att till fullo utnyttjas.

En publicitet omfattande själva licenserna och sammanställningar, baserade på

dessa, skulle därför giva en missvisande bild av vapenhandeln. Dels skulle

Art. 6.

10

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

denna publicitet giva siffror, vilka i tiden icke komme att sammanfalla med

den verkliga exporten, dels skulle dessa siffror ofta angiva en större export än

den, som verkligen ägde rum. Med anledning av de sålunda framförda syn­

punkterna enades man örn att endast föreskriva publicitet rörande den verkliga

exporten och importen. För att en statistik häröver skulle kunna motsvara det

syfte, som avsågs med konventionen, nämligen att sprida ljus över den interna­

tionella vapenhandeln, mäste densamma avse icke alltför långa tidsperioder och

offentliggöras inom relativt kort tidrymd, efter det den däri avsedda exporten

eller importen ägt rum. Man enades om att stadga en förpliktelse för de för-

dragsslutande parterna att inom tva manader efter utgången av varje kvartal

offentliggöra en statistik, avseende den tilländalupna tremånadersperioden. För

att göra denna statistik så klar och redig som möjligt föreskrevs, att den skulle

uppställas i enlighet med de rubriker, som angivas i konventionens art. 1, och i

överensstämmelse med ett vid konventionen fogat formulär. För varje rubrik

skall angivas dels värdet samt vikten eller antalet av de krigsförnödenheter,

som exporteras eller importeras i kraft av licens eller exportdeklaration, dels

ock de länder, till resp. från vilka exporten eller importen ägt rum. Med

anledning av att den för publicitet avsedda statistiken skulle omfatta, 'den

verkliga exporten och importen, kunde densamma icke längre baseras på licen­

serna. Det blev därför nödvändigt att i art. 4 föreskriva, att varje försän­

delse skall atföljas av ett dokument, som visserligen kan vara licensen eller

exportdeklarationen men också en särskild handling, innehållande samma

upplysningar som licensen eller exportdeklarationen. Det bör framhållas, att

den i art. 6 föreskrivna publiciteten endast äger tillämpning på materiel, till­

hörande kategorierna I och II. För övriga kategorier givas särskilda före­

skrifter.

I art. 6 förbinda sig de fördragsslutande parterna vidare att publicera lagar

och förordningar angående export och import av vapen, ammunition och krigs­

materiel.

I såväl S:t Germain-konventionen som det för konferensen framlagda kon-

ventionsförslaget hade förutsatts, att publiciteten skulle ombesörjas av ett av

Nationernas förbund upprättat centralt organ. Denna bestämmelse stötte emel­

lertid på starkt motstånd från Förenta Staternas sida, som icke kunde med­

giva att på detta sätt ställa sig i beroende av Nationernas förbund. På grund

av den omreglering, för vilken publiciteten av ovan angivna skäl blivit föremål

under konferensen, blev emellertid behovet av ett internationellt centralorgan

mindre framträdande. Därest publiciteten baserats på licenserna, hade det må­

hända varit ändamålsenligt att åt en internationell myndighet uppdraga sam­

manställandet av dessa, men när publiciteten, såsom i konventionen är fallet,

endast består i en statistik rörande den verkliga exporten och importen, kunde

man, utan att härigenom äventyra konventionens ändamål, nöja sig med att låta

de skilda staterna själva ombesörja denna publicitet.

Art. 7 och 8. Art. 7 och 8 innefatta den kompromiss, som vid konferensen ernåddes beträf­

fande krigsfartyg. Dessa äro icke underkastade licenssystem men äro däremot

föremål för en omfattande publicitet, vilken skall äga rum dels vid underteck-

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

11

ilandet av kontrakt rörande leverans av krigsfartyg, dels vid kölsättningen oell

dels vid leveransen. Publiciteten skall likaledes omfatta den mera betydelse­

fulla beväpningen ombord.

I art. 8 angives att, för den händelse ett krigsfartyg exporteras på annat sätt

än för egen maskin eller genom bogsering, bestämmelserna rörande kategori I

skola tillämpas. Denna bestämmelse avser bl. a. att täcka det fall, att mindre

undervattensbåtar, söndertagna i delar, exporteras per järnväg.

Föremål, tillhörande kategorierna IV och V, d. v. s. luftfartyg samt vapen

Art. 9 och 10.

och ammunition utan militär betydelse, kunna exporteras utan formaliteter, med

förbehåll för utförsel till de i kapitel III angivna särskilda zonerna. Beträf­

fande luftfartyg föreskrives en viss publicitet, i det att de fördragsslutande par­

terna förbinda sig att inom de sex månader, som följa efter varje kvartal, offent­

liggöra en förteckning över den export av luftfartyg och luftfartygsmotorer,

som under ifrågavarande kvartal ägt rum till olika länder.

Art. 11 tillkom under konferensen på förslag av belgiska och svenska delega-

Art. 11.

tionerna och innebär, att import från länder, vilka icke anslutit sig till konven­

tionen, icke skall erhålla en fördelaktigare behandling än införsel från en för­

dragsslutande part. Med hänsyn till att försändelser från till konventionen icke

anslutna länder kunde komma att expedieras utan att vara åtföljda av det i art.

4, sista stycket, föreskrivna dokument, vilket i vanliga fall skulle ligga till

grund för importstatistiken, kunde på denna punkt full likställighet ej åstad­

kommas, och man måste därför inskränka sig till att föreskriva, att publicite­

ten beträffande import från icke anslutna länder måste i så hög grad som möj­

ligt överensstämma med den publicitet, som gives beträffande import från de

kontraherande staterna.

Kapitel III innehåller på grundval av S :t Germain-konventionens och det kon-

Kapitel III.

ferensen förelagda utkastets stadganden bestämmelser rörande den särskilda

Särskilda

kontroll, som borde utövas inom vissa angivna områden i Afrika och Asien zoner-

samt angränsande sjözoner. Dessa bestämmelser äro ur svensk synpunkt av

mindre betydelse och torde icke erfordra någon mera ingående redogörelse.

Vissa stadganden av mera teknisk natur rörande kontrollen inom zonerna hava

sammanförts i en vid konventionen fogad bilaga.

Art. 12 angiver, vilka områden, som skola innefattas i zonerna.

Art. 12.

Lantzonerna omfatta dels den afrikanska kontinenten (jämte vissa Öar utan­

för dess kust) med undantag av Egypten, Lybien, Tunis, Algeriet, spanska

områdena i Nordafrika, Abessinien, Sydafrikanska Unionen med tillhörande

mandatområden och södra Rhodesia, dels den arabiska halvön, Gwadar, Syrien,

Libanon, Palestina och Trans.jordanien samt Irak. Beträffande det spanska

området Ifni i Nordafrika antogs av konferensen en särskild förklaring, vari­

genom konventionens bestämmelser tillsvidare skulle tillämpas på detta områ­

de. I händelse av ratificering från Sveriges sida av förevarande konvention,

torde Kungl. Maj :t samtidigt böra fatta beslut örn anslutning till nämnda för­

klaring. Genom bestämmelserna i art. 28, styckena 1 och 2, kommer likaledes

Abessinien att i praktiken ingå i nämnda zoner. I S:t Germain-konventionen

12

Kungl. Majlis proposition nr lil.

var även Persien inbegripet i de särskilda zonerna, men på grund av det persiska

ombudets energiska framställningar vid Genéve-konferensen blev så icke för­

hållandet i 1925 års konvention.

Sjözonerna omfatta Röda Havet, Aden-bukten, Persiska Viken och Oman-

bukten. Persiska regeringens krav att Persiska Viken icke skulle räknas till

de särskilda sjözonema tillmötesgicks icke av konferensen, vilket föranledde

den persiska delegationen att draga sig tillbaka från konferensen.

Art. 13 och 14. Export av vapen, ammunition och krigsmateriel, tillhörande kategorierna I,

H> IV och \, är i princip förbjuden till de särskilda zonerna men må äga rum i

kraft av licens eller exportdeklaration, för vars beviljande villkoren dock äro

strängare än i fråga örn licenser och exportdeklarationer enligt konventionens i

det föregående återgivna bestämmelser.

Art. 15. Enligt art. 15 förbinda sig de fördragsslutande parterna att giva publi­

citet även åt export till de förbjudna zonerna av föremål, tillhörande kate­

gori V.

Bestämmelserna i kapitel III i övrigt hava ur svensk synpunkt ringa intresse,

i all synnerhet som i art. 27, vilken införts på förslag av Amerikas Förenta

Stater, angives, att de stater, vilka icke hava något territorium inom eller ome­

delbart gränsande intill de särskilda zonerna, icke äro förpliktade att tillämpa

de kontrollanordningar, varom stadgas i art. 16—26 och i bilagan till konven­

tionen, och ej heller åtaga sig något ansvar för tillämpningen därav.

Kapitel IV.

Som redan i inledningen antytts, vållade det förhållandet, att Sovjetunionen

Särskilda

icke ansett sig böra deltaga i konferensen, betydande svårigheter. Vissa av

„tämmelser. c]e stater, vilka gränsa till Unionen, framhöllo redan från konferensens bör-

' r ‘ * ‘ jan nödvändigheten av att särskild hänsyn toges till den möjligheten, att

sistnämnda stat icke komme att biträda den avsedda konventionen. Man enades

slutligen örn att medgiva, att vissa till Sovjetunionen gränsande stater skulle

erhålla rätt att vid undertecknandet av konventionen göra det förbehållet, att

dess publicitetsbestämmelser icke skulle för ifrågavarande länder tillämpas, förr­

än Sovjetunionen anslutit sig till konventionen. Härigenom skulle emellertid

icke hinder läggas i vägen för de länder, vilka redan publicerade statistik beträf­

fande import och export av vapen från och till ifrågavarande stater, att göra

detta även i fortsättningen. Den reservationsrätt, som sålunda medgivits, be­

gagnades av samtliga de i artikeln uppräknade staterna, nämligen Estland,

Finland, Lettland, Polen och Rumänien.

Kapitel V.

Bestämmelsen i art. 6 örn att de fördragsslutande parterna skola giva

Allmänna publicitet även at sin export till dominions, kolonier och mandatområden in-

|ä™™^laer' skränkes genom den i art. 32 a) och b) givna regeln, att konventionens bestäm­

melser icke äga tillämpning på vapen, ammunition eller krigsmateriel, som

sändas till moderlandet tillhörande stridskrafter, och ej heller å vapen och am­

munition, som medföras av personer, tillhörande dessa stridskrafter, eller av

andra personer, anställda i den fördragsslutande partens tjänst och erforderliga

för desammas tjänsteutövning. Det i art, 32 c) införda undantaget har till

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

13

ändamål att förhindra, att konventionens bestämmelser försvåra anordnandet av

internationella skyttetävlingar.

Genom art. 33 upphävas i händelse av krig samtliga bestämmelser i kapitel

II angående kontroll och publicitet rörande vapenhandeln ifråga om export

till en krigförande stat. För detta fall gälla således endast de folkrätts­

liga neutralitetsreglerna.

I art. 34 stadgas, dels att konventionen ersätter föregående allmänna trak­

tater rörande handeln med vapen, ammunition och krigsmateriel, dels ock

att konventionen i intet avseende inverkar på giltigheten av Nationernas för­

bunds akt, fredstraktaterna, 1922 års Washington-traktat angående begräns­

ning av flottrustningarna eller förefintliga särskilda konventioner eller över­

enskommelser rörande förbud mot import, export eller transitering av vapen,

ammunition och krigsmateriel.

I art. 35 stadgas, att alla tvister rörande tolkningen eller tillämpningen av

denna konvention skola, för den händelse de icke kunna lösas genom direkta

underhandlingar, avgöras av den fasta mellanfolkliga domstolen. För den hän­

delse emellertid någon av de stater, som beröras av tvisten, icke anslutit sig till

1920 års protokoll angående domstolen, kan tvisten hänskjutas till annan

skiljedomstol.

Konventionens avslutning, art. 36—41, innehåller bestämmelser av formell

natur rörande dess ikraftträdande, revision, uppsägning m. m.

I det förslag, som framlades av den tillfälliga blandade kommissionen, hade

stadgats, att konventionen icke skulle träda i kraft, förrän den ratificerats av

tolv makter och däribland vissa namngivna stater med betydande vapentill­

verkning, nämligen Belgien, Frankrike, Förenta Staterna, Italien, Japan, Stor­

britannien och Sovjetunionen. Av lätt insedda skäl stod det redan fran början

för konferensen klart att, för den händelse man ville komma till något resultat,

sistnämnda stat måste uteslutas från denna uppräkning. Sedan vidare olika

förslag diskuterats, bl. a. avseende angivande av ett betydligt större antal

stater, vilkas ratifikation skulle vara erforderlig för ikraftträdandet, enades

man slutligen örn att detta skulle äga rum fyra månader efter det att fjorton

icke namngivna stater deponerat sina ratifikationsinstrument.

Särskilt med hänsyn till det eventuella behovet av att relativt snart om­

arbeta den i art. 1 gjorda uppräkningen stadgas i art. 39 att, sedan konventio­

nen varit gällande under tre år, densamma kan underkastas revision på begäran

av en tredjedel av de fördragsslutande parterna.

Enligt art. 38 kan konventionen uppsägas av en stat, för vars vidkommande

den varit gällande under fyra år. Sådan uppsägning får gällande kraft först

ett år efter det meddelande därom lämnats.

Som redan i det föregående nämnts, undertecknades vid konferensen av vissa

stater en slutakt, vari framhölls betydelsen av att konventionen kompletterades

med en överenskommelse rörande tillverkningen av vapen, ammunition och

krigsmateriel. Denna slutakt innehöll vidare en förklaring, att vederbörande

stater vore fast beslutna att strängt tillämpa sina interna lagar och förord-

Art. 33.

Art. 34.

Art. 35.

Ari. 36—41.

14

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

ningar i syfte att, i enlighet med däri givna bestämmelser, hindra varje vapen­

handel av illegitim karaktär.

Enligt ett vid konferensen antaget signaturprotokoll skulle konventionen stå

öppen för underskrift intill utgången av september månad år 1926. Vid denna

tidpunkt förelågo underskrifter från icke mindre än 35 stater, nämligen Abes­

sinien, Amerikas Förenta Stater, Belgien, Brasilien, Brittiska Riket, Bulgarien,

Canada, Chile, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Indien, Italien,

Japan, Jugoslavien, Kina, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen,

Rumänien, Salvador, Schweiz, Siam, Spanien, Sverige, Tjeckoslovakien, Tysk­

land, Ungern, Uruguay, Venezuela och Österrike. Det må anmärkas, att Bel­

giens underskrift gjordes med förbehåll för konventionens ikraftträdande beträf­

fande Frankrike, Förenta Staterna, Italien, Japan, Schweiz, Spanien, Stor­

britannien, Sverige, Tjeckoslovakien, Tyskland och Österrike.

A. andra sidan har, såsom redan antytts, åvägabringandet av det för kon­

ventionens ikraftträdande tillräckliga antalet ratifikationer visat sig stöta på

stora svårigheter. För närvarande föreligga sålunda ratifikationer endast från

sex stater, nämligen Egypten, Frankrike, Kina, Nederländerna, Polen och

Venezuela, varjämte Liberia använt sig av den enligt art. 37 föreliggande möj­

ligheten för icke-signatärmakter att ansluta sig till konventionen.

En av huvudorsakerna till att konventionen icke trätt i kraft är säkerligen

att söka i det redan i det föregående påpekade förhållandet, att det med frågan

örn vapenhandeln nära förknippade problemet örn en internationell kontroll av

vapentillverkningen icke behandlades vid konferensen och icke heller seder­

mera kunnat lösas. Med utgångspunkt från den i konferensens slutakt intagna

förklaringen beslöt förbundsförsamlingen vid sitt möte år 1925 uppdraga åt

rådet att nied fullföljande av redan verkställda förarbeten vidtaga förbere­

delser för sammankallandet av en internationell konferens med uppgift att

åstadkomma en överenskommelse jämväl rörande tillverkningen. Det i enlighet

härmed igangsatta utredningsarbetet stötte till en början på den svårigheten,

att vissa stater framställde krav på att den publicitet, varom skulle stadgas i

en blivande konvention, borde avse icke blott, såsom i förbundsaktens art. 8

angives, den. enskilda utan även den statliga vapentillverknmgen. Även sedan

denna princip godtagits av de stater, vilka till en början motsatt sig densamma,

hava djupgående meningsskiljaktigheter visat sig föreligga beträffande ut­

formandet av de närmare föreskrifterna rörande publicitet angående den stat­

liga fabrikationen. Visserligen förelåg vid förbundsförsamlingens möte under

sistlidne september månad ett konventionsutkast i ämnet, utarbetat av den sär­

skilda kommitté, som senast sysselsatt sig med utredningsarbetet och vari

Sverige ej är företrätt, niell till detta utkast fanns fogad en rad av betydelse­

fulla förbehåll från vissa i kommittén representerade stater.

Vid vapentillverkningsfrågans behandling under de senare åren har även

frän olika håll gjorts gällande den uppfattningen, att den vore så intimt för­

knippad med nedrustningsproblemet, att en isolerad lösning knappast vore tänk­

bar. Denna ståndpunkt har nyligen fått ett visst stöd genom resultatet av

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

15

nedrustningskommissionens förhandlingar rörande en blivande nedrustnings-

konventions bestämmelser i fråga om lantkrigsmaterielen. Vid kommissio­

nens senaste möte under sistlidne april och maj månader visade det sig så­

lunda omöjligt att uppnå enighet om fastställande av vare sig en direkt eller en

indirekt, d. v. s. budgetär, metod för begränsning av denna materiel. Kommissio­

nen nödgades därför inskränka sig till att på denna punkt göra ett uttalande av

innebörd, att sättet för materielens begränsning vore att söka i de föreskrifter

örn publicitet, som kommissionen vid ett tidigare möte diskuterat. Vid förbunds-

församlingens behandling av förberörda konventionsutkast i vapentillverknings-

frågan åberopades detta nedrustningskommissionens beslut av flera delegationer,

vilka förklarade sig icke kunna taga ställning till konventionsutkastet, förrän

kommissionen kommit till ett resultat i den närliggande frågan om publicitet

rörande krigsmaterielen. Med hänsyn härtill godtog församlingen utan att

ingå i realbehandling av konventionsutkastet en resolution, enligt vilken rådet

anmodades undersöka lämpligheten av att, så snart nedrustningskommissionen

avslutat sina arbeten i nyssberörda hänseende, inkalla den särskilda kommit­

tén för vapentillverkningsfrågan i och för revidering av det föreliggande ut­

kastet.

Utsikterna för åstadkommandet av vapenhandelskonventionens ikraftträ­

dande hava vidare uppenbarligen varit beroende av möjligheten att få till stånd

en samtidig ratifikation från de mera betydande vapenproducerande länderna,

och underhandsförhandlingar i syfte att bereda vägen för en sådan torde

efter 1925 års konferens vid olika tillfällen hava inletts, trots att problemet örn

vapentillverkningen icke synts stå inför någon omedelbar lösning. Som jag

redan nämnt, har ett initiativ i sådan riktning senast tagits av den nuvarande

brittiska regeringen. I ett anförande vid förbundsförsamlingens senaste möte

förklarade Lord Cecil, att brittiska regeringen beslutat ratificera vapenhandels-

konventionen och hyste den förhoppningen, att övriga signatärmakter skulle

följa exemplet. Han betonade emellertid, att det för en vapenproducerande stat

vore meningslöst att ratificera konventionen, därest icke övriga dylika stater

gjorde detsamma, varför brittiska regeringen till sin ratifikation torde komma

att knyta det förbehållet, att densamma finge gällande kraft, först sedan vissa

andra stater ratificerat överenskommelsen. I detta sammanhang har brittiska

regeringen vidare gjort en direkt framställning örn medverkan fran svensk sida

till en samtidig ratifikation av de vapenproducerande länderna. Enligt vad

som inhämtats torde brittiska parlamentets godkännande av konventionen kom­

ma att begäras inom den närmaste framtiden.

Jag anhåller nu att få redogöra för de yttranden i förevarande fråga, som

föreligga från de svenska myndigheterna.

Såväl kommerskollegium som vederbörande militärmyndigheter bereddes på

sin tid tillfälle att yttra sig rörande dels S:t Germain-konventionen av år 1919,

dels ock de olika konventionsförslag, som utarbetades under de av Nationernas

förbund verkställda förberedelserna till 1925 års konferens. Dc yrkanden, som

under konferensens lopp från svensk sida på skilda punkter gjordes och för

vilka i det föregående redogjorts, grundade sig också i huvudsak på förberörda

utlåtanden.

Efter konferensen infordrades rörande den definitiva konventionstexten ytt­

randen från kommerskollegium samt cheferna för general- och marinstaberna,

vilka yttranden förelågo vid föredragning inför Kungl. Majit den 19 februari

1926 av frågan om konventionens undertecknande.

I kommer sholto gil utlåtande den 29 oktober 1925 konstateras till en början,

dels att konventionen redan undertecknats av såväl Förenta Staterna som fler­

talet europeiska stormakter, dels ock att möjligheterna till vidare jämkningar

i dess text eller till en partiell ratificering vore uteslutna. Kollegium anför

därefter följande.

»Kollegium lärer därför kunna inskränka sig till uttalanden rörande de san­

nolika verkningarna för den av konventionen berörda industrien och handeln av

ratifikation eller vägran att ratificera konventionen i dess nu föreliggande skick.

De synpunkter av politisk eller mera internationellt civilisatorisk art, som

tilläventyrs torde anses böra vinna beaktande vid det slutliga avgörandet örn

Sveriges ställning till konventionen, torde däremot ligga utom området för

de intressen, vilka det ankommer på kollegium att närmast företräda.

Ur förstnämnda synpunkt torde då först böra framhållas, att något positivt

intresse för svensk industri och handel av att Sverige biträder konventionen

knappast lärer föreligga, då densamma i varje fall kommer att utöva ett avse­

värt band på handelns frihet, utan att bereda några egentliga motsvarande

fördelar. Emellertid kan det måhända befaras, att, därest konventionen bi­

trädes av ^samtliga övriga länder, vilka äro producenter av krigsmateriel, en

vägran fran svensk sida skulle försätta vårt land i en icke önskvärd undan­

tagsställning och måhända kunna tänkas framkalla vissa motåtgärder från de

till konventionen anslutna staterna.

En jämförelse med den nu föreliggande konventionen giver vidare vid han­

den, att det ursprungliga, av den under Nationernas förbund sorterande s. k.

tillfälliga blandade kommissionen utarbetade förslaget undergått mycket vä­

sentlig omarbetning. Särskilt gäller detta i fråga om de punkter, som enligt

kollega förmenande^ skulle medfört de för svenska industriella intressen och

exportmöjligheter på detta område, liksom indirekt för uppehållande av den

inhemska industriella krigsberedskapen betänkligaste konsekvenserna. Sålunda

hava såväl själva omfattningen av konventionen och kategoriindelningen —

art. 1 — som den utsträckning, i vilken exportförbud skulle gälla, sättet för

licensgivningen samt sättet för och omfattningen av det publikationstvång, som

stipulerats rörande exporten och importen av krigsmateriel, underkastats ge­

nomgripande ändringar. Genom de sålunda vidtagna modifikationerna i det

ursprungliga förslaget hava de anledningar till betänklighet mot konventions-

förslaget, som enligt kollegii mening tidigare förelågo, i väsentliga punkter

undanröjts.

Såsom med skärpa framhölls vid de förhandlingar, vilka föregingo kon­

ventionens antagande, kvarstår emellertid det beroende, vari länder,

Anika själva

icke alls eller endast i obetydlig omfattning äro producenter av krigsmateriel,

komma att stå till de producerande länderna genom bestämmelserna örn ex­

portförbud, licenstvång och publikationstvång rörande export och import av

krigsmateriel. Detta beroende lärer av förstnämnda länder komma att kän­

nas ganska betungande och genom sin ensidiga verkan orättvist.»

Efter att hava framhållit, att Arrkån härav otvivelaktigt komme att bliva

en ökad strävan att genom inrättande eller uppmuntran av inhemsk vapen-

16

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

17

fabrikation göra sig oberoende av de band, som genom konventionen lades på

vapenhandeln, och att tecken på en sådan utveckling redan kunde förspörjas,

anför kollegium vidare:

»Den utökning av antalet företag och tillverkningskapaciteten inom krigs-

materielindustrien i världen, som sålunda kan förväntas i viss mån bliva en

följd av konventionen, är uppenbarligen ur skilda synpunkter föga önskvärd.

För den svenska krigsmaterielindustrien innebär en dylik utveckling, _ såsom

tidigare framhållits, givetvis en viss minskning i dess avsättningsmöjligheter

och tillika en ökad och skärpt konkurrens på de utländska marknader, där

den lyckats bliva inarbetad. Med hänsyn till de syften, konventionen egent­

ligen är avsedd att gagna, nämligen undanröjande av en del anledningar till

internationella förvecklingar genom den ökade publiciteten över enskilda sta­

ters rustningar, torde en utveckling i antydd riktning ävenledes kunna befaras

innebära ett bestämt bakslag.

Mycket beror emellertid i sådant hänseende av det sätt, varpå konventionen

i praktiken i detalj kommer att tillämpas. Den i åtskilliga punkter något

allmänna och svävande formuleringen av konventionens text medgiver näm­

ligen otvivelaktigt rätt varierande tolkning och tillämpning. Det synes önsk­

värt och nödvändigt, att i samband med ett eventuellt undertecknande och en

ratificering av konventionen från Sveriges sida vissa förtydliganden i fråga

örn tillämpningen för Sveriges del på lämpligt sätt fastställas.»

Kollegium övergår därefter till en granskning av de förändringar, som vid­

tagits i konventionens olika artiklar i förhållande till motsvarande bestäm­

melser i konventionsutkastet, samt framhåller på åtskilliga punkter behovet

av igångsättandet av närmare utredningar, för den händelse Sverige skulle

ansluta sig till konventionen. Jag skall tillåta mig att i det följande åter­

komma härtill. Såsom sammanfattning av sina synpunkter på Sveriges ställ­

ning till konventionen uttalar sig kollegium på följande sätt:

»Åberopande vad ovan anförts anser kommerskollegium övervägande skäl

föreligga för anslutning för Sveriges del till den förevarande konventionen,

dock under förutsättning att densamma, innan eller samtidigt med att den

för Sveriges del ratificeras, erhåller ratifikation såväl av samtliga i före-

nämnda konferens deltagande vapenproducerande länder som av våra nordiska

grannländer och Nederländerna.»

Chefen för generalstaben anför i sitt den 12 december 1925 avgivna yttrande

följande:

»En granskning av den nu föreliggande konventionens militära betydelse

för Sveriges vidkommande kan verkställas ur synpunkten dels av den inverkan,

som ett biträdande av densamma kan hava på den inhemska krigsmateriel­

industrien, dels av det inflytande, som konventionen i övrigt kan komma

att utöva på rikets försvarsberedskap och ett erforderligt hemlighållande av

denna.

Vad beträffar förstnämnda fråga har kommerskollegium i sitt den 29 sist-

lidne oktober avgivna yttrande framhållit, att något positivt intresse för

svensk industri och handel av ett biträdande av konventionen knappast före-

låge, då densamma i varje fall komme att utöva ett avsevärt band på han­

delns frihet, utan att bereda några egentliga motsvarande fördelar. Kom­

merskollegium tillägger emellertid, att genom de vidtagna modifikationerna

Bihang till riksdagens protokoll 1930.

1 sami. 88 haft. (Nr lil).

2

18

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

i det ursprungliga förslaget de anledningar till betänkligheter mot konven-

tionsförslaget, som tidigare förelåge, i väsentliga punkter undanröjts.

Det torde erbjuda stora svårigheter att bedöma, huru ett biträdande av kon­

ventionen skulle inverka på vidmakthållandet och utvecklingen av vår krigs­

materielindustri, bl. a. då detta mycket är beroende av det sätt, på vilket kon­

ventionen kommer att tillämpas. De olägenheter, vilka ur här berörda syn­

punkt i chefens för generalstaben ovannämnda yttranden (22 januari 1920,

3 maj 1924, 18 augusti 1924) framhållits komma att bliva en följd av ett system,

som genom licenser och offentlighet avser att åstadkomma kontroll över ifråga­

varande handel, kvarstår dock, om än i avsevärd mån begränsade genom de för­

ändrade bestämmelserna rörande såväl sättet för offentliggörandet som den tids­

rymd, inom vilken ett dylikt offentliggörande skall ske.

Med hänsyn till verkningarna i övrigt på vår försvarsberedskap torde sär­

skilt böra framhållas, att de till Ryssland omedelbart gränsande staterna Est­

land, Finland, Lettland, Polen och Rumänien genom art. 29 erhållit rätt att

reservera sig i fråga om konventionens publicitetsbestä.mmelser, vilka för

ifrågavarande länder icke skulle tillämpas, förrän Ryssland anslutit sig till

konventionen; samtliga de i artikeln uppräknade staterna lära även hava be­

gagnat sig av denna reservationsrätt. Nämnda stater torde således hava an­

sett, att en tillämpning av publicitetsbestämmelserna skulle för dem medföra

olagenheter ur försvarspolitisk synpunkt, varvid främst torde hava avsetts för­

hållandena vid spända politiska situationer och direkt krigsfara. Även med

beaktande av olikheterna beträffande Sverige läge och krigsmaterielindustri

i jämförelse med sagda staters, torde nyssnämnda olägenheter, om än i be­

gränsad mån, föreligga även för vårt lands vidkommande. I detta samman­

hang torde särskilt böra framhållas, att under krig enligt art. 33 bestäm­

melserna angående kontroll och publicitet av vapenhandeln upphävas i fråga

örn export till krigförande stat. Något motsvarande medgivande beträffande

krigsfara har icke lämnats.

Såsom en sammanfattning torde kunna framhållas, att varken konventionens

antagande av andra makter eller ett biträdande av densamma från Sveriges

sida synes i militärt hänseende erbjuda några fördelar, att den nu förelig­

gande konventionen synes giva större möjligheter för vidmakthållandet av vår

krigsmaterielindustri än de föregående förslagen, men ändock torde kunna

komma att verka hämmande på densamma, samt att konventionen särskilt un­

der vissa förhallanden, framför allt vid krigsfara, kan försvåra upprätthål­

landet av en mot det utrikespolitiska läget svarande krigsberedskap.

Huruvida ovannämnda olägenheter i militärt hänseende, vilkas omfattning

det torde vara omöjligt att redan nu överskåda, kunna uppvägas av fördelar

ur andra synpunkter eller huruvida en vägran att biträda konventionen kan

medföra olägenheter, främst för vår krigsmaterielindustri, torde icke till­

komma chefen för generalstaben att bedöma.»

Chefen för marinstaben gör i sitt den 19 september 1925 avgivna yttrande

följande sammanfattning av sina synpunkter:

»I sitt yttrande den 30 mars 1925 hade marinmyndighetema på där an­

förda skäl icke funnit anledning för Sverige att biträda förslaget samt —

därest viktiga svenska intressen, liggande utanför av förslaget berörda om-

raden, skulle leda till, att Sverige icke borde taga avstånd från förslaget i

dess helhet — tillstyrkt att anslutningen borde begränsas till den del av

förslaget, som berörde den särskilda kontrollen över vissa områden, dock under

förutsättning att endast icke suveräna stater därvid ifrågakommo.

. En jämförelse mellan förslaget och den nu föreliggande konventionen anser

jag giva vid handen, att den sistnämnda icke torde komma att medföra så

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

19

stora olägenheter för exportindustrien som det förstnämnda, men att militär-

politiskt sett åtminstone vissa av de i marinmyndighetemas ovannämnda ytt­

randen anförda olägenheterna kvarstå, ävensom att någon med konventionen

direkt förbunden militär eller annan fördel icke synes föreligga för Sveriges

vidkommande.

Därest svenska intressen, som ligga utanför av konventionen direkt berörda

områden, anses vara så starkt förbundna med konventionens antagande, att

ett avståndstagande från konventionen i dess helhet icke vore tillrådligt —

något varöver chefen för marinstaben icke kan uttala sig — synes, med be­

gagnande av stadgandet i art. 36 och med åberopande av prejudikatet från de

europeiska stater, vilka till lands gränsa till Ryssland, konventionen kunna

av Sverige antagas under samma förbehåll, som medgivits dessa stater, samt

med det ytterligare förbehåll, att kapitel III antages endast i den mån be­

stämmelserna därstädes icke göra intrång på de inom de ifrågavarande zonerna

belägna staternas suveränitetsrättigheter.»

Slutligen har med hänsyn till det delvis förändrade läge, vari förevarande

spörsmål sedermera kommit, bl. a. genom brittiska regeringens förklaring,

kommerskollegium, anmodats avgiva nytt utlåtande rörande den i kollegii ti­

digare yttrande berörda frågan, huruvida en ratifikation från svensk sida

borde förknippas med vissa villkor. Med anledning härav har kollegium i ut­

låtande den 26 sistlidne november på anförda skäl såsom villkor för svensk

ratifikation förordat, att konventionen biträdes -— förutom av de länder, som

redan ratificerat -— av Belgien, Förenta Staterna, Italien, Spanien, Storbritan­

nien och Tjeckoslovakien.

I och för ett övervägande av Sveriges ställning till vapenhandelskonventio-

nen torde vidare böra lämnas en redogörelse för den ordning, som för närva­

rande är gällande i Sverige på det område konventionen avser att reglera, och

för de åtgärder, som dess ikraftträdande för Sveriges vidkommande skulle göra

erforderliga.

Av den redogörelse jag lämnat rörande konventionens innehåll framgår, att

densamma avser att införa dels en kontroll av den internationella handeln med

vapen, ammunition och krigsmateriel, dels ock en viss 'publicitet beträffande

denna handel. Vad först angår kontrollen är att märka, att Sverige, ehuru

beslut örn ratifikation ej fattats, alltsedan konventionens undertecknande

följt de däri angivna grundprinciperna. Exportförbud föreligger alltså för

materiel av nu förevarande slag i den utsträckning, som av konventionen på­

kallas, sålunda även för exempelvis krut och sprängämnen, för vilka export­

restriktioner föreskrivits endast med avseende å de särskilda zonerna. Vid

meddelandet av tillstånd till utförsel utan hinder av sålunda gällande förbud

hava bestämmelserna i konventionen följts, i den mån så varit möjligt med

hänsyn till att konventionen ej trätt i kraft. Vad speciellt angår den vik­

tigaste kategorin — materiel, uteslutande avsedd till krigsbruk — har licens

i enlighet med konventionens art. 2 såsom regel lämnats endast för materiel,

inköpt av främmande lands regeringsmyndighet. I de fall, då licenserna ej

varit till kvantiteten begränsade, har i överensstämmelse med vad i konventio­

nen förutsatts för varje särskilt för utförsel avsett parti en exportangivnings-

20

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

inlaga (»exportdeklaration» enligt konventionens terminologi) prövats, innan

exporten medgivits. För en ratifikation från svensk sida erfordras följaktligen

varken utfärdandet av några ytterligare restriktiva bestämmelser eller någon

principiell förändring i den licenspolitik, som numera tillämpas.

Med avseende å konventionens publicitetsbestämmelser må framhållas, att

detaljerade uppgifter rörande Sveriges export och import av vapen, ammuni­

tion och krigsmateriel som bekant redan före konventionens tillkomst offent­

liggjorts genom den officiella statistiken. Med hänsyn till att den i konventio­

nen föreskrivna publiciteten beträffande vissa varuslag förutsatte en annan

gruppering än enligt då gällande statistiska varuförteckning, beslöt Kungl.

Maj :t i samband med konventionens undertecknande, att en utredning skulle

verkställas i syfte att bringa nämnda varuförteckning i överensstämmelse med

konventionens klassificeringssystem. Sedan förslag härom av kommerskolle­

gium och generaltullstyrelsen framlagts i samband med den av Kungl. Maj:t

den 30 september 1927 anbefallda allmänna omarbetningen av varuförtecknin-

gen, har detsamma genom statsmakternas beslut år 1929 angående utfärdan­

de av en ny tulltaxeförordning trätt i tillämpning den 1 januari innevarande år.

Efter denna omläggning av den svenska officiella statistiken är även med

hänsyn till konventionens publicitetsbestämmelser en omedelbar ratificering av

denna möjlig. Den tid av fyra månader, som före ikraftträdandet skall för­

flyta, efter det att härför erforderliga ratifikationer konstaterats föreligga,

synes fullt tillräcklig för vidtagande av de ytterligare åtgärder, som i detta

hänseende äro erforderliga.

Uppdrag att utarbeta erforderliga anvisningar rörande varugrupperingens

detaljer torde sålunda, så snart ett ikraftträdande må bliva förestående, böra

av Kungl. Majit lämnas åt vederbörande myndigheter, och föreskrifter utfär­

das rörande offentliggörande av den i konventionen stadgade kvartalsstatisti-

ken. Med anledning av de särskilda bestämmelserna örn publicitet rörande

leverans av krigsfartyg torde slutligen böra ankomma å Kungl. Majit att, i

händelse av konventionens ikraftträdande, utfärda författningsbestämmelser,

varigenom de inhemska skeppsvarven åläggas skyldighet att i sådant hän­

seende ingiva erforderliga uppgifter.

Det torde i detta samband böra omnämnas, att Nationernas förbunds sekre­

tariat i enlighet med en av församlingen år 1924 antagen resolution årligen

publicerar en sammanställning av statistiska uppgifter rörande den internatio­

nella handeln med vapen, ammunition och krigsmateriel. Resolutionen, enligt

vilken samtliga stater anmodats att ställa till förfogande alla uppgifter, som

de kunna anse ägnade att underlätta utarbetandet av en dylik sammanställning,

kompletterades vid nästa möte, år 1925, med en anmaning till staterna att

lämna ifrågavarande uppgifter i enlighet med det klassificeringssystem, som i

1925 års konvention fastställts. De i nämnda sammanställning förekommande

uppgifterna rörande Sveriges export och import hava hittills grundats å de de­

taljerade uppgifterna härom i den officiella statistiken. Genom dennas nu verk­

ställda omläggning kommer det av församlingen år 1925 uttryckta önskemå­

let att från Sveriges sida praktiskt taget helt och hållet tillmötesgås.

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

21

Vid bedömandet av förevarande internationella överenskommelse synes till

en början böra framhållas, att densamma tillkommit för att undanröja eller åt­

minstone förminska de faror för världsfreden, som kunna vara förbundna

med en okontrollerad handel med krigsmateriel, under det att konventionen

däremot icke avser att inkräkta på staternas legitima intressen att tillvara­

taga sin egen säkerhet. Denna princip fastslås, vad angår den enskilda till­

verkningen av krigsmateriel, i förbundsaktens art. 8 och kommer i 1925 års

konvention till ett tydligt uttryck i bestämmelserna rörande utförsel av sådan

materiel, som uteslutande är avsedd till krigsbruk. Genom dessa bestämmelser

fastslås sålunda den huvudprincipen, att dylik export till enskilda förbjudes,

under det att intet som helst hinder lägges för regeringarnas inköp från ut­

landet av den materiel, som de för försvarsbehov må anse erforderlig. I över­

ensstämmelse med denna grundsats avser konventionen uppenbarligen icke

heller att genom begränsning av legitim utförsel sätta de stater i en sämre

ställning, vilka för upprätthållandet av sina försvarsanstalter i huvudsak hava

att lita till en inhemsk, av sina exportmöjligheter väsentligen beroende, enskild

krigsmaterieltillverkning.

Jag har redan framhållit, att ett ikraftträdande av konventionen i stort sett

icke skulle erfordra någon förändring av den politik, vare sig ifråga örn kon­

troll eller publicitet, som Sverige redan i och med undertecknandet av konven­

tionen följt. Konventionens grundprinciper torde ock vara av den art, att Sve­

rige jämväl i fortsättningen och oavsett örn konventionen på grund av bristande

anslutning skulle förfalla bör i huvudsak följa desamma. Med hänsyn till att

för närvarande en med 1925 års konvention oförenlig vapenhandel på sina håll

otvivelaktigt äger rum i icke ringa omfattning, torde det under sådana om­

ständigheter vara icke blott ett allmänt utan även ett direkt svenskt intresse,

att största möjliga antal stater bringas att ålägga sig de i konventionen före­

skrivna restriktionerna.

Under sådana omständigheter och då till följd av förutnämnda brittiska ini­

tiativ den situationen lätt kan uppstå, att konventionens ikraftträdande kan

bliva beroende av Sveriges ratifikation, synas mig skäl tala för att Kungl.

Maj :t — genom att redan nu av riksdagen begära godkännande av konventio­

nen — bereder sig möjlighet att å tidpunkt, som kan befinnas lämplig, vidtaga

erforderlig ratifikationsåtgärd. Detta synes mig så mycket mera vara förhål­

landet, som å ena sidan ett ensidigt svenskt avståndstagande från konventio­

nen, därest densamma trädde i kraft för övriga vapenproducerande länder,

knappast kunde undgå att, på sätt kommerskollegium framhållit, för den in­

hemska industrin medföra svårigheter, och å andra sidan de av vissa myndig­

heter mot konventionen uttalade betänkligheterna icke synas mig vara av be­

skaffenhet att böra tillmätas avgörande betydelse.

I dylikt hänseende må särskilt erinras örn hurusom kommerskollegium fäst

uppmärksamheten på den ur olika synpunkter ogynnsamma verkan konventio­

nens ikraftträdande kunde få, därest det däri föreskrivna licens- och publika-

tionstvånget beträffande utförseln av krigsmateriel medförde uppkomsten av

tillverkning av dylik materiel i länder, där sådan icke tidigare förekommit.

22

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

Erfarenheterna fran den tid konventionen realiter tillämpats av Sverige, där

för övrigt av ålder ett med konventionens föreskrifter nära överensstämmande

publicitetsförfarande varit gällande, synas emellertid knappast ägnade att be­

styrka dessa farhågor, och då ett ensidigt avståndstagande från Sveriges sida

i varje fall ej skulle kunna förebygga en dylik konsekvens, torde dessa betänk­

ligheter ej böra utgöra hinder för en av Sverige samtidigt nied övriga vapen-

producerande länder vidtagen ratifikationsåtgärd.

Som framgår av min föregående redogörelse har vidare det förbehåll rö­

rande genomförandet av konventionens publicitetsbestämmelser, som enligt art.

29 gjorts av vissa grannstater till Sovjetunionen, givit militärmyndigheterna

anledning att i sina yttranden uttala vissa betänkligheter mot en ratifikation

från svensk sida, i varje fall därest denna icke kunde förknippas med ett för­

behåll av samma innebörd. Med fullt beaktande av vad sålunda gjorts gäl­

lande anser jag dock, att dessa synpunkter, vilka icke ansågos böra förhindra

Sveriges undertecknande av konventionen, ej heller nu, då fråga är örn ett de-

fintivt ställningstagande, kunna tillmätas avgörande vikt. Oavsett att ett lik­

nande förbehåll av formella skäl numera icke lärer kunna av Sverige göras,

torde ej heller vid 1925 års konferens tillräcklig anledning hava förelegat för

att göra Sveriges medverkan till konventionens tillkomst beroende av en sådan

reservation. Såsom antytts i chefens för generalstaben yttrande, synas de sär­

skilda skäl, som föranlett vissa stater att påyrka denna undantagsbestämmelse,

på grund av olikhet i läge och möjlighet att inom landet tillverka för försvars­

ändamål erforderlig materiel för Sveriges vidkommande vara av långt mindre

betydelse.

Därest riksdagen skulle med bifall till den proposition, vars avlåtande jag

sålunda vill förorda, lämna sitt principiella godkännande av vapenhandels-

konventionen, synes det emellertid, såsom jag redan i det föregående antytt,

böra ankomma på Kungl. Maj :t att med hänsyn till resultatet av de nu pågå­

ende strävandena att åvägabringa konventionens ikraftträdande bestämma tid­

punkten för en svensk ratifikation. I detta hänseende ävensom angående de

villkor, som böra knytas vid en svensk ratifikationsåtgärd, ber jag att få fram­

hålla följande.

Ett av de skäl, vilka, på sätt förut antytts, för Sveriges del kunna åbero­

pas för ett defintivt biträdande av 1925 års konvention, nämligen önskvärd­

heten att åstadkomma, att dess principer bringas i praktisk tillämpning av

alla de vapenproducerande staterna, synes mig tala för att en svensk ratifika­

tion icke göres förbehållslös. Jag vill härvid erinra icke blott örn den av

kommerskollegium i olika yttranden framförda uppfattningen i detta hänse­

ende utan även därom, att brittiska regeringen, samtidigt som den förklarat

sig beredvillig att ratificera konventionen, uttryckligen betonat vikten och gjort

sitt eget beslut beroende av att överenskommelsen samtidigt träder i kraft för

samtliga mera betydande vapenproducerande länders vidkommande. Jag delar

denna åsikt och anser, att ett ikraftträdande av konventionen utan deltagande

av nämnda stater, eller i varje fall av deras övervägande flertal, skulle vara ej

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

23

blott värdelöst utan rent av stridande mot de syftemål 1925 års konferens hade

att tillgodose. Självfallet skulle det vara i allra högsta grad otillfredsställande,

örn ikraftträdandet uppnåddes endast genom vissa mindre staters lojala med­

verkan, under det att stormakterna och andra länder med stor enskild krigs-

materieltillverkning underläte a.tt deltaga och genom sin obundenhet av alla

restriktioner bereddes en särställning, som uppenbarligen vöre oförenlig med

det mål Nationernas förbunds verksamhet på detta område varit avsedd att

uppnå. Utan att överskatta verkan av ett vid en svensk ratifikation fogat för­

behåll, att densamma får gällande kraft, först därest konventionen blir bin­

dande för vissa andra stater, torde med hänsyn till de regler, som gälla be­

träffande konventionens ikraftträdande, ett dylikt villkor dock kunna i viss

mån befordra ett gynnsamt resultat av det initiativ, som tagits av brittiska

regeringen. Ur denna synpunkt synes det mig böra vara en förutsättning för

ett eventuellt beslut örn ratificering, att konventionens ikraftträdande för Sve­

riges del göres beroende av att densamma träder i tillämpning jämväl för Belgi­

en, Förenta Staterna, Italien, Spanien, Storbritannien och Tjeckoslovakien samt

de vapenproducerande stater i övrigt, vilka Kungl. Maj :t efter prövning av om­

ständigheterna och med hänsyn till då förhandenvarande läge kan finna skäligt

särskilt angiva.

Under åberopande av vad sålunda anförts får jag hemställa,

att Kungl. Majit måtte i proposition äska riksdagens god­

kännande av den i Genéve den 17 juni 1925 dagtecknade kon­

ventionen rörande kontroll av den internationella handeln med

vapen, ammunition och krigsmateriel.

Till denna av statsrådets övriga närvarande ledamöter bi­

trädda hemställan behagar Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-

Regenten lämna bifall samt förordnar, att proposition i ämnet

av den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar, skall till

riksdagen avlåtas.

Ur protokollet:

L. Happe.

24

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

Bilaga.

Convention

concernant le Contröle

du Commerce interna­

tional des Armes et Mii-

nitions et des Matériels

de Guerre.

L’Allemagne, les Etats-

Unis d’Amérique, l’Aut-

riche, la Belgique, le

Brésil, 1’Empire Britan-

nique, le Canada, 1’Etat

libre d’Irlande et binde,

la Bulgarie, le Chili, la

Chine, la Colombie, le

Danemark, 1’Egypte, l’Es-

pagne, 1’Esthonie, l’E-

thiopie, la Finlande, la

France, la Gréce, la Hon-

grie, 1’Italie, le Japon,

la Lettonie, la Lithuanie,

le Luxembourg, le Ni­

caragua, la Norvége, Pa­

nama, les Pays-Bas, la

Perse, la Pologne, le Por­

tugal, la Roumanie, le

Salvador, le Siam, la

Suéde, la Suisse, le Roy-

aume des Serbes, Croates

et Slovénes, la Tchéco-

slovaquie, la Turquie, l’U-

ruguay et le Vénézuela,

Considérant que le com­

merce international des

armes et munitions et des

matériels de guerre doit

étre soumis å un régime

général et efficace de con­

sole et de publicité;

Considérant qu’un tel

régime ne résulte pas des

traités et conventions exis-

tants;

Considérant qu’un con­

tra le spécial de ce com-

Convention

for the Supervision of

the International Trade

in Arms and Ammuni­

tion and in Implements

of War.

Germany, the United

States of America, Au­

stria, Belgium, Brazil, the

British Empire, Canada,

the Irish Free State and

India, Bulgaria, Chile,

China, Colombia, Den­

mark, Egypt, Spain, E-

sthonia, Abyssinia, Fin­

land, France, Greece,

Hungary, Daly, Japan,

Latvia, Lithuania, Lux­

emburg, Nicaragua, Nor­

way, Panama, the Ne-

therlands, Persia, Poland,

Portugal, Roumania, Sal­

vador, Siam, Sweden,

Switzerland, the King-

dom of the Serbs, Croats

and Slovenes, Czechoslo-

vakia, Turkey, Uruguay,

and Venezuela,

Whereas the interna­

tional trade in arms and

ammunition and in im­

plements of war should

be subjected to a general

and effective system of

supervision and publicity;

Whereas such a system

is not provided by ex-

i sting Treaties and Con­

ventions;

Whereas in relation to

certain areas of the world

Översättning.

Konvention

rörande kontroll av den

internationella handeln

med vapen, ammunition

och krigsmateriel.

Tyskland, Amerikas

Förenta Stater, österri-

rike, Belgien, Brasilien,

Brittiska Riket, Canada,

Irländska Fristaten och

Indien, Bulgarien, Chile,

Kina, Colombia, Dan­

mark, Egypten, Spanien,

Estland, Abessinien, Fin­

land, Frankrike, Grek­

land, Ungern, Italien, Ja­

pan, Lettland, Litauen,

Luxemburg, Nicaragua,

Norge, Panama, Neder­

länderna, Persien, Polen,

Portugal, Rumänien, Sal­

vador, Siam, Sverige,

Schweiz, Jugoslavien,

Tjeckoslovakien, Turkiet,

Uruguay och Venezuela

hava,

med hänsyn till att den

internationella handeln

med vapen, ammunition

och krigsmateriel bör un­

derkastas ett allmänt och

verksamt kontroll- och

publicitetssystem,

att ett dylikt system

icke åvägabragts genom

förefintliga traktater och

konventioner,

att en särskild kontroll

av denna handel är er-

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

25

merce dans certaines re­

gions du nionde est ne­

cessär pörn rendre plus

efficaces les mesures adop-

tées par les divers Gou-

vernements, tant en ce qui

concerne les importa-

tions dans ees régions

que les exportation vers

ees régions;

Considérant que les

armes, munitions et ma-

tériels dont 1’emploi å

la guerre est prohibé par

le droit international ne

peuvent faire l’objet ni

(Pune importation ni

d’une exportation aux

fins d’un tel emploi;

Ont décidé de conclure

une Convention et ont

désigné pour leurs Plé-

nipotentiaires, savoir:

[Suivent les norns des

plénipotentiaires. ]

Lesquels, apres avoir

exbibé leurs pleins pou-

voirs, reconnus en bonne

et due forme, ont con-

venu des dispositions sui-

vantes:

CHAPITRE I.

Catégories.

Article premier.

Aux fins de la présente

Convention, il est prévu

cinq catégories d’armes,

munitions et matériels:

Catégorie I.

Armes, munitions et ma­

tériels de guerre, exclusi-

vement conras pour et de-

stinés å la guerre terrestre,

navale ou aérienne.

A. — Armes, muni­

tions et matériels exclu-

a special supervision of

tbis trade is necessary

in order to render more

effeetive tbe measures a-

dopted by tbe various

Governments as regards

both tbe import of sucb

arms and ammunition and

implements of war into

tbese areas and tbeir ex­

port therefrom; and

Wbereas tbe export or

import of arms, ammu­

nition or implements, tbe

use of which in war is

probibited by Interna­

tional Law, must not be

permitted for sucb pur­

pose;

Havé decided to con-

clude a Convention and

bave accordingly appoint-

ed as tbeir Plenipoten-

tiaries:

[Hére follow tbe names

of tbe Plenipotentiaries.]

Who, baving commu-

nicated tbeir full powers,

found in good and due

form, bave agreed as

follows:

CHAPTER I.

Catégories.

Article I.

For tbe purposes of

tbe present Convention,

five Catégories of arms,

ammunition and imple­

ments are established:

Category I.

Arms, Ammunition and

Implements of War ex-

clusively designed and in-

tended for Land, Sea or

Aerial War färe.

A. — Arms, ammuni­

tion and implements ex-

forderlig inom vissa om­

råden av världen för att

göra de av de skilda re­

geringarna vidtagna åt­

gärderna mera verksam­

ma såväl i fråga örn im­

porten till dessa områden

som exporten därifrån och

att vapen, ammunition

och krigsmateriel, vars

användning i krig för-

bjudes av folkrätten, kun­

na varken importeras eller

exporteras i sådant syfte,

besluta att avsluta en

konvention och för detta

ändamål till sina befull-

mäktigade ombud utsett:

[Här följa de befullmäk-

tigade ombudens namn.]

vilka, efter att bava

företett sina fullmakter,

som befunnits i god och

behörig form, överens­

kommit örn följande be­

stämmelser:

KAPITEL I.

Kategorier.

Art. 1.

För denna konventions

syften fastställas fem ka­

tegorier av vapen, ammu­

nition och krigsmateriel.

Kategori I.

Vapen, ammunition och

krigsmateriel, uteslutande

tillverkade och avsedda för

krig till lands, till sjöss

eller i luften.

A. Vapen, ammunition

och materiel, uteslutande

26

Kungl. Maj:ts proposition nr lii.

sivement corpus pour et

destinés å la guerre ter­

rese, navale ou aéri-

enne, tant ceux q ui en-

trent ou entreront dans

1’armement des forces ar-

mées de tout Etat, que

ceux qui, ayant cessé de

faire partie de cet ar-

mement, restent suscep-

tibles d’utilisation mili-

taire å 1’exclusion de toute

autre utilisation. Sont

exceptés les armes, mu-

nitions et materiel qui,

tout en répondant å la dé-

finition ci-dessus, rentrent

dans une autre catégorie.

Ces armes, munitions

et matériels sont répartis

sous les douze rubriques

suivantes:

1. Eusils, mousquetons,

carabines.

2. a) Mitrailleuses, fu-

sils-mitrailleurs,

pistolets-mitrail-

leurs de tous ca-

libres;

b) Affuts pour mit­

railleuses;

c) Dispositifs per-

mettant le tir å

travers 1’hélice.

3. Projectiles et muni­

tions pour les armes

énumérées aux nu-

méros 1 et 2 ci-dessus.

4. Appareils de pointage

y compris les appa­

reils de visée aériens

pour le tir et le lan-

cement de bombes,

et les appareils de

reglage de tir.

5. a) Canons longs et

courts et obusiers

de calibre inférieur

å 15 centim etres

(5,9 pouces);

clusively designed and in-

tended for land, sea or

aerial warfare, which are

or shall be comprised in

the armament of the ar­

med forces of any State,

or which, if they havé

been but are no longer

comprised in such arma­

ment, are capable of mili-

tary to the exclusion of

any other use, except

such arms, ammunition

and implements which,

though included in the

above definition, are co-

vered by other Categories.

Such arms, ammuni­

tion and implements are

comprised in the following

twelve headings:

1. Rifles, muskets, car-

bines.

2. (a) Machine-guns,

automatic rifles

and machin e-pi-

stols of all ca-

libres;

(b) Mountings for

machine-guns;

(c) Interrupter gears.

3. Projectiles and am­

munition for the arms

enumerated in Nos. 1

and 2 above.

4. Gun-sighting appara-

tus including aerial

gun-sights and bomb-

sights, and fire-con-

trol apparatus.

5. (a) Cannon, long or

short, and howit-

zers, of a calibre

less thån 5.9 in-

ches (15 cm.);

tillverkade och avsedda

för krig till lands, till

sjöss eller i luften, som

ingå eller komma att

ingå i någon stats väp­

nade styrkors beväpning

eller vilka icke längre

ingå i dylik beväpning

men fortfarande uteslu­

tande kunna nyttjas för

militära ändamål, med un­

dantag för dylika vapen,

ammunition och mate­

riel, vilka, ehuru inne­

fattade i ovanstående de­

finition, äro att hänföra

till en annan kategori.

Sådana vapen, ammu­

nition och materiel upp­

delas på följande tolv

rubriker:

1. Gevär, musköter, kar­

iner.

2. a) Kulsprutor, kul-

sprutegevär och

kulsprutepistoler

av alla kalibrar;

b) Lavettage för kul­

sprutor;

c) Anordningar å

flygmaskiner för

medgivande av kul-

spruteskj utning

mellan propeller­

bladen (synkronise-

ringsanordningar).

3. Projektiler och am­

munition till under

mom. 1 och 2 här ovan

uppräknade vapen.

4. Sikten och riktinstru-

ment, däri inbegripet

luftsiktinstrument

och bombsiktmedel,

samt eldledningsin-

strument.

5. a) Korta och långa

kanoner och hau-

bitser av mindre

kaliber än 5.9 tum

(15 cm.);

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

27

b) Canons longs et

courts et obusiers

de calibre egal ou

supérieur å 15 cen-

timétres (5,9 pou-

ces);

c) Mortiers de tous

modéles;

d) Yoitures-canons,

affuts, récupéra-

teurs, accessoires

de montage.

6. Projectiles et muni-

tions pour les armes

énumérées au numéro

5 ci-dessus.

7. Apparens et engins

servant au lancement

de bombes, torpilles,

grenades sous-ma-

rines et autres sortes

de projectiles.

8. a) Grenades;

b) Bombes;

c) Mines de terré,

mines sous-ma-

rines fixes et dé-

rivantes et grena­

des sous-marines;

d) Torpilles automo-

biles.

9. Artifices pour les ar­

mes, apparens et en­

gins ci-dessus.

10. Baionnettes.

11. Chars de combats

(tanks) et automo-

biles blindées.

12. Armes et munitions

non énumérées ci-des­

sus.

B. — Piéces détachées

des artides rentrant dans

le paragraphe A ci-dessus,

entiérement finies, et uti-

lisables exclusivement

pour le montage et la

réparation des dits ar­

tides ou comme piéces de

rechange.

(b) Cannon, long or

short, and howit-

zers, of a calibre

of 5.9 inches (15

cm.) or above;

(c) Mörtars of all

kinds;

(d) Gun carriages,

mountings, recu-

perators, acces-

sories for mount-

ings.

6. Projectiles and am­

munition for the arms

enumerated in No.

5 above.

7. Apparatus for the de­

charge of bombs, tor-

pedoes, depth charges

and other kinds of

projectiles.

8. (a) Grenades;

(b) Bombs;

(e) Land mines, sub-

marine mines,

fixed or floating,

depth charges;

(d) Torpedoes.

9. Appliances for use

with the above arms

and apparatus.

10. Bayonets.

11. Tanks and armoured

cars.

12. Arms and ammuni­

tion not specified in

the above enumera-

tion.

B. — Component parts,

completely finished, of

the artides covered by

A above, if capable of

being utilised only in the

assembly or repair of the

said artides, or as späre

parts.

b) Korta och långa

kanoner och hau-

bitser av 5.9 tums

(15 cm.) kaliber

eller därutöver;

c) Mörsare av alla

slag;

d) Kanonvagnar, la­

vettage, rekylan­

ordningar, tillbe­

hör till lavettage.

6. Projektiler och am­

munition till under

mom. 5 här ovan upp­

räknade vapen.

7. Apparater för ut-

skjutning av bomber,

torpeder, undervat-

tensbomber och andra

slag av projektiler.

8. a) Handgranater;

b) Bomber;

c) Jordminor, under-

vattensminor, så­

väl förankrade som

drivande, under-

vattensbomber;

d) Torpeder.

9. Anordningar för bru­

ket av ovannämnda

vapen och redskap.

10. Bajonetter.

11. Stridsvagnar (tanks)

och pansrade auto-

mobiler.

12. Här ovan icke upp­

räknade vapen och

ammunition.

B. Lösa, fullständigt

färdigarbetade delar till

föremål tillhörande grupp

A, som uteslutande äro

användbara för samman­

sättning eller reparation

av nämnda föremål eller

såsom reservdelar.

28

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

Armes et munitions pou-

vant ette utilisées å la

guerre ou å d’autres u-

sages.

A. — 1. Pistolets et

revolvers auto-

matiques ou å

chargement

automatique, et

leurs mod eles

perfectionnés,

se tirant en s’é-

paulant ou

d’une seule

main, d’un

calibre supéri-

eur

å 6 Hulb­

in etres 5 et

d’une longueur

de canon supé-

rieure å 10 cen­

tim etres.

2. Armes å feu,

congues pour,

destinées ou

adaptées å des

usages non mi-

btaires, telles

que les armes

de sport ou de

défense person-

nelle, mais qui

peuvent utiliser

les mémes mu­

nitions que les

armes å feu dé-

signées dans la

Catégorie I;

autres armes å

feu rayées, se

tirant en s’é-

paulant, dont

le calibre est é-

gal ou supéri-

eur å

6 Hulb­

in étres et qui ne

figurent pas

dans la Catégo­

rie I, å l’excep-

tion des armes

å feu rayées å

canon basculant.

Category II.

Arms and Ammunition

capable of lise both for

Military and other pur­

poses.

A. — 1. Pistols and re­

volvers, auto-

matic or self-

loading, and

developments

of the same, de­

signed for single-

banded use or

bred from the

shoulder, of a

calibre greater

thån 6.5 mm.

and length of

bärrel greater

thån 10 cm.

2. Fire-arms de­

signed, intend-

ed or adapted

for non-military

purposes, suck

as sport or per­

sonal defence,

that will fire

cartridges that

can be bred

from fire-arms

in Category I;

other rifled fire-

arms bring from

the shoulder, of

a calibre of 6

mm. or above

not included in

Category I, with

the exception of

rifled fire-arms

with a “break-

down” action.

Kategori II.

Vapen och ammunition,

som hunna användas både

för krigsbruk och för andra

ändamål.

A. 1. Hel- eller halvau­

tomatiska pistoler

och revolvrar samt

förbättrade typer

av dylika vapen,

avsedda för skott­

lossning med en

hand eller med axel­

stöd, av en kaliber

överstigande 6.5

mm.samtmed lopp,

vars längd översti­

ger 10 cm.

2. Eldvapen, tillver­

kade eller lämpade

för icke militära

ändamål, såsom för

sport och för per­

sonligt skydd, men

vilka kunna bruka

samma slags am­

munition som eld­

vapen tillhörande

kategori I; övriga

räfflade eldvapen,

avsedda för skott­

lossning med axel­

stöd och med kali­

ber uppgående till

eller överstigande 6

mm. och som icke

ingå i kategori I,

med undantag för

räfflade eldvapen

med för laddning

fällbar pipa.

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

29

3. Munitions pour

les armes énu-

mérées bous

les

deux numéros

ci-dessus, å

^exception des

munitions Ten­

nant dans la

Catégorie I.

4. Sabres et lances.

B. — Piéces détachées

des articles Ten­

nant dans le pa-

ragraphe A ci-des­

sus, entiérement

finies, et utilisables

exclusivement

pour le montage

et la réparation des

dits articles ou

comme piéces de

recbange.

Catégorie III.

Navires de guerre et leur

armement.

1. Navires de guerre de

toute espéce.

2. Armes, munitions et

matériels de guerre in-

stallés å bord des na­

vires de guerre et fai-

sant partie de leur

armement normal.

Catégorie IV.

1. Aéronefs montés ou

non montés.

2. Moteurs d’aéronefs.

Catégorie V.

1. Poudres et explosifs,

å 1’exception de la

poudre noire ordinaire.

2. Armes et munitions

autres que celles ren-

trant dans les Caté-

gories I et II, telles

que: pistolets et re­

volvers de tous mo-

3. Ammunition for

tile arms enu-

merated in the

abo ve two head-

ings, with the

exception of am­

munition cover-

ed by Catego-

ry I.

4. Swords and

lances.

B. — Component parts,

completely fi­

nished, of the ar­

ticles covered by

A above, if capable

of being utilised

only in the assemb-

ly or repair of the

said articles, or as

späre parts.

Category III.

Vessels of War and then

Armament.

1. Vessels of war of all

kinds.

2. Arms, ammunition

and implements of war

mounted on board ves­

sels of war and f orming

part of their normal

armament.

Category IV.

1. Aircraft, assembled or

dismantled.

2. Aircraft engines.

Category V.

1. Gunpowder and ex-

plosives, except com-

mon black gunpowder.

2. Arms and ammunition

other thån those co­

vered by Categories I

and II, such as pistols

and revolvers of all

models, rifled weapons

3. Ammunition för

under ovanstående

två punkter upp­

räknade vapen med

undantag för am­

munition, som är

att hänföra till ka­

tegori I.

4. Sablar och lansar.

B. Lösa, fullständigt fär-

digarbetade delar till

under A. hänförbara

föremål, som äro an­

vändbara uteslutande

för sammansättning

och reparation av

sagda föremål eller

som reservdelar.

Kategori III.

Krigsfartyg och deras be­

styckning.

1. Krigsfartyg av alla

slag.

2. Å krigsfartyg befint­

liga vapen, ammuni­

tion och krigsmateri­

el, som ingå i farty­

gens normala bestyck­

ning.

Kategori IV.

1. Luftfartyg, monterade

eller i delar.

2. Luftfartygsmotorer.

Kategori V.

1. Krut och sprängäm­

nen, med undantag av

vanligt svartkrut.

2. Till kategorierna I och

II icke hörande vapen

och ammunition, så­

som pistoler och re­

volvrar av alla slag,

räfflade eldvapen med

30

Khng!. Majlis proposition nr lil.

déles; armes å feli ray-

ées å canon basculant;

autres armes å feu

rayées se tirant en

s’épaulant, d’un ca-

libre inférieur å 6 mil-

limétres; fusils å ca-

nons lisses; fusils å

plusieurs canons, dont

au moins un lisse; ar­

mes å feu utilisant

des cartouches a per-

cussion périphérique;

armes å feu se char-

geant par la boudie.

CHAPITRE II.

Controle et Publicité.

Article 2.

Ees Hautes Parties

Contractantes s’engagent

å n’exporter d’articles ren-

trant dans la Catégorie I

et å n’en permettre l’ex-

portation, que si les con-

ditions suivantes sont

remplies:

1. reexportation sera

faite en vue d’une four-

niture directe au Gou-

vernement de 1’Etat

importateur ou, avec

le consentement dudit

Gouvernement, å telle

autorité publique qui

lui est subordonnée;

2. Une demande é-

crite, qui sera signée

ou visée par un repre­

sentant du Gouverne­

ment importateur du­

mont autorisé å ceteffet,

aura été présentée aux

autorités compétentes

du pays deportation.

Elle indiquera que les

artides dont Texporta-

tion est envisagée sont

destinés å étre livrés

au Gouvernement im-

with a “break-down”

action, other rifled fire-

arms of a calibre of less

thån 6 mm. designed

for firing from the

shoulder, smooth-bore

shotguns, guns with

more thån one bärrel

of which at least one

bärrel is smooth-bore,

fire-arms firing rimfire

ammunition, muzzle-

loading fire-arms.

CHAPTER II.

Supervision and Publicity.

Artide 2.

The High Contracting

Parties undertake not to

export or permit the ex­

port of artides covered by

Category I, except in

accordance with the fol-

lowing conditions:

1. The export shall

be for a direct supply

to the Government of

the importing State or,

with the consent of

such Government, to a

public authority sub-

ordinate to it;

2. An order in writ­

ing, which shall be

signed or endorsed by

a representative of the

importing Government

duly authorised so to

act, shall havé been

presented to the com-

petent authorities of

the exporting country.

This order shall State

that the artides to be

exported are required

for delivery to the im-

för laddning fällbar

pipa; övriga rafflade

eldvapen, avsedda för

skottlossning med ax­

elstöd med kaliber un­

derstigande 6 mm., ge­

vär med slätborrat

lopp, gevär med flera

pipor, av vilka åtmin­

stone en är slätborrad,

eldvapen för patroner

med periferiskt an-

bragt tändanordning;

eldvapen, som laddas

från mynningen.

KAPITEL II.

Kontroll och publicitet.

Art. 2.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna förbinda

sig att icke exportera el­

ler tillåta export av i

kategori I ingående före­

mål annat än på följande

villkor:

1. Exporten skall av­

se direkt leverans till

den importerande sta­

tens regering eller, med

denna regerings med­

givande, till densamma

underställd, offentlig

myndighet;

2. En beställnings-

handling, undertecknad

eller viserad av ett här­

till vederbörligen befull-

mäktigat ombud för

den importerande rege­

ringen, skall hava till­

ställts vederbörande

myndigheter i export­

landet. Denna handling

skall angiva, att de

föremål, vilka skola ex­

porteras, äro avsedda

att levereras till den

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

31

portateur ou å 1’autorité

publique prévue au pa-

ragraphe 1.

Article 3.

Toutefois, l’exporta-

tion en vue de fourniture

å des partieuliers pourra

étre permise dans les cas

sui vants:

1. Articles rentrant

dans la Catégorie I

exportés directement,

pour les besoins de son

industri, å 1’adresse

d’un fabricant de ma­

teriel de guerre dument

autorisé å les importer

par le Gouvernement

du pays d’importation;

2. Fusils, mousque-

tons, carabines et leurs

munitions qui sont ex­

portés pour étre fournis

å des Sociétés de tir

pour 1’encouragement

du sport individuel, du­

ment autorisées par leur

Gouvernement å en

faire usage, et dont

1’importation n’est pas

contraire å toute autre

stipulation de la pré-

sente Convention; ees

armes et munitions se­

loni adressées directe­

ment au Gouverne­

ment du pays depor­

tation pour étre trans-

mises par lui aux So­

ciétés destinataires;

3. Echantillons d’ar-

ticles rentrant dans la

Catégorie I, exportés

pour servir å des dé-

monstrations, directe­

ment å 1’adresse d’un

représentant commer-

cial du fabricant ex-

portateur, ce représen-

porting Government or

public authority as pro­

vided in paragraph 1.

Article 3.

Nevertheless, export for

supply to private persons

may be permitted in the

following cases:

1. Articles covered

by Category I expor­

ted direct to a manu-

faeturer of war materi­

al for use by him for

the requirements of his

industry, provided their

import has been duly

authorised by the Go­

vernment of the im-

porting country;

2. Eif les, muskets

and carbines and their

ammunition exported

for supply to rifle as­

sociations formed for

the encouragement of

individual sport and

duly authorised by

their own Government

to use them, the im­

port of winch is not

contrary to any other

provisions of the pre­

sent Convention. Such

arms and ammunition

shall be sent direct to

the Government of the

importing country for

transmission by such

Government to the as­

sociations for which

they are supplied.

3. Samples of ar­

ticles covered by Cate­

gory I exported for

demonstration purposes

direct to a trade re­

presentative of the ex-

porting manufaeturer,

such representative be­

ing duly authorised by

importerande regering­

en eller i mom. 1,

omnämnd offentlig

myndighet.

Art. 3.

Dock må export för

leverans till enskilda med­

givas i följande fall:

1. I kategori I ingå­

ende föremål, vilka ex­

porteras direkt till en

krigsmaterielfabrikant

för användning i hans

industriella verksam­

het, under förutsätt­

ning att importen där­

av vederbörligen med­

givits av importlandets

regering;

2. Gevär, musköter

och karbiner samt am­

munition därtill, som

exporteras till skytte­

föreningar, bildade för

uppmuntran av indivi­

duell sport, vilka av sin

regering erhållit veder­

börligt tillstånd att an­

vända desamma, under

förutsättning att im­

porten därav icke är

stridande mot någon

annan bestämmelse i

denna konvention. Så­

dana vapen och ammu­

nition skola sändas di­

rekt till importlandets

regering för att av den­

na överlämnas till de

föreningar, för vilka de

är o avsedda;

3. Prover å i kate­

gori I ingående före­

mål, vilka för demon-

strationsändamål ex­

porteras direkt till agent

för den exporterande

fabrikanten, under för­

utsättning att agenten

erhållit vederbörligt till-

32

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

tant étant dument au-

torisé å les recevoir par

le Gouvernement du

pays deportation.

Dans les cas ci-dessus,

une demande écrite, visée

par le Gouvernement du

pays d’importation ou par

un représentant dudit

Gouvernement dument

autorisé å cet effet, devra

avoir été présentée aux

autorités du pays de­

portation; elle contiendra

toutes indications néces-

saires pour la justifier.

Article 4.

La permission d’expor-

ter conformément aux Ar­

tides 2 et 3 sera constatée

par une licence. Une

déclaration deportation,

remise aux autorités com-

pétentes du pays

de­

portation et approuvée

par elles, pourra tenir

lieu de licence.

Cette licence ou Gette

déclaration devra conte­

nia

а) Une description

permettant d’identifier

les artides auxquels elle

s’applique, et compre-

nant la désignation de

ees artides suivant les

rubriques de la Caté-

gorie I, ainsi que leur

nombre ou leur poids;

б) La désignation de

1’exportateur;

c) La désignation du

destinataire importa-

teur;

d) La désignation du

Gouvernement qui a

autorisé 1’importation.

Cliaque expédition sé-

parée, francliissant la fron­

tlie Government of

the importing country

to receive them.

In the above-mentioned

cases, an order in writing,

endorsed by the Govern­

ment of the importing

country or by its represen­

tative duly authorised so

to act, must havé been

presented to the autho-

rities of the exporting

country. It shall contain

all the information ne­

cessär to show that the

order is properly made

under this Article.

Artide 4.

Permission to export

under Artides 2 and 3

shall be signified by a

licence. An export de-

claration, if filed with

and approved by the

competent authorities of

the exporting country,

may tahe the place of a

licence.

Such licence or decla-

ration must contain:

(а) A description suf-

ficient for the identi-

fication of the artides

to which it relätes, and

giving their designa-

tion according to the

headings in Category

I, and their number or

weight;

(б) The name and ad-

dress of the exporter;

(c) The name and ad-

dress of the importing

consignee;

(d) The name of the

Government which has

authorised the import.

Each separate consign-

ment which crosses the

stånd av importlandets

regering att mottaga

dem.

I ovan nämnda fall

skall en skriftlig ansökan,

viserad av importlandets

regering eller av ett här­

till vederbörligen befull-

mäktigat ombud för

nämnda regering hava

tillställts exportlandets

myndigheter. Denna an­

sökan skall innehålla alla

upplysningar, som erford­

ras för att visa, att den

är upprättad i överens­

stämmelse med bestäm­

melserna i denna artikel.

Art. 4.

Tillstånd till export i

enlighet med art. 2 och 3

skall meddelas i form av

en licens. En exportdekla­

ration, överlämnad till och

godkänd av exportlandets

vederbörande myndighe­

ter, må ersätta licens.

Dylik licens eller ex­

portdeklaration skall in­

nehålla:

a) En beskrivning,

som möjliggör identi­

fiering av de föremål,

vilka den avser, med an­

givande av de rubriker

under kategori I, var­

till föremålen äro att

hänföra, ävensom deras

antal eller vikt;

b) Exportörens namn

och adress;

c) Importörens namn

och adress;

d) Uppgift å vilken

regering, som givit till­

stånd till importen.

Varje försändelse skall

vid befordran över ex-

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

33

tiére du pays depor­

tation par voie terrestre,

maritime ou aérienne, de­

vra étre accompagnée

d’un document conte-

nant les indications ci-

dessus. Ce document sera

soit la licence ou la dé-

claration deportation,

original ou copie certifiée

conforme, soit un certifi-

cat délivré par les auto-

rités douaniéres du pays

deportation, spécifiant

que l’envoi est fait sous

le couvert d’une licence

ou d’une déclaration

de­

portation conformément

aux stipulations de la

présente Convention.

frontier of the exporting

country, whether by land,

water or air, shall be

accompanied by a docu­

ment containing tbe par-

ticulars indicated above.

Tilis document may be

either the licence or ex­

port déclaration or a cer-

tified copy thereof or a

certificate issued by the

Customs authorities of

the exporting country,

stating that the consign-

ment is exported under

licence or export decla-

ration in accordance with

the provisions of the pre­

sent Convention.

portlandets gränser, till

lands, till sjöss eller i

luften, åtföljas av en

handling, innehållande o-

vanstående uppgifter.

Denna handling skall va­

ra licensen, exportdekla­

rationen, i original eller

i bestyrkt avskrift, eller

ett av exportlandets tull­

myndigheter utfärdat in­

tyg, vari angives, att för­

sändelsen exporteras i

kraft av en i överensstäm­

melse med denna kon­

ventions bestämmelser ut­

färdad licens eller ex-

portdeklaration.

Article 5.

Les artides rentrant

dans la Catégorie II ne

seront exportés que sous

le couvert d’un document

deportation, qui pourra

étre soit une licence émise

par les autorités compé-

tentes du pays depor­

tation, soit une déclara­

tion visée ou enregistrée

par elles. Si la législation

du pays deportation

exige le visa d’un repre­

sentant dument autorisé

du Gouvernement de ce

pays et lorsque ce der­

nier a fait une notifica-

tion å ce sujet au Gou­

vernement du pays de­

portation, un tel visa dev­

ra avoir été obtenu et

étre soumis aux autorités

compétentes du pays

deportation pour que

celle-ci p lusse avoir lieu.

Ni la licence ni la dé­

claration deportation

n’engageront la responsa-

bilité du Gouvernement

du pays deportation,

Artide 5.

The artides covered by

Category II shall only be

exported under cover of

an export document,

which may be either a

licence issued by the com-

petent authorities of the

exporting country or an

export déclaration endor-

sed by or filed with them.

If the législation of the

importing country requi-

res the endorsement of a

duly authorised represen­

tative of its Government,

and if this fact has been

notified by the said Go­

vernment to the Govern­

ment of the exporting

country, then suell an

endorsement must havé

been obtained and sub-

mitted to the competent

authorities of the export­

ing country before the ex­

port may tahe place.

Neither the licence lior

the export déclaration

shall entail any respon-

sibility upon the Govern­

ment of the exporting

Ari. 5.

I kategori II ingående

föremål må icke exporte­

ras annat än i kraft av

exporthandling, som kan

vara en av exportlandets

vederbörande myndighe­

ter utfärdad licens eller

en av dem viserad eller

registrerad exportdekla­

ration. Örn importlan­

dets lagstiftning föreskri­

ver visering av befull-

mäktigat ombud för detta

lands regering och med­

delande härom lämnats

exportlandets regering,

skall dylik visering hava

erhållits och underställts

exportlandets vederbö­

rande myndigheter, innan

exporten får äga rum.

Varken licensen eller

exportdeklarationen skall

för exportlandets rege­

ring medföra ansvar i

fråga om försändelsernas

Bihang till riksdagens protokoll 1930.

1 sami. 88 haft. (.Nr lil.)

34

Kungl. Majlis proposition nr lil.

quant å la destination ou

l’usage ultérieurs de cha-

que expédition.

Néanmoins, si les

Hautes Parties Contrac-

tantes estiment, d’aprés

1’importance, la destina­

tion et les autres circon-

stance d’une expédition,

que les armes et muni-

tions expédiées sont des-

tinées å des usages de

guerre, elles s’engagent

å appliquer å cette ex­

pédition les stipulation

des Artieles 2, 3 et 4.

Artide 6.

Comme préparation ä un

régime général de publi-

cité des armements quelle

que soit leur origine, les

Hautes Parties Contrac-

tantes s’engagent å pub-

lier, dans les deux mois

qui suivent 1’expiration

de cbaque trimestre, un

relevé statistique de leur

commerce extérieur pen­

dant ce trimestre des ar­

tides rentrant dans les

Catégories I et II; ce

relevé, qui sera établi

conformément aux mo-

déles figurant å 1’Annexe

I å la présente (konven­

tion, indiquera, pour

chaque rubrique prévue

å Tarticle ler pour lesdites

Catégories, la valeur et

le poids ou le nombre des

artieles exportés ou im-

portés sous couvert d’une

licence ou d’une décla-

ration deportation, am­

si que la répartition des

quantités par pays d’ori-

gine ou de destination.

Dans tous les cas ou

1’expédition est en prove-

nance ou å destination

d’un territoire å system

douanier autonome, ce

country as to tbe desti­

nation or ultimate use of

any consignment.

Nevertheless, if tbe

High Contracting Par­

ties consider, on account

of tbe size, destination or

other circumstances of

a consignment, that the

arms and ammunition con-

signed are intended for

war purposes, they un-

dertake to apply to such

consignment tbe provi­

sions of Artieles 2, 3 and

4.

Article 6.

As a preliminary to a

general system of publi-

city for armaments ir-

respective of tbeir origin,

tbe Higb Contracting Par­

ties undertake to publish,

witbin two months of

the dose of each quarter,

a statistical retura of

tbeir foreign trade du­

ring tbis quarter in the

artieles covered by Cate-

gories I and II. Tbis

retura sball be drawn up

in accordance with the

specimen forms contained

in Annex I to tbe present

Convention and shall

show under each beading

appearing in Catégories I

aud II in Article 1 tbe

value and tbe weight or

number of tbe artieles

exported or imported un­

der a licence or export

declaration, allocated ac-

cording to country of

origin or destination.

In all cases wbere the

consignment comes from,

or is sent to, a territory

possessing an autonomous

Customs system, such ter-

bestämmelseort eller slut­

liga användning.

Därest de Höga För-

dragsslutande Parterna på

grund av en försändelses

storlek, bestämmelseort

eller andra omständighe­

ter anse, att däri ingåen­

de vapen och ammuni­

tion äro avsedda för krigs­

bruk, förbinda de sig att

å dylik försändelse till-

lämpa bestämmelserna i

art. 2, 3 och 4.

Art. 6.

Som en förberedelse till

ett allmänt publicitets-

system rörande rustnin­

gar av alla slag förbinda

sig de Höga Fördrags-

slutande Parterna att in­

om två månader efter

varje kvartals utgång of­

fentliggöra en statistisk

översikt av sin utrikes­

handel under kvartalet

med i kategorierna I och

II ingående föremål. Den­

na översikt skall uppgö­

ras i enlighet med de vid

bilaga I till denna kon­

vention fogade formulär

och under vardera av de

i art. 1 för kategorierna

I och II upptagna rubri­

ker angiva de i kraft av

en licens eller exportde­

klaration exporterade el­

ler importerade föremå­

lens värde samt vikt eller

antal ävensom exportens

och importens fördelning

på ursprungs- och desti­

nationsländer.

I de fall, då försändel­

sen härrör från eller är

avsedd för område med

självständigt tullsystem,

skall sådant område an-

Kungl. Majds proposition nr lil.

35

territoire sera indiqué

comme pays d’origine ou

de destination.

Les Hautes Parties

Contractantes s’engagent,

en outre, chacune en ce

qui la concerne, å publier

dans les mörnes délais

un relevé contenant des

indications analogues

pour les expéditions d’ar-

ticles rentrant dans les

Catégories I et II å des­

tination d’autres terri-

toires placés sous leur

souveraineté, juridiction,

protection ou tutelle ou

sous la méme souverai­

neté, juridiction, protec­

tion ou tutelle.

Le premier relevé sta-

tistique sera publié par

chacune des Hautes Par­

ties Contractantes pour

le trimestre commen§ant

le ler janvier, le ler avril,

le ler juillet ou le ler oc-

tobre qui suivra la date

de la mise en vigueur de

la Convention å son égard.

Les Hautes Parties

Contractantes s’engagent

å publier comme annexe

å ce premier relevé le

texte des dispositions des

lois, décrets et réglements

en vigueur sur leur terri­

toire concernant les ex-

portations et les importa-

tions des artides visés å

1’Artide ler, y compris

toutes dispositions qui

seraient établies en vue

d’appliquer la présente

Convention. Les modi-

fications et additions ap-

portées å ees dispositions

seront également publiées

en annexe aux relevés

trimestriels ultérieurs.

ritory shall be shown as

the country of origin or

destination.

The High Contracting

Parties further undertake,

so far as each may be con-

cerned, to publish within

the same time-limits a

return containing the

same information in re-

spect of the consignments

of artides covered by

Categories I and II to

other territories placed

under their sovereignty,

jurisdiction, protection or

tutelage, or under the

same sovereignty, juris­

diction, protection or tu­

telage.

The first statistical re­

turn to be published by

each of the High Contract­

ing Parties shall be for the

quarter beginning on the

first day of January, April,

July or October, subse-

quent to the date on

which the present Con­

vention comes into force

with regard to the High

Contracting Party con-

cerned.

The High Contracting

Parties undertake to pub­

lish as an annex to the

above-mentioned return

the text of the provisions

of all statutes, orders or

regulations in force with­

in their territory dealing

with the export and im­

port of artides covered

by Artide 1, and to in-

clude therein all provi­

sions enaeted for the pur­

pose of carrying out the

present Convention.

Amendmcnts and addi­

tions to these provisions

shall be likewise pub­

lished in annexes to sub-

sequent quarterly returns.

givas såsom ursprungs-

eller destinationsland.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna förbinda

sig vidare, i vad på varde­

ra av dem ankommer, att

inom samma tidsfrister

offentliggöra en översikt,

innehållande motsvaran­

de uppgifter i fråga örn

försändelser av i katego­

rierna I och II ingående

föremål, avsedda för un­

der deras suveränitet, för­

valtning, beskydd eller

förmynderskap eller un­

der samma suveränitet,

förvaltning, beskydd el­

ler förmynderskap ställda

områden.

Den första statistiska

översikten skall av var

och en av de Höga För-

dragsslutande Parterna

offentliggöras för det

. kvartal, som börjar den 1

januari, 1 april, 1 juli

eller 1 oktober närmast

efter den tidpunkt, då

konventionen för veder­

börande parts del trätt

i kraft.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna förbinda

sig att såsom bilaga till

denna översikt offentlig­

göra texten till inom

deras område gällande be­

stämmelser i lagar, för­

ordningar och reglemen­

ten, som avse export och

import av de i art. 1 om-

förmälda föremål, däri

inbegripet sådana bestäm­

melser, som utfärdats i

och för denna konventions

tillämpning. Ändringar i

och tillägg till dessa be­

stämmelser skola jämväl

offentliggöras i form av

bilagor till efterföljande

kvartalsöversikter.

36

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

Article 7.

Les Hautes Parties

Contractantes s’engagent,

en ce qui concerne la Ca-

tégorie III, å publier,

dans les deux mois qui

suivent la fin de cbaque

trimestre, un état conte-

nant pour ce trimestre

les renseignements sui-

vants, relatifs å tout na-

vire de guerre construit,

en construction ou å con-

struire sur le territoire

soumis å leur juridiction

pour le compte duGouver-

nement d’un autre Etat:

a) La date de la signature

du contrat de con­

struction, la désigna-

tion du Gouvernement

pour lequel le navire

est commandé, ainsi

que les spécifications

ci-aprés:

Déplacement-type

entonnes anglaises

et en tonnes mé-

triques;

Principales dimen­

sions, å savoir:

longueur å la ligné

de flottaison, lar-

geur maximum å

ou sous la ligné

de flottaison, ti-

rant d’eau moyen

correspondant au

déplacement-type;

b) La date de la mise sur

cale, la désignation du

Gouvernement pour

lequel le navire est

construit, ainsi que les

spécifications ci-aprés:

Déplacement-type

en tonnes anglai­

ses et en tonnes

métriques;

Principales dimen­

sions, å savoir:

longueur å la ligné

Artide 7.

The High Contracting

Parties, in all cases co-

vered by Category III,

undertake to publish

witbin two months of

tbe dose of each quarter

a retura for tbat quarter,

giving tbe information

detailed below for each

vessel of war constructed,

in course of construction

or to be constructed witk-

in their territorial jur-

isdiction on behalf of

the Government of an-

other State:

(a) The date of the sen­

ing of the contract

for the construction

of the vessel, the name

of the Government

for which the vessel

is ordered, together

with the following da­

ta:

Standard displace-

ment in tons aud

metric tons;

The principal dimen­

sions, namely:

length at water­

lin, extreme beara

at or below water­

lin, mean draft

at standard dis-

placement;

(b) The date of laying

the keel, the name of

the Government for

which the vessel is

being constructed, to­

gether with the fol­

lowing data:

Standard displace-

ment in tons and

metric tons;

The principal di­

mensions, namely:

length at water-

Art. 7.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna förbinda

sig i fråga om kategori III

att inom två månader

efter varje kvartals ut­

gång offentliggöra en

kvartalsöversikt, inne­

hållande följande uppgif­

ter angående varje krigs­

fartyg, som byggts, är un­

der byggnad eller avses

att byggas på det under

parternas förvaltning stå­

ende område för en annan

stats regerings räkning:

a) Tidpunkten för under­

tecknandet av kon­

traktet om fartygets

byggande, uppgift an­

gående för vilken re­

gering fartyget be­

ställts, tillika medföl­

jande uppgifter:

Standarddeplace-

ment i engelska

ton och meterton;

H uvuddimensioner-

na, nämligen längd

i vattenlinjen,

största bredd i

eller under vatten­

linjen, djupgåen­

de vid standardde-

placement;

b) Tidpunkten för köl­

sträckningen, uppgift

angående för vilken

regering fartyget byg­

ges, tillika med föl­

jande uppgifter:

Standarddeplace-

ment i engelska

ton och meterton;

Huvuddimensioner­

na, nämligen längd

i vattenlinjen,

Kungl. Majds proposition nr lil.

37

de flottaison, lar-

geur maximum å

ou sous la ligné

de flottaison, ti-

rant d’eau moyen

correspondant au

déplacement-type;

c) La date de la livraison,

la désignation du Gou-

vernement auquel le

navire est livré, ainsi

que les spécifications

ci-aprés å la date de

livraison:

Déplacement-type

en tonnes an-

glaises et en

tonnes métriques;

Principales dimen­

sions, å savoir:

longueur å la ligné

de flottaison, lar-

geur maximum å

ou sous la ligné

de flottaison, ti-

rant d’eau moyen

correspondant au

déplacement-type;

Et, en outre, les ren-

seignements ci-aprés

sur 1’armement instal-

lé å bord å la date de

livraison et faisant par-

tie de 1’équipement nor­

mal du navire:

N ombro et calibre

des canons;

Nombre et calibre

des tubes lance-

torpilles;

Nombre des lance-

bombes;

Nombre des mi-

trailleuses.

Les renseignements ci-

dessus concernant l’ar-

mement du navire seront

fournis d’aprés un relevé

signé par le constructeur

et visé par le comman-

line, extreme

beam at or below

water-line, mean

draft at standard

displacement;

(c) Tile date of delivery,

the name of tile Go­

vernment to winch

the vessel is delive­

red, together with the

following data with

respect to the vessel

at that date:

Standard displace­

ment in tons and

metric tons;

The principal di­

mensions, namely:

length at water-

line, extreme

beam at or below

water-line, mean

draft at standard

displacement;

As well as the following

information regarding

the armament installed

on board the vessel

at the date of delivery

and forming part of

the vessell normal ar­

mament:

Number and calibre

of guns;

Number and calibre

of torpedo-tubes;

Number of bomb-

throwers;

Number of machine-

guns.

The above information

concerning the armament

of the vessel shall be fur-

nished by means of a

statement signed by the

shipbuilder and counter-

största bredd i

eller under vatten­

linjen, djupgåen­

de vid standard-

deplacement;

c) Tidpunkten för leve­

ransen, uppgift angå­

ende för vilken rege­

ring fartyget levere­

ras, tillika med föl­

jande upplysningar rö­

rande fartyget vid

ifrågavarande tid­

punkt:

Standarddeplace-

ment i engelska

ton och meterton;

Huvuddimensioner­

na, nämligen längd

i vattenlinjen,

största bredd i

eller under vatten­

linjen, djupgåen­

de vid standard-

deplacement;

samt dessutom föl­

jande uppgifter

rörande å fartyget

vid tidpunkten för

dess leverans an­

bringad, i farty­

gets normala ut­

rustning ingående

bestyckning:

Antal kanoner och

deras kaliber;

Antal torpedtuber

och deras kaliber;

Antal bombkastare;

Antal kulsprutor.

Ovanstående uppgifter

rörande fartygets be­

styckning skola lämnas

i form av ett intyg, un­

dertecknat av fartygs-

byggaren och viserat av

38

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

dant du bord ou tout

autre representant dument

autorisé å cet effet par le

Gouvernement de 1’Etat

auquel le navire est livré,

ce relevé étant remis alix

autorités compétentes du

Gouvernement du pays

de construction.

Pour tout transfert au

Gouvernement d’un autre

Etat d’un navire de guerre

appartenant å une des

Hautes Parties Contrac-

tantes, effectué å titre

gratuit, å titre onéreux

ou autrement, celle-ci s’en-

gage å publier, dans les

deux mois qui suivront

la fin du trimestre ou ce

transfert aura eu lieu,

les renseignements sui-

vants:

La date du trans­

fert, la désignation

du Gouvernement

auquel le navire a

été transféré et les

spécifications et

renseignements

prévus å 1’alinéa

c) ci-dessus.

Le déplacement-type

vise au present Article

doit étre entendu comme

le déplacement du navire

achevé, avec son équi-

page complet, ses machi-

nes et chaudiéres, prét å

prendre la mer, ayant tout

son armement et toutes

ses munitions, ses instal­

lations, équipements, viv-

res, eau douce pour l’équi-

page, approvisionnement

divers, outillages et re-

changes de toute nature

qu’il doit emporter en

temps de guerre, mais

sans combustible et sans

eau de réserve pour l’a-

signed by the comman-

ding officer or suell otber

representative fully au-

thorised for the purpose

by the Government of

the State to whom the

vessel is deli vered. Such

statement shall be trans-

mitted to the competent

authority of the Govern­

ment of the constructing

country.

Whenever a vessel of

war belonging to one of

the High Contracting Par­

ties is transferred, win­

ther by gift, sale or other

mode of transfer, to the

Government of another

State, the transferor un-

dertakes to publish with-

in two months of the

dose of the quarter with-

in winch the transfer is

effeeted the following in­

formation:

The date of transfer,

the name of the Go­

vernment to whom the

vessel has been trans­

ferred and the data

and information refer-

red to in paragraph (c)

above.

By the standard dis-

placement in the present

Article is to be under­

stöd the displacement

of the vessel complete,

fully manned, engined

and equipped ready for

sea, ineluding all arma-

ment and ammunition,

equipment, outfit, pro­

visions and fresh water

for erew, miscellaneous

stores and implements of

every description that are

intended to be carried in

war, bilt without fuel or

reserve feed-water on

board.

befälhavaren eller av an­

nan, av regeringen i den

stat, till vilken fartyget

levereras, för ändamålet

behörigen befullmäktigad

person. Dylikt intyg skall

överlämnas till vederbö­

rande regeringsmyndig-

het i det land, där farty­

get byggts.

Vid överlåtelse genom

gåva, försäljning eller an­

norledes av Hög För-

dragsslutande Part till­

hörigt krigsfartyg till an­

nan stats regering åligger

det överlåtaren att inom

två månader från det

kvartals slut, under vilket

överlåtelsen fullbordats,

offentliggöra följande

uppgifter:

Tidpunkten för över­

låtelsen, med angi­

vande av till vil­

ken regering fartyget

överlåtits, ävensom

under mom. c) omför -

mälda uppgifter.

Med standarddeplace-

ment enligt denna artikel

förstås deplacementet hos

fartyget, färdigt, fullt be­

mannat, utrustat med ma­

skiner och klart att gå

till sjöss samt försett med

fullständig bestyckning

och fulla ammunitions­

förråd, utrustning, livs­

medel, dricksvatten för

besättningen, förråd och

tillbehör av varje slag,

som avses att medföras

ombord i krig, men utan

bränsleförråd och reserv­

vatten för maskinerna.

Kungl. Maj:ls proposition nr lil.

39

fomentation des machines

et chaudiéres.

Article 8.

Sans préjudice des sti­

pulation de 1’Article 7,

au cas ou un navire de

guerre rejoindrait sa des­

tination autrement que

pär ses propres mogens

ou par remorquage, ce

navire, qu’il soit en une

ou plusieurs parties, ainsi

que son armement, sera

soumis, en outre, aux

stipulations de la Con-

vention relatives å la

Catégorie I.

Artide 9.

Les Hautes Parties

Contractantes s’engagent

å publier, dans les six

niois qui suivent la fin

de chaque trimestre, un

relevé, pour ce trimestre,

des exportations des aé-

ronefs et moteurs d’aéro-

nefs indiquant les quan-

tités exportées et la ré-

partition par pays de

destination.

Artide 10.

Les artides rentrant

dans les Catégories IV

et V peuvent étre ex-

portés sans formalités, ni

restrictions, sous réserve

des stipulations du Cha-

pitre lil.

Artide 11.

Les Hautes Parties

Contractantes s’engagent

å ne pas appliquer aux

importations d’articles,

visés å 1’Article ler, en

provenance de territoires

d’Etats non contractants,

un régime plus favorable

qu’å de telles importa-

Article 8.

Without prejudice to

the provisions of Article

7, if the transport of any

vessel of war is carried

out otherwise thån by

suell vessefos own motive

power or towage, the

vessel, whether assembled

or in component parts,

and the armament there-

of will become subject

also to the provisions of

this Convention as if they

were ineluded in Cate-

gory I.

Artide 9.

The High Contracting

Parties undertake to pub-

lish, within six months

of the dose of each quar­

ter, a retura, for that

quarter of the export of

aireraft and aireraft en-

gines, giving quantities

exported and thern allo-

cation according to count­

ry of destination.

Artide 10.

Subject to the provi­

sions of Chapter III, the

artides covered by Ca-

tegories IV and V may

be exported without for-

malities or restrictions.

Artide 11.

The High Contracting

Parties undertake not to

apply a more favourable

regime to imports of ar­

tides reforred to in Ar­

ticle 1 coming from terri-

tories of non-contracing

States thån thut which

they will apply to suell

Art. 8.

Utöver vad i art. 7 stad­

gats skola, därest krigs­

fartyg går till sin bestäm­

melseort på annat sätt än

för egen maskin eller un­

der bogsering, denna kon­

ventions bestämmelser rö­

rande kategori I tilläm­

pas å fartyget, vare sig

detsamma är samman­

fogat eller befinner sig i

flera delar, och å dess be­

styckning.

Art. 9.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna förbinda

sig att inom sex månader

efter varje kvartals slut

för kvartalet offentlig­

göra en översikt av ex­

porten av luftfartyg och

luftfartygsmotorer, med

angivande av mängden

och fördelningen på olika

destinationsländer.

Art. 10.

Med förbehåll för stad­

gande^ i kap. III må

i kategorierna IV och V

ingående föremål expor­

teras utan formaliteter

eller restriktioner.

Art. 11.

De Höga Pördragsslu-

tande Parterna förbinda

sig att icke underkasta

import av i art. 1 om-

förmälda föremål från till

denna konvention icke

anslutna staters område

gynnsammare behandling

än den, vilken de Höga

40

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

tions en provenance de

territoires d’Etats con-

tractants, et å soumettre

ees importations, sans dis-

tinetion de provenance,

aux mémes conditions

d’autorisation et, autant

que possible, de publicité.

CHAPITRE III.

Zones spéeiales.

Article 12.

Ees Hautes Parties

Contractantes convienn-

ent que les stipulations

du present Chapitre s’ap-

pliquent aux zones ter-

restre et maritime ci-

aprés définies et désignées

dans la présente Con-

vention sous le nom de

«zones spéeiales»:

1. Zone terrestre.

a) La totalité du con-

tinent africain, å Texclu-

sion des territoires de

1’Egypte, de la Lybie, de

la Tunisie, de 1’Algérie,

des places espagnoles de

1’Afrique du Nord, de

TEthiopie, de PUnion sud-

africaine y compris le

territoire place sous son

mandat, et de la Rhodé-

sie du Sud.

Sont comprises dans

cette zone: les lies adja-

centes situées å moins de

100 milles marins de la

cote ainsi définie, ainsi

que les lies du Prince

(Principe) dans le golfe

de Biafra, de Saint Tho­

mé (Såo Thomé), d’An-

nobon et de Socotra, å

1’exclusion des lies es­

pagnoles situées au nord

du 26° de latitude Nord.

imports coming from ter-

ritories of contracting

States, and to subject

these imports, of what-

ever origin, to the same

conditions of authorisa-

tion and, so far as pos­

sible, of publicity.

CHAPTER III.

Special Zones.

Artide 12.

The High Contracting

Parties agrée that the

provisions of this Chapter

apply to the territorial

and maritime zones here-

inafter defined and re-

ferred to in the present

Convention as the “spe­

cial zones”.

1. Land zone.

(a) The wimle of the

continent of Africa, with

the exception of Egypt,

Lybia, Tunisia, Algeria,

the Spanish possessions

in North Africa, Abys-

sinia, and of the Union

of South Africa together

with the territory under

its mandate, and of South­

ern Rhodesia.

This zone also ineludes

the adjacent islands which

are situated within 100

marine miles from the

coast thereof and also

Prince’s Island (Principe)

in the Bight of Biafra,

St. Thomas (Såo Thomé),

Annobon and Socotra,

but does not inelude the

Spanish islands situated

to the north of the pa­

rabel of 26° North la­

titude.

Fördragsslutande Parter­

na tillämpa å import från

till konventionen anslut­

na stater, ävensom att

å ifrågavarande import,

av vilket ursprung den

vara må, tillämpa ena­

handa föreskrifter örn kon­

troll och, såvitt möjligt,

örn publicitet.

KAPITEL III.

Särskilda zoner.

Art. 12.

De Höga Fördragsslu­

tande Parterna överens­

komma, att bestämmel­

serna i detta kapitel äro

tillämpliga å här nedan

angivna land- och havs-

zoner, vilka i denna kon­

vention betecknas såsom

»särskilda zoner».

1. Landzonen.

a) Hela afrikanska kon­

tinenten med undantag av

Egypten, Lybien, Tunis,

Algeriet, de spanska be­

sittningarna i Nordafrika,

Abessinien, Sydafrikan­

ska Unionen och dess

mandatområden samt

Syd-Rhodesia.

Denna zon innefattar

jämväl angränsande öar,

belägna inom 100 sjömil

från dess kust, samt Prim­

on (Principe) i Biafra-

bukten, St. Thomas (Såo

Thomé), Annobon och

Socotra men däremot icke

de spanska öarna norr örn

lat. nord 26°.

Kungl. Maj:ls proposition nr lil.

41

b) La péninsule ara-

bique, le Gwadar, la Syne

et le Liban, la Palestine

et la Tränsjordanie, et

Pirak.

2. Zerne maritime.

line zone maritime

comprenant la Mer Rouge,

le Golfe d’Aden, le Golfe

Persique et le Golfe då­

inan, et limitée par une

ligné qui, partant du Cap

Guardafui, suivra le pa-

ralléle de ce cap jusqu’å

sa rencontre avec le 57°

de longitude Est de Green­

wich et, de lå, gagnera

direetement le point ou

la frontiére orientale du

Gwadar rencontre la mer.

Article 13.

Les Hautes Parties

Contractantes s’engagent

ä n’exporter et å ne per-

mettre P exportation d’ar-

ticles rentrant dans les

Catégories I, II, IV et V,

ä destination des zones

spéciales, que si une li-

cence a été délivrée aux

conditions définies å l’Ar-

ticle 14.

Une déclaration de­

portation, remise aux au-

torités compétentes du

pays deportation et ap-

prouvée par elles, pourra

tenir lieu de licence.

Les Hautes Parties

Contractantes s’engagent

également, chacune en ce

qui concerne les territoires

soumis å sa souveraineté,

juridiction, protection ou

tutelle et situés dans les

zones spéciales, å ne per-

mettre Pimportation, en

ees territoires, des ar­

tides ci-dessus visés, que

si cette importation a été

autorisée par les autorités

desdits territoires. Ces

(b) The Arabian pen-

insula, Gwadar, Syna

and Lebanon, Palestine

and Träns] ordan, and

Iraq.

2. Maritime zone.

A maritime zone, wilie!)

ineludes the Red Sea,

the Gulf of Aden, the

Persian Gulf and the Gulf

of Oman and is bounded

by a line drawn from and

following the latitude of

Cape Guardafui to the

point of intersection with

longitude 57° East of

Greenwich and proceed-

ing thence direct to the

point at which the eastern

frontier of Gwadar meets

the sea.

Article 13.

The Hagh Contracting

Parties undertake not to

export or to permit ar­

tides covered by Cate-

gories I, II, IV and V to

be exported to places

within the special zones,

unless a licence has been

issued in conformity with

the conditions defined in

Article 14.

An export déclaration,

if filed with and approved

by the competent autho-

rities of the exporting

country, may tahe the

place of a licence.

The High Contracting

Parties also undertake,

each in respect of any

territory under its sove-

reignty, jurisdiction, pro­

tection or tutelage situa-

ted within the special

zones, not to permit ar­

tides covered by the Ca-

tegories above mentioned

to be imported into suell

territory unless their im­

port has been authorised

by the authorities of the

b) Arabiska halvön,

Gwadar, Syrien och Li­

banon, Palestina och

Träns] ordanien samt

Irak.

2. Havszonen.

En havszon omfattan­

de Röda Havet, Aden-

viken, Persiska Viken och

Oman-bukten samt be­

gränsad av en linje, dra­

gen från och följande lati­

tuden genom Kap Guar­

dafui intill skärningspunk­

ten med long. ost 57 från

Greenwich räknat och vi­

dare direkt till den punkt,

där Gwadars ostgräns når

havet.

Art. 13.

De Höga Fördrags-

slutande Parterna förbin­

da sig att till de särskilda

zonerna varken expor­

tera eller tillåta export

av i kategorierna I, II,

IV och V ingående före­

mål, så framt icke licens

utfärdats i enlighet med

de i art. 14 fastställda

villkoren.

Till exportlandets ve­

derbörande myndigheter

inlämnad och av desam­

ma godkänd exportde­

klaration må ersätta li­

cens.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna förbinda

sig jämväl, envar i vad

angår under dess suve­

ränitet, förvaltning, be­

skydd eller förmynder­

skap ställt, inom de sär­

skilda zonerna beläget om­

råde, att icke tillåta im­

port till sådant område

av här ovan omförmälda

föremål, så framt icke

importtillstånd lämnats

av myndigheterna i ve-

42

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

artides ne pourront étre

admis dans les /emes spé-

ciales que par tels ports

ou autres points que dé-

signeront å cet effet les

autorités de l’Etat, co-

lonie, proteotorat ou pays

sous mandat.

Article 14.

Les Hautes Parties

Contractantes s’engagent

å

n’accorder les licences

deportation et

å

n’ap-

prouver les déclarations

d’exportation visées å

1’Article 13 qu’aprés s’étre

assurées que les condi-

tions définies aux para-

graphes a) et b) ci-aprés

sont remplies, les condi­

tion prévues aux Ar­

tides 2, 3, 4 et 5 étant

déjå satisfaites en ce qui

concerne les artides ren-

trant dans les Catégories

I et II:

a) Dans le cas de­

portation å destination de

territoires placés sous la

souveraineté, juridiction,

protection ou tutelle d’une

des Hautes Parties Con­

tractantes, les artides ren-

trant dans les Catégories

I, II et IV, auxquels

s’applique la licence ou

déclaration deportation,

sont destinés å des fins

licites et les autorités du

pays d’importation sont

disposées

å

admettre leur

entrée; toutefois, pour les

artides rentrant dans la

Catégorie V, il suffira

qu’avant T exportation,

copie de la licence ou

déclaration deportation

seht envoyée auxdites au­

torités.

territory concerned. Suell

artides shall only be ad-

mitted into territory with-

in tile special zones at

suell ports or other places

as tile authorities of the

State, colony, protecto-

rate or mandated terri­

tory concerned shall de-

signate for this purpose.

Artide 14.

The High Contracting

Parties undertake not to

issue the export licences

nor to approve the export

déclarations required un­

der Article 13 unless they

are satisfied that the con­

dition stated in para-

graph (a) or (b) hereof

are fulfilled and also,

as regards artides cove-

red by Catégories I and

II, the condition laid

down in Artides 2, 3, 4

and 5.

(a) That, if an export

is being made to terri­

tory under the sovereign-

ty, jurisdiction, protec­

tion or tutelage of a High

Contracting Party, ar­

tides covered by Cate-

gories I, II and' IV to

winch the licence or export

déclaration applies are

required for lawful pur­

poses and that the autho­

rities of the territory to

which they are consigned

are willing to admit them;

and that, in the case of

artides covered by Cate-

gory V, a copy of the li­

cence or export declara-

tion has been sent to the

authorities aforesaid be-

fore the export takes

place.

derbörande område. Des­

sa föremål må endast in­

föras till inom de särskil­

da zonerna beläget om­

råde över sådana hamnar

eller andra orter, som för

ändamålet angivits av

myndigheterna i veder­

börande stat, koloni, pro­

tektorat eller mandatom­

råde.

Art. 14.

De Höga Fördragsslu-

tante Parterna förbinda

sig att icke bevilja export­

licenser eller godkänna i

art. 13 omförmälda ex­

portdeklarationer, med

mindre de försäkrat sig

därom, att under mom.

a) och b) här nedan samt

i fråga örn i kategorierna

I och II ingående föremål

de i art. 2, 3, 4 och 5

stadgade villkor uppfyllts;

a) att vid export till

under någon av de Höga

Fördragsslutande Parter­

nas suveränitet, förvalt­

ning, beskydd eller för­

mynderskap ställt om­

råde av i licensen eller

exportdeklarationen av­

sedda, i kategorierna I,

II och IV ingående, fö­

remål, exporten äger rum

för legitima ändamål och

att importlandets myn­

digheter samtycka till im­

porten. Beträffande ex­

port av i kategori V in­

gående föremål är emel­

lertid tillfyllest, att av­

skrift av licensen eller

exportdeklarationen till­

ställts sagda myndig­

heter, innan exporten

äger rum;

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

43

b) Dans le cas de­

portation å destination

de territoire qui ne sont

pas placés sous la sou-

veraineté, juridiction,

protection ou tutelle

thune Haute Partie Con-

tractante, les artides ren-

trant dans les Catégories

I, II, IV et V sont des-

tinés å des fins licites.

Artide 15.

Les Hautes Parties

Contractantes s’engagent

å publier, outre les re-

levés prévus aux Artides

6 et 9 pour les artides

rentrant dans les Caté­

gories I, II et IV, un re-

levé concernant les ex-

portations, å destination

des territoires situés dans

les zones spédales, d’ar-

ticles rentrant dans la

CatégorieV. Cerelevésera

publié dans les mémes

conditions de délai et de

périodicité que celui visé

å 1’alinéa I de 1’Article 6

et contiendra, autant que

possible, les mémes indi-

cations.

Artide 16.

Le commerce des ar­

tides rentrant dans les

Catégories I, II, IV et V

sera placé dans les zones

spédales sous le controle

d’agents des autorités de

1’Etat, edonie, protecto-

rat ou pays sous mandat.

L’admission, la circu-

lation et le commerce

dans lesdites zones de ees

artides font, en outre,

1’objet des prescriptions

contenues dans la Section

1, §§ 1 et 2, de 1’Annexe

II å la présente Con-

vention, auxquelles les

(b) Tliat, if an export

is being made to terri­

tory winch is not under

the sovereignty, jurisdic-

tion, protection or tu-

telage of a High Con-

traeting Party, artides

covered by Catégories I,

II, IV and V are required

for lawful purposes.

Artide 15.

The High Contracting

Parties undertake to pub-

lish, in addition to the

returns provided for in

Artide 6 and Artide 9 in

respect of artides covered

by Catégories I, II and IV,

a return of artides co­

vered by Category V ex­

ported to territory situ-

ated within the special

zones. This return shall

be published within the

same time-limits and at

the same intervals as

those provided in the

first paragraph of Artide

6, and sliall contain, as

far as possible, the same

particulars.

Artide 16.

The trade in artides

covered by Catégories I,

II, IV and V within the

special zones shall be

placed under the super­

vision of officials of the

authorities of the State,

colony, protectorate or

mandated territory con-

cerned.

The admission and

transit of and trade in

suell artides within the

said zones shall also be

subject to the provisions

of Section I, §§ 1 and 2,

of Annex II of the pre­

sent Convention, to winch

provisions the High Con-

b) att vid export till

område, som icke är ställt

under någon av de Höga

Fördragsslutande Parter­

nas suveränitet, förvalt­

ning, beskydd eller för­

mynderskap av i katego­

rierna I, II, IV och V in­

gående föremål, exporten

äger rum för legitima

ändamål.

Art. 15.

De Höga Fördrags­

slutande Parterna förbin­

da sig att förutom de i

art. 6 och 9 omförmälda

översikter, avseende i ka­

tegorierna I, II och IV

ingående föremål, offent­

liggöra en översikt av

exporten till inom de sär­

skilda zonerna belägna

områden av i kategori V

ingående föremål. Denna

översikt skall offentlig­

göras inom samma tids­

frister och med enahanda

mellanrum som de i art. 6,

första stycket, omförmäl­

da översikter samt så vitt

möjligt innehålla samma

uppgifter som dessa.

Art. 16.

Handeln med de i ka­

tegorierna I, II, IV och

V ' ingående föremålen

skall i de särskilda zoner­

na ställas under kontroll

av ombud för myndighe­

terna i staten, kolonin,

protektoratet eller man­

datområdet.

Införsel och transport

av samt handel med

dessa föremål inom nämn­

da zoner äro dessutom

underkastade föreskrifter­

na i avd. I, §§ 1 och 2, i

bilaga II till denna kon­

vention, vilka de Höga

Fördragsslutande Parter-

44

Kungl. Maj-.ts proposition nr lil.

Hautes Parties Contrac-

tantes s’engagent å se con-

former.

Urte autorisation pré-

alable donnée dans chaque

cas par un representant

dument qualifié de ees

autorités sera nécessaire

pour la réexpédition de

ees articles bors du ter-

ritoire ou ils avaient été

admis.

Artide 17.

La fabrication, l’ajus-

tage et la reparation

dans les zones spéciales

d’articles rentrant dans

les Catégories I, II, IV

et V seront soumis aux

prescriptions de la Section

1, § 3, de 1’Annexe II å

la présente (konvention,

auxquelles les Hautes

Parties Oontractantes

s’engagent å se conformer.

Artide 18.

Les Hautes Parties

Oontractantes s’engagent,

chacune en ce qui con­

cert les territoires placés

sous sa souveraineté, ju-

ridiction, protection ou

tutelle et situés dans les

zones spéciales, å ne per-

mettre le transit par voie

terrestre, å travers ees

territoires, d’articles ren­

trant dans les Catégories

I, II, IV et V, å destina­

tion d’un autre terri-

toire également situé dans

lesdites zones spéciales,

que si le transport peut

étre assuré jusqu’å des­

tination et si Timporta-

tion a été autorisée pär

les autorités de ce dernier

territoire.

La prohibition visée au

paragraphe ci-dessus ne

Hacting Parties under-

take to conform.

An authorisation must

be given by a duly autho-

rised representative of the

authorities aforesaid in

each case before any suell

articles may be recon-

signed to any place out-

side the territory to which

they havé been admitted.

Artide 17.

The manufaeture, as-

sembly and repair within

the special zones of ar­

ticles covered by Cate-

gories I, II, IV and V

shall be subject to the

provisions of Section 1,

§ 3, of Annex II of the

present Convention, to

which provisions the

High Contracting Par­

ties undertake to con­

form.

Artide 18.

The High Contracting

Parties undertake, each

in respect of any terri­

tory under its sovereign-

ty, jurisdiction, protec­

tion or tutelage situated

within the special zones,

not to permit the transit

by land across such terri­

tory of articles covered

by Catégories I, II, IV

and V when theil* desti­

nation is another terri­

tory also situated in the

special zones, unless their

transport to their destina­

tion is assured and the

authorities of the latter

territory havé authorised

their import.

The prohibition re-

ferred to in the above

na förbinda sig att ställa

sig till efterrättelse.

Ett på förhand givet

tillstånd av ett vederbör­

ligen befullmäktigat om­

bud för dessa myndighe­

ter skall i varje fall vara

erforderligt för återut-

försel av dessa föremål

från det område, dit de

införts.

Art. 17.

Tillverkning, samman­

sättning och reparation

av de i kategorierna I,

II, IV och V ingående

föremål inom de särskilda

zonerna skola vara un­

derkastade föreskrifterna

i avd. I, § 3, i bilaga II till

denna konvention, vilka

de Höga Fördragsslutan-

de Parterna förbinda sig

att ställa sig till efter­

rättelse.

Art. 18.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna förbinda

sig, envar i vad angår

de under dess suveräni­

tet, förvaltning, beskydd

eller förmynderskap ställ­

da, inom de särskilda zo­

nerna belägna områden,

att icke tillåta transite-

ring landledes genom des­

sa områden av föremål,

ingående i kategorierna I,

II, IV och V, destinerade

till ett annat, likaledes

inom nämnda särskilda

zoner beläget område, an­

nat än örn transporten

kan säkerställas ända

fram till bestämmelseor­

ten och örn införsel har

tillåtits av myndigheter­

na inom sistnämnda om­

råde.

Det i föregående stycke

avsedda förbud äger icke

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

45

s’applique pas au transit

å travers cles territoires

situés dans les zones spé-

ciales de tels articles å

destination d’un terri-

toire de 1’une des Hautes

Parties Contractantes,

non situé dans lesdites

zones, å condition que

ce transport puisse étre

assuré jusqu’å sa desti­

nation.

Si un transport å des­

tination d’un territoire

situé dans les zones spé-

ciales doit emprunter un

territoire limitrophe éga-

lement situé dans ees

zones, la permission de

transit, déjå soumise aux

conditions prévues au pre­

mier alinéa du présent Ar­

tide, sera accordée, sur

la demande des autorités

du pays de destination,

si celles-ci garantissent

que les articles auxquels

s’applique la demande ne

seront å aucun moment

transférés å titre gratuit

ou onéreux, contrairement

aux stipulations de la

présente Convention.

Toutefois, si 1’attitude ou

la situation troublée de

l’Etat destinataire me-

nace la paix ou la tran-

quillité publique, 1’auto-

risation de transit devra

étre refusée å cet Etat

par les autorités ci-des-

sus visées de tous les ter­

ritoires limitrophes, jus-

qu’å ce que cette menace

ait cessé d’exister.

Article 19.

Sous réserve des dispo­

sitions contraires conte-

nues dans les accords

spéciaux actuellement en

vigueur ou dans ceux qui

paragraph shall not apply

to the transit of suck ar­

ticles through a territory

situated in the special

zones when their destina­

tion is territory of one

of the High Contracting

Parties not ineluded in

the said zones, provided

that their transport to

their destination is as­

sared.

If, for the purposes of

transport to a territory

situated within the spe­

cial zones, it is necessary

to pass through a con-

tiguous territory likewise

situated within the said

zones, the transit shall

be permitted, subject al-

ways to the conditions

laid down in the first

paragraph hereof, at the

request of the authori-

ties of the importing ter­

ritory, provided that such

authorities guarantee that

the articles in respect

of which the request is

made shall not at any

time be sold, or other-

wise transferred, contra-

ry to the provisions of

the present Convention.

Nevertheless, if the atti-

tude or the disturbed

condition of the import­

ing State constitutes a

threat to peace or public

order, permission for tran­

sit shall be refused to

such State by the autho­

rities of all such conti-

guous territories until this

threat has ceased to exist.

Article 19.

Subject to any contrary

provisions in existing spe­

cial agreements or in any

futurc agreements, pro­

vided that in all cases

tillämpning på transite-

ring genom områden, be­

lägna inom de särskilda

zonerna, av dylika före­

mål destinerade till ett

område, tillhörande en av

de Höga Fördragsslutan-

de Parterna och icke be­

läget inom nämnda zo­

ner, under förutsättning

att denna transport kan

säkerställas ända fram till

bestämmelseorten.

Om en transport med

ett inom de särskilda zo­

nerna beläget område som

bestämmelseort måste be­

röra ett angränsande, lika­

ledes inom dessa zoner be­

läget område, skall transi-

teringstillstånd, som re­

dan underkastats de i

första stycket av denna

artikel stadgade villkor,

beviljas på framställning

av myndigheterna i be­

stämmelselandet, om des­

sa garantera, att de före­

mål, som framställningen

avser, icke vid något till­

fälle skola överlåtas, mot

eller utan vederlag, i strid

med bestämmelserna i

denna konvention. Örn

bestämmelsestatens håll­

ning eller där rådande

orostillstånd hotar freden

eller den allmänna ordnin­

gen, skall transiterings-

tillstånd vägras denna

stat av ovan avsedda

myndigheter i samtliga

angränsande områden, in­

till dess hotet har upp­

hört att förefinnas.

Art. 19.

Med förbehåll för mot­

satta bestämmelser i sär­

skilda avtal, vilka för

närvarande äro i kraft

eller framdeles må kom-

46

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

pourraient étre ultérieu-

rement conclus, ees ac-

cords devant en tout cas

satisfaire sur tous les

autres points aux stipu-

lations de la présente

Convention, les Hautes

PartiesContractantes con-

viennent que, dans les

zones spéciales, les auto-

rités de l’Etat, colonie,

protectorat ou pays sous

mandat intéressés exer-

ceront, dans leurs eaux

territoriales, la surveil-

lance et la police néces-

saires å 1’application de

la présente Convention.

Article 20.

Les Hautes Parties

Contractantes convien-

nent que, dans les zones

spéciales, aucun navire

indigéne répondant å la

définition ci-dessous, et

ayant un tonnage infé-

rieur å 500 tonnes (ton­

nage net), ne sera auto-

risé å embarquer, décli ar­

ger ou transborder des ar­

tides rentrant dans les

Catégories I, II, IV et V.

Sera considéré comrne

indigéne, tout navire pos-

sédé, armé ou commandé

par un indigéne origi-

naire d’un pays riverain

de 1’Océan indien, å l’ou-

est du 95° de longitude

Est de Greenwich, et au

nord du 11° de latitude

Sud, de la Mer Rouge, du

Golfe Persique et du Gol­

fe d’Oman, amsi que tout

navire dont la moitié ari

moms de 1’équipage est

composée d’indigénes o-

riginaires de ees pays.

Les stipulations du pre­

mier alinéa du présent

Article ne s’appliquent

ni aux alléges ou chalands

ni aux navires qui se

such agreements other-

wise comply with the pro­

visions of the present Con­

vention, the High Con-

traeting Parties agrée that

in the special zones the

authorities of the State,

colony, protectorate or

mandated territory con-

cerned shall carry out

within their territorial

waters the supervision

and police measures ne­

cessär for the applica-

tion of the present Con­

vention.

Artide 20.

The High Contracting

Parties agrée that within

the special zones no na­

tiva vessel, as hereinafter

defined, of less thån 500

tons (net tonnage) shall

be allowed to ship, de­

charge or tranship ar­

tides covered by Oate-

gories I, II, IV and V.

A vessel shall be

deemed to be a native

vessel if she is either

owned, fitted out or com-

manded by a native of

any country bordering

on the Indian Ocean west

of the meridian of 95°

East of Greenwich and

north of the parabel of

11° South latitude, the

Red Sea, the Persian

Gulf, or the Gulf of 0-

man, or if at least one-

half of the erew are na-

tives of such countries.

The provisions of para-

graph 1 hereof do not

apply to lighters or barges

or to vessels engaged

exclusively in the coasting

ma att avslutas, under

förutsättning att dessa

avtal i varje fall i alla

andra punkter stå i över­

ensstämmelse med be­

stämmelserna i denna

konvention, överenskom­

ma de Höga Eördrags-

slutande Parterna att, i

vad angår de särskilda

zonerna, myndigheterna

i vederbörande stat, kolo­

ni, protektorat eller man­

datområde skola inom si­

na territorialvatten ut­

öva den för tillämpningen

av denna konvention er­

forderliga övervakning.

Art. 20.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna överens­

komma att inom de sär­

skilda zonerna intet mot

nedanstående definition

svarande infödingefartyg

med ett nettotonnage, un­

derstigande 500 ton, skall

vara berättigat att lasta,

lossa eller omlasta i kate­

gorierna I, II, IV och V

ingående föremål.

Såsom infödingefartyg

skall anses varje fartyg,

som äges, utrustas eller

föres av en inföding, hem­

mahörande i ett vid In­

diska Oceanen beläget

land väster örn long. ost

95° från Greenwich räk­

nat och norr örn lat. syd

11°, Röda Havet, Persiska

Viken och Oman-bukten,

ävensom varje fartyg, av

vars besättning minst hälf­

ten består av infödingar

från dessa länder.

Bestämmelserna i för­

sta stycket i denna arti­

kel äga icke tillämpning

å liktare, pråmar eller

fartyg, som uteslutande

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

47

livrent exclusivement au

cabotage entre différents

ports du méme Etat,

edonie, protectorat ou

territoire sous mandat,

ou se trouvent des dépöts.

Les conditions auxquelles

les artides rentrant dans

les Catégories I, II, IV et

V peuvent étre trans-

portés par des navires de

ce genre sont définies au

§ 1 de la Section II de

TAnnexe II å la présente

Convention, aux stipula­

tion duquel les Hautes

Parties Contractantes

s’engagent å se confor-

mer.

Les stipulations du pre­

sent Artide, ainsi que du

§ 1 de la Section II de

1’Annexe II, ne sont pas

applicables:

a) Aux armes, mu­

nition et matériels

transportés pour le

compte d’un Gouver-

nement, soit avec son

autorisation, soit con-

voyés par un fonetion-

naire dument qualifié

dudit Gouvernement;

b) Aux armes et mu­

nition en la possession

de personnes munies

d’un permis de port

d’armes, å condition

que ees armes soient

destinées å l’usage per­

sonne! de leur déten-

teur et soient exaete-

ment déerites dans le

permis de ce dernier.

Article 21.

Les Hautes Parties

Contractantes convienn-

ent que, pour prévenir

tout transport illicite dans

les zones spéciales d’ar-

ticles rentrant dans les

Catégories I, II, IV et V,

tous les navires indigénes

trade between different

ports of the same State,

colony, protectorate or

mandated territory where

warehouses are situated.

The conditions under

winch artides covered by

Catégories I, II, IV and V

may be carriek by suell

vessels are laid down in

§ 1 of Section II of Annex

II of tbe present Con­

vention, to which the

High Contracting Parties

undertake to conform.

The provisions of this

Article and of Section II,

§ 1 of Annex II do not

apply:

(a) To arms, ammuni­

tion or implements car­

ried on behalf of a

Government elther un­

der an authorisation

or accompanied by a

duly authorised official

of such Government;

or

(b) To arms and am­

munition in the pos­

session of persons pro­

vided with a licence

to carry arms on the

condition that such

arms are for the per­

sonal use of the bearer

and are accurately de-

scribed in such licence.

Artide 21.

The High Contracting

Parties agrée that, with

the object of preventing

all illicit conveyance with-

in the special zones of

artides covered by Ca-

tegories 1, II, IV and V,

ali native vessels within

användas i kustfart mel­

lan olika hamnar i sam­

ma stat, koloni, protek­

torat eller mandatområ­

de, varest depåer före­

finnas. De villkor, på

vilka de i kategorierna I,

II, IV och V ingående

föremål kunna transpor­

teras av fartyg av detta

slag, angivas i avd. II,

§ 1, i bilaga II till denna

konvention, vars bestäm­

melser de Höga Fördrags-

slutande Parterna för­

binda sig att ställa sig

till efterrättelse.

Bestämmelserna i den­

na artikel ävensom i avd.

II, § 1, i bilaga II äga

icke tillämpning:

a) på vapen, ammu­

nition och materiel, som

för en regerings räk­

ning transporteras med

dess tillstånd eller åt­

följda av en vederbör­

ligen behörig tjänste­

man hos nämnda re­

gering;

b) på vapen och am­

munition, som inneha­

vas av personer, som

hava tillstånd att bära

vapen, under förutsätt­

ning att dessa vapen äro

avsedda för innehava­

rens personliga bruk och

noggrant beskrivas i

dennes tillståndsbevis.

Art. 21.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna överens­

komma att, för att före­

komma varje otillåten

transport inom de sär­

skilda zonerna av de i

kategorierna I, II, IV och

V ingående föremål, samt-

48

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

répondant å la définition

donnée å 1’Article 20

doivent étre munis d’un

manifeste de cargaison ou

d’un document similaire

spécifiant la quantité et

la nature des marchan-

dises qu’ils transportent,

leur provenance et leur

destination. Cette piéce

continuera å étre couverte

par le secret qui lui est

assuré en vertu de la loi

de 1’Etat auquel le navire

ressortit et ne devra pas

étre examinée au cours

des opérations de véri-

fication de pavillon, å

moms que 1’intéressé n’y

consente.

Ees stipulations du pre­

sent Article ne seront pas

applicables:

a) Aux navires qui se

livrent exclusivement

au cabotage entre les

différents ports du

méme Etat, colonie,

protectorat ou pays

sous mandat;

b) Aux navires qui

se livrent au transport

des armes, munitions

et matériels pour le

compte d’un Gouver-

nement dans les condi-

tions prévues å T Ar­

ticle 20 a), qui sont

en provenance ou å

destination d’un point

quelconque compris

dans lesdites zones;

c) Aux bateaux qui

ne sont pas entiére-

ment pontés, qui n’ont

pas plus de dix hommes

d’équipage et qui se

livrent exclusivement å

la péche dans les eaux

territoriales.

Article 22.

Les Hautes Parties

Contractantes convienn-

the meaning of Article

20 must carry a manifest

of thern cargo or a similar

document specifying tile

quantities and nature of

tile goods on board, thern

origin and destination.

This manifest shall re­

mahl covered by the se-

crecy to winch it is en-

titled by the law of the

State to which the vessel

belongs, and must not be

examined during proceed-

ings for the verification

of the flag, unless the in-

terested party consents

thereto.

The provisions of this

Article shall not apply

to:

(a) Yessels exclusi-

vely engaged in the

coasting trade between

different ports of the

same State, colony, pro-

tectorate or mandated

territory; or

(b) Vessels engaged

in carrying arms, am­

munition and imple-

ments on behalf of a

Government under the

conditions defined in

Article 20 (a) and pro-

ceeding to or from any

point within the said

zones; or

(c) Vessels only par-

tially decked, having

a maximum Grew of

ten men, and exclu-

sively employed in Estl­

ing within territorial

waters.

Article 22.

The High Contracting

Parties agrée that no

liga infödingefartyg, som

avses i art. 20, skola vara

försedda med ett lastbe-

vis eller liknande hand­

ling, som angiver mäng­

den och arten av befrak­

tade varor, deras ursprung

och bestämmelseort. Den­

na handling skall förbliva

hemlig, på sätt lagen i den

stat fartyget tillhör före­

skriver, och må icke gran­

skas i samband med veri­

fierandet av fartygets na­

tionalitet, med mindre ve­

derbörande samtycker

därtill.

Bestämmelserna i deli­

na artikel äga icke till-

lämpning:

a) på fartyg, som u-

teslutande användas i

kustfart mellan olika

hamnar i samma stat,

koloni, protektorat el­

ler mandatområde,

b) på fartyg, som an­

vändas för transport

av vapen, ammunition

eller materiel för en

regerings räkning un­

der de i art. 20 a)

stadgade förutsättnin­

gar och som komma

från eller äro destine­

rade till någon plats

inom nämnda zoner,

eller

c) på fartyg, som en­

dast äro delvis däcka-

de, som icke hava me­

ra än tio mans besätt­

ning och som uteslu­

tande ägna sig åt fiske

inom territorialvattnet.

Ari. 22.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna överens-

Kungl. Majlis proposition nr lil.

49

ent de n accorder aux na-

vires indigénes de moins

de 500 tonnes (tonnage

net), définis å F Article 20,

1’autorisation d’arborer le

pavillon d'une des Hautes

Parties Contractantes

qu’aux conditions fixées

aux §§ 3 et 4 de la Sec-

tion II de 1’Annexe II

å la présente Convention.

Cette autorisation écrite

devra étre renouvelée

chaque année; elle devra

contenir les indications

nécessaires pour établir

Fidentité du navire, norn,

tonnage, gréement, di­

mensions principales, nu-

méro d’inscription et lett-

res signalétiques s’il en

est. Elle portera la date å

laquelle elle aura été dé-

livrée et la qualité du

fonctionnaire qui 1’aura

délivrée.

authorisation to fly the

flag of any of suell Hagh

Contracting Parties shall

be granted to native

vessels of less thån 500

tons (net tonnage) as

defined in Article 20, ex-

cept in accordance with

the conditions prescribed

in Section II, §§ 3 and

4 of Annex II of the

present Convention. Such

authorisation, which shall

be in writing, shall be

renewed every year and

shall contain the par-

ticulars necessary to iden-

tify the vessel, the liarne,

tonnage, type of rigging,

principal dimensions, re­

gistered number and sig­

nal letters if any. It shall

bear the date on which it

was granted and the sta­

tus of the official who

granted it.

komma att icke till in-

födingefartyg med ett net­

totonnage, understigande

500 ton, som avses i art.

20, meddela tillstånd att

föra någon Hög Fördrags-

slutande Parts flagga an­

nat än på de villkor, som

stadgas i avd. II, §§ 3

och 4, i bilaga II till

denna konvention. Detta

tillstånd skall förnyas var­

je år; det skall innehålla

erforderliga uppgifter för

fastställande av fartygets

identitet, namn, tonnage,

tackling, huvudsakliga di­

mensioner, inskrivnings-

nummer och signalbok­

stäver, örn sådana finnas.

Det skall dagtecknas å

dagen för utfärdandet

samt utvisa den utfär­

dande tjänstemannens

ställning.

Article 23.

Les Hautes Parties

Contractantes convienn-

ent de communiquer å

celles d’entre elles qui

en feront la demande les

modéles des documents

qui devront étre établis

par elles, en vertu des

Artides 20 a), 21 et 22,

et du § 1 de la Section II

de FAnnexe II å la pré­

sente Convention.

Les Hautes Parties

Contractantes convienn-

ent, en outre, de prendre

toutes les mesures néces­

saires pour que les docu­

ments ci-aprés soient com-

muniqués dans le plus

bref délai possible å celles

d’entre elles qui en feront

la demande:

a) Copies certifiées

conformes de toutes les

autorisations d’arborer

Article 23.

The High Contracting

Parties agrée to commu-

nicate to any other High

Contracting Party who

so requests the forms of

the documents to be is-

sued by them under Ar­

tides 20 (a), 21 and 22

and Section II, § 1 of

Annex II of the present

Convention.

The High Contracting

Parties further agrée to

take; all necessary mea-

sures to ensure that the

following documents shall

be supplied as soon as

possible to any other

High Contracting Party

who lias requested the

same:

(a) Certified copies of

ali authorisations to fly

the flag granted under

Art. 23.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna överens­

komma att till de parter,

som göra framställning

därom, överlämna for­

mulär till de handlingar,

som skola av dem utfär­

das i enlighet med art.

20 a), 21 och 22 samt

avd. II, § 1, i bilaga II

till denna konvention.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna överens­

komma dessutom att vid­

taga alla erforderliga åt­

gärder för att nedan an­

givna handlingar snarast

möjligt må delgivas de

parter, som därom göra

framställning:

a) bestyrkta avskrif­

ter av alla tillstånds­

bevis att föra hissad

(Nr lil.)

4

Bihang till riksdagens protokoll 1930.

1 sami. 38 käft.

50

Kungl. Maj:ts -proposition nr lil.

Ie pavillon accordées en

vertu des stipulation

de 1’Article 22;

b) Avis de retrait des

autorisations ci-dessus;

c) Copies des autori­

sations accordées con-

formément au § 1 de la

Section II de 1’Annexe

II.

Article 24.

Les Hautes Parties

Contractantes

con-

viennent d’appliquer,

dans la zone maritime, les

régles fixées au § 5 de la

Section II de l’Annexe

II å la present e Con-

vention.

Artide 25.

Les Hautes Parties

Contractantes

con-

viennent que tout tran­

sport ou tentative de

transport irrégulier, qui

serait légalement consta-

té å la charge du capitaine

ou du propriétaire d’un

navire autorisé å arborer

le pavillon de Tune d’entre

elles ou titulaire de l’au-

torisation prévue au § 1

de la Section II de 1’An-

nexe II å la présente

Convention, entrainera le

retrait immediat de la-

dite autorisation.

Artide 26.

Les Hautes Parties

Contractantes qui ont

sous leur souveraineté,

juridiction, protection ou

tutelle des territoires si-

tués dans les zones spé-

ciales s’engagent, chac-

une en ce qui la concerne,

å prendre les mesures

propres å assurer Tappli-

cation de la présente Con-

the provisions of Ar­

ticle 22;

(b) Notice of the

withdrawal of suell au-

thorisations;

(c) Copies of autho-

risations issued under

Section II, § 1 of An­

nex II.

Artide 24.

The High Contracting

Parties agrée to apply in

the maritime zone the

regulations laid down in

Annex II, Section II,

§ 5, of the present Con­

vention.

Artide 25.

The High Contracting

Parties agrée that any

illicit conveyance or at-

tempted conveyance le-

gally established against

the captain or owner of

a vessel authorised to fly

the flag of one of the

High Contracting Parties,

or holding the licence pro­

vided for in Section II,

§ 1 of Annex II, of the

present Convention, shall

entail the immediate with­

drawal of the said autho-

risation or licence.

Artide 26.

The High Contracting

Parties who havé under

their sovereignty, juris-

diction, protection or tu-

telage territory situated

within the special zones,

undertake, so far as each

is concerned, to take the

necessary measures to en­

sure the application of

the present Convention

flagga, lämnade i enlig­

het med bestämmelser­

na i art. 22;

b) underrättelser om

återtagande av ovan

angivna tillstånd;

c) avskrifter av till­

stånd, meddelade i en­

lighet med avd. II, § 1,

i bilaga II.

Art. 24.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna överens­

komma att inom havs-

zonen tillämpa de i avd.

II, § 5, i bilaga II till

denna konvention angiv­

na föreskrifter.

Art. 25.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna överens­

komma, att varje otillå­

ten transport eller försök

till transport, som i lag­

lig ordning fastställes i

fråga örn befälhavaren å

eller ägaren till ett fartyg,

vilken erhållit tillstånd

att föra en parts flagga,

eller innehavare av det

i avd. II, § 1, i bilaga II

till denna konvention av­

sedda tillstånd, skall med­

föra omedelbart återta­

gande av nämnda till­

stånd.

Art. 26.

De Höga Fördragsslu-

tande Parter, som un­

der sin suveränitet, för­

valtning, beskydd eller

förmynderskap hava inom

de särskilda zonerna be­

lägna områden, förbinda

sig, i vad på envar av dem

ankommer, att vidtaga

åtgärder, ägnade att sä­

kerställa tillämpningen av

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

51

vention, notamment la

poursuite et la répression

des contraventions aux

stipulation^ qui y sont

contenues, et å désigner

les agents territoriaux et

consulaires indispensables

ou des représentants spé-

ciaux compétents å cet

ef fet.

Elles feront connaitre

ees mesures å Gelles des

Hautes Parties Contrac-

tantes qui auront expri-

mé le désir d’en étre in-

formées.

Article 27.

Les Hautes Parties

Contractantes

con-

viennent que les stipu-

lations des Articles 16 å

26 indus de la présente

Convention et de l’An-

nexe II, établissant un

certain régime de con-

tröle dans les zones spé-

ciales, ne pourront pas

étre interprétées comme

impliquant, pour celles

d’entre elles dont aucun

territoire sous leur sou-

veraineté, juridiction, pro­

tektion ou tutelle n’est ni

situé dans lesdites zones

spéciales ni immédiate-

ment limitrophe de ees

zones, une obligation

d’appliquer le régime dé-

fini dans les stipulations

ci-dessus mentionnées, ou

comme engageant leur

responsabilité au sujet de

1’application de ce ré­

gime.

Toutefois, lesdites

Hautes Parties Contrac­

tantes devront se con-

former aux stipulations

des Articles 22, 23 et 25,

relatives aux conditions

auxquelles les navires in-

digénes de moina de 500

tonnes (tonnage net) pol­

and, in partieular, tile

prosecution and punish-

ment of offences against

the provisions tbereof,

and to appoint the terri­

torial and consulat offi­

cers or competent spe­

cial representatives for

the purpose.

They will communicate

these measures to such

High Contracting Parties

as shall havé expressed

the desire to be informed

thereof.

Article 27.

The High Contracting

Parties agrée that the

provisions of Articles 16

to 26 inclusive and of

Annex II of the present

Convention establishing a

certain regime of super­

vision in the special zones

shall not be interpreted,

as regards such High Con­

tracting Parties as havé

no territory under their

sovereignty, jurisdiction,

protection or tutelage

within or immediately ad-

j acent to the said spe­

cial zones,elther as consti-

tuting an obligation to

apply the regime defined

in the above-mentioned

provisions or as involving

their responsibility with

respect to the application

of this regime.

However, the said High

Contracting Parties shall

conform to the provi­

sions of Articles 22, 23

and 25, which reläte to

the conditions under

which native vessels un­

der 500 tons (net ton­

nage) may be authorised

denna konvention, sär­

skilt beivrandet och un­

dertryckandet av över­

trädelser av bestämmel­

serna däri, och att tillsätta

territoriella och konsu­

lära tjänstemän eller be­

höriga särskilda ombud

för detta ändamål.

De skola lämna under­

rättelse örn dessa åtgärder

till de Höga Fördragsslu-

tande Parter, som hava

uttryckt önskan att un­

derrättas därom.

Art. 27.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna överens­

komma, att de i art.

16—26 och bilaga II

till denna konvention in­

tagna bestämmelser, vil­

ka föreskriva ett särskilt

kontrollsystem inom de

särskilda zonerna, icke

må tolkas såsom medfö­

rande förpliktelse för Hög

Fördragsslutande Part,

vilken icke äger område

under sin suveränitet, för­

valtning, beskydd eller

förmynderskap inom el­

ler i det omedelbara grann­

skapet av de särskilda

zonerna, att tillämpa i

sagda bestämmelser om-

förmälda system eller an­

svar för systemets ge­

nomförande.

Nämnda Höga För­

dragsslutande Parter skola

dock ställa sig till efter­

rättelse bestämmelserna i

art. 22, 23 och 25 rörande

de villkor, på vilka in-

födingefartyg med ett

nettotonnage understi­

gande 500 ton må erhålla

52

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

ront étre autorisés å ar-

borer le pavillon de ees

Hautes Parties Con-

traetantes.

OHAPITRE IV.

Dispositions particuliéres.

Article 28.

L’Ethiopie, désireuse de

rendre aussi effeetif que

possible le contröle du

commerce des armes et

munitions et des maté-

riels de guerre, qui falt

Pobjet de la présente

Convention, déclare s’en-

gager, dans le libre exer-

cice de ses droits souve-

rains, å mettre en vi­

ggur, en ce qui con-

cerne son propre terri-

toire, tous les réglements

qui seront nécessaires

pour se conformer aux

stipulations des Artides

12 å 18 indus de ladite

Convention relatives aux

exportation, aux impor-

tations et au transport

des armes et munitions

et des matériels de guerre.

Les Hautes Parties

Contractantes, prenant

aete de 1’engagement ci-

dessus et en complet ac-

cord avec le désir de

PEthiopie de rendre aussi

effeetif que possible le

contröle du commerce des

armes et munitions et des

matériels de guerre, dé-

clarent s’engager å se

conformer aux stipula­

tions des Artides sus-

mentionnés en ce qui

concerne le territoire éthi-

opien, et å respeeter les

réglements mis en vigueur,

conformément audit en­

gagement, par PEthiopie

en tant qu’Etat souve-

rain.

to fly tile flag of such

High Contracting Par­

ties.

CHAPTER IV.

Special Provisions.

Artide 28.

Abyssinia, desirous of

rendering as effeetive as

possible the supervision

of the trade in arms and

ammunition and in imp-

lements of war, which is

the subject of the pre­

sent Convention, hereby

undertakes, in the free

exercise of her sovereign

rights, to pilt into force,

so far as concerns her

own territory, all regu-

lations which may be

necessary to fulfil the

provisions of Artides 12

to 18 inclusive of the

said Convention relating

to exports, imports and

the transport of arms,

ammunition and imple-

ments of war.

The High Contracting

Parties take note of the

above undertaking, and,

being in full sympathy

with the desire of Abys­

sinia to render as effeetive

as possible the super­

vision of the trade in

arms and ammunition and

in implements of war,

hereby undertake to con-

form to the provisions

of the above-mentioned

Artides so far as con­

cerns Abyssinian territo­

ry, and to respect the

regulations put into force,

in accordance with the

said undertaking, by A-

byssinia as a sovereign

State.

tillstånd att föra sådan

Hög För dragsslutande

Parts flagga.

KAPITEL IV.

Särskilda bestämmelser.

Art. 28.

Abessinien, som önskar

göra den kontroll av han­

deln med vapen, ammu­

nition och krigsmateriel,

vilken är föremål för den­

na konvention, så effek­

tiv som möjligt, förpliktar

sig, i det fria utövandet

av sina suveräna rättig­

heter, att beträffande sitt

eget territorium utfärda

alla de föreskrifter, som

bliva nödvändiga för att

ställa sig till efterrättelse

bestämmelserna i art.

12—18 i nämnda konven­

tion rörande export, im­

port och transport av

vapen, ammunition och

krigsmateriel.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna, som taga

del av ovan angivna åta­

gande och helt instämma

i Abessiniens önskan att

göra kontrollen av han­

deln med vapen, ammu­

nition och krigsmateriel

så effektiv som möjligt,

förbinda sig att ställa sig

till efterrättelse bestäm­

melserna i ovannämnda

artiklar i vad angår Abes­

siniens territorium och

att iakttaga de av Abes­

sinien såsom suverän stat

i enlighet med nämnda

åtagande utfärdade före­

skrifter.

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

Si un Etat actuellement

indus dans les zones spé-

ciales venait, au moment

de son adhésion å la

présente Convention, å

prendre, en ce qui con-

cerne son propre terri-

toire, les mémes engage-

ments que ceux prévus

au premier paragraphe

du présent Article, ainsi

que, dans le cas ou ledit

Etat posséde une fron-

tiére maritime, les en-

gagements contenus dans

les Artides 19 å 26 indus

en tant qu’ils sont appli-

cables, les Hautes Par­

tus Contractantes dé-

clarent dés å présent

qu’elles considéreront cet

Etat comme exclu des­

dites zones dés que cette

adhésion sera entrée en

vigueur conformément å

1’Artide 41, et qu’elles

accepteront au regard

de cet Etat les obliga­

tions prévues au deux-

iéme paragraphe du pré­

sent Artide, ainsi que,

dans le cas ou ledit Etat

exclu posséde une fron­

ti ére maritime, les obli­

gations des artides 19 å

27 indus en tant qu’elles

sont applicables.

Article 29.

Les Hautes Parties

Contractantes

con-

viennent de reconnaitre

les réserves qui pour-

raient étre faites par l’Es-

thonie, la Finlande, la

Lettonie, la Pologne et

la Roumanie, au mo­

ment ou celles-ci signe-

ront la présente Con­

vention, et qui seraient

de nature å assurer å leur

égard, jusqu’å la date

de Tadhésion de la Russie

å la présente Convention,

If a State, at present

included in the special

zones, should at the mo­

ment of its accession to

the present Convention

assume with respect to

its own territory the same

undertakings as those set

forth in the first para-

graph of tilis Artide, and

also, when such State

possesses a seacoast, those

contained in Artides 19

to 26 inclusive in so far

as the same are applic-

able, the High Contract-

ing Parties hereby de-

clare that they will con-

sider such State as ex-

cluded from the said zones

from the date that its ac­

cession becomes effective

as specified in Article 41

and that they will accept

as regards such State the

obligations set forth in

the second paragraph of

the present Artide, and

also, when the State ex-

cluded possesses a sea­

coast, the obligations of

Artides 19 to 27 inclu­

sive in so far as they

are applicable.

Article 29.

The High Contracting

Parties agrée to accept

reservations which may

be made by Esthonia,

Finland, Latvia, Poland

and Roumania at the

moment of their signature

of the present Convention

and which shall suspend

in respect of these States,

until the accession of

Russia to the present

Convention, the applica-

tion of Artides 6 and 9,

as regards both export

Örn en för närvarande

i de särskilda zonerna

inbegripen stat vid tiden

för sin anslutning till den­

na konvention skulle be­

träffande sitt eget terri­

torium ikläda sig samma

åtaganden, som avses i

första stycket i denna ar­

tikel, samt, för den hän­

delse nämnda stat äger

havskust, de åtaganden,

som avses i art. 19—26,

i den mån de äro till­

lämpliga, förklara de

Höga Fördragsslutande

Parterna härmed, att de

skola betrakta denna

stat såsom utesluten från

nämnda zoner, så snart

som denna anslutning

trätt i kraft i enlighet

med art. 41 och de i

förhållandet till denna

stat godtagit de i andra

stycket i denna artikel

stadgade skyldigheter,

ävensom, för den hän­

delse nämnda uteslutna

stat äger havskust, för­

pliktelserna enligt art.

19—27, i den mån de äro

tillämpliga.

f)3

Art. 29.

De Höga Fördragsslu­

tande Parterna samtycka

till att godkänna de för­

behåll, vilka av Estland,

Finland, Lettland, Po­

len och Rumänien må

göras i samband med

sagda staters underteck­

nande av denna konven­

tion och som, intill dess

Ryssland anslutit sig till

konventionen, för deras

vidkommande uppskj uta

tillämpningen av art. 6

och 9 rörande såväl ex-

54

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

la suspension de l’appli-

cation des Articles 6 et

9, tant en ce qui concerne

les exportations faites å

destination de ees pays

que les importations faites

en ees pays par les Hautes

Parties Contractantes.

Ces réserves ne pourront

étre interprétées comme

erup échant la publication

de statistiques faites en

conformité des lois et

réglements en vigueur sur

les territoires des Hautes

Parties Contractantes.

Article 30.

Les Hautes Parties

Contractantes qui posséd-

ent une juridiction extra-

territoriale sur le terri-

toire d’un autre Etat

partie å la présente Con-

vention s’engagent, si les

régles consacrées par cette

Convention ne peuvent

étre sanetionnées par les

tribunaux locaux en ce

qui concerne leurs res-

sortissants sur ce terri-

toire, å prohiber a ceux-ci

tout aete contraire aux

stipulations de la pré­

sente Convention.

CHAPITRE V.

Dispositions générales.

Artide 31.

Les stipulations de la

présente Convention sont

complétées par celles des

Annexes I et II, qui ont

la méme valeur et entre-

ront en vigueur en méme

temps que la Convention

elle-méme.

Artide 32.

Les Hautes Parties

Contractantes con­

to and import into these

countries by the High Con-

traeting Parties. These

reservations shall not be

interpreted as preventing

the publication of statis-

tics in accordance with

the laws and regulations

in effeet within the terri-

tory of any High Con-

traeting Party.

Artide 30.

The High Contracting

Parties who possess ex-

tra-territorial jurisdiction

in the territory of another

State party to the pre­

sent Convention under-

take in näses where the

rules of this Convention

cannot be enforced by

the local courts as regards

their nationals in such

territory to prohibit all

action by such nationals

contrary to the provi­

sions of the present Con­

vention.

CHAPTER V.

General Provisions.

Artide 31.

The provisions of the

present Convention are

completed by those of

Annexes I and II, which

havé the same value and

shall enter into force at

the same time as the Con­

vention itself.

Article 32.

The High Contracting

Parties agrée that the

porten som importen till

ifrågavarande stater från

de Höga Fördragsslutan-

de Parterna. Dessa förbe­

håll må icke tolkas som

innebärande hinder för

offentliggörande av sta­

tistik i enlighet med inom

de Höga Fördragsslutan-

de Parternas områden

gällande lagar och före­

skrifter.

Art. 30.

De Höga För dragsslu­

tande Parter, som åtnjuta

exterritoriell rätt inom en

annan, till denna konven­

tion ansluten stats terri­

torium, förbinda sig att,

örn de genom denna kon­

vention stadgade före­

skrifter icke kunna bring­

as till tillämpning av

de lokala domstolarna i

vad angår deras på detta

territorium vistande med­

borgare, förbjuda dessa

varje mot föreskrifterna

i denna konvention stri­

dande handling.

KAPITEL V.

Allmänna bestämmelser.

Art. 31.

Denna konventions be­

stämmelser kompletteras

av stadgandena i bila­

gorna I och II, vilka äga

samma verkan som kon­

ventionen och träda i

kraft samtidigt med den­

samma.

Art. 32.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna överens-

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

55

viennent qvie lea stipu-

lations de la présente

Convention ne s’ap-

pliquent:

a) Ni aux armes et

munitions ni aux ma-

tériels de guerre ex-

pédiés d’un territoire

place sous la souve-

raineté, juridiction, pro-

tection ou tutelle de

1’une d’entre elles å

l’usage de ses forces

armées, en quelque lieu

qu’elles se trouvent;

b) Ni aux armes et

munitions transportées,

soit par des personnes

faisant partie de ees

forces, soit par d’autres

personnes au service

d’une Haute Partie

Contractante, et néces-

saires å ees personnes en

raison de leurs fonetions;

c) Ni aux fusils,

mousquetons et cara-

bines transportés, ex-

clusivement pour leur

usage individuel, par

des membres de soci-

étés de tir se rendant

å des concours inter-

nationaux de tir, ni

aux munitions néces-

saires å cet effet.

Article 33

En temps de guerre,

et sous réserve des régles

de la neutralité, les sti­

pulation du Cbapitre II

seront suspendues jusqu’

au rétablissement de la

paix en ce qui concerne

les expeditions d’armes

et munitions et de ma-

tériels de guerre, å desti­

nation ou pour le compte

de l’un queleonque des

belligérants.

provisions of tbe present

Convention do not apply:

(a) To arms or am­

munition or to imple-

ments of war forwarded

from territory under

the sovereignty, juris-

diction, protection or

tutelage of a High Con-

traeting Party for the

use of tbe armed forces

of such Higb Contract-

ing Party, wherever

situated, nor

(b) To arms or am­

munition carried by in-

dividual members of

such forces or by other

persons in the service

of a High Contracting

Party and required by

them by reason of their

calling, nor

(c) To rifles, muskets,

carbines and the ne-

cessary ammunition

therefor, carried by

members of rifle elubs

for the sole purpose

of individual use in

international competi-

tions in marksmanship.

Artide 33.

In time of war, and

without prejudice to the

rules of neutrality, the

provisions of Chapter II

shall be suspended from

operation until the resto­

ration of peace so far

as concerns any consign-

ment of arms or ammu­

nition or of implements

of war to or on behalf of

a belligerent.

komma, att denna kon­

ventions bestämmelser ic­

ke äga tillämpning å

a) vapen, ammuni­

tion och krigsmateriel,

vilka försändas från

område under en Hög

Fördragsslutande Parts

suveränitet, förvalt­

ning, beskydd eller för­

mynderskap, för att

användas av den Höga

Fördragsslutande Par­

tens egna väpnade styr­

kor, var helst desamma

må vara förlagda,

b) vapen eller ammu­

nition, som av enskilda

personer tillhörande

dessa stridskrafter eller

av andra personer i en

Hög Fördragsslutande

Parts tjänst innehavas

i och för deras tjänste­

utövning, samt

c) gevär, musköter

och karbiner samt er­

forderlig ammunition

därtill, som av med­

lemmar i skytteföre­

ningar för deras person­

liga bruk medföras till

internationella skytte-

tävlingar.

Art. 33.

Med förbehåll för neu-

tralitetsreglerna skola be­

stämmelserna i kapitel

II i fall av krig anses

upphävda intill fredsslu­

tet i vad angår försän­

dande av vapen, ammu­

nition och annan krigs­

materiel till krigförande

eller för krigförandes räk­

ning.

56

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

Artide 34.

Toutes les stipulations

des conventions interna-

tionales d’ordre général,

antérieures å la date de

la présente Oonvention,

telles que la Oonvention

relative au controle du

commerce des armes et

des munitions et le Pro-

tocole, signés å Saint-

Germain-en-Laye, le 10

septembra 1919, ser ont

considérées comme abro-

gées en tant qu’elles con-

cernent les mati eres fai-

sant l’objet de la présente

Oonvention et qu’elles

bent entre elles les Puis-

sances qui y sont Parties.

La présente Oonvention

ne pörte en rien atteinte

aux droits et obligations

qui résultent des disposi­

tions, soit du Pacte de

la Société des Nations,

soit des Traités de Paix

signés en 1919 et 1920

å Versailles, Neuilly,

Saint-Germain et Tria-

non, soit du Traité rela-

tif å la limitation des

armements navals signé

å Washington le 6 février

1922, soit de tout autre

traité, convention, accord

ou engagement, concer-

nant 1’interdiction de l’im-

portation, de 1’exporta-

tion et du transit des

armes et munitions et des

matériels de guerre, soit

encore, et sans préjudice

des stipulations de la

présente Convention, de

tout autre traité, con­

vention, accord ou en­

gagement autres que ceux

qui sont visés å 1’alinéa

ci-dessus ayant pour ob-

jet le controle de l’im-

portation, de 1’exporta-

tion et du transit des

Artide 34.

All tile provisions of

general international

Conventions anterior to

tile date of tile present

Oonvention, suell as the

Convention for the Con-

trol of the Trade in

Arms and Ammunition

and the Protocol signed

at St. Germain-en-Laye

on September

loth, 1919,

shall be considered as

abrogated in so far as

they reläte to the matters

dealt with in the present

Convention and are bind­

ing between the Powers

winch are Parties to the

present Oonvention.

The present Conven­

tion shall not be deemed

to affeet any rights and

obligations which may

anse out of the provi­

sions either of the Cove-

nant of the League of

Nations or of the Treaties

of Peace signed in 1919

and 1920 at Versailles,

Neuilly, St. Germain and

Trianon, or of the Treaty

Limming Naval Arma-

ments signed at Washing­

ton on February 6th, 1922,

or of any other treaty,

convention, agreement or

engagement concerning

prohibition of import, ex­

port or transit of arms

or ammunition or of im-

plements of war; nor,

without prejudice to the

provisions of the present

Convention itself, shall

it affeet any other treaty,

convention, agreement or

engagement other thån

those referred to in pa-

ragraph 1 of the present

Artide having as its ob-

ject the supervision of

import, export or transit

Art. 34.

Samtliga stadganden i

före denna konvention

avslutade allmänna över­

enskommelser såsom den i

St. Germain-en-Laye den

10 september 1919 dag-

tecknade konventionen

angående kontroll av han­

deln med vapen, am­

munition och krigsmate­

riel jämte tillhörande pro­

tokoll skola anses upp­

hävda i den mån de avse

sådana frågor, varom stad­

gas i denna konvention,

och äro bindande för till

densamma anslutna mak­

ter.

Denna konvention in­

verkar icke på några rät­

tigheter och förpliktelser,

vilka härflyta ur bestäm­

melserna i Nationernas

förbunds akt samt i de

fredstraktater, som åren

1919 och 1920 underteck­

nats i Versailles, Neuilly,

St. Germain och Trianon,

eller i den i Washington

den 6 februari 1922 under-

tecknado traktaten angå­

ende sjöstridskrafternas

begränsning eller i någon

annan traktat, konvention,

överenskommelse eller åta­

gande avseende import-,

export- eller transiterings-

förbud beträffande vapen,

ammunition och krigs­

materiel. Icke heller in­

verkar konventionen, med

förbehåll för dess egna be­

stämmelser, på andra än

de i denna artikels första

stycke berörda traktater,

konventioner, överens­

kommelser eller åtagan­

den, som avse kontroll av

import, export och transi-

tering av vapen, ammu­

nition och krigsmateriel.

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

57

armes et munitions et des

matériels de guerre.

Article 35.

Les Hautes Parties

Gontractantes

con-

viennent que tous les

différends qui poui*raient

s’élever entre elles au

sujet de 1’interprétation

ou de l’application de la

présente Convention se-

ront, s’ils ne peuvent étre

réglés par des négocia-

tions directes, envoyés

pour décision å la Cour

permanente de Justiee

internationale. Si les E-

tats entre lesquels surgit

un différend, ou l’un d’en-

tre eux, n’étaient pas

Parties au Protocole du

16 décembre 1920 relatif

å la Cour permanente de

Justiee internationale, ce

différend sera soumis, å

leur gré et conformément

aux régles constitution-

nelles de chacun d’eux,

soit å la Cour permanente

de Justiee internationale,

soit å un tribunal d’ar-

bitrage constitué confor­

mément å la Convention

de la Haye du 18 oetobre

1907, soit å tout autre tri­

bunal d’arbitrage.

Artide 36.

Toute Haute Partie

Contractante pourra dé-

clarer que sa signature,

ratification ou adhésion

n’engage pas, en ce qui

concerne 1’application des

stipulation du Chapitre

IT et des Articles 13,

14 et 15 de la présente

Convention, soit l’en-

semble, soit tel des terri-

toires placés sous leur

souveraineté, juridiction

of arms or ammunition

or of implements of war.

Artide 35.

The High Contracting

Parties agrée that dis-

putes allsing between

them relating to the in­

terpretation or applica-

tion of this Convention

shall, if they cannot be

settled by direct nego-

tiation, be referred för

decision to the Perma­

nent Court of Internatio­

nal Justiee. In case either

or both of the States to

such a dispute should

not be parties to the Pro-

tocol of December löth,

1920, relating to the Per­

manent Court of Inter­

national Justiee, the

dispute shall be referred,

at the choice of the Par­

ties and in accordance

with the constitutional

procedur of each State,

either to the Permanent

Court of International Ju­

stiee or to a court of

arbitration constituted in

accordance with the

Hague Convention of Oc-

tober 18th, 1907, or to

some other court of ar­

bitration.

Artide 36.

Any High Contracting

Party may declare that

its signature or ratifica­

tion or accession does

not, as regards the appli-

cation of the provisions

of Chapter II and of Ar­

ticles 13, 14 and 15 of

the present Convention,

bind either all or any one

of the territories sub-

ject to its sovereignty,

jurisdiction or protection,

Art. 35.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna överens­

komma, att dem emellan

uppkommande tvister i

fråga örn tolkningen och

tillämpningen av denna

konvention skola, därest

desamma icke kunnat lö­

sas genom direkta för­

handlingar, för avgöran­

de hänskjutas till den

fasta mellanfolkliga dom­

stolen. Därest de tvis­

tande staterna eller en av

dessa icke anslutit sig till

protokollet av den 16

december 1920 rörande

den fasta mellanfolkliga

domstolen, skall tvisten

efter parternas fria skön

och i enlighet med deras

respektive grundlagar

hänskjutas till den fasta

mellanfolkliga domstolen,

till en i enlighet med

Haag-konventionen den

18 oktober 1907 konsti­

tuerad skiljedomstol eller

till annan skiljedomstol.

Art. 36.

Hög Fördragsslutande

Part må avgiva förklaring

därom, att dess under­

skrift, ratifikation eller

anslutning, i vad rör till-

lämpningen av denna kon­

ventions kap. II och art.

13, 14 och 15, icke är

bindande för de under den

Höga Fördragsslutande

Partens suveränitet, för­

valtning eller beskydd stå­

ende områden eller vissa

58

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

ou protection, étant en-

tendu que de tels terri-

toires ne seront pas si-

tués dans les zones spé-

ciales prévnes å 1’Article

12

.

Toute Haute Partie

Oontractante qui aura

falt une telle déclaration

pourra ultérieurement, et

conformément aux stipu­

lation de 1’Article 37,

adhérer entiérement å la

présente Convention pour

tels des territoires exclus;

elle fera tous ses efforts

pour assurer, dans le plus

court délai possible, Gette

adhesion pour tous les

territoires exclus.

Toute Haute Partie

Oontractante pourra éga-

lement dénoncer la pré­

sente Convention en ce

qui concerne Tapplica-

tion des stipulations du

Chapitre II et des Ar­

tides 13, 14 et 15 de

celle-ci, séparément pour

tel des territoires ci-des-

sus visés, et conformé­

ment å la procédure pré-

vue å 1’Article 38.

Toute Haute Partie

Oontractante qui aura

usé de la faculté d’exclu-

sion ou de dénonciation

prévue aux alinéas pré-

cédents s’engage å appli-

quer les stipulations du

Öhapitre II aux expédi-

tions faites å destination

des territoires exclus.

Article 37.

Les Hautes Parties

Contractantes feront tous

leurs efforts pour amener

les autres Etats å ad­

hérer a la présente Con­

vention.

provided that such terri-

tories are not situated

in the special zones as

defined in Article 12.

Any High Contracting

Party winch has made

such a déclaration may,

subsequently, and in con-

formity with the pro­

visions of Article 37, ad-

here entirely to the pre­

sent Convention for any

territories so excluded.

Such High Contracting

Party will use its best

endeavours to ensure as

soon as possible the ac-

cession of any territories

so excluded.

Any High Contracting

Party may also, as re-

gards the application of

the provisions of Chapter

II androf Artides 13, 14

and 15 of the present

Convention, and in con-

formity with the proce­

dur laid down in Article

38, denounce the present

Convention separately in

respect of any territory

referred to above.

Any High Contracting

Party which shall havé

availed itself of the op­

tion of exclusion or of

denunciation provided for

in the preceding para-

graphs undertakes to app-

ly the provisions of Chap­

ter II to consignments

destined for territories in

respect of which the op­

tion has been exercised.

Artide 37.

The High Contracting

Parties will use their best

endeavours to secure the

accession to the present

Convention of other

States.

av dessa områden, under

förutsättning att desam­

ma icke äro belägna i de

i art. 12 omförmälda sär­

skilda zonerna.

Hög Fördragsslutande

Part, som avgivit dylik

förklaring, må vid senare

tidpunkt i enlighet med

bestämmelserna i art. 37

för sålunda undantagna

områdens del adherera till

denna konvention i alla

dess delar. Dylik Hög För­

dragsslutande Part skall

söka snarast möjligt åvä­

gabringa samtliga undan­

tagna områdens anslut-

ning.

Hög Fördragsslutande

Part må jämväl, i vad

angår tillämpningen av

bestämmelserna i denna

konventions kap. II och

art. 13, 14 och 15, upp­

säga konventionen, i en­

lighet med det i art. 38

stadgade förfarande, sär­

skilt för varje ovan avsett

områdes del.

Hög Fördragsslutande

Part, som begagnat sig av

den i ovanstående stycken

stadgade rätt till uteslut­

ning eller uppsägning, för­

binder sig att tillämpa be­

stämmelserna i kap. II

å för de undantagna om­

rådena avsedda försän­

delser.

Art. 37.

De Höga Fördragsslu­

tande Parterna skola söka

åvägabringa övriga sta­

ters anslutning till denna

konvention.

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

59

Cette adhesion sera no­

tifiée au Gonvernement

de la République francaise

et, par celui-ci, å toris

les Stats signataires ou

adhérents.

Les instruments d’ad-

hésion resteront déposés

dans les archives du Gou-

vernement de la Répub­

lique fran§aise.

Article 38.

La présente Conven-

tion peut étre dénoncée

par Tune quelconque des

Hautes Parties Contrac-

tantes, apres 1’expiration

d’un délai de quatre ans

å partir de la date de

son entrée en vigueur pour

ladite Partie. La dénon-

ciation sera notifiée par

écrit au Gouvernement

de la République fran-

9aise, qui en donnera im-

médiatement communica-

tion aux autres Parties

Contractantes, en les in-

formant de la date a

laquelle la notification a

été re9ue.

La

dénonciation

prendra ef fet un an apres

la date å laquelle elle aura

été re9ue par le Gouver­

nement de la République

fran9aise et ne sera opé-

rante qu’au regard de

1’Etat qui 1’aura notifiée.

Dans le cas ou une

dénonciation aurait pour

effet de ramener au-des-

sous de quatorze le nom-

bre des Stats Parties å la

Convention, toute autre

Haute Partie Contrac-

tante pourra également,

dans le délai d’un an a

partir de la date de cette

dénonciation, dénoncer la­

dite Convention sans at-

tendre 1’expiration du dé-

Each accession will be

notified to the Govern­

ment of the French Re-

public and by the latter

to all the signatory or

accecling States.

The instruments of ac­

cession shall remahl de-

posited in the archives

of the Government of

the French Republik

Artide 38.

The present Convention

may be denounced by

any High Contracting

Party thereto after the

expiration of four years

from the date when it

camé into force in respect

of that Party. Denuncia-

tion shall be effected by

notification in writing ad-

dressed to the Govern­

ment of the French Re­

publik winch will forth-

with transmit copies of

such notification to the

other Contracting Par­

ties, informing them of

the date on winch it was

received.

A denunciation shall

tahe effect one year af­

ter the date of the receipt

of the notification thereof

by the Government of

the French Republic and

shall operate only in re­

spect of the notifying

State.

In case a denunciation

has the effect of reducing

the number of States par­

ties to the Convention

below fourteen, any of

the remaining High Con­

tracting Parties may also,

wittan a period of one

year from the date of

such denunciation, de-

nounce the Convention

without waiting for the

expiration of the period

Varje anslutning skall

delgivas Franska Repub­

likens regering och genom

denna signatärstaternas

och de adhererande sta­

ternas regeringar.

Adhesionsakterna skola

deponeras i Franska Re­

publikens regerings arkiv.

Art. 38.

Denna konvention må

av Hög Fördragsslutande

Part uppsägas efter ut­

gången av en tidrymd

av fyra år, räknat från

dagen för dess ikraftträ­

dande för denna parts

del. Uppsägningen skall

skriftligen delgivas Fran­

ska Republikens regering,

som härom omedelbart

skall underrätta övriga

fördragsslutande parter

och samtidigt angiva den

dag, då delgivningen mot­

tagits.

Uppsägning träder i

kraft ett år efter det

franska regeringen mot­

tagit meddelande härom

och skall gälla endast för

den stat, som verkställt

uppsägningen.

Därest antalet till kon­

ventionen anslutna stater

till följd av uppsägning

skulle komma att under­

stiga fjorton, äger envar

annan Hög Fördragsslu­

tande Part inom ett år

från tidpunkten för sådan

uppsägning uppsäga kon­

ventionen utan att av­

vakta utgången av här

ovan nämnda tidrymd av

fyra år samt förklara,

60

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

lai de quatre ans ci-des-

sus mentionné, et spe­

erer que cette dénoncia-

tion prendra effet å la

méme date que la dénon-

ciation ci-dessus visée.

Article 39.

Les Hautes Parties

Contractantes con-

viennent qu’å 1’expira-

tion d’une période de

trois ans å dater de l’en-

trée en vigueur de la

présente Convention pré-

vue å 1’Article 41, celle-ci

pourra étre revisée å la de­

mande d’un tiers d’entr’el-

les adressée au Gouver-

nement de la République

francaise.

Artide 40.

La présente Conven­

tion, dont les textes fran-

§ais et anglais feront éga-

lement foi, sera ratifiée.

Elle portera la date de ce

jour.

Cliaque Puissance ad­

ressera sa ratification au

Gouvernement de la Ré­

publique francaise, qui

en notifiera immédiate-

ment le dépot å cbacune

des autres Puissances si-

gnataires.

Les instruments de ra­

tification resteront dé-

posés dans les arebives du

Gouvernement de la Ré­

publique fran§aise.

Artide 41.

Un premier proc és-ver­

bal de dépot de ratifi-

cations sera dressé par

les soins du Gouverne­

ment de la République

frangaise, des que la pré­

sente Convention aura été

ratifiée par quatorze

Puissances.

of four years mentioned

above and may require

that its denunciation shall

take effeet- at the same

date as the first-men-

tioned denunciation.

Artide 39.

The High Contracting

Parties agrée that, at the

conclusion of a period of

three years from the

Görn­

ing into force of the pre­

sent Convention under

the terms of Article 41

this Convention shall be

subject to revision upon

the request of one-third

of the said High Con­

tracting Parties addressed

to the Government of the

French Republic.

Artide 40.

The present Conven­

tion, of which the French

and English texts are

both authentic, is sub­

ject to ratification. It

shall bear to-day’s date.

Each Power shall ad-

dress its ratification to

the Government of the

French Republic, which

will at once notify the

depösit of ratification to

each of the other signato-

ry Powers.

The instruments of ra­

tification will remain de-

posited in the archives

of the Government of

the French Republic.

Artide 41.

A first proces-verbal

of the deposit of ratifica-

tions will be drawn up by

the Government of the

French Republic as soon

as the present Conven­

tion shall havé been rati-

fied by fourteen Powers.

att dess uppsägning skall

träda i kraft samtidigt

med förstnämnda upp­

sägning.

Art. 39.

De Höga Fördragsslu-

tande Parterna överens­

komma, att denna kon­

vention må jämlikt art.

41 tre år efter dess ikraft­

trädande underkastas re­

vision på därom av en

tredjedel av sagda Höga

Fördragsslutande Parter

till Franska Republikens

regering gjord framställ­

ning.

Art. 40.

Denna konvention, vil­

kens franska och engelska

texter skola äga enahanda

vitsord, skall ratificeras.

Den skall dagtecknas den­

na dag.

Varje makt skall till­

ställa sitt ratifikationsin­

strument Franska Repu­

blikens regering, vilken

skall omedelbart under­

rätta samtliga signatär-

makter örn deponeringen

därav.

Ratifikationsinstrumen­

ten skola förvaras i

Franska Republikens re­

gerings arkiv.

Art. 41.

Ett första protokoll

över ratifikationernas de­

ponering skall av Franska

Republikens regering upp­

rättas, så snart denna

konvention ratificerats av

fjorton makter.

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

61

La Convention entrera

en vigueur quatre mois

apres la date de notifica-

tion de ce proc és-verbal

par le Gouvernement de

la République fran9ai.se

å toutes les Puissances

signataires.

Ultérieurement, la

Convention prendra effet,

å 1’égard de chacune des

Kantes Parties Contrac-

tantes, quatre mois apres

la date å laquelle sa rati-

fication, on son adhésion

aura été notifiée par le

Gouvernement de la Ré­

publique fran9aise å tous

les Etats signataires ou

adbérents.

En foi de quoi les

Plénipotentiaires susmen-

tionnés ont signé la pré-

sente Convention.

Eait å Genéve, en un

seul exemplaire, le dix-

sept juin mil neuf cent

vingt-cinq.

The Convention shall

come into force four

months after the date of

the notification of this

proces-verbal by the Go­

vernment of the French

Republic to all signatory

Powers.

Subsequently, the Con­

vention will come into

force in respect of each

High Contracting Party

four months after the

date on which its ratifi-

cation or accession shall

havé been notified by the

Government of the French

Republic to all signatory

or acceding States.

In witness whereof, the

above-mentioned Plenipo-

tentiaries havé signed the

present Convention.

Done at Geneva, in a

single copv, this seven-

teenth day of June, One

Thousand Nine Hundred

and Twenty-Five.

Konventionen skall trä­

da i kraft fyra månader

efter det Franska Repub ­

likens regering delgivit

samtliga signatärmakter

ovannämnda protokoll.

Därefter skall konven­

tionen träda i kraft i

förhållande till var och

en av de Höga Fördrags-

slutande Parterna fyra

månader efter det partens

ratifikation eller anslut­

ning av Franska Re­

publikens regering med­

delats alla signatär- eller

adhererande stater.

Till bekräftande härav

hava ovannämnda befull-

mäktigade ombud under­

tecknat denna konven­

tion.

Som skedde i Genéve

den 17 juni 1925, i ett

enda exemplar.

(Underskrifter.)

62

Kungl. Majlis proposition nr lil.

Annexe 1.

Modéles d’états statistiques.

MODÉLE I.

Importations

1

en

..................................................................... (nom du pays deportation)

pendant le ................................................ trimestre de 19........

Désignation

des armes et munitions et

des matériels de guerre,

Pays de provenance

Total

A3

Z3

de la Uste jointe2

Nom

bre

do

b

je

ts

P

o

id

s

Valeur

d

écl

aré

e

4

Nombre

dob

jets

P

o

id

s

V

ale

u

r

d

écl

aré

e

4

Nombre

d’objets

Poids

Valeur

déclarée4

Totaux:

Notes explicatives

1

Doit figurer au présent état le commerce général deportation d’armes, de munitions et de ma­

tériels de guerre désignés dans la Uste jointe et venant de l’extérieur, c’est-ä-dire la totaUté des artieles

déclarés pour étre utiUsés dans le pays, pour 1’entrée dans les entrepöts, zones franehes, ports francs

et tous autres lieux exclus du territoire douanier, amsi que pour 1’admission temporaire, pour le com­

merce de perfeetionnement, mais å 1’exclusion des marchandises destinées ä étre transportées en transit

ou å étre transbordées.

Lorsque 1’entrée temporaire en entrepöt pour rupture de charge provisore est permise, les armes

et munitions et les matériels de guerre introduits dans ees conditions ne seront pas considérés comme

importés, pourvu qu’il s’agisse d’expéditions accompagnées d’une Ucence réguliére ou d’un document

analogue mentionné ä 1’Article 4 de la présente Convention étabU å destination d’un autre pays.

2 Les armes, et munitions et les matériels de guerre de la Catégorie

1

et ceux de la Catégorie II

seront mentionnés séparément.

3 Nom du pays qui a accordé la Ucence ou un document analogue mentionné ä l’Article 4 de la pré­

sente Convention. Mais, lorsque les marchandises proviennent (Pune colonie ou dépendance ne dé-

livrant pas de Ucence en son propre nom et possédant un systéme douanier autonome, cette colonie ou

dépendance devra étre indiquée comme pays de provenance.

* En monnaie légale du pays d’importation. Au cas ou les valeurs indiquées seraient le resultat

d’une conversion sur la base de l’étalon-or, le titre de cette colonne devrait le mentionner expressément.

Dans tous les cas, les valeurs doivent étre indiquées, sauf dans le cas des échantiUons mentionnés ä

1’Article 3, paragraphe 3 de la Convention, pour lesquels cette obUgation n’existe pas.

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

(53

MODÉLE II.

Exportations et réexportations

1

de

pendant le

(norn du pays deportation)

trimestre de 19........

Désignation

des armes et munitions et

des matériels de guerre,

conformément anx mbriques

de la Bste jointe2

Pays de destination

Total

A3

Zs

Nombre

d

o

b

je

ts

P

o

id

s

V

ale

u

r

d

écl

aré

e

4

P;

o o

SiB

cd

cr

CO CD

P

o

id

s

V

ale

u

r

d

éc

la

e

4

Nombre

d’objets

Poids

Valeur

déclarée4

Totaux:

Notes explicatives

1 Doit figurer au present état le commerce général deportation et de réexportation des armes,

des munitions et des matériels de guerre, désignés dans la Bste jointe, expédiés ä 1’extérieur, c’est-å-dire

la totaHté des artides extraits, pour exportation et réexportation, soit du marché intérieur, soit des

entrepöts, zones franches, ports francs et tous autres lieux exclus du territoire douanier, amsi que des

marchandises exportées ou réexportées temporairement, réexportées aprés perfectionnement, etc.,

mais å 1’exclusion des marchandises destinées au transit ou ä étre transbordées.

Lorsque 1’entrée en entrepot pour rupture de charge provisoire est permise, les armes, munitions

et matériels de guerre, expédiés dans ees conditions, ne sont pas considérés eomme importés, pourvu

qu’il s’agisse d’expéditions accompagnées d’une Bcence réguliére ou d’un document analogue, men-

tionné ä 1’Article 4 de la présente Convention, étabh ä destination d’un autre pays.

2 Les armes et munitions et les matériels de guerre de la Catégorie I et ceux de la Catégorie II seront

mentionnés séparément.

3 Nom du pays en faveur duquel une licence ou un document analogue, mentionné å l’Article 4 de la

présente Convention a été accordé. Dans le cas ou une métropole fait une demande de Bcence pour

le compte d’une colonie ou dépendance, possédant un systéme douanier autonome, cette colonie ou

dépendance devra étre indiquée comme étant le pays de destination.

4 En monnaie légale du pays deportation. Au cas nii les valeurs indiquées seraient le résultat d’une

conversion sur la base de l’étalon-or, le titre de cette colonne devrait le mentionner expressément.

Dans tous les cas, les valeurs doivent étre indiquées, sauf dans le cas des échantillons mentionnés ä

l’Article 3, paragraphe 3 de la Convention, pour lesquels cette obBgation n’existe pas.

64

Kungl. Majds proposition nr lil.

Annex I.

Statistical forms.

FORM I.

Imports

1

into

................................. *............................—- (name of importing country)

during the .................................................... quarter of 19........

Description2

of arms and ammunition and

implements of war

j

according to the headings

j

in attached sehedule.

1

Countries of Origin

Tolai

A3

Z3

N

o.of

ar

tid

es

W

ei

g

h

t

Dec

lared

v

al

u

e

4

a

ö

:

°

o *

Ct

O

CC ^5

W

eig

h

t

1 De

cla

red

jv

al

u

e

1

No. of

artides

W eight Declared

valne4

Totals:

Explanatory Notes

1 The imports included in this table shall be the general imports of arms and ammunition and of

implements of war set out in the attached sehedule, arriving from abroad, i.

e.,

the total of the goode

imported for home consumption, into warehouse, free zones, free ports and all other places excluded from

the Customs territory, also temporary imports, improvement trade, etc., but excluding goode för

transit or transhipment.

When temporary warehousing pending transit or transhipment is permitted, arms and ammuni­

tion and implements of war arriving under these conditions shall not be considered as imports, pro­

vided that the consignments are accompanied by a licence or similar document mentioned in Article

4 of

the present Convention showing some other country as destination.

2 Arms and ammunition and implements of war covered by Category I shall be tabled separatelv

from those in Category II.

3 Name of country winch issued the licence or similar document mentioned in Article 4 of the present

Convention. But when the goode come from a Colony or Dependency, not issuing licences in its own

name, but having an autonomous Customs system, such colony or dependency shall be shown as the

country of origin.

4 In legal currency of the importing country. In cases where the values are the result of conver-

sion on a gold standard basis, thia fact should be expressly mentioned in the heading of this column.

In all cases the value shall be shown, except in the case of samples referred to in Article 3, paragraph

3, of the Convention when it is not obligatory.

Kungl. Majlis proposition nr lil.

65

FORM II.

Exports and Re-exports

1

from

.................................................................... (rame of exporting country)

during tile .................................................... quarter of 19........

Description2

of arms and ammunition and

implements of war

according to the headings

in attached schedule.

Countries of Destinations

Total

A3

Z3

N

o.o

f

ar

tid

es

W

ei

g

h

t

D

ec

la

re

d

v

al

u

e

4

n

a

£■. °

« '

CD ^

W

eig

h

t

D

ec

la

re

d

v

al

n

e

4

No. of

artides

Weight

Declared

value4

Totals:

Explanatory Notes

1 The exports and re-exports included in thia table shall be the general exports and re-exports of

arms and ammunition and implements of war set out in the attached schedule leaving for abroad,

i.

e.,

the total of the goode exported and re-exported from the internal märket from warehouse, free zones,

free ports and all other places excluded from the Customs territory, also temporary exports and re-

exports, improvement trade, etc., but excluding goods for transit or transhipment.

When temporary warehousing pending transit or transhipment is permitted, the arms and ammu­

nition and implements of war arriving under these conditions shall not be considered as imports pro­

vided that the consignments are accompanied by a licence or similar document mentioned in Article

4 of the present Convention showing Borne other country as destination.

2 Arms and ammunition and implements of war covered by Category I shall be tabled separately

from those in Category II.

3 Country in whose favour the licence or similar document mentioned in Article 4 of the present

Convention has been issued. In the case of an application by a mother-country on behalf of a Colony

or Dependency having an autonomous Customs regime, such Colony or Dependency should be shown as

country of destination.

4 In legal currency of the exporting country. In cases where the values are the result of conversion

on a gold standard basis, thia fact should be expressly mentioned in the litle of this column. In all

cases value shall be shown, except in the case of samples referred to in Article 3, paragraph 3, of the

Convention when it is not obligatory.

Bihang till riksdagens protokoll 1980.

1 sami. 88 käft. (Nr lil.)

5

66

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

Bilaga I.

Formulär till statistiska tablåer.

FORMULÄR I.

Import

1

till

---------------------------------------------------------- (namnet å importlandet)

under ------------------------------------------ kvartalet år 19.........

Angivande

av vapen, ammunition och

krigsmateriel, i enlighet

med rubrikerna i bifogade

förteckning 4

Ursprungsländer

Tillhopa

A3

Ö3

A

n

ta

l

re

m

ål

V

ik

t

A

n

g

iv

et

v

är

d

e

4

A

n

ta

l

för

em

ål

V

ik

t

A

n

g

iv

et

v

är

d

e

4

Antal

föremål

Vikt

Angivet

värde4

Tillhopa:

Förklarande anmärkningar.

1 I denna tablå skall angivas importen av vapen, ammunition och krigsmateriel, som avses i bifo­

gade förteckning och kommer utifrån, d. v. s, samtliga föremål, som importerats för användning inom

landet, i entrepåer, fria zoner, frihamnar och samtliga andra platser, som icke tillhöra tullterri

toriet, ävensom tillfällig import, import för bearbetning etc., dock med undantag för varor, avsedda

att transiteras eller omlastas.

Då tillfälligt förvarande i entrepå i avvaktan på transitering eller omlastning är tillåten, skola

vapen, ammunition och krigsmateriel, som ankomma på sådana villkor, icke anses såsom importerade,

under förutsättning att försändelserna åtföljas av ett tillståndsbevis eller liknande handling, som avses

i art. 4 i denna konvention, utvisande något annat land som bestämmelseort.

2 Vapen, ammunition och krigsmateriel ingående i kategori I och kategori II skola angivas åt­

skilda.

3

Namnet å det land, som meddelat tillståndsbevis eller motsvarade, i art. 4 i denna konvention

nämnd handling. Då varorna komma från en koloni eller besittning, som icke utfärdar tillstånds­

bevis i eget namn men äger ett självständigt tullsystem, skall denna koloni eller besittning angivas som

ursprungsland.

4 I importlandets lagliga betalningsmedel. För den händelse de angivna värdena skulle utgöra

resultatet av en omräkning efter guldmyntfot, skall denna kolumns överskrift uttryckligen angiva

detta. I alla fall skola värdena angivas, utom i vad angår prover enligt konventionens art. 3, tredje

stycket, i fråga örn vilka denna förpliktelse icke förefinnes.

Kungl. Majlis proposition nr lil.

67

FORMULÄR II.

Export och reexport

1

från

............................................................................. (namnet å exportlandet)

under ........................................................ kvartalet år 19........

Angivande

av vapen, ammunition och

krigsmateriel, i enlighet

med rubrikerna i bifogade

förteckning2

Bestämmelseländer

Tillhopa

A3

Ö8

A

n

ta

l

för

em

ål

V

ik

t

A

n

g

iv

et

v

är

d

e

4

A

n

ta

l

re

m

ål

V

ik

t

A

n

g

iv

et

v

är

d

e

4

Antal

föremål

Vikt

Angivet

värde4

Tillhopa:

Förklarande anmärkningar.

1

I denna tablå skall angivas exporten och reexporten av vapen, ammunition och krigsmateriel,

som avses i bifogade förteckning och avsändes till utlandet, d. v. s. samtliga föremål, som exporterats

och reexporterats från den inhemska marknaden, från depåer, fria zoner, frihamnar och samtliga

andra platser, som icke tillhöra tullterritoriet, ävensom tillfällig export och reexport, export och re­

export efter bearbetning etc., med undantag för varor, avsedda att transiteras eller omlastas.

Då tillfälligt förvarande i entrepå i avvaktan på transitering eller omlastning är tillåten, skola vapen,

ammunition och krigsmateriel, som ankomma på dessa villkor, icke anses såsom importerade, under

förutsättning att försändelserna åtföljas av ett tillståndsbevis eller liknande handling, som avses i

art. 4 i denna konvention, utvisande något annat land som bestämmelseort.

2 Vapen, ammunition och krigsmateriel, ingående i kategori I och kategori II, skola angivas åtskilda.

3 Namnet å det land, som utfärdat tillståndsbevis eller motsvarande, i art. 4 i denna konvention

nämnd handling. Då moderlandet gör framställning å en kolonis eller besittnings med självständigt

tullsystem vägnar, skall denna koloni eller besittning angivas som bestämmelseland.

1 I exportlandets lagliga betalningsmedel. För den händelse de angivna värdena skulle utgöra

resultatet av en omräkning efter guldmyntfot, skall denna kolumns överskrift uttryckligen angiva

detta. I alla fall skola värdena angivas utom i vad angår prover enligt konventionens art. 3, tredje

stycket, i fråga om vilka denna förpliktelse icke förefinnes.

68

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

USTE

Catégorie I.

Armes, munitions et ma-

tériels de guerre, exclusive-

ment cantus four et desti-

nés å la guerre terrestre,

namie ou adrienne.

Armes, munitions et

matériels exclusivement

Gonius pour et destinés

å la guerre terrestre, na-

vale ou aérienne, tant

ceux qui entrent ou entre-

ront dans 1’armement des

forces armées de tout

Etat, que ceux qui, ayant

cessé de faire partie de cet

armement, restent sus-

ceptibles d’utilisation mi-

litaire, å 1’exclusion de

toute autre utilisation.

Sont exceptés les armes,

munitions et matériels

qui, tout en répondant

å la définition ci-dessus,

rentrent dans une autre

catégorie.

Ces armes, munitions

et matériels sont répar-

tis sous les douze rub-

riques suivantes:

1. Eusils, mousquetons,

carabines (nombre).

2. a) Mitrailleuses, fu-

sils-mitrailleurs,

pistolets-mitrail-

leurs de tous ca-

libres (nombre);

b) Affuts pour mit­

railleuses (nom­

bre);

c) Dispositifs per-

mettant le tir å

travers 1’hélice

(nombre). 3

3. Projectiles et muni­

tions pour les armes

énumérées aux numé-

SCHEDULE

Categorv I.

Arms, Ammunition and

Implements of War exclu-

sivély designed and inten-

ded för Land, Sea or Aeri-

al War färe.

Arms and ammunition

and implements exclusi-

vely designed and inten-

ded for land, sea or aerial

warfare, winch are, or

shall be, comprised in the

armament of the armed

forces of any State, or

winch, if they havé been,

are no longer comprised

in such armament but

are capable of military to

the exclusion of any other

use, except such arms,

ammunition aud imple­

ments which, though in-

cluded in the above de­

finition, are covered in

other categories.

Such arms, ammuni­

tion and implements are

comprised in the follow-

ing twelve headings:

1. Rifles, muskets, car-

bines (number).

2. (a) Machine-guns, au-

tomatic rifles and

machine-pistols of

all calibres (num­

ber);

(b) Mountings for

machine-guns

(number);

(c) Interrupter gears

(number).

3. Projectiles and am­

munition for the arms

enumerated in Nos. 1

FÖRTECKNING.

Kategori I.

Vapen, ammunition och

krigsmateriel, uteslutande

tillverkade och avsedda för

krig till lands, till sjöss

eller i luften.

Vapen, ammunition och

materiel, uteslutande till­

verkade och avsedda för

krig till lands, till sjöss el­

ler i luften, som ingå eller

komma att ingå i någon

stats väpnade styrkors

beväpning eller vilka icke

längre ingå i dylik beväp­

ning men fortfarande ute­

slutande kunna nyttjas för

militära ändamål med un­

dantag för dylika vapen,

ammunition och materi­

el, vilka, ehuru innefat­

tade i ovanstående defini­

tion, äro att hänföra till

annan kategori.

Sådana vapen, ammu­

nition och materiel upp­

delas på följande tolv

rubriker:

1. Gevär, musköter, kar-

biner (antal).

2. a) Kulsprutor, kul-

sprutegevär och

kulsprutepistoler

av alla kalibrar

(antal);

b) Lavettage för kul­

sprutor (antal);

c) Anordningar å flyg­

maskiner för med­

givande av kulspru-

teskjutning mel­

lan propellerbladen

(sy nkr oniserings-

anordningar) (an­

tal).

3. Projektiler och am­

munition till under

mom. 1 och 2 här

Kungl. Majlis proposition nr lil.

69

ros 1 et 2 ci-dessus

(nombre).

4. Apparens de pointage,

y compris les appa­

rens de visée aériens

pour le tir et le lance-

ment de bombes, et

les apparens de rég-

lage de tir (nombre).

5. a) Canons longs et

courts et obusiers

de calibre inféri-

eur å 15 centi­

na etres (5,9 pouces)

(nombre);

b) Canons longs et

courts et obusiers

de calibre égal ou

supérieur å 15 cen-

timétres (5.9

pouces) (nombre);

c) Mortiers de tous

modéles (nombre);

d) Voitures-canons

(nombre),

af futs

(nombre), récupé-

rateurs (nombre),

accessoires de

montage (poids).

6. Projectiles et muni-

tions pour les armes

énumérées au numero

5 ci-dessus (nombre).

7. Apparens et engins

servant au lancement

de bombes, torpilles,

grenades sous-marines

et autres sortes de

projectiles (nombre).

8. a) Grenades (nombre);

b) Bombes (nombre);

c) Mines de terré,

mines sous-ma-

rines fixes et dé-

rivantes, et gre­

nades sous-ma-

rines (nombre);

d) Torpilles automo-

biles (nombre).

9. Artifices pour les

armes, apparens et

and 2 above (nurn­

berg

4. Gun-sigbting appara-

tus including aerial

gun-sights and bomb-

sights, and fire-con-

trol apparatus (num-

ber).

5. (a) Cannon, long or

short, and howit-

zers, of a calibre

less thån 5.9

inches (15 cm.)

(number);

(b) Cannon, long or

short, and howit-

zers, of a calibre

of 5.9 inches (15

cm.) or above

(number);

(c) Mörtars of all

kinds (number);

(d) Gun carriages

(number), mount-

ings (number), re-

cuperators (num­

ber), accessories

for mountings

(weight).

6. Projectiles and am­

munition for the arms

enumerated in No. 5

above (number).

7. Apparatus for the

discharge of bombs,

torpedoes, depth char-

ges and other kinds of

projectiles (number).

8. (a) Grenades (number);

(b) Bombs (number);

(c) Land mines, sub-

marine ' mines,

fixed or floating,

depth charges

(number);

(d) Torpedoes (num­

ber).

9. Appliances for use

■with the above arms

ovan uppräknade va­

pen (antal).

4. Sikten och riktinstru-

ment, däri inbegri­

pet luftsiktinstrument

och bombsiktmedel,

samt eldledningsin-

strument (antal).

5. a) Korta och långa

kanoner och hau-

bitser av mindre

kaliber än 5.9 tum

(15 cm.) (antal);

b) Korta och långa

kanoner och hau-

bitser av 5.9 tums

(15 cm.) kaliber

eller därutöver

(antal);

c) Mörsare av alla

slag (antal);

d) Kanonvagnar (an­

tal), lavettage (an­

tal), rekylanord­

ningar (antal), till­

behör till lavettage

(vikt).

6. Projektiler och am­

munition till under

mom. 5 här ovan upp­

räknade vapen (an­

tal).

7. Apparater för ut-

skjutning av bomber,

torpeder, undervat-

tensbomber och andra

slag av projektiler

(antal).

8. a) Handgranater (an­

tal);

b) Bomber (antal);

c) Jordminor, under-

vattensminor, så­

väl förankrade

som drivande, un-

dervattensbomber

(antal);

d) Torpeder (antal).

9. Anordningar för bru­

ket av ovannämnda

70

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

engins ci-dessus

(nombre).

10. Baionnettes (nom­

bre).

11. Chars de combats

(tanks) et automo-

biles blindées (nom­

bre).

12. Armes et munitions

non énumérées ci-des-

sus (nombre ou poids).

Les piéces détacbées

des articles rentrant dans

les rubriques ci-dessus,

entiérement f irnes, et

utilisables exclusivement

pour le montage et la

reparation desdits articles

ou comme piéces de re-

change doivent étre in-

diquées séparément par

leur poids sous cbacune

des rubriques ci-dessus

ou dans les subdivisions

de la catégorie å laquelle

elles appartiennent.

Catégorie II.

Armes et munitions

•pouvant étre utilisées d

la guerre et d d’autres

usages.

1. Pistolets et revolvers

automatiques ou å char-

gement automatique et

leurs modéles perfection-

nés, se tirant en s’épau-

lant ou d’une seule main,

d’un calibre supérieur å

6,5 millimétres et d’une

longueur de canon su-

périeure å 10 centimétres

(nombre).

2. Armes å feu, congues

pour, destinées ou adap-

tées å des usages non

militaires, telles que les

armes de sport ou de

défense personnelle, mais

and apparatus (num-

ber).

10. Bayonets (number).

11. Tanks and armoured

cars (number).

12. Arms and ammuni­

tion not specified in

tile above enume-

ration (number or

weight).

Component parts, com-

pletely finished, of the

articles covered by the

above headings, if capable

of being utilised only in

the assembly or repair

of the said articles, or

as späre parts, should be

entered separately, by

weight, under each of

the above headings or

sub-headings to which

they belong.

Category II.

Arms and Ammunition

capable of lise both för

Military and Other Pur­

poses.

1. Pistols and revolvers,

automatic or self-loading,

and developments of the

same, designed for single-

handed use or fired from

the shoulder, of a calibre

greater thån 6.5 mm.

and length of varrel great­

er thån 10 cm. (number).

2. Fire-arms designed,

intended or adapted for

non-military purposes,

such as sport or personal

defence, that will fire

cartridges that can be

vapen och redskap

(antal).

10. Bajonetter (antal).

11. Stridsvagnar (tanks)

och pansrade auto-

mobiler (antal).

12. Här ovan icke upp­

räknade vapen och

ammunition (antal

eller vikt).

Lösa, fullständigt fär-

digarbetade delar till före­

mål tillhörande grupp A,

som uteslutande äro an­

vändbara för samman­

sättning eller reparation

av nämnda föremål eller

såsom reservdelar.

Kategori II.

Vapen och ammunition,

som hunna användas både

för krigsbruk och för andra

ändamål.

1. Hel- eller halvautoma­

tiska pistoler och re­

volvrar samt förbätt­

rade typer av dylika

vapen, avsedda för

skottlossning med en

hand eller med axel­

stöd, av en kaliber

överstigande 6.5 mm.

samt med lopp, vars

längd överstiger 10 cm.

(antal).

2. Eldvapen, tillverkade

eller lämpade för icke

militära ändamål, så­

som för sport och för

personligt skydd, men

vilka kunna bruka sam-

Kungl. Majds proposition nr lil.

71

qui peuvent utiliser les

mémes munitions que les

armes å feu désignées

dans la Catégorie I; autres

armes å feu rayées, se

tirant en s’épaulant, dont

le calibre est egal ou su-

périeur å 6 millim etres

et qui ne figurent pas

dans la Catégorie I, å

1’exception des armes å

feu rayées å canon bas-

culant (nombre).

3. Munitions pour les

armes énumérées bous

les

deux numéros ci-dessus,

å 1’exception des muni­

tions rentrant dans la

Catégorie I (nombre).

4. Sabres et lances

(nombre).

Les piéces détachées

des artides rentrant dans

les rubriques ci-dessus,

entiérement fides, et uti-

lisables exclusivement

pour le montage et la

reparation desdits arth­

ies ou comme piéces de

rechange doivent étre in-

diquées séparément par

leur poids sous cbacune

des rubriques ci-dessus

ou dans les subdivisions

de la catégorie å laquelle

elles appartiennent.

fired from fire-arms in

Category I. Other rifled

fire-arms, firing from tile

shoulder of a calibre of

6 mm. or above not in-

cluded in Category I,

with tile exception of

rifled fire-arms with a

“break-down” action

(number).

3. Ammunition for the

arms enumerated in the

above two headings, with

the exception of ammuni­

tion covered by Category

I (number).

4. Swords and lances

(number).

Component parts, com-

pletely finished, of the

artides covered by the

above headings, if capable

of being utilised only in

the assembly or repair

of the said artides, or as

späre parts, should be

entered separately, by

weight, under each of the

above headings or sub-

headings to which they

belong.

ma slags ammunition

som eldvapen till­

hörande kategori I;

övriga rafflade eldva­

pen, avsedda för skott­

lossning med axelstöd

och med kaliber upp­

gående till eller över­

stigande 6 mm. och

som icke ingå i kate­

gori I, med undantag

för rafflade eldvapen

med för laddning fäll­

bar pipa (antal).

3. Ammunition för under

ovanstående två punk­

ter uppräknade vapen

med undantag för am­

munition, som är att

hänföra till kategori I

(antal).

4. Sablar och lansar (an­

tal).

Lösa, fullständigt fär-

digarbetade delar till un­

der A. hänförbara före­

mål, som äro användbara

uteslutande för samman­

sättning och reparation av

sagda föremål eller som

reservdelar.

72

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

Annexe II.

CONTROLE DANS LES

ZONES SPECIALES.

Section I.

Controle å tene.

§ I-

Les artides rentrant

dans les Catégories I, II,

IV et V, admis sur le

territoire d’un Etat, co-

lonie, protectorat ou pays

sous mandat, situé dans

les zones spéciales, å l’ex-

ception desdits artides

importés par des parti-

culiers pour leur usage

personnel en vertu d’une

autorisation accordée par

les autorités de ce terri­

toire, seront déposés par

1’importateur å ses frais

et risques dans un dépot

public placé sous la garde

exclusive et le controle

permanent desdites au­

torités ou de leurs agents,

dont un au moins devra

appartenir å la force ar-

mée, et qui en consta-

teront officiellement l’en-

trée.

La sortie du depot pu­

blic devra étre préalable-

ment autorisée par ees

autorités. Cette autori­

sation ne pourra étre

donnée que pour un trans­

port å destination d’un

autre dépot public ou

Annex II.

SUPERVISION WITH-

IN THE SPECIAL ZO­

NES.

Section I.

Supervision on Land.

§

1

.

All artides covered by

Categories I, II, IV and

V admitted into tbe ter-

ritory of a State, colony,

protectorate or mandated

territory situated in tbe

special zones, except sucb

artides imported by in-

dividuals for their per­

sonal use under an au-

thorisation issued by the

authorities of the terri­

tory concerned, shall be

deposited by the impor­

ter at his own expense

and risk in a public

warehouse maintained un­

der the exclusive custody

and permanent supervi­

sion of the authorities

aforesaid or their officials,

of whom at least one

must be a member of

their armed forces, and

who shall keep an official

record of such deposit.

Every withdrawal from

a public warehouse must

be authorised beforehand

by such authorities. No

such authorisation shall

be given except for the

purposes of transfer to

another public warehouse

Bilaga II.

KONTROLLEN I DE

SÄRSKILDA ZONER­

NA.

Avdelning I.

Kontroll till lands.

§ 1-

De i kategorierna I,

II, IV och V ingående

föremål, som tillåtits in­

föras på inom de sär­

skilda zonerna belägen

stats, kolonis, protekto­

rats eller mandatområ­

des territorium, med un­

dantag för föremål av

nämnda slag, som im­

porterats av enskilda per­

soner för deras personli­

ga bruk i enlighet med

ett av detta territoriums

myndigheter beviljat till­

stånd, skola av impor­

tören på dennes bekost­

nad och risk deponeras i

en offentlig depå, som står

under uteslutande över­

inseende och ständig kon­

troll av nämnda myn­

digheter eller ombud för

dem, av vilka minst ett

skall tillhöra deras väp­

nade styrkor och vilka

skola officiellt konstatera

varornas ankomst.

För utbekommande av

föremål från den offentliga

depån erfordras tillstånd

av dessa myndigheter.

Detta tillstånd må icke

givas annat än för trans­

port till en annan offent­

lig depå eller en enskild,

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

73

d’un depot privé dument

agrée par lesdites auto-

rités, ou pour une livrai-

son å des particuliers

ayant prouvé å la sa-

tisfaction de ees auto-

rités que les articles leur

sont nécessaires pour leur

usage personne!.

Sont exceptés de toute

formalité å 1’entrée et å

la sortie des dépöts pu­

blica les articles destinés å

Farmement de la force

publique ou å la défense

du territoire.

§

2

.

Aucun dépot privé d’ar-

ticles rentrant dans les

Catégories I, II, IV et

V ne pourra exister dans

les zones spéciales sans

une autorisation des au-

torités de 1’Etat, colonie,

protectorat ou pays sous

mandat. Un tel dépot

devra étre un local spéci-

alement elos et ne pos-

sédant qu’une entrée qui

sera pourvue de deux

serrures, dont 1’une ne

pourra étre ouverte que

par un agent des auto-

rités.

Le depositaire sera res-

ponsable des quantités

cFarticles introduites dans

son dépot; il devra en

justifier å toute réquisi-

tion des autorités.

Ces articles ne pourront

sortir du dépot, ni étre

transportés ou cédés sans

une autorisation spéciale.

Les détails portés sur ces

autorisations seront notés

sur un registre spécial

coté et paraphé.

or to a private warehouse

duly approved by tile said

autborities or for delivery

to individuals who havé

proved to the satisfak­

tion of the said authori-

ties that the articles are

necessary to them for their

personal use.

Articles required for

the equipment of the

national forces or for the

defence of the territory

are exempted from ali

formalities in connection

with deposit in or with-

drawal from a public

warehouse.

§ 2.

No private warehouse

for articles covered by

Gategories I, II, IV and V

shall be allowed within

the special zones unless

authorised by the autho-

rities of the State, colony,

protectorate or mandated

territory. Such warehouse

must consist of enclosed

premises, reserved for

that purpose and having

only one entry, which

must be fitted with two

locks, one of which can

be opened only by offi-

cials of the authorities.

The person in charge of

the warehouse shall be

responsible for all such

articles deposited themin

and must account for

them on demand by the

authorities.

Such articles must not

be withdrawn from the

warehouse nor be trans­

ported or transferred with-

out a special authorisa-

tion. The partieulars en-

tered on such authorisa-

tions shall be noted in a

special register numbered

and initialled.

av nämnda myndigheter

vederbörligen godkänd

depå eller för leverans till

enskilda, som inför dessa

myndigheter på ett till­

fredsställande sätt styrkt,

att föremålen äro nöd­

vändiga för dem för deras

personliga bruk.

Från varje formalitet

vid ankomsten till och

utförseln från de offent­

liga depåerna undantagas

föremål, avsedda för be-

väpningen av nationella

styrkor eller för territo­

riets försvar.

§

2

.

Ingen enskild depå för

föremål, ingående i kate­

gorierna I, II, IV och V,

må förefinnas i de sär­

skilda zonerna utan till­

stånd av myndigheterna

i staten, kolonin, protek­

toratet eller mandatom­

rådet. En dylik depå bör

bestå av särskilt avskilda

lokaler med endast en

ingång, som skall vara

försedd med två lås, av

vilka det ena må öppnas

endast av ett ombud för

myndigheterna.

Depositarien skall vara

ansvarig för de föremål,

som införts i hans depå,

och skall på begäran av

myndigheterna redovisa

för dem.

Dessa föremål må icke

uttagas ur depån och ej

heller transporteras eller

överlåtas utan särskilt

tillstånd. Detalj föreskrif­

terna rörande dessa till­

stånd skola antecknas i

ett särskilt numrerat och

paraferat register.

74

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

Toute arme, importée

en vertu des stipulation

du § 1 par un particulier

pour son usage person­

ne!, ou transportée en

vertu des stipulation du-

dit § d’un dépot public

dans un depot privé ou

chez un particulier, doit

étre enregistrée. Cette

arme sera estampillée si

elle ne pörte pas déjå

une autre marque ou un

numéro permettant de

1’identifier. La marque

ou le numéro sera indiqué

sur le permis de port d’ar-

mes délivré par les auto-

rités.

§ 3.

La fabrication et l’a-

justage des artides ren-

trant dans les Catégories

I, II, IV et V sont inter-

dits en dehors des éta-

blissements installés dans

1’intérét de la défense

du territoire ou pour le

maintien de Nordre public

par les autorités du terri­

toire ou, dans les pays

placés sous mandat, par

les autorités sous le con-

trole de la Puissance man-

dataire.

La réparation de ees ar­

tides ne pourra étre ef-

fectuée que dans les é-

tablissements installés par

les autorités ou dans les

établissements privés qui

auraient re§u, å cet effet,

une autorisation des dites

autorités; cette autorisa­

tion ne sera accordée

que moyennant des ga-

ranties assurant 1’obser-

vation des régles posées

pär la présente (konven­

tion.

Every arm imported

under the provisions of

§ 1 by an individual for

his personal use or trans-

ferred under the pro­

visions of the same §

from a public warehouse

to a private warehouse

or a private individual

must be registered. A

mark shall be stamped

thereon if it does not al­

ready bear another mark

or a number sufficient

for Identification. The

mark or number shall be

noted in the licence to

carry arms issued by the

authorities.

§

3

.

The manufaeture or as-

sembly within the special

zones of artides covered

by Categories I, II, IV

and V is prohibited other-

wise thån in establish-

ments instituted for the

defence of the territory

or maintenance of public

order by the authorities

of the territory concerned,

or in the case of mandated

territory by such authori­

ties under the supervi­

sion of the mandatory

Power.

The repair of such ar­

tides shall only be car-

ried out in establishments

instituted by the autho­

rities or in private estab­

lishments which shall

havé been authorised for

thia purpose by the said

authorities. Such autho-

risation shall not be

granted without guaran-

tees for the observance

of the rules of the present

Convention.

Varje vapen, som im­

porterats av en enskild

person i enlighet med

bestämmelserna i § 1 för

hans personliga bruk eller

i enlighet med bestäm­

melserna i nämnda para­

graf transporterats från

en offentlig depå till en

enskild depå eller till en

enskild person, skall re­

gistreras. Dylikt vapen

skall stämplas, örn det

icke redan är försett med

annat märke eller ett

nummer, varigenom det

kan identifieras. Märket

eller numret skall angivas

å det av myndigheterna

utfärdade tillståndsbevi-

set att bära vapen.

§ 3.

Det är förbjudet att

tillverka och samman­

sätta föremål, ingående i

kategorierna I, II, IV och

V, annorstädes än inom

anläggningar avsedda för

territoriets försvar eller

för upprätthållandet av

den allmänna ordningen

genom territoriets myn­

digheter eller, i vad angår

mandatområdena, genom

de under mandatmaktens

kontroll stående myndig­

heterna.

Reparation av sådana

föremål må icke äga rum

annat än inom av myndig­

heterna upprättade an­

läggningar eller inom en­

skilda anläggningar, som

erhållit tillstånd härtill

av nämnda myndigheter.

Sådant tillstånd skall en­

dast meddelas mot ga­

rantier, som säkerställa

iakttagandet av denna

konventions föreskrifter.

Kungl. Majlis proposition nr lil.

75

Section II.

Contröle en mer.

§ 1-

Les cargaisons d’articles

rentrant dans les Caté-

gories I, II, IV et V et

embarquées sur des

alléges, clialands ou na-

vires visés å 1’alinéa 3

de 1’Article 20, devront

faire l’objet d’une autori-

sation spéciale délivrée

par les autorités de l’Etat,

colonie, protectorat ou

pays sous mandat dans

lemuel a lieu 1’embarque-

ment; Gette autorisation

spéciale devra contenir

les indications spécifiées

au § 2 ci-aprés. Les ar­

tides ainsi transportés se­

loni, en outre, assuj ettis

aux stipulation de la

présente Convention.

§ 2.

Les autorisations spé-

ciales prévues au § 1 de

la Section II de la pré­

sente Annexe devront con­

tenir les indications sui-

vantes:

a) Natura et quan-

tité des artides qui

font 1’objet de la car-

gaison;

b) Nom du navire

sur lequel la cargaison

doit étre cbargée;

c) Nom du destina-

taire définitif;

d) Port d’embarque-

ment et de débarquement.

Il devra étre certifié

sur ees autorisations

qu’elles ont été délivrées

conformément aux stipu­

lation de la présente

Convention.

Section II.

Maritime Supervision.

Cargoes of artides cov-

ered by Categories I, II,

IV and V shipped on

board the ligbters, barges

or coasting vessels re-

ferred to in Artide 20,

paragrapb 3, must be

covered by a special li-

cence issued by tile autho-

rities of the State, colony,

protectorate or mandated

territory in winch such

cargoes are shipped, and

containing the particu-

lars specified in § 2 here-

of. All artides so shipped

shall in addition be

subject to the provision

of the present Conven­

tion.

§ 2.

Special licences referred

to in § 1 of Section II of

the present Annex shall

contain the following par-

ticulars:

(a) A statement of

the nature and quantity

of the artides in respect

of which the licence is

issued. h

(b) The name of the

vessel on which the

cargoes are to be ship­

ped.

(c) The name of the

ultimate consignee.

(d) The ports of kad­

ing aud decharge.

It shall be certified

on such licences that they

havé been issued in con-

formity with the provi­

sions of the present Con­

vention.

Avdelning II.

Kontroll till sjöss.

§ 1.

Laster, bestående av

föremål, som ingå i kate­

gorierna I, II, IV och V,

och inlastats å liktare,

pråmar eller fartyg, som

avses i art. 20, tredje

stycket, skola utgöra fö­

remål för ett särskilt till­

stånd, utfärdat av myn­

digheterna i den stat, ko­

loni, protektorat eller

mandatområde, där in-

lastningen ägt rum, och

innehållande de i § 2 här

nedan angivna uppgif­

ter. Sålunda transporte­

rade föremål skola dess­

utom vara underkastade

bestämmelserna i denna

konvention.

§ 2

.

De särskilda tillstånd,

som avses i § 1 i avd. II

i denna bilaga, skola in­

nehålla följande uppgif­

ter:

a) Beskaffenheten

och mängden av de

föremål, som ingå i

lasten;

b) Namnet å det far­

tyg, å vilket lasten

skall skeppas.

c) Namnet å den

slutgiltige mottagaren.

d) Lastnings- och

lossningshamnarna.

Å dessa tillstånd skall

intygas, att de utfär­

dats i enlighet med be­

stämmelserna i denna

konvention.

76

Kungl. Majlis proposition nr lil.

§ 3.

L’autorisation d’arbo-

rer le pavillon (Tune

Haute Partie Contrac-

tante ne peut étre accor-

dée par les autorités spé-

cifiées å 1’alinéa b) ci-

dessous qu’aux trois con-

ditions suivantes:

a) Les propriétaires

doivent étre ou des

ressortissants de la

Puissance dont ils de-

mandent å arborer le

pavillon, ou des so-

ciétés qui ont la natio-

nalité de ladite Puis­

sance d’aprés sa lé-

gislation;

b) Lesdits proprié­

taires seront tenus d’é-

tablir qu’ils possédent

bona fide des biens-

fonds dans la circon-

scription des autorités

å qui est adressée la

demande, ou de four­

ir aux dites autorités

rine caution solvable

pour la garantie de

toutes amendes qu’ils

pourraient encourir;

c) Lesdits proprié­

taires, amsi que le ca­

pitaine du navire

doivent fournir la

preuve qu’ils jouissent

(Tune bonne réputation,

et notamment qu’ils

n’ont j amais été con-

damnés pour transport

irrégulier d’armes, de

munitions ou de maté-

riels de guerre.

§ 3.

An authorisation to fly

the tlag of a High Con-

tracting Party may only

be granted by the autho-

rities mentioned in para-

graph (b) below, and sub-

ject to the three following

conditions:

(a) The owners must

be nationals of the

Power whose flag they

claim to fly or com-

panies who are natio­

nals under the laws of

that Power.

(6) The owners must

havé furnished proof

that they are bona fide

owners of real estate

in the territory of the

authorities to whom

the application for a

licence is addressed, or

havé given to such

authorities sufficient

guarantees for the pay-

ment of any fines to

which they may be-

come liable.

(c) The owners and

the captain of the ves­

sel must havé furnished

proof that they en joy a

good reputation and,

in particular, that they

havé never been con-

victed of illicit con-

veyance of arms or

ammunition or imple-

ments of war.

§ 4.

§ 4.

Tout navire indigéne, All nata ve vessels be-

pour étre autorisé å ar- före they are authorised

hörer le pavillon d’une to fly the flag of a High

Haute Partie Contrac- Gontracting Party shall

tante, devra s’étre con- havé complied with the

ormé aux dispositions following regulations for

§ 3.

Tillstånd att föra en

Hög Fördragsslutande

Parts flagga må endast

meddelas av de i mom. b)

här nedan angivna myn­

digheter på följande tre

villkor:

a) Ägarne skola an­

tingen vara medbor­

gare i det land, vars

flagga de begära att

få föra, eller vara bo­

lag, som äro av nämn­

da makts nationalitet

enligt dess lagstiftning.

b) Det skall åligga

ägarne att visa, att

de bona fide äga fast

egendom inom de myn­

digheters förvaltnings­

område, till vilka fram­

ställningen göres, eller

lämna nämnda myn­

digheter tillräcklig sä­

kerhet för betalningen

av samtliga böter, som

de kunna ådraga sig.

c) Ägarne ävensom

fartygets befälhavare

skola lämna bevis för

att de åtnjuta gott an­

seende och särskilt att

de aldrig dömts för o-

tillåten transport av

vapen, ammunition el­

ler krigsmateriel.

§ 4.

Var j e inf ödingef arty g

skall för att erhålla till­

stånd att föra en Hög

Fördragsslutande Parts

flagga hava ställt sig ne­

danstående bestämmelser

Kungl. Majds proposition nr lil.

77

ci-dessous, en vue de son Identification en meri

a) Les lettres initiales du port d’attache du na vire indig ene, suivies de son numero d’en- registrement dans la serie des numéros de ce port, devront étre gravées et peintes en blanc sur fond noir, sur le franc-bord et å l’ar- riére de chaque bord, et placées de maniére å pouvoir étre aisément distinguées de loin;

b) L’indication du tonnage net du navire indig ene devra égale- ment, si possible, étre gravée et peinte å l’in- térieur de la coque, å un emplacement bien visible.

§ 5.

Les régles visées å 1’Ar­ tide 24 de la présente Convention sont les sui- vantes:

1. Lorsqu’un båtiment de guerre appartenant å une des Hautes Parties Contractantes rencontre, dans la zone maritime, mais en dehors des eaux territoriales, un navire présumé indigéne, de moins de 500 tonnes (ton­ nage net),

a) arborant le pa- villon de 1’une des

Hautes Parties Con­ tractantes, ou

b) n’arborant pas de pavillon, le commandant du bå­ timent de guerre, s’il a de bonnes raisons de croire que ledit navire arbore le pavillon d’une des Hautes

Parties Contractantes sans en avoir le droit, ou

tile purpose of their Iden­ tification at sea:

(a) The initial letters of tile port of registra- tion of tile native ves­ sel, followed by the vessel’s registration number in the serial port numbers, must be incised and painted in white on black ground on both quarters of each vessel in suell a position as to be easily distinguishable from a distance.

(b) The net tonnage of the native vessel shall also, if practicable, be incised and pain­ ted inside the hull in a conspicuous position.

§ 5.

The regulations refer' red to in Article 24 of the present Convention are as follows:

1. When a warship be- longing to one of the High Contracting Parties encounters within the ma­ ritime zone but outside territorial waters a pre- sumed native vessel of under 500 tons burden (net tonnage),

(a) Flying the tlag of one of the High Con­ tracting Parties, or

(b) Flying no flag,

and the Commanding Of­ ficer of the warship has good reason to believe that the said vessel is flying the flag of any High Contracting Party without being entitled to

till efterrättelse i och för dess identifierande till sjöss.

a) Initialerna till far­ tygets registreringsort jämte dess registrerings­ nummer i denna hamns nummerserie skola in­ graveras och målas i vitt på svart botten på fartygets båda sidor och placeras på sådant sätt, att de lätt kunna urskiljas på långt av­ stånd,

b) Uppgift å infö- dingefartygets netto­ tonnage skall likaledes örn möjligt ingraveras och målas på insidan av skrovet på ett synligt ställe.

§ 5.

De i art. 24 i denna konvention avsedda före­ skrifter äro följande.

1. Då ett krigsfartyg tillhörande en Hög För- dragsslutande Part inom havszonen men utanför territorialvattnen möter ett fartyg, som antages vara ett infödingefartyg med ett nettotonnage, un­ derstigande 500 ton,

a) som för en Hög

Fördragsslutande Parts flagga eller

b) icke för någon flagga, må befälhavaren å krigsfartyget, om han har goda grunder antaga, att nämnda fartyg för en Hög

Fördragsslutande Parts flagga utan att hava rätt därtill eller utan tillstånd

78

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

transporte irréguliére-

ment des artides rentrant

dans les Catégories I,

II, IV et V, pourra arréter

ce navire en vue de pro-

céder å la vérification

de la nationalité dudit

par 1’examen du titre

autorisant le port du pa-

villon, å 1’exclusion de

tout autre document.

2. Sera présumé in-

digéne tout navire qui

présente 1’apparence d’un

navire indigéne d’aprés

sa construction et son

gréement.

3. A Feffet de vérifier

la nationalité du navire

suspect, un canot com-

mandé par un officier

en uniforme pourra étre

envoyé å bord de ce na­

vire apres qu’on l’aura

hélé pour lui donner avis

de cette intention. L’of-

ficier envoyé å bord du

navire devra procéder a-

vec tous les égards et

tous les ménagements pos-

sibles. Avant de quitter

le navire, il dressera un

procés-verbal suivant la

forme et dans la langue

en usage dans le pays

auquel il appartient. Ce

procés-verbal, qui con-

statera les faits, sera daté

et signé par 1’officier.

Au cas ou il n’y aurait

å bord du båtiment de

guerre d’autre officier que

le commandant, les opé-

rations ci-dessus prévues

pourront étre accomplies

par un sous-officier que

désignera le commandant.

Le capitaine ou patron

du navire arrété, ainsi que

les témoins, seront in-

vités å signer le procés-

do so, or is illicitly con-

veying artides covered by

Categories I, II, IV and V,

lie may proceed to stop

the vessel in order to

verify the nationality of

the vessel by examining

the document authorising

the flying of the tlag, but

no other document.

2. Any vessel which

presents the appearance

of native budd and rig

may be presumed to be

a native vessel.

3. For the purpose of

verifying the nationality

of the suspected vessel,

a boat commanded by a

commissioned officer in

uniform may be sent to

visit the vessel after she

has been hailed so as to

give notice of such inten­

tion. The officer sent on

board the vessel shall act

with all possible consi-

deration and moderation.

Before leaving the vessel,

the officer shall draw up

a proces-verbal in the

form and language in use

in his own country. This

proces-verbal shall state

the facts of the case and

shall be dated and signed

by the officer.

Should there be on

board the warship no

commissioned officer oth­

er thån the Commanding

Officer, the above pre-

scribed operations may be

carried out by a warrant,

petty or non-commission-

ed officer at the discre­

tion of the Commanding

Officer.

The captain or master

of the vessel visited, as

well as the witnesses, shall

be invited to sign the pro-

transporterar föremål, in­

gående i kategorierna I,

II, IV och V, beordra

fartyget att stoppa för att

verifiera dess nationalitet

genom att granska till-

ståndsbeviset att föra

flaggan men ingen annan

handling.

2. Varje fartyg, vars

konstruktion eller tack­

ling ger det utseende av

ett infödingefartyg, skall

antagas vara ett infö­

dingefartyg.

3. I syfte att verifiera

det misstänkta fartygets

nationalitet må en båt,

under befäl av en uni-

formsklädd officer, ut­

sändas till fartyget, sedan

det anropats för att un­

derrättas om denna av­

sikt. Den officer, som

sänts ombord å fartyget,

skall iakttaga all möj­

lig hänsynsfullhet. Innan

han lämnar fartyget, skall

han upprätta ett proto­

koll i den form och på

det språk, som användas

i det land han tillhör.

Detta protokoll skall an­

giva de faktiska omstän­

digheterna samt dagteck-

nas och undertecknas av

officeren.

För den händelse om­

bord å krigsfartyget icke

skulle finnas annan offi­

cer än fartygschefen, kun­

na ovan angivna åtgär­

der vidtagas av en av

denne utsedd under of f ic er.

Befälhavaren eller skep­

paren å det anhållna far­

tyget samt vittnena skola

uppmanas att underteck-

Kungl. Majlis proposition nr lil.

79

verbal et auront le droit

d’y ajouter toutes expli-

cations qu’ils pourront

juger utiles.

4. Dans les cas prévus

au paragraphe 1 a) ci-

dessus, si le droit d’ar-

borer le pavillon ne peut

étre établi, le navire pour-

ra étre conduit dans le

port de la zone maritime

le plus proche ou se trouve

une autorité compétente

de la Puissance dont le

pavillon a été arboré,

et sera remis å cette

autorité. Toutefois, au

cas ou ce port serait å

une distance telle du lieu

de la détention que le

båtiment de guerre soit

obligé de sortir de son

secteur de stationnement

ou de patrouille pour

escorter jusqu’å ce port

le navire détenu, ledit

navire pourra étre con­

duit au port le plus

procbe ou se trouve une

autorité compétente de

Tune des Hautes Parties

Contractantes autre que

celle ä laquelle ressortit

le båtiment de guerre,

pour y étre remis å ladite

autorité. Des dispositions

seront prises immédiate-

ment pour aviser de la

détention 1’autorité com­

pétente représentant la

Puissance intéressée.

Aucune procédure ne

sera engagée contre le

navire ou son équipage

avant 1’arrivée du repré­

sentant de la Puissance

dont le navire arborait

le pavillon, ou sans au-

torisation dudit représen­

tant.

Au lieu de conduire le

navire suspect å un port

ainsi qu’il est prescrit ci-

ces-verbal and shall bave

the right to add to it

any explanations winch

they may consider ex­

pedient.

4. In the cases referred

to in paragraph 1 (a)

hereof, unless the right

to fly the flag can be

established, the vessel

may be conducted to the

nearest port in the mari­

time zone where there is

a competent authority

of the Power whose flag

has been flown and shall

be handed över to such

authority, but if such a

port should be at such

a distance from the point

of detention that the

warship would havé to

leave her station or patrol

to escort the detained

vessel thereto, the vessel

may be taken to the

nearest port where there

is a competent authority

of one of the High Con-

tracting Parties of natio-

nality other thån that

of the warship and hand­

ed över to such autho­

rity, and steps shall at

once be taken to notify

this fact to the compe­

tent authority represent-

ing the power concerned.

No proceedings shall

be taken against the ves­

sel or her crew until the

arrival of the represen­

tative of the Power whose

flag the vessel was flying

or without authority from

such representative.

Instead of conducting

the suspected vessel to

a port as laid down above,

na protokollet och äga

rätt att tillägga de an­

märkningar, som de må

anse vara till gagn.

4. Örn i de fall, som

avses i mom. 1 a) här

ovan, rätten att föra flag­

gan icke kan fastställas,

må fartyget föras till

närmaste hamn inom

havszonen, varest finnes

behörig myndighet, till­

hörande den makt, vars

flagga har förts, och över­

lämnas till denna myn­

dighet. För den händelse

denna hamn är belägen

på sådant avstånd från

platsen för anhållandet,

att krigsfartyget nödsa­

kas lämna sitt statione-

rings- eller patrullerings-

område för att till denna

hamn eskortera det an­

hållna fartyget, må nämn­

da fartyg föras till när­

maste hamn, varest fin­

nes en behörig myndighet,

tillhörande en annan Hög

Fördragsslutande Part än

den, som krigsfartyget

tillhör, för att där över­

lämnas till nämnda myn­

dighet. Åtgärder skola

omedelbart vidtagas för

att örn anhållandet un­

derrätta behörig myndig­

het, representerande ve­

derbörande makt.

Intet förfarande skall

inledas mot fartyget eller

dess besättning före an­

komsten av ombud för

den makt, vars flagga far­

tyget förde, eller utan

tillstånd av nämnda om­

bud.

I stället för att föra

det misstänkta fartyget

till en hamn på sätt här

80

Kungl. Majds proposition nr lil.

dessus, le commandant du

båtiment de guerre qui

détient le navire pourra

le remettre å un båtiment

de guerre de la nation

dont le pavillon a été ar­

bom, si ce dernier consent

å en prendre la charge.

5. La procédure définie

au paragraphe 4 ci-dessus

pourra également étre

suivie si, apres vérifica-

tion du pavillon et mal-

gré la presentation béné-

vole du manifeste, le com­

mandant du båtiment de

guerre persiste å consi-

dérer le navire comme

suspect de transport irre­

gulier d’articles rentrant

dans les catégories I, II,

IV et V.

6. Dans les cas prévus

au paragraphe 1 b) ci-

dessus, s’il est établi, au

cours de la visite faite

å bord du navire que,

si ce dernier n’a pas

arboré de pavillon, il n’a

pas non plus le droit d’ar-

borer le pavillon d’un

Etat reconnu, le navire

— å moins que le carac-

tére licite de sa cargaison

ne soit dument établi

et ne soit reconnu par

1’officier commandant le

båtiment de guerre —

pourra étre conduit au

point de la zone mari-

time la plus proche ou se

trouve une autorité com-

pétente de la Puissance å

laquelle ressortit le båti­

ment de guerre qui a

opéré 1’arrestation pour

y étre remis å ladhé

autorité.

7. L’autorité devant

laquelle le navire suspect

aura été conduit procé-

dera å une enquéte com-

pléte selon ses lois et

the Commanding Officer

of the detaining warship

may hand her över to a

warship of the nation

whose tlag she has flown

if the latter consents to

take charge of her.

5. The procedure laid

down in paragraph 4

may also be followed if,

after the verification of

the tlag and in spite of

the voluntary production

of the manifest, the Com­

manding Officer of the

warship continues to su­

spect the vessel of en-

gaging in the illicit con-

veyance of artides cov-

ered by Categories I,

II, IV and V.

6. In the cases referred

to in paragraph 1 (b)

hereof, if it is ascertained,

as a result of the visit

made on board the vessel

that, whereas it flew no

flag, it was also not en-

titled to fly the flag of a

recognised State, the ves­

sel may, unless the inno-

cent nature of her cargo

can be duly established

to the satisfaction of the

Commanding Officer of

the warship, be conducted

to the nearest point in the

maritime zone where

there is a competent au-

thority of the Power to

which the detaining war­

ship belongs, and shall be

handed över to such au-

thority.

7. The authority before

whom the suspected ves­

sel has been brought shall

institute a full enquiry

in accordance with the

ovan föreskrives må che­

fen å det krigsfartyg, som

anhåller fartyget, över­

lämna det till ett krigs­

fartyg, tillhörande den

nationalitet, vars flagga

förts, örn detta senare

samtycker att taga hand

örn detsamma.

5. I mom. 4 här ovan

angivna förfarande må

likaledes följas, örn che­

fen å krigsfartyget, efter

verifiering av flaggan och

trots frivilligt företeende

av skeppshandlingen, fort­

far att betrakta fartyget

såsom misstänkt för otill-

låten transport av före­

mål, ingående i katego­

rierna I, II, IV och V.

6. Örn det i de fall,

som avses i mom. 1 b)

här ovan, under besöket

ombord å fartyget fast­

ställes att, örn detta icke

förde någon flagga, det

icke heller hade rätt att

föra en erkänd stats flag­

ga, må fartyget — med

mindre dess lasts lagliga

natur vederbörligen visas

och erkännes av befälha­

varen å krigsfartyget —

föras till närmaste plats

inom havszonen, varest

finnes behörig myndighet,

tillhörande den makt, till

vilken det krigsfartyg hör,

som verkställt anhållan­

det, för att där överläm­

nas till nämnda myn­

dighet.

7. Den myndighet, in­

för vilken det misstänkta

fartyget förts, skall verk­

ställa en fullständig un­

dersökning enligt för den-

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

81

réglements nationa ux, et

conformément å la pro­

cedur prévue au para-

graphe 8 ci-dessous.

Cette enquéte aura lieu

en présence d’uu officier

du båtiment qui a détenu

le navire.

Toutefois, au cas ou,

en raison de la mission

confiée au båtiment de

guerre, il ne serait pas

pratiquement possible

qu’un officier de ce bå­

timent assiståt å l’en-

quéte, un affidavit dé-

livré sous serment pär le

commandant du båtiment

de guerre pourra excep-

tionnellement étre accep-

té par 1’autorité qui con-

duit l’enquéte au lieu

et place du témoignage

oral d’un officier de ce

båtiment.

8. a) Dans le cas des

navires visés au para-

graphe 1 a) ci-dessus, si

1’enquéte établit que le

pavillon a été illégalement

arboré, mais que le na­

vire a le droit d’arborer

le pavillon d’un Etat re-

connu, ce navire sera,

si 1’Etat en question est

line des Hautes Parties

Contractantes, remis å

Fautorité la plus proche

de cet Etat; si l’Etat en

question n’est pas une

des Hautes Parties Con­

tractantes, 1’affectation å

donner au navire sera

réglée par un accord entre

l’Etat responsable de la

détention du navire et

1’Etat dont le navire a le

droit d’arborer le pa­

villon. En attendant la

conclusion de cet accord,

le navire restera confié

å la garde des autorités

laws and regulations of

his country and in con-

formity with the proce­

dur laid down in para-

graph 8 below.

This enquiry shall be

carried out in the pre­

sence of an officer of the

detaining warship.

If, however, the pre­

sence of such officer is

impracticable owing to

the duties upon winch

the warship is engaged,

an affidavit sworn by

the Commanding Officer

may in special cases be

accepted by the autho-

rity holding the enquiry

iu place of the oral evi-

dence of an officer of

the warship.

8. (a) lii the case of

vessels referred to in pa-

ragraph 1 (a) above, if

it is proved at this en­

quiry that the flag has

been illegally flown, but

that the vessel is entitled

to fly the flag of a re-

cognised State, she shall,

if that State is one of

the High Contracting Par­

ties, be handed över to

the nearest authoritv of

that State. If sach State

is not a High Contracting

Party, the vessel shall

be disposed of by agree-

ment between the State

responsible for her deten-

tion and the State whose

flag she is entitled to fly,

and, pending such agree-

ment, shall remain in the

custody of the anthon-

ties of the nationality of

the detaining warship.

samma gällande lagar och

föreskrifter och i över­

ensstämmelse med det i

mom. 8 här nedan stad­

gade förfarande.

Denna undersökning

skall äga runi i närvaro

av en officer, tillhörande

det krigsfartyg, som an­

hållit fartyget.

För den händelse på

grund av det uppdrag,

som anförtrotts krigsfar­

tyget, det icke är prak­

tiskt möjligt, att en av

detta fartygs officerare

är närvarande vid under­

sökningen, må i undan­

tagsfall en under edlig

förpliktelse av krigsfar­

tygets chef avgiven för­

klaring godtagas av myn­

digheten, som leder un­

dersökningen, i stället

för muntligt vittnesmål

av en av detta fartygs

officerare.

8. a) Örn i vad angår

de i mom. 1 a) här ovan

avsedda fartyg undersök­

ningen visar, att flaggan

förts utan laglig rätt men

att fartyget har rätt att

föra en erkänd stats flag­

ga, skall detta fartyg,

örn ifrågavarande stat är

en av de Höga Fördrags-

slutande Parterna, över­

lämnas till denna stats

närmaste myndighet. Örn

denna stat icke är en av

de Höga Fördragsslutan-

de Parterna, skall med

fartyget förfaras enligt

överenskommelse mellan

den stat, som är ansvarig

för fartygets anhållande,

och den stat, vars flagga

det äger rätt att föra.

I avvaktan på avslutan­

det av denna överens­

kommelse skall fartyget

förbliva under bevakning

av myndigheter av det

haft. (Nr lil.)

(3

Bihang till riksdagens protokoll 1980.

1 sami. 88

82

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

de la nationalité å la-

quelle appartient le bå-

timent de guerre qui a

détenu le navire.

b) S’il est établi que le

navire détenu arborait

réguliérement son pavil-

lon, mais qu’il se livrait

å un transport irregulier

d’articles rentrant dans

les catégories I, II, IV et

V, les responsables seront

déférés aux tribunaux de

l’Etat dont le navire ar­

borait le pavillon. Le

navire lui-méme demeu-

rera, avec sa cargaison,

sous la garde de 1’autori-

té qui conduit 1’enquéte.

La cargaison illicite pour-

ra étre détruite, selon les

lois et réglements établis

å cet egard.

c) Dans le cas de na-

vires visés au paragraphe

1 b) ci-dessus, s’il est

établi que le navire a le

droit d’arborer le pa­

villon d’une des Hautes

Parties Contractantes,

mais qu’il se livrait å un

transport irrégulier d’ar-

ticles rentrant dans les

Catégories I, II, IV et V,

la procédure définie au

paragraphe précédent

devra étre suivie.

d) Dans le cas de na-

vires visés au paragraphe

1 b) ci-dessus, s’il est

établi que le navire n’a

le droit d’arborer aucun

pavillon et qu’il se livrait

å un transport irrégulier

d’articles rentrant dans

les Catégories I, II, IV et

V, le navire et toute la

cargaison portée en plus

de ees artides seront saisis

par 1’autorité devant la-

(b) If it should be

established that the use

of the flag by the detained

vessel was correct, but

that the vessel was en-

gaged in the illicit con-

veyance of artides cov-

ered by Catégories I, II,

IV and V, those respon-

sible shall be brought

before the courts of the

State under whose flag

the vessel sailed. The

vessel herself and her

cargo shall remain in

charge of the authority

conducting the enquiry.

The illicit cargo may be

destroyed in accordance

with laws and regula-

tions drawn up for the

purpose.

(c) In the case of ves­

sel referred to in para-

graph 1 (b) above, if it

be established that the

vessel had the right to

fly the flag of one of the

High Contracting Parties

but was engaged in the

illicit conveyance of any

of the artides covered by

Catégories I, II, IV and

V, the procedure laid

down in the preceding

paragraph should be fol-

lowed.

(d) In the case of ves­

sel referred to in para­

graph 1 (b) above, if it

be established that the

vessel was not entitled

to fly the flag of any

of the High Contracting

Parties and was engaged

in the illicit conveyance

of any of the artides

covered by Catégories I,

II, IV and V, the vessel

and all cargo carried in

anhållande fartygets na­

tionalitet.

b) Örn det visas, att

det anhållna fartyget i

laga ordning förde sin

flagga men att det verk­

ställde en olaglig trans­

port av föremål, ingåen­

de i kategorierna I, II,

IV och V, skola de an­

svariga ställas inför den

stats domstolar, vars flag­

ga fartyget förde. Far­

tyget självt skall med sin

last förbliva under be­

vakning av den myndig­

het, som leder undersök­

ningen. Den otillåtna las­

ten må förstöras enligt

de i detta avseende ut­

färdade lagar och före­

skrifter.

c) Örn det i vad angår

de i mom. 1 b) här ovan

avsedda fartyg visas, att

fartyget har rätt föra

en Hög Fördragsslutande

Parts flagga men att det

verkställde en olaglig

transport av föremål, in­

gående i kategorierna I,

II, IV och V, skall det i

föregående stycke angiv­

na förfarande följas.

d) Örn det i vad angår

de i mom. 1 b) här ovan

avsedda fartyg visas, att

fartyget icke har rätt

föra någon flagga och att

det verkställde en olaglig

transport av föremål, in­

gående i kategorierna I,

II, IV och V, skall farty­

get och förutom dessa

föremål hela lasten be­

slagtagas av den myn­

dighet, inför vilken får-

Kungl. Maj:ls 'proposition nr lil.

88

q nelle le navire a été

conduit, et qui en dispo-

sera selon ses lois et rege­

ments nationaux. La de-

struction de la cargaison

illicite pourra étre or-

donnée selon les mörnes

lois et réglements.

é) Si 1’autorité chargée

de 1’enquéte conclut å

1’irrégularité de la dé-

tention et du déroute-

ment du navire ou de

toutes autres mesures pri-

ses contre le navire arrété,

elle fixera le cliiffre des

indemnités dues.

9. Si Tofficier qui a

détenu le navire, ou les

autorités dont reléve cet

officier acceptent la de­

cision de ladite autorité,

le montant de 1’indemnité

fixée par elle sera versé å

1’intéressé dans un délai

de six mois å dater du jour

ou elle aura été fixée.

10. Si 1’officier qui a

arrété le navire ou les

autorités dont reléve cet

officier contestent la dé-

cision ou le montant de

rindemnité fixée, Gette

contestation sera soumise

å un tribunal arbitral

composé d’un arbitre de­

siné par le Gouverne-

ment dont le navire ar-

borait le pavillon, d’un

arbitre désigné par le

Gouvernement auquel res-

sortit 1’officier qui a dé­

tenu le navire et d’un

surarbitre choisi par les

deux arbitres ainsi dé-

signés. Les deux arbitres

seront choisis autant que

possible panni les fonc-

tionnaires diplomatiques,

addition to these artides

shall be seized by such

authorities -and disposed

of according to the nation­

al laws and regulations

of the authorities before

wilom tile vessel has been

brought. The destruction

of this cargo may be or­

dered according to the

same laws and regulations.

(e) If the authority

entrusted with the enqui-

ry decides that the de-

tention and diversion of

the vessel or other mea-

sures imposed upon her

were irregular, he shall

assess the amount of the

eompensation which he

considers to be due.

9. If the decision and

assessment of the said

authority are accepted

by the detaining officer

and the authorities to

whom he is subject, the

amount awarded shall be

paid within six months

from the date of the said

assessment.

10. If the detaining

officer, or the authorities

to whom he is subject,

contest the decision or

the amount of the com-

pensation assessed, the

dispute shall be submitted

to a Court of Arbitra-

tion consisting of one

arbitrator appointed by

the Government whose

tlag the vessel was fly-

ing, one appointed by the

Government of the de­

taining officer, and an

umpire chosen by the

two arbitrators thiis ap­

pointed. The two ar­

bitrators shall be chosen,

as får as possible, from

among the Diplomatio,

Consular or Judicial offi-

tyget förts, vilken skall

därmed förfara enligt för

densamma gällande lagar

och föreskrifter. Förstö­

ring av den olagliga las­

ten må föreskrivas enligt

samma lagar och före­

skrifter.

e) Örn den myndighet,

åt vilken undersökningen

uppdragits, finner stop­

pandet och bortförandet

av fartyget eller övriga

mot det stoppade fartyget

vidtagna åtgärder olag­

liga, skall den fastställa

det skadestånd, som den

anser böra utgå.

9. Örn den officer, som

stoppat fartyget, eller de

myndigheter, varunder

denna officer lyder, god­

taga nämnda myndighets

beslut, skall det av denna

fastställda skadestånds-

beloppet utbetalas till ve­

derbörande inom sex må­

nader, räknat från dagen

för dess fastställande.

10. Örn den officer, som

stoppat fartyget, eller de

myndigheter, värlinder

han lyder, bestrida beslu­

tet eller det fastställ­

da skadeståndsbeloppet,

skall bestridandet under­

ställas en skiljedomstol,

bestående av en skilje­

domare, utsedd av den

regering, vars flagga far­

tyget förde, en skiljedo­

mare, utsedd av den re­

gering, varunder den an­

hållande officeren lyder,

och en överskiljedomare,

vald av de sålunda ut­

sedda båda skilj edomar-

ne. De båda skiljedomar-

ne skola, såvitt möjligt,

väljas bland de Höga

Fördragssl utande Parter-

84

Kungl. Maj:ts proposition nr lil.

consul aires ou judiciaires

des Hardes Parties Con-

tractantes. Ces désigna-

tions devront étre faites

dans le plus court délai

possible. Toute indem-

nité accordée sera versée

aux intéressés dans le

délai maximum de six

mois å dater de la déci-

sion du tribunal.

11. Le commandant

d’un båtiment de guerre

qui aurait arrété un nardre

battant pavillon étranger

doit, dans tous les cas,

faire un rapport å son

Gouvernement, en in-

diquant les motifs qui

Tont fait agir. Un extrait

de ce rapport et une

copie du proc és-verbal

dressé par 1’officier ou

le sous-officier envoyé å

bord du navire arrété

seront le plus töt pos­

sible expédiés au Gou­

vernement dont le navire

détenu arborait le pavil­

lon, ainsi qu’aux Hautes

Parties Contractantes qui

auraient exprimé le désir

de recevoir ces docu-

ments.

cers of tbe Higk Con-

tracting Parties. These

appointments must be

made with the least pos­

sible delay. Any com-

pensation awarded shall

be paid to the persons

concerned within six

months at möst from the

date of the award of the

court.

11. The Commanding

Officer of a warship who

may havé stopped a ves­

sel flying a foreign tlag

shall in all cases make

a report thereon to his Go­

vernment, stating the

grounds on which he ac-

ted. An extract from this

report, together with a

copy of the proces-verbal,

drawn up by the officer,

warrant officer, petty or

non-commissioned officer

sent on board the vessel

detained, shall be sent

as soon as possible to the

Government whose flag

the detained vessel was

flying and to such of the

High Conträr ting Parties

as may havé expressed

the desire to receive such

documents.

nas diplomatiska, konsu­

lära eller judiciella tjän­

stemän. Dessa val skola

verkställas inom kortast

möjliga tid. Varje be­

viljat skadestånd skall

utbetalas till vederböran­

de senast sex månader

efter domstolens beslut.

11. Chefen å krigs­

fartyg, som stoppat ett

fartyg, förande utländsk

flagga, skall i varje fall

avgiva redogörelse till sin

regering med angivande

av motiven för sitt hand­

lingssätt. Utdrag av den­

na redogörelse och av­

skrift av det av den offi­

cer eller underofficer, som

sänts ombord å det stop­

pade fartyget, upprättade

protokoll skola snarast

möjligt överlämnas till

den regering, vars flagga

det stoppade fartyget för­

de, ävensom till de Höga

Fördragsslutande Parter,

vilka uttryckt önskan att

erhålla dessa handlingar.

Stockholm 1930. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner.

300134