Prop. 1938:76

('angående ändring av förslag örn anvisande å tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1937/1938 av anslag till vissa en\xad gångskostnader för försvarsväsendets byggnader m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 76.

1

Nr 76.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ändring

av förslag örn anvisande å tilläggsstat till riksstaten

för budgetåret 1937/1938 av anslag till vissa en­ gångskostnader för försvarsväsendets byggnader m. m.; given Stockholms slott den 28 januari 1938.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, med ändring av Sitt genom proposition nr 8 till 1938 års riksdag framlagda förslag örn anvisande å tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1937/1938 av anslag till vissa en­ gångskostnader för försvarsväsendets byggnader m. m., föreslå riksdagen att bifalla det förslag, örn vars avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro,

enligt Hess nådiga beslut:

GUSTAF ADOLF.

Janne Nilsson.

Utdrag av protokollet över försvarsärenden

,

hållet inför

Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 28 januari 1938.

Närvarande: Statsministern

Hansson,

statsråden

Pehrsson-Bramstorp, Westman, Wig­

forss, Möller, Levinson, Sköld, Nilsson, Quensel, Forslund.

Efter gemensam beredning med chefen för finansdepartementet anmäler chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Nilsson uppkommen fråga örn anvisande av medel för täckande av beräknad merkostnad för ordnande av Svea flygflottiljs förläggning vid Barkarby och anför därvid följande:

Bihang till riksdagens protokoll 1938. 1 sami. Nr 76. 285 88 1

2

Beträffande de för genomförande av flygvapnets år 1936 beslutade om­

organisation erforderliga nybyggnadsarbetena vill jag till en början erinra

därom, att nämnda års riksdag beräknade kostnaderna för dessa arbetens

utförande till sammanlagt 23,843,000 kronor, vilket belopp enligt en närmare

angiven plan skulle fördelas på budgetåren 1936/1937—1940/1941. I fråga örn

finansieringen av dessa utgifter tillika med vissa motsvarande kostnader för

de andra försvarsgrenarna förutsattes, att de för byggnadsarbetena erforder­

liga anslagen skulle upptagas bland utgifter för kapitalökning under fonden för

förlag till statsverket och utgå av lånemedel, vilka skulle på närmare angivet

sätt avskrivas.

Enligt den ursprungliga plan, som låg till grund för beräkningen av be­

rörda belopp örn 23,843,000 kronor för flygvapnets byggnader, skulle därav

ett belopp av sammanlagt 2,800,000 kronor avses för uppförande av tjänste­

bostäder och återstoden 21,043,000 kronor för övriga byggnadsändamål. För

Svea flygflottiljs räkning avsågs enligt denna plan sammanlagt 3,590,000 kro­

nor, därav 720,000 kronor belöpte å tjänstebostäder och återstoden eller

2.870.000 kronor å andra byggnadsändamål.

På sätt som närmare framgår av statsverkspropositionen till 1937 års riks­

dag, utgifter för kapitalökning: bilaga 3, gjordes emellertid under hösten

1936 från flygförvaltningens sida framställning örn vissa ändringar i den av

1936 års riksdag följda planen för fördelningen av det för flygvapnets bygg­

nader avsedda beloppet 23,843,000 kronor. De föreslagna ändringarna inne­

buro, dels att av det för uppförande av tjänstebostäder beräknade beloppet

2.800.000 kronor ett belopp av 1,044,000 kronor överfördes till att få användas

för andra byggnadsändamål, dels ock att ny grund för fördelningen av det

sålunda för andra byggnadsändamål tillgängliga beloppet (21,043,000 +

1,044,000=) 22,087,000 kronor framlades. Enligt denna fördelning skulle

å Svea flygflottilj belöpa 2,965,000 kronor eller 95,000 kronor mera än enligt

den ursprungliga planen. För det för tjänstebostäder återstående beloppet,

1.756.000 kronor, framlades icke någon fördelningsplan men enligt vad senare

tillgängliga planer angiva beräknas av nämnda summa ett belopp av 464,000

kronor belöpa å Svea flygflottilj.

Vid framläggandet i samband med 1937 års statsverksproposition av den

nyssberörda förändrade planen för dispositionen av den för flygvapnets bygg­

nader avsedda anslagssumman yttrade jag till statsrådsprotokollet, att då de

föreslagna förändringarna obestridligen medförde avsevärda fördelar i fråga

örn vissa förläggningsplatsers utrustning, jag för min del funne mig böra

lämna den förändrade planen min anslutning. Mot detta uttalande har riks­

dagen icke haft något att erinra.

Vad beträffar fördelningen å olika budgetår av det enligt den sålunda revi­

derade planen för Svea flygflottilj avsedda anslagsbeloppet 2,965,000 kronor

beräknades därav redan för budgetåret 1936/1937 ett belopp av 50,000 kronor

för ritningar m. m. För budgetåret 1937/1938 har ett belopp av 2,350,000

kronor av det för Svea flygflottilj avsedda anslagsbeloppet inberäknats i det

av 1937 års riksdag anvisade anslaget för vissa engångskostnader för försvars-

Kungl. Maj:ts proposition nr 76.

3

väsendets byggnader m. na. Återstoden av den för Svea flygflottilj avsedda

anslagssumman eller 565,000 kronor har — tillika med ett belopp av 350,000

kronor för tjänstebostäder — inräknats i den årskvot örn 6,000,000 kronor,

som för flygvapnets del ingår i det i årets statsverksproposition, kapital­

budgeten: bilaga 3, under fonden för förlag till statsverket för budgetåret

1938/1939 gjorda anslagsäskandet för vissa engångskostnader för försvars-

väsendets byggnader m. m.

I detta sammanhang vill jag erinra därom, att till innevarande års riksdag

jämväl gjorts framställningar örn förstärkning på grund av inträffade prisför­

höjningar av anslagsmedlen för flygvapnets byggnader. Sålunda har i propo­

sition nr 8 med förslag till tilläggsstat till riksstaten för budgetåret

1937/1938 under utgifter för kapitalökning: fonden för förlag till statsverket

upptagits ett anslag om 2,916,700 kronor till vissa engångskostnader för för-

svarsväsendets byggnader m. m., därav ett belopp örn 1,200,000 kronor utgör

20 procent prisstegringsförhöjning å flygvapnets årskvot för byggnadsända-

mål för budgetåret 1937/1938. Yad beträffar budgetåret 1938/1939 har ett för-

stärkningsbelopp av likaledes 20 procent å årskvoten för nämnda budgetår

eller 1,200,000 kronor inberäknats i det nyssnämnda anslagsäskandet för bud­

getåret 1938/1939 för vissa engångskostnader för försvarsväsendets bygg­

nader m. m.

Av det sagda följer, att under förutsättning av bifall till de för årets riks­

dag i förevarande hänseende framlagda anslagsäskandena, för byggnader vid

Svea flygflottilj skulle, frånsett medel för tjänstebostäder, stå till förfogande

Kungl. Maj-.ts proposition nr 76.

följande anslagsbelopp:

Årskvot för budgetåret 1936/1937 .................................... kronor

50,000: —

Årskvot för budgetåret 1937/1938 ...................................... »

2,350,000: —

20 procent därå .................................................................... »

470,000: —

Årskvot för budgetåret 1938/1939 ...................................... -

565,000: —

20 procent därå ............................................................. »_113,000: ■—

Summa kronor 3,548,000: -—

Byggnadsarbetena för flottilj förläggningen å Barkarby hava delvis redan

igångsatts och anslagsmedel därför hava tid efter annan av Kungl. Maj:t

ställts till flygförvaltningens förfogande från vederbörliga anslag. Sålunda

ställde Kungl. Maj:t genom beslut den 19 mars 1937 hela årskvoten för bud­

getåret 1936/1937 eller 50,000 kronor till förfogande för bestridande av

kostnader för förberedande arbeten vid Svea flygflottilj. Genom beslut

den 10 september 1937 ställde Kungl. Maj:t vidare av årskvoten för budget­

året 1937/1938 till flygförvaltningens förfogande 551,000 kronor, varav

466,000 kronor för uppförande av tre förläggningsbaracker samt 85,000 kro­

nor för administrationskostnader m. m. Slutligen ställdes genom Kungl.

Maj:ts beslut den 8 oktober 1937 av samma årskvot till flygförvaltningens

förfogande ett belopp av högst 463,000 kronor för uppförande av två hangar­

byggnader. Av den för Svea flygflottilj för budgetaret 1937/1938 beräknade

årskvoten hava således sammanlagt 1,014,000 kronor hittills ställts till för­

fogande.

4

I anslutning härtill torde böra erinras om att Kungl. Majit genom beslut

den 30 juli 1937, på framställning av flygförvaltningen, godkänt ett inom flyg­

förvaltningen uppgjort förslag till situationsplan för vissa byggnader för

flottiljens förläggning vid Barkarby.

Sedermera Lava från flygförvaltningen inkommit ytterligare framställ­

ningar örn ställande av medel till förfogande för byggnadsarbetena vid Bar­

karby. Sålunda har flygförvaltningen i skrivelse den 27 november 1937

hemställt örn anvisande av 264,000 kronor av årskvoten för budgetåret

1937/1938 för uppförande av dels en kanslibyggnad och dels en officersmäss.

I skrivelsen har flygförvaltningen framhållit, att kostnaden för dessa bygg­

nader med 114,000 kronor överstege den i den ursprungliga anslagsplanen

upptagna posten 150,000 kronor för kanslibyggnad med officersmäss. Detta

sammanhängde, förutom med höjda byggnadskostnader, med att den fast­

ställda situationsplanen upptoge skilda i terrängen utspridda byggnader för

kansli och officersmäss, under det att i den ursprungliga planen avsetts en

för dessa ändamål gemensam byggnad. I anslutning till nämnda skrivelse har

flygförvaltningen med skrivelse den 30 november 1937 inkommit med, bland

annat, en reviderad situationsplan för byggnaderna å Barkarby med hem­

ställan, att Kungl. Majit måtte fastställa den sålunda reviderade planen. Vi­

dare har flygförvaltningen i skrivelse den 11 december 1937 hemställt, att

av årskvoten för budgetåret 1937/1938 måtte ställas till förfogande ytterligare

326.000 kronor för uppförande av dels en kok- och matinrättning jämte ång-

central och dels en personalbyggnad.

I anledning av vad som anförts i de nyssberörda skrivelserna den 27 och

den 30 november 1937 uppdrogs den 7 december 1937 åt flygförvaltningen

att i ärendet inkomma med en detaljerad jämförande utredning rörande å ena

sidan de beräkningar, som lågo till grund för det belopp örn 2,965,000 kro­

nor, vilket enligt den av flygförvaltningen hösten 1936 uppgjorda förändrade

planen för fördelningen av flygvapnets byggnadskostnader belöpte å Svea

flygflottilj, samt å andra sidan — med utgångspunkt från då gällande priser

och oavsett inträffade förhöjningar i material- och arbetspris — de sam­

manlagda kostnader, som bleve en följd av den i ärendet framlagda nya situa­

tionsplanen m. m.

Till åtlydnad härav har flygförvaltningen den 11 december 1937 inkom­

mit med en P. M. med jämförelse på basis av 1935 års priser mellan kostna­

derna för de byggnader m. m. vid Svea ftygflottilj, vilka inrymdes inom an­

slagssumman 2,965,000 kronor, och kostnaderna för de byggnader m. m., som

inginge i den framlagda ändrade situationsplanen. Enligt en promemorian

bilagd sammanställning utgjorde de till 1935 års priser reducerade kostna­

derna enligt den nya planen 3,424,000 kronor. Då emellertid i vissa av de

föreslagna byggnaderna inlagts tillhopa 20 tjänstebostäder, för vilka kostna­

derna beräknades till 80,000 kronor, utgjorde den verkliga merkostnaden från­

sett ökningen på grund av prisstegringar (3,424,000 — 80,000 — 2,965,000 =)

379.000 kronor. Angående orsakerna till denna merkostnad anfördes i pro­

memorian, att ökningen uppkommit dels på grund av att byggnaderna ur

Kungl. Majus proposition nr 76.

5

luftförsvarssynpunkt spritts över området saint de större krav på bygg­

nadernas konstruktion, som bombfaran framtvingat, dels på grund av fordran

på större effektivitet i anläggningarna.

På grund av den avsevärda kostnadsökning, som sålunda frånsett inträf­

fande prisstegringar skulle bliva en följd av genomförandet av den framlagda

planen och därtill hörande förslagsritningar, anmodade jag under hand veder­

börande myndigheter att omarbeta planen så att en väsentlig reducering av

kostnaderna kunde äga rum.

I anledning härav har flygförvaltningen nied skrivelse den 24 januari 1938

inkommit med ett nytt förslag i ämnet, åskådliggjort å en bifogad situations­

plan. Flygförvaltningen har därvid anfört, att anläggningen av ekonomiska

skäl i möjligaste grad koncentrerats och behovsutrymmena nedpressats till

det yttersta. Sålunda hade sammanförts kanslibyggnad och officersmäss i

en byggnad, den fjärde baracken för dubblerade värnpliktskontingenter med

sjukpaviljong samt intendenturförråd med verkstadslokaler och bostadslägen­

het i en byggnad, personalbyggnad för kökspersonal jämte fyra tjänste-

1 ^stadslägenheter i en byggnad, gymnastiksal, bad- och tvättinrättning samt

skolsalar i en byggnad ävensom mässar för underofficerare och manskap i

en byggnad.

Den beräknade kostnaden enligt nu gällande priser för genomförande av

den sålunda reviderade byggnadsplanen har av flygförvaltningen angivits

till 3,962,000 kronor. I förhållande till kostnaderna för genomförande av den

med skrivelsen den 30 november 1937 ingivna situationsplanen innebär detta

enligt flygförvaltningens uppgift med nu gällande priser en reducering nied

cirka 490,000 kronor. I beloppet 3,962,000 kronor ingå emellertid kostnaderna

för 14 stycken i de föreslagna byggnaderna inrymda tjänstebostäder. Det mot

dessa bostäder svarande kostnadsbeloppet, beräknat till 56,000 kronor jämte

20 procent prisförhöjning därå eller tillhopa 67,200 kronor, bör uppenbarligen

icke medräknas i detta sammanhang, utan böra dessa kostnader i stället av­

föras å det för tjänstebostäder vid Svea flygflottilj i det begärda byggnads-

anslaget för nästa budgetår inberäknade beloppet, 350,000 kronor, jämte därå

belöpande prisförhöjning. Den kostnadssumma enligt den nya planen, som

skall jämföras med det tidigare för flottiljens byggnader beräknade beloppet,

kommer således att uppgå till (3,962,000 — 67,200 =) 3,894,800 kronor.

Sorn enligt vad jag tidigare anfört med hittills gjorda anslagsäskanden ett

sammanlagt belopp av 3,548,000 kronor beräknas stå till förfogande för för­

läggningen vid Barkarby, innebär sålunda det nu framlagda förslaget en mer­

kostnad i förhållande därtill av (3,894,800 — 3,548,000 =) 346,800 kronor.

Fly g förvaltningen har i sin nyssberörda skrivelse den 24 januari 1938 ytter-

1 i gare anfört, att en undersökning av kostnaderna för flygvapnets byggnads-

program å övriga platser utom Barkarby givit vid handen, att detta endast

med svårighet syntes kunna utföras för de beräknade beloppen jämte den av

årets riksdag begärda förstärkningen därå av 20 procent. Därest det icke

skulle visa sig möjligt att utverka anvisande av det föreliggande ytterligare

medelsbehovet för Barkarby, funne flygförvaltningen därför ingen annan möjlig­

Kungl. Majus proposition nr 76.

Departements­

chefen.

het föreligga än att den i de ursprungliga byggnadsplanerna för flygvapnet i

dess helhet upptagna hangarbyggnaden i Boden samt flygplatsbelysningen

därstädes tdls vidare slopades. Därigenom skulle ungefärligen det för

Barkarbyförläggningen erforderliga merkostnadsbeloppet kunna frigöras.

Självfallet innebure en dylik åtgärd stora olägenheter. Flygförvaltningen

vore emellertid av den uppfattningen, att flygförbandens ordinarie förlägg­

ningsorter i första hand måste iordningställas, därest icke allvarliga vådor

skulle uppkomma för organisationen, utbildningen, materielens förvaring och

vård m. m. Flygförvaltningens skrivelse utmynnar i en hemställan om att

Kungl. Majit måtte dels godkänna den senast ingivna situationsplanen i vad

avsåge kok- och matinrättningen och personalbyggnaden ävensom de tidigare

ingivna förslagsritningarna till dessa byggnader samt ställa för byggna­

dernas uppförande erforderliga medel, 326,000 kronor, till förfogande av års­

kvoten för budgetåret 1937/1938, dels ock — därest så skulle visa sig nödvän-

digt utveika att de i kostnaderna för övningsplatsen i Boden i de ursprung­

liga planerna inberäknade anslagsbeloppen för en hangarbyggnad samt flyg­

platsbelysning tills vidare finge utgå ur planerna och i stället överföras till

att avse Svea flygflottilj.

Chefen för försvarsstaben har i yttrande den 26 januari 1938 över flygför­

valtningens nyssberörda framställning anfört, att det av flygförvaltningen ut­

arbetade nya förslaget till situationsplan för Svea flygflottilj ur luftskydds­

synpunkt innebure en uppenbar försämring. Enligt den nya situationsplanen

komme vissa byggnader att nied hänsyn till bombfaran ligga närmare var­

andra än som ur säkerhetssynpunkt borde ske. Ävenså innebure förslaget

den olägenheten, att mobiliseringsförrådet för intendenturmateriel måste

inrymmas i övre våningen i en jämväl för annat ändamål avsedd byggnad,

vilket med hänsyn till faran från luften vore mindre lämpligt. Enär emeller­

tid dessa åtgärder hade framtvingats av ekonomiska skäl och de viktigaste

anläggningarna såsom hangarer, verkstäder och förläggningsbaracker ur luft­

skyddssynpunkt läge på tillfredsställande avstånd från varandra, ansåge

chefen för försvarsstaben sig icke kunna motsätta sig att den nya situations­

planen fastställdes. Merkostnaden utöver anvisade medel och av Kungl.

Majit på grund av prisfördyring begärda förstärkningsanslag syntes sålunda

ofrånkomlig, örn flottiljens etablissement skulle kunna rimligt tillgodose de

till det yttersta nedpressade behovsutrymmena. Det vore emellertid av vikt,

att den erforderliga merkostnaden icke inkräktade på andra för flygvapnets

behov betydelsefulla nybyggnadsarbeten. Den av flygförvaltningen före­

slagna åtgärden, att tills vidare slopa hangarbyggnaden och flygplatsbelys­

ningen i Boden för att på så sätt möjliggöra färdigställandet av Svea flyg­

flottiljs anläggning i beslutad omfattning, syntes därför endast böra till­

gripas i det fall att erforderliga tilläggsanslag icke kunde ställas till för­

fogande.

I fråga om flygförvaltningens i skrivelsen den 24 januari 1938 gjorda fram­

ställning örn godkännande i viss del av den nya situationsplanen m. m. för

o

Kungl. Majus proposition nr 76.

7

Barkarbyförläggningen ävensom örn anvisande av medel till uppförande av

vissa byggnader därstädes har Kungl. Majit förut denna dag — med hänsyn

till angelägenheten av de ifrågavarande byggnadsarbetenas snabba igång­

sättande — dels, med ändring därutinnan av förenämnda den 30 juli 1937

godkända situationsplan, fastställt den med skrivelsen den 24 januari 1938

ingivna situationsplanen, i vad densamma avsåge byggnad för kok- och mat­

inrättning jämte ångcentral samt byggnad för kökspersonal, dels godkänt med

flygförvaltningens skrivelse den 30 november 1937 överlämnade principrit

ningar till dessa båda byggnader, att i huvudsak lända till efterrättelse, dels

och bemyndigat ämbetsverket att för byggnadernas uppförande lyfta 326,000

kronor av årskvoten för flygvapnets byggnader för budgetåret 1937/1938.

Yad beträffar de beräknade merkostnaderna för ordnandet av förläggningen

vid Barkarby i dess helhet synes det vara genom den nu förebragta utredningen

till fullo ådagalagt, att därest förläggningen skall kunna något så när mot­

svara de krav på svåråtkomlighet för luftanfall och de anspråk på ett rationellt

anordnande i övrigt, som numera måste uppställas på ett modernt etablisse­

ment av ifrågavarande slag, kostnaderna icke låta sig ytterligare nedpressas

under den summa som flygförvaltningen i sin senaste skrivelse angivit eller,

efter nu gällande priser, 3,894,800 kronor, kostnaderna för tjänstebostäder från-

rä kria de Denna summa överstiger med 929,800 kronor det enligt den för 1937

års riksdag framlagda planen för Svea flygflottiljs byggnader, utom tjänste

bostäderna, beräknade beloppet 2,965,000 kronor och med 346,800 kronor det

belopp, som efter den av riksdagen begärda dyrtidsförhöjningen av 20 pro­

cent å de för budgetåren 1937/1938 och 1938/1939 avsedda årskvoterna be­

räknas komma att stå till förfogande för ifrågavarande förläggning, eller

3,548,000 kronor.

Orsakerna till den sålunda uppkomna merkostnaden äro att söka dels däri,

att byggnaderna med hänsyn till nya rön i fråga örn skydd för anfall från

luften måste placeras något mera spridda och delvis byggas av hållfastare

material än som ursprungligen avsetts, dels ock däri, att den dyrtidsförhöj-

ning av 20 procent å de ursprungligen beräknade priserna, varmed räknats

för försvarsväsendets byggnader i gemen, för Barkarbyförläggningens del

visat sig ligga åtskilligt under den faktiska prisstegring å byggnadsmaterialier

och arbetslöner, som inträffat å orten.

Jag finner mig med hänsyn till det anförda böra tillstyrka, att erforder­

liga medel ställas till förfogande för täckande av den sålunda beräknade mer­

kostnaden. Flygförvaltningen har i sådant avseende såsom en nödfallsutväg

pekat på möjligheten av att de anslagsmedel, som beräknats för uppförande

av en hangarbyggnad vid övningsplatsen i Boden ävensom för flygplatsbelys­

ning därstädes, skulle — med uppskjutande tills vidare av dessa anläggningars

utförande — överföras till att användas för täckning av merkostnaden för

Barkarbyförläggningen. De betänkligheter mot ett dylikt förfarande, som

anförts av såväl flygförvaltningen som chefen för försvarsstaben, synas emel­

lertid vara av den bärande beskaffenhet, att detta enligt min mening näppe­

ligen bör ifrågakomma. Dessutom vill jag erinra örn att medlen för de

Kungl. Maj:ts proposition nr 76.

8

nämnda anläggningarna i Boden ingå i de först för budgetåret 1938/1939

gjorda anslagsäskandena för byggnadsändamål, vadan även med en sådan

disposition de erforderliga medlen icke skulle komma att stå till förfogande

fönän med ingången av nämnda budgetår, något som skulle innebära en all­

varlig olägenhet.

Yid nu angivna förhållanden och då den ifrågavarande merkostnaden i

huvudsak är att hänföra till utgifter under innevarande budgetår, lärer den

lämpligaste och riktigaste utvägen för täckande av merkostnaden vara, att

erforderliga medel därför upptagas å den tilläggsstat till riksstaten för budget­

året 1937/1938, som genom proposition nr 8 förelagts årets riksdag till an­

tagande. Jag får därvid erinra örn att i nämnda proposition, bilaga 9, under

utgifter för kapitalökning: fonden för förlag till statsverket till vissa engångs­

kostnader för försvarsväsendets byggnader m. m. å tilläggsstaten begärts ett

reservationsanslag av 2,910,700 kronor. Av nämnda belopp åbelöper flygvap­

nets byggnader ett sammanlagt belopp av 1,636,700 kronor, därav 436,700

kronor avse vissa närmare angivna merkostnader för byggnader, för vilka

anslagsmedel beviljats för budgetåret 1936/1937, och återstoden eller 1,200,000

kronor avser en förstärkning med 20 procent av den för flygvapnets bygg­

nader för innevarande budgetår av 1937 års riksdag anvisade årskvoten

6,000,000 kronor. Därest, på sätt jag nu ifrågasätter, jämväl den ytterligare

merkostnad för Barkarbyförläggningens ordnande, som i förevarande ärende

framkommit, eller 346,800 kronor, skall beräknas å tilläggsstaten, kommer

medelsbehovet å densamma under fonden för förlag tili statsverket att för

flygvapnets del stiga till (1,636,700 + 346,800=) 1,983,500 kronor och i följd

därav det sammanlagda anslagsbehovet å tilläggsstaten för vissa engångs­

kostnader för försvarsväsendets byggnader m. m. att uppgå till (2,916,700 +

346,800 =) 3,263,500 kronor.

Den nu föreslagna utvägen för täckande av de ifrågavarande merkostna­

derna för Barkarbyförläggningens ordnande förutsätter, att Kungl. Maj:t,

med ändring av vad propositionen nr 8 till årets riksdag därutinnan inne­

håller, föreslår riksdagen att under utgifter för kapitalökning: fonden för för­

lag till statsverket till vissa engångskostnader för försvarsväsendets bygg­

nader m. m. å tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1937/1938 anvisa ett

reservationsanslag av 3,263,500 kronor. Yid sådant förhållande måste jämväl

det å tilläggsstaten äskade beloppet till avskrivning av medelsanvisningen å

förlagsfonden till ifrågavarande ändamål höjas till samma belopp. Vidare

måste i det genom nämnda proposition framlagda förslaget till tilläggsstat

vidtagas av den ökade medelsanvisningen betingade åtgärder jämväl beträf­

fande de å tilläggsstaten upptagna inkomsterna, av innebörd att såväl posten

»D. I anspråk tagna kapitaltillgångar: 4. Statsverkets kassafond» som posten

»E. Lånemedel: 3. Övriga lånemedel» höjas med det förut angivna merkost-

nadsbeloppet 346,800 kronor. Efter att härutinnan hava inhämtat chefens

för finansdepartementet mening vill jag föreslå, att Kungl. Maj:t gör hem­

ställan örn att riksdagen måtte vidtaga de i nu nämnda avseenden erforder­

liga ändringarna i tilläggsstaten.

Kungl. Maj-.ts proposition nr 76.

9

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte — med ändring av Sitt genom proposition nr 8 till 1938 års riksdag fram­ lagda förslag om anvisande å tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1937/1938 av anslag till vissa engångskostnader för försvarsväsendets bygg­ nader m. m. — föreslå riksdagen

dels att till Vissa engångskostnader för försvarsväsendets byggnader m. m. under utgifter för kapitalökning: fonden för förlag till statsverket å tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1937/38 anvisa ett reservationsanslag, att utgå av lånemedel, av ........................................................................ kronor 3,263,500;

dels ock att i den genom propositionen nr 8 framlagda till- läggsstaten vidtaga de ändringar med avseende å beräkningen av avskrivningsanslag och inkomster, som betingas av ett bifall till nyssberörda förslag.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan behagar Hans Majit Konungen lämna bifall samt förordnar, att proposition av den lydelse bilaga vid detta protokoll utvisar skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Anders Broberg.

Kungl. Majus proposition nr 76.

Bihang till riksdagens protokoll 1038. 1 sami.

Nr 76.

286 88 2