Prop. 1940:15

('med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § 1 mom. lagen den 11 maj 1934 (nr 140) angående köttbesiktning och slakthus',)

Kungl. May.ts proposition nr 15.

1

Nr 15.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändrad lydelse av 8 § 1 mom. lagen den 11 maj 1934 (nr 140) angående köttbesiktning och slakthus; given Stockholms slott den 12 januari 1940.

Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § 1 mom. lagen den 11 maj 1934 (nr 140) angående köttbesiktning och slakthus.

GUSTAF.

A. Pehrsson-Bramstorp.

Bihang till riksdagens protokoll 19M. 1 sami. Nr 15.

1

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 15.

Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 8 § 1 mom. lagen den 11 maj 1934 (nr 140)

angående köttbesiktning och slakthus.

Härigenom förordnas, att 8 § 1 mom. lagen den 11 maj 1934 angående köttbesiktning och slakthus skall hava följande lydelse:

8 §.

1 mom. För köttbesiktning, anställd på grund av 2 §, för sådan behand­ ling av kött, som omförmäles i 6 § 2 morn., samt för begagnande av offent­ ligt slakthus, varom i 3 § sägs, äger samhället eller kommunen uppbära av­ gifter enligt taxa, som Konungen fastställer. Sådan taxa skall beträffande andra avgifter än för begagnande av offentligt slakthus fastställas för minst ett år i sänder. Förslag till taxa avgives, i fråga om köttbesiktning och så­ dan behandling, som ovan sägs, av hälsovårdsnämnden eller särskild myn­ dighet, under vars inseende köttbesiktningen är ställd, efter hörande av hushållningssällskapets förvaltningsutskott, samt, i fråga örn begagnande av offentligt slakthus, av slakthusets styrelse. Avgifterna må ej sättas högre än som kan anses erforderligt till täckande av kostnaderna under taxans giltighetstid för köttets besiktning jämte stämpling eller märkning samt ovanberörda behandling och, där fråga är om begagnande av offentligt slakthus, till täckande jämväl av kostnaden för slakthusets förvaltning och underhåll jämte skälig ränta å anläggningskapitalet. Ej heller må avgif­ terna för besiktning och behandling, varom ovan sägs, fastställas till högre belopp än som motsvarar de avgifter, vilka under det närmast före taxans fastställande tilländalupna kalenderåret i medeltal erfordrats inom sam­ hällen och kommuner med köttbesiktningstvång i riket.

Denna lag träder i kraft dagen efter den då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Kungl. Maj:ts proposition nr 15.

3

Utdrag av protokoll över jordbruksärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 12 januari 1950.

Närvarande:

Statsministern

Hansson , ministern för utrikes ärendena Gunther , statsråden

Pehrsson-Bramstorp, Westman, Wigforss, Möller, Sköld, Quensel, Eriksson, Bergquist, Bagge, Andersson, Domö.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Pehrsson-Bramstorp, an­ för:

Enligt 8 § 1 mom. lagen den 11 maj 1934 (nr 140) angående köttbesikt­ ning och slakthus äger samhälle eller kommun för begagnande av offent­ ligt slakthus uppbära avgifter enligt taxa. Sådan taxa skall av Konungen fastställas för minst ett år i sänder.

I skrivelse den 8 september 1939 har Stockholms stads slakthus- och saluhallsstyrelse anhållit, att sådan ändring måtte ske i nyssnämnda lag, att änd­ ring av taxorna för begagnandet av offentliga slakthus måtte kunna när som helst genomföras. Såsom stöd för sin hemställan har styrelsen framhållit, att bestämmelsen, att taxan skulle gälla för viss minimitid, kunde under nuvarande förhållanden vålla betydande olägenheter. Det vore att befara, att av kriget föranledda ökningar i slakthusens driftkostnader kunde kom­ ma att medföra kännbara förluster, därest icke avgifterna smidigt kunde anpassas efter det ändrade ekonomiska läget.

Medicinalstyrelsen har i yttrande den 11 september 1939 tillstyrkt slakt­ hus- och saluhallsstyrelsens anhållan.

Sedermera har i skrivelse den 14 september 1939 även föreningen svenska städers slakthus biträtt ifrågavarande framställning.

Under nuvarande krissituation torde det vara önskvärt att kunna när helst förhållandena det påkalla vidtaga ändringar i taxa, som gäller för begag­ nandet av offentligt slakthus. Jag förordar alltså, att den föreslagna änd­ ringen i 8 § 1 mom. lagen angående köttbesiktning och slakthus kommer till stånd. Förslag till erforderlig ändring i nämnda lagrum har upprättats inom jordbruksdepartementet.

Föredragande departementschefen hemställer härefter, att berörda för­ slag till lag örn ändrad lydelse av 8 § 1 mom. lagen den 11 maj 1935 (nr 150) angående köttbesiktning och slakthus måtte genom proposition föreläggas riksdagen till antagande.

Departements­

chefen.

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 15.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hem­ ställan lämnar Hans Maj:t Konungen bifall samt förordnar, att proposition i ärendet av den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

P. Gullstrand.

407059

.

Stockholm, Isaac Marcus Boktryckeri-Aktiebolag, 1940.