Prop. 1937:137

('angående kro\xad nans deltagande i en andra reglering av sjön Torrön',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 137.

1

Nr

ni.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående kro­

nans deltagande i en andra reglering av sjön Torrön; given Stockholms slott den 26 februari 1937.

Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det förslag, örn vars avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

Under Hans Majits

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF ADOLF.

Albert Forslund.

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden

,

hållet

inför Hans Kungl. Höghet Kronprinsen- Reg euten i statsrådet å Stockholms slott den 26 februari 1937.

Närvarande: Statsministern

Hansson , ministern för utrikes ärendena Sandler , statsråden

Pehrsson-Bramstorp, Westman, Wigforss, Möller, Levinson, Engberg,

Sköld, Nilsson, Quensel, Forslund.

Departementschefen, statsrådet Forslund anför: Genom brev den 16 maj 1930 bemyndigade Kungl. Majit, efter riksdagens medgivande, vattenfallsstyrelsen att för kronans räkning avsluta avtal rörande reglering av sjön Torrön i huvudsaklig överensstämmelse med ett av vatten­ fallsstyrelsen med skrivelse den 14 mars 1930 framlagt förslag. Enligt detta beräknades den föreslagna regleringen draga en kostnad av 1,200,000 kronor,

Bihang till riksdagens protokoll 1931. 1 sami. Nr 131.

540 37

2

därav på kronans fall i Indalsälven, inklusive den till inköp föreslagna

Näveredeforsen, skulle belöpa 457,000 kronor.

I skrivelse den 22 februari 1937 har vattenfallsstyrelsen hemställt, att

Kungl. Majit måtte bemyndiga styrelsen att för kronans del underteckna

avtal örn en andra reglering av sjön Torrön i huvudsaklig överensstämmelse

med ett vid skrivelsen fogat förslag till avtal.

Rörande den första regleringen av sjön Torrön torde jag få hänvisa till

innehållet i proposition nr 237 år 1930. Här torde endast behöva erinras örn

följande:

Indalsälven bildar mellan Storsjön och älvens utlopp i havet en samman­

lagd fallhöjd av något över 292 meter. Emellertid försvåras i hög grad ett

rationellt utnyttjande av vattenfallen i älven därav, att avrinningen i den­

samma betydligt växlar. Under högvattentiden — senare delen av våren och

sommaren — är vattentillgången mycket riklig, under det att under lågvatten­

tiden vattentillgången är avsevärt reducerad. I syfte att åvägabringa ett ratio­

nellt utnyttjande av vattenkraften bildades år 1920 bland ägarna av vatten­

fall i älven »Indalsälvens regleringsförening u. p. a.», i vilken förening vat­

tenfallsstyrelsen för kronans vattenfall i älven ingick såsom medlem. Av

vattenfalisintressenterna uppgjordes därefter, sedan vissa utredningsarbeten

dessförinnan verkställts, ett förslag till avtal rörande kostnaderna och sättet

för Torröns reglering. Sedan riksdagen därtill lämnat medgivande, godkändes

avtalet å kronans vägnar av vattenfallsstyrelsen. Avtalet innebar i huvudsak

följande:

Delägarna skulle förbinda sig gent emot varandra att inom viss tid ingå

till Mellanbygdens vattendomstol med ansökan örn tillstånd till reglerande

av avrinningen från sjön Torrön och utförande av därför erforderliga arbeten,

allt i överensstämmelse med visst angivet förslag.

De delägarna tillhöriga strömfallen elier delarna av strömfall å sträckan

Liten—havet skulle i avseende å regleringsföretaget utgöra en samfällighet

med skyldighet för ägarna att, på sätt närmare stadgades, taga del i kostna­

derna för företaget. Samfälligheten skulle bestå av närmare angivna, del­

ägarna tillhöriga strömfall eller delar av strömfall med relativtal, angivande

båtnad och bidragsskyldighet per fallhöjdsenhet.

Delägare i vattenregleringsföretaget skulle vara skyldig att allteftersom

han bebyggde strömfall på sträckan Liten—havet, vare sig det tillhörde

honom eller annan, bidraga till kostnaderna för företaget med så stor del, som

svarade mot förhållandet mellan av delägaren utbyggd fallhöjd, multiplicerad

med förut angivet relativtal, och summan av de av delägare vid varje tillfälle

utbyggda fallhöjderna, på samma sätt reducerade.

Med kostnaderna för företaget förstodes de verkliga anläggningskostna­

derna utan hänsyn till inträdd värdeminskning ävensom årliga kostnader, av­

seende tiden efter bidragsskyldighetens inträdande. Delägare finge alltså icke

påfordra tillämpning av femte stycket i 6 § 3 kapitlet vattenlagen.

Strömfall skulle anses bebyggt, då turbinerna i därstädes uppfört kraftverk

kunde vid kontinuerlig drift tillgodogöra en tredjedel av den genom regle­

ringen vunna ökningen i vattenmängd, varvid nämnda ökning skulle hänföras

till en utbyggnadsvattenmängd med en varaktighet av i medeltal nio månader

per år efter regleringens genomförande.

Såsom vid kraftverk utbyggd fallhöjd skulle anses skillnaden mellan vat­

tenhöjden vid den punkt, där driwattnet avleddes från vattendraget till kraft­

verket, och vattenhöjden vid den punkt, där drivvattnet återfördes till vatten­

draget, allt vid en vattenföring av tio sekundliter per kvadratkilometer av

tillrinningsområdet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 137.

3

Kungl. Maj:ts proposition nr 137.

Arbetena för genomförande av nu nämnda sjöreglering hava omhänder- hafts av Indalsälvens regleringsföretag u. p. a. Av den beräknade kostnaden för sjön Torröns reglering, 1,200,000 kronor, skulle vid en utbyggnad av kronans vattenfall i Indalsälven å kronans fallandelar komma att belöpa följande ungefärliga kostnader nämligen:

Kronor.

Kattstrupeforsen ........................................... 16,000 Skärhälls- och Midskogsforsarna ........... 124,000 Stuguforsen ................................................... 34,000 Stadsforsen....................................................... 119,000 österåsforsarna ............................................... 96.000

Summa kronor 389,000

Å de av kronan sedermera inköpta andelarna i Näveredeforsen skulle be­ löpa ett belopp av 68,000 kronor.

I sin förutnämnda skrivelse den 22 februari 1937 har vattenfallsstyrelsen till en början anfört:

Den sålunda avtalade regleringen av Torrön har numera genomförts, var­ igenom skapats ett magasin i nämnda sjö mellan höjderna + 15.5 meter och + 8.0 meter över visst jämförelseplan. Emellertid blev det för intressenterna snart klart, att man kunde för en ganska måttlig kostnad vinna en ytterligare fördel genom en sänkning av den nedre dämningsgränsen och därav följande ökning av magasinets storlek. Planer till denna andra reglering av Torrön hava nu utarbetats, utvisande en kostnad av omkring 650,000 kronor, varav på vattenfallsstyrelsens fall skulle belöpa ungefär 243,000 kronor enligt föl­ jande fördelning:

Kronor.

Kattstrupeforsen ....................................................... 8,580 Skärhällsforsen ......................................................... 22,390 Midskogsforsen ......................................................... 33,340 Näveredef orsén ......................................................... 35,270 Stuguforsen ................................................................. 14,440 Stadsforsen ................................................................. 71,230 österåsforsarna ......................................................... 57.690

Summa kronor 242,940

Rörande fördelarna för kronan av det ifrågasatta regleringsföretaget har vattenfallsstyrelsen hänvisat till sin förutnämnda skrivelse den 14 mars 1930, samt därjämte framhållit, att den ytterligare regleringen innebure, att vattenföringen under lågvattenperioder i medeltal ökades med omkring 20 sm3, motsvarande exempelvis i Stadsforsens kraftverk omkring 4,300 kW. Det måste alltså, anför styrelsen, vara ur kronans synpunkt fördelaktigt, att jäm­ väl denna andra reglering av Torrön genomfördes. Då Stadsforsens kraft­ verk väntades komma i drift redan hösten 1939 såsom den första av kronans anläggningar i Indalsälven, hade Torröns fortsatta reglering redan nu ett aktuellt intresse för kronan.

Förhållandet mellan intressenterna inbördes är avsett att liksom vid sjön Torröns första reglering ordnas genom ett avtal, vartill förslag uppgjorts

Departements­

chefen.

och finnes bilagt styrelsens skrivelse. Avtalsförslaget torde få fogas såsom

bilaga till dagens statsrådsprotokoll. Då alla detaljer, anför styrelsen vidare,

ännu icke hunnit slutligen genomarbetas men framläggande av avtalsför­

slaget för riksdagen icke syntes böra fördröjas, ville vattenfallsstyrelsen

emellertid framhålla, att smärre ändringar i avtalet kunde visa sig behövliga

och lämpliga. De detaljerade bestämmelser angående regleringsföretagets

organisation, som återfunnes i det avtal, som fogats till vattenfallsstyrelsens

skrivelse örn Torröns första reglering, vore ej längre erforderliga, enär före­

taget vore avsett att ingå som ett delföretag under Indalsälvens reglerings-

företag u. p. a., vars stadgar redan vore vederbörligen fastställda och inne-

hölle bestämmelser därom och vilket företag jämväl skulle besörja själva

arbetet.

Enligt vad vattenfallsstyrelsen meddelar erfordrades för närvarande icke

något anslag, enär arbetet med Torröns andra reglering icke skulle omedel­

bart påbörjas utan vore beroende på särskilt beslut av intressenterna. Då

avtalet innebure en förpliktelse för kronan att i samband med de blivande

utbyggnaderna av kronans fall i Indalsälven gälda de på respektive fall be­

löpande andelarna av kostnaderna för företaget, erfordrades emellertid Kungl.

Maj:ts och riksdagens samtycke till avtalets undertecknande.

Under åberopande av vad sålunda anförts hemställer vattenfallsstyrelsen,

att Kungl. Maj:t ville efter riksdagens hörande bemyndiga vattenfallsstyrel­

sen att för kronans del underteckna avtal om Torröns andra reglering i huvud­

saklig överensstämmelse med det ingivna förslaget.

För kronan såsom ägare av betydande vattenfall i Indalsälven måste det

givetvis innebära fördelar, därest för en måttlig kostnad regleringen av sjön

Torrön kan ytterligare fullföljas. Enligt det framlagda förslaget skulle genom

en sänkning av den nu gällande nedre dämningsgränsen kunna vinnas en

ökning av vattenföringen under lågvattenperioder med i medeltal 20 kubik­

meter per sekund. Enbart för Stadsforsens kraftstation, som väntas kunna

tagas i bruk på hösten 1939 och som utgör den första av kronans vattenkrafts­

anläggningar i Indalsälven, skulle detta innebära en kraftökning av omkring

4,300 kW. Då den å kronans vattenfall i Indalsälven enligt stadgarna för reg­

leringsföreningen belöpande andelen av kostnaderna för den nu ifrågasatta

andra regleringen icke beräknats till högre belopp än omkring 243,000 kronor,

finner jag i likhet med vattenfallsstyrelsen kronans deltagande i den fort­

satta vattenregleringen fördelaktig. Jag vill därför tillstyrka, att vattenfalls­

styrelsen erhåller bemyndigande att för kronans räkning avsluta avtal rörande

en andra reglering av sjön Torrön huvudsakligen i enlighet med det i ärendet

ingivna avtalsförslaget, vilket icke givit mig anledning till erinran. Då kronan

genom att ingå ett avtal av nu förevarande slag skulle binda sig för framtida

utgifter, lärer emellertid riksdagens medgivande härtill böra inhämtas.

Frågan örn beredande av medel till bestridande av de med vattenregle­

ringen förenade kostnaderna är icke i detta sammanhang aktuell, enär regle­

ringen icke är avsedd att omedelbart påbörjas utan är beroende på särskilt

beslut av vattenfallsintressenterna.

4

Kungl. Majus proposition nr 1S7.

På grund av vad sålunda anförts får jag hemställa, att Kungl. Majit måtte föreslå riksdagen medgiva,

att kronan må för bättre utnyttjande av vattenkraften i Indals­ älven i huvudsaklig överensstämmelse med i statsrådsproto­ kollet angivna grunder deltaga i en andra reglering av sjön Torrön.

Kungl. Maj:ts proposition nr 137.

5

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan behagar Hans Kungl. Höghet Kronprinsen- Regenten lämna bifall samt förordnar, att proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar skall av­ låtas till riksdagen.

Ur protokollet:

F. Wessberg.

Kungl. Majus proposition nr 137.

Avtal.

Bilaga.

Följande avtal träffas härmed emellan undertecknade ägare av strömfall i Indalsälven å sträckan Liten—havet, här nedan kallade delägarna, nämligen Äggfors Aktiebolag, Hissmofors Aktiebolag, Östersunds Elektriska Aktie­ bolag, Kungl. "Vattenfallsstyrelsen för Kungl. Majit och Kronan, Krångede Aktiebolag, Hammarforsens Kraftaktiebolag och Aktiebolaget Svarthåls- forsen, ävensom emellan delägarna, å ena, samt såväl Indalsälvens Regle­ ringsförening u. p. a., som ock Indalsälvens Vattenregleringsföretag, å andra sidan.

§ 1

-

Delägarna förbinda sig härmed gent emot varandra att snarast möjligt ingå till Norrbygdens vattendomstol med ansökan örn tillstånd till ytterligare reglerande av avrinningen från sjön Torrön genom ökad sänkning av sjön och utförande av därför erforderliga arbeten, allt i överensstämmelse med det förslag, som innehålles i en av verkställande direktören Nils Jakobson utförd utredning av februari 1937 med tillhörande bilagor och ritningar samt bilagda formulär till ansökan. Det företag, vartill tillstånd sålunda skall begäras, kallas i det följande »Torröns andra reglering».

Vad ansökningen innehåller skall, såvitt vårt inbördes förhållande angår, lända till efterrättelse såsom en del av detta avtal, oavsett örn vattendom­ stolens utslag kommer att avvika från ansökningen.

§

2

.

Ledningen av målet och de fortsatta utredningar, som för detsamma kunna finnas erforderliga, skall omhänderhavas av Indalsälvens Regleringsförening u. p. a. och dess styrelse.

Delägarna skola till regleringsföreningen inbetala bidrag för täckande av hädanefter erforderliga kostnader för synemålet och därför erforderliga ut­ redningar. Dessa bidrag skola fördelas på delägarna enligt följande längd, vilken är baserad på, att bidrag skall lämnas för nu outbyggd fallhöjd med 30 procent av bidrag för nu utbyggd eller under utbyggnad varande fallhöjd:

Delägare

w m

Strömfall

Fallhöjd i m.

Utbyggd eller under

utbyggnad

Outbyggd

Bidrags-

skyldighet i procent

Kungl, vattenfallssty­

relsen .........................

Kattstrnpeforsen Skärhälls forsen . Midskogsforsen . Näveredeforsen . Stuguforsen .... Svarthålsforsen. Stadsforsen........ Österå sforsarna.

022-39

3.oi

7.86 11.70 12.38

5.07 0'63

22.86

22

39

63.51

Äggfors Aktiebolag.... Hissmofors A.-B............. Östersunds Elektr. A. B. Krångede Aktiebolag . . Hammarforsens Kraft

A. B................................. A. B. Svarthålsforsen . .

Äggforsen ........ Hissmoforsen. . . Kattstrupeforsen Krångedefallen .

Hammarforsen . Svarthålsforsen .

13-8 16.7

58.0

18.5

2.8

9.45 11.5

115

Summa 129.39

98.76

Kungl. Majus proposition nr 137.

7

Bidragen skola inbetalas senast 30 dagar efter erbållen anmaning.

§ 3.

Delägarna skola under målets gång före dess överlämnande till dom söka överenskomma örn regleringsplan med iakttagande av de bestämmelser, som enligt ansökningen föreslås för vattenhushållningen.

.

§4-

Därest delägare överlåter fallhöjd i strömfall mellan Liten och havet eller fastighet, med vilken följer rätt till vattenkraft på samma sträcka, skall del­ ägaren tillförbinda nye ägaren att uppfylla de förpliktelser, som enligt detta avtal ålegat delägaren för den överlåtna fallhöjden eller fastigheten. Del­ ägaren skall jämväl ansvara för att nye ägaren direkt gentemot reglerings­ föreningen och Indalsälvens Yattenregleringsföretag bekräftar sina sålunda åtagna förpliktelser.

§5.

Delägarna förbinda sig gentemot varandra att, sedan verkställbart tillstånd erhållits att genomföra Torröns andra reglering och det blivit avgjort, att företaget skall komma till stånd, besluta den ändring av de för Indalsälvens Yattenregleringsf öretag gällande stadgar att i såväl § 11 andra stycket som § 13 första stycket orden: »vattendomstolens utslag den 4 april 1936» utbytas mot orden »gällande domstolsutslag» samt att besluta, att de sålunda ändrade stadgarna skola gälla även för Torröns andra delföretag och att Indalsälvens Vattenregleringsföretags styrelse skall utgöra styrelse även för samma del­ företag.

§ 6.

Torröns andra reglering skall genomföras, när så påfordras av någon av dem, som äro skyldiga att omedelbart bidraga till anläggningskostnaderna. De, som icke hava sådan skyldighet, hava icke rätt att påfordra regleringen.

Av detta avtal äro två exemplar upprättade, av vilka Indalsälvens Regle­ ringsförening u. p. a. och Indalsälvens Yattenregleringsf öretag tagit var sitt.