Prop. 1930:21

('angående godkännande av ett i Geneve den 17 juni 1925 dagtecknat protokoll rörande förbud mot användande i krig av kvävande, giftiga eller liknande gaser m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 21.

1

Nr 21

.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande av

ett i Geneve den 17 juni 1925 dagtecknat protokoll rörande förbud mot användande i krig av kvävande, giftiga eller liknande gaser m. m.; given Stockholms slott den 16 januari 1930.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikes- departementsärenden för denna dag samt med överlämnande av texten till ett i Genéve den 17 juni 1925 dagtecknat protokoll rörande förbud mot använ­ dande i krig av kvävande, giftiga eller liknande gaser m. m. vill Kungl. Maj :t härmed äska riksdagens godkännande av sistnämnda protokoll.

GUSTAF.

Ernst Trygger.

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet inför

Hans Majli Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 16 januari 1930.

N ärvarande: Statsministern Lindman, ministern för utrikes ärendena Trygger,

statsråden

Lubeck, Beskow, Lundvik, Borell, von Steyern, Malmberg, Lindskog, Bissmark, Johansson, Dahl.

Efter gemensam beredning med chefen för försvarsdepartementet anför mi­ nistern för utrikes ärendena:

Vid föredragning den 27 november 1925 bemyndigade Kungl. Majit sände­ budet i Bern att för Sveriges del underteckna det i Genéve den 17 juni 1925 dagtecknade protokollet rörande förbud mot användande i krig av kvävande, giftiga eller liknande gaser samt av bakteriologiska stridsmedel. I enlighet

Bihang till riksdagens protokoll 1930. 1 sami. 17 käft. {Nr 21

.)

1

2

Kungl. Ma.j:ts proposition nr SI.

härmed undertecknades protokollet för Sveriges del den 7 december samma år, och jag anhåller nu att få underställa Eders Kungl. Maj :t frågan örn proto­ kollets ratifikation.

Ehuru ända sedan äldsta tider skadliga och giftiga ämnen samt rök och eld ofta använts vid krigföring, var det först under 1800-talet, som stridsmedel av detta slag på grund av naturvetenskapernas utveckling kommo att draga allmän uppmärksamhet till sig såsom varande särskilt grymma. Vid den första fredskonferensen i Haag, år 1899, antogs en deklaration angående förbud mot användande av projektiler, som endast hava till ändamål att sprida kvävande och fördärvliga gaser, och 1899 samt 1907 års Haag-konventioner angående lantkrigets lagar och bruk förbjuda användandet av gifter eller förgiftade va­ pen samt av vapen, projektiler eller ämnen, som äro ägnade att förorsaka onö­ diga lidanden. I trots härav använde under världskriget båda de krigförande parterna i stor utsträckning olika slag av gaser, varvid å ömse håll gjordes gällande, att motparten först tillgripit detta stridsmedel. I 1919 och 1920 års fredstraktater intogs en bestämmelse, enligt vilken tillverkning och införsel av kvävande, giftiga eller liknande gaser ävensom alla likartade vätskor, ämnen eller medel förbjödos för Tysklands, Österrikes, Ungerns och Bulgariens vidkom­ mande, under hänvisning till att användandet därav vore förbjudet. Vid den s. k. avrustningskonferensen i Washington 1921—1922 avslutades av Amerikas Förenta Stater, Brittiska Riket, Frankrike, Italien och Japan ett fördrag rö­ rande användandet av undervattensbåtar och skadliga gaser vid krigföring. Enligt detta fördrag förklarade sig signatärmakterna, under hänvisning till att användandet i krig av ovan nämnda gaser, vätskor, ämnen och medel med rätta fördömts av allmänna opinionen i den civiliserade världen och förbud häremot stadgats i fördrag, vartill flertalet civiliserade makter vore anslutna, godtaga ett sådant förbud och bundna därav sinsemellan, varjämte alla övriga civiliserade folk uppmanades att ansluta sig därtill, så att förbudet måtte universellt god­ kännas såsom en bindande folkrättslig regel. Detta förslag har emellertid på grund av dess bestämmelser rörande undervattensbåtar icke ratificerats och därför ej trätt i kraft.

Vid den konferens, som på inbjudan av Nationernas förbund i maj—juni 1925 avhölls i Genéve för behandling av frågan om kontroll av den internationella handeln med vapen, ammunition och krigsmateriel, antogs på förslag av Ame­ rikas Förenta Staters ombud det nu ifrågavarande s. k. gaskrigsprotokollet. I enlighet med ett från polsk sida framställt förslag omfattar detta protokoll jämväl bakteriologiska stridsmedel. I övrigt överensstämmer det i allt vä­ sentligt med ovan anförda bestämmelse i 1922 års Washington-fördrag om un­ dervattensbåtar och skadliga gaser. Protokollet träder i kraft för varje signa- tärmakts del från och med dagen för ratifikationsinstrumentets deponerande hos franska regeringen, och från denna tidpunkt skall sådan makt vara bunden i förhållande till övriga makter, som redan deponerat sina ratifikationsin­ strument. Meddelande örn anslutning till protokollet från stat, som icke under­ tecknat detsamma, skall jämväl riktas till franska regeringen, och anslutning­ en träder i kraft för den adhererande maktens vidkommande från och med

Kunell. Majlis proposition nr 21.

3

dagen för samtliga signatur- oell adhererande makters underrättande därom.

Protokollet Ilar undertecknats av 38 stater, däribland som ovan framhållits

Sverige, samt hittills ratificerats av följande stater, nämligen Belgien, Egyp­

ten, Finland, Frankrike, Italien, Jugoslavien, Polen, Rumänien, Spanien,

Turkiet, Tyskland, Venezuela oell Österrike. Vidare hava Kina, Liberia och

de Socialistiska Rådsrepublikernas Union i ovan angivna ordning anslutit sig

till protokollet.

Såsom dåvarande ministern för utrikes ärendena vid föredragning av frågan

örn protokollets undertecknande anfört, hava de militära myndigheterna, vilkas

yttrande i ärendet inhämtats, icke rest någon invändning mot att protokollet

godtoges för Sveriges del, under förutsättning att Sverige därigenom varken

förhindrades att, därest med Sverige krigförande makt skulle tillgripa gaskrig,

självt använda sig av detta stridsmedel eller att redan i fredstid vidtaga för­

beredelser för mötande av en dylik eventualitet. Vid nyssnämnda tillfälle fram­

höll föredraganden därjämte, dels att protokollet gäller endast i förhållandet

mellan stater, som anslutit sig till detsamma, dels att det torde vara uppenbart

att, därest en till protokollet ansluten stat i strid med sina föredragsenliga för­

pliktelser skulle tillgripa gaskrig gentemot annan sådan stat, den sistnämnda ej

längre i förhållande till förstnämnda stat vore bunden av protokollet; under

sådana förhållanden vore det av väsentlig vikt för staterna att redan i fredstid

kunna vidtaga erforderliga förberedelser för ett eventuellt tillgripande av ifrå­

gavarande stridsmedel i krig. Ett biträdande av protokollet ansågs ej heller

lägga hinder i vägen härför.

Då jag nu anser mig böra förorda, att proposition framlägges för riksdagen

örn protokollets ratifikation, vill jag betona, att nyssnämnda uppfattning

torde, att döma av uttalanden från auktoritativt håll i skilda länder,

kunna sägas vara allmänt vedertagen. Sålunda hava försök att ut­

arbeta bestämmelser om förbud mot gaskrigsförberedelser i fredstid måst

åtminstone tills vidare uppgivas, ej blott på den grund att det befunnits omöj­

ligt att effektivt förebygga dylika, enär för fredliga ändamål erforderliga rå­

ämnen och industrier med stor lätthet kunna användas för framställning av ke­

miska stridsmedel, utan även med hänsyn till att det ansetts ofrånkomligt att

tillerkänna staterna rätt att bereda sig till försvar mot gasanfall genom att an­

skaffa och anordna övningar med gasmasker o. dyl. samt att därvid anställa

försök med olika gaser. Det är också allmänt känt, att sådana förberedelser ingå

som ett led i de olika staternas försvarsanstalter, oavsett om de äro bundna av

1925 års protokoll eller ej.

Vad beträffar frågan örn protokollets bindande verkan i förhållande till sta­

ter, som icke anslutit sig till detsamma eller som i krig åsidosätta dess bestäm­

melser, är att märka, att vissa stater, nämligen Belgien, Frankrike, Rumänien

och Sovjetunionen vid ratifikationen, resp. anslutningen ansett sig böra göra

ett förbehåll, enligt vilket protokollet icke är bindande annat än i förhållande

till de stater, som undertecknat och ratificerat eller anslutit sig till det­

samma, samt detta skall e o i p s o upphöra att vara bindande i för­

4

Kungl. Majlis proposition nr SI.

hällande till varje fientlig stat, vars väpnade styrkor eller bundsförvanter icke iakttaga de förbud, som däri stadgas. Därjämte har Spanien vid ratifika­ tionen uttryckligen förklarat sig ikläda sig protokollets förpliktelser under förutsättning av reciprocitet. I detta sammanhang må även omnämnas, att Nationernas förbunds förberedande nedrustningskommission vid sitt möte i april maj 1929 beslöt i sitt utkast till nedrustningskonvention intaga en bestämmelse örn förbud mot gaskrig med uttryckligt angivande av att det­ samma endast skall gälla under förutsättning av reciprocitet, under det att samtidigt ett ovillkorligt förbud mot användande av bakteriologiska stridsmedel antogs. Det av de nyss nämnda fyra makterna gjorda förbehållet, med vilket det spanska förbehållet torde kunna i sak jämställas, synes snarast vara avsett att fastslå en tolkning av protokollets bestämmelser, som såvitt veterligt icke från något håll bestritts och väl ej heller rimligen kunnat bestridas. Reciprocitets- principen synes sålunda vara uttryckligen fastslagen i protokollets text, enligt vilken parterna förklara sig »gentemot varandra» bundna av den däri inne­ hållna förklaringen samt densamma blir bindande för varje signatärmakts vidkommande från och med dagen för deponeringen av dess ratifikationsdoku- ment gentemot »övriga makter, vilka redan skridit till deponering av sina ratifikationer». Vidare måste det anses ligga i sakens natur, att en internatio­ nell överenskommelse av denna art icke kan vara bindande i förhållande till en stat, som själv åsidosätter densamma, vare sig detta särskilt angivits eller ej. Det förefaller under sådana förhållanden överflödigt att för Sveriges del göra ett liknande förbehåll.

I anslutning till vad salunda anförts får jag därför hemställa,

att Kungl. Maj:t måtte i proposition äska riksdagens god­ kännande av ifrågavarande protokoll rörande förbud mot an­ vändande i krig av kvävande, giftiga eller liknande gaser m. m.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hem­ ställan behagar Hans Majit Konungen lämna bifall samt för­ ordnar, att proposition i ämnet av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar skall till riksdagen avlåtas.

Ur protokollet:

K. Y. Vendel.

Kungl. Maj:ts proposition nr SJ.

5

Bilaga.

Protooole.

Les Plénipotentiaires

soussignés, au nom de

leurn Gouvernements res-

pectifs:

Considérant que l’em-

ploi å la guerre de gaz as-

phyxiants, toxiques ou

similaires, ainsi que de

tous liquides, matiéres ou

procédés analogues, a été

å juste titre condamné

par 1’opinion générale du

nionde civilisé,

Considérant que l’in-

terdiction de cet emploi

a été formulée dans des

traités auxquels sont Par­

tus la plupart des Puis-

sances du nionde,

Dans le dessein de faire

universellement recon-

naitre Gömme incorporée

au droit international cet-

te interdiction, qui s’im-

pose également å la con-

science et å la pratique

des nations,

Bedar erit:

Que les Hautes Parties

Contractantes, en tant

qu'elles ne sont pas dé-

jå Parties å des traités

prohibant cet emploi,

reconnaissent cette in­

terdiction, acceptent

d’étendre cette inter­

diction d’emploi aux

moyens de guerre bac-

tériologiques et con-

viennent de se considé-

rer comme liées entre

elles aux tennes de cet­

te déclaration.

Protocol.

The undersigned Pleni-

potentiaries, in tbe name

of then: respective Go-

vernments:

Whereas tile use in war

of asphyxiating, poison-

ous or other gåses, and

of all analogous liquids,

materials or devices, has

been justly condemned

by tile general opinion of

tile civilised world; and

Whereas the prohibi­

tion of such use has been

declared in Treaties to

winch the majority of

Powers of the world are

Parties; and

To the end that this

prohibition shall be uni-

versally accepted as a

part of International Law,

binding alike the consci-

ence and the practice of

nations;

Bedare:

That the High Con-

tracting Parties, so fäl­

as they are not alreadv

Parties to Treaties pro­

hibitiv such use, ac­

cept this prohibition,

agrée to extend this pro­

hibition to the use of

bacteriological methoda

of warfare and agrée to

be bound as between

themselves according to

the terms of this de-

elaration.

(Översättning.)

Protokoll.

Undertecknade, befull-

mäktigade ombud förkla­

ra å sina respektive rege­

ringars vägnar,

i betraktande av att

användandet i krig av

kvävande, giftiga eller

liknande gaser ävensom

av alla likartade vätskor,

ämnen och medel med

rätta fördömts av den

allmänna opinionen i den

civiliserade världen och

i betraktande av att

förbud mot sådant an­

vändande förekommer i

traktater, vartill flertalet

av världens stater anslu­

tit sig, samt

i syfte att göra nämn­

da förbud allmänt er­

känt såsom en del av

folkrätten, i lika mån

bindande för nationernas

samvete och handlings­

sätt,

att de Höga För-

dragsslutande Parterna,

i den mån de icke re­

dan äro anslutna till

traktater, vilka förbju­

da sådant användande,

erkänna nämnda för­

bud, överenskomma att

utsträcka detsamma att

gälla användandet av

bakteriologiska strids­

medel samt erkänna

sig gentemot varandra

bundna av denna för­

klaring.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr ål.

Les Hautes Parties Con- tractantes feront tous leurs efforts pörn1 amener les autres Etats å adhérer au présent Protocole. Get­ te adhésion sera notifiée au Gouvernement de la République frangaise et, par celui-ci, å toutes les Puissances signataires et adhérentes. Elle prendra effet å dater du'jour de la uotification faite par le Gouvernement de la Ré­ publique francaise.

Le présent Protocole, dont les textes frangais et anglais feront foi, sera ra- tifié le plus tö t possible. Il portera la date de ce jour.

Les ratifications du pré­ sent Protocole seront ad- ressées au Gouvernement de la République francaise qui en notifiera le dépöt å chacune des Puissances signataires ou adhérentes.

Les instruments de ra- tification ou d’adhésion resteront déposés dans les archives du Gouverne­ ment de la République francaise.

Le présent Protocole entrera en vigueur poul- chaque Puissance signa- taire å dater du dépöt de sa ratification et, des ce moment, Gette Puissance sera liée vis-å-vis des aut­ res Puissances ayant déjå procédé au dépöt de leurs ratifications.

En foi de quoi les Plé- nipotentiaires ont signé le présent Protocole.

The bligh Contracting Parties will exert evely effert to induce other States to accede to the present Protocol. Such accession will be notified to the Government of the French Republik and by the latter to all signatory and acceding Powers, and will tahe effect on the da­ te of the notification by the Government of the French Republic.

The present Protocol, of winch the French and English texts are both authentic, shall be ratified as soon as possible. It shall bear to-day’s date.

The ratifications of the present Protocol shall be addressed to the Govern­ ment of the French Re­ public, which will at once notify the deposit of such ratification to each of the signatory and acceding Powers.

The instruments of ra­ tification of and accession to the present Protocol will remahl deposited in the archives of the Go­ vernment of the French Republic.

The present Protocol will come into force for each signatory Power as from the date of deposit of its ratification, and, from that moment, each Power will be bound as regards other Powers which havé already de­ posited their ratifications.

In witness whereof the Plenipotentiaries havé sig­ ned the present Protocol.

Dc Höga Fördragsslu- tande Parterna skola på allt sätt bemöda sig att förmå övriga stater att ansluta sig till föreva­ rande protokoll. Sådan anslutning skall meddelas Franska Republikens re­ gering och av denna del­ givas alla signatär- och adhererande makter. Den skall äga giltighet från och med dagen för under­ rättelsens lämnande ge­ nom Franska Republi­ kens regerings försorg.

Detta protokoll, vars franska och engelska tex­ ter skola äga enahanda vitsord, skall snarast möj­ ligt ratificeras. Det skall dagtecknas denna dag.

Ratifikationerna till detta protokoll skola till­ ställas Franska Republi­ kens regering, vilken skall om deras deponerande un­ derrätta samtliga signa­ tär- och adhererande mak­ ter.

Ratifikationsinstrumen­ ten och adhesionsakter- na skola förbliva depone­ rade i Franska Republi­ kens regerings arkiv.

Detta protokoll skall för varje signatärmakts vidkommande träda i kraft å dagen för depo- neringen av dess ratifika­ tion, och från och med denna tidpunkt skall ifrå­ gavarande makt vara bunden gentemot övriga makter, vilka redan skri­ dit till deponering av sina ratifikationer.

Till yttermera visso ha­ va de befullmäktigade om­ buden undertecknat detta protokoll,

Kungl. Maj:ts proposition nr 21.

7

Fait å Genéve, en un

seul exemplar, le dix-

sept juin mil neuf cent

vingt-cinq.

Done at Geneva in a

single copy, tilis seven-

teenth day of June, One

Thousand Nine Hundred

and Twenty-Five.

Som skedde i Genéve,

i ett enda exemplar, den

17 juni 1925.

(Underskrifter.)