Prop. 1942:134

('med förslag till lag om ändring i vissa delar av kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

1

Nr 134.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändring i vissa delar av kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.; given Stockholms slott den 6 mars 1942.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att anta­ ga härvid fogade förslag lill

1) lag om ändring i vissa delar av kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370); samt

2) förordning angående ändring i vissa delar av förordningen den 28 sep­ tember 1928 (nr 373) örn statlig inkomst- och förmögenhetsskatt.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres sjukdom,

enligt Dess nådiga beslut:

GUSTAF ADOLF.

Ernst Wigforss.

Bihang till riksdagens protokoll 1942. 1 sami. Nr 134.

1

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

Förslag

till

lag om ändring i vissa delar av kommunalskattelagen den 28

september 1928 (nr 370).

Härigenom förordnas, att 5 § 1 morn., 29 § 3 mom. och 53 § 1 mom. samt

anvisningarna till 31, 32 och 53 §§ kommunalskattelagen den 28 september

1928*

1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

5 §.

1 mom.

Från skatteplikt------------eller undervisning;

e) byggnader som tillhöra följande institutioner, nämligen akademier, all­

männa undervisningsverk, sådana sammanslutningar av studerande vid ri­

kets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt gällande stadgar

äro skyldiga att vara medlemmar, sjömanshus, sjukvårdsinrättningar vilkas

verksamhet ej bedrives i vinstsyfte, barmhärtighetsinrättningar samt sådana

stiftelser och föreningar som avses i 53 § 1 mom. e), därest byggnaderna äro

avsedda för nämnda institutioners verksamhet såsom sådana, ävensom dylika

institutioner tillhöriga allmänna platser;

f) regementens, officerskårers-------------tjänstgöring därstädes;

g) nykterhetsföreningars byggnader, därest byggnaderna äro avsedda för

nämnda föreningars verksamhet såsom sådana;

h) sammanslutningar eller----------------- ---------------------- — —-- -------------------

--------------------- —--------------------------------------------- - —--------fastighetens värde.

29 §.

3 mom.

För sparbank------------ bildande, grundfond. Sparbank må jämväl

åtnjuta avdrag för bidrag till sparbankernas säkerhetskassa.

Sparbankernas säkerhetskassa------------- till sparbankerna.

Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskas-

sa och hypoteksförening må avdraga belopp, som avsatts till reserv- eller sä­

kerhetsfond, i den mån avsättningen är nödvändig för uppbringande av fon­

den till ett belopp motsvarande två procent av inrättningens skulder.

För svenska bostadskreditkassan och bostadskreditförening må avdrag ske

för belopp, som avsatts till reserv- eller säkerhetsfond, dock allenast i den

mån beloppet utgör avkastning å sådan fond eller ock fondbidrag, som för­

1 Senaste lydelse av 5 § 1 mom. se SFS 1937:518, av 29 § 3 mom. se SFS 1934:294, av 53 §

1 mom. se SFS 1938:368, av anvisningarna till 31 § se SFS 1932:291, av anvisningarna till 32 §

se SFS 1940:876 och av anvisningarna till 53 § se SFS 1'j37: 662.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

3

fattningsenligt uttagits, samt avsättningen är nödvändig för uppbringande av fonden till ett belopp motsvarande i fråga örn kassan tre och såvitt gäller förening sex procent av inrättningens skulder.

53 §.

1 mom.

Skyldighet att------------- av rörelse;

d) akademier, allmänna undervisningsverk, sådana sammanslutningar av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt gällande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar, sjömanshus, svenska skeppshypotekskassan, järnkontoret, så länge kontorets vinstmedel användas till allmänt nyttiga ändamål och kontoret icke lämnar utdelning åt sina del­ ägare, aktiebolaget tipstjänst, svenska penninglotteriet aktiebolag, pensions- anstalter som icke äro bolag, understödsföreningar, jämlikt lagen om aktie­ bolags pensions- och andra personalstiftelser bildade stiftelser för arbetslös­ hetsunderstöd, sjukhjälp eller hjälp vid olycksfall, sådana ömsesidiga för­ säkringsbolag för försäkring av egendom, å vilka lagen örn försäkrings­ rörelse icke äger tillämpning eller vilkas verksamhetsområden falla utanför Stockholm och omfatta allenast visst län eller del av län, ävensom sådana ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolag, som avses i lagen om försäkring för olycksfall i arbete:

för inkomst av fastighet samt, vad angår allmän kassa, som åtnjutit inkomst från lediga ecklesiastika sysslor, tillika för sådan inkomst;

e) kyrkor, sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej bedrives i vinstsyf­ te, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser som hava till huvudsakligt ändamål att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar eller att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda perso­ ner, främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för bere­ dande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland be­ hövande eller främja vetenskaplig forskning, ävensom sådana föreningar vil­ ka, utan att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska intres­ sen, huvudsakligen verka för ändamål av den i fråga om stiftelser här an­ givna art:

för inkomst av fastighet och av rörelse;

f) svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild författning äro skyldiga att avstå sin vinst, ekonomiska föreningar, samfund, stiftelser, verk, inrättningar och andra inländska juridiska personer, därunder inbe­ gripna ägare av för gemensamt behov avsatta så kallade besparingsskogar, häradsallmänningar och andra likartade samfälligheter, som förvaltas själv­ ständigt för delägarnas gemensamma räkning, samtliga i den mån de ej in­ begripas under punkterna d) och e):

för all inkomst, som här i riket eller å utländsk ort förvärvats;

g) utländska bolag: för inkomst av här belägen fastighet; för inkomst av rörelse, som här bedrivits; samt för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse.

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

Anvisningar

till 31 §.

1. Med pension------------ eller omgifte.

2. Såsom periodiskt understöd räknas icke vad en skattskyldig uppbär

från stiftelse eller förening som avses i 53 § 1 mom. e), dock att såsom peri­

odiskt understöd betraktas vad som uppbäres från varje slags stiftelse, örn

och i den mån det i de för stiftelsen gällande stadgar är föreskrivet, att stif­

telsens intäkter skola för all framtid eller viss tid tillfalla viss familj, vissa

familjer eller bestämda personer.

till 32 §.

1. Vissa befattningshavare-------- -—--------------------------------------------------------

______________________________________________ prästerliga befattningshavare.

6. Värnpliktig för------------ däremot skattepliktig intäkt. För tid då krigs-

avlöningsreglementet är tillämpligt skall för värnpliktig terminslön icke räk­

nas till skattepliktig intäkt, dock att vid sjötjänstgöring eller tjänstgöring i

sjöreserv skatteplikt föreligger för den del av terminslönen, som motsvarar

sjötjänstbidrag, i den mån densamma överstiger terminslön för den värn­

pliktige enligt 6 § krigsavlöningsreglementet. Månadslön skall----------- gällande

grunder.

För annan —--------eller verksamhetsorten. Vid sjötjänstgöring eller tjänst­

göring i sjöreserv gäller, att såsom intäkt upptages den del av terminslönen,

som motsvarar sjötillägg eller uppbördsersättning, i den mån densamma över­

stiger terminslön för befattningshavaren enligt 6 § krigsavlöningsreglementet.

Den för------------ deras bestridande.

7. Till ersättning-------------------------------------------- —------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------— utbetalt belopp.

till 53 §.

1. Såsom bosatt-----------------—----------------------------------------------------------------

-- -------------------------------------------------------------------------------- till pensionsanstalter.

7. Frågan om skattskyldigheten för stiftelse eller förening skall bedömas

med hänsyn till det ändamål som tillgodoses i den bedrivna verksamheten.

Om stiftelse under längre tid icke bedrivit eller icke kan väntas komma att

bedriva verksamhet i en omfattning som skäligen svarar mot avkastningen

å stiftelsens tillgångar, skall stiftelsen, oavsett dess ändamål, anses hänförlig

under 53 § 1 mom. f). Stiftelse eller förening, som i sin verksamhet främjar

flera ändamål, anses hänförlig under 53 § 1 mom. e), därest verksamheten

huvudsakligen avser att tillgodose ändamål av sådan beskaffenhet som i

nämnda stadgande omförmäles. Detta anses vara fallet, om i verksamheten

allenast i ringa omfattning främjas ändamål av annan art.

8. Delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag, enkelt bolag eller

rederi beskattas för den del av bolagets eller rederiets vinst, som å honom

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

5

belöper, huru denna än må hava av bolaget eller rederiet använts, och obero­ ende av vad han må hava lyftat av bolagets eller rederiets under beskatt­ ningsåret eller tidigare förvärvade vinst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1943. Beträffande eftertaxering till kommunalskatt, som skolat utgöras enligt kommunalskattelagen i dess hittillsvarande lydelse, skall denna fortfarande äga tillämpning.

Förslag

till

förordning angående ändring i vissa delar av förordningen

den 28 september 1928 (nr 373) om statlig inkomst- och

förmögenhetsskatt.

Härigenom förordnas, att 7 och 10 §§, 12 § 1 morn., 15 § och 18 § 2 mom. förordningen den 28 september 1928 örn statlig inkomst- och förmögenhets­ skatt1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives. V

V §•

Från skattskyldighet-------------ävensom hushållningssällskap: för all inkomst;

e) akademier, allmänna undervisningsverk, sådana sammanslutningar av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt gällande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar, sjömanshus, svenska skeppshypotekskassan, järnkontoret, så länge kontorets vinstmedel användas till allmänt nyttiga ändamål och kontoret icke lämnar utdelning åt sina del­ ägare, aktiebolaget tipstjänst, svenska penninglotteriet aktiebolag, pensions- anstalter som icke äro bolag, understödsföreningar, jämlikt lagen örn aktie­ bolags pensions- och andra personalstiftelser bildade stiftelser för arbetslös­ hetsunderstöd, sjukhjälp eller hjälp vid olycksfall, sådana ömsesidiga för­ säkringsbolag för försäkring av egendom, å vilka lagen om försäkringsrörelse icke äger tillämpning eller vilkas verksamhetsområden falla utanför Stock­ holm och omfatta allenast visst län eller del av län, ävensom sådana ömsesi­ diga olycksfallsförsäkringsbolag, som avses i lagen örn försäkring för olycks­ fall i arbete:

för all inkomst;

f) kyrkor, sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej bedrives i vinstsyfte, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser som hava till huvudsakligt ändamål

* Senaste lydelse av 7 och 15 §§ samt 18 § 2 mom. se SFS 1938:369.

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets för­

svar eller att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda

personer, främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för bere­

dande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland

behövande eller främja vetenskaplig forskning, ävensom sådana föreningar

vilka, utan att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska in­

tressen, huvudsakligen verka för ändamål av den i fråga örn stiftelser här

angivna art:

för sådan inkomst som ej härflutit av rörelse;

g) här ovan ej upptagen ägare av sådan fastighet, som omförmäles i 5 §

1 mom. kommunalskattelagen:

för inkomst av fastigheten genom dess begagnande för de i samma mom.

avsedda ändamål;

h) svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar, vilka icke driva

bank- eller annan penningrörelse eller försäkringsrörelse:

för utdelning från svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar;

i) här i riket bosatt delägare i oskift dödsbo efter person, som vid sitt

frånfälle icke varit här i riket bosatt:

för av dödsboet åtnjuten, till honom utdelad inkomst, för vilken dödsboet

skall utgöra inkomst- och förmögenhetsskatt.

Att personer------------ samma paragraf.

10 §.

Värdesättning av-------------------------------------------------------------------------------------

— —------------ —------------------— — —---------------------- ------------- yngstes ålder.

Andel i ekonomisk förening, vars behållna tillgångar vid likvidation alle­

nast delvis skola skiftas mellan medlemmarna, skall upptagas till ett värde

motsvarande den del av föreningens förmögenhet som skulle fallit på an­

delen därest föreningen trätt i likvidation.

övrig lös------------ normala förhållanden.

(Se vidare anvisningarna.)

12

§.

1 mom.

Skyldighet att------------ 30 §§ sägs:

a) fysiska personer, vilka varit------------ utländsk ort;

b) föreningar och------------ utländsk ort;

c) ekonomiska föreningar, vilkas behållna tillgångar vid likvidation alle­

nast delvis skola skiftas mellan medlemmarna:

för deras vid beskattningsårets utgång här i riket eller å utländsk ort ned­

lagda förmögenhet, i den mån densamma vid likvidation ej skulle skiftas

mellan medlemmarna;

d) fysiska personer, vilka icke varit här i riket bosatta vid beskattningsårets

utgång, oskifta dödsbon efter personer, som vid dödsfallet icke varit här

i

riket bosatta, samt utländska bolag:

för den förmögenhet, de vid beskattningsårets utgång haft här i riket ned­ lagd.

Medlem av------------ för förmögenhet. För skattskyldiga,-------------meddelade föreskrifter. Hypoteksföreningar, bostadskreditföreningar och jordbrukets kreditkas­ sor äro frikallade från skattskyldighet för förmögenhet.

15 §.

Till grund för beräkningen av inkomst- och förmögenhetsskatt skall läg­ gas sammanlagda beloppet av den skattskyldiges taxerade inkomst samt en etthundradedel av hans och i förekommande fall hans omyndiga barns skatte­ pliktiga förmögenhet. För ekonomisk förening skall dock till grund för skat­ tens beräkning läggas den taxerade inkomsten och en tvåhundradedel av den förmögenhet, för vilken föreningen är skattskyldig. Är någon skattskyldig allenast för inkomst eller allenast för förmögenhet, skall till grund för skat­ tens beräkning läggas inkomsten eller den del av förmögenheten som nyss sagts.

Det sålunda------------ kronor, bortfaller.

18 §.

2 mom.

Bottenskattens grundbelopp utgöra:

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

7

b) för svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar, svenska för- säkringsanstalter som icke äro aktiebolag, sparbanker, sparbankernas säker­ hetskassa, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshy- potekskassa, hypoteksföreningar, svenska bostadskreditkassan, bostadskredit­ föreningar samt sådana utländska juridiska personer som ej beskattas en­ ligt a) här ovan:

tio procent av det beskattningsbara beloppet;

c) för andra-------------beskattningsbara beloppet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1943. Beträffande eftertaxering till inkomst- och förmögenhetsskatt, som skolat utgöras enligt förordningen örn statlig inkomst- och förmögenhetsskatt i dess hittillsvarande lydelse, skall denna fortfarande äga tillämpning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Majit

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 6 mars 1942.

Närvarande:

Statsministern

Hansson,

ministern för utrikes ärendena

Gunther,

statsråden

PeHRSSON-B RAMSTORP, WESTMAN, WIGFORSS, MÖLLER, SKÖLD, ERIKSSON, Bergquist, Bagge, Andersson, Domö, Rosander, Ewerlöf.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Wigforss, anför efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter:

Efter att den 27 november 1937 ha avgivit ett betänkande med förslag till omläggning av den direkta statsbeskattningen m. m., vilket förslag i huvud­ sakliga delar lades till grund för lagstiftning vid 1938 års riksdag, slutförde

1936 års skattekommitté

sitt arbete med avgivandet den 20 december 1939 av

betänkande med förslag rörande beskattning av stiftelser och ideella förening­ ar m. fl. juridiska personer m. m. (SOU 1939: 47). I detta betänkande be­ handlade kommittén frågor rörande dels beskattning av stiftelser och ideella föreningar m. fl. juridiska personer, dels avdragsrätt och skatteplikt för periodiskt understöd, dels ock kooperativa och andra ekonomiska föreningars beskattning. Betänkandet utmynnade i förslag till

1)

lag örn ändring i vissa delar av kommunalskattelagen den 28 september

1928 (nr 370),

2)

förordning angående ändring i vissa delar av förordningen den 28 sep­

tember 1928 (nr 373) örn statlig inkomst- och förmögenhetsskatt

samt

3)

förordning örn ändring i vissa delar av taxeringsförordningen den 28

september 1928 (nr 379).

De båda förstnämnda författningsförslagen torde, såvitt däri behandlats frågorna om beskattning av stiftelser samt ideella och ekonomiska föreningar m. fl. juridiska personer, få såsom bilaga

(Bilaga A)

fogas till statsråds­

protokollet för denna dag.

över betänkandet ha yttranden avgivits av

kammarrätten, statskontoret,

riksräkenskapsverket, socialstyrelsen

(efter hörande av

hyresgästernas spar-

kasse- och byggnadsföreningars riksförbund), statistiska centralbyrån, kom­ merskollegium

(efter hörande av

järnkontoret, svenska skeppshypotekskas-

san, kooperativa förbundet

och

Sveriges köpmannaförbund

),

bank- och fond­

inspektionen

(efter hörande av

svenska jordbrukskreditkassan

),

lantbrukssty­

relsen

(efter hörande av

Sveriges lantbruksförbund, svenska mejeriernas riks­

förening u. p. a., svenska lantmännens riksförbund

och

föreningen Sveriges

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

9

spannmålsintressenter), kanslern för rikets universitet

(efter hörande av

drätselnämnderna vid universiteten i Uppsala

och

Lund), Överståthållaräm­

betet

(efter hörande av

stadskollegiet i Stockholm), länsstyrelserna i samt­

liga län

(av vilka länsstyrelsen i Malmöhus län bifogat yttrande från

drät­

selkammaren i Malmö

och länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län bifogat

yttrande från

stadskollegiet i Göteborg), svenska stadsförbundet, svenska

landskommunernas förbund, svenska landstingsförbundet, taxeringsnåmndsordförandenas riksförbund, skogssällskapet

och

skogssällskapets skogsfond,

svenska missionsförbundet, sällskapet svenska baptistmissionen, frälsnings­ armén, riddarhusdirektionen, vetenskapsakademien, Nobelstiftelsen, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Wenner-Grenska samfundet, stiftelsen Lars Hiertas minne, överstyrelsen för svenska röda korset, Sveriges förenade studentkårer, svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund, skytteförbundens överstyrelse, Sveriges landstormsföreningars centralförbund, Kronprinsessan Margaretas landstormsfond, föreningen för Stockholms fasta försvar, Sveriges allmänna hypoteksbank

(efter hörande av

hypoteksför-

eningarna), Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

och

svenska bostads-

kreditkassan.

Vad under remissbehandlingen anförts beträffande frågan om avdrags- rätt och skatteplikt för periodiskt understöd har ingivit mig tvekan om, hu­ ruvida kommittéförslaget i denna del bör läggas till grund för lagstiftnings­ åtgärder. I varje fall är jag icke beredd att nu framlägga något förslag i detta ämne.

Jag anhåller emellertid att få till behandling upptaga övriga delar av kom- mittéfönslaget och i samband därmed jämväl viss fråga om beskattningen av terminslön vid sjötjänstgöring eller tjänstgöring i sjöreserv.

Beskattning av stiftelser och ideella föreningar m. fl.

juridiska personer.

Gällande bestämmelser.

5 § 1 mom.

kommunalskattelagen

lyder i de delar, som här äro av in­

tresse, sålunda:

Från skatteplikt till fastighetsskatt undantagas:

b) staten samt kommun eller annan menighet tillhöriga allmänna platser, så ock begravningsplatser;

d) statens samt kommuns eller annan menighets byggnader för allmän styrelse eller förvaltning ävensom för kultur- eller rättsvård, ordning eller säkerhet, fattigvård, barnavård, sundhetsvård, religionsvård eller undervis­ ning;

e) akademier, vetenskapliga samfund, allmänna undervisningsverk, sjuk­ vårds- och barmhärtighetsinrättningar jämte andra fromma stiftelser tillhö­

Kunni. Maj:ts proposition nr 134.

riga, för nämnda institutioners verksamhet såsom sådana avsedda byggna­ der, så ock dylik institution tillhöriga allmänna platser;

f) regementens, officerskårers och underofficerskårers vid mötesplatser uppförda byggnader, avsedda till begagnande under tjänstgöring därstädes;

g) nykterhetsföreningars byggnader ävensom byggnader, som tillhöra så­ dana sammanslutningar av studerande vid rikets universitet och högskolor, i vilka de studerande enligt gällande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar, därest byggnaderna äro avsedda för nu nämnda föreningars eller samman­ slutningars verksamhet såsom sådana;

h) sammanslutningar eller enskilda tillhöriga kyrkobyggnader och böne­ hus, museer och så kallade soldathem;

Därest under d)—i) angiven fastighet jämväl användes för industriellt el­ ler därmed jämförligt ändamål eller mot vederlag upplåtes åt annan lill be­ gagnande, föreligger skatteplikt för däremot svarande del av fastighetens värde.

Enligt 5 § 3 mom. är till en sålunda från skatteplikt undantagen byggnad hörande tomtområde även undantaget från skatteplikt.

Vidare stadgas i 53 § 1 morn., såvitt nu är i fråga, följande:

Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger

c) landsting, kommuner och andra menigheter ävensom hushållningssäll­ skap:

för inkomst av fastighet och av rörelse;

d) kyrkor, akademier, vetenskapliga samfund, allmänna undervisnings­ verk, sjukvårds- och barmhärtighetsinrättningar jämte andra fromma stiftel­ ser ävensom stipendiefonder, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, allmänna hypotekskassan för Sveriges städer, hypoteksföreningar, Svenska bostadskreditkassan, bostadskreditföreningar, Svenska skeppshypotekskassan, järnkontoret, så länge kontorets vinstmedel användas till allmänt nyttiga ändamål och kontoret icke lämnar utdelning åt sina delägare, aktiebolaget tipstjänst, svenska penninglotteriet aktiebolag, pensionsanstalter som icke äro bolag, sjukkassor, understödsföreningar, jäm­ likt lagen om aktiebolags pensions- och andra personalstiftelser bildade stif­ telser för arbetslöshetsunderstöd, sjukhjälp eller hjälp vid olycksfall, sådana ömsesidiga försäkringsbolag för försäkring av egendom, å vilka lagen örn försäkringsrörelse icke äger tillämpning eller vilkas verksamhetsområden fal­ la utanför Stockholm och omfatta allenast visst län eller del av län, ävensom sådana ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolag, som avses i lagen om försäk­ ring för olycksfall i arbete:

för inkomst av fastighet samt, vad angår allmän kassa, som åtnjutit in­ komst från lediga ecklesiastika sysslor, tillika för sådan inkomst;

e) svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild författning äro skyldiga att avstå sin vinst, ekonomiska föreningar, samfund, stiftelser, verk, inrättningar och andra inländska juridiska personer, därunder inbe­ gripna ägare av för gemensamt behov avsatta så kallade besparingsskogar, häradsallmänningar och andra likartade samfälligheter, som förvaltas själv­ ständigt för delägarnas gemensamma räkning, samtliga i den mån de ej in­ begripas under punkt d):

för all inkomst, som här i riket eller å utländsk ort förvärvats;

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

11

Emellertid är ägare av sådan fastighet, varom förmäles i 5 § 1 morn., jäm­ likt 54 § frikallad från skattskyldighet för inkomst av fastigheten genom dess begagnande för de i nämnda mom. avsedda ändamål.

Vad härefter skattskyldigheten enligt

förordningen om statlig inkomst- och

förmögenhetsskatt

beträffar, så äro samtliga de under 53 § 1 mom. c) och d)

kommunalskattelagen uppräknade rättssubjekten enligt 7 § d) och e) samt

12 § 1 mom. nämnda förordning frikallade från skattskyldighet för såväl in­ komst som förmögenhet, varjämte annan ägare av sådan fastighet, som om- förmäles i 5 § 1 mom. kommunalskattelagen, jämlikt 7 § f) statsskatteförord- ningen är frikallad från skattskyldighet för inkomst av fastigheten genom dess begagnande för de i nämnda mom. avsedda ändamål.

De i 53 § 1 mom. e) kommunalskattelagen åsyftade rättssubjekten äro en­ ligt 6 § 1 mom. samma förordning skyldiga att erlägga skatt för all inkomst, som av dem här i riket eller å utländsk ort förvärvats. Bland dessa rätts­ subjekt åligger enligt 12 § 1 mom. skattskyldighet för förmögenhet allenast föreningar och samfund, vilkas medlemmar icke på grund av medlemskapet äga del i föreningens eller samfundets förmögenhet, ägare av för gemensamt behov avsatta s. k. besparingsskogar, häradsallmänningar samt andra lik­ artade samfälligheter, som förvaltas självständigt för delägarnas gemensam­ ma räkning, ävensom stiftelser.

Bortsett från fysiska personer samt oskifta dödsbon och familjestiftelser utgör enligt 18 § 2 mom. bottenskattens grundbelopp för svenska aktie­ bolag, svenska ekonomiska föreningar, svenska försäkringsanstalter som icke äro aktiebolag, sparbanker och utländska juridiska personer tio procent samt för övriga skattskyldiga fem procent av det beskattningsbara beloppet.

Det torde vara av intresse att med de sålunda återgivna bestämmelserna jämföra de stadganden i

förordningen den 6 juni 1931 örn arvsskatt och gåvo­

skatt,

vilka handla om frihet från dylik skatt. Enligt 3 § sistnämnda förord­

ning äro, förutom staten, följande rättssubjekt befriade från såväl arvs- som gåvoskatt, nämligen stiftelse eller sammanslutning med huvudsakligt ända­ mål att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar; stiftelse eller sammanslutning, som har till huvudsakligt ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främ­ ja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, dock icke där ändamålet är att sålunda tillgodose medlemmar av viss eller vissa släkter eller utom riket bosatta utlänningar; samt stiftelse eller sammanslutning, som har till huvud­ sakligt ändamål att främja vetenskaplig undervisning eller forskning. Skatte­ befrielse enligt denna paragraf tillkommer dock icke sammanslutning, som har till syfte att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska in­ tressen, och ej heller utländsk stiftelse eller sammanslutning.

Dessutom äro enligt 38 § samma förordning från gåvoskatt, men ej från arvsskatt, befriade kyrka, landsting, kommun eller annan menighet ävensom hushållningssällskap; stiftelse med huvudsakligt syfte att främja religiösa,

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed

jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål; stiftelse med hu­

vudsakligt ändamål att främja landets näringsliv; samt registrerad under­

stödsförening eller sådan sammanslutning, som, utan att hava till syfte att

i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, huvudsak­

ligen fullföljer ovan angivet ändamål. Skattebefrielse enligt denna paragraf

tillkommer emellertid endast svensk juridisk person och äger icke rum, där

givaren för sin livstid eller för viss tid förbehållit sig nyttjanderätt till eller

rätt till ränta, avkomst eller annan förmån av den bortgivna egendomen eller

del därav.

För de i 38 § uppräknade rättssubjekten utgår arvsskatt enligt klass lil

i den i 28 § intagna tariffen, medan övriga juridiska personer ha att er­

lägga såväl arvs- som gåvoskatt enligt klass IV i tariffen (angående gåvo­

skatt se 43 §).

1936 års skcittekommitté

har i kapitel I i sitt betänkande lämnat en

historik

rörande den nuvarande skattefriheten för vissa stiftelser m. fl. juridiska per­

soner och i kapitel II redogjort för viss

utländsk lagstiftning

i fråga om be­

skattning av stiftelser och ideella föreningar m. fl. juridiska personer. Rö­

rande innehållet i dessa översikter hänvisar jag till betänkandet.

Erinras må i detta sammanhang, att frågan om skattefriheten för vissa

rättssubjekt berördes i

bevillningsutskottets

vid 1936 års riksdag avgivna be­

tänkande nr 46 i anledning av det då framlagda förslaget till omläggning av

den direkta statsbeskattningen. Utskottet anförde härutinnan följande:

Enligt nu gällande skattebestämmelser äro vissa rättssubjekt helt eller del­

vis undantagna från skattskyldighet för inkomst samt befriade från skatt­

skyldighet för förmögenhet. I den mån statsbeskattningen kan hållas på en

relativt låg nivå, är det givetvis möjligt att bereda vissa rättssubjekt exem­

pelvis fromma stiftelser skattebefrielse eller skattelättnad. I den mån en ökad

skattebörda måste påläggas de fysiska personerna och även näringsföretagen,

uppkommer den frågan, huruvida staten i den utsträckning som för närva­

rande gäller bör helt eller delvis undantaga vissa rättssubjekt från skatte­

plikt. Utskottet anser, att vid den omprövning av statsbeskattningen, som för-

utsättes komma att inom den närmaste tiden äga rum, jämväl den nu berörda

frågan upptages till övervägande.

I enlighet med detta uttalande har i direktiven för 1936 års skattekommitté

uppdragits åt kommittén att till prövning upptaga frågan om upphävande

av den skattebefrielse som nu tillkommer vissa rättssubjekt.

Statistiska uppgifter angående stiftelser och ideella föreningar.

I den officiella statistiken finnas visserligen utredningar angående såväl

stiftelser som ideella föreningar, men dessa utredningar äro nu mycket för­

åldrade. Under år 1917 offentliggjordes sålunda en av statistiska central­

byrån verkställd undersökning rörande stiftelserna i Sverige vid 1910 års

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

13

utgång. Enligt denna undersökning uppgick vid nämnda tidpunkt stiftel­

sernas antal till 12,629 och den däri nedlagda förmögenheten till samman­

lagt 329.5 miljoner kronor. Beträffande ideella föreningar skedde på för­

anstaltande av de år 1918 tillsatta föreningsskattesakkunniga en statistisk ut­

redning, vilken verkställdes av socialstyrelsen. Enligt denna utredning, som

avsåg förhållandena under år 1917, utgjorde antalet kända ideella föreningar

26,386. Den sammanlagda förmögenheten hos dessa föreningar beräknades

till c:a 106 miljoner kronor

Under den tid som förflutit, sedan dessa statistiska utredningar ägde rum,

har givetvis såväl antalet stiftelser och ideella föreningar som den däri ned­

lagda förmögenheten ökat högst betydligt. I vilken utsträckning detta skett

är för närvarande icke möjligt att bedöma. Emellertid må nämnas, att i det av

1936 tårs skattekommitté år 1937 avgivna betänkandet rörande omläggning

av den direkta statsbeskattningen (statens offentliga utredningar 1937: 42)

vissa uppgifter kunna hämtas angående de sistnämnda år till statsskatt taxe­

rade stiftelserna och ideella föreningarna. Enligt de i samma betänkande

sid. 292—294 intagna statistiska sammanställningarna utgjorde vid 1937

års taxering antalet »Övriga skattskyldiga» — varav de flesta torde vara stif­

telser — 595 med en debiterad statsskatt av sammanlagt 350,825 kronor och

antalet ideella föreningar 1,444 med en sammanlagd statsskatt av 523,750 kro­

nor. De för närvarande inflytande skatteintäkterna av stiftelser och ideella

föreningar äro således relativt obetydliga. Dessa siffror förefalla dock myc­

ket låga redan vid en jämförelse med de vid nyssnämnda statistiska utred­

ningar framkomna uppgifterna.

1936 års skattekommitté

har övervägt, huruvida en efter nuvarande förhål­

landen upprättad statistik beträffande stiftelser och ideella föreningar borde

verkställas, innan kommittén fattade ståndpunkt till frågan örn ändrade be­

stämmelser rörande dessa juridiska personers beskattning. Kommittén har

emellertid icke ansett storleken av de skatteintäkter, som erhållas eller skulle

kunna erhållas från desamma, vara i första hand avgörande vid utformning­

en av beskattningsreglerna på ifrågavarande område och har därför funnit sig

kunna framlägga förslag i ämnet utan att hava tillgång till ett fullständigt

statistiskt material. Emellertid har kommittén verkställt viss utredning dels

angående storleken av de kommunala donationsfonderna enligt tillgängliga

uppgifter, dels rörande de stiftelser, som stå under länsstyrelsernas tillsyn

eller därstädes anmälts men undantagits från tillsyn, dels ock i fråga örn stor­

leken av de under en följd av år för allmännyttigt ändamål donerade kapi­

talbeloppen enligt uppgifter i dagspressen. Resultatet av utredningen fram­

går av en vid kommittébetänkandet fogad bilaga, varur må återgivas föl­

jande.

Enligt för kommittén tillgängliga uppgifter, vilka till övervägande del

hänfört sig till 1935 eller 1936 års utgång, lia de i

kommunala donations­

fonder

nedlagda kapitaltillgångarna beräknats till följande belopp

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

för landskommuner och köpingar

» municipalsamhällen...................

» städer.............................................

» landsting.........................................

» hushållningssällskap .................

............

55.1 miljoner kronor

........................

0.2

»

»

............ 250.0

»

»

......................

20.0

»

»

............

5.6

»

t>

Summa 330.9 miljoner kronor

De

hos länsstyrelserna anmälda stiftelserna

med undantag av kommunala

donationsfonder hade vid 1937 års utgång eller vid slutet av det närmast dess­

förinnan tilländalupna räkenskapsåret kapitaltillgångar örn tillhopa cirka

130.3 miljoner kronor. Emellertid äro ett stort antal

stiftelser undantagna

från anmälningsskyldighet

enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över

stiftelser, och den sammanlagda förmögenheten hos de sålunda undantagna

stiftelserna torde säkerligen vara högst betydande. Kommittén har uppskattat

dem till avsevärt mycket mer än 200 miljoner kronor.

Om man, oaktat att materialet sålunda varit ytterst ofullständigt, samman­

ställer de vid denna undersökning framkomna förmögenhetsbeloppen för de

olika grupperna av stiftelser, skulle det sammanlagda förmögenhetsbeloppet

ha varit cirka 660 miljoner kronor. Detta belopp är dock som sagt uppen­

barligen alldeles för lågt.

Efter hänvändelse till en av de dagliga tidningarna i Stockholm har å dess

arkiv med ledning av därstädes förvarade pressurklipp erhållits uppgifter om

beloppen å donationer för allmännyttiga ändamål under åren 1919—1938 en­

ligt notiser i dagspressen. Enligt dessa uppgifter, som dock endast avse kon­

tanta donationer, hade under tio-årsperioden 1919—1928 för sådana ända­

mål donerats sammanlagt 99.9 miljoner kronor och under tio-årsperioden

1929—1938 tillhopa 179.2 miljoner kronor eller sammanlagt under dessa

tjugu år 279.1 miljoner kronor. Givetvis äro dessa uppgifter emellertid be­

häftade med stora felkällor.

Stiftelser och ideella föreningar i allmänhet.

Framställningar i ämnet.

Den 12 och den 28 januari 1938 meddelade regeringsrätten utslag i ett fler­

tal mål angående beskattning av vissa under Göteborgs stads förvaltning stå­

ende donationsfonder för allmännyttiga ändamål. Av fondema i målen fram­

ställda yrkanden om befrielse från skattskyldighet för inkomst och förmö­

genhet ogillades därvid av regeringsrätten med den motiveringen, att fonder­

na måste anses utgöra stiftelser samt att dessa stiftelser icke på grund av

sitt ändamål vore fritagna från skattskyldighet för inkomst och förmögenhet.

I anledning av dessa regeringsrättsutslag hava Göteborgs stadskollegium,

svenska stadsförbundets styrelse och Överståthållarämbetet i särskilda till

Kungl. Maj:t ställda skrivelser hemställt om sådan ändring av gällande skatte­

lagar, att donationsfonder för kulturella och liknande ändamål bleve befriade

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

15

från skattskyldighet för inkomst och förmögenhet. Framställningarna över­

lämnades till 193G års skattekommitté för att tagas under övervägande vid

fullgörande av kommitténs uppdrag.

Göteborgs stadskollegium

anförde i sin skrivelse, att donationerna tillkom­

mit för tillgodoseende av bland annat allmännyttiga, kulturella, merkantila,

industriella och välgörande ändamål. Genom donationernas avkastning hade

yppat sig för de samhälleliga myndigheterna välkomna möjligheter att utan

ytterligare belastning av skattebetalarna tillgodose olika behjärtansvärda syf­

ten, vilka i många fall säkerligen eljest icke kommit att understödjas av sam­

hällets egna medel. Vissheten om att en donations avkastning kunde komma

att genom beskattning avsevärt beskäras torde dock näppeligen verka stimu­

lerande för personer att grunda donationer för samhälleliga ändamål. Stads-

kollegiet hade därför ansett sig böra påkalla statsmakternas uppmärksamhet

på betydelsen av att genom en ändring i gällande skattelagar bereddes möj­

lighet till skattebefrielse för donationsfonder med kulturella och liknande

syften.

Svenska stadsförbundets styrelse

underströk vikten av de av Göteborgs

stadskollegium begärda författningsändringarna och yttrade vidare, att ifrå­

gavarande donationsfonder alltsedan sin tillkomst hittills åtnjutit skattefri­

het. Genom de nu föreliggande prejudikaten hade den »vedertagna» skatte­

friheten i ett slag och utan ändring av en bokstav i gällande författningar för­

bytts i skattskyldighet. För egen del vore styrelsen av den bestämda upp­

fattningen, att den hittills följda praxis i avseende å donationsfondernas be­

skattning hade alla skäl för sig.

Överståthållarämbetet

framhöll, att taxeringsnämnderna i Stockholm och

säkerligen även på många andra håll av ålder givit en vidsträckt och välvil­

lig tillämpning åt föreskrifterna angående stiftelsers och fonders skattskyl­

dighet. Sålunda hade fonder, vilkas avkastning ginge till samhällsgagneliga

ändamål, till allmänna kulturella sådana eller till ändamål av gagn för kom­

muner, befriats från skattskyldighet. Denna praxis hade synts Överståthållar­

ämbetet väl motiverad och till gagn för det allmänna. Frågan om dylika fon­

ders skattefrihet hade emellertid genom omförmälda utslag av regeringsrät­

ten kommit i annat läge. Därest icke andra bestämmelser bleve meddelade,

måste givetvis taxeringsnämnderna följa den av regeringsrätten intagna stånd­

punkten, med påföljd att en mångfald donationsfonder för allmännyttiga och

landsgagneliga ändamål skulle bliva föremål för en ofta hård beskattning. Så­

dana beskattningsåtgärder komme med säkerhet även att för framtiden mot­

verka intresset för att ställa medel till förfogande för allmängagneliga ända­

mål. Överståthållarämbetet hemställde därför, att det måtte tagas under över­

vägande, huruvida icke sådana ändrade bestämmelser borde meddelas rö­

rande donationsfonders beskattning, att den av Överståthållarämbetet berörda

tidigare praxis bleve i huvudsak lagfäst.

Regeringsrätten meddelade vidare den 24 oktober 1941 utslag i mål angå­

ende beskattning av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt Wenner-Gren-

16

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

ska samfundet. Enligt stadgarna för stiftelsen har denna till huvudsakligt

ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studie­

verksamhet av landsgagnelig innebörd; och skall detta ändamål ses till godo

genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller verk­

samhet. Ändring i stadgarna kan dock ske, örn stiftarna eller, sedan dessa

avlidit, Stockholms enskilda banks bolagsstämma samt stiftelsens styrelse

därom äro ense. Samfundet har enligt sina stadgar till ändamål att främja

vetenskaplig forskning, företrädesvis inom de sociala, ekonomiska, naturve­

tenskapliga och medicinska områdena, och dess tillgångar må användas ute­

slutande för dylika ändamål eller för understödjande av andra allmännyttiga

företag. I målen påstodo sig stiftelsen och samfundet vara vetenskapliga sam­

fund, men detta bestreds av t. f. skattedirektören hos Överståthållarämbetet

under hänvisning bland annat till att stiftelsen och samfundet icke själva

bedrevo någon vetenskaplig verksamhet. I utslagen förklarades såväl stiftel­

sen som samfundet vara skattskyldiga för inkomst och förmögenhet med den

motiveringen, att de icke kunde anses vara att hänföra till vetenskapliga

samfund eller eljest enligt 53 § 1 mom. d) kommunalskattelagen och 7 § e)

statsskatteförordningen frikallade från skattskyldighet.

Utslagen ha föranlett

Uppsala universitet, Lunds universitet, karolinska

mediko-kirurgiska institutet, Stockholms högskola, Göteborgs högskola, veten­

skapsakademien, vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, lantbruks­

akademien

och

ingenjörsvetenskapsakademien

att i en gemensam, till Kungl.

Maj:t ställd skrivelse hemställa om åtgärder för upphävande av den ifråga­

varande skattskyldigheten, vilken komme att huvudsakligen gå ut över den

vetenskapliga verksamheten i landet. Då de årliga skatterna utgjorde för

Wallenbergska stiftelsen mellan 500,000 och 600,000 kronor och för Wenner-

Grenska samfundet omkring 140,000 kronor, komme den vetenskapliga

verksamheten att drabbas mycket hårt. De medel, som av stiftelsen och

samfundet ställts till förfogande för vetenskapliga forsknings- eller under-

visningsändamål, hade utgjort mycket värdefulla bidrag härtill och hade

ej sällan varit oumbärliga förutsättningar för betydelsefulla arbetens igång­

sättande och fullföljande. Det vore icke uteslutet, att en avsevärd minsk­

ning av dessa medel skulle medföra, att vissa vetenskapliga arbeten måste

helt nedläggas eller i en beklagansvärd utsträckning begränsas. Särskilt

allvarlig komme denna minskning att framstå, då den infölle samtidigt med

den väsentliga nedsättning av statsanslagen till vetenskapliga institutioner,

som under krigets tryck företagits. Skrivelsen, vid vilken fogats förteckningar

över av stiftelsen och samfundet beviljade anslag, utmynnade i en hemstäl­

lan, att Kungl. Majit måtte i proposition lill 1942 års riksdag föreslå skat­

tefrihet för stiftelser, som hade till huvudsakligt ändamål att främja veten­

skaplig forskning eller vetenskaplig undervisning.

Jämväl

XVenner-Grenska samfundet

har med anledning av det beträf­

fande samfundet meddelade utslaget i skrivelse till Kungl. Majit — under

hänvisning till en i skrivelsen lämnad utförlig redogörelse för samfundets

hittillsvarande verksamhet — anhållit örn åtgärder för att befria detsam­

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

17

ma från skattskyldighet eller, om detta ej läte sig göra, lätta dess skatte­ börda. Samfundet har härutinnan ifrågasatt i första hand, huruvida icke skatteförfattningarnas bestämmelser örn skattefrihet för vetenskapliga sam­ fund kunde ändras till att avse samfund och stiftelser, vilkas uppgift vore att främja vetenskaplig forskning eller vetenskaplig undervisning, samt i andra hand, huruvida icke i skatteförfattningarna kunde intagas bestäm­ melser örn rätt för samfund och stiftelser att vid inkomstens beräknande göra avdrag för utgifter till vetenskaplig forskning eller undervisning.

Slutligen må omnämnas, att

svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas

riksförbund

i en till 1936 års skattekommitté inkommen skrift hemställt

örn sådan ändring av gällande beskattningsregler, att inkomst av inträdes­ avgifter vid av idrottsförening eller idrottförbund anordnad tävling eller uppvisning i icke-professionell idrott ej bleve beskattad. Då emellertid be­ rörda spörsmål enligt kommitténs mening icke folie inom kommitténs upp­ drag, har kommittén icke i sitt betänkande tagit ställning till denna fram­ ställning.

I detta sammanhang må erinras, att vid 1936 års riksdag motioner väckts dels i första kammaren av herr Torsten Ström m. fl. (nr 254) och dels i andra kammaren av herr Holmström m. fl. (nr 452), vari hemställdes, att riksdagen måtte besluta sådan ändring av anvisningarna till 19 § kommu­ nalskattelagen, att avgifter, som influtit till idrottsförening vid tävling eller uppvisning i icke professionell idrott, bleve undantagna från beskattning. Motionärerna framhöllo såsom motivering härför idrottens stora allmänna och sociala betydelse samt påpekade, att hel skattebefrielse för idrottsför­ eningar även kunde ifrågasättas.

Bevillningsutskottet, som avstyrkte motionerna, ansåg i likhet med motio­ närerna den icke professionella idrotten äga stor betydelse och vara för­ tjänt av stöd för sin verksamhet från det allmännas sida. Utskottet ifråga­ satte emellertid lämpligheten av att detta stöd bereddes genom befrielse från skatt för ifrågavarande avgifter. En dylik skattelindring skulle huvud­ sakligen komma de större och i ekonomiskt hänseende bäst ställda för­ eningarna till godo, medan däremot de mindre föreningarna, vilka i regel tor­ de vara i största behov av understöd för sin verksamhet, skulle erhålla rela­ tivt ringa nytta av en lindring i sin beskattning. Utskottet ansåge vidare, att ifrågavarande spörsmål borde bliva föremål för en mera ingående undersök­ ning än den utskottet kunnat verkställa samt förväntade, att de för utred­ ningen rörande den kommunala beskattningen tillsatta sakkunniga komme att ägna uppmärksamhet åt förevarande spörsmål.

I enlighet med utskottets förslag avslogos motionerna av riksdagen.

Kommittéförslaget.

Såsom framgår av

Bilaga A

har kommittén beträffande stadgandet i 5 §

1 mom. e) kommunalskattelagen angående undantagande från skatteplikt till fastighetsskatt föreslagit bland annat den ändringen, att uttrycken »veten-

fIi hang lill riksdagens protokoll 19i2. I sami. Nr 134.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

skapliga samfund» samt »sjukvårds- och barmhärtighetsinrättningar jämte andra fromma stiftelser» skulle ersättas med »sjukvårdsinrättningar, vilkas verksamhet ej bedrives i vinstsyfte, barmhärtighetsinrättningar samt sådana stiftelser och föreningar, som avses i 53 § 1 mom. e)».

Stadgandet i 53 § 1 mom. d) kommunalskattelagen, varav följer frihet för däri uppräknade rättssubjekt från skattskyldighet för annan inkomst än av fastighet samt, vad angår allmän kassa som åtnjutit inkomst från lediga eck­ lesiastika sysslor, tillika från sådan inkomst, har i kommittéförslaget uppde­ lats i två punkter, d) och e). Beträffande de under punkt d) hänförda rätts­ subjekten föreslås ingen ändring i skattskyldighetens omfattning, medan däremot de under punkt e) angivna skulle bliva skattskyldiga jämväl för in­ komst av rörelse. Förslaget innebär tillika, bland annat, att uttrycken »veten­ skapliga samfund» samt »sjukvårds- och barmhärtighetsinrättningar jämte andra fromma stiftelser ävensom stipendiefonder» ersatts med de under punkt e) införda beteckningarna »sjukvårdsinrättningar, vilkas verksamhet ej bedrives i vinstsyfte, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser, som utan be­ gränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer hava till hu­ vudsakligt ändamål att främja vård och uppfostran av barn eller att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller att utöva hjälp­ verksamhet bland behövande eller att främja vetenskaplig forskning, även­ som sådana föreningar, som utan att i sin verksamhet tillgodose medlemmar­ nas ekonomiska intressen huvudsakligen verka för ändamål av den i fråga om stiftelser här angivna art». I anslutning härtill har föreslagits, att i anvis­ ningarna till 53 § skulle införas ett nytt moment av följande lydelse:

7. Frågan om skattskyldigheten för en stiftelse eller en förening skall be­ dömas med hänsyn till det ändamål, som tillgodoses i den bedrivna verksam­ heten. En stiftelse eller en förening, som i sin verksamhet främjar flera ända­ mål, anses hänförlig under 1 mom. e), därest verksamheten huvudsakligen avser att tillgodose ändamål av sådan beskaffenhet, som i nämnda stadgande omförmäles. Detta anses vara fallet, örn i verksamheten allenast i ringa om­ fattning främjas ändamål av annan art.

Stadgandet i 7 § e) förordningen örn statlig inkomst- och förmögenhets­ skatt, enligt vilket däri uppräknade rättssubjekt — desamma som angivas i 53 § 1 mom. d) kommunalskattelagen — frikallas från skattskyldighet för all inkomst, skulle enligt förslaget ändras på motsvarande sätt som stadgan­ det i sistnämnda författningsrum.

Kommittén

har i

motiveringen

till sitt förslag i nu angivna delar inled­

ningsvis anfört i huvudsak följande:

Gällande lagstiftning angående

stiftelser

är i hög grad ofullständig. I 1 §

av 1929 års lag örn tillsyn över stiftelser finnes visserligen en definition på begreppet stiftelse, vilken innebär, att stiftelsens tillgångar skola bilda en självständig förmögenhet samt att stiftelsen skall hava ett bestämt ändamål och en viss varaktighet. Beträffande stiftelsernas allmänna rättsställning och förutsättningarna för att de skola erhålla rättssubjektivitet finnas emellertid icke några bestämmelser i svensk rätt, örn ock hos domstolar och andra myn­

Kungl. Maj.ts proposition nr lii.

1

!)

digheter utl»ildal sig viss praxis i sistnämnda hänseende. E,j heller linnas i gällande lagstiftning några allmänna föreskrifter angående stiftelsers förvalt­ ning. Lagen örn tillsyn över stiftelser innehåller visserligen stadganden i så­ dant avseende, men det är endast vissa stiftelser som äro underkastade lagens tillämplighet. Tillsynslagen, som har till syfte att åvägabringa en offentlig kontroll beträffande stiftelser med allmännyttigt ändamål, är nämligen icke tillämplig på stiftelser, som främja ändamål av annan art. Emellertid äro ej eils alla stiftelser med allmännyttigt ändamål underkastade tillsyn enligt nämnda lag, ty enligt 2 § i tillsynslagen äro åtskilliga stiftelser med sådant ändamål undantagna från anmälningsplikt. De stiftelser, som ej komma inom tillsynslagens tillämplighetsområde, äro ej underkastade registreringsskyl- dighet i någon form. Med största sannolikhet är såväl antalet sådana stif­ telser som beloppet å de däri nedlagda kapitaltillgångarna högst betydande.

Beträffande

ideella föreningar

finnas i svensk rätt ännu icke några bestäm­

melser. ehuru frågan örn lagstiftning på detta område länge varit aktuell. Någon lagfästad definition på begreppet ideell förening finnes alltså icke och ej heller några i lag givna regler örn villkoren för att ideella föreningar skola tillerkännas rättssubjektivitet. Inom justitiedepartementet har under år 1938 utarbetats en promemoria örn grunderna för en lagstiftning angående ideella föreningar jämte utkast till lag örn .sådana föreningar. Medan tidigare utarbe­ tade förslag till lagstiftning örn ideella föreningar byggt på registrering så­ som villkor för rättssubjektivitet, ifrågasättes i promemorian icke registre- ringsskyldighet för sådana föreningar. Meningen är i stället, att med ut­ gångspunkt från rådande rättspraxis lagfästa de förutsättningar, under vilka rättssubjektivitet nu tillerkännes ideell förening. Denna promemoria bär emellertid hittills icke föranlett annan åtgärd än att yttranden över densam­ ma infordrats från vissa myndigheter och korporationer.

Frånvaron av en allmän reglering beträffande stiftelsers och ideella för­ eningars rättsförhållanden har utan tvivel vållat olägenheter på beskattnings- väsendets område. I de under senare tid ganska ofta hos skattedomstolarna "förekommande målen angående stiftelsers skattskyldighet torde det näm­ ligen mestadels hava gällt att bedöma, huruvida det varit fråga om en verklig stiftelse. Inom rättsvetenskapen skiljes mellan självständiga och osjälvstän­ diga stiftelser, vilken distinktion innebär, att endast den självständiga stif­ telsen utgör ett rättssubjekt. Med begreppet osjälvständig stiftelse åsyftas däremot sådana fall, där den. som genom en donation med äganderätt er­ hållit viss egendom, på grund av donators särskilda föreskrift ej får fritt disponera över egendomen. Något nytt rättssubjekt har alltså icke bildats därigenom. Under förarbetena till lagen örn tillsyn över stiftelser framhölls av lagrådet det vanskliga i att komma till rätta med distinktionen mellan självständiga och osjälvständiga stiftelser. Huruvida denna distinktion till- lämpats vid beskattningen, är med ledning av tillgängliga prejudikat svårt att bedöma. Då det exempelvis gällt beskattning av donationsfonder, vilkas förvaltning anförtrotts åt en kommunal myndighet, synas emellertid skatte- domstolarna i regel hava ansett dessa donationsfonder såsom verkliga stif­ telser. Måhända har vid detta ställningstagande presumerats, att donator av­ sett alf bilda en självständig stiftelse, d. v. ,s. ett nytt rättssubjekt. Emellertid synes utgången i vissa beskattningsmål angående donationsfonder närmast tyda på att även osjälvständiga stiftelser ansetts utgöra .särskilda skatte­ subjekt.

Enligt kommitténs mening vore del i hög grad önskvärt, örn .större klarhet kunde skapas rörande särskilt stiftelsernas rättsliga ställning. De i det prak­ tiska taxeringsarhetet uppkomna svårigheterna i fråga örn stiftelsers beskatt­

Kungl. Maj:ts proposition nr lil

ning torde till icke ringa del bero på den bristfälliga regleringen i rättsligt avseende. För .såväl taxeringsmyndigheterna som de skattskyldiga skulle det j sådana fall vara en avsevärd fördel, örn det funnes lagbestämmelser, som kunde tjäna till ledning vid bedömandet huruvida en viss fond kan anses utgöra en stiftelse. Behovet av sådana lagbestämmelser framträder så mycket klarare, om man betänker, att det ofta är taxeringsnämnder utan någon juri­ disk förfarenhet som hava att i första hand träffa avgörandet i dylika fall. Det torde emellertid vara uppenbart, att bestämmelser i sådant syfte icke höra hemma i en skatteförfattning. Denna sak bör regleras i den civila lag­ stiftningen och nied beaktande jämväl av andra synpunkter än dem som sammanhänga med beskattningen. Kommittén anser sig fördenskull icke kunna i sitt förslag giva några bestämmelser i detta hänseende. Så länge några civilrättsliga föreskrifter i ämnet icke finnas, torde det därför liksom hittills få ankomma på praxis att avgöra, under vilka förutsättningar en stif­ telse kan anses föreligga.

Lagen om tillsyn över stiftelser bygger såsom ovan nämnts på den tanken, att stiftelser, som äro av betydelse för det allmänna, skola ställas under of­ fentlig kontroll, medan däremot för andra stiftelser tillsyn från det allmännas sida icke ansetts påkallad. Det torde emellertid ligga i sakens natur, att i frå­ ga örn beskattningen en motsatt synpunkt måste anläggas. Vid beskattningen är behovet av en registrering störst i fråga örn stiftelser, som tjäna ändamål av mera enskild art, under det att detta behov är minst framträdande be­ träffande stiftelser med i hög grad allmännyttigt ändamål. Såsom saken nu är ordnad, torde det säkerligen bereda taxeringsmyndigheterna stora svårig­ heter att effektivt övervaka, att skattskyldiga stiftelser och ideella föreningar icke undgå beskattning för sina .inkomster. Mestadels bedriva icke dessa juri­ diska personer verksamhet av sådan art, att deras existens blir mera allmänt känd.

Enligt nuvarande bestämmelser åtnjutes skattefrihet av bland annat aka­ demier, allmänna undervisningsverk samt sjukvårds- och barmhärtighets­ inrättningar. Med dessa benämningar avses endast privata institutioner av denna beskaffenhet. Statens och kommunernas inrättningar av detta slag äro befriade från skattskyldighet redan genom bestämmelserna örn skattefrihet för staten och kommunerna. Utmärkande för alla de institutioner, som här avses, är emellertid, att de åsyfta att främja viktiga samhällsfunktioner, vilka lika väl kunnat omhänderhavas av statliga eller kommunala organ. Institu­ tionerna kunna betecknas såsom

anstalter

för undervisning, barnuppfostran,

sjukvård eller annan hjälpverksamhet. Något vinstsyfte för anstaltens ägare får icke förefinnas.

Förutom nyssnämnda anstalter hava i skatteförfattningarna sedan lång tid tillbaka jämväl »andra fromma stiftelser» varit befriade från skattskyl­ dighet till staten. Någon förklaring angående innebörden av begreppet from stiftelse har icke lämnats i skatteförfattningarna eller i förarbetena till de­ samma. Vid tolkningen av begreppet har fördenskull någon annan ledning icke stått att vinna än skattedomstolarnas — och främst regeringsrättens — praxis. Enligt denna torde till fromma stiftelser hava hänförts sådana stif­ telser som främja sjukvård, barnavård och barnuppfostran eller utöva annan hjälpverksamhet bland behövande. Däremot räknas icke till fromma stiftel­ ser sådana, som hava ett religiöst ändamål eller främja kulturella, sociala eller eljest allmännyttiga intressen eller utöva välgörenhet gentemot andra än behövande.

Emellertid torde det nog förhålla sig så, alt regeringsrättens praxis i fråga örn stiftelsers beskattning endast i mindre grad vunnit tillämpning hos faxe-

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

21

ringsmyndigheterna. Hos beskattningsnämnderna synes i stor utsträckning hava rått den uppfattningen, att till fromma stiftelser vore hänförliga stif­ telser med allmännyttiga ändamål överhuvud taget. Härpå tyder bland annat innehållet i de skrivelser, som Göteborgs stadskollegium, Svenska stadsför­ bundets styrelse och Överståthållarämbetet avgivit till Kungl. Majit i anled­ ning av regeringsrättens utslag rörande de s. k. Göteborgsfonderna. Dessa ut­ slag, vilka väckt stor uppmärksamhet, synas ganska allmänt hava uppfat­ tats såsom en ändring av tidigare praxis. Såvitt kommittén kunnat finna, ut­ gjorda emellertid den ståndpunkt, som kommit till uttryck genom utslagen, knappast någon nyhet.

Kommittén vill emellertid framhålla, att den feltolkning, som sålunda före­ kommit, icke torde kunna i första hand läggas taxeringsmyndigheterna till last. Anledningen får nog närmast sökas i stadgandet örn skattefrihet för fromma stiftelser. Detta stadgande har genom sin oklarhet länge berett tolk- ningssvårigheter. Kommittén finner för sin del angeläget, att begreppet from stiftelse ej längre bibehålies i skattelagstiftningen.

Kommittén har därefter behandlat frågan huruvida överhuvud laget någon skattefrihet för enskilda juridiska per­ soner bör bibehållas och har härom anfört väsentligen följande:

I den allmänna diskussionen har under senare tid frågan om stiftelsers beskattning ofta förts på tal. Därvid har från många håll framställts krav på en betydande utvidgning av den nuvarande skattefriheten. Man har ansett det nära nog självklart, att stiftelser, som främja något allmännyttigt ändamål, skulle befrias från beskattning. Denna uppfattning torde bero där­ på att skattefriheten för vissa slag av stiftelser och andra inrättningar fun­ nits så länge i vår skattelagstiftning, att tillvaron av denna skattefrihet in­ gått i det allmänna föreställningssättet. Man utgår med andra ord ifrån, att vissa ur allmän synpunkt mera betydelsefulla rättssubjekt icke skola be­ skattas. Det måste emellertid betänkas, att, då skattefriheten infördes i vår skattelagstiftning och under lång tid därefter, förhållandena voro helt an­ norlunda än nu. Vid tiden för skattefrihetens införande var det allmännas verksamhet ytterst begränsad. För vård av sjuka och fattiga ingrep det all­ männa endast i en mycket ringa omfattning. Omsorgen härom överläts i stor utsträckning till privata institutioner eller enskilda samhällsmedlemmar. Dessa privata institutioner erhöllo benämningen fromma stiftelser, vilket nog torde hava sin förklaring däri att i äldre tid kyrkan varit den, som närmast tagit sig an vården av sjuka och fattiga. Skattefriheten för dessa .stiftelser måste under sådana förhållanden te sig helt naturlig. Men saken kommer i ett annat läge, när såsom nu är fallet av staten och kommunerna årligen utgivas hundratals miljoner kronor för den allmänna välfärden. Det kan då icke undgås, att skattefriheten måste tagas under noggrann omprövning.

Vid ett sådant övervägande uppkommer först den frågan, huruvida nå­ gon principiell grund förefinnes för skattefriheten. Under tidigare lagstift­ ningsarbeten bär detta spörsmål behandlats särskilt av inkomstskattesak- kunniga. vilka ansågo, att en verksamhet, som främjar statsändamål, borde under viss angiven förutsättning vara berättigad till skattefrihet. Givet är att vissa skid kunna tala för en sådan uppfattning. Örn man emellertid ser saken ur principiell synpunkt, torde detta betraktelsesätt knappast vara håll­ hart. Icke ens stat och kommun liro principiellt befriade från skattskyldig­ het, då ju vid kommunalbeskattningen för dem föreligger skatteplikt för viss inkomst. Skattebefrielsen til! statsskatt beror givetvis därpå att en statshu­ shållning av slät och kommun vöre meningslös.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

Kommittén anser tor sin del, att någon principiell grund för skattefrihet icke torde kunna av någon åberopas. Genom den samhälleliga verksam­ heten på olika områden uppstå utgifter, och det torde principiellt sett åligga envar, sorn av samhället åtnjuter rättsskydd, att lämna sitt bidrag till dessa utgifters täckande. Denna bidragsplikt finner för övrigt icke i första hand sin motivering i hänsynen till det allmänna. Det är icke .statens »fiskaliska intresse» det här närmast gäller. Örn vissa rättssubjekt äro befriade från skatteplikt, så medför detta den ofrånkomliga konsekvensen, att de, som ej kunna åberopa någon skattefrihetsgrund, få bära desto högre skattebörda. Denna synpunkt måste givetvis tillmätas ökad betydelse i den mån som skattebördan stegras.

Eftersom någon fullständig statistik icke finnes beträffande de i stiftelser och ideella föreningar nedlagda kapitaltillgångarna, är det icke möjligt att med siffror närmare belysa, på vad sätt ett fritagande från beskattning av alla juridiska personer med allmännyttigt ändamål skulle inverka på skatte­ underlaget. Redan den inom kommittén verkställda statistiska undersökning­ en synes dock ganska klart tyda på, att det icke är oväsentliga belopp det här gäller. Det får ej heller förbises, att en lagstadgad skattefrihet i praktiken lätt kan få betydligt större omfattning än som egentligen varit avsett. Så torde uppenbarligen vara fallet för närvarande, örn ock detta till stor del beror på feltolkning av gällande bestämmelser.

A andra sidan torde emellertid icke kunna förnekas, att starka billighets- skäl tala för att institutioner, som främja allmännyttiga ändamål av högt kvalificerad art, höra medgivas en viss särställning i skattehänseende. Fram­ för allt gäller detta sådana ändamål, som eljest skolat tillgodoses av skatte­ medel. Kommittén har för sin del ansett uppenbart, att inrättningar, vilka i sin verksamhet främja .sådana syften, skäligen böra komma i åtnjutande av vissa förmåner vid beskattningen. Med hänsyn till den enligt nuvarande be­ stämmelser bristfälliga kontrollen över stiftelser och ideella föreningar har kommittén emellertid ifrågasatt, huruvida befrielse från skattskyldighet och därmed åtföljande frikallelse från deklarationsplikt är den lämpligaste for­ men för dessa skatteförmåners meddelande.

Inom kommittén har fördenskull övervägts möjligheten av att helt bort­ taga skattefriheten för enskilda juridiska personer. Alla sådana juridiska personer skulle alltså enligt denna tanke vara underkastade deklarations­ plikt, såvida deras inkomster eller förmögenhet uppginge till beskattnings­ bart belopp. De stiftelser och ideella föreningar, som främja vissa i hög grad allmännyttiga ändamål, skulle emellertid erhålla lättnad i eller befrielse från beskattning på så sätt, att de finge från sina inkomster avdraga vad de utgivit lill fullföljande av sitt ändamål. Med en sådan anordning ville kommittén framför allt vinna, att en allmän deklarationsplikt bleve föreskriven för ifrå­ gavarande juridiska personer samt att skattefriheten endast skulle omfatta den del av stiftelsernas och de ideella föreningarnas inkomster, som verkligen användes till allmännyttiga ändamål. Bedömandet av huruvida skäl före- funnes för skattebefrielse skulle därigenom komma att ske hos taxerings­ myndigheterna och ej såsom nu i stor utsträckning är fallet hos de skatt­ skyldiga själva.

Kommittén har emellertid funnit denna väg icke vara framkomlig. Beträf­ fande särskilt sådana inrättningar, som fylla verkliga samhällsfunktioner, skulle införandet av skattskyldighet och deklarationsplikt te sig ganska me­ ningslöst. Taxeringsmyndigheterna finge sig ålagt ett besvärligt och tids­ ödande kontrollarbete, som i många fall icke skulle leda till någon taxering. Det nu ifrågasatta avdragssystemet skulle även kunna verka i hög grad obil­

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

23

ligt för den skattskyldige. Örn exempelvis en stiftelse något år reserverade av­ kastningen av sin förmögenhet för att användas ett följande år, finge stif­ telsen för det beskattningsår, då inkomsten icke blivit använd, erlägga skatt för hela sin inkomst.

På grund av nu anförda omständigheter har kommittén stannat för ett bibehållande av det nuvarande systemet med skattefrihet för vissa rättssub­ jekt med allmännyttigt ändamål. Vid detta ställningstagande har även beak­ tats, att sådan skattefrihet finnes' föreskriven i åtminstone dansk, finsk, norsk och tysk skattelagstiftning.

Kommittén har i detta sammanhang framhållit behovet av en r e g i s t r e- r i n g av stiftelser och ideella föreningar eller i varje fall en statistik över stiftelser. Härutinnan har kommittén anfört:

Därest bestämmelser örn skattefrihet för vissa rättssubjekt fortfarande komma att finnas i våra skatteförfattningar, torde det vara av synnerlig vikt att på annan väg söka råda bot mot den bristande effektiviteten vid stiftel­ sers och ideella föreningars beskattning. Närmast kommer därvid i fråga införandet av en allmän registreringsplikt för dessa juridiska personer. En­ ligt kommitténs mening skulle det beträffande beskattningen vara en avse­ värd fördel, örn en sådan registreringsplikt kunde införas. Därest en allmän registreringsplikt emellertid icke skulle bliva föreskriven, torde ett efter sta­ tistisk undersökning upplagt register över stiftelser erbjuda vissa möjligheter för taxeringsmyndigheterna att utöva en vid beskattningen erforderlig kon­ troll. Detta register torde kunna utarbetas efter ungefärligen samma grunder som vid den tidigare undersökningen rörande stiftelserna under år 1910. Då det är av synnerlig vikt, att registret blir fullständigt, böra föreskrifter utfär­ das örn skyldighet för stiftelser att lämna uppgifter vid ifrågavarande under­ sökning. Nytt register bör uppläggas efter jämna tidsperioder, exempelvis vart femte eller möjligen vart tionde år.

I en vid 1939 års lagtima riksdag i andra kammaren av herr Osberg väckt motion (nr 108) hemställdes, att riksdagen måtte hos Kungl. Maj:tgöra fram­ ställning örn uppläggande av ett offentligt register över stiftelser och dona­ tioner. Motionen avslogs emellertid av riksdagen. Statistiska centralbyrån, som i avgivet yttrande över denna motion tillstyrkte bifall till densamma, förordade av praktiska skäl. att i registret icke skulle redovisas andra stif­ telser än sådana, som hade en förmögenhet överstigande 1,000 kronor. Be­ träffande övriga stiftelser skulle angivas allenast antalet av desamma kom­ munvis. Enligt kommitténs mening torde ur beskattningssynpunkt något hin­ der icke möta för en sådan begränsning av materialet vid registrets uppläg­ gande.

Rörande o m fattning e n a v skatt e f r i h e t e n för s t i f t e 1- ser har kommittén uttalat i huvudsak följande:

I vilken omfattning skattefrihet bör medgivas är mycket vanskligt att av­ göra. Enligt kommitténs mening torde det dock vara uppenbart, att skatte­ friheten icke' kan göras så vidsträckt, att däri inrymmas allmännyttiga än­ damål överhuvud taget. Detta skulle innebära, att de allra flesta stiftelser bleve skattefria. Det torde dock ingalunda vara säkert, att medel, som done­ rats till stiftelser, alltid komma till den bästa användningen. Även örn ända­ målet med en donation i och för sig kan anses vara behjärtansvärt, så lii' därmed icke klart, alt donator för tillgodoseende av detta ändamål valt en väg, som ur allmän synpunkt är den lämpligaste. Stundom kunna donations- bestämmelserna lill och med vara så avfattade, all svårigheter uppstå att

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

linna användning för de donerade medlen. Sålunda har en av kommittén verkställd undersökning rörande Stockholms stads donationsfonder givit vid handen, att flera fonder på betydande belopp och med klart allmännyttiga ändamål icke av staden tagits i anspråk utan under årtionden fått tillväxa genom räntans läggande till kapitalet.

Kommittén har för sin del kommit till den uppfattningen, att skattefrihe­ ten icke bör omfatta andra institutioner än sådana som främja ändamål, vil­ ka eljest mäst tillgodoses av det allmänna. När skatlebördan för fysiska per­ soner nått en sådan höjd som nu är fallet, kan det enligt kommitténs mening icke försvaras att låta dessa få bära ökad skattebörda på grund av skatte­ frihet för ändamål, som icke skolat bliva tillgodosedda av det allmänna. Det torde i detta sammanhang även böra framhållas, att det är ändamålet, så­ dant detsamma visar sig i den bedrivna verksamheten, som bör vara avgö­ rande för frågan huruvida skattefrihet skall medgivas eller icke. Därest exempelvis en stiftelse i sin verksamhet skulle främja annat ändamål än som angives i stadgarna, blir skattefriheten beroende av på vad sätt verk­ samheten bedrives.

Det torde vara uppenbart, att en gränsdragning mellan skattefria och skattskyldiga rättssubjekt måste bereda svårigheter. Någon allmängiltig norm att lägga till grund vid denna gränsdragning finnes icke. Enligt kom­ mitténs mening torde man vid bestämmande av skattefrihetens omfattning böra bland de allmännyttiga ändamålen utvälja vissa av särskilt hög valör och medgiva desamma en vid beskattningen privilegierad ställning. Vid be­ dömandet av graden av allmännyttighet finnes naturligtvis icke någon klar skiljelinje. Kommittén har dock för sin del funnit, att de nuvarande bestäm­ melserna örn skattefrihet för stiftelser i stort sett kunna sägas — rätt tolkade — innebära en ganska god systematik. Medan akademier, allmänna under­ visningsverk samt sjukvårds- och barmhärtighetsinrättningar kunna rubri­ ceras såsom anstalter för främjande av undervisning, barnuppfostran, sjuk­ vård och annan hjälpverksamhet, torde »andra fromma stiftelser ävensom stipendiefonder» få anses utgöra institutioner, sorn på annat sätt än å an­ stalt verka för samma ändamål.

Den verksamhet, som utövas av akademier, allmänna undervisningsverk samt sjukvårds- och barmhärtighetsinrättningar, torde utan gensägelse få anses vara av den högt kvalificerade art, att en särställning för dem i be­ skattningshänseende är befogad. Enligt kommitténs förslag utgöra dessa inrättningar en kärna, omkring vilken skattefriheten i övrigt uppbyggts. I förslaget bibehållas dessa begreppsbestämningar, dock med den ändringen att begreppet »sjukvårds- och barmhärtighetsinrättningar» i syfte att för­ tydliga dess innebörd ersättes med benämningarna »sjukvårdsinrättningar, vilkas verksamhet ej bedrives i vinstsyfte» och »barmhärtighetsinrättningar». Kommittén har icke ansett tillrådligt att i övrigt beträffande de anstalter, varom här är fråga, införa ändrade benämningar, vilket skulle få till följd, att hittillsvarande praxis på detta område bleve helt betydelselös.

I likhet med vad som gäller enligt nuvarande lagstiftning hör skattefri­ heten icke vara begränsad till sådana rättssubjekt, som utöva sin verksam­ het på egen anstalt. De allra flesta stiftelser torde vara att hänföra till pen­ ningstiftelser och dessa böra, därest de främja samma ändamål som aka­ demier, allmänna undervisningsverk samt sjukvårds- och barmhärtighets­ inrättningar, erhålla samma skatteförmåner som dessa. I enlighet därmed föreslår kommittén, att stiftelser, vilkas verksamhet har till ändamål att främja vård och uppfostran av barn, att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller att utöva hjälpverksamhet bland behö­ vande, skola tillerkännas skattefrihet. En sådan reglering av skattefrihetens

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

25

omfattning torde ganska nära överensstämma med innebörden av det i nn gällande lagtext förekommande uttrycket »andra fromma stiftelser ävensom stipendiefonder». I ett avseende tiar emellertid kommittén funnit en utsträck­ ning av skattefriheten utöver vad nu nämnts vara av behovet påkallad, näm­ ligen i fråga örn sådana stiftelser, som främja vetenskaplig forskning.

Enligt nu gällande lagstiftning äro vetenskapliga samfund frikallade från skattskyldighet lill slaten. Stiftelser, som främja vetenskaplig forskning, äro däremot icke befriade från beskattning i vidare mån än desamma kunna anses hänförliga till stipendiefonder. En sådan ordning kan enligt kom­ mitténs mening icke bibehållas. Kommitténs förslag bygger på den förut­ sättningen att stiftelser och ideella föreningar skola, i den mån de främja samma ändamål, behandlas lika i beskattningshänseende. Akademier och allmänna undervisningsverk (t. ex. högskolor) främja icke endast undervis­ ning utan även vetenskaplig forskning. Ur principiell synpunkt sett utgör detta enligt kommitténs uppfattning en anledning att utsträcka skattefrihe­ ten till alt avse även stiftelser för främjande av vetenskaplig forskning. Emel­ lertid torde härför tala jämväl praktiska skäl. De stiftelser, som främja ve­ tenskapen, göra ej sällan delta i form av understöd till såväl undervisning som forskning. Ett typiskt exempel därpå utgör Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, vars ändamål i stiftelsens stadgar angives sålunda: »Stiftelsen hal­ tin huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervis­ nings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd; och skall detta än­ damål ses till godo genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet.»

När nu skattefrihet föreslås för stiftelser med ändamål att främja veten­ skaplig forskning, skulle det kunna ifrågasättas, om icke även stiftelser, som gynna konst och litteratur, borde erhålla skattefrihet. Därvid må erinras, att sådana stiftelser, som hava till ändamål att lämna understöd för motta­ garens undervisning eller utbildning, enligt kommitténs förslag skola erhålla skattefrihet. I den mån stiftelser för främjande av konst och litteratur kunna hänföras under detta stadgande, komma de således i åtnjutande av skatte­ befrielse. Beträffande övriga stiftelser för främjande av konst och litteratur synas emellertid icke föreligga tillräckliga skäl att undantaga desamma från skattskyldighet.

Jämväl i ett annat avseende skulle en utsträckning av skattefriheten kun­ na ifrågasättas, nämligen beträffande sådana stiftelser, som förvaltas av landsting eller kommuner. Enligt nuvarande bestämmelser intaga dessa stif­ telser icke någon särställning i beskattningshänseende utan frågan om deras skatterättsliga behandling blir närmast beroende av huruvida de kunna an­ ses hänförliga till fromma stiftelser. Under den senaste tiden har emellertid av regeringsrätten avgjorts ett flertal mål angående kommunala donations­ fonders beskattning. Vid dessa avgöranden, som bland annat avsett några av Malmö stad förvaltade donationsfonder, har en mera vidsträckt lagtill- lämpning ägt nini. 1 vissa fall har nämligen skattefrihet medgivits sådana donationsfonder jämlikt grunderna för lagrummen örn skattefrihet för kom­ muner. Innebörden av denna lagtillämpning synes vara, att skattefrihet an­ setts böra tillkomma kommunala donationsfonder

dels

om desamma främja

ändamål som det enligt lag åligger kommuner att tillgodose

och dels

då ve­

derbörande kommun på grund av en vidsträckt formulering av donationsbe- stämmelserna äger själv bestämma det ändamål, som donationsfonden skall tillgodose. Det är alltså i sistnämnda fall kommunens vidsträckta disposi­ tionsrätt över de donerade medlen som ansetts böra föranleda skattefrihet. Är däremot i donationsbrevet stiftelsens ändamål uttryckligen fixerat till något som kommunen väl är berättigad men ej lagligen pliktig att själv

tillgodose, synes enligt denna praxis skattefrihet icke kunna ifrågakomma för stiftelsen.

Beträffande de kommunala donationsfonderna med vidsträckt disposi­ tionsrätt för vederbörande kommun måste kommittén för sin del ifråga­ sätta lämpligheten av att lagfästa den praxis som sålunda kommit till ut­ tryck. Medgiver man skattefrihet för stiftelser av detta slag, så är grunden för denna skattefrihet rent formell. Det är donationsbestämmelsernas av­ fattning som i så fall blir avgörande vid beskattningen. Hur stiftelsens me­ del faktiskt användas inverkar däremot icke. Ett sådant betraktelsesätt överensstämmer mindre väl med grundtanken i kommitténs förslag nämli­ gen att ändamålet, sådant det tager sig uttryck i den bedrivna verksamheten, skall vara bestämmande för frågan huruvida skattefrihet bör medgivas el­ ler ej. För övrigt må påpekas, att nyssnämnda praxis kan leda till konse­ kvenser, som ur principiell synpunkt icke synas vara riktigt tilltalande. Örn en donationsfond är avsedd att tillgodose ett ändamål, som kommunen väl är berättigad men ej lagligen skyldig att främja, exempelvis uppförande av biblioteksbyggnad, så skall enligt denna praxis donationsfonden vara under­ kastad beskattning för sin inkomst. Men situationen kan också vara den. att donationsfonden enligt stadgarnas ordalydelse har att främja något för kommunen nyttigt ändamål. 1 ett sådant fall äger kommunen en vidsträckt dispositionsrätt till de donerade medlen, och donationsfonden torde enligt nämnda praxis bliva skattefri. Även örn dessa medel till äventyrs använ­ das till uppförande av en biblioteksbyggnad åt kommunen, synes detta icke utgöra något hinder för skattefrihetens erhållande.

Kommittén har emellertid tagit under övervägande huruvida i förslaget borde intagas en bestämmelse örn skattefrihet för stiftelser, vilka främja ändamål, som det lagligen åligger landsting eller kommuner att tillgodose. Hit hör exempelvis skyldigheten att sörja för sjukvård, barnavård, fattigvård och skolundervisning, vilka alla verksamhetsgrenar inrymmas inom det av kommittén föreslagna området för skattefriheten. Den nu ifrågasatta be­ stämmelsen .skulle alltså avse andra ändamål, vilkas tillgodoseende lagligen ankommer på landsting eller kommuner. Kommittén har emellertid funnit, att en sådan bestämmelse skulle få en mycket begränsad räckvidd. Dä där­ till kommer, att det nu ifrågasatta stadgandet lätt skulle kunna giva an­ ledning till misstolkning, har kommittén icke ansett skäl förefinnas att i förslaget upptaga detsamma.

Kommittén har härefter beträffande omfattningen av skattefri­ heten för ideella föreningar anfört:

Beträffande ideella föreningar gäller enligt nuvarande bestämmelser att dessa i princip äro skattskyldiga för sin inkomst och förmögenhet. Endast örn en ideell förening kail anses hänförlig till någon av de från skattskyldig­ het befriade inrättningarna, åtnjuter föreningen skattefrihet. En sådan reg­ lering av skattefriheten torde icke kunna anses tillfredsställande. Enligt kom­ mitténs mening måste det vara uppenbart, att ideella föreningar böra, i den mån de främja samina ändamål som de från skattskyldighet Såkallade stif­ telserna, erhålla skattefrihet i likhet nied dessa. Eftersom begreppet ideell förening icke finnes någonstädes i lagstiftningen, kan denna benämning icke användas. En förutsättning för att en förening med sådant ändamål, var­ om nu är fråga, skall komma i åtnjutande av skattefrihet torde emellertid höra vara, att föreningen icke i sin verksamhet på något sätt tillgodoser med­ lemmarnas ekonomiska intressen. Detta har uttryckligen angivits i förslaget till lagtext.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

27

Då enligt kommitténs förslag föreningar med ändamål att främja veten­ skaplig forskning skola erhålla skattefrihet, torde begreppet vetenskapliga samfund ej längre behöva bibehållas i skattelagstiftningen. Till föreningar­ na med nu angivet ändamål torde kunna räknas även de vetenskapliga sam­ funden. Vid tillämpningen bar begreppet vetenskapliga samfund stundom föranlett tolkningssvårigheter, varför detta begrepps försvinnande ur skatte­ lagstiftningen jämväl lagtekniskt torde innebära en fördel.

Kommittén bär framhållit, att örn en stiftelse eller en förening i sin verk­ samhet främjade något av de ändamål, som ansåges böra föranleda skatte­ frihet, men stiftelsen eller föreningen därvid allenast tillgodosåge personer inom en viss trängre krets, anledning icke förefunnes att medgiva någon för­ månsställning i skattehänseende. Kommittén bade fördenskull i sitt förslag såsom villkor för skattefrihetens tillgodonjutande angivit, att verksamheten skulle utövas utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer.

Därest en stiftelse eller en förening i sin verksa ni­ li e t f r ä m j a r f 1 e r a ändamål av olika s 1 a g, skulle det enligt kommitténs mening leda till obilliga konsekvenser, örn man för skattefrihe­ tens erhållande uppställde det villkoret, att ändamålet uteslutande måste vara av den art som föranledde skattefrihet. För sina överväganden rörande det lämpligaste sättet att undvika en sådan obillighet bar kommittén lämnat i huvudsak följande redogörelse:

Om en stiftelse eller en förening exempelvis bar två ändamål, varav det ena är av beskaffenhet att föranleda skattefrihet och det andra ej är av så­ dan beskaffenhet, skulle man kunna tänka sig den möjligheten, att inkomsten uppdelades i en skattefri och en skattepliktig del nied ledning av den pro­ portion, i vilken den juridiska personen främjar de särskilda ändamålen. Man finge då en anordning likartad nied den som enligt gällande lagstiftning finnes beträffande fastighetsbeskattningen. Såvitt kommittén kan finna, skulle en sådan uppdelning av stiftelsers och föreningars inkomster, örn den­ samma kunde genomföras, innebära en rationell lösning av ifrågavarande spörsmål. Det bleve därigenom möjligt att göra en exakt avvägning av skatte­ friheten nied hänsyn tagen till vart och ett av de syften, som av den juri­ diska personen tillgodoses. I många fall förhåller (let sig nog även så, att en dylik uppdelning rent tekniskt skulle vara genomförbar. Ofta finnas i stadgar eller donationsbrev uttryckliga bestämmelser angående i vilken ut­ sträckning inkomsten skall användas för varje särskilt ändamål. Den sålun­ da föreskrivna proportionen mellan de olika ändamålen skulle kunna begag­ nas vid den nu ifrågasatta uppdelningen av inkomsten. Emellertid är saken ingalunda alltid ordnad på detta sätt. Ej sällan medgiva stadgarna eller dona­ tionsbrevet den juridiska personens styrelse en vidsträckt befogenhet alt vid inkomstens disponerande med förbigående av vissa ändamål anslå medel allenast till något eller några av dt; ändamål, som den juridiska personen avses att tillgodose. Den möjligheten bör oj heller förbises, att inkomsten kan till större eller mindre del reserveras till ett följande år. Uppenbart är att en upp­ delning av inkomsten i en skattefri och en skattepliktig del ej är möjlig att genomföra i sådana fall som de bär berörda. Någon norm för en sådan upp­ delning finnes icke. Då skattefriheten för alla de stiftelser och föreningar, varom bär är i fråga, torde böra ordnas efter enhetliga grunder, bar kom­ mittén icke ansett sig kunna fullfölja den nu framförda tanken.

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

Närmast torde då böra tagas under övervägande, huruvida det ändamål, som tillgodoses i den största utsträckningen, kan få vara avgörande vid be­ dömandet av frågan om skattefriheten. Meningen skulle då alltså vara, att stiftelsens eller föreningens ställning i skattskyldighetshänseende vore bero­ ende av det ändamål, som rent matematiskt hade övervikten i jämförelse med verksamheten i övrigt. Att välja denna väg anser kommittén dock icke till­ rådligt. Ett ändamål, som i och för sig ej är av beskaffenhet att föranleda skattefrihet och som kan motsvara nära hälften av stiftelsens hela verksam­ hetsområde, skulle endast av den anledningen, att detta ändamål är samman­ kopplat med ett annat, erhålla en privilegierad ställning vid beskattningen.

Enligt kommitténs mening torde den lämpligaste vägen vara att låta det huvudsakliga ändamålet med stiftelsens eller föreningens verksamhet vara avgörande för frågan om skattefriheten. För att ett ändamål skall kunna rubriceras såsom det huvudsakliga förutsättes då, att detta ändamål, om man ser saken i stort, kan anses vara det egentliga föremålet för stiftelsens eller föreningens verksamhet. Örn en stiftelse eller förening vid sidan av detta egentliga ändamål i obetydlig omfattning tillgodoser ett annat syfte, som i och för sig skolat föranleda skatteplikt, synas billighetsskäl tala för att det hela blir skattefritt. Mången gång är det väl även så, att detta i mindre om­ fattning tillgodosedda syfte är likartat med eller har åtminstone något sam­ band med verksamheten i övrigt. I varje fall torde det få anses vara mera till­ talande att i en sådan situation medgiva någon utsträckning av skattefriheten än att helt beröva den juridiska personen förmånen av skattefrihet, vilket skulle bliva resultatet, om man fasthölle vid kravet på att ändamålet uteslu­ tande skall vara av skattefri natur. Till förebyggande av missuppfattning beträffande innebörden av uttrycket huvudsakligt ändamål bör kanske dock ytterligare understrykas, att örn en stiftelse eller förening i sin verksamhet främjar två ändamål, varav det ena i något större utsträckning än det andra, så anses icke förstnämnda ändamål vara det huvudsakliga. För att ett huvud­ sakligt ändamål skall kunna anses vara för handen, skall detta till sin om­ fattning vara så dominerande i jämförelse nied verksamheten i övrigt, att sist­ nämnda del av verksamheten ter sig såsom en oväsentlig bisak.

Mot den av kommittén föreslagna metoden att låta det huvudsakliga ända­ målet bliva avgörande för skattefriheten skulle kunna resas den invändning­ en, att denna metod icke giver effektiv rättvisa i sådana fall, då den juridiska personens verksamhet icke är begränsad till ett enda område. En stiftelse kan sålunda med en avsevärd del av sin inkomst främja ändamål av sådan beskaffenhet, som i och för sig skolat föranleda skattefrihet, men på grund av att stiftelsen därjämte tillgodoser ett ändamål av annat slag, blir stiftel­ sens inkomst i sin helhet underkastad beskattning. Detta kan ju synas irra­ tionellt. Den här ovan lämnade redogörelsen för de olika möjligheter, som kunna tänkas ifrågakomma vid utformningen av beskattningsreglerna i före­ varande avseende, synes emellertid giva vid handen, att skattefrihetens an­ knytande till det huvudsakliga ändamålet måste anses utgöra den lämpligaste lösningen. Vill man erhålla en anordning, som mera smidigt ansluter sig till de särskilda ändamålen, torde det icke finnas någon annan utväg än att helt och hållet borttaga skattefriheten för stiftelser och föreningar samt i stället medgiva rätt till avdrag vid taxeringen för de till främjande av vissa bestäm­ da ändamål havda utgifterna.

I formellt hänseende skulle kunna invändas, att uttrycket »huvudsakligt ändamål» är något obestämt till sin innebörd och lätt kan giva anledning till misstolkning. Att risk för misstolkning förefinnes, torde ej heller kunna för­ nekas. Kommittén har fördenskull ansett lämpligt att i en särskild anvisning till 53 § kommunalskattelagen under punkt 7 närmare förklara uttryckets

Kungl. Maj:ts proposition nr 134

29

innebörd. Ordet »huvudsakligen» eller liknande förekommer för övrigt re­ dan nu pä ett flertal ställen i skalteförfattningarna.

Uppenbart är emellertid, att skattefrihetens anknytande till det huvudsak­ liga ändamålet skulle komma att inom vissa gränser medgiva taxeringsmyn­ digheterna någon möjlighet till fri bedömning av hithörande frågor. Såvitt kommittén kan se, bör någon olägenhet icke kunna befaras därigenom. I betraktande av de många olika kombinationer av ändamål, som kunna fin­ nas särskilt beträffande stiftelser, synes det snarare vara en fördel, att denna möjlighet är för handen. Hur angeläget det än är, att lagbestämmel­ serna äro klart och otvetydigt avfattade, torde man knappast kunna undgå att giva något utrymme för den fria prövningen i varje sär­ skilt fall. I detta hänseende må endast påpekas, att vid bedömandet av frågan om skattefriheten hänsyn torde böra tagas ej allenast till det sätt, pä vilket verksamheten bedrivits under beskattningsåret. Då fråga upp­ kommer örn skattefrihet, måste man enligt kommitténs tanke även beakta förhållandena under tidigare verksamhetsår, i den mån detta låter sig göra. Det förutsättes alltså, att en viss avvägning sker vid bedömandet av det ifrå­ gavarande rättssubjektets ändamål.

Ej sällan föreskrives i donationsbrevet för en i allmännyttigt syfte bildad stiftelse, att livräntor skola utgå till vissa personer under deras livstid. Ut­ betalandet av sådana livräntor torde icke kunna anses ingå i stiftelsens ända­ mål och bör ej betraktas såsom ett led i stiftelsens verksamhet. Vid bedöman­ det av frågan örn stiftelsens ändamål torde således böra bortses från dylika utbetalningar. Är stiftelsen skattskyldig för sin inkomst, äger stiftelsen vid inkomstberäkningen åtnjuta avdrag för utbetalningarna. Å andra sidan torde mottagarna av sådana livräntor — oavsett huruvida stiftelsen är skattskyldig eller icke — böra beskattas för vad de sålunda uppburit.

Såsom kommittén framhållit i det föregående förekommer stundom, att en stiftelses inkomster under en längre tid icke alls komma till användning. Detta kan bero på svårigheter att finna den lämpliga formen för stiftelsens verksamhet eller att stiftelsens förvaltare av en eller annan anledning anser förmånligast, att stiftelsens förmögenhet tills vidare får tillväxa genom av­ kastningens läggande till kapitalet. Men orsaken kan också vara att söka i donationsbrevets avfattning. Det förekommer nämligen, att i donationsbre­ vet föreskrives att stiftelsens avkastning först vid en viss framtida tidpunkt skall tagas i anspråk för stiftelsens ändamål. Hur skattedomstolarna skulle vid tillämpningen av nuvarande bestämmelser ställa sig till alla de fall, där användningen av en stiftelses inkomster uppskjutits till framtiden, synes ej vara fullt klart. Mål angående sådana stiftelser hava nog icke i någon större utsträckning kommit under skattedomstolarnas prövning. Emellertid hava förekommit avgöranden, sorn tyda på att enligt praxis en dylik uppskjuten användning av en stiftelses medel icke ansetts utgöra hinder för skattefrihet.

Enligt kommitténs mening bör skattefriheten i regel icke omfatta andra juridiska personer än sådana, som

faktiskt

utöva en verksamhet av allmän­

nyttig beskaffenhet. Kommitténs förslag bygger pä den förutsättningen, att rättssubjekt, som genom sin verksamhet

äro

i hög grad nyttiga för det all­

männa, skola erhålla skattefrihet, örn en stiftelses medel av en eller annan orsak under en följd av år icke komma till användning för det med .stiftelsen avsedda ändamålet, kan kommittén för sin del icke se någon anledning att medgiva skattefrihet. Givet är emellertid, att det är svårt alt här uppställa några bestämda regler. Ett tillfälligt reserverande av avkastningen bör na­ turligtvis icke inverka på skattefriheten, liksom ej heller sedvanliga avsätt­ ningar för ökande av stiftelsens kapital. Det torde få ankomma på taxerings­

Kungl. Majds proposition nr 134.

myndigheterna att i varje särskilt fall bedöma, huruvida omständigheterna äro sådana att skattefrihet bör medgivas.

Kommittén har slutligen i denna del av betänkandet behandlat frågan, huruvida skattefriheten för vissa stiftelser och ideella föreningar jämväl bor­ de avse inkomst av rörelse. Efter att ha erinrat, att enligt nuva­ rande bestämmelser den för nu ifrågavarande rättssubjekt stadgade skatte­ friheten gäller vid statsbeskattningen all inkomst och vid den kommunala beskattningen i stort sett annan inkomst än av fastighet samt att, ehuruväl dessa rättssubjekt i allmänhet icke torde bedriva rörelse, det dock icke kunde anses uteslutet att rörelse bedreves åtminstone undantagsvis och i mindre omfattning, har kommittén anfört i huvudsak följande:

Det torde vara med allmänna beskattningsprinciper bäst överensstämman­ de, att inkomst av rörelse blir föremål för beskattning. Det får icke heller förbises, att örn en stiftelse, som bedriver rörelse, skulle erhålla skattefrihet för sin inkomst därav, så skulle detta innebära ett gynnande av stiftelsen i konkurrensen med andra näringsidkare. Kommittén anser fördenskull, att skattskyldighet bör föreskrivas för inkomst av rörelse, i den mån sådan be- drives.

På grund av den nu föreslagna bestämmelsen om skattskyldighet för in­ komst av rörelse torde det vara nödvändigt att uppdela den nuvarande 7 § e) förordningen om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt i två punkter e) och f), varav punkten e) skall avse skattefrihet för all inkomst och punkten f) skattefrihet för annan inkomst än av rörelse. Under sistnämnda punkt hava hänförts sjukvårds- och barmhärtighetsinrättningarna samt de stiftelser och föreningar, som enligt förslaget ansetts böra erhålla en förmånsställning i skattehänseende.

Beträffande kommunalbeskattningen hava i förslaget motsvarande änd­ ringar vidtagits i 53 § 1 mom. kommunalskattelagen. Samtliga de stiftelser och föreningar, som enligt förslaget skola åtnjuta skattefrihet vid inkomst­ beskattningen, hava även ansetts böra erhålla befrielse från fastighetsskatt enligt 5 § 1 mom. e) nämnda lag.

Yttranden.

Kommittéförslaget i nu förevarande del har, i den mån detsamma får an­ ses hava behandlats i de avgivna yttrandena, tillstyrkts eller lämnats utan exinran av

kammarrätten, riksräkenskapsverket, socialstyrelsen, kanslern för

rikets universitet, drätselnämnderna vid universiteten i Uppsala

och

Lund,

länsstyrelserna i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Kristianstads, Malmöhus, Skaraborgs, Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorr­ lands, Västerbottens

och

Norrbottens län, svenska landskommunernas för­

bund, svenska landstingsförbundet, vetenskapsakademien, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

samt

stiftelsen Lars Hiertas minne.

Allenast

taxeringsnämndsordförandenas riksförbund

har avstyrkt, att för­

slaget i denna del lägges till grund för ny lagstiftning.

Övriga remissinstanser

hava, i den mån de yttrat sig över förslaget i denna

del, förordat vissa mer eller mindre betydelsefulla ändringar i detsamma.

Ur yttrandena må följande här återgivas.

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

31

Beträffande behovet av författningsändri n g a r på detta om­

råde har

kammarrätten

framhållit, att bestämmelserna örn stiftelsers och

ideella föreningars m. fl. juridiska personers beskattning sedan lång tid till­

baka berett svårigheter vid tillämpningen. Framför allt syntes stadgandena

örn skattefrihet för fromma stiftelser vara alltför oklart avfattade. En ny reg­

lering av detta lagstiftningsområde vore därför av behovet påkallad. Kom­

mittéförslaget syntes väl motiverat och ägnat att läggas till grund för lag­

stiftning i ämnet. Örn förslaget genomfördes, skulle större klarhet och reda

på området skapas.

Aven

taxeringsnämndsordförandenas riksförbund

har ansett gällande be­

stämmelser vara i behov av omarbetning. Förbundet ville emellertid starkt

ifrågasätta, huruvida den av kommittén anvisade vägen vore den lämpli­

gaste. Ur taxeringssvnpunkt skulle det otvivelaktigt utgöra den enklaste lös­

ningen, om samtliga stiftelser och ideella föreningar beskattades, eventuellt

med vissa undantag, så klart och skarpt angivna att någon bedömning från

taxeringsmyndigheternas sida ej behövde ifrågakomma. Härvid skulle ock

vinnas, att frågan örn det anslagsbeviljamie, som skattefrihet till sitt väsen ut­

gjorde, bomme att avgöras av statens och kommunernas sedvanliga anslags-

beviljande myndigheter och icke av taxeringsnämnderna, som, ehuru folk­

valda, dock ej hade med beviljande av anslag att skaffa, och än mindre av

skattedomstolarna. — Förbundet ville alltså i första hand förorda denna

linje. Skulle den emellertid ej anses godtagbar, ville förbundet frånråda att

nuvarande åtminstone tämligen stadgade praxis brötes och en ny, till synes

godtycklig gräns mellan skattskyldiga och skattefria organisationer droges,

med all den osäkerhet för lång tid framåt som därav måste följa. Avgjort

lämpligare syntes då vara att så långt görligt kodifiera nuvarande praxis.

En liknande synpunkt som den sist anförda har anlagts av

överstyrelsen

för svenska röda korset,

som särskilt beträffande uttrycket »from stiftelse»

framhållit, att detta, trots den obestämdhet som kunde ligga däri, dock inne­

fattade ett gammalt hävdvunnet begrepp, till ledning för vars tolkning före-

låge en omfattande rättspraxis. 1

1 anslutning till vad kommittén uttalat i frågan, huruvida över­

huvud taget någon skattefrihet för enskilda juridiska

personer bör bibehållas, har

riksräkenskapsverket

yttrat, att ett

system med allmän deklarationsplikt uppenbarligen vore bäst ägnat att till­

godose kravet på effektiv kontroll. De skäl av företrädesvis praktisk art, som

kommittén anfört gentemot tanken på att utvidga deklarationsplikten även

lill nu ifrågavarande rättssubjekt, måste emellertid anses tungt vägande. Un­

der förutsättning alt åtgärder vidtoges för ernående av bättre kontroll över

stiftelser och ideella föreningar — i vilket avseende de av kommittén antydda

vägarna syntes ämbetsverket framkomliga — ansåge sig verket därför kun­

na tillstyrka kommitténs förslag örn bibehållande i princip av nuvarande sy­

stem med skattefrihet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 134

Socialstyrelsen

Ilar anfört:

Rent principiellt anser kommittén, att någon grund för skattefrihet över huvud icke kan åberopas och att väsentligen blott lämplighetsskäl hänvisa till denna väg såsom den mest framkomliga för meddelandet av de ekono­ miska lättnader, vilka enligt kommitténs uppfattning äro rimliga i fråga örn de i särskild grad allmännyttiga institutionerna. Enligt styrelsens mening kun­ de det snarare vara befogat och skäligt att här klart hävda skattefrihetens grundsats såsom en i och för sig riktig och bärande princip. De i synnerlig grad allmännyttiga stiftelser och ideella föreningar, som här äro i fråga, äro resultat av sådana initiativ, som böra uppmuntras från det allmännas sida. Lusten att donera pengar till vissa samhällsnyttiga och välgörande ändamål bör icke hämmas; skattefriheten synes vara ett naturligt och självfallet ut­ tryck för denna inställning.

Länsstyrelsen i Malmöhus län

har yttrat:

1 sin allmänna motivering har kommittén uttalat, att någon principiell grund för skattefrihet icke torde kunna av någon åberopas. Detta må vara riktigt. Emellertid synes det lika ovedersägligt, att i den mån en stiftelse eller förening fullföljer, eller rättare sagt fullföljt, ett statligt eller kommunalt än­ damål, densamma bör vara befriad från statlig eller kommunal skattepålaga. Det kan nämligen icke under alla förhållanden vara riktigt att påstå, att örn ett visst rättssubjekt befriades från skatteplikt, detta skulle medföra den ofrån­ komliga konsekvensen, att de, som icke kunde åberopa någon skattefrihets- grund, finge bära desto högre skattebörda. Om nämligen en institution, som fullföljer ett direkt statligt eller kommunalt intresse, genom skattepåföring blir berövad en del av de medel, som till fullföljande av nämnda intresse fin­ nas till förfogande, måste samma intresse tillgodoses genom en skatteutskriv- ning å övriga statligt eller kommunalt skattskyldiga, med andra ord: det allmännas utgifter skulle ökas i motsvarande grad som institutionens medel genom skattepålagan minskades. Så långt detta resonemang håller streck fö­ religger således en fast principiell grund för skattebefrielse. Men även därut­ över synes i ovannämnda utsträckning, nämligen så långt stiftelsen eller för­ eningen fullföljer ett allmännyttigt, d. v. s. statligt eller kommunalt, ända­ mål, skattebefrielsen vara logiskt, om än ej alltid principiellt, motiverad. Enligt länsstyrelsens förmenande bör således skattebefrielsen så långt sig göra låter strängt och konsekvent graderas efter nyss angivna synpunkter, och torde detta i regel icke stöta på oöverstigliga svårigheter. Oftast torde det vara ganska lätt att avgöra i vad mån en förening eller stiftelse fullföljt det ena eller andra ändamålet, och bör för övrigt härutinnan åt beskattningsmyn- digheterna inrymmas en viss möjlighet till fri bedömning. Länsstyrelsen vill än en gång understryka, att länsstyrelsen förutsätter en konsekvent tillämp­ ning av principen, vadan skattebefrielse bör ifrågakomma allenast i den mån föreningen eller stiftelsen verkligen fullföljt det ändamål, som utgör skattebefrielsens grund. Örn av en eller annan anledning den på ett beskatt­ ningsår belöpande inkomsten icke blivit för ändamålet förbrukad, bör den således, med undantag möjligen för en i stiftelsens urkund eventuellt fast­ ställd normal fondering, vara att anse såsom skattepliktig. Med denna in­ ställning undgår man också en del av de mindre tilltalande konsekvenser, som bliva en följd av den av kommittén intagna ståndpunkten att anse stif­ telsens huvudsakliga ändamål vara för frågan om skattebefrielse avgö­ rande.

Vad kommittén anfört rörande behovet av en registrering av stif­ telser och ideella föreningar eller i varje fall en statistik

över stiftelser har föranlett särskilda uttalanden från åtskilliga re­ missinstansers sida.

Sålunda har

kammarrätten

erinrat, att kammarrätten i utlåtande över

1936 års uppbördskommitlés betänkande angående omorganisation av upp- bördsväsendet och folkbokföringen ansett det ur beskattningssynpunkt vara en angelägenhet av vikt, att juridiska personer, vilka kunde tänkas bliva före­ mål för taxering, bleve vederbörligen registrerade. Under åberopande härav har kammarrätten uttalat sig för verkställande av en statistisk undersökning beträffande stiftelser, därvid föreskrifter borde utfärdas örn skyldighet för stiftelser att lämna uppgifter vid undersökningen.

Socialstyrelsen

har ansett, alt en såvitt möjligt fullständig översikt av stif­

telser och ideella föreningar borde kunna tjäna till ledning för en systematisk gruppering av dessa olikartade institutioner med hänsyn till deras grad av all­ männyttighet, samt har vidare anfört:

Med hänsyn såväl härtill som till behovet av viss kontroll för undvikande av att skattefriheten utnyttjas i obehörig utsträckning vill styrelsen tillstyrka förslaget om en statistisk undersökning, avseende uppläggning av ett offent­ ligt register över stiftelser, liknande det som utarbetades av statistiska cen­ tralbyrån för år 1910. Det är önskvärt, att registret något utvidgas, så att det omfattar även viktigare ideella föreningar. En sådan utökning av den statis­ tiska undersökningen torde icke bliva särdeles kostsam i förhållande till den fördel, som skulle vinnas.

Såsom ett alternativ till förslaget om ett register av detta slag har kommit­ tén velat göra gällande, att en allmän registreringsplikt borde införas för ifrå­ gavarande juridiska personer. Ett sådant alternativ kan styrelsen för sin del icke anbefalla. Det må erinras, att registreringsskyldighet för ideella förening­ ar icke ifrågasatts i den promemoria angående grunderna för en lagstiftning om dylika föreningar, som under år 1938 utarbetats inom justitiedepartemen­ tet. I sitt den 13 oktober 1938 avgivna utlåtande över denna promemoria ut­ talade även styrelsen den meningen, att beträffande ideella föreningar re­ gistrering icke borde uppställas som villkor för full rättskapacitet. Gentemot ett flertal skäl, som talade för registreringsprincipens införande jämväl på detta område, såsom tidigare skett beträffande ekonomiska föreningar och vissa andra slag av sammanslutningar, framhölls i detta utlåtande, att man härmed sl ulle göra ett avsteg från en rättsuppfattning, som vunnit hävd och blivit stadfästad genom praxis. De i utlåtandet anförda skälen synas styrelsen alltjämt vara hållbara och vägande, även örn hänsyn å andra sidan tages till behovet av bättre överblick över den stora mängden av föreningar och stiftel­ ser samt därigenom ökade möjligheter till skattekontroll. Detta behov synes kunna i tillräcklig mån tillgodoses genom uppläggning av det ovan berörda registret.

Överståthållarämbetet

har yttrat:

I betänkandet gjort förslag örn allmän registreringsplikt för stiftelser och ideella föreningar vill ämbetet särskilt tillstyrka, ehuru formen därför kan vålla tvekan. För ideella föreningar och sådana stiftelser, vilka icke stå under tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929, föreligger för närvarande icke registreringstvång. Enligt uppgift från ämbetets bolagstaxcringskontor hava de efterforskningar, som beträffande dessa ägt rum efter adresskalendern eller andra uppslagsböcker samt med ledning av notiser eller annonser i

Bihang lill riksdagens protokoll 19 i

2

.

1 sami. Nr 134.

Kanyl. Maj.ts proposition nr 134.

33

3

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

dagspressen, lett därhän, att ett år från år ökat antal stiftelser och för­ eningar kommit under beskattningsnämndernas prövning. Ar 1938 uppgick antalet nytillkomna till cirka 1,000 stycken samt år 1939 till cirka 400 stycken. Den absoluta ökningen från år 1937 uppgick emellertid endast till cirka 1,100 stycken på grund därav, att sådana, vilkas uppgifter icke givit anledning till taxering, påföljande år ej prövats. Ökningen motsvarar emel­ lertid i runt tal 100 %. Oaktat dessa efterforskningar torde ett flertal stif­ telser och föreningar fortfarande vara okända för taxeringsmyndigheterna. Bidragande till detta missförhållande torde även vara, att dylika juridiska personer i regel icke anses skyldiga att uppgiva sig till mantalsskrivning; endast då de hyra lokal eller hava kontor, komma de därvid till synes.

Närmast skulle Överståthållarämbetet vilja förorda, att jämväl för juri­ diska personer infördes skyldighet att mantalsskriva sig. Mantalsskriv­ ningen har ju ursprungligen tillkommit för att möjliggöra en riktig be­ skattning — den gamla beteckningen »skattskrivning» är därvid belysande — och alltjämt är mantalsskrivningen härför av den största betydelse.

Länsstyrelsen i Stockholms län

har vitsordat kommitténs uttalande om,

att frånvaron av registreringsplikt för stiftelser och ideella föreningar vål­ lade taxeringsmyndigheterna stora svårigheter, och har ansett angeläget att frågan i någon form löstes, eventuellt genom upprättande av fem- eller tioårsstatistik över dessa juridiska personer.

Länsstyrelsen i Södermanlands

lån

har förordat införandet av allmän registreringsplikt för stiftelser och ideella föreningar.

Länsstyrelsen i Kristianstads län

har icke velat taga

ställning till frågan om införandet av en dylik plikt men har ansett nöd­ vändigt, att sådan kännedom vunnes örn förefintliga stiftelser och ideella föreningar, att en mera effektiv övervakning av deras beskattning kunde äga rum.

Länsstyrelsen i Västmanlands län

har framhållit angelägenheten

av uppläggandet på det ena eller andra sättet av register över ifrågavaran­ de juridiska personer.

Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund

har ansett, att en allmän

registreringsplikt för stiftelser och ideella föreningar måste införas. Re­ gistreringen borde ordnas centralt för att en enhetlig bedömning skulle kunna ernås.

Statistiska centralbyrån

har anfört bland annat följande:

I utlåtande med anledning av herr Osbergs motion vid 1939 års lagtima riksdag om uppläggande av offentligt register över stiftelser och donatio­ ner har centralbyrån framhållit önskvärdheten av att en ny förteckning över inom riket befintliga stiftelser och donationer komme till utförande, vilken ståndpunkt centralbyrån alltjämt vidhåller.

I lagen den 24 maj 1929 örn tillsyn över stiftelser stadgas anmälnings­ plikt för dylika. Från anmälningsplikten äro emellertid vissa kategorier av stiftelser undantagna, bl. a. stiftelser, vilkas förmögenhet ej överstiger 5,000 kr. Många stiftelser, särskilt mindre sådana, torde därför ej vara kända. Då emellertid ett officiellt register måste omfatta samtliga stiftelser, delar centralbyrån kommitténs åsikt, att föreskrifter örn uppgiftsskyldighet böra utfärdas. Vidare anser centralbyrån det lämpligast att insamlandet av upp­ gifterna verkställes av länsstyrelserna med begagnande av särskilda av centralbyrån tillhandahållna formulär, vilka till avfattningen ansluta sig till dem, som kommo till användning vid 1910 års statistik över stiftelser.

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

35

Beträffande publiceringen av registret har centralbyrån i utlåtandet över

herr Osbergs motion framhållit, att en mera summarisk redovisning, så­

som angivande av antalet stiftelser kommunvis, mycket väl torde kunna ske

1 fråga örn de minsta stiftelserna. Centralbyrån bar i utlåtandet föreslagit,

att denna begränsade redovisning skulle gälla stiftelser med en förmögen­

het örn högst 1,000 kr., vilka enligt 1910 års förhållanden utgjorde visser­

ligen nära

1j

3 av hela antalet stiftelser men representerade endast 0.6 procent

av samtliga stiftelsers förmögenhetstillgångar. Oaktat denna inskränkning har

centralbyrån likväl beräknat, att registret skulle upptaga ungefär samma

volym — 790 sidor — som 1910 års publikation. För att i någon mån ned­

bringa kostnaderna för publikationstryck anser sig emellertid centralbyrån

böra föreslå, att registret endast skall upptaga individuella uppgifter för

stiftelser med förmögenhet uppgående till mer än 2,500 kr., under det

övriga stiftelser redovisas mer summariskt. Antalet stiftelser med en för­

mögenhet om högst detta belopp uppgick — likaledes enligt 1910 års för­

hållanden — till något mer än hälften av samtliga stiftelser, medan den

sammanlagda förmögenheten hos dessa stiftelser utgjorde endast inemot

2 procent av det totala stiftelsekapitalet. Den olägenhet ur beskattningshänse­

ende, som en dylik begränsning av registret skulle medföra, kunde i så

fall kompenseras genom att centralbyrån till varje länsstyrelse överlämna­

de en förteckning över de inom resp. län befintliga, i det tryckta registret

ej medtagna stiftelserna. Huru stort antal trycksidor, som härigenom skulle

inbesparas, låter sig svårligen beräknas. Flertalet av de år 1910 förefint­

liga mindre stiftelserna torde vara av äldre dalum, och man kan med hän­

syn till det förändrade penningvärdet utgå ifrån, att de efter år 1910 ny­

tillkomna stiftelserna till övervägande delen falla på förmögenhetsgrupper

över 2.500 kr.

Beträffande personalen för arbetet med stiftelseregistrets uppläggande utta­

lade centralbyrån i sitt förenämnda utlåtande, att ledaren borde hava aktuaries

tjänsteställning samt att det i övrigt torde föreligga behov av två arbets­

krafter av amanuensgrad samt fyra kvinnliga biträden, av vilka två med

hänsyn till att arbetet måste bliva högt kvalificerat torde böra vara placerade

i lönegrad A 7, medan för de två återstående en placering i lönegrad A 2

syntes vara tillräcklig. Personalen antogs komma att erfordras under cirka 1

års tid. Även om föreskrifter om uppgiftsskyldighet meddelas, kommer detta

ej att minska centralbyråns kontrollarbeten, som att döma av erfarenheten

från 1910 års statistik torde komma att bliva av betydande omfattning. Ovan­

nämnda personal torde därför komma att erfordras för arbetets genomfö­

rande. Samtliga avlöningskostnader kunna, inklusive ersättning för rörligt

tillägg enligt nu gällande grunder, beräknas till omkring 33,000 kr. Häri ingå

ej kostnader för publikations- och blankettryck eller andra expenser, vilka

kostnader enligt nuvarande priser torde kunna beräknas till omkring 25,000

kr. för det fall registret erhåller samma upplaga (650 kartonnerade och 400

häftade ex.) och omfattning som »Stiftelser år 1910».

Vad åter beträffar frågan örn den personal, som skulle erfordras för en

fortlöpande statistik över stiftelser, torde beräkningar häröver näppeligen

kunna göras nu, utan torde dylika lättare grundas på erfarenheten från

arbetet med uppläggandet av registret.

Beträffande skattefrihetens omfattning lia delade meningar

yppats i de yttranden, vari denna fråga särskilt berörts.

Länsstyrelsen i örebro län

bar anfört i huvudsak följande:

Utgående från att icke alla stiftelser med allmännyttig verksamhet kunna

beredas skattefrihet utan endast sådana där verksamheten iir av högt kva­

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

lificerad art definierar kommittén i första hand sin ståndpunkt så, att skatte­ frihet icke bör omfatta andra institutioner än sådana, som främja ändamål, vilka eljest

måst

tillgodoses av det allmänna. Inom den sålunda angivna

ramen utväljer kommittén de stiftelser, som enligt nu gällande bestämmelser, rätt tolkade i överensstämmelse med regeringsrättens prejudikat, skulle äga skattefrihet. Härutöver göres ett tillägg till förmån för stiftelser för veten­ skaplig forskning.

Lyckligtvis har kommittén vid lagtextens formulering icke dragit gränsen för skattefrihet så snäv som således i motiven angives. Inom lagtextens ram rymmas en mångfald arter av verksamhet, som ingalunda

måste

tillgodoses

av det allmänna. Verksamheten kan icke desto mindre vara synnerligen all­ männyttig just såsom kompletterande sådan, som tillgodoses av det allmänna.

Såsom kommittén själv framhåller har den allmänna uppfattningen i strid mot förutnämnda prejudikat ansett det nära nog självklart, att stiftelser, som främjade något allmännyttigt ändamål, skulle befrias från beskattning. Enligt kommittén skulle detta hava sin grund däri, att vid den tid, då skattefrihet för vissa rättssubjekt infördes i lagstiftningen, dessa fullgjorde en funktion »som eljest

skolat

ankomma på det allmänna». När numera stat och kommun

utgåve hundratals miljoner kronor för den allmänna välfärden, måste skatte­ friheten tagas under noggrann omprövning.

Länsstyrelsen kan icke underlåta framhålla, att denna bevisföring knappast bort leda till det förslag, som kommittén i motiven framlagt, eller att skatte­ frihet bör tillerkännas stiftelser, vilka främja ändamål som eljest måste till­ godoses av det allmänna. Kommittén synes förbise, att vid den av kommittén åsyftade tid då skattefrihet tillerkändes »fromma» stiftelser det ingalunda

tillkom

det allmänna att utföra deras gärning. Det åliggandet för det allmänna

har kommit långt senare och i många fall härletts ur de fromma stiftelsernas pionjärarbete. Skulle man därför ur kommitténs anförda motivering draga någon slutsats, skulle det närmast bliva den, att skattefrihet framförallt skulle beredas stiftelser med sådan verksamhet, som ej vore sådan som stat och kommun nu vore skyldig utöva men likväl samhällsgagnande och komplette­ rande den statliga eller kommunala.

Kommittén anser för sin del, att någon principiell grund för skattefrihet icke torde kunna av någon åberopas. Envar sorn av samhället åtnjuter rätts­ skydd borde lämna sitt bidrag till utgifterna härför. Örn vissa rättssubjekt bleve befriade från skatteplikt, så finge de övriga bära en högre skattebörda. Mot detta må allenast anföras, att kommittén själv anser sig böra föreslå undantag från skatteplikten samt att kommittén torde förbise, att den skatt, som skulle kunna uttagas av en samhällsgagnande stiftelse, blir högst väsent­ ligt lägre än kostnaden för samma verksamhet, utövad av stat eller kommun, och därigenom ökande skattebördan i högre grad än stiftelsens skattefrihet.

Kommittén har själv framhållit, att rådande allmän uppfattning örn rätten i förevarande avseende är en annan än den, som tagit sig uttryck i kommitténs förslag. Den säkraste grunden för en lag är rådande rättsuppfattning, och en lagstiftare bör icke utan mycket goda skäl gå emot den. Vad länsstyrelsen anfört, torde vara fullt tillräckligt för att visa, att kommittén ingalunda kun­ nat för sitt förslag åberopa sådana skäl.

Länsstyrelsen är emellertid ense med kommittén örn att den nuvarande be­ stämmelsen behöver en klarare utformning. Denna bör emellertid gå i den riktning, att den kommer bättre i överensstämmelse med rådande rätts­ uppfattning. I detta sammanhang må ock med styrka framhållas, att ett antagande av kommitténs förslag skulle komma att allvarligt motverka be­ nägenheten att skänka medel för allmännyttiga och iandsgagneliga ändamål. Såsom redan framhållits ha enskilda personers framsynta initiativ många

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

37

gånger visat sig innebära ett pionjärarbete högst gagnelig! för god samhälls­

utveckling. Att hämma dylika initiativ genom en för långt driven fiskalisk

formalism synes länsstyrelsen onödigt och olyckligt.

Länsstyrelsen kan för sin del väl godtaga kommitténs förslag, så som det

uttryckts i lagtexten, men anser, att därutöver bör göras ett tillägg, som sätter

stadgandet bättre i överensstämmelse med rättsuppfattningen. I sådant avse­

ende vill länsstyrelsen föreslå, att efter orden vetenskaplig forskning in-

sk.jutes följande »eller ock eljest på ett för det allmänna ändamålsenligt och

ekonomiskt sätt utövar annan allmännyttig verksamhet av samma art eller

kompletterande sådan, som stat eller kommun allmänneligen utövar eller

understödjer».

Länsstyrelsen förmenar, att genom en dylik ordalydelse eller annan i huvud­

saklig överensstämmelse därmed skulle vinnas en begränsning av skattskyldig­

heten, som stöde i överensstämmelse med icke blott rätt och billighet utan

även det allmännas intresse.

Länsstyrelsen i Älvsborgs län

har yttrat:

Kommittén säger sig ha kommit till den uppfattningen, att skattefriheten

icke bör omfatta andra institutioner än sådana som främja ändamål, vilka

eljest »mast» tillgodoses av det allmänna. Denna regel lär vara synnerligen

svår att tillämpa, och kommittén har väl knappast själv lyckats därmed.

Statsverksamhetens omfattning är mycket tänjbar, och den har på senare

tider mycket utvidgats. Försämrade statsfinanser kunna tvinga till inskränk­

ningar. Vad som »måste» bekostas av staten på områden, som i detta sam­

manhang hava intresse, undandrager sig objektivt bedömande. Men just

den nuvarande^ möjligheten, för att ej säga sannolikheten, av nödvändiga

indragningar pa den statliga kulturbudgeten är en anledning till undvikande

av att genom åtdragning av skatteskruven skrämma bort donatorer liksom

att genom beskattning av befintliga donationer ytterligare minska vad för

kulturella ändamål kan finnas tillgängligt. Enligt länsstyrelsens mening äro

dessa synpunkter otillräckligt beaktade av kommittén.

Svenska stadsförbundet

har anfört:

Kommittén har uppställt den fordran för skattebefrielse, att donationen

varit avsedd att »främja ändamål, som eljest måst tillgodoses av det all­

männa». Principen är varken till sitt innehåll klar eller i praktiken lätt-

tillämplig.

Först må i fråga om uttrycket »allmänna» framhållas, att detta ord här

torde syfta på både stat och kommun. Ändamålet för verksamheten är

emellertid därvidlag ej sammanfallande. För kommunens del äro gränserna

för dess verksamhet och kompetens som bekant flytande. Vad som innefat­

tas i kommunallagens bestämmelser om »gemensamma ordnings- och hus-

hållsangelägenheter» bestämmes av praxis. Denna växlar starkt. Även de

författningar, som förutsätta kommunal medverkan och därigenom ställa

olika åtgärder inom den kommunala kompetensen, ökas starkt. Mycket av

det, som ännu för bara några eller något år sedan ansågs helt främmande

for kommunal verksamhet, hör nu otvetydigt dit. Även området för statens

omsorger har varit föremål för ständig utökning. Man kan under sådana

förhållanden icke säga att det ovan citerade uttalandet ger någon fullgiltig

gallringsgrund av bestående värde.

Ser man frågan så att säga ur donatorernas synvinkel, torde det av stif­

telseurkunderna i många fall framgå, att donatorerna anlagt de rent mot­

satta synpunkterna. De ha ofta ställt medel till förfogande just för det, som

icke

faller exempelvis inom kommunens verksamhetsområde. Med eller

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

utan uppräkning av olika ändamål ha de sagt klart och tydligt ifrån, att medlen icke få disponeras för ändamål, vilkas realiserande ålegat kommunen eller som denna eljest sörjt för att tillgodose. Ramen för den kommunala verksamheten var tidigare snäv. Många åtgärder, som kunde te sig nog så eftersträvansvärda, fingo en stads invånare avstå ifrån, om icke enskilda do­ natorer trädde emellan. Det var här ofta fråga örn en komplettering av vad som kunde utvinnas med skattebetalarnas medel. En lagstiftning, som för framtiden motarbetade dylika utslag av god medborgaranda, vore sä­ kerligen minst av allt önskvärd. Själva utgångspunkten synes styrelsen där­ för oriktigt vald.

Därutöver vill kommittén emellertid reducera möjligheterna till skatte­ befrielse. Bland de »allmännyttiga» ändamålen gör den ytterligare en gall­ ring och får kvar endast ändamål »av särskild valör». Visserligen kan det icke förnekas, att åtskilliga av de kvarstående äro att betrakta såsom ty­ piska för kommunal verksamhet. Men gränsen är uppenbarligen alltför snävt dragen. I åtskilliga av våra städer finnas många donationer för este­ tiska, allmänt kulturella och i vidare mening filantropiska syften, som efter ett antagande av kommitténs förslag skulle beskattas.

Följderna av den snäva begränsningen skulle säkerligen bli den, att stä­ derna finge fylla ut med nödvändiga belopp. Med medel ur stiftelserna ha icke sällan tillskapats institutioner, vilkas driftkostnader alltjämt täckas av de donerade medlen. Där efter beskattningen fondernas årligen disponibla tillgångar ej räckte till, finge staden själv fylla behoven, och den skattebe­ talare, för vilken kommittén visat sig så ömsint, drabbades ändock av ut­ gift på sin debetsedel. Icke heller staten torde gå fri från krav på bidrag för ändamål, som tidigare kunnat täckas av de donerade medlen. I vart fall i tider av normal skattekraft torde det allmänna svårligen kunna avvisa krav på medel för uppmuntrande av teater-, musik-, folkbildnings- och an­ nan kulturell verksamhet, för vilken nu disponeras donationsmedel.

Styrelsen anser sig sakna anledning att ingå på detaljer i förslaget. Med vad ovan sagts vill styrelsen starkt understryka, att de i detta ärende från kommunalt håll tidigare framförda önskemålen

icke

skulle tillgodoses ge­

nom ett lagfästande av det nu föreliggande förslaget. De fördelar av något klarare utformning, som därvid vore att räkna med jämfört med nuvaran­ de praxis, synas otillräckliga.

Liknande synpunkter som de, vilka kommit till uttryck i de tre sist åter­ givna yttrandena, ha även framförts av

skogssällskapet

och

skogssällska-

pets skogsfond,

vilka tillika gemensamt uttalat följande:

Vid sidan av de ur allmännyttig synpunkt mycket betydelsefulla stiftel­ ser o. dyl. varom här talats, har en mer eller mindre missriktad offervillig­ het även givit upphov till en hel del mindervärdiga sådana. Dessa fall böra ej lagas till intäkt för en schablonisering eller förenkling av lagstiftningen, som är ägnad att kunna skada intresset för vidmakthållande av offerviljan i här berörda former. Fyller icke ett rättssubjekt de anspråk, som måste ställas å dess ändamål ur allmännyttans synpunkt såväl som å dess struk­ tur, bör det givetvis ej komma i åtnjutande av de förmåner en skattebe­ frielse innebär. Med hänsyn till de intressen, som här stå på spel, är det knappast för mycket begärt att det allmänna underkastar sig den procedur, som en sovring av rättssubjekten ur nämnda synpunkt fordrar. Någon större svårighet att skapa ändamålsenliga och tillfyllest enkla former för detta bedömande lärer det inte erbjuda. Det kan nämligen ej anses med god rätt­ visa förenligt att inom ett komplex av rättssubjekt, vilkas ändamål ur stats-

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

39

nyttans synpunkt måste anses vara nog så likvärdiga, utan vidare utskilja

vissa för att giva dem en särställning i skattehänseende och stämpla övriga

såsom mindre värda med följd, att de berövas denna förmån. Lägges en så­

dan princip till grund för lagstiftning i frågan måste det få till given följd,

att offervilligheten måste känna sig hindrad i valet av ändamål på ett sätt,

som måste lända till skada för det allmänna, då därigenom månget upp­

slag till gagnande verksamhet till dess tjänst ej skulle bliva förverkligat.

Såsom framgår av vad här anförts, delar sällskapet helt den uppfatt­

ningen, att rättssubjektets ändamål ur statsnyttans synpunkt skall vara av­

görande i fråga om dess fritagande från beskattning, men finner, att den be­

gränsning till vissa bestämda kategorier, som innehålles i lagförslagets § 53,

är alltför snäv. Endast en formulering som medgåve prövning av skattefri­

het även för andra slag av stiftelser och föreningar med allmännyttigt syfte

skulle, enligt sällskapets mening, fylla det samhällsgagnande ändamål, som

med lagstiftningen avses.

, Kommittén har som invändning mot en friare prövning åberopat det öka­

de arbete taxeringsmyndigheterna genom en sådan ordning skulle få bära.

Sällskapet vill för sin del hålla före, att dessa betänkligheter icke äro av

den art, att de få förhindra en rationell lösning av denna för samhället vik­

tiga beskattningsfråga.

I ett par yttranden har frågan om de kommunala donations­

fondernas ställning i beskattningshänseende särskilt be­

rörts.

Sålunda har

kammarrätten

anfört:

Kammarrätten anser i likhet med kommittén någon

allmän

bestämmelse

örn skattefrihet för stiftelser, som främja ändamål av kommunal natur, icke

böra ifrågakomma. I detta hänseende må framhållas, att den omständighe­

ten, alt en stiftelses förvaltning ombesörjes av en kommunal myndighet, gi­

vetvis icke bör föranleda en förmånligare behandling i skatteavseende än som

kommer andra stiftelser med samma ändamål till del. Ändamålets beskaf­

fenhet — och ej stiftelsens organisation — bör vara bestämmande för frå­

gan om skattefriheten. Huruvida ett ändamål kan sägas vara av kommunal

natur, torde stundom vara svårt att avgöra. Förutom vissa åligganden, som

enligt särskilda författningar ankomma på kommunerna, avse de kommu­

nala ändamålen en mångfald olika syften, vilka kommunerna enligt kom­

munallagarna äro berättigade men ej lagligen pliktiga att tillgodose. Ett

stadgande av innehåll, att stiftelser, som främja kommunala ändamål eller

ändamål av gagn för kommuner, skola åtnjuta skattefrihet, skulle enligt

kammarrättens mening kunna föranleda tolkningssvårigheter. En sådan be­

stämmelse skulle för övrigt innebära en avsevärd utsträckning av området

för skattefriheten i jämförelse med vad som skulle komma att gälla beträf­

fande andra stiftelser, vilket kammarrätten icke kan finna berättigat.

Kammarrätten vill emellertid i detta sammanhang även framhålla, att en­

ligt de grunder, som synas hava tillämpats vid utarbetandet av kommitténs

förslag, skattefrihet skulle kunna anses principiellt motiverad i fråga om stif­

telser, som främja ändamål, vilka landsting eller kommuner lagligen äro

pliktiga att tillgodose. Då landsting och kommuner åtnjuta skattefrihet, kan

med ett visst fog göras gällande, att de stiftelser, sorn främja ändamål av

nyss angiven beskaffenhet, likaledes böra erhålla skattefrihet. I vissa under

senare tid avgjorda mål har även regeringsrätten ansett skattefrihet höra

medgivas i dylika fall. Kammarrätten anser sig emellertid kunna biträda den

av kommittén uttalade uppfattningen, att de allra flesta av de ändamål, var-

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

om här är fråga, torde kunna hänföras under de av kommittén föreslagna skattefrihetsreglerna. Med hänsyn därtill och då det får anses önskvärt, att reglerna om skattefrihet utformas efter i möjligaste mån enkla linjer, till­ styrker kammarrätten kommitténs förslag i fråga om kommunala donations­ fonders beskattning.

Länsstyrelsen i Malmöhus lån

har sagt sig dela kommitténs uppfattning,

att avgörande för frågan om skattefrihet borde vara det ändamål vederbö­ rande institution i sin verksamhet verkligen fullföljt. Emellertid kunde frå­ gan komma att tangera och skära sig med bestämmelserna om stats och kommuns skattefrihet. Problemet huruvida skattskyldigheten skulle omfatta såväl självständiga stiftelser som osjälvständiga ryckte en här in på livet.

Länsstyrelsen har härutinnan vidare yttrat: Såvitt länsstyrelsen kan förstå måste grunden för de utslag, varigenom kommunala donationsfonder med vidsträckt förfoganderätt för vederbörande kommun förklarats skattefria, vara den, att donationerna ansetts utgöra icke självständiga stiftelser och följaktligen i beskattningsavseende varit under­ kastade de regler, som gälla för mottagarna av donationerna. Frågan är här, huruvida stiftelsekapitalet skall anses som en kommunens tillhörighet eller ej. Det går naturligtvis icke att förneka, att fall kunna förekomma där ren gåva måste anses föreligga. Emellertid bör, där allra minsta föreskrift rö­ rande donationsmedlens användning lämnats, enligt länsstyrelsens förme­ nande så anses att i och med den viljeyttring, varigenom donationen kommit till stånd, skapats en självständig och bestående juridisk person. Att till sty­ relse och förvaltningsorgan förordnats personer, vilka samtidigt fungera som kommunal myndighet, bör icke förrycka detta förhållande. Med största san­ nolikhet sammanfaller också denna åsikt med vad donatorn verkligen åsyf­ tat, och bör i detta sammanhang kanske framhållas, att man i regel icke tor­ de böra fästa allt för stort avseende vid stiftelseurkundens språkliga formu­ lering, då ju donator saknat anledning att ägna den juridiska distinktionen i denna del någon uppmärksamhet.

Länsstyrelsen delar således till fullo kommitténs uppfattning på denna punkt. Då emellertid åtskilliga rättsfall ge stöd för en annan mening i detta hänseende, synes vid ett godtagande av vad kommittén härom uttalat detta böra komma till uttryck i lagbestämmelserna.

I några yttranden har förordats skattebefrielse för stiftelser och föreningar med ändamål att främja landets försvar.

Överståthållarämbetet,

som sagt sig ej lia kunnat finna, att kommittén an-

dragit tillräckligt vägande skäl för sitt förslag att bereda vetenskaplig forsk­ ning en särställning i förhållande till andra samhällsgagneliga ändamål, har sålunda i detta sammanhang erinrat om, att främjandet av landets försvar torde vara av den samhällsgagneliga natur, att stiftelser och föreningar med dylikt syfte, t. ex. skytteföreningar, borde komma i åtnjutande av skattebe­ frielse.

Länsstyrelsen i Jämtlands län

har ansett, att under 53 § 1 mom. e)

kommunalskattelagen och 7 § f) förordningen om statlig inkomst- och för­ mögenhetsskatt även borde upptagas föreningar som verkade för stärkande av rikets försvar.

Skytteförbundens överstyrelse

har lämnat en redogörelse

för det frivilliga skytteväsendets verksamhet och i anslutning härtill hem­ ställt, att överstyrelsen med anslutna skytteförbund och skytteföreningar måtte frikallas från skattskyldighet.

Sveriges landstormsföreninaars central­

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

41

förbund

har för eget samt anslutna förbunds och föreningars vidkommande

gjort en liknande hemställan.

Kronprinsessan Margaretas landstormsjond,

för vilken reglemente blivit av Kungl. Majit fastställt den 30 april 1921 (se SFS 1921: 373), har ävenledes anhållit att bliva frikallad från skattskyl­ dighet.

Föreningen för Stockholms fasta försvar,

som genom regeringsrättens

utslag år 1913 förklarats icke vara skattskyldig för inkomst och förmögenhet, har meddelat, att samtliga föreningens inkomster, vilka främst bestode av inströmmande gåvor, användes helt till främjande av huvudstadens försvar och i första hand dess luftförsvar. Då statsmakterna velat särskilt inrikta den enskildes offervilja just på bidrag till luftförsvaret genom alt medgiva avdrag i beskattningshänseende för dylika bidrag —- vilken rätt ej medgivits för donationer till vetenskapliga och kulturella ändamål — syntes det själv­ fallet att föreningar, vilkas syfte vore just av denna art, borde framför andra komma i åtnjutande av skattefrihet.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län

har funnit en utvidgning av skat­

tefriheten, utöver vad kommittén föreslagit, påkallad. Länsstyrelsen har här­ utinnan yttrat:

Sådana ändamål borde i första hand ytterligare komma i fråga till skatte­ frihet, som främjas genom understöd av staten och därmed erkännas vara allmännyttiga. Det torde finnas ringa anledning att uttaga skatt å kapital­ avkastning hos stiftelse eller förening, vars syfte gagnas genom anslag, exem­ pelvis av lotterimedel. Därmed borde teater, musik, bildande konst och kul­ turminnesvård kunna undantagas från beskattning lika väl som vetenskap, undervisning och folkbildning med flera ändamål, vilka genom kommittéför­ slaget redan privilegierats. Idrott, som gagnas med tipsmedel, kunde måhän­ da även inräknas i sålunda skattefria ändamål. Men sådan befrielse för idrot­ tens del skulle bliva tämligen betydelselös, eftersom den i allt fall endast kan avse inkomst av kapital, medan inkomst av rörelse — exempelvis av fotbolls­ matcher — måste beskattas liksom inkomst av fastighet. Detta senare gäller för övrigt lika för samtliga ifrågavarande ändamål. Att utsträcka skattefri­ heten till att avse alla ändamål, som tillgodoses med anslag av icke blott stat utan även av kommun, och anse att allmännyttan vore därmed konstaterad, torde dels icke förhindra att tveksamma fall uppkomme, där sakligt fog för skattefrihet icke vore så uppenbart, dels kunna tänkas bereda möjlighet till spekulationer i skattefördelar, exempelvis genom kommunalt anslag med ba­ gatellbelopp åt en förening för att bereda denna skattebefrielse, vilken eljest saknade bärande grund.

Efter den tvekan, som sålunda inställt sig om och på vad sätt det allmän­ nas bästa kunde tillgodoses genom fördelar i form av skattefrihet i något vidare omfattning än vad kommittén föreslagit, har länstyrelsen stannat vid den meningen att bestämda ändamål borde angivas såsom skattefria, på sätt kommittén även i övrigt gått in för, men att dessa borde utvidgas genom tilllägg i kommunalskattelagen 53 § 1 mom. e) på följande sätt: — -------- »främja vetenskaplig forskning och kulturminnesvård, så ock verksamhet för teater, musik och bildande konst, som bedrives utan vinstsyfte, ävensom sådana föreningar»-------- —. Motsvarande tillägg vill länsstyrelsen även föreslå i 7 § f) av förordningen örn statlig inkomst- och förmögenhetsskatt.

Även

Göteborgs stadskollegium

och

länsstyrelsen i Hallands län

ha fram­

hållit betydelsen av skattefrihet för stiftelser som främja skön konst av olika slag.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund

har hemställt,

att idrottssamanslutningarna måtte upptagas bland sådana juridiska personer som jämlikt förslaget skulle erhålla skattelindring enligt 53 § 1 mom. e) kommunalskattelagen och 7 § f) statsskatteförordningen.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

har ansett frihet från skattskyldighet

väl motiverad även för sådana institutioner och föreningar som utförde ett värdefullt arbete för ungdomens utbildande i fysiskt och moraliskt avseende. Såsom exempel på dylika stiftelser och föreningar kunde nämnas scoutför­ eningar samt kristliga och ideella ungdomsföreningar.

Överstyrelsen för svenska röda korset

har lämnat en utförlig redogörelse

för den verksamhet, som bedrives av föreningen svenska röda korset och den självständiga men under överstyrelsens överinseende stående stiftelsen röda kors-hemmet. Med hänsyn till arten av denna i sjuka och lidande män­ niskors tjänst samt utan vinstsyfte bedrivna verksamhet ävensom med hän­ syn till röda korsets ställning till det allmänna vore det klart, att föreningen liksom stiftelsen måste anses vara i främsta linjen bland de juridiska perso­ ner, som kunde göra anspråk på sådana skattelindringar som komme all­ männyttiga inrättningar till del. Föreningen och stiftelsen hade också betrak­ tats som fromma stiftelser. Med den ståndpunkt kommittén intagit skulle röda korsets nuvarande ställning i skatteavseende i huvudsak bibehållas. Då emellertid stundom i avseende å vissa till röda korsets förmån gjorda dispo­ sitioner tvekan uppstått om det för medlens användning — inom ramen för röda korsets, verksamhet — angivna ändamålet kunde anses falla under be­ greppet from stiftelse, hemställde överstyrelsen att såsom undantagna från beskattning namneligen angåves föreningen svenska röda korset jämte till densamma hörande stiftelsen röda kors-hemmet. Därest denna hemställan vunne bifall, borde motsvarande ändring vidtagas i bestämmelserna örn arvs- och gåvoskatt.

överstyrelsen har tillika, dock allenast i andra hand, på sätt framgår av den tidigare redogörelsen, förordat bibehållande i författningstexten av be­ greppet »from stiftelse». Innebörden av detsamma kunde lämpligen angivas genom ett fullständigande av anvisningarna till kommunalskattelagen. I den mån de i den av kommittén föreslagna lagtexten begagnade uttrycken kunde tänkas komma till användning för sådant ändamål, syntes uttrycket »utöva hjälpverksamhet bland behövande» lämpligen böra utbytas mot ett mera neu­ tralt, t. ex. »lämna hjälp åt behövande».

Statskontoret

har framhållit, att med »akademi» kunde förstås jämväl sam­

fund med uppgift att främja konst och litteratur. För att frågan om skatt­ skyldighet för ett dylikt samfund icke skulle bliva beroende av den omstän­ digheten, huruvida detsamma vore att anse såsom akademi, ville statskon­ toret förorda, att de för akademier föreslagna bestämmelserna inskränktes att gälla allenast sådana akademier som främjade högre undervisning och veten­ skaplig forskning. Skulle skattefrihet anses böra tillkomma vissa andra aka­ demier än de sålunda angivna, syntes dessa böra särskilt för sig uppräknas i författningstexten. I detta sammanhang har statskontoret fäst uppmärksam­

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

43

heten vid att domstolarna — vid befrielse från skattskyldighet enligt gäl­

lande undantagsbestämmelser eller deras tidigare motsvarigheter — ej sällan

med frångående av bestämmelsernas ordalag åberopat deras »grunder». Med

anledning härav syntes i samband med vidtagandet av nu föreslagna författ­

ningsändringar böra uttalas, att bestämmelserna fortsättningsvis skulle till-

lämpas efter ordalagen. Av bestämmelsernas natur av undantagsföreskrifter

borde följa, att deras ordalag skulle erhålla en restriktiv tolkning.

Länsstyrelsen i Uppsala län

har förmenat, att stipendiefonder borde med­

givas skattefrihet i samma utsträckning som hittills. Då emellertid icke alla

stipendiefonder torde kunna hänföras till stiftelser av den art som angåves

i den av kommittén föreslagna författningstexten, helst som själva begrep­

pet stiftelse f. n. syntes tolkas olika, har länsstyrelsen förordat, att för und­

vikande av misstolkning stipendiefonder särskilt angåves i författningstex­

ten.

Även

länsstyrelserna i Älvsborgs

och

Västmanlands län

ha ansett ordet

»stipendiefonder» böra bibehållas i författningstexten.

Vad kommittén uttalat och föreslagit för det fall att en stiftelse eller

en förening i sin verksamhet främjar flera ändamål av

olika slag har väckt gensagor i några av yttrandena.

I ett inom

kammarrätten

avgivet

särskilt yttrande

har

t. f. assessorn Olof­

son,

med instämmande av

kammarrättsråden Wikström

och

Ekenberg,

i an­

slutning till kommitténs uttalande att i dylikt fall uppdelning av inkomsten

i en skattefri och en skattepliktig del skulle innebära en rationell lösning av

ifrågavarande skattespörsmål, anfört följande:

I vad kommittén yttrat till förmån för en uppdelning av inkomsten i före­

varande fall vill jag instämma, och jag tror, att en sådan lösning i ett avse­

värt antal fall är möjlig. Särskilt enkel lärer uppdelning i allmänhet bliva, då

föreningar, vilkas huvudsakliga verksamhet ej är sådan, att skattefrihet kan

beviljas, vid sidan därav förvalta fonder för tillgodoseende av i skattehänse­

ende privilegierat syfte (jfr RÅ 1914 ref. 129 och 1918 ref. 21). Att uppdel­

ning icke i alla fall kan göras är intet skäl för att ej använda denna metod,

då så kan ske. I det antagligen mindre antalet fall, då sådan uppdelning verk­

ligen ej går att åstadkomma, står måhända ingen annan utväg öppen än den

av kommittén förordade. Denna lösning är emellertid från rättvisans syn­

punkt föga tilltalande, och i praktiken torde det i många fall visa sig mycket

vanskligt att bestämma, när ett ändamål är huvudsakligt.

Överståthållarämbetet

har framhållit, att åtskilliga i och för sig icke skatte­

fria sammanslutningar vore i besittning av fonder med sådana ändamål, som

kunde föranleda skattefrihet. Vore en sådan fond genom donation överläm­

nad med bindande föreskrifter angående användningen, hade densamma, ehu­

ru ingående bland föreningens tillgångar, enligt hittills gängse praxis betrak­

tats såsom likartad med en självständig stiftelse och medgivits skattebefrielse.

Det syntes önskvärt att delta förfarande icke i fortsättningen omöjliggjordes.

Länsstyrelsen i Stockholms län

bar ansett, att uppdelningsprincipen skulle

medföra mer tillfredsställande resultat än kommittéförslaget. Uppdelning av

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

liknande slag förekomma redan vid exempelvis taxering av aktiebolag, som jämte annan inkomst åtnjutit utdelning å aktier i andra svenska aktiebolag. De med en uppdelning förenade nackdelarna torde i viss mån kunna före­ byggas och finge icke överdrivas. Ej utan fog kunde ifrågasättas huruvida avvägningen mellan »huvudsakligt ändamål» och »oväsentlig bisak» vore mindre krävande än en uppdelning av inkomster uti skattefria och skatte­ pliktiga delar.

Liknande uttalanden ha gjorts av

länsstyrelserna i Uppsala

och

Östergöt­

lands län.

Länsstyrelsen i Älvsborgs län

har funnit en tillämpning av förslaget i den­

na del kunna medföra synnerligen starkt framträdande orättvisor samt har förklarat sig icke kunna godkänna kommitténs tolkning av uttrycket »hu­ vudsakligt ändamål». Med hänsyn härtill borde ifrågavarande spörsmål upp­ tagas till förnyat övervägande.

Icke heller

länsstyrelsen i Skaraborgs län

har blivit övertygad om lämplig­

heten av kommittéförslagets bestämmelser i nu förevarande hänseende. En­ ligt länsstyrelsens mening borde en stiftelse eller förening, vars verksamhet främjade olika ändamål vilka betingade dels skattefrihet och dels skatteplikt, vara helt skattepliktig om ej ändamålen tydligt avgränsats. Det borde ej vara oöverkomligt att t. ex. genom stadgeändring uppdela verksamheten i en skattepliktig och en skattefri del.

Riddarhusdirektionen

har — utan att vilja göra ett allmänt uttalande om

de av kommittén påstådda svårigheterna att uppdela inkomsten i en skatte­ fri och en skattepliktig del — beträffande de till ett par hundra uppgående stiftelserna under dess förvaltning framhållit, att inga dylika svårigheter tor­ de förefinnas. Skulle emellertid systemet med en uppdelning icke kunna ge­ nomföras, ansåge direktionen i likhet med kommittén enda möjligheten vara att låta det huvudsakliga ändamålet med verksamheten vara avgörande för frågan örn skattefrihet.

Vad kommittén anfört därom, att skattefriheten i regel endast borde om­ fatta juridiska personer, som faktiskt utövade en verksamhet av all­ männyttig beskaffenhet, har föranlett uttalanden av några remissinstanser. Sålunda har

länsstyrelsen i Blekinge län

därav dragit den slutsatsen, att enligt

kommitténs mening en stiftelse eller förening, som främjade ändamål av olika slag, skulle bli skattefri de år den utövade en i hög grad samhällsnyttig verksamhet men skattskyldig de år den utövade dylik verksamhet i mindre omfattning. Vore detta meningen, så borde obegränsad deklarationsskyldig­ het för dessa juridiska personer införas. Härför talade även att man eljest icke utan svårighet kunde bedöma vad som varit det huvudsakliga ända­ målet med verksamheten.

Riksräkenskapsverket

har funnit den av kommittén uttalade uppfattningen

riktig, att om en stiftelses medel under en följd av år icke komme till an­ vändning för det med stiftelsens verksamhet avsedda ändamålet skattefrihet under denna tid icke skulle medgivas, medan däremot ett tillfälligt reserve­

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

45

rande av avkastningen lika litet som sedvanliga avsättningar för ökande av kapitalet skulle inverka på skattefriheten. Denna uppfattning borde dock tydligare än som skett i förslaget komma till uttryck i anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen.

Överståthållarämbetet

har beträffande den av kommittén föreslagna punkt

7 i anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen erinrat, att begreppet »bedri­ ven verksamhet» syntes svävande. I motiven klarlades visserligen utförligt vad därmed förstodes, men dessa motiv bleve i regel ej kända för vare sig de skattskyldiga eller taxeringsnämnderna. I författningstexten borde utsägas, att icke endast ändamålet enligt stadgarna utan fast mer verksamhetens art vore avgörande för skattskyldigheten samt att i det återgivna uttrycket tillika läge ett krav på att verksamhet faktiskt bedrivits.

Frågan, huruvida skattefriheten för vissa stiftelser och ideella föreningar jämväl borde avse inkomst av rörelse, har särskilt berörts i några yttranden.

Kammarrätten

har icke hållit för sannolikt, att en föreskrift om skattskyl­

dighet för inkomst av rörelse beträffande stiftelser och föreningar av nu ifrå­ gavarande slag skulle få någon större praktisk betydelse, men har — enär principiellt sett rörelses bedrivande otvivelaktigt borde föranleda skattskyl­ dighet — ansett sig icke böra avstyrka kommitténs förslag i detta hänseende.

Inom kammarrätten anförde

kammarrättsrådet Ekenberg i

ett särskilt ytt­

rande:

Beträffande frågan, huruvida stiftelser och föreningar, som omförmälas i 53 § 1 mom. e) i förslaget till lag om ändring i vissa delar av kommunalskat­ telagen, skola, såvitt angår den kommunala beskattningen, vara skattskyldiga för inkomst av rörelse, instämmer jag med majoriteten. I motsats mot kam­ marrättens övriga ledamöter anser jag däremot övertygande skäl ej före- bragta för att göra en motsvarande utvidgning av skattskyldigheten i vad be­ träffar statsbeskattningen. Ifrågavarande juridiska personer äro såväl enligt gällande bestämmelser som jämlikt kommitténs förslag befriade från skatt­ skyldighet till staten för inkomst av fastighet, och någon anledning att stränga­ re beskatta rörelseinkomst än fastighetsinkomst synes ej föreligga.

Socialstyrelsen

har funnit kommittéförslaget i denna del väl grundat men

har erinrat, att det kunde vara förenat med ganska avsevärda svårigheter att bestämma de belopp, som skulle anses utgöra inkomst av rörelse.

Länsstyrelsen i Malmöhus län

har framhållit, att nu ifrågavarande institu­

tioner allenast i mycket begränsad omfattning dreve rörelse och att någon nämnvärd konkurrens för de skattskyldiga företagarna ej kunde befaras. Länsstyrelsen vore därför närmast av den uppfattningen att jämväl vinst å rörelse borde under samma förutsättning som annan inkomst vara skattefri.

Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund

har hemställt,

dels att anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen måtte kompletteras med en föreskrift av följande lydelse: »Vid bedömande av vad som är alt hänföra till rörelse skall iakttagas att dit icke hänföras sådana inkomster som tillföras den icke professionella idrotten från tävlingar», dels ock att 7 § statsskatte- förordningen måtte kompletteras med anvisningar av enahanda innehåll.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

Departementschefen.

Obestridligt torde vara, att en generell skattelindring eller skattebefrielse icke, åtminstone teoretiskt sett, utgör det mest rationella sättet för staten att understödja en allmänt gagnelig verksamhet. Systemet medför särskilt de olägenheterna, att i det enskilda fallet ekonomiskt stöd från det allmännas sida kan komma att lämnas åt en verksamhet, som måste anses jämförelse­ vis föga förtjänt därav, samt att understödets storlek och fördelning faller utanför området för det allmännas bestämmanderätt och kontroll. I tider som de nuvarande, då skattebördan ökas och förut beviljade anslag för åt­ skilliga nog så nyttiga eller behjärtansvärda ändamål beskäras eller helt in­ dragas, kan skattefriheten komma att innebära ett både relativt och absolut ökat understöd från det allmännas sida. Då jag är ense med kommittén där­ om, att någon principiell grund för skattefrihet icke torde kunna av någon åberopas, bör det nyss anförda enligt min mening leda till åtminstone stor återhållsamhet vid beviljandet av generell skattebefrielse. Att helt slopa den hävdvunna skattefriheten för vissa slags rättssubjekt, som utöva en allmän­ nyttig verksamhet, kan jag dock av rent praktiska hänsyn icke förorda. Även härutinnan delar jag den uppfattning som uttalats av kommittén och som jämväl kommit nästan enstämmigt till uttryck i de avgivna yttrandena. Det kan icke vara ett samhällsintresse att beskära sådana medel som ställts till förfogande för ett i eminent grad allmännyttigt ändamål, i all synnerhet icke örn det kan befaras att en sådan åtgärd skulle medföra obenägenhet hos de enskilda medborgarna att i samma omfattning som hittills donera medel till sådana ändamål. Den sist angivna synpunkten vill jag alltså icke frånkänna ett visst berättigande men anser dock att betydelsen därav ofta övervärderats.

Såsom framgår av det förut sagda anser jag, att urvalet av de rättssubjekt, som skola erhålla skattefrihet, bör ske med ganska stor stränghet. Kommit­ tén har kommit till den uppfattningen, att skattefriheten icke bör omfatta andra institutioner än sådana som främja ändamål vilka eljest måst tillgodo­ ses av det allmänna. Emot en dylik grundprincip för urvalet har kritik fram­ förts under remissbehandlingen. Icke heller jag kan helt godtaga denna kom­ mitténs formulering, vilken synes kunna ge anledning till missförstånd. Då kommittén föreslagit skattefrihet för exempelvis stiftelser med huvudsakligt ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande, så lärer detta icke med stöd av kommitténs principuttalande få tolkas så, att enligt kommitténs för­ menande varje dylik stiftelses verksamhet måste, därest den nedlades, er­ sättas med en motsvarande verksamhet från det allmännas sida. Kommitténs uppfattning har uppenbarligen allenast varit den, att skattefriheten icke bör omfatta andra rättssubjekt än sådana som verka på områden, inom vilka po­ sitiva insatser från det allmännas sida anses ofrånkomliga i den mån de icke tack vare enskildas initiativ befinnas överflödiga. Detta är också enligt min mening riktigt. Då emellertid därav icke följer, att alla rättssubjekt med så­ dana verksamhetsområden nödvändigtvis böra förlänas skattefrihet, innefat­ tar kommitténs formulering ingen slutgiltig lösning av det uppställda proble­ met. En sådan torde icke stå att vinna annorledes än genom en avvägning i

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

47

detalj de olika allmännyttiga ändamålen emellan, därvid givetvis full enighet rörande värderingen knappast kan åstadkommas.

De mot kommittéförslaget framförda erinringarna gå i regel ut på att kom­ mittén alltför snävt begränsat antalet rättssubjekt, som skulle få åtnjuta skat­ tebefrielse. Endast i ett par fall bar en motsatt mening uttalats. Icke heller jag är av den uppfattningen, att förslaget upptager något slag av rättssubjekt som lämpligen borde ha uteslutits ur detsamma. Resultatet av kommitténs överväganden härutinnan har blivit, att gällande bestämmelser på området borde i huvudsak bibehållas, dock med åtskilliga omformuleringar i förtyd­ ligande syfte. Sålunda har, i likhet med vad nyligen skett på arvs- och gåvobeskattningens område, beteckningen »fromma stiftelser» ansetts böra utmönstras ur författningstexten. I ett hänseende har dock kommittén fun­ nit en utsträckning av skattefriheten vara av behovet påkallad, nämligen ifråga örn stiftelser och föreningar som — utan att vara hänförliga till sti­ pendiefonder eller vetenskapliga samfund, vilka ju redan nu åtnjuta skatte­ frihet — ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning. Såsom nyss nämnts anser jag förslaget härutinnan böra godtagas men vill i detta sam­ manhang framhålla, att det icke av de av regeringsrätten meddelade utslagen i målen rörande Knut och Alice Wallenbergs stiftelses samt Wenner-Grenska samfundets beskattning torde fullt otvetydigt framgå, att en stiftelse med hu­ vudsakligt ändamål att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning icke redan enligt gällande bestämmelser eller grunderna för desamma skulle kunna er­ hålla skattebefrielse. Uteslutet synes nämligen icke vara, att på utgången av målen inverkat vissa däri föreliggande särskilda omständigheter. Sålunda har det måhända beträffande den Wallenbergska stiftelsen ansetts kunna ifrågasättas, huruvida densamma uppfyller den i 1 § lagen om tillsyn över stiftelser angivna fordringen att »fortvarande tjäna ett bestämt ändamål», medan det på utgången i målet örn Wenner-Grenska samfundet möjligen kan ha inverkat, att samfundet enligt sina stadgar kunnat och i sin verksamhet också fullföljt jämväl andra syften än främjande av vetenskaplig forskning. Emellertid har regeringsrätten i ett den 17 december 1941 meddelat utslag funnit samfundet Nordiska museets vänner pliktigt att utgöra skatt för in­ komst och för förmögenhet. Detta samfund utgör en sammanslutning av för museet och dess verksamhet intresserade personer. Samfundets ändamål är ali inköpa värdefulla föremål eller samlingar, vilka i samförstånd med mu­ seets ledning skola som gåva överlämnas till museet. Dessutom må bidrag kunna lämnas dels till inköp av föremål, som av museets styresman anses synnerligen önskvärda, dels även till bekostande av resa i och för sådana in­ köp. Enär Nordiska museet tidigare av högsta domstolen (se N. J. A. 1922 s. 421) förklarats vara vetenskapligt samfund, synes detta regeringsrättens ut­ slag närmast tyda på, att en sammanslutning med ändamål att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning icke för närvarande åtnjuter skattefrihet. Till belysning av den oklarhet, som inom rättspraxis råder i fråga om innebörden av uttrycket »vetenskapligt samfund», kan dock gent emot regeringsrättens utslag beträffande samfundet Nordiska museets vänner ställas ett av högsta

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

domstolen den 16 februari i år meddelat utslag, vari Konung Gustaf V:s 80-årsfond med hänsyn till det ändamål och den verksamhet fonden har att fullfölja förklarats skola för en fonden tillkommande testamentslott be­ skattas enligt de för klass II i den i 1914 års arvsskatteförordning intag­ na tariffen angivna grunderna. Enligt denna klass beskattades en testa­ mentslott, vilken före den 1 januari 1942 tillfallit »akademi, vetenskapligt samfund, allmänt undervisningsverk, stipendiefond eller pensionsanstalt, lika­ som ock sjuk- eller fattigvårdsinrättning eller annan from stiftelse». Av stad­ garna för Konung Gustaf V :s 80-årsfond framgår bl. a., att fondens ändamål är att befrämja utforskandet och bekämpandet av de invalidiserande folk­ sjukdomarna i Sverige ävensom att fondens medelskola vara fördelade — för­ utom på en dispositionsfond för bestridande av organisations- och administra­ tionskostnader m. m. — å två delfonder, nämligen en forskningsfond från vil­ ken anslag utdelas efter förslag av en på visst sätt utsedd granskningsnämnd samt en institutsfond för bidrag till uppförande, utrustning och drift av ett institut för forskning över nyssnämnda sjukdomar. I det av högsta dom­ stolen prövade målet gjorde fonden gällande, att den i beskattningshänseende vore att anse såsom i första hand ett vetenskapligt samfund och i andra hand en sjukvårdsinrättning. Man torde väl kunna antaga, att högsta dom­ stolen ansett fonden närmast likställd med ett vetenskapligt samfund.

Med anledning av vad statskontoret därutinnan anfört vill jag såsom min mening framhålla, att anledning icke torde föreligga att upphäva den sedan länge gällande skattefriheten för akademier, även i de fall en sådan varken är en undervisningsanstalt eller kan anses vara en förening med vetenskap­ ligt syfte. Något behov av att genom en uppräkning precisera skattefrihetens omfattning i dylika fall synes knappast föreligga. Enär en akademi i författ­ ningstextens mening åtminstone i regel torde vara utrustad med något slag av offentlig sanktion, bör givetvis icke en förening enbart genom att beteck­ na sig såsom akademi komma i åtnjutande av skattefrihet.

Flertalet av de i remissyttrandena framförda önskemålen rörande en ut­ vidgning av skattefriheten bör enligt min mening icke bifallas. Gränsen bör här, liksom annorstädes, vara så klart utstakad som möjligt. Såsom en för­ utsättning för skattefrihet synes också kunna fordras, att den verksamhet, vilken bedrives med sådant syfte som genom skattefriheten skulle stödjas, allmänt erkännes vara så gott som undantagslöst förtjänt av sådant stöd. Jag kan därför icke, i likhet med länsstyrelsen i Orebro län, förorda skatte­ frihet för samtliga sådana stiftelser och föreningar »som på ett för det all­ männa ändamålsenligt och ekonomiskt sätt utöva allmännyttig verksamhet av samma art eller kompletterande sådan, som stat eller kommun allmän­ neligen utövar eller understödjer». Vad teaterkonsten, musiken och de bildan­ de konsterna beträffar utövas de väl icke alltid på sådant sätt att upp­ muntran från det allmännas sida i form av skattebefrielse kan anses befogad. Kulturminnesvården lärer i regel kunna hänföras till vetenskaplig forskning. Idrottsrörelsen synes lämpligen böra erhålla det allmännas stöd i annan lorm än genom en förmån, som skulle komma de olika sammanslutningar­ na till godo i allt större omfattning, ju bättre ekonomi de redan hade. Att

49

låta den heterogena gruppen av institutioner och föreningar med syfte att utbilda ungdomen i fysiskt och moraliskt avseende erhålla skattefrihet eller att här göra ett urval för sådant ändamål finner jag knappast lämpligt eller ens möjligt. Icke heller har jag ansett mig böra biträda överstyrelsens för svenska röda korset hemställan, att föreningen svenska röda korset jämte till densamma hörande stiftelsen röda kors-hemmet måtte namneligen angivas såsom undantagna från beskattning. I den mån donationer till röda korset göras på sådana villkor, att donationerna bliva att anse såsom självständiga beskattningssubjekt, bör ej på beskattningsfrågan inverka att röda korset, som självt åtnjuter skattebefrielse, förvaltar donationerna. Enligt några läns­ styrelsers förmenande borde stipendiefonder medgivas skattefrihet i samma utsträckning som hittills. I den mån en dylik fond har ett annat ändamål än att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller att främja vetenskaplig forskning, synes den dock, i överensstämmelse med förslaget i övrigt, icke böra komma i åtnjutande av skattefrihet. Slutligen har från åtskilliga håll förordats skattebefrielse för stiftelser och föreningar med ändamål att främja landets försvar. I anledning härav må erinras örn att från och med innevarande år stiftelser och sammanslutningar med hu­ vudsakligt ändamål att under samverkan med militär eller annan myndig­ het stärka rikets försvar äro befriade från såväl arvs- som gåvoskatt. Den värdering, som legat till grund härför, bör enligt min mening föranleda en motsvarande bestämmelse på nu förevarande beskattningsområde. Bestäm­ melsen skulle icke innebära skattebefrielse för sådana stiftelser eller sam­ manslutningar, som endast driva upplysningsverksamhet för främjande av försvaret, exempelvis genom tidskrifter och anordnande av föredrag, och ej heller de vanliga skytteföreningarna. Däremot skulle under bestämmelsen falla vissa hemvärns-, sjövärns- och andra försvarsföreningar samt luft­ skyddsföreningar.

Frågan örn de kommunala donationsfondernas ställning i beskattningshän­ seende, vilken ganska ingående behandlats av kommittén och i ett par av ytt­ randena, synes knappast genom författningsbestämmelser kunna lösas på ett sätt som lämnar klar ledning för bedömandet av varje uppkommande fall. Anledningen härtill är, att kommunen såsom sådan åtnjuter skattefrihet samt att, åtminstone så länge lagstiftningen rörande stiftelser icke lämnar någon klar ledning härför, ingen bestämd gräns kan dragas mellan sådana av kom­ munala organ förvaltade donationsfonder vilka äro, och sådana vilka icke äro att anse såsom i beskattningshänseende självständiga rättssubjekt. Kom­ mittén har framhållit de egendomliga konsekvenser som kunna uppkomma av den rättstillämpning, enligt vilken donationsmedel, som till en kommun överlämnats nied allenast tämligen allmänt hållna uttalanden angående de­ ras användning, ansetts skola åtnjuta den för kommunen gällande .skattefri­ heten. På sista tiden synes dock, enligt min mening med fullt fog, en viss skärpning av rättspraxis i förevarande hänseende lia inträtt. Även vid bibe­ hållandet av (mi dylik praxis måste dock fall kunna uppkomma, då tvekan kan råda huruvida medel donerats lill en kommun såsom sådan eller i syfte

Bihang till riksdagens protokoll 1942. 1 sami. Nr 134.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

att donationen skall utgöra ett självständigt rättssubjekt. Allenast den om­

ständigheten att donator jämväl velat med gåvan hugfästa minnet av sig

själv eller annan person bör exempelvis icke föranleda skattskyldighet.

En annan av kommittén utförligt behandlad fråga gäller huru sådana fall

skola bedömas, då en stiftelse eller förening i sin verksamhet främjar ändamål

av olika slag, av vilka något eller några men icke alla äro av beskaffenhet

att böra föranleda skattefrihet. Enligt kommitténs mening skulle det leda till

obilliga konsekvenser om man för skattefrihetens erhållande uppställde det

villkoret, att ändamålet uteslutande måste vara av den art som föranledde

skattefrihet. För undvikande av en sådan obillighet hade man att välja mel­

lan antingen att uppdela inkomsten i en skattefri och en skattepliktig del med

ledning av den proportion, i vilken de särskilda ändamålen främjades, eller

att låta det huvudsakliga ändamålet med verksamheten vara avgörande för

frågan örn skattefriheten så att, om stiftelsen eller föreningen vid sidan av

detta egentliga ändamål i obetydlig omfattning tillgodosåge ett annat syfte

som i och för sig skolat föranleda skatteplikt, det hela av billighetsskäl ble­

ve skattefritt. Kommittén har visserligen funnit den förra metoden, om den

kunde genomföras, innebära en rationell lösning av ifrågavarande spörsmål

men har dock stannat för att förorda den senare metoden, enär någon norm

för en uppdelning icke funnes i sådana fall där donationsbrevet eller stadgar­

na, såsom ej sällan förekomme, medgåve den juridiska personens styrelse en

vidsträckt befogenhet att vid inkomstens disponerande anslå medel endast

till något eller några av de ändamål som den juridiska personen avsåge att

tillgodose. Mot kommittéförslaget i denna del ha erinringar framförts allenast

i ett fåtal yttranden. I vissa av dessa har dock endast framhållits angelägen­

heten av att uppdelningsmetoden tillämpades i alla de fall där så kunde ske.

Enligt min mening böra i de fall, då medel för olika ändamål enligt bindande

föreskrifter hållas klart avskilda från varandra, dessa medel anses i beskatt­

ningshänseende tillhöra särskilda rättssubjekt. Rättspraxis synes icke heller

stå främmande för ett sådant betraktelsesätt. I åtskilliga av de fall, där ett

förvaltande organ har att med anförtrodda medel tillgodose olika ändamål

men någon för framtiden bindande uppdelning av medlen på de olika ända­

målen icke föreligger, torde en sådan utan större svårighet kunna komma

till stånd. Där förutsättningar för en uppdelning saknas eller en sådan ännu

icke verkställts, synes dock beskattningsfrågan näppeligen kunna bedömas

annorledes än med tillämpning av den av kommittén förordade metoden.

Enär denna metod alltså enligt min mening bör tillämpas i alla de fall, då

i beskattningshänseende allenast ett enda rättssubjekt anses föreligga, biträ­

der jag kommittéförslaget i denna del. Jag vill tillägga, att förslaget härutin­

nan helt överensstämmer med vad i motsvarande hänseende gäller enligt 1941

års förordning om arvsskatt och gåvoskatt. Rörande den närmare innebörden

av uttrycket »huvudsakligt ändamål» yttrade jag mig i propositionen nr 192

till 1941 års riksdag med förslag till författningar rörande arvs- och gåvobe-

skattningen i nära anslutning till 1936 års skattekommittés här förut återgiv­

na uttalanden härom. Ytterligare bör måhända framhållas, att därest i dona­

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

51

tionsbrevet för en i allmännyttigt syfte bildad stiftelse föreskrives, att med

donationsmedlen i första hand skola tillgodoses vissa av donator angivna

personer, utgivandet av dylika förmåner icke enligt numera tillämpad rätts­

praxis anses ingå såsom ett led i stiftelsens verksamhet. Skattskyldighet för

värdet av dylika förmåner åligger under inga förhållanden stiftelsen, men där­

emot mottagarna.

I ett par sammanhang har kommittén framhållit, att skattefriheten i regel

endast borde omfatta juridiska personer, som faktiskt utövade allmännyttig

verksamhet. Om en stiftelses medel under en följd av år icke komme till an­

vändning för det med stiftelsen avsedda ändamålet, förelåge icke anledning

att medgiva skattefrihet. Det vore emellertid svårt att här uppställa några

bestämda regler. Ett tillfälligt reserverande av avkastningen borde icke in­

verka på skattefriheten, liksom ej heller sedvanliga avsättningar för ökande

av stiftelsens kapital. Vidare borde gälla, att ändamålet, sådant det visade

sig i den bedrivna verksamheten, skulle vara avgörande för frågan huruvida

skattefrihet skulle medgivas eller icke. Om en stiftelse faktiskt främjade an­

nat ändamål än som angåves i stadgarna, bleve skattefriheten beroende av

på vad sätt verksamheten bedreves. Under hänvisning till det sålunda an­

förda har kommittén föreslagit en bestämmelse i anvisningarna till 53 §

kommunalskattelagen, enligt vilken bestämmelse frågan om skattskyldig­

heten för en stiftelse eller en förening skulle bedömas med hänsyn till det

ändamål, som tillgodosåges i den bedrivna verksamheten. Några erinringar

i sak emot kommitténs sålunda gjorda uttalanden ha icke framförts i yttran­

dena. Även jag delar kommitténs uppfattning rörande förevarande spörsmål.

Emellertid anser jag, i likhet med ett par remissinstanser, att denna uppfatt­

ning bör komma till ett något fylligare uttryck i anvisningarna till 53 § kom­

munalskattelagen än som skett i kommittéförslaget. Jag förordar ett tillägg

av den innebörden, att om en stiftelse under längre tid icke bedrivit eller icke

kan väntas komma att bedriva verksamhet i en omfattning som skäligen sva­

rar mot avkastningen å stiftelsens tillgångar, så skall stiftelsen, oavsett dess

ändamål, anses hänförlig under 53 § 1 mom. f). Ytterligare må beträffande

nu förevarande spörsmål framhållas, alt skattemyndigheten endast om sär­

skild anledning därtill föreligger synes böra ägna uppmärksamhet åt en stif­

telse eller förening, som enligt stiftelseurkunden eller stadgarna icke äger be­

driva annan än i beskattningshänseende privilegierad verksamhet. Bereder

däremot urkunden eller stadgarna möjlighet till verksamhet av blandad be­

skaffenhet, torde kontinuerlig övervakning från skattemyndighetens sida vara

erforderlig för fastställandet av arten av den verksamhet som faktiskt bedri­

vits.

Enligt kommittéförslaget skola vissa av de i beskattningshänseende privi­

legierade rättssubjekten, i den mån de bedriva rörelse, vara för inkomsten

därav skattskyldiga till såväl stat som kommun. Sålunda föreslås dylik skatt­

skyldighet för, såvitt nu är i fråga, sjukvårds- och barmhärtighetsinrätt­

ningar samt stiftelser och föreningar. Förslaget, som härutinnan innebär en

ändring i gällande beskattningsregler, har motiverats därmed, att enligt all­

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

männa beskattningsprinciper inkomst av rörelse borde beskattas samt att

skattefrihet för sådan inkomst innebure ett gynnande i konkurrensen med

andra näringsidkare. Jag anser mig böra biträda förslaget i denna dek

Kommittén har ifrågasatt huruvida icke, i syfte att höja effektiviteten vid

beskattningen av stiftelser och ideella föreningar, en allmän registrerings-

plikt för dessa juridiska personer borde införas. I andra hand har kommittén

förordat uppläggandet av ett å statistisk undersökning grundat register över

stiftelser. Att uteslutande ur beskattningssynpunkt stadga registreringsskyl-

dighet för stiftelser och ideella föreningar torde icke böra ifrågakomma. Där­

emot synes det ur nämnda synpunkt kunna allvarligt övervägas, huruvida

icke en såvitt möjligt fullständig förteckning över dessa rättssubjekt, eller

åtminstone över stiftelserna, borde upprättas och med jämna tidsmellanrum

förnyas. Jag är emellertid icke beredd att nu upptaga denna fråga till när­

mare behandling.

Nobelstiftelsen.

Under Nobelstiftelsens förvaltning lyda tolv olika fonder, nämligen hu­

vudfonden och byggnadsfonden samt för var och en av de fem prisgrupperna

en särskild organisationsfond och en annan särskild fond. Byggnadsfonden

och de särskilda organisationsfonderna bildades så, att av stiftelsens till­

gångar år 1900 avtogos dels ett belopp för anskaffande av egen lokal för stif­

telsens förvaltning jämte högtidssal, dels ock för varje prisgrupp ett belopp

till bestridande av organisationskostnader för Nobelinstituten. Återstoden

av tillgångarna bildade huvudfonden. Den årliga avkastningen å denna skall

enligt stiftelsens grundstadgar disponeras på följande sätt. Sedan en tion­

del lagts till kapitalet, skall en fjärdedel av återstoden lika fördelas mellan

prisgrupperna för att användas till täckande av utgifterna för prisutdelning­

en och för Nobelinstituten. Vad som ej åtgår härför under året sparas för

vederbörande instituts framtida behov. Återstoden av huvudfondens avkast­

ning delas slutligen i fem lika delar, varav varje del motsvarar det belopp

som skall utgå i Nobelpris. Av Nobelprisen avse tre vetenskaplig forskning

inom fysikens, kemiens och medicinens områden, ett litteraturen och ett

fredssträvandena. Prisgruppernas särskilda fonder ha bildats genom avsätt­

ning av icke utdelade prisbelopp. Avkastningen från dessa fonder må efter

prisutdelarnas beprövande användas till att annorledes än genom prisutdel­

ning främja de ändamål testator ytterst avsett. Prisutdelarna äro beträffande

prisen i fysik och kemi vetenskapsakademien, beträffande priset i medicin

karolinska institutet, beträffande litteraturpriset svenska akademien och be­

träffande fredspriset norska stortingets Nobelkommitté.

Den 15 november 1912 meddelade regeringsrätten (se RÅ 1912 ref. 145)

utslag i ett mål, vari yrkande framställts örn att författarinnan Selma Lager­

löf måtte taxeras för det henne år 1909 tilldelade Nobelpriset. Regerings­

rätten lämnade yrkandet utan bifall, enär ifrågavarande utan tävlan utde­

lade pris så mycket mindre kunde anses utgöra beskattningsbar inkomst, som

Nobelstiftelsen förklarats skattskyldig för hela den upplupna, till fördelning

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

53

mellan pristagarna avsedda avkastningen av stiftelsens medel. Ett regerings­ råd röstade för samma slut men med en något skiljaktig motivering, medan två regeringsråd ansågo skattskyldighet för priset föreligga.

I ett annat, den 13 mars 1925 avgjort mål (se RÅ 1925 ref. 20) fann re­ geringsrätten, att Nobelstiftelsen icke kunde anses jämlikt de i bevillnings- förordningen samt förordningen om inkomst- och förmögenhetsskatt med­ delade bestämmelserna vara frikallad från utgörande av inkomstbevillning eller inkomst- och förmögenhetsskatt. Två regeringsråd ansågo dock, att stiftelsen med hänsyn till vad i målet blivit upplyst angående dess huvud­ sakliga ändamål och verksamhet borde jämlikt grunderna för 12 § 2 mom. b) bevillningsförordningen den 28 oktober 1910 samt 5 § 2 mom. c) och 12 § mom. b) förordningen samma dag om inkomst- och förmögenhetsskatt vara frikallad från dylik skattskyldighet.

1936 års skattekommitté

har anfört:

Av nobelstiftelsens inkomst användas 60 procent till främjande av ve­ tenskaplig forskning. Övriga 40 procent av inkomsten gå till annat ändamål. Med den innebörd, som i kommitténs förslag givits begreppet »huvudsakligt ändamål», kan Nobelstiftelsen enligt förslaget icke komma i åtnjutande av skattefrihet. Visserligen är uttrycket »huvudsakligt ändamål» i någon mån ett tänjbart begrepp, men att gå så långt ned som till 60 procent av in­ komsten är enligt kommitténs utgångspunkter uteslutet. Nobelstiftelsen blir alltså i likhet med vad för närvarande är fallet skattskyldig för sin inkomst och förmögenhet. Kommittén har icke funnit anledning att genom en sär­ skild bestämmelse undantaga Nobelstiftelsen från skattskyldighet. Därvid förutsätter emellertid kommittén, att Nobelprisen icke bliva beskattade så­ som inkomst hos mottagaren. Nobelprisen torde väl för närvarande icke bliva beskattade såsom inkomst, men att döma av de särskilda meningar, som uttalades i regeringsrätten vid behandlingen av det i RÅ 1912 ref. 145 avsedda målet, synes det icke vara alldeles opåkallat att här giva uttryck för denna kommitténs uppfattning.

Nobelstiftelsen

har sagt sig icke kunna dela kommitténs uppfattning, att

endast 60 procent av stiftelsens inkomst användas till främjande av veten­ skaplig verksamhet. Den mycket ingående forskning, som av svenska aka­ demien och norska stortingets Nobelkommitté samt de dem tillhöriga Nobel­ instituten bedreves för åstadkommande av en omdömesgill granskning av de (rån alla världsdelar inkommande prisförslagen, kunde med fog åberopas sorn grund för påståendet att stiftelsens verksamhet jämväl i dessa delar linde till ändamål att främja vetenskaplig forskning.

Stiftelsen har vidare meddelat, att den upprättat sin självdeklaration enligt sådana principer, att skatt för inkomst och förmögenhet kommit alt erläggas för huvudfonden och byggnadsfonden men icke för de till prisutdelarnas disposition ställda särskilda fonderna och Nobelinstitutens fonderade medel. Stiftelsen Ilar sagt sig befara, att skattekommiiténs uttalande, enligt vilket den av svenska akademien och norska stortingets Nobelkommitté utövade verksamheten syntes helt och hållet frånkänd vetenskaplig karaktär, därest det lämnades oemotsagt, kunde tagas till intäkt för yrkanden örn skatt­ skyldighet beträffande de av akademien och Nobelkommittén samt deras No­

54

belinstitut disponerade fonderna. I anledning härav har stiftelsen med en

utförlig motivering sökt visa, att såväl den av svenska akademien genom

dess Nobelinstitut och det därtill hörande Nobelbiblioteket som den av

norska stortingets Nobelkommitté genom dess Nobelinstitut bedrivna verk­

samheten avsåge vetenskaplig forskning, i det förra fallet på det litterära

och humanistiskt-vetenskapliga området samt i senare fallet på det folk­

rättsliga området, berörande även nationalekonomien och nyare politisk

historia.

På grund av vad sålunda och i övrigt anförts har stiftelsen förklarat sig

i princip anse, att stiftelsen hade till huvudsakligt ändamål att främja ve­

tenskaplig forskning och att den sålunda även i enlighet med skattekom-

mitténs förslag borde vara för samtliga sina fonder helt frikallad från skatt­

skyldighet. Skulle emellertid detta yrkande icke, särskilt med hänsyn till

nuvarande allmänna läge, kunna bifallas, ansåge sig stiftelsen böra pä det

eftertryckligaste framhålla och påyrka, att den skattefrihet, som alltifrån

början av stiftelsens verksamhet tillerkänts de under stiftelsens styrelses

gemensamma penningförvaltning stående fonder, över vilkas avkastning de

särskilda prisutdelarna stadgeenligt ägde att disponera, förbleve undantagna

från beskattning. Avkastningen av dessa fonder tjänade nämligen i eminent

grad just ändamålet att främja vetenskaplig forskningsverksamhet på skilda

områden.

Departementschefen.

Såvitt av föreliggande upplysningar framgår synes Nobelstiftelsens och de

under dess förvaltning lydande fondernas ställning i beskattningshänseende

icke röna inverkan av de nu ifrågasatta författningsändringarna.

Församlingar, kyrkor och frikyrkliga sammanslutningar.

Framställningar i ämnet.

Svenska missionsförbundet, evangeliska fosterlandsstiftelsen

och

sällska­

pet svenska baptistmissionen (svenska baptistsamfundet)

hava i en till stats­

rådet och chefen för finansdepartementet ställd skrift hemställt om ändrade

beskattningsregler vid såväl inkomstbeskattningen som arvsbeskattningen, i

vad dem angår. Berörda framställning har — jämte det densamma remit­

terats till kommunalskatteberedningen — överlämnats till 1936 års skatte-

kommitté för att tagas i övervägande vid fullgörande av kommitténs upp­

drag.

De nämnda sammanslutningarna framhöllo bland annat, att religiösa för­

eningar borde kunna påräkna en förmånligare ställning i beskattningsavseen­

de än som nu tillerkänts sådana föreningar. Vidare påpekades den oklarhet

som vidlådde vissa begreppsbestämningar i skatteförfattningarna. Genom

en anvisningsbestämmelse borde kunna tydligare angivas vad som folie un­

der begreppet »allmänna undervisningsverk», så att klarhet vunnes, huru­

vida och i vad mån de undervisningsverk, som ägdes och dreves av svenska

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

55

missionsförbundet m. fl., folie utanför detta begrepp. Likaså borde i en an- visningsbestämmelse givas närmare besked angående vilka religiösa sam­ fund, som vore att likställa med »kyrkor». Till »fromma stiftelser» borde hänföras icke endast sådana institutioner, som syftade till avhjälpande av kroppslig nöd, utan även sådana, som sökte bringa hjälp åt människor i andlig nöd. I skriften uttalades vidare det önskemålet, att svenska missions­ förbundet, evangeliska fosterlandsstiftelsen och sällskapet svenska baptist­ missionen samt andra religiösa föreningar, som kunde uppvisa en organisa­ tion med tillräcklig garanti för medelsanvändning i enlighet med sina reli­ giösa syften, måtte i beskattningshänseende helt likställas med kyrkor, reli­ giösa samfund och fromma stiftelser. Ifrågavarande tre föreningar bedreve även en ingalunda obetydlig social hjälpverksamhet för behövande männi­ skor. De tre föreningarna förklarade sig därjämte ämna, i den mån så icke redan skett, överflytta bokförlagsrörelse och annan näringsverksamhet på särskilda för ändamålet bildade bolag.

Homin i ttéför slaget.

Av

Bilaga A

framgår, att enligt kommittéförslaget

»församling» upptages bland de i 5 § 1 mom. b) och d) kommunalskatte­ lagen angivna rättssubjekt, vilka äro undantagna från skatteplikt till fastig­ hetsskatt,

»församlingar» och »kyrkor» upptagas bland de i 53 § 1 mom. c) och e) kommunalskattelagen angivna rättssubjekt, vilka icke äro skattskyldiga för annan inkomst än av fastighet och av rörelse,

»församlingar» upptagas bland de i 7 § d) statsskatteförordningen angivna rättssubjekt, vilka äro frikallade från skattskyldighet för all inkomst, samt

»kyrkor» upptagas bland de i 7 § f) statsskatteförordningen angivna rättssubjekt, vilka äro frikallade från skattskyldighet för all annan inkomst än sådan, som härflutit av rörelse.

Kommittén

har beträffande förslaget i denna del anfört bland annat föl­

jande:

Enligt nuvarande bestämmelser äro »kyrkor» vid statsbeskattningen fri­ kallade från skattskyldighet för all inkomst. Vid den kommunala inkomst­ beskattningen gäller skattebefrielsen annan inkomst än av fastighet.

Innebörden av begreppet »kyrkor» torde vara oklar. Enligt kommitténs mening ingå emellertid icke statskyrkans församlingar under nämnda be­ grepp. Dessa^ församlingar torde nämligen kunna anses åtnjuta skattebefri­ else redan på grund av bestämmelsen örn skattefrihet för »landsting, kom­ muner och andra menigheter». Härpå tyder bland annat avfattningen av 5 § 1 morn. kommunalskattelagen angående skattefrihet till fastighetsskatt. Kyr­ kor äro där icke uttryckligen nämnda såsom undantagna från skatteplikt utan i stället talas örn »kommuns eller annan menighets byggnader för —

- - - - - - T

religionsvård». Man torde ej heller kunna bortse ifrån att i den civila

lagstiftningen med »menighet» förstås såväl den borgerliga som den kyrkliga kommunen.

Med begreppet »kyrkor» torde avses dels de fall, där kyrklig egendom icke tillhör vederbörande församling utan kyrkan såsom ägare till sådan

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

egendom är att betrakta såsom självständigt rättssubjekt, och dels de kyrk­ liga sammanslutningar, som kunna betecknas såsom kyrkosamfund. Till kyrkosamfund torde räknas sådana sammanslutningar, som blivit erkända av staten enligt 1873 års förordning angående främmande trosbekännare och deras religionsövning.1 Såsom kyrkosamfund torde även få anses reli­ giösa samfund av mosaiska trosbekännare. Däremot räknas icke hit de s. k. frikyrkliga samfunden.

Kommittén vill emellertid påpeka, att denna tolkning av begreppet »kyr­ kor» icke överensstämmer med de i fråga om arvsbeskattningen gällande bestämmelserna. 1 arvsskatteförordningen — liksom även i det nyligen framlagda förslaget till sådan förordning — uppräknas under arvsklass III bland annat »kyrka», »religiöst samfund» och »kommun», varemot uttryc­ ket »menighet» icke förekommer därstädes. Vid tillämpningen av den nu­ varande arvsskatteförordningen har begreppet »religiöst samfund» ansetts motsvara kyrkosamfund av främmande trosbekännare. De nu gällande be­ stämmelserna äro således i ifrågavarande hänseende föga enhetliga. Det är därvid att märka, att alla de kyrkliga institutioner, som åtnjuta skattefri­ het vid inkomstbeskattningen, torde vara att hänföra under arvsklass III vid arvsbeskattningen. Bestämmelserna hava alltså formulerats olika i de särskilda författningarna, ehuru någon saklig skiljaktighet icke föreligger. Denna bristande överensstämmelse bör undanröjas.

Såsom ovan framhållits anser kommittén, att statskyrkans församlingar inrymmas bland »kommuner och andra menigheter». Uppenbarligen höra församlingarna även rätteligen hemma i stadgandena angående skattefrihet för kommuner. För att någon tvekan icke skall kunna råda i detta hän­ seende har kommittén omformulerat bestämmelserna i 5 § 1 mom. b) och d) samt 53 § 1 mom. c) kommunalskattelagen ävensom 7 § d) förordningen om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt på så sätt, att dessa komma att om­ fatta bland annat »kommuner, församlingar och andra menigheter».

Genom framställningen av svenska missionsförbundet, evangeliska fos­ terlandsstiftelsen och sällskapet svenska baptistmissionen (svenska baptist­ samfundet) har uppmärksamheten riktats på de frikyrkliga samfundens och liknande sammanslutningars ställning i beskattningshänseende. Beträf­ fande svenska missionsförbundet och evangeliska fosterlandsstiftelsen har frågan om deras skattskyldighet varit under bedömande hos regeringsrätten eller högsta domstolen, varvid dessa sammanslutningar ansetts icke kunna i skattskyldighetshänseende betraktas såsom likställda med kyrkor eller from­ ma stiftelser. Frågan om sällskapet svenska baptistmissionens skattskyldig­ het har, såvitt kommittén kunnat finna, ej varit under prövning hos högre instans, men enligt från Överståthållarämbetet inhämtad upplysning taxe­ ras sällskapet för sin inkomst och förmögenhet. Eftersom baptisterna icke sökt och erhållit erkännande av staten såsom främmande trosbekännare enligt 1873 års förordning, torde det även vara ställt utom allt tvivel, att sällskapet svenska baptislmissionen enligt nuvarande bestämmelser är skatt- skyldigt för sin inkomst och förmögenhet.

Kommittén har såsom i annat sammanhang framhållits vid utarbetandet av sitt förslag ansett sig böra lägga särskild vikt vid att genom gränsdrag­ ningen mellan skattefria och skattskyldiga rättssubjekt erhålles en i möjli­ gaste mån klar och konsekvent utformad gränslinje mellan dessa. Ser man saken ur denna synpunkt, kan det måhända ifrågasättas, huruvida de prin- cipiella skälen för skattefrihet äro så starka i fråga om de frikyrkliga sam­

1 Erkända församlingar finnas för närvarande av metodister (dock endast en mindre del romerska katoliker, grekiska katoliker, engelsk-episkopala, fransk-reformerta, svedenborgare och katolsk-apostoliska samt de till christian-science anslutna.

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

57

manslutningarna. Emellertid anser kommittén, att billiglietsskäl tala för en förmånligare ställning i beskattningshänseende beträffande åtminstone vissa frikyrkliga sammanslutningar. Dessa sammanslutningar bedriva en verksamhet, som för en mycket stor del av vårt folk anses vara av betydan­ de värde och som även torde vara förtjänt av uppskattning från det all­ männas sida. Det bör i detta sammanhang ej heller förbises, att utveck­ lingen i fråga om de frikyrkliga sammanslutningarna icke följt de linjer, som lagstiftarna tänkte sig vid tillkomsten av 1873 års förordning. Då ut­ gick nian ifrån, alt de, som ej helt anslöte sig till statskyrkans troslära, skul­ le utträda ur statskyrkan och bilda ett eget, av staten erkänt kyrkosamfund. Hade utvecklingen gått i denna riktning, så skulle många av dessa samman­ slutningar redan enligt nuvarande skattelagstiftning åtnjuta skattebefrielse såsom »kyrkor». Men utvecklingen följde icke denna väg, utan de frikyrk­ liga föredrogo av olika skäl att kvarstanna inom statskyrkan och att ge­ nom sina sammanslutningar verka inom statskyrkans ram. Detta har emel­ lertid i beskattningshänseende lett till ogynnsamma konsekvenser för des­ sa sammanslutningar. Det måste synas obilligt, att de frikyrkliga samman­ slutningarna på grund av att de ej utträtt ur statskyrkan skola erhålla en sämre behandling i skattehänseende än sådana sammanslutningar som tagit detta steg och bildat särskilda kyrkosamfund.

Mot beviljande av skatteförmåner kan dock invändas, att ifrågavarande sammanslutningar ofta torde bedriva ekonomisk verksamhet. De tre sam­ manslutningar, som nu gjort framställning i ämnet, synas sålunda alla be­ driva bokförlags- eller bokhandelsrörelse. Även rörelse av annat slag, exem­ pelvis pensionatrörelse, kan förekomma. Det vöre lämpligt, att de samman­ slutningar, som kunna ifrågakomma till skattefrihet, avskilde all ekono­ misk verksamhet och läte densamma övertagas av särskilt bildade rättssub­ jekt. Därtill kommer emellertid, att stora svårigheter uppslå, då det gäller att avgöra, vilka sammanslutningar som kunna medgivas en i skattehän­ seende privilegierad ställning.

Uppenbart torde vara, att för att skattefrihet skall få åtnjutas av de fri­ kyrkliga sammanslutningarna vissa krav måste uppställas beträffande såväl deras organisation som deras verksamhetssätt. En utredning i dessa hän­ seenden förutsätter emellertid mera ingående undersökningar i ämnet än som kommittén i detta sammanhang kan verkställa. Frågan örn de frikyrk­ liga sammanslutningarnas rättsliga ställning kan dessutom förväntas bliva föremål för särskild utredning. I anledning av en av herr Mosesson vid 1938 års riksdag i andra kammaren väckt motion beslöt nämligen riksdagen skri­ velse till Kungl. Majit med begäran om en allsidig utredning av frågan örn de fria religiösa samfundens rättsliga ställning. Från justitiedepartementet har kommittén nu erhållit den upplysningen, att avsikten är att tillkalla sär­ skilda sakkunniga för att verkställa denna utredning. Därvid komma jäm­ väl skattefrågorna — beträffande såväl inkomstbeskattningen som arvs- och gåvobeskallningen — ali upptagas till behandling. Då enligt kommitténs mening en utredning rörande ifrågavarande sammanslutningars rättsliga .ställning lämpligen bitr ske i eli sammanhang, har kommittén icke ansett sig laira i vidare mån än som här sked uttala sig om de frikyrkliga samman­ slutningarnas ställning i beskattningshänseende.

Kommittén har fördenskull utformat sitt förslag i huvudsaklig överens­ stämmelse med skattefrihetens nuvarande omfattning i ifrågavarande hän­ seende. linder 53 8 1 mom. e) kommunalskattelagen och

7

8 0 förordningen

örn statlig inkomst- och förmögenhetsskatt upptagas »kyrkor», vilka således skola vara befriade från skattskyldighet till kommunen för annan inkomst än av faslighet och av rörelse samt till staten för annan inkomst jin av rörelse.

58

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

Yttranden.

Svenska missionsförbundet

har framhållit, att enär kommittén såvitt an-

ginge de frikyrkliga sammanslutningarnas ställning i beskattningshänseende

utformat sitt förslag i huvudsaklig överensstämmelse med nuvarande rätts­

läge och sålunda undvikit att upptaga spörsmålet om beskattning av en så­

dan organisation som förbundet, så kunde från förbundets sida ingen direkt

erinran göras mot förslaget. Emellertid ville förbundet, i anslutning till kom­

mitténs uttalande rörande vikten av en klar gränsdragning mellan skattefria

och skattskyldiga rättssubjekt, ifrågasätta huruvida icke en skarpare preci­

sering av begreppet »kyrka» vore nödvändig. Förbundet hade tidigare inför

Kungl. Maj:t fäst uppmärksamheten på att de församlingar, som samman-

slutit sig i och utgjorde förbundet, vore att betrakta såsom kyrkor, i det de

antagit stadgar och församlingsordning, utövade predikoverksamhet och dia­

koni, förvaltade sakrament, övade församlingstukt och i övrigt fyllde alla de

anspråk som ställdes på begreppet kyrka. Därest icke Kungl. Majit snarli­

gen ansåge sig kunna låta verkställa den av 1938 års riksdag begärda utred­

ningen av frågan örn de fria religiösa samfundens rättsliga ställning och fö­

reslå ny lagstiftning härutinnan, hemställde förbundet att vid framläggandet

för riksdagen av nu förevarande förslag förbundet och dess församlingar

måtte föreslås bliva betraktade såsom kyrkor eller församlingar i förslagets

mening.

En motsvarande hemställan har

sällskapet svenska baptistmissionen (svens­

ka baptistsamfundet)

för sitt vidkommande framfört.

Frälsningsarmén

har — vid det förhållandet att frågan om de fria re­

ligiösa samfundens rättsställning, däri inberäknat skattskyldigheten, kunde

väntas bliva föremål för särskild utredning — inskränkt sig till att betona

vikten av att sammanslutningar med religiösa och välgörande syften be­

friades från skattskyldighet, så att deras inkomster knnde helt användas för

deras behjärtansvärda ändamål.

Länsstyrelsen i Malmöhus lån

har ifrågasatt, huruvida icke vissa frikyrk­

liga sammanslutningar borde inräknas bland de skattefria rättssubjekten. Det

vore knappast tillfredsställande, att religiösa sammanslutningar utanför stats­

kyrkan bereddes en skattelättnad som förvägrades liknande korporationer

under samma kyrkas hägn.

Departementschefen.

Såsom kommittén framhållit, böra olika skatteförfattningar såvitt möjligt

överensstämma i terminologiskt hänseende. Jag vill då erinra om, att enligt

1941 års förordning om arvsskatt och gåvoskatt bl. a. »kyrka, landsting,

kommun eller annan menighet ävensom hushållningssällskap» samt sam­

manslutning som huvudsakligen fullföljer religiösa ändamål intaga en i

skattehänseende privilegierad ställning. Begreppet »kyrka» lärer här hava

den av kommittén angivna innebörden. Den i 1914 års arvsskatteförordning

förekommande beteckningen »religiöst samfund» återfinnes icke i 1941 års

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

59

förordning, enär ett dylikt samfund går in under begreppet »sammanslut­ ning som huvudsakligen fullföljer religiösa ändamål». Ej heller upptager 1941 års förordning beteckningen »församling». Statskyrkans församlingar torde nämligen vara innefattade under begreppet »kommun eller annan me­ nighet». Av det sålunda anförda lärer framgå, att för likformighetens skull beteckningen »församling» bör utmönstras ur kommittéförslaget.

Enligt vad för närvarande gäller intaga enskilda sammanslutningar, vilka fullfölja religiösa, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra där­ med jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål, icke någon särställning vid den allmänna kommunala och statliga beskattningen. För­ slaget innebär ingen ändring härutinnan. Kommittén har visserligen funnit billighetsskäl tala för en förmånligare ställning i beskattningshänseende beträffande åtminstone sådana frikyrkliga sammanslutningar, vilka uppfyllde vissa krav i fråga om organisation och verksamhetssätt, men har icke an­ sett sig kunna verkställa tillräckligt ingående undersökningar i dessa hän­ seenden. Frågan borde enligt kommitténs mening upptagas till behandling i samband nied den av 1938 års riksdag begärda utredningen av frågan om de fria religiösa samfundens rättsliga ställning.

Enligt min mening är det i och för sig tveksamt, huruvida enskilda re­ ligiösa sammanslutningar böra i beskattningshänseende intaga en förmån­ ligare ställning än andra sammanslutningar med ideella syften. I varje fall kan det, såsom kommittén framhållit, knappast ifrågakomma att förläna dem en ovillkorlig skattefrihet. Då den av 1938 års riksdag begärda utred­ ningen fått stå tillbaka för uppgifter, som under nuvarande förhållanden ansetts angelägnare, och erforderlig utredning för ett slutligt ståndpunktsta- gande till förevarande spörsmål nu ej föreligger, är jag icke beredd att för­ orda ändring av kommittéförslaget i detta hänseende.

Studentkårer och studentnationer.

Riksdagen 1938 m. m.

Vid 1938 års riksdag väcktes i andra kammaren

motion

av herr Holm­

bäck (nr 7), vari anhölls, att riksdagen måtte besluta, att sådana samman­ slutningar av studerande vid rikets universitet och högskolor, i vilka de studerande enligt gällande stadgar vore skyldiga att vara medlemmar, måtte i beskattningshänseende hänföras till allmänna undervisningsverk.

Motionen avsåg alltså studentnationerna vid universiteten i Uppsala och Lund samt studentkårerna vid dessa universitet och vid högskolorna. Mo­ tionären framhöll, att dessa organisationer jämlikt statuterna hade att svara för vissa disciplinära uppgifter som annars måst åligga högskolorna. Att såsom i lagstiftningen skett likställa dessa statliga tvångsorganisationer för bestämda uppgifter i undervisningsverket med vissa ideella föreningar mås­ te bero på ett förbiseende av organisationernas ställning. Tydligtvis bor­ de de hänföras tili allmänna undervisningsverk. Motionären erinrade vi­ dare om, att ifrågavarande spörsmål uppmärksammats av de inom eckle­

60

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

siastikdepartementet tillkallade sakkunniga för utredning angående under­

stöd i form av fria bostäder och fri kost åt studerande vid universiteten

och Karolinska institutet. I de sakkunnigas betänkande hade nämligen ytt­

rats, att »det synes de sakkunniga skäligt, att även nationsföreningar och

studentkårer tillerkännas samma skattefrihet som övriga allmänna under­

visningsverk».

Bevillningsutskottet

yttrade bland annat, att detta beskattningsspörsmål

hade en vida större räckvidd än som framginge av motionen. Sålunda kun­

de likartade problem uppkomma exempelvis i fråga örn donationer, vilka

givits till en kommun till allmänt gagn för dess invånare. Utskottet funne

det vara angeläget, att frågan om beskattningen i allmänhet av ifrågavarande

slag av fonder gjordes till föremål för närmare utredning i ett samman­

hang. Då det för utskottet vore känt, att de sakkunniga för utredning av

såväl den statliga som den kommunala beskattningen jämväl komme att

taga ifrågavarande spörsmål under närmare övervägande, hemställde ut­

skottet, att motionen icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd.

I enlighet med utskottets förslag avslog

riksdagen

motionen.

Uppsala studentkårs förvaltningsutskott,

som i en till kommittén inkom­

men skrift hemställt om ändrade beskattningsregler angående studentkårer

och studentnationer, har till stöd för denna framställning anfört bland annat

följande. Studentkårerna och .studentnationerna existerade på grund av de

aV Kungl. Majit givna statuterna för universiteten och högskolorna, således

på grund av tvång. De kunde därför icke karakteriseras såsom ideella för­

eningar, för vilka i främsta rummet vore utmärkande, att medlemskapet vore

frivilligt. Såväl rättsligt som praktiskt tillhörde studentkårer och student­

nationer den universitets- och högskoleorganisation, som staten sedan länge

funnit vara för våra förhållanden lämpad. Snarast torde de därför vara att

jämställa med kommunerna. Deras under statlig kontroll ställda organisa­

tion finge vara hur lik en förening som helst, så tillhörde de dock det offent­

liga statliga undervisningsväsendet. Den av dem bedrivna verksamheten vore

ett led i universitetens fostran av den akademiska ungdomen till både ideell

och materiell vinst för staten.

Kommittéförslaget.

Enligt nu gällande bestämmelser äro sådana sammanslutningar av stu­

derande vid rikets universitet och högskolor, i vilka de studerande enligt gäl­

lande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar, befriade från fastighetsskatt

för byggnader, avsedda för sammanslutningarnas verksamhet, ävensom fri-

kallade från skattskyldighet för inkomst av sådana fastigheter genom deras be­

gagnande för verksamheten. I övrigt är en dylik sammanslutning skattskyldig

för all sin inkomst och förmögenhet.

Kommittén har, såsom framgår av

Bilaga A,

härutinnan föreslagit sådana

ändringar, att nu ifrågavarande sammanslutningar även skulle frikallas

dels

från fastighetsskatt för dem tillhöriga allmänna platser,

dels

från all annan

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

61

kommunal inkomstskatt än för inkomst av fastighet,

dels ock

från all statlig

inkomst- och förmögenhetsskatt.

Kommittén

har rörande denna fråga anfört:

Enligt nuvarande bestämmelser är skattefriheten i allmänhet mera be­ gränsad vid fastighetsbeskattningen än vid inkomstbeskattningen. Sålunda åtnjuta endast vissa av de vid den statliga inkomstbeskattningen från skatt­ skyldighet frikallade rättssubjekten befrielse från skatteplikt till fastighets­ skatt. Även beträffande objektet för beskattningen är skattefriheten vid fas­ tighetsbeskattningen av mera inskränkt omfattning. Skattefrihet är nämli­ gen där medgiven endast i den mån fastigheten användes för den ifrågava­ rande institutionens verksamhet såsom sådan, medan däremot vid inkomst­ beskattningen till staten skattefrihet åtnjutes för all inkomst.

I fråga om studentkårer och studentnationer är saken emellertid reglerad på annat sätt. Dessa institutioner äro befriade från skatteplikt till fastig­ hetsskatt i ovan angiven utsträckning, men de äro frikallade från statlig in­ komstbeskattning endast beträffande inkomst av fastighet genom dess be­ gagnande för institutionernas verksamhet såsom sådana. För all annan in­ komst föreligger alltså skatteplikt.

Vad som framför allt utmärker ifrågavarande organisationer är, att de en­ ligt gällande stadgar för universitet och högskolor äro obligatoriska samman­ slutningar. De skola finnas vid dessa undervisningsanstalter, och varje stu­ derande är skyldig att tillhöra en sådan organisation. Dessa sammanslut­ ningar, som alltså äro av offentligrättslig karaktär, hava till syfte att om- händerhava vissa med undervisningen sammanhängande uppgifter. I univer- sitetsstatuterna angives studentnationernas ändamål vara »att främja flit, sedlighet och god ordning bland de studerande samt att åt föreningens med­ lemmar bereda tillfälle till inbördes biträde och understöd».

Med hänsyn till det sätt, på vilket ifrågavarande sammanslutningar äro organiserade, torde desamma böra komma i åtnjutande av skattefrihet till staten för all sin inkomst. De kunna, såsom framhölls i den vid 1938 års riks­ dag i förevarande ämne väckta motionen, organisatoriskt närmast likställas med allmänna undervisningsverk. Frågan om deras ställning i beskattnings­ hänseende skulle måhända kunna vara föremål för tvekan, om dessa sam­ manslutningar i syfte att förskaffa sig inkomster bedreve ekonomisk verksam­ het eller örn deras verksamhet kunde sägas vara i någon mån inriktad på ändamål, som vore för undervisningen främmande. Såvitt kommittén kun­ nat finna, torde detta emellertid icke vara fallet. Det förtjänar även nämnas, att då bevillningsutskottet i anledning av den vid 1938 års riksdag väckta mo­ tionen i ämnet inhämtade vissa uppgifter från landskamrerarna i Uppsala län, Malmöhus län samt Göteborgs och Bohus län, dessa förklarade, att de funne skäl föreligga för ändrad lagstiftning i motionens syfte.

Yttranden.

Emot förslaget i denna del har ingen annan erinran framställts i yttran­ dena än alt

statskontoret

ansett skattskyldighet böra alltfort åvila dessa sam­

manslutningar för eventuell inkomst av rörelse.

Sveriges förenade studentkårer

har i detta sammanhang velat fästa upp­

märksamheten på att dessa studentorganisationer sinsemellan vore samman­ slutna i samarbetsorganisationer, nämligen dels två av lokal natur, Stock­ holms studentkårer och Göteborgs förenade studentkårer, dels ock en ge­

62

Kungl. May.ts proposition nr 134.

mensam riksorganisation, Sveriges förenade studentkårer. Dessa organisa­

tioner, vilkas praktiskt taget enda inkomstkälla utgjordes av avgifter från

medlemskårerna, torde även med nuvarande beskattningsregler knappast

komma att påföras någon skatt. Emellertid syntes de lämpligen böra, för und­

vikande av tvistiga fall i framtiden, tillförsäkras samma behandling i skatte­

hänseende som de särskilda organisationerna.

Departementschefen.

Jag finner ej anledning föreligga att frångå kommittéförslaget i denna del.

Ifrågavarande studentorganisationer lära icke bedriva rörelse och synas för

övrigt naturligt höra samman med den grupp av rättssubjekt, som bland

andra upptager akademier och allmänna undervisningsverk.

Den föreslagna skattefriheten för dessa sammanslutningar har främst mo­

tiverats av deras offentligrättsliga karaktär. Då något sådant skäl icke kan

åberopas för bifall åt det av Sveriges förenade studentkårer uttalade önske­

målet, synes detsamma icke böra föranleda någon åtgärd.

Sjömanshus.

Enligt nuvarande bestämmelser äro sjömanshusen icke uttryckligen fri-

kallade från skattskyldighet. I praxis hava emellertid sjömanshusen jämlikt

grunderna för 53 § kommunalskattelagen samt 7 och 12 §§ förordningen om

statlig inkomst- och förmögenhetsskatt ansetts pliktiga att utgöra kommunal

inkomstskatt endast för inkomst av fastighet samt helt frikallade från skatt­

skyldighet till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt (RÅ 1936 ref. 28). Be­

träffande fastighetsbeskattningen hava sjömanshusen i praxis ansetts jäm­

likt grunderna för 5 § kommunalskattelagen befriade från skatteplikt till

fastighetsskatt för den del av deras fastigheter, som användes för sjömans­

husens egna behov (RÅ 1932 not 251). Enligt nuvarande lagtillämpning hava

alltså sjömanshusen ansetts vara i beskattningshänseende likställda med

fromma stiftelser och därmed jämförliga rättssubjekt.

Enligt § 1 mom. 1 förordningen den 13 juli 1911 angående sjömanshusen

i riket samt sjöfolks på- och avmönstring m. m., sådant detta stadgande ly­

der jämlikt kungörelsen den 22 december 1922, hava sjömanshusen till än­

damål att föra förteckning över svenska sjömän, som användas i handels-

sjöfart, samt anteckningar angående deras tjänstgöring å fartyg och värn-

pliktsförhållanden, att verkställa sjöfolks på- och avmönstring samt hand­

hava därmed i samband stående angelägenheter, att i den ordning gällande

värnpliktsförfattningar föreskriva tillhandagå i avseende å de värnpliktigas

inskrivning och redovisning, att beträffande sjömännen och deras tjänstgö­

ring meddela såväl vederbörande myndigheter som redare och fartygsbefäl­

havare de upplysningar, varav de kunna vara i behov, att förvalta till sjö­

manshusen hörande kassor och fonder jämte inflytande avgifter och övriga

medel samt att ägna eftersyn åt sjömännen och bereda understöd åt såväl

sjömän som änkor och barn efter sjömän.

Kungl. Maj:ts proposition nr 234.

63

En stor del av de uppgifter, som sålunda ankomma på sjömanshusen, kan

anses utgöra rent statlig verksamhet. Enligt verkställda utredningar har

sjömanshusens arbete för statsverkets räkning ansetts motsvara minst 75

procent av deras hela arbetsbörda. I enlighet därmed utgår från och med

budgetåret 1938/39 statsbidraget till sjömanshusen med ett belopp, som

motsvarar 75 procent av sjömanshusens beräknade förvaltningskostnader,

övriga 25 procent av sjömanshusens arbetsbörda kan enligt uppgift prak­

tiskt taget anses avse deras understödsverksamhet. Genom beslut vid 1938

års riksdag äro sjömanshusens fast anställda befattningshavare anslutna till

statens pensionsanstalt.

Med hänsyn till nu nämnda förhållanden har

kommittén

funnit uppenbart,

att sjömanshusen borde vara frikallade från skattskyldighet i enlighet med

nuvarande praxis. Kommittén har fördenskull i sitt förslag upptagit sjömans­

husen bland de i 5 § 1 mom. e) och 53 § 1 mom. d) kommunalskattelagen

samt 7 § e) förordningen om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt upp­

räknade institutionerna.

Någon erinran mot förslaget i denna del har ej framställts i de avgivna

ytt­

randena.

Departementschefen.

Vad kommittén härutinnan föreslagit utgör allenast ett lagfästande av re­

dan tillämpad praxis.

Järnkontoret.

Järnkontoret åtnjuter enligt nuvarande bestämmelser befrielse från stats-

beskattning för all inkomst, så länge kontorets vinstmedel användas till all­

mänt nyttiga ändamål och kontoret icke lämnar utdelning åt sina delägare.

Vid kommunalbeskattningen är järnkontoret skattskyldig! för inkomst av

fastighet men är i övrigt — under ovan angiven förutsättning — frikalla!

från skattskyldighet för inkomst. Skattefriheten för järnkontoret infördes

första gången genom 1855 års bevillningsförordning.

Järnkontoret, som grundades år 1747, är en sammanslutning av järnbruk

och tackjärnshyttor med ändamål att understödja och främja den svenska

järnhanteringen. Delaktighet i järnkontoret vinnes efter ansökan hos järn­

kontorets styrelse, vilken benämnes fullmäktige, och bestämmes efter den

kvantitet smide, som brukets eller hyttans tillverkning i medeltal utgjort un­

der de tre sistförflutna åren. Delägarna skola årligen till järnkontoret erlägga

järnkontorsavgift, som beräknas efter antalet centner smide, för vilket del­

aktighet i järnkontoret erhållits. Sitt syfte att understödja och främja den

svenska järnhanteringen söker järnkontoret fullfölja

dels

genom att lämna

försträckningar till delägarna (järnkontorets lånerörelse)

och dels

genom att

bevilja anslag till eller självt bedriva tekniskt forskningsarbete.

64

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

Kommittén

har anföll:

Enligt stadgan angående järnkontorets lånerörelse och övriga förvaltning

kunna delägarna mot godkänd säkerhet erhålla förlagslån och byggnadslån

hos järnkontoret. Förlagslån kan beviljas med 5 kronor för varje centner

smide, varför bruket eller hyttan äger delaktighet i järnkontoret. Under de

senare åren har räntan å förlagslånen enligt uppgift utgjort 31/, procent eller

den lägsta räntesats, som i lånestadgan varit föreskriven. Emellertid har vid

1939 års allmänna sammankomst med järnkontorets delägare beslutats så­

dan ändring av lånestadgan, att räntan å förlagslån skall bestämmas av järn­

kontorets fondutskott. Byggnadslån kan beviljas delägare med belopp, mot­

svarande högst hälften av anläggningskostnaden, dock icke över 100,000

kronor. Räntan å byggnadslån bestämmes av fullmäktige. I den mån järn­

kontorets egna och upplånade medel icke tagas i anspråk för förlagslån och

byggnadslån, äger järnkontoret utlämna lån även till andra än delägare och

mot andra villkor än som gälla för delägare. Detta sker genom järnkontorets

allmänna lånerörelse, vilken omfattar bland annat diskontering av växlar

och beviljande av kredit i checkräkning. Enligt järnkontorets balansräkning

per den 31 december 1938 utgjorde de utestående lånen sammanlagt 2,203,050

kronor, varav lån till delägare 880,750 kronor och lån till andra än delägare

I, 322,300 kronor.

Järnkontoret är enligt gällande stadganden berättigat att bedriva bank­

rörelse.

Enligt järnkontorets verksamhetsberättelser för åren 1937 och 1938 synas

inkomsterna till största delen utgöras av räntor, järnkontorsavgifter och bidrag

från delägarna till den av järnkontoret bedrivna tekniska forskningsverksam­

heten. Utgifterna avse — förutom vissa allmänna omkostnader såsom löner

o. dyl. — i huvudsak kostnader för järnkontorets tekniska forskningsverk­

samhet och för en av järnkontoret utgiven tidskrift »Jernkontorets Annaler»

samt anslag till bergsskolorna, Metallografiska institutet och kolarskolor.

Överskottet å verksamheten utgjorde enligt räkenskaperna under år 1936

II, 910 kronor, under år 1937 3,002 kronor och under år 1938 21,406 kronor.

Någon vinstutdelning till delägarna äger icke rum.

Järnkontorets tekniska forskningsverksamhet, som alltså är den andra hu­

vuduppgiften för järnkontoret, bedrives vid dess tekniska byrå. Denna byrå

består av ett antal ingenjörer, varjämte avtal träffats med tre professorer vid

tekniska högskolan att de var och en inom sitt verksamhetsområde skola stå

järnkontorets delägare till tjänst. Arbetsuppgifterna å tekniska byrån be­

stämmas av järnkontorets tekniska råd och fyra särskilda forskningsutskott.

En delägare i järnkontoret kan alltså icke själv beordra tekniska byrån att

utföra någon viss praktisk undersökning i och för delägarens verksamhet,

utan de undersökningar som ske äro i regel av mera allmänt intresse. Under­

sökningarnas resultat delgivas samtliga delägare genom publicering i tidskrif­

ten »Jernkontorets Annaler» eller i brev till alla delägare.

Att döma av verksamhetsberättelserna för de senaste åren synes tyngd­

punkten hos järnkontorets verksamhet för närvarande få anses ligga i den

tekniska forsknings- och upplysningsverksamheten. Enligt lånestadgan äro

delägarna såsom ovan nämnts berättigade till förlagslån efter 5 kronor för

varje centner smide, som introducerats i järnkontoret. Eftersom vid 1938 års

utgång det introducerade smidet uppgick till 1,741,792 centner, voro alltså

delägarna under nämnda år berättigade till förlagslån med sammanlagt cirka

8,700,000 kronor. Förlagslånen belöpte sig emellertid vid denna tidpunkt till

726,600 kronor eller alltså till endast en ringa del av vad som kunnat erhållas.

Järnkontoret, som enligt reglementet för detsamma äger rätt att upplåna me-

65

del intill två gånger grundfondens belopp, d. v. s. till i runt tal 11 miljoner

kronor, har på grund av den ringa utlåningen icke gjort någon nämnvärd

upplåning. Emellertid är det ju givet, att den ringa utlåningen under de senast

tillandalupna verksamhetsåren måste äga något samband med de då rådande

konjunkturerna inom järnhanteringen. Järnkontoret måste fördenskull åt­

minstone delvis anses vara en penninginrättning, som syftar till delägarnas

ekonomiska nytta, lat vara att denna nytta ej framträder i form av utdelning

till delägarna.

Beträffande den av järnkontoret bedrivna forskningsverksamheten kan

mahända också sägas, att denna ytterst syftar till delägarnas ekonomiska för­

del. Här är man dock inne på ett område, som icke endast berör den enskilde

delägaren utan näringen i dess helhet. Denna forskningsverksamhet torde

säkerligen ur allmän synpunkt vara av den största betydelse och kommer väl

även den vetenskapliga forskningen ganska nära.

Kommittén har emellertid varit synnerligen tveksam, huruvida skattefri­

heten för järnkontoret fortfarande bör bibehållas. Järnkontoret är ju fram-

för allt en näringsorganisation, och andra näringsorganisationer, som i likhet

med järnkontoret måste sägas vara till nytta även för det allmänna, få skatta

for sina inkomster. Vad angår järnkontorets lånerörelse, så torde det vara

uppenbart, att denna i och för sig är av beskaffenhet att böra föranleda skat­

teplikt. Såsom järnkontorets verksamhet under de senare åren bedrivits kan

dock, såsom ovan framhållits, lånerörelsen icke anses vara det väsentliga i

verksamheten, utan järnkontorets främsta uppgift torde nu kunna sägas vara

det tekniska forskningsarbetet. Med hänsyn därtill har kommittén icke ansett

tillräckliga skäl förefinnas att för närvarande borttaga skattefriheten, som ju

funnits så länge i vår skattelagstiftning. Därest järnkontorets lånerörelse i

framtiden skulle få ökad omfattning, torde det dock bliva svårt att principiellt

motivera skattefriheten, och frågan om järnkontorets ställning i beskattnings­

hänseende bör da upptagas till förnyat övervägande. Kommittén anser sig

även böra särskilt understryka, att skattefriheten för järnkontoret endast är

villkorlig. Den gäller så länge kontorets vinstmedel användas till allmänt nyt­

tiga ändamål och kontoret icke lämnar utdelning åt sina delägare.

Statskontoret

har icke funnit vad kommittén anfört till stöd för förslaget

att bibehålla bestämmelserna om skattefrihet för järnkontoret tillräckligt bä­

rande. Ett uttalande i samma riktning har gjorts av

länsstyrelsen i Malmö­

hus län.

Järnkontoret

har yttrat, att kommittén med full rätt framhållit del tek­

niska forskningsarbetet såsom järnkontorets numera främsta uppgift. Med

hänsyn härtill kunde man icke komma till annat resultat än kommittén gjörl.

Även

kommerskollegium

har ansett det väl motiverat, att järnkontoret allt­

jämt undantoges från skattskyldighet.

Departementschefen.

Vissel ligen mäste det förefalla tveksamt huruvida en institution sådan som

järnkontoret, vilken driver rent ekonomisk rörelse i ej ringa omfattning, bör

åtnjuta förmanen av skattebefrielse. Då jag emellertid finner mig kunna bi­

träda kommittéförslaget i denna del, bär jag tagit hänsyn icke endast till den

langa lid, under vilken järnkontoret redan åtnjulit denna förmån, utan även

och framförallt till det förhållandet, att järnkontorets inkomster luivudsak-

Bihanft till riksdagens protokoll 1942. 1 sami. Nr 134.

5

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

ligen användas till — förutom administrationskostnader ■ teknisk forskning och utgivandet av en tidskrift, vari resultaten av denna forskning publiceras, samt understödjande av teknisk undervisning. En verksamhet med dylikt syfte bör enligt principerna för nu ifrågavarande förslag åtnjuta skattebe­ frielse.

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stads-

hypotekskassa och hypoteksföreningar.

Enligt gällande bestämmelser äro Sveriges allmänna hypoteksbank, Ko­ nungariket Sveriges stadshypotekskassa, allmänna liypotekskassan för Sveri­ ges städer och hypoteksföreningarna helt frikallade från skattskyldighet till staten samt skyldiga att till kommun erlägga skatt endast för inkomst av

fastighet.

Erinras må i detta sammanhang tillika, att enligt 18 § 2 mom. statsskatte- förordningen botlenskattens grundbelopp utgör för svenska aktiebolag, svens­ ka ekonomiska föreningar, svenska försäkringsanstalter som icke äro aktie­ bolag, sparbanker och andra utländska juridiska personer än oskifta dödsbon och familjestiftelser 10 procent samt för övriga juridiska personer utom oskifta dödsbon och familjestiftelser 5 procent av det beskattningsbara be­

loppet.

Under Sveriges allmänna hypoteksbank höra sådana hypoteksföreningar, som avse jord på landsbygden, och under Konungariket Sveriges stadshypo­ tekskassa sortera stadshypoteksföreningarna, d. v. s. hypoteksföreningar för rikets städer och med städer jämförliga samhällen.

Allmänna liypotekskassan för Sveriges städer, som i nu gällande lagtext nämnes bland de från skattskyldighet frikallade rättssubjekten, upphörde med sin verksamhet redan under år 1909. Denna hypotekskassa beslöt näm­ ligen vid sammanträden den 19 juni och den 2 september 1909 att upphöra med sin verksamhet och träda i likvidation, varjämte beslöts, att likvidatio­ nen skulle verkställas av styrelsen för Konungariket Sveriges stadshypoteks­ kassa, vilken bildades under samma år. Detta beslut fastställdes av Kungl. Majit genom resolution den 9 oktober 1909.

Sveriges allmänna ligpoteksbanks

verksamhet regleras genom en förordning

den 16 maj 1890 med däri sedermera gjorda ändringar. Denna förordning innehåller bland annat följande bestämmelser.

Hypoteksbanken har till ändamål att för de inom riket bildade hypoteks­ föreningarna för ägare eller innehavare av jord ombesörja all den upplåning, som erfordras för att åt dessa föreningar bereda medel till de lån, som av dem skola tillhandahållas deras delägare. Delägare i hypoteksbanken äro hypo­ teksföreningarna. Delaktigheten i hypoteksbanken bestämmes efter oguldna beloppet av från hypoteksbanken erhållet lån. Till grundfond för hypoteks­ banken har staten genom riksgäldskontoret överlämnat 60 miljoner kronor i

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

67

av staten utgivna obligationer. Hypoteksbanken är berättigad att utgiva ränte­

bärande obligationer med säkerhet i jordegendom på landet. Sammanlagda

beloppet av bankens utelöpande obligationer får dock icke överstiga 10 gånger

grundfondens belopp. I den mån hypoteksföreningarna anmäla sig till erhål­

lande av lån, skall hypoteksbanken, om andra för ändamålet användbara

medel icke äro att tillgå, vidtaga erforderliga åtgärder för upptagande av

lån mot räntebärande obligationer. Kapitalrabatt och övriga kostnader, som

banken vid sin upplåning kan hava fått vidkännas, skola vid låns utlämnande

till föreningarna av dem gäldas. I övrigt bestämmer banken villkoren för lån

till hypoteksföreningarna. Utan bankdelägarnas beslut och Kungl. Maj:ts

tillstånd få dock lån till föreningarna icke utlämnas annat än i kontanta

penningar eller mot högre ränta än 5 procent. Hypoteksbanken skall tillse,

att tillräcklig säkerhet i jordegendom ställes för lånet. Hypoteksföreningarna

äro pliktiga att årligen å bestämda tider till banken erlägga ränta, kapital­

avbetalning och övriga avgifter för erhållna lån ävensom bidrag till bankens

förvaltningskostnader. Från erläggande av bidrag till förvaltningskostnaderna

kan dock befrielse erhållas, om delägarna vid allmän sammankomst besluta, att

sådant bidrag icke skall utgå från föreningarna. (Enligt uppgift äro för­

eningarna för närvarande befriade från skyldighet att erlägga bidrag till för­

valtningskostnaderna.) Alla i hypoteksbanken delägande föreningar äro an­

svariga för bankens förbindelser. Om bankens förbindelser icke kunna helt

infrias genom användande av dess egna tillgångar och de av hypoteksför­

eningarna avgivna reverserna med åtföljande säkerheter i jordegendom, få de

till grundfonden hörande obligationerna efter behov användas genom försälj­

ning till större eller mindre del. Nettobehållningen av bankens rörelse tillföres

en reservfond, som så länge hypoteksbankens verksamhet fortfar icke får

komma föreningarna till godo på annat sätt än dels genom nedsättning i eller

befrielse från bidraget till bankens förvaltningskostnader och dels genom

nedsättning i förskriven ränta å de till föreningarna lämnade lånen. Ränte-

nedsättning kan ske, då det årliga ränteöverskottet efter avdrag för avskriv­

ningar och förvaltningskostnader uppgår till

ij1

0 procent av ursprungliga be­

loppet å de utestående lånen, för vilka den högsta räntan erlägges. Delägarna

kunna da besluta nedsättning av räntan för dessa lån med motsvarande be­

lopp. Hypoteksbankens styrelse består av 5 ledamöter, varav Kungl. Majit ut­

ser en ledamot, tillika ordförande, och fullmäktige i riksgäldskontoret en leda­

mot, som skall vara vice ordförande, övriga 3 ledamöter väljas av hypoteks-

töreningarnas ombud. En av dessa 3 ledamöter utses samtidigt till hypoteks­

bankens verkställande direktör. Hypoteksbankens handlingar, kassor och

räkenskaper skola när som helst hallas tillgängliga för den undersökning,

Kungl. Majit eller chefen för finansdepartementet kan finna för gott att

låta anställa.

De under Sveriges allmänna hypoteksbank lydande

hg pot eks föreningarnas

verksamhet regleras genom en förordning den 16 maj 1890 med däri seder­

mera gjorda ändringar. Denna förordning innehåller bland annat följande

bestämmelser.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

Såsom delägare i hypoteksförening kunna ej andra vinna inträde än de, som inom det område, föreningen omfattar, äro ägare av självständig jord­ lägenhet eller äro innehavare av fideikommissegendom, därest tillstånd till fideikommissegendomens inteckning och belåning medgivits. Delaktigheten i hypoteksförening bestämmes efter oguldna beloppet av de lån, som från föreningen erhållits. Lån å jordegendom kan meddelas till högst 60 procent av egendomens belåningsvärde, vilket fastställes av föreningens styrelse, och endast mot första inteckning i egendomen. Lån skall utlämnas på de för låntagaren mest fördelaktiga villkor i avseende å ränta, kapitalrabatt, för- valtningsbidrag och övriga omkostnader, som föreningens till hypoteksban­ ken åtagna förbindelser medgiva. Delägare i hypoteksförening ansvara, en­ var i förhållande till sin delaktighet, för föreningens förbindelser, i den mån utgifter och förluster ej kunnat täckas med anlitande av föreningens in­ komster för året eller dess egna tillgångar. Hypoteksförening äger ej rätt att bedriva annan utlåningsrörelse än som består i de genom hypoteksbanken upplånta medlens fördelning såsom lån på föreningens delägare.

Av hypoteksbanken berättelse för år 1940 framgår, att beloppet av bankens lån till hypoteksföreningarna vid årets slut utgjorde cirka 490 miljoner kronor, att nettovinsten under året uppgick till 767,023 kronor samt att banken hade en behållen förmögenhet om sammanlagt cirka 10 miljoner kronor. De 10 under banken lydande hypoteksföreningarna disponerade vid samma års slut över besparings- och reservfonder om tillhopa över 15 miljoner kronor, vilka under året ökats med cirka 275,000 kronor.

Konungariket Sveriges stadshgpotekskassas

verksamhet regleras genom en

förordning den 17 maj 1935 och ett av Kungl. Maj:t samma dag fastställt reglemente.

Bestämmelserna i nämnda förordning äro i huvudsak likartade med dem som gälla för hypoteksbanken. Dock finnas en del olikheter. Även för hy- potekskassan har staten genom fullmäktige i riksgäldskontoret ställt till för­ fogande obligationer såsom grundfond. Obligationernas nominella belopp uppgår till 100 miljoner kronor. Grundfondsobligationerna få efter anmälan till riksgäldskontoret tagas i anspråk till fullgörande av kassans förbindelser, då kassan för tillfället saknar användbara medel därtill samt vid kassans lik­ vidation. Hypotekskassans behållna årliga vinst avsättes till en reservfond för kassan. Uppgår reservfonden till 2 procent av kassans förbindelser, får dock uppkommande vinst enligt styrelsens beprövande användas till främ­ jande av något med kassans ändamål sammanhängande syfte. (För närva­ rande uppgår reservfonden till icke fullt 1 procent av kassans förbindelser.) Reservfonden skall användas till gäldande av uppkomna förluster å rörelsen. Hypotekskassans styrelse består av 5 ledamöter, varav Konungen utser 4, däribland en till ordförande, och fullmäktige i riksgäldskontoret en, som skall vara vice ordförande. Styrelsens och revisorernas berättelser skola granskas av hypoteksföreningarnas ombud. Det tillkommer härefter Ko­ nungen att pröva hypotekskassans förvaltning och att, sedan fullmäktige i

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

69

riksgäldskontoret avgivit yttrande, besluta angående ansvarsfrihet för sty­

relsen. Vid hypotekskassans likvidation skall vad som återstår av kassans

egna tillgångar efter det skulderna blivit guldna användas för ändamål som

Konungen efter hörande av föreningarna bestämmer.

Stadshypoteksföreningcirnas

verksamhet regleras genom en förordning den

17 maj 1935 angående grunderna för stadshypoteksföreningars bildande och

verksamhet. I stort sett samma bestämmelser gälla som beträffande hypo-

teksföreningarna på landsbygden. Ytterligare gäller dock bl. a., att en för­

enings årliga vinst skall avsättas till säkerhetsfond samt att avkastning av

fonden icke må användas till bestridande av förvaltningskostnader med mindre

fonden vid senaste bokslut uppgått till minst 2 procent av föreningens hela

skidd till stadshypotekskassan.

Enligt stadshypotekskassans berättelse för år 1940 utgjorde vid årets slut

kassans fordran hos föreningarna cirka 1,113 miljoner kronor, kassans be­

hållna förmögenhet omkring 10V2 miljoner kronor och nettovinsten under

året 576,066 kronor. Vid samma års slut redovisade de 22 stadsliypoteks-

föreningarna en behållen förmögenhet, huvudsakligen nedlagd i föreningarnas

säkerhetsfonder, örn till tillhopa nära 12 miljoner kronor och en årsvinst om

1,057,073 kronor.

Enligt

kommittéförslaget

skola allmänna hypoteksbanken, stadshypoteks-

kassan och hypoteksföreningarna icke längre åtnjuta skattefrihet, dock skola

hypoteksföreningarna fortfarande vara frikallade från skattskyldighet för

förmögenhet (hypoteksbanken och hypotekskassan bliva utan särskilt stad­

gande därom frikallade från dylik skattskyldighet). För såväl hypoteksbanken

och hypotekskassan som hypoteksföreningarna skall bottenskattens grund­

belopp utgöra 10 procent av det beskattningsbara beloppet.

Kommittén

har anfört i huvudsak följande:

Såsom motivering för den nuvarande skattefriheten för ifrågavarande hy-

poteksinrättningar skulle måhända följande synpunkter kunna anföras.

Hypoteksinrättningarnas verksamhet är visserligen av ekonomisk art, men

den kan ej betecknas såsom förvärvsverksamhet i egentlig mening. Syftet

är icke att bereda sig vinst utan att anskaffa lån åt fastighetsägare på för­

delaktiga villkor. Detta är ett viktigt samhällsintresse, och staten har även

inträtt såsom garant med betydande belopp för hypoteksbanken och stads­

hypotekskassan. Båda dessa inrättningar äro ställda under statlig kontroll.

Stadshypotekskassan har ju till och med organiserats på sådant sätt, att den

nästan framstar såsom ett halvstatligt företag. Hypoteksinrättningarna torde

vidare i stor utsträckning kunna själva reglera vinstresultatet på rörelsen, ty

räntesatserna för låntagarna kunna sättas så lågt, att någon större vinst icke

uppkommer.

Det torde emellertid kunna ifrågasättas, örn dessa synpunkter äro till­

räckliga såsom motivering för ett bibehållande av skattefriheten. Vad be­

träffar det sist anförda skälet eller att hypoteksinrättningarna själva kunna

reglera sin vinst synes detta icke vara vägande. Örn räntan sänkes för

låntagarna,

återkommer denna utgiftsbesparing i form av högre netto­

intäkt för låntagarna och blir vid deras taxering beskattad. Men den in­

komst, som fonderas hos hypoteksinrättningarna, blir — örn dessa äro

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

skattefria — aldrig beskattad. Det starkaste argumentet för skattefriheten torde säkerligen vara den omständigheten, alt staten såväl ekonomiskt som organisatoriskt i hög grad engagerat sig i ifrågavarande verksamhet. Man kail också väl förstå, att vid tiden för denna skattefrihets införande skäl ansågos tala för ett fritagande av dessa inrättningar^ från skattskyldighet. Numera ingriper emellertid staten stödjande på så många områden. Skulle statens ekonomiska stöd i och för sig anses motivera skattefrihet, torde nog kunna ifrågasättas skattefrihet på många andra håll. Man kunde då icke inskränka sig till att lämna skattefrihet åt rent ideella ändamål utan finge

liksom här är fallet — ej så sällan giva skatteförmåner åt institutioner, som bedriva ekonomisk verksamhet. Jordbrukets kreditkassor exempelvis torde på lika goda grunder som hypoteksinrättningarna kunna göra anspråk på skattefrihet. Dessa synas vara organiserade och hava sin verksamhet ordnad på ungefär samma sätt som hypoteksinrättningarna men hava ej erhållit skattefrihet.

Enligt kommitténs förslag liksom även enligt nu gällande bestämmelser medgives skattefrihet åt stiftelser och ideella föreningar endast då dessa främja allmännyttiga ändamål av högt kvalificerad beskaffenhet. Andra stiftelser och ideella föreningar med allmännyttiga ändamål få liksom nu erlägga statsskatt elter ett grundbelopp av fem procent. Likaledes^ skatta efter fem procent ideella sammanslutningar med blandade ändamål, t. ex. arbetsgivareorganisationer och fackföreningar. Juridiska personer med eko­ nomisk verksamhet, exempelvis aktiebolag, ekonomiska föreningar och spar­ banker, få erlägga statsskatt efter ett grundbelopp av tio procent. Då be­ skattningsreglerna äro utformade på detta sätt, synes det vara svårt att principiellt motivera en skattefrihet för hypoteksinrättningarna, vilka ju be­ driva ekonomisk verksamhet. Det torde vara uppenbart, att ur principiell synpunkt all ekonomisk verksamhet bör föranleda skattskyldighet. Så torde i allmänhet även vara fallet enligt vår nuvarande skattelagstiftning. De un­ dantag från denna regel, som avses med skattefriheten för pensionsanstalter, understödsföreningar, vissa försäkringsbolag, aktiebolaget tipstjänst och svenska penninglotteriet aktiebolag, hava föranletts av särskilda orsaker. Ti­ digare förekom emellertid skattefrihet för institutioner med ekonomisk verk­ samhet i större utsträckning än nu. 1 allmänhet torde detta hava motiverats med att de från skattskyldighet sålunda frikallade inrättningarna för sitt fortbestånd och sin utveckling vore i behov av skattefrihet. Så var exem­ pelvis fallet med sparbankerna. 1921 års kommunalskattekommitté, som föreslog upphävande av skattefriheten för sparbankerna, yttrade härom bland annat, att sparbanksväsendet kunde antagas numera hava vunnit sådan ut­ veckling och stadga, att skäl ej längre förelåge för beviljande av något skattc- privilegium för sparbankerna.

Betraktar man skattefriheten såsom ett slags understöd till en verksam­ het av allmännyttig art, torde häremot kunna resas den invändningen, att skattefriheten i så "fall är föga rationell. Ju bättre den juridiska personens ekonomiska förhållanden äro, desto större blir understödet. Men även örn man bortser från detta, så torde den lämnade sammanställningen rörande hypoteksinrättningarnas ekonomiska förhållanden få anses visa, att dessa in­ rättningar icke kunna anses vara i behov av något vid beskattningen lämnat understöd från det allmännas sida. Hypoteksinrättningarnas ekonomiska ställning synes, såvitt man med ledning av de nu tillgängliga uppgifterna kan bedöma, i allmänhet vara mycket god.

Kommittén anser sig alltså böra föreslå, alt skattefriheten för hypoteks­ inrättningarna borttages.

Om skattskyldighet nu införes för hypoteksinrättningarna, uppstå emel­

Kungl. Maj:ts proposition nr 134

71

lertid vissa andra spörsmål nämligen dels efter vilken skattesats de skola

erlägga skatt till staten och dels huruvida de skola underkastas förmögen­

hetsbeskattning. Beträffande frågan

örn

skattesatsen torde nian hava att

välja mellan 5 och 10 procent. Ur principiell synpunkt torde hypoteks-

inrättningarna närmast höra hemma i 10-procentklassen. De äro till sin

natur ekonomiska föreningar, örn ock hypoteksföreningarna genom uttryck­

ligt stadgande i lagen örn ekonomiska föreningar undantagits från lagens

tillämplighet. Hypoteksinrättningarna förete även vissa likheter med spar­

bankerna såväl i fråga örn organisationen som med avseende å verksamhe­

tens art. Men skäl skulle nog även kunna anföras för en beskattning ef­

ter 5 procent. Emellertid torde säkerligen frågan örn skattesatsens storlek

böra ses i samband med det andra spörsmålet, som här uppkommer, näm­

ligen huruvida hypoteksinrättningarna böra vara underkastade förmögen­

hetsbeskattning.

Vid bedömandet av frågan örn förmögenhetsbeskattningen är det givetvis

nödvändigt alt undersöka, i vilken utsträckning sådan beskattning förekom­

mer beträffande andra juridiska personer. Enligt 12 § 1 mom. b) förord­

ningen

örn

statlig inkomst- och. förmögenhetsskatt åligger skattskyldighet

för förmögenhet »föreningar och samfund, vilkas medlemmar icke på grund

av medlemskapet äga del i föreningens eller samfundets förmögenhet, ägare

av för gemensamt behov avsatta så kallade besparingsskogar, häradsallmän-

ningar samt andra likartade samfälligheter, som förvaltas självständigt för

delägarnas gemensamma räkning, ävensom stiftelser, samtliga dock endast

såvitt de äro skyldiga erlägga skatt för inkomst». Denna uppräkning om­

fattar icke alla de fall, där förmögenhetsbeskattning kunde ifrågasättas. Det

finnes nämligen även andra organisationer än de här nämnda, där några

medlemmar ej äga del i förmögenheten. Beträffande sådana organisationer

inträder på grund av nyssnämnda stadgande icke alls någon förmögenhets­

beskattning vare sig hos organisationen själv eller hos eventuella medlem­

mar i densamma. Detta är fallet med exempelvis sparbanker och ömsesi­

diga försäkringsbolag. Varken sparbanker eller ömsesidiga försäkrings­

bolag kunna rubriceras såsom föreningar eller samfund och de bli därför

fria från förmögenhetsbeskattning. Detta beror icke på något förbiseende

utan är åsyftat. Sålunda yttrade 1924 års skatleberedning, som föreslog

införande av proportionell beskattning för sparbanker, att »befrielse från

förmögenhetsskatt synes däremot liksom nu kunna medgivas».1 Beträffande

försäkringsanstalterna uttalades i propositionen nr 200/1934 angående sär­

skild skatt å förmögenhet (sid. 38), att den statliga beskattningen av för-

säkringsanstalter, som driva livförsäkringsrörelse, i viss mån åsyftade be­

skattning av förmögenhet. Det framhölls vidare, alt utgångspunkten för

den s. k. ränteskatten varit, att hos försäkringsanstalten beskatta försäk­

ringstagarnas räntor å inlevererade premier m. m. för kapitalförsäkringar

till i princip del belopp, som försäkringstagarna i genomsnitt skulle erlagt

bland annat i förmögenhetsskatt, örn de i stället beskattats själva.

Enligt kommitténs mening bör beskattningen av hypoteksinrättningarna

i möjligaste män vara anordnad på samma sätt sorn beträffande sparban­

kerna. Då sparbankerna ej äro skyldiga att erlägga skatt för sin förmö­

genhet, synes detsamma böra gälla för hypoteksinrättningarna. Man torde

för övrigt kunna anse, att hypoteksinrättningarnas förmögenhet, som vä­

sentligen utgöres av reservfond eller säkerhetsfond, närmast får betraktas

såsom en reserv för mötande av eventuella förluster. Skattesatsen för hy­

poteks! n rä tini ugunia torde liksom för sparbankerna kunna sällas till 10

1 Se även prog. 200/1934 sid. 39.

procent, vilket såsom ovan nämnts även ur principiell synpunkt torde vara

riktigast.

Beträffande lagtexten torde i 12 § 1 mom. förordningen om .statlig in­

komst- och förmögenhetsskatt böra angivas, att skattskyldighet för förmö­

genhet ej åligger hypoteksföreningar. Däremot synes ej vara erforderligt

att göra något motsvarande uttalande i fråga om Sveriges allmänna hypo­

teksbank och Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. Dessa inrätt­

ningar torde icke kunna betecknas såsom föreningar eller samfund och

inrymmas således icke bland de i nämnda lagrum uppräknade rättssubjekt,

som skola skatta för förmögenhet. Samma förhållande föreligger enligt

nuvarande bestämmelser beträffande sparbanker, vilka icke äro i lagtexten

uttryckligen nämnda såsom undantagna från skattskyldighet för förmö­

genhet.

Socialstyrelsen

bär icke funnit antagligt, att den föreslagna skattskyldig­

heten för hypoteksinrättningarna och vissa andra liknande institutioner

skulle i någon större mån kunna påverka prisbildningen på bostads- och

fastighetsmarknaden. Storleken av räntan å hypoteksobligationer bestäm­

des nämligen väsentligen av andra faktorer. Några betänkligheter mot den

föreslagna åtgärden syntes från denna synpunkt sålunda näppeligen behöva

ifrågakomma. Härtill komme att dessa inrättningar dreve ekonomisk verk­

samhet och därför vore av den natur, att skatteplikt för dem vore klart moti­

verad ur principiell synpunkt.

Även

länsstyrelsen i Malmöhus län

har funnit den av kommittén föreslag­

na utrangeringen ur skattefria gruppen av vissa penninginstitut synnerligen

väl motiverad, medan däremot

länsstyrelsen i Värmlands län

förordat, att

allmänna hypoteksbanken, stadshypotekskassan och hypoteksföreningarna

fortfarande måtte få åtnjuta skattebefrielse eller att i varje fall bottenskat­

tens grundbelopp måtte för dem utgöra allenast 5 procent av det beskatt­

ningsbara beloppet.

Styrelsen för

Sveriges allmänna hypoteksbank

har i första hand — vä­

sentligen på skäl som redan återgivits av kommittén — helt avstyrkt förslaget

i vad detsamma avser landshypoteksinstitutionen. I andra hand har styrelsen

ansett frågan i denna del böra uppdelas så, att den bedömdes dels för hypo­

teksbanken och dels för de till banken anslutna hypoteksföreningarna. Den

för rörelsen bärande upplåningen vore nämligen uteslutande förlagd till

banken, medan föreningarna utlämnade lån till de enskilda jordbrukarna

mot samma ränta som gällde för bankens låneförlag till föreningarna. Den

ekonomiska rörelse, vilken av landshypoteksinstitutionen som helhet bedreves,

vore m. a. o. koncentrerad till banken, hos vilken räntevinster eller even­

tuella förluster komme att redovisas, medan föreningarna endast vore att be­

trakta såsom förmedlare av utlåningen. Styrelsen ville icke bestrida, att i

våra dagars statsfinansiella läge visst fog funnes för en något utvidgad be­

skattning, och det vore uteslutande ur denna synpunkt som styrelsen ansåge

sig icke böra avvisa en beskattning av banken efter ett grundbelopp av 10

procent.

För hypoteksföreningarna ställde sig frågan väsentligt annorlunda. Dessa

72

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

73

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

kunde icke på låneförmedlingen bereda sig någon vinst. För täckande av

förvaltningskostnaderna hade de varit hänvisade till att uttaga förvaltnings-

bidrag av låntagarna, varjämte under senare tid banken kunnat gottgöra deni

vissa belopp i återbetalning å erlagda räntor, s. k. returräntor. Utom dessa

inkomster hade föreningarna endast kunnat räkna med mindre belopp i s. k.

dröjsmålsräntor. När de likväl kunnat, visserligen i mycket olika omfatt­

ning, upplägga reservfonder, hade detta möjliggjorts genom dels uttagande

av förvaltningsbidrag till något högre belopp än kostnaderna, dels bankens

returräntor. När större förvaltningsbidrag än härför varit erforderligt utgått,

bade detta skett uteslutande i syfte att småningom upplägga fonderade me­

del i den utsträckning att bidragen måtte förminskas och slutligen helt bort­

låna. Detta sistnämnda hade hittills kunnat genomföras inom endast en

förening, den skånska. Därför talade alla skäl för ett fortsättande av för­

eningarnas fondbildning i detta syfte. Skulle en utökning av föreningarnas

skatteplikt nu genomföras, komme det att innebära ett framskjutande eller

kanske rent av omöjliggörande av den önskvärda befrielsen från förvaltnings-

avgifter. Redan nu berodde den »vinst», som föreningarna kunnat redovisa,

i de flesta fall helt av bankens returräntor. Detta förhållande ville styrelsen

belysa genom följande

»Utredning utvisande i vad mån de från hypoteksbanken i form av retur-

räntor till hypoteksföreningarna under år 1938 utbetalade beloppen möjlig­

gjort för föreningarna att redovisa årsvinster. Beloppen angivna i jämna

tusental kronor.

Förening

Resultat av föreningens

verksamhet om returränta

ej erhållits

Erhållen

returränta

Redovisat resultat

| Östgöta................................

1 Smålands.............................

Wermlands.........................

Mälareprov:s.......................

Skånska .............................

Älvsborgs.............................

Gotlands .............................

Gävle-Dala...........................

Norrlands ...........................

Örebro................................

vinst

förlust

vinst

vinst

förlust

förlust

förlust

förlust

vinst

12,noo

4,000

4.000

2.000

54.000

15.000

8,000

18.000

10,000

38.000

36.000

10.000

65.000

51.000

44.000

6,000

11.000

20,000

12.000

vinst

vinst

vinst

vinst

förlust

vinst

vinst

vinst

vinst

vinst

50.000

32.000

14.000

67.000

3.000

29.000

6.000

3.000

2.000

22.000

203.000

225,000»

Styrelsen har ansett sig ur anförda synpunkter böra helt avstyrka kom­

mittéförslaget i vad det gällde beskattning av hypoteksföreningarna. En ned­

sättning av grundbeloppet vid skattens beräkning till 5 procent skulle givet­

vis innebära någon lindring i förhållande till förslaget, men även med en

sådan lindring kvarstode såväl de principiella som de praktiska skäl, vilka

i det föregående framförts mot varje utökad beskattning av dessa för­

eningar.

Inom styrelsen har

särskild mening

uttalats av vice ordföranden Hilde­

brand, som icke funnit styrelsens motivering för hypoteksföreningarnas

fortsatta skattefrihet tillräckligt stark och därför ansett det hava varit rik­ tigare att styrelsen ej motsatt sig deras beskattning utan allenast sökt när­ mare utreda möjligheten av ett grundbelopp å 5 procent.

Även styrelsen för

Konungariket Sveriges stadslagpotekskassa

har fram­

hållit de skäl, vilka enligt kommitténs mening möjligen skulle kunna an­ föras såsom motivering för bibehållande av den nuvarande skattefriheten för hypoteksinrättningarna. Styrelsen har vidare anfört:

Skattefrihet har i åtskilliga fall, dock mera förr än under senare år, i viss utsträckning medgivits institutioner med ekonomisk verksamhet, vilka främja allmännyttiga syften, varvid motiveringen i allmänhet torde lia varit, att de för sitt fortbestånd och utveckling varit i behov av skattefrihet Till denna kategori torde i viss mån hypoteksinrättningarna få räknas. I lråga om dessa inrättningar gäller emellertid icke endast att de lrämja ett allmännyttigt syfte. Härtill kommer att staten såväl ekonomiskt som organisatoriskt i högsta grad engagerat sig i deras verksamhet. Det har därför ansetts vara ett allmänt intresse, att hypoteksinrättningarnas ekonomiska ställning stär- kes genom en betryggande fondbildning. För befordrandet av detta syfte har skattefriheten varit av en mycket stor betydelse och är så alltjämt.

Att slaten numera stödjande ingriper på många områden synes icke, såsom kommittén vill göra gällande, utgöra skäl tor borttagandet av en skattefri­ het, som beror av speciella förhållanden och befunnits ändamålsenlig.

I fråga örn fondbildning hos stadshypotekskassan stadgas i § 7 av förord­ ningen angående kassan, att kassans behållna årliga vinst skall avsättas till en reservfond. Sedan reservfonden uppnått en storlek av två procent av kas­ sans förbindelser kan uppkommande vinst enligt styrelsens beprövande an­ vändas till främjande av något med kassans ändamål sammanhängande syfte. Enligt § 4 i det av Kungl. Maj :t utfärdade reglementet för kassan galler, att förvaltningsbidrag från föreningarna till kassan ej må bestämmas till högre belopp än som beräknas vara erforderligt lör att kassans reservfond skall komma att genom föreskrivet tillförande av vinst inom skälig tid uppgå till en procent av kassans förbindelser.

Det torde i detta sammanhang böra erinras örn följande yttrande av depar­ tementschefen i Kungl. Maj:ts proposition den 1 mars 1935 (nr 177) med förslag till förordning angående stadshypotekskassan lii. m.:

»Den uppfattningen synes vara allmän, att en kraftigare fondbildning bör åstadkommas såväl hos kassan som hos föreningarna, och jag delar denna uppfattning. Även örn inom stadshypoteksväsendet utlåningen hittills föror­ sakat allenast obetydliga förluster, måste man i tid sörja för, att möjligheter förefinnas alt, utan anlitande av den solidariska ansvarigheten, möta sådana förluster, som eventuellt inträffande ogynnsammare förhållanden kunna med­ föra. Jag vill erinra, att bostadskreditkassans reservfond ansetts böra upp­ bringas till minst tre procent av denna kassas skulder och bostadskreditför- enings säkerhetsfond till minst sex procent av föreningens skulder.» (sid. 63 i propositionen).

Under åberopande av ovan anförda skäl och då ett beskärande av stads- hypotekskassans årliga överskott genom uttagande av skatt från kassan skulle motverka erforderlig ökning av reservfonden och eventuellt komma att med­ föra, att kassan bleve nödsakad att från föreningarna infordra förvaltnings­ bidrag, får styrelsen avstyrka kommitténs förslag om borttagande av nuva­ rande skattefrihet för kassan. Därest skattskyldighet likväl anses böra åläg­ gas kassan, bör enligt styrelsens mening såsom förutsättning för skattskyl­ dighets inträde gälla, att kassans reservfond uppnått en storlek av minst två

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

75

procent av kassans förbindelser. Styrelsen får härvid erinra om den bestäm­

melse i kommunalskattelagen § 29 mom. 3, i vilken stadgas, att från inkomst

av sparbanks rörelse avdrag må ske för erforderlig avsättning till reserv­

fonden.

Vad sålunda av styrelsen anförts med avseende å beskattning av stadshypo-

tekskassan gäller i tillämpliga delar även beträffande stadshypoteksförening-

arna.

I gällande förordning angående stadshypoteksföreningars bildande och

verksamhet stadgas, att de bestämmelser, som gälla utlåning från kassan till

föreningarna, skola äga motsvarande tillämpning för förenings utlåning, samt

att lån förty, med iakttagande av föreningens reglemente, skall beviljas lån­

tagaren på de fördelaktigaste villkor, som föreningens förbindelser till kassan

medgiva (§ 6). Alla till förening inflytande medel, som icke utgöra avkast­

ning av föreningens säkerhetsfond eller bidrag till föreningens förvaltnings­

kostnader eller vinst vid avyttring av tillgångar, som föreningen förvärvat,

skola redovisas till hypotekskassan (§ 13). Förvaltningsbidragen skola på

varje tid vara så bestämda, att enligt beprövande av kassans styrelse säker­

hetsfonden kan beräknas inom skälig tid uppgå till minst en procent av för­

eningens hela skuld till kassan. Till säkerhetsfonden skall avsättas förening­

ens behållna årliga vinst. Avkastning av säkerhetsfonden må icke användas

till bestridande av förvaltningskostnader, med mindre säkerhetsfonden vid

senaste bokslut uppgått till minst två procent av föreningens hela skuld till

kassan (§ 14).

Det bidrag, som stadshypoteksförenings medlemmar på grund av sist an­

förda stadgande ha att erlägga till föreningen, är avsett såväl att täcka för­

eningens förvaltningsutgifter som ock till stor del att avsättas till dess säker­

hetsfond. Sådan avsättning skall i första hand ske för att uppbringa säker­

hetsfonden till en procent av föreningens hela skuld till kassan. Då säkerhets­

fondens avkastning emellertid får användas till bestridande av förenings

förvaltningskostnader först när fonden uppnått en storlek av minst två pro­

cent av föreningens hela skuld till hypotekskassan, kunna förvaltningsbi­

dragen följaktligen icke borttagas, förr än fonden uppgår till sistnämnda

storlek.

I härovan omförmälda proposition uttalar departementschefen med av­

seende å föreningarnas fondbildning bl. a. följande:

»För egen del har jag ur förut angivna allmänna synpunkter ansett, att

man bör söka åstadkomma en något starkare fondbildning hos föreningarna

än de sakkunniga föreslagit. Detta synes lämpligen kunna ske på sådant sätt,

att till § 14 av förordningen angående föreningarna fogas en bestämmelse,

alt avkastning av förenings säkerhetsfond icke må användas till bestridande

av förvaltningskostnader, med mindre säkerhetsfonden vid senaste bokslut

uppgått till minst två procent av föreningens hela skuld till kassan. Såsom

elt första mål för fondbildningen kvarstår sålunda en procent av förenings

hela skuld till kassan. För att fondavsättningen skall inom skälig tid leda

lill detta mål, synes det mig vara lämpligt alt tillägga styrelsen för stadshypo-

tekskassan den befogenhet, som de sakkunniga föreslagit. Sedan säkerhets­

fonden uppgått till den i första hand föreskrivna storleken, skulle förening

utan inblandning från kassastyrelsens sida äga all bestämma förvaltnings-

bidragens storlek, mern för en fortgående ökning av fonden lill två procent av

föreningens skuld till kassan blir i någon mån sörjt genom den av mig före­

slagna tilläggsbestämmelsen. Ali behållen årlig vinst skall emellertid alltjämt

avsättas till säkerhetsfonden, något varåt tydligare givils uttryck genom en

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

redaktionell ändring i de sakkunnigas förslag, och det torde ligga i förening­ arnas eget intresse att genom lämpligt avvägande av förvaltningsbidragen söka så snart som möjligt uppnå den storlek å säkerhetsfonden, att de kunna fritt disponera dess avkastning till täckande av förvaltningskostnader.» (sid. 63 i propositionen).

Det torde böra framhållas, att den solidariska ansvarighet, som åligger medlemmarna i stadshypoteksförening gentemot föreningen samt förening­ arna gentemot kassan, innebär en risk för de solidariskt ansvariga för extra uttaxering på grund av eventuell förlust å föreningens resp. kassans rörelse. Det är icke minst för att möta denna risk som föreskrifter givits, att det för- valtningsbidrag, som föreningsmedlemmarna lia att erlägga till föreningen, skall beräknas så, att det icke blott täcker den årliga förvaltningskostnaden utan även lämnar ett någorlunda konstant bidrag till uppbringande av för­ eningens säkerhetsfond till betryggande storlek. Det såsom vinst bokförda år­ liga eventuella överskottet av stadshypoteksförenings förvaltningsbidrag tor­ de sålunda rätteligen icke böra betraktas såsom en vinst i egentlig mening utan såsom en i samband med lånestockens tillväxt nödvändig förstärkning av säkerhetsfonden. Enligt styrelsens mening bör beskattning av sådant över­ skott icke komma ifråga.

Vad nu sagts örn uppkommande överskott å stadshypoteksföreningarnas förvaltningsbidrag gäller även säkerhetsfondens egen avkastning, i varje fall så länge säkerhetsfonden icke nått den storlek, att förvaltningsbidrag icke behöva uttagas.

Skulle hypoteksföreningarna beskattas för sina bokförda årliga överskott, torde det med säkerhetsfondernas nuvarande, i allmänhet mindre tillfreds­ ställande storlek bliva nödvändigt för föreningarna alt, för bibehållande av en oförändrad avsättning till dessa fonder, höja nu utgående förvaltningsbi­ drag och detta ej allenast med vad som motsvarar en på det nuvarande över­ skottet av rörelsen beräknad skatteutgift utan med ett än högre belopp, då en dylik ökad förvaltningsinkomst i sig skulle medföra en ökad skatteutgift. Då den av stadshypoteksföreningarna tillämpade räntan, förvaltningsbidraget inräknat, som regel är normerande för inteckningsräntan för bottenlån på den allmänna fastighetslånemarknaden, måste en ökning av förvaltnings­ bidraget hos föreningarna befaras få till följd en motsvarande, icke önskvärd höjning av fastighetslåneräntan på den allmänna marknaden.

Styrelsen får på sålunda anförda skäl bestämt avstyrka kommitténs förslag örn borttagande av nuvarande skattefrihet även såvitt gäller stadshypoteks­ föreningarna. Därest det likväl anses ofrånkomligt, att skattskyldighet ålägges dessa föreningar, bör på sätt ovan framhållits skattskyldighet inträda först sedan förenings säkerhetsfond nått en storlek av minst två procent av för­ eningens skuld till stadshypotekskassan.

Enligt kommitténs förslag böra hypoteksinrättningarna erlägga statsskatt efter en skattesats av 10 procent. Motiveringen för denna skattesats synes i första hand vara, att hypoteksinrättningarna driva ekonomisk verksamhet samt förete vissa likheter särskilt med sparbankerna, för vilka denna skattesats gäller. Styrelsen får häremot invända, att även om hypoteksinrättningarna och sparbankerna kunna förete vissa likheter, olikheten med avseende å deras rörelse är väsentlig. Sparbankerna bedriva liksom andra banker bland allmän­ heten in- och utlåningsrörelse, ehuru med begränsning till vissa grenar, under det att hypoteksinrättningarna med sin verksamhet endast avse att tillhanda­ hålla sina medlemmar långfristiga fastighetslån på de billigaste villkor, som kapitalmarknaden vid varje tidpunkt medgiver. Av enahanda skäl, som ovan anförts till stöd för bibehållandet av hvpoteksinrättningarnas skattefrihet,

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

77

anser styrelsen, att, om beskattningsfriliet icke medgives, skattesatsen bör be­

stämmas till högst 5 procent. Kommittén har även för sin del uttalat, att skäl

kunna anföras för en beskattning efter sistnämnda skattesats.

Departementschefen.

Vid avvägningen av de skäl som av kommittén och under remissbehand­

lingen framhållits för och emot ett bibehållande av den nuvarande skatte­

friheten för här ifrågavarande hypoteksinrättningar har jag funnit de senare

skälen vara avgjort starkast och förordar därför att denna skattefrihet upp­

hör. Jag ansluter mig likaledes till den av kommittén uttalade uppfattningen,

att beskattningen av hypoteksinrättningarna bör i möjligaste mån vara anord­

nad på samma sätt som beträffande sparbankerna och att som följd härav

bottenskattens grundbelopp bör utgöra 10 procent av det beskattningsbara

beloppet samt hypoteksföreningama uttryckligen frikallas från skattskyldig­

het för förmögenhet.

I anslutning till det sist sagda och med hänsyn till vad stadshypotekskassan

i ärendet anfört vill jag dock tillika förorda, att i 29 § kommunalskattelagen

införes en bestämmelse av den innebörden, att hypoteksinrättning må från

bruttointäkten av rörelsen avdraga belopp som avsatts till reserv- eller säker­

hetsfond, i den mån avsättningen är nödvändig för uppbringande av fonden

till ett belopp motsvarande 2 procent av inrättningens skulder. Genom en

dylik bestämmelse torde för åtskilliga, måhända flertalet inrättningar skatt­

skyldigheten tills vidare endast bliva formell.

Svenska bostadskreditkassan, bostadskreditföreningar och svenska

skeppshypotekskassan.

Även svenska bostadskreditkassan, bostadskreditföreningarna och svenska

skeppshypotekskassan äro enligt gällande bestämmelser helt frikallade från

skattskyldighet till staten samt skyldiga att till kommun erlägga skatt en­

dast för inkomst av fastighet.

Svenska bostadskreditkassan,

som har till ändamål att lämna lån till bo­

stadskreditföreningar, tillkom år 1929 och dess verksamhet regleras genom

en förordning den 3 augusti 1929 jämte ett samma år av Kungl. Majit ut­

färdat reglemente. Såsom grundfond för kassan har staten ställt till för­

fogande statsobligationer till ett belopp av 30 miljoner kronor. Kassans

behållna årsvinst skall avsättas lill en reservfond. Såsom bidrag till reserv­

fonden skall förening för varje lån, som från kassan erhålles, årligen under

tio år räknat från lånets beviljande erlägga ett belopp, motsvarande 1/1,

procent av lånets ursprungliga belopp. Sådant bidrag må minskas eller upp­

höra att utgå, då reservfonden överstiger 3 procent av kassans skulder. Reserv­

fondens avkastning lägges till fonden; dock må avkastningen, då fonden över­

stiger 3 procent av kassans skulder, användas till bestridande av dess för­

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

valtningskostnader eller till beredande av annan lättnad för föreningarna. Kassans styrelse består av minst sju högst nio ledamöter, varav två — den ene såsom ordförande — utses av Konungen, en utses av riksgäldsfullmäktige och övriga väljas å ombudsstämman. För revision av styrelsens förvaltning utses årligen tre revisorer, varav en utses av riksgäldsfullmäktige. Konungen äger besluta om kassans trädande i likvidation ävensom angående på vad sätt kassans behållna tillgångar efter likvidationen skola användas.

Bostadskreditföreningarna

hava till ändamål att tillhandahålla sina med­

lemmar lån mot säkerhet av inteckning i fastighet. Föreningarnas verksam­ hetsområde är städer, köpingar och andra samhällen. Såsom säkerhet föi fullgörandet av sina förbindelser skall förening avsätta en säkerhetsfond. Såsom bidrag till säkerhetsfonden skall envar låntagare erlägga en avgift mot­ svarande 2 procent av erhållet lån. Dessa avgifter må minskas eller upphöra att utgå, då säkerhetsfonden överstiger 6 procent av föreningens skulder. Lån­ tagarna skola även erlägga förvaltningsbidrag. överskott å dessa tillföras säkerhetsfonden. Konungen äger förordna örn förenings trädande i likvidation. Vid likvidationen skola föreningens behållna tillgångar överlämnas till bo- stadskreditkassan.

Enligt bostadskreditkassans berättelse för år 1940 avsatte kassan vid detta års slut till reservfonden 268,590 kronor, därav 191,241 kronor utgjorde för­ eningarnas bidrag och fondens avkastning samt 77,349 kronor utgjorde be­ hållna årsvinsten. Kassans hos föreningarna utestående lån utgjorde cirka 144 miljoner kronor, medan kassans förmögenhet uppgick till cirka 1,723,000 kronor. De 17 till kassan anslutna föreningarna avsatte samma år tillhopa till sina säkerhetsfonder 342,836 kronor, härav fondbidrag och fondernas av­ kastning 307,136 kronor samt överskott å rörelsen 35,700 kronor, ävensom för andra ändamål 50,668 kronor. Föreningarnas sammanlagda förmögenhet, väsentligen placerad i säkerhetsfonderna, uppgick till cirka 2,859,000 kronor.

Svenska skeppshypotekskassan,

som bildades ar 1929 och vars verksamhet

regleras genom en förordning den 6 juni samma ar jämte ett av Kungl. Majit utfärdat reglemente, Ilar till ändamål att lämna lan mot säkerhet av inteckning i svenska fartyg. Såsom grundfond för kassan skall staten ställa till förfogande obligationer till belopp av minst 10 miljoner kronor. Kassans behållna årsvinst skall avsättas till en reservfond. Från reservfonden kunna medel överföras till grundfonden. Kassans styrelse, som har sitt säte i Göte­ borg, består av fem ledamöter, varav fyra — bland dem ordföranden — utses av Konungen och en ledamot utses av riksgäldsfullmäktige. Konungen äger förordna om kassans trädande i likvidation. Vid likvidationen skola kassans behållna tillgångar tillfalla staten.

Enligt

kommittéförslaget

skola bostadskreditkassan, bostadskreditförening­

arna och skeppshypotekskassan icke längre åtnjuta skattefrihet, dock skola bostadskreditföreningarna fortfarande vara frikallade från skattskyldighet för förmögenhet (bostadskreditkassan och skeppshypotekskassan bliva utan särskilt stadgande därom frikallade från dylik skattskyldighet). För samtliga

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

79

dessa rättssubjekt skall bottenskattens grundbelopp utgöra 10 procent av det

beskattningsbara beloppet.

Kommittén

har erinrat, att skattefriheten för bostadskreditkassan, bostads-

kreditföreningarna och skeppshypotekskassan motiverats med att de i skat­

tehänseende borde vara likställda med hypoteksinrättningarna. Detta föran­

ledde till att de jämväl i fortsättningen borde i sådant hänseende behandlas

på samma sätt som nämnda inrättningar.

Styrelsen för

svenska bostadskreditkassan

anför i sitt den 24 januari 1940

avgivna yttrande bl. a. följande:

Styrelsen finner väl, att de skäl, som kommittén anfört till stöd för beskatt­

ning av bostadskreditföretagens inkomst, i princip böra godtagas. Enligt sty­

relsens mening kan det emellertid icke vara riktigt eller ens rimligt, att bo-

stadskreditinstitutionen skall helt jämställas med aktiebolagen och andra

med vinstsyfte arbetande företag. Någon hänsyn bör dock tagas till våra

företags allmännyttiga karaktär och till den omständigheten att bostads-

kreditinstitutionen, som endast är 10 år gammal, ännu icke kan anses till­

räckligt konsoliderad med hänsyn till arten av sin ekonomiska verksamhet,

vilken icke bedrives i syfte att bereda företagen vinst. På grund härav hem­

ställer styrelsen, att statsskattens bottenskatt för Svenska Bostadskreditkas­

san och bostadskreditföreningarna icke räknas efter högre grundbelopp än

5 procent. I detta hänseende synes bostadskreditinstitutionen böra vara gynn­

sammare ställd än sparbankerna på grund av sin knappa konsolideringstid.

Beträffande beräkningen av kassans och föreningarnas beskattningsbara

»vinster» tillåter sig styrelsen framhålla, att kommittén däri synes hava in­

neslutit jämväl de belopp, som författningsenligt skola avsättas till reserv­

fond hos kassan och säkerhetsfonder hos föreningarna. Dessa avsättningar

må jämlikt §§ 7 resp. 20 i 1929 års förordning angående vår verksamhet icke

minskas eller upphöra, förrän reservfonden uppgår till 3 procent av kassans

skulder resp. säkerhetsfonden uppgår till 6 procent av förenings skulder.

Styrelsen anser, att, så länge lagstadgat fondminimum icke redovisas, av­

drag vid taxering bör få göras för dessa fondavsättningar, i den mån desam­

ma utgöra avkastning å resp. fond eller ock fondbidrag, som författningsen­

ligt uttagits. Motsvarande avdrag sker enligt 29 § 3 mom. kommunalskatte­

lagen för vad som avsättes till sparbanks reservfond, intill dess denna upp­

nått lagstadgat minimibelopp, ävensom för sparbanks bidrag till sparbanker­

nas säkerhetskassa.

Därest styrelsens hemställan i avseende å skattefrihet för vissa fondav­

sättningar vinner bifall, synes författningsbestämmelse därom lämpligen kun­

na infogas under ett 4 mom. av 29 § kommunalskattelagen enligt i huvudsak

följande lydelse:

»Svenska Bostadskreditkassan och bostadskreditförening må avdraga be­

lopp, som avsatts till kassans reservfond respektive bostadskredi(förenings

säkerhetsfond, i den mån beloppet utgör avkastning å sådan fond eller ock

fondbidrag, som författningsenligt uttagits, dock allenast i den mån avsätt­

ningen varit nödvändig för att uppbringa reservfonden till tre procent av

kassans skulder eller, såvitt gäller bostadskreditförening, säkerhetsfonden

till sex procent av föreningens skuldsumma.»

Styrelsen vill slutligen upplysa, att kassan vid enstaka tillfällen sett sig

löranlåten att lämna understöd åt bostadskreditförening, och så torde ock i

framtiden komma alt ske. Enligt styrelsens mening bör dylikt understöd

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

vara avdragsgill utgift. Då emellertid tvekan råder, huruvida styrelsens upp­ fattning de lege lata är riktig — ett analogt spörsmål har av Svenska Jord­ brukskreditkassan hänskjutits till Kammarrättens prövning -— hemställer styrelsen, att från statsmakternas sida ett uttalande avgives av innebörd, att dylikt understöd för framtiden skall utgöra avdragsgill utgift.

Inom styrelsen har herr Munck af Rosenschöld i ett

särskilt yttrande

av­

styrkt den föreslagna beskattningen av bostadskreditkassan och dess för­ eningar samt därvid bl. a. erinrat, att kassans behållna årsvinst skulle av­ sättas till reservfonden och att på förvaltningsbidragen hos föreningarna upp­ kommande överskott skulle tillföras deras säkerhetsfonder, i båda fallen allt­ så fonder som måste anses tillhöra staten. När pengarna obligatoriskt ginge till dylika fonder, vilka dessutom tillkommit för att hindra att statens ga­ ranti för kassans förbindelser skulle tagas i anspråk, så kunde någon beskatt­ ningsbar vinst icke anses föreligga. Det läge ej i statens intresse att minska fondavsättningen genom en beskattning, vilken dessutom skulle bliva till en­ sidig fördel för vederbörande kommun.

Styrelsen för

svenska skeppshypotekskassan

har yttrat:

Skeppshypotekskassan tillskapades av statsmakterna år 1929 i syfte att medverka till det nödvändiga föryngrandet och moderniserandet av den svenska handelsflottan. Tidigare hade detta syfte delvis tillgodosetts av sta­ ten genom rederilånefonden. Då det beräknades att ett mera fullständigt till­ godoseende av ifrågavarande ändamål skulle komma att kräva avsevärda penningmedel och då det bland annat ansågs att staten icke lämpligen borde binda allt för stor del av sitt kapital, valde man att inrätta skeppshypoteks­ kassan, som har en av staten tillskjuten grundfond och som skaffar sina rö­ relsemedel genom emitterande av obligationslån. Skeppshypotekskassans till­ gångar vid likvidation skola tillfalla staten. Av skeppshypotekskassans fem styrelseledamöter utses fyra av Kungl. Majit och en av riksgäldskontoret. Kassans låntagare hava med avseende å styrelsens sammansättning icke till­ erkänts större inflytande än att Kungl. Majit vid utseende av två styrelse­ ledamöter och två suppleanter har att hålla sig inom ett av låntagarna upp­ gjort förslag på nio personer.

Skeppshypotekskassan är med andra ord blott en form genom vilken sta­ ten tillhandahåller billigast möjliga lån till det större tonnaget. Därest kas­ san nu skulle beskattas, skulle detta kunna leda till att kassans utlånings- räntor finge i motsvarande grad höjas. Härigenom skulle kassans syfte kom­ ma att direkt motverkas.

Sedan skeppshypotekskassan tillkom hava ytterligare två låneinstitut för sjöfarten av statsmakterna inrättats nämligen dels en fond benämnd Statens lånefond för den mindre skeppsfarten och dels en fond benämnd Statens sekundärlånefond för rederinäringen. Skeppshypotekskassan och fonden för den mindre skeppsfarten äga bevilja lån mot säkerhet av inteckning i fartyg till högst 50 procent av det belånade fartygets värde. Sekundärlånefonden beviljar lån till högst 20 procent av fartygets värde mot säkerhet av inteck­ ningar mellan 50 procent och 70 procent av detta värde. De för dessa båda nya fonder behövliga medel, vilka beräknas bliva avsevärt mycket mindre än det kapital skeppshypotekskassan behöver, tillhandahållas helt av staten. Fondernas lånerörelse handhaves emellertid icke av staten själv utan av nämnder, vilkas medlemmar äro identiska med skeppshypotekskassans sty­ relseledamöter, varjämte Kungl. Majit förordnat en särskild ledamot och suppleant i fonden för den mindre skeppsfarten.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

81

Om nu skeppshypotekskassans vinst skulle beskattas, skulle — vid det för­

hållandet att för de båda fonderna någon vinst icke kommer att finnas och

någon beskattning icke kan komma i fråga — det egendomliga förhållandet

kunna uppstå att beträffande den större sjöfarten räntan å de lån som läm­

nades mot säkerhet av inteckningar inom 50 procent finge höjas för att täcka

skatteutgifterna, medan ränta å de lån, som lämnades mot säkerhet av in­

teckningar mellan 50 procent och 70 procent av fartygets värde, icke behövde

undergå en motsvarande förhöjning. På samma sätt skulle en låntagare hos

skeppshypotekskassan kunna komma i sämre läge än en låntagare hos fonden

för den mindre skeppsfarten, trots att det vid sistnämnda fonds tillkomst

mycket kraftigt underströks att, i den mån det vore möjligt, lånevillkoren

skulle vara desamma för denna fond och för kassan.

En sådan differentiering kan uppenbarligen icke vara lämplig, och detta

helst icke som det blir de till säkerheten bättre lånen och icke de till säker­

heten sämre, som komma att belastas. Statens intresse av att vår handels­

flotta nyskapas är ju grunden till att staten möjliggjort för den som önskar

bygga nya fartyg eller modernisera gamla fartyg att erhålla lån på förmån­

ligare villkor än som skulle kunna påräknas i den allmänna lånemarknaden.

En sådan beskattning av skeppshypotekskassan, som kommittén föresla­

get’ skulle komma att direkt motverka detta syfte. Styrelsen för kassan kan

därför icke finna annat än att kassans nuvarande skattefrihet bör bibehållas.

Vad därefter angår kommitténs speciella motivering vill styrelsen framhålla

följande.

Den år 1929 beslutade skattefriheten för Skeppshypotekskassan motivera­

des med att kassan borde i beskattningshänseende likställas med Sveriges

allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och hy-

poteksföreningarna. För dessa hade skattefrihet införts 1883 under motive­

ring dels att de vore att jämställa med bland annat järnkontoret och dels att

de icke avsåge att bereda vinst åt enskilda personer utan att gå tillhanda

med upplåning åt därav i behov varande delägare.

Enligt de nu föreslagna ändringarna skola'skeppshypotekskassan och öv­

riga här angivna rättssubjekt, med undantag av järnkontoret, bliva skyldiga

att erlägga såväl kommunal som statlig inkomstskatt för all deras inkomst.

Skattskyldigheten för kassan motiveras med alt den i beskattningshän­

seende bör behandlas pa samma sätt som hypoteksinrättningarna samt bo-

stadskreditkassan och bostadskreditföreningarna. Skattskyldigheten för dessa

motiveras av kommittén med dels att den inkomst som fonderas annars aldrig

blir beskattad, dels att, därest den omständigheten alt staten såväl ekono­

miskt som organisatoriskt i hög grad engagerat sig i en verksamhet skulle

medföra skattefrihet, denna borde utsträckas till många andra juridiska per­

soner och dels att hypoteksinrättningarnas ekonomiska förhållanden äro så

goda att de icke äro i behov av något vid beskattningen lämnat understöd

fran det allmännas sida. Dessa argument synas styrelsen icke vara å skepps­

hypotekskassan tillämpliga.

Då skeppshypotekskassan likviderar skola nämligen dess behållna tillgång­

ar Ulliana staten. Örn vinsterna dessförinnan beskattats bliva de behållna

tillgangaina i motsvarande grad mindre; örn så icke skett bliva tillgångarna

lika mycket större. Resultatet blir i båda fallen att staten tillgodogör sig hela

behållningen.

Vidare är skeppshypotekskassan på elt så intimt sätt knuten till staten att

en skattefrihet tor kassan icke gärna kan av andra rättssubjekt åberopas som

motiv for skattefrihet för dem.

Slutligen är skeppshypotekskassans ekonomiska ställning icke särskilt god.

Bihang till riksdagens protokoll 1942. t samt. Nr lill.

r

82

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

Kassan kommer nämligen att vid 1940 års början hava en balanserad förlust

av mellan 500,000 kronor och 600,000 kronor. Denna förlustbalans skall ut­

jämnas med kommande års vinster. Det kommer därför givetvis att gå åt­

skilliga år innan avsättningar till en reservfond ånyo kunna göras. Örn vins­

terna samtidigt skola beskattas kommer den tidpunkt då kassan kan på nytt

göra avsättningar till en reservfond att ytterligare förskjutas, såvida icke

kassan genom en förhöjning av sina utlåningsräntor ökar vinsterna. En så­

dan räntepolitik skulle emellertid, som nyss visats, direkt motverka det syfte

kassan är tillkommen för att tillgodose, nämligen att genom utlämnande av

billiga lån medverka till en nödvändig föryngring och modernisering av den

svenska handelsflottan. Härtill kommer att, då staten som säkerhet för kas­

sans förpliktelser ställt statsobligationer å 10,000,000 kronor som grundfond,

varje försämring av kassans ställning kommer att öka risken för staten att

ifrågavarande obligationer behöva tagas i anspråk.

Under åberopande av vad vi ovan anfört få vi därför avstyrka att ändring

i skeppshypotekskassans nuvarande skattefrihet vidtages.

Jämväl

kommerskollegium

har, under åberopande av i huvudsak samma

skäl som styrelsen för skeppshypotekskassan. avstyrkt förslaget om upphä­

vande av skattefriheten för denna kassa.

Departementschefen.

Bostadskreditkassan och bostadskreditföreningarna ha nu varit verksam­

ma över 12 år och lia under denna tid hunnit konsolidera verksamheten. Den­

na är helt likartad med den av lands- och stadshypoteksinrättningarna be­

drivna rörelsen. Jag vill i detta sammanhang med anledning av det inom kas­

sans styrelse avgivna särskilda yttrandet framhålla, att visserligen vid en för­

enings likvidation de behållna tillgångarna skola överlämnas till kassan och

att vid kassans likvidation Konungen bestämmer rörande användningen av

dess behållna tillgångar, men att därav ej följer att dessa tillgångar äro att

anse såsom tillhöriga staten. Ytterligare må med anledning av samma ytt­

rande erinras, att det torde överensstämma med allmänna beskattningsprin-

ciper att en rörelse beskattas inom den kommun där rörelsen bedrives. Jag

förordar därför, att det hittillsvarande skatteprivilegiet för bostadskreditkas­

san och bostadskreditföreningarna upphäves, att bottenskattens grundbelopp

för dem fastställes till 10 procent och att bostadskreditföreningarna uttryck­

ligen frikallas från skattskyldighet för förmögenhet. Emellertid torde jämväl

i detta fall en särskild avdragsbestämmelse böra meddelas i 29 § kommunal­

skattelagen. Denna bestämmelse synes böra innebära, att kassan och för­

ening må från bruttointäkten av rörelsen avdraga belopp som avsatts till

reserv- eller säkerhetsfond, dock allenast i den mån beloppet utgör avkastning

å sådan fond eller ock fondbidrag, som författningsenligt uttagits, samt av­

sättningen är nödvändig för att uppbringa reservfonden till 3 procent av

kassans skulder eller, såvitt gäller förening, säkerhetsfonden till 6 procent av

föreningens skuldsumma. Därmed lärer även vara tillbörligen beaktat vad i

det inom kassans styrelse avgivna särskilda yttrandet erinrats därom, att

dessa fonder tillkommit för att hindra att statens garanti för kassans förbin­

delser skall behöva tagas i anspråk.

83

Styrelsen för bostadskreditkassan har hemställt, att av kassan lämnat un­

derstöd åt bostadskredil förening måtte förklaras utgöra avdragsgill utgift

Med aniedmng härav må erinras, att enligt §§ 18 och 19 i den för kassan

och föreningarna gällande förordningen den som häftar för inteckningslån hos

förening är medlem av föreningen samt att medlemmarna svara för förenings

förbindelser i förhållande till kapitalbeloppen av sina lån hos föreningen.

Om en förening råkat i betalningssvårigheter och nied anledning därav er­

håller understöd från kassan eller annorledes, innebär detta alltså indirekt

ett gynnande av föreningsmedlemmarna. Jag är icke beredd att förorda, att

ett dylikt understöd må för givaren räknas som avdragsgill utgift.

Svenska skeppshvpotekskassan måste sägas intaga en särställning jämfört

nied övriga har behandlade låneinstitutioner. Den är icke byggd på med­

lemskap av enskilda personer eller sammanslutningar utan utgör en form

ay rent statlig utlåningsrörelse, vilket ganska klart framträder bl. a. däri, att

vid kassans likvidation de behållna tillgångarna tillfalla staten. Med hänsyn

härtill och till de konsekvenser beträffande statens övriga utlåning till rederi­

näringen, som ett genomförande av kommittéförslaget i denna del kunde

komma att medföra, finner jag mig icke böra härutinnan biträda detsamma.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

Jordbrukets kreditkassor.

Kommittén

har anfört:

^.Tilljordbrnketskreditkassor räknas svenska jordbrukskreditkassan cen-

alkassor för jordbrukskredit och jordbrukskassor.

basom ovan nämnts äro jordbrukets kreditkassor enligt nuvarande be­

stämmelser ej undantagna från skattskyldighet. Då de äro organiserade och

hava sm verksamhet ordnad på likartat sätt som hypoteksinrättninearna

feretti3 bosladskredlfkassan och bostadskreditföreningar, torde jordbrukets

krpH-ibaSS°r i°rf b<:,sk?ttas ,efter samma grunder som dessa. Jordbrukets

kreditkassor skola alitsa enligt kommitténs förslag erlägga skatt till staten

er ^rUndbeln°P,P ,*V 10 l>rocent ™n vara befriade från skyldighet au

Magga förmögenhetsskatt. I sistnämnda hänseende må påpekas, att svens­

vik o

aven enligt nuvarande bestämmelser torde vara

fri kallad fran förmögenhetsskatt i likhet nied sparbankerna. Beträffande

sfentukvPToh Jf-dbrukskredit ocb jordbrukskassor är frågan om deras

kattskyldighet for förmögenhet enligt nuvarande lagstiftning måhända tvek­

sam Dessa kassor skola emellertid enligt förordningen den 3 juli 1930 örn

jordbrukets kreditkassor vara organiserade såsom ekonomiska föreningar

med begränsad personlig ansvarighet. Då medlemmarna i en centralkassa

icke synas aga del i centralkassans förmögenhet, torde det kunna antimas

att centralkassorna för närvarande äro skattskyldiga för förmögenhet* Vadi

däremot angar jordbrukskassorna så äga medlemmarna åtminstone del i

dessas insatskapital. Jordbrukskassorna torde därför enligt närande be

' jemväl6 i fÄ"8en Ian he,H befriade f,;an förmögenhetsbeskattning.

.»■n r- fråga om skattesatsen torde, såvitt kommittén kan finna koni

mittens förslag innebära en avvikelse från nu gällande lagstiftning Dä

idnT n°r(ibrUkSkredl,ka-SSan ick,: kau öetruklas såsom en ekonomisk före'

n„ torde densamma enligt nuvarande bestämmelser hava att erlägga skatt

ti t staten efter 5 procent. Centralkassor för jordbrukskredit och jordbruks

kassen synas däremot, såsom ovan nämnts, få anses såsom ekonomist*, r-

umgå,- och skola då erlägga skatt till staten efie?

10

pro™!

84

Kommitténs förslag innebär alltså, att enhetliga bestämmelser skola i be­

skattningshänseende komma att gälla för alla de kassor, varom nu är fråga.

I enlighet med vad sålunda anförts har kommittén föreslagit

dels

att i 12 §

statsskatteförordningen intages en bestämmelse örn att jordbrukets kreditkas­

sor skola, jämte hypoteksföreningar och bostadskreditföreningar, vara Så­

kallade från skattskyldighet för förmögenhet,

dels ock

att jordbrukets kre­

ditkassor skola upptagas i den grupp av rättssubjekt, bland dem svenska

ekonomiska föreningar, för vilka enligt 18 § 2 mom. b) statsskatteförordningen

bottenskattens grundbelopp utgör 10 procent av det beskattningsbara beloppet.

Bank- och fondinspektionen, lantbruksstyrelsen, svenska jordbrukskredit-

kassan, Sveriges lantbruksförbund, svenska lantmännens riksförbund

och

svenska mejeriernas riksförening

ha tillstyrkt förslaget i denna del, i flertalet

fall med den motiveringen, att jordbrukets kreditkassor borde i beskattnings­

hänseende likställas med hypoteksinrättningarna samt svenska bostadskredit-

kassan och bostadskreditföreningarna.

Departementschefen.

I likhet med de remissinstanser, vilka yttrat sig härom, vill jag i princip

tillstyrka kommittéförslaget i nu förevarande del. En viss formell jämk­

ning däri synes dock böra vidtagas med hänsyn till de förslag till ändrad

lagstiftning beträffande jordbrukskasserörelsen. som genom proposition in­

ål förelagts innevarande års riksdag. Enligt dessa förslag skall jämväl svens­

ka jordbrukskreditkassan fr. o. m. den 1 juli 1942 vara organiserad såsom

ekonomisk förening, vadan jordbrukets kreditkassor icke böra — jämte eko­

nomiska föreningar — särskilt omnämnas i 18 § 2 mom. b) statsskatteför­

ordningen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

Sparbankernas säkerhetskassa.

Enligt lagen den 15 juni 1934 örn sparbankernas säkerhetskassa utgöres

denna kassa av en för sparbankerna i riket gemensam fond med uppgift att

trygga sparbankernas verksamhet och insättarnas rätt genom att lämna dels

bistånd åt sparbank, som råkat i eller kan befaras råka i ekonomiska svårig­

heter, dels ock gottgörelse åt insättare i sparbank, som trätt i likvidation

eller försatts i konkurs. Sparbankerna ha att enligt vissa grunder lämna bi­

drag till kassan, dock endast så länge kassans behållning ej uppgår till 10

miljoner kronor. Uppgår behållningen till 20 miljoner kronor, skall halva

årsavkastningen utdelas till sparbankerna efter förhållandet mellan deras

sammanlagda bidrag. Når behållningen upp till 1 procent av de medel, som

sparbankerna vid utgången av nästföregående kalenderår sammanlagt för­

valtade, skall hela avkastningen efter samma grund utdelas. I övrigt äger spar­

bank, så länge kassan består, ej göra gällande någon rätt till kassans till­

gångar. Frågan hur vid kassans likvidation skall förfaras med nämnda till­

Kungl. Maj-.ts proposition nr 134.

85

fångar har lämnats oreglerad. Sparbanks rätt till framtida utdelning eller till kassans tillgångar vid dess upplösning må ej uppföras som tillgång i sparbankens räkenskaper eller överlåtas annorledes än i samband med över­ låtelse av sparbankens rörelse å annan sparbank.

Rörande de beskattningsspörsmål, som kunde uppställa sig i samband med bildandet av säkerhetskassan, upprättades inom finansdepartementet en den 3 februari 1934 dagtecknad promemoria. I denna behandlades först frågan huru med tillämpning av då gällande bestämmelser beskattningen av kassan skulle ställa sig. I sådant avseende anfördes:.

Enligt nämnda bestämmelser blir kassan såväl statligt som kommunalt skattskyldig för all sin inkomst. Som intäkter för kassan äro att räkna kas­ sans ränteintäkter, vilka torde vara att anse som intäkter av rörelse. Bidragen från sparbankerna, genom vilka bidrag kassans kapital successivt bildas, sy­ nas icke kunna anses som skattepliktig intäkt, även örn — enligt vad nedan utvecklas — beloppet av nämnda bidrag torde få avdragas vid beräkning av sparbanks inkomst. Som avdragsgilla utgifter äro naturligen att räkna för­ valtningskostnader. Däremot torde som omkostnader icke böra få avdragas medel, som kassan i enlighet med sitt ändamål utbetalar till nödställda spar­ banker eller till insättare. Utdelning till sparbank av avkastning synes vara att likställa med en juridisk persons utdelning till sina medlemmar^ch tor­ de sålunda ej böra få avräknas. Avkastning, som utdelas till sparbank, skul­ le alltså bliva föremål för dubbel beskattning, i det den nämligen skulle be­ skattas dels hos kassan dels hos sparbanken.

Skattskyldighet för förmögenhet synes icke åvila kassan, då kassan — lika litet som sparbank — synes vara att hänföra till de i 12 § 1 mom. b) för­ ordningen örn statlig inkomst- och förmögenhetsskatt omförmälda kategorier av skattskyldiga.

Statlig inkomst- och förmögenhetsskatt för kassan lärer vara att beräkna enligt 18 § e) nyssnämnda förordning. Skatten blir sålunda proportionell, varjämte frihet från kommunal progressivskatt och utjämningsskatt kommer att åtnjutas.

Härefter yttrades i promemorian bl. a. följande: Beträffande spörsmålet, huruvida frihet från skyldighet att erlägga skatt för inkomst bör medgivas kassan, må anmärkas, att dylik frihet icke synes vara av någon väsentlig betydelse i fråga örn kassans förmåga att fylla det med inrättandet av densamma avsedda ändamålet. Kassan avser att tillgodose huvudsakligen ett sparbanksrörelsens eget intresse, och lika litet som spar­ bank undantages från beskattning synes beträffande den särskilda form för sparbankernas verksamhet, som kassan kan anses representera, skattefrihet böra föreligga.

Däremot torde vara lämpligt att redan nu undanröja den dubbelbeskatt­ ning som kommer att föranledas därav, att kassan icke äger rätt att vid in­ komstberäkningen avdraga till sparbank utbetald utdelning, medan dylik utdelning tages till beskattning hos sparbanken. Bestämmelse härom torde böra införas i 29 § 3 mom. kommunalskattelagen.

Skattefrihet för förmögenhet skall som nämnts enligt gällande bestämmel­ ser tillkomma kassan.

Vad slutligen angår det framförda förslaget, att sparbank måtte berättigas ali vid beräkning av sin inkomst avdraga beloppet av lill kassan utbetalt

Kungl. Maj:ts proposition nr 134

bidrag-, så synes bestämmelse härom icke erforderlig, enär redan med till- lämpning av gällande bestämmelser rätt till avdrag för berörda belopp torde tillkomma sparbank.

Sedan kammarrätten efter remiss yttrat sig över promemorian, upptogs däri berörda spörsmål till behandling i en till 1934 års riksdag avlåten pro­ position, nr 241. I denna föreslogs, så vitt nu är ifråga, alt till 29 § 3 mom. kommunalskattelagen skulle fogas bestämmelser enligt vilka dels sparbank finge åtnjuta avdrag för bidrag till säkerhetskassan dels ock kassan finge göra avdrag för utdelning lill sparbankerna.

Såsom motivering härför anförde jag, bland annat, att jag i huvudsak kun­ de ansluta mig till det i promemorian framlagda förslaget. Det vore, om man så ville uttrycka sig, en utbruten del av sparbankernas tillgångar, som hop­ samlades hos kassan. När sparbankerna, själva ej vore befriade från skatt­ skyldighet för ränta på sina fonder, syntes ej heller motsvarande räntor å kassans fonder böra vara skattefria. Med anledning av vad kammarrätten därutinnan anfört förordade jag allenast den ändringen i promemorieförsla- get, att uttrycklig bestämmelse örn rätt för sparbankerna att åtnjuta avdrag för bidrag till kassan måtte meddelas.

Sedamniksdagen antagit propositionen, utfärdades författning i ämnet den 15 juni 1934, nr 294.

1936 drs skattekommitté

har icke till behandling upptagit frågan örn sä­

kerhetskassans beskattning.

Överståthållarämbetet

har emellertid i sitt över kommitténs slutbetänkan­

de avgivna yttrande berört denna fråga och därvid framhållit, att säkerhets­ kassan utgjorde en lagbestämd form för sparbankernas avsättningar av me­ del för tryggande av sin verksamhet och insättarnas rätt. Enär kassan sålun­ da avsåge att tillgodose huvudsakligen ett sparbanksrörelsens eget intresse, syntes ej skäl föreligga att den skulle beskattas efter andra grunder än spar­ banker. Kassan borde därför uttryckligen hänföras till 18 § 2 mom. b) stats- skattef orörd ningen.

Sedan

sparbankernas säkerhetskassa

beretts tillfälle att yttra sig över vad

Överståthållarämbetet sålunda uttalat, har kassans styrelse anfört i huvudsak följande.

I den år 1934 inom finansdepartementet upprättade promemorian hade uttalats, att statlig inkomst- och förmögenhetsskatt för kassan skulle beräknas enligt 18 § e) statsskatteförordningen, d. v. s. efter ett grundbelopp av 3 pro­ cent av beskattningsbara beloppet. Detta betydde, att efter 1938 års änd­ ringar i förordningen kassan skulle beskattas enligt 18 § c), d. v. s. efter ett grundbelopp av 5 procent. Emellertid hade kassan fr. o. m. år 1939 på­ förts skatt efter ett grundbelopp av 10 procent. Av kassan i anledning därav anförda besvär vore för närvarande beroende på kammarrättens prövning. I dessa skattemål hade från skattemyndighetens sida gjorts gällande, att kas­ san borde beskattas som örn den vore sparbank.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

87

Den omständigheten, att hos kassan hopsamlades en utbruten del av spar­

bankernas tillgångar samt att kassan kunde sägas utgöra en lagbestämd form

för sparbankernas avsättningar till tryggande bl. a. av deras verksamhet,

gjorde icke kassan till någon sparbank eller därmed i skattehänseende jäm­

ställd inrättning. Kassan fullföljde ett kollektivt ändamål, visserligen ägnat

att i förekommande fall konsolidera sparbankernas ställning och därigenom

följaktligen jämväl att stärka deras skatteförmåga, men därav följde icke

att kassan utövade en verksamhet, som, därest kassan icke funnits, skulle

bedrivas av sparbankerna själva. Kassans verksamhet och uppgifter läge på

ett annat plan än de enskilda sparbankernas, och jämställandet i föreva­

rande avseende med dessa syntes styrelsen icke kunna förstås annat än som

betingat av ett rent fiskalisk! betraktelsesätt.

Styrelsen ville därutöver framhålla, att den beskattning efter en högre

skattesats än den som förutsatts och befunnits lämplig vid kassans tillkomst

skulle fördröja uppnåendet av det mål, som den kassans verksamhet reg­

lerande lagen uppställt för behållningens storlek, det vill säga 1 procent av

sparbankernas förvaltade medel. En sålunda fördröjd tillväxt torde icke

heller från det allmännas synpunkt kunna anses såsom en önskvärd ut­

veckling.

Styrelsen ansåge sig slutligen böra meddela, att vid kassans tillblivelse den

meningen även gjort sig gällande — och enligt styrelsens mening icke utan

skäl — att kassan överhuvud icke skulle vara föremål för beskattning.

Departementschefen.

Sparbankernas säkerhetskassa förvaltar från sparbankerna härflytande

medel. Då dessa uppnått en viss storleksordning, skall avkastningen helt

eller delvis tillfalla sparbankerna. Kassan utgör uppenbarligen en — låt vara

i viss mån fristående och särpräglad — del av sparbanksväsendet i riket och

fyller härutinnan i stort sett samma funktion som de enskilda sparbankernas

reservfonder. Då kassan vidare, i likhet med sparbankerna, icke lärer vara

skattskyldig för förmögenhet, synes anledning föreligga att beträffande in­

komstbeskattningen jämställa kassan med sparbankerna. Eli dylik åtgärd

skulle för övrigt stå i god överensstämmelse med vad jag nyss förordat beträf­

fande beskattningen av åtskilliga andra penningförvaltande inrättningar.

I detta sammanhang kunde måhända ifrågasättas, huruvida icke skattskyl­

dighet för kassan borde inträda först sedan kassan uppbringats till visst be­

lopp. Anledning synes dock icke föreligga att sålunda bereda sparbanks­

väsendet ytterligare lättnader i beskattningshänseende utöver dem som följa

av 29 § 3 mom. kommunalskattelagen.

På grund av det anförda vill jag — utan att därmed taga ställning till

den under skattemyndighets prövning för närvarande liggande frågan huru­

vida kassan redan enligt gällande bestämmelser kan anses skattskyldig jäm­

likt 18 § 2 morn. b) statsskatteförordningen — förorda att kassan införes

bland de i detta författningsrum uppräknade rättssubjekten.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

Skogssällskapet och dess skogsfond m. m.

Skogssällskapet

och

Skogssällskapets skogsfond

hava i en till kommittén

inkommen skrift hemställt, att dessa institutioner måtte i skattehänseende behandlas på samma sätt som hushållningssällskapen. Till stöd för denna framställning har åberopats en av sällskapets verkställande direktör upprät- lad P. M., vari bland annat anföres följande.

Skogssällskapet tillkom år 1912. Dess ändamål vore att verka för bildan­ det av skogsallmänningar i kommuners (landstings, lands- och stadskommu- ners, hushållningssällskaps o. dyl.) ägo ävensom att befrämja tillkomsten av andra skogskomplex, tjänande allmännyttiga intressen. Särskilt skulle där­ vid eftersträvas att få ljunghedar eller eljest vanvårdade marker på detta sätt tillvaratagna och rätt utnyttjade för skogsbruk. Vidare skulle Skogs­ sällskapet under samarbete med de förvaltningsorgan, som för dessa skogars omhänderhavande upprättades, verka för en sådan skötsel av de skogar, som på så sätt bildats, att de bleve till föredöme såväl på skogsvårdens område som i ekonomiskt hänseende för de bygder, där de vore belägna.

Verksamhetsområdet innefattade de 14 södra fastlandslänen. Inom varje län företräddes skogssällskapet av en lokalstyrelse, i vilken landshövdingen vore självskriven ordförande.

Skogssällskapets stadgar vore sedan 1920 fastställda av Kungl. Majit. Sällskapets aktiva medlemmar, vilka vöre föremål för den av sällskapet utövade verksamheten, uppginge år 1939 till 303 st., därav 13 landsting, 236 primärkommuner, 15 hushållningssällskap samt 39 stiftelser och andra för allmännyttiga syften verkande sammanslutningar.

De skogar, som omslötes av sällskapets verksamhet och som i allt väsent­ ligt hade sitt upphov i nybildningar, omfattade en areal av i runt tal 77,000 hektar, som fördelade sig på 159 kommunskogar (därav 29^ landstings och 130 primärkommuners skogar) samt 50 skogar ägda av hushållningssällskap, stiftelser o. dyl.

Skogssällskapet fullföljde icke några som helst ekonomiska intressen i fråga örn dessa skogar, utan dess strävanden ginge enbart ut på att genom anvisningar och råd medverka till uppnående av gynnsammast möjliga re­ sultat på alla områden.

För det arbete, som sällskapet nedlade på skötseln av dessa skogar, er- hölle sällskapet viss ersättning, vilken dock i flertalet fall ingalunda utgjor­ de fullt vederlag för vad detta arbete kostade sällskapet, vartill komme, att sällskapet i sin ställning som det för allmänningsrörelsen närmast ansvariga organet måste påtaga sig en mångfald uppgifter, för vilka någon ersättning ej kunde komma i fråga.

Skogssällskapets sammanlagda fonder, vilka vore placerade i skogsfastig- heter, utgjorde i runt tal 990,000 kronor. Då sällskapet även vid förvärv av dylika fastigheter låtit sig ledas av strävan att göra en ur skogsvårdssyn- punkt gagnelig insats, lämnade detta kapital — som till väsentlig del vöre bundet i framtidsskogar — blott en helt låg ränteavkastning. Detta förhållan­ de i förening med verksamhetens ständigt fortgående utveckling hade med­ fört att underskott ej kunde undvikas med följd att sällskapets fonder därav fingo allt svårare känning.

I syfte att ekonomiskt stödja skogssällskapet tillkom år 1925 skogssäll­ skapets skogsfond genom en donation, som i kontanter uppgick till i runt tal 1,480,000 kronor. Skogsfondens angelägenheter handhades av en direk­ tion. vars ledamöter vore utsedda av skogssällskapets styrelse.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

89

Tillkomsten av denna donation, vars kapital helt vore placerat i fast egen­

dom, hade inneburit ett kapitaltillskott tack vare vilket de tidigare under­

skotten, som belastat sällskapets fonder, kunnat bortarbetas.

Behovet av personalens förstärkning i förening med kravet på löneför­

bättringar och ökade kostnader i olika hänseenden hade haft till följd att

sällskapet för att få täckning för sina kostnader ånyo måst anlita krafter, som

vore intresserade för dess strävanden. Att samtidigt därmed drabbas av in­

komst- och förmögenhetsskatt för avkastningen å det kapital, som blivit

ställt till förfogande för ifrågavarande alltigenom ideella och allmäntgagne-

liga ändamål, innebure ett tillsynes alltför hårt krav. Den gärning, som säll­

skapet utförde helt i det allmännas tjänst och delta utan att taga dess eko­

nomiska medverkan i anspråk, borde giva fog för dess befriande från nämn­

da skatt. Likaväl som hushållningssällskapen vore undantagna därifrån, så

syntes även fullgiltiga skäl föreligga för enahanda behandling av skogssäll­

skapet och dess skogsfond.

Kommittén

har uttalat följande:

Det torde icke kunna förnekas, att en viss likhet förefinnes mellan skogs-

sällskapets verksamhet och den verksamhet, som bedrives av hushållningssäll­

skapen. I än högre grad torde emellertid skogssällskapet förete likhet med

skogs vårdsstyrelserna, vilka hava till uppgift att övervaka skogsvårdslagens

efterlevnad. Sålunda har skogssällskapet enligt skogsvårdslagen tillerkänts

en ställning jämförlig med skogsvårdsstyrelsernas. Enligt 2 § 3 mom. skogs­

vårdslagen kan nämligen medgivas befrielse från tillämpningen av denna

lag beträffande skog, som äges av »förening eller sällskap, bildat för beford­

rande av skogsvård i allmänt intresse», eller i fråga örn skog, vars vård och

förvaltning utövas under medverkan och tillsyn av sådant skogsvårdssällskap.

Delta stadgande, som innebär, att sådan skog icke skall stå under uppsikt

av skogsvårdsstyrelse, har enligt vad förarbetena till skogsvårdslagen giva

vid handen tillkommit just med tanke på skogssällskapet. Enligt gällande

lagstiftning äro skogsvårdsstyrelserna visserligen icke uttryckligen undantag­

na från skattskyldighet, men de torde säkerligen icke bliva beskattade i

större utsträckning än staten. Deras verksamhet finansieras nämligen — för­

utom av inflytande skogsvårdsavgifter —- väsentligen genom statsanslag.

Oaktat att sålunda ifråga om ändamål och verksamhetssätt kunna påvisas

likheter mellan skogssällskapet och vissa rättssubjekt, som nu äro skattefria,

kan kommittén för sin del icke förorda någon ändring i gällande beskattnings­

regler beträffande skogssällskapet och dess skogsfond. De ändamål, som

främjas av hushållningssällskapen och skogsvårdsstyrelserna, torde nämligen

i och för sig icke vara av den art, att desamma enligt kommitténs mening

böra föranleda skattefrihet. Hushållningssällskapen hava till ändamål att

främja lanthushållningen och dess binäringar ävensom fiske och hemslöjd.

Skogsvårdsstyrelserna åter hava till uppgift att främja en rationell skogssköt­

sel. Örn skattefrihet skulle anses böra medgivas för verksamhet av denna

beskaffenhet, torde detta leda till den ofrånkomliga konsekvensen, att skatte­

frihet även bör tillkomma alla andra institutioner och sammanslutningar,

som verka för främjande av landets näringsliv. Ehuru en verksamhet av den­

na ari givetvis måste anses vara betydelsefull ur allmän synpunkt, torde det

dock vara uppenbart, att en sådan utsträckning av skattefriheten icke kan

ifrågakomma.

Örn hänsyn tages till arlen av den verksamhet, som bedrives av hushåll­

ningssällskapen, torde alltså den dem medgivna skattefriheten få anses ut­

göra ett avsteg från eljest tillämpade beskallningsprinciper. Emellertid be­

90

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

ror säkerligen icke hushållningssällskapens skattefrihet så mycket på verk­

samhetens beskaffenhet i och för sig utan fastmera på hushållningssällska­

pens organisation. De torde närmast få betraktas såsom organ för fördel­

ningen av statsanslagen till lanthushållningens främjande och hava med hän­

syn därtill ansetts kunna i beskattningshänseende likställas med landsting

och kommuner.

«

Kommittén har slutligen i denna del av sitt betänkande meddelat, att den

ej funnit anledning föreslå någon ändring beträffande den enligt gällande be­

stämmelser medgivna skattefriheten för pensionsanstalter, sjukkassor, under­

stödsföreningar och vissa ömsesidiga försäkringsbolag.

Emot kommitténs nyss återgivna uttalanden har ingen särskild erinran

framställts i yttrandena över betänkandet i vidare mån än att

länsstyrelsen

i Malmöhus län

funnit skattebefrielse mer motiverad för skogssällskapet än

för järnkontoret.

Departementschefen.

Jag filmer icke sakliga skäl föreligga att frångå kommittéförslaget i nu be­

handlade delar.

Vid den nu ifrågasatta ändringen av 53 § 1 moni. d) kommunalskattelagen

och 7 § e) statsskatteförordningen synes emellertid ordet »sjukkassor» böra

därur utmönstras. Från och med år 1932 äro nämligen samtliga sjukkassor

att hänföra under den i nyssnämnda båda lagrum jämväl upptagna beteck­

ningen »understödsföreningar».

Beskattning av ekonomiska föreningar-

De kooperativa föreningarnas skattefråga.

I sitt den 27 november 1937 avgivna betänkande med förslag till omlägg­

ning av den direkta statsbeskattningen m. m., vilket i huvudsakliga delar

lades till grund för lagstiftning vid 1938 års riksdag, meddelade 1936 års

skattekommitté, att kommittén i ett senare sammanhang ämnade upptaga till

utredning, bl. a., frågan örn den skatterättsliga behandlingen av de koopera­

tiva företagens rabatter och pristillägg.

Kommittén

har i sitt den 20 december 1939 avlämnade slutbetänkande be­

träffande denna fråga anfört följande:

Frågan om de kooperativa föreningarnas ställning i beskattningshänseen­

de har vid upprepade tillfällen varit föremål för utredning. Härvid må

först erinras örn att de kooperativa föreningarna liksom andra ekonomiska

föreningar tidigare fingo erlägga skatt till staten efter samma skatteskala

som fysiska personer. Detta har emellertid numera ändrats. Genom 1938 års

lagstiftning, som tillkommit i anledning av kommitténs tidigare framlagda

förslag, har för de ekonomiska föreningarna införts proportionell beskattning,

varvid .skatten skall utgå efter ett grundbelopp av 10 procent av det beskatt­

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

91

ningsbara beloppet. Ekonomiska föreningar hava i ifrågavarande avseende

blivit likställda med aktiebolagen.

Beträffande de kooperativa föreningarna har dock i främsta rummet frå­

gan örn den skatterättsliga behandlingen av rabatter och pristillägg varit fö­

remål för överväganden. Genom lagändring år 1920 intogs i de då gällande

skatteförfattningarna ett stadgande av följande lydelse: »Har kooperativ

förening av vinsten å sin kooperativa verksamhet lämnat sina kunder, vare

sig de tillhört föreningen eller icke, pristillägg, rabatt eller annan sådan ut­

delning i förhållande till gjorda köp eller försäljningar, må föreningen njuta

avdrag för dylik utdelning.» Denna bestämmelse, som nied oförändrad ly­

delse finnes intagen i 29 § 2 mom. kommunalskattelagen och alltså fortfa­

rande är gällande, har varit omstridd. Frågan om befogenheten av berörda

avdragsrätt har varit hänskjuten till 1921 års kommunalskattekommitté,

1924 års skatteberedning och bolagsskatteberedningen, vilka i sina betän-

kanden framlagt på olika sätt utformade förslag till lösning av denna fråga.

Kommittén anser icke erforderligt att här lämna närmare redogörelse för

vad som tidigare förekommit rörande den skatterättsliga behandlingen av

de kooperativa föreningarnas rabatter och pristillägg. Fullständiga redogö­

relser i sådant hänseende finnas intagna i propositionen nr 191/1920 och i

ovannämnda tre betänkanden, till vilka kommittén får hänvisa.

Vid de tidigare utredningarna har frågan om avdragsrätten för rabatter

och pristillägg behandlats företrädesvis efter principiella synpunkter. Man

har därvid sökt klargöra dessa rabatters och pristilläggs natur i syfte att på

så sätt erhålla en lösning av spörsmålet, huruvida desamma principiellt sett

vore att betrakta såsom vinstdisposition eller såsom omkostnad. De förslag

till frågans lösning, som framlagts av de tre tidigare kommittéerna, hava

dock sinsemellan varit i hög grad olika. Hela den principiella uppläggningen

av problemet har i de särskilda förslagen skett efter olika linjer.

Vid bedömandet av frågan örn avdragsrätten för rabatter och pristillägg

är givetvis avgörande, huruvida de nuvarande bestämmelserna i detta hän­

seende kunna sägas innebära ett skatteprivilegium för den kooperativa verk­

samheten. Utgångspunkten för de tidigare utredningarna har varit, att ett

sådant privilegium måste anses föreligga, och man har fördenskull med de

framlagda förslagen avsett att erhålla en metod, som skulle förebygga detta.

Därigenom torde även vara förklarligt, att de synpunkter, som i de olika be-

länkandena framförts beträffande förevarande spörsmål, kunnat i så avse­

värd omfattning variera. De anordningar i fråga örn kooperativa föreningars

beskattning, som föreslagits av de tidigare kommittéerna, få nämligen —

möjligen med undantag av 1921 års kommunalskattekommittés förslag —

anses utgöra allenast olika medel till undanröjande av det missförhållande,

som enligt kommittéernas mening varit för handen. Det centrala i de olika

förslagen torde sålunda icke vara de slutledningar, som gjorts med avseende

å rabatternas och pristilläggens skatterättsliga natur, utan den omständig­

heten, att de kooperativa föreningarna ansetts enligt gällande bestämmelser

intaga en förmånsställning i beskattningshänseende.

Huruvida denna åsikt vid tiden för framläggandet av de föregående för­

slagen varit befogad, därom saknar 1936 års skattekommitté givetvis anled­

ning att yttra sig. Kommittén har emellertid den bestämda uppfattningen,

att med hänsyn till den utveckling, som rabattsystemet numera fått även

inom den privata handeln, någon privilegierad ställning för den kooperativa

verksamheten icke kan i detta hänseende anses lörefinnas. Snarare torde

det få betraktas såsom en obillighet gentemot den kooperativa verksamhe­

ten, om denna ensam och av det skälet, att den är kooperativ, skulle förväg­

ras avdragsrätt för rabatter och pristillägg. Ifrågavarande problem, som ti­

digare föranlett så starka meningsbrytningar, torde därför nu hava förlorat ali aktualitet. Kommittén kan ej heller underlåta att framhålla, att föreva­ rande spörsmål enligt kommitténs mening har tillmätts alltför stor betydelse.

Kommittén har sålunda funnit, att ändrade bestämmelser i fråga om rätten till avdrag för rabatter och pristillägg icke kunna anses vara av behovet påkallade.

Kommerskollegium

har icke heller funnit anledning föreligga till ändring

av nuvarande bestämmelser i förevarande hänseende.

Sveriges köpmannaförbund

har erinrat om, att enligt allmänna principer i

svensk skattelagstiftning vinstmedel skola beskattas. De kooperativa förening­ arnas rabatter och pristillägg hade dock varit undantagna från beskattning, oaktat de enligt konsumentkooperationens eget betraktelsesätt vore att anse som vinstmedel. Det hette sålunda i konsumentkooperationens s. k. grund­ regler, att vinst skulle fördelas i förhållande till varje medlems köp. Kom­ mittén syntes emellertid betrakta de kooperativa föreningarnas återbäring och de privata företagens kassarabatt såsom till karaktären likartade. Detta ställningstagande vöre av särskilt intresse av det skälet, att jämväl ledamoten av kommittén, direktören i kooperativa förbundet Ernst Persson biträtt det­ samma. Man syntes härav vara berättigad draga den slutsatsen, att åtmin­ stone ledningen inom den svenska konsumentkooperationen övergivit den tidigare hävdade meningen att den konsumentkooperativa återbäringen ut­ gjorde företagens vinst, som utdelades till medlemmarna efter en annan prin­ cip, nämligen i förhållande till gjorda köp, än vad fallet vore inom aktie­ bolag, där vinstfördelningen skedde i förhållande till kapitalinsatsen. Man borde nu ha anledning förvänta att denna ändrade inställning även bringades till allmänhetens kännedom. Skulle man i konsumentkooperativ propaganda eller i offentliga uttalanden vidhålla, att återbäring i själva verket vore vinst­ medel, syntes kravet på att dessa vinstmedel skulle beskattas böra vidhållas.

Styrelsen för

kooperativa förbundet

har yttrat:

Vid behandling av frågan om de kooperativa företagens skatteplikt för inkomst har kommittén underlåtit att fortsätta den vid tidigare utredningar förda principdiskussionen om rabatternas och pristilläggens beskaffenhet, nämligen huruvida de skola betraktas som vinstdisposition eller omkostnad. Då emellertid kommittén enhälligt förordat bibehållandet av gällande skatte- bestämmelser »med hänsyn till den utveckling, som rabattsystemet numera fått även inom den privata handeln», måste grunden för denna inställning vara, att kommittén funnit, att den praktiska utvecklingen inom modernt affärsliv bekräftat omkostnadsteorien. Denna har på sin^ tid utvecklats av finansminister Thorsson i propositionen nr 191 till 1920 års riksdag, vilken genomförde den nu gällande lagstiftningen. Sedermera har samma teori för­ fäktats av den konsumentkooperativa rörelsens ledning vid alla de olika till­ fällen, då denna skattefråga varit under diskussion. Det har för styrelsen varit en tillfredsställelse att finna, att denna gamla tvistefråga nu synes hava vunnit sin slutliga lösning.

Sveriges lanibruksförbund

har förklarat sig såtillvida vara ense med kom­

mittén, att någon principiell ändring i bestämmelsen örn rätt till avdrag för rabatter och pristillägg icke borde komma ifråga.

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

93

Förbundet har emellertid erinrat om, att enligt punkt 12 i anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen »en ekonomisk förening är i beskattnings­ hänseende att anse såsom kooperativ, därest den är

öppen

och i sina an­

gelägenheter tillämpar

lika rösträtt

». Jordbrukets föreningar uppfyllde i

många fall icke det senare kravet och komme därigenom i en ogynnsammare position än konsumtionsföreningarna. En graderad röstskala kunde i vissa fall vara motiverad inom jordbrukets föreningar. Medan de anslutna ^en­ heterna i konsumtionsföreningarna — hushållen — vore av tämligen likartad storleksordning, vore enheterna i jordbrukets ekonomiska föreningar —- jord­ bruken — mången gång av betydligt mera växlande storlek. Rösträttsbestäm­ melserna vore icke av utslagsgivande betydelse för en förenings kooperativa karaktär. Enligt förbundets uppfattning borde såsom villkor för att en eko­ nomisk förening skulle anses såsom kooperativ lämpligen kunna angivas T) att föreningen vore öppen samt 2) att föreningen icke ägde disponera överskottet på annat sätt än till dels högst 5 procent utdelning på det in­ betalda insatskapitalet, dels avsättningar till fonder, dels ock fördelning till medlemmar jämte utomstående leverantörer eller kunder i förhållande till gjorda försäljningar eller inköp.

Då kommittén icke behandlat detta spörsmål, vore det tveksamt örn en ändring i angivna hänseende nu kunde företagas. Kunde så ej ske, vore det dock önskvärt att ett uttalande gjordes därom, att av jordbrukarnas ekonomiska föreningar efter årsskiftet utbetalade, med hänsyn till det eko­ nomiska resultatet för året avpassade efterlikvider för under året levererade produkter vore att uppfatta icke som en vinst, vilken skulle beskattas hos föreningen, utan som en omkostnad i rörelsen för inköp av råvaror. En viss tvekan gjorde sig nämligen hos taxeringsmyndigheterna gällande angående skyldighet för föreningarna att erlägga skatt för sålunda tills vidare inne­ hållna belopp.

Svenska mejeriernas riksförenmg

och

svenska lantmännens riksförbund

lia anslutit sig till vad lantbruksförbundet sålunda anfört.

Styrelsen för

föreningen Sveriges spannmålsintressenter

har — med ut­

gångspunkt från att rabatten vore att uppfatta som en skuldförpliktelse gent­ emot köparen medan däremot den återbäring å gjorda inköp, som vore be­ roende av en förenings driftsresultat, måste betecknas som en vinstutdelning — i ett längre anförande kritiserat kommittébetänkandet i denna del.

Lantbruksstyrelsen

har utförligt bemött den sålunda framförda kritiken

och anslutit sig till kommitténs uttalande i ämnet. Därjämte har styrelsen förordat beaktande av vad lantbruksförbundet anfört rörande villkor för att en ekonomisk förening skulle anses såsom kooperativ.

Departementschefen.

Jag finner icke anledning föreligga att nu till diskussion upptaga de sedan länge omstridda spörsmålen rörande den rättsliga karaktären av de rabatter och pristillägg, som förekomma inom konsument- och producentkooperatio­

Kungl. Maj.ts proposition nr

lii.

nen, samt rörande deras behandling i beskattningshänseende. Vad kom­ mittén härutinnan anfört synes ha i huvudsak godtagits i de avgivna ytt­ randena. på ett undantag när. Den kritik, som i det sist åsyftade yttrandet riktats mot kommittébetänkandet, kan dock näppeligen läggas till grund för ändrad lagstiftning i ämnet.

Sveriges lantbruksförbund har, med instämmande av ett par andra jord­ bruksorganisationer och delvis även av lantbruksstyrelsen, i detta samman­ hang framfört vissa önskemål beträffande beskattningen av jordbrukets eko­ nomiska föreningar. De sålunda berörda frågorna synas visserligen vara för­ tjänta av beaktande men ha dock knappast i ärendet erhållit en så allsidig belysning att de nu böra upptagas till behandling.

Beskattning av ekonomiska föreningars förmögenhet.

Kommittén

har i samband med behandlingen av spörsmålet örn beskatt­

ningen av de kooperativa föreningarnas rabatter och pristillägg även kom­ mit in på frågan om beskattningen av de ekonomiska föreningarnas förmö­ genhet och härutinnan anfört:

Enligt 9 g 1 mom. d) förordningen om statlig inkomst- och förmögen­ hetsskatt gäller, att vid förmögenhetsberäkningen skola såsom tillgångar upptagas bland annat andelar i ekonomiska föreningar. Medlemmarna i en ekonomisk förening skola alltså beskattas för värdet av de andelar, som de äga i föreningen. Andelarna skola enligt 10 § samma förordning upptagas till det värde, som de kunna anses hava betingat vid försäljning under normala förhållanden. Andelarna kunna dock i de flesta fall icke värdesättas högre än till belopp, motsvarande den gjorda insatsen. Sålun­ da stadgas i 15 § lagen om ekonomiska föreningar, att medlem, som avgår ur föreningen, icke skall av föreningens tillgångar utfå mer än den inbe­ talda insatsen jämte vad på medlemmen belöper av beslutad vinstutdelning. Beträffande de till Kooperativa förbundet hörande kooperativa föreningar­ na föreskrives vidare i dessas stadgar, att vid föreningens upplösning skall, sedan verksamheten lagligen avvecklats, insatskapitalet återbetalas till med­ lemmarna samt att befintliga fonder skola anslås till allmännyttigt ända­ mål, som av Kooperativa förbundets styrelse godkännes. Medlemmarna i nämnda föreningar kunna således, så länge dessa stadgar äro gällande, ej ens när föreningen upplöses erhålla större del av föreningens förmögenhet än som motsvarar insatserna.

På grund härav torde enligt nuvarande bestämmelser exempelvis en ko­ operativ förenings förmögenhet, i den mån den överstiger insatskapitalet, ej alls vara underkastad förmögenhetsbeskattning. Föreningen kan nämligen icke anses hänförlig till de i 12 § 1 mom. b) omförmälda »föreningar och samfund, vilkas medlemmar icke på grund av medlemskapet äga del i föreningens eller samfundets förmögenhet», och är därför helt befriad från förmögenhetsbeskattning. Att detta är fallet framgår av RÅ 1931 ref. 66, som gällde en kooperativ förenings taxering. Sedan detta regeringsrätts- prejudikat tillkommit, har saken vid två tillfällen varit föremål för behand­ ling i riksdagen. Vid 1936 och 1938 års riksdagar väcktes motioner med hemställan örn sådan ändring av gällande bestämmelser, att en ekonomisk förenings förmögenhet skulle, i den mån den överstege insatskapitalet, be­ skattas hos föreningen. Dessa motioner lämnades av riksdagen utan åt­ gärd. Beträffande de år 1938 väckta motionerna hänvisade bevillnings­

Kalml. Majlis proposition

nr

134.

95

utskottet till att 1936 års skattekommitté torde komma att upptaga det i

motionerna berörda spörsmålet till behandling.

Enligt kommitténs mening måste det anses uppenbart, att här föreligger

en bristfällighet i skattelagstiftningen, som i möjligaste mån bör rättas. I

saknad av en fullständig .statistik rörande ekonomiska föreningar är del

visserligen icke möjligt att bedöma den finansiella betydelsen för det all­

männa av att ekonomiska föreningars förmögenhet sålunda i viss utsträck­

ning undgår förmögenhetsbeskattning. Av socialstyrelsens är 1939 publi­

cerade redogörelse för den kooperativa verksamheten i Sverige år 1936 kan

emellertid inhämtas, att konsumtionsföreningarnas sammanlagda förmögen­

het under sistnämnda år utgjorde 125.9 miljoner kronor, varav 44.3 miljo­

ner kronor motsvarade insatskapital och 81.6 miljoner kronor tillgångar

utöver insatskapital. Vad angår konsumtionsföreningarna skulle således

sistnämnda belopp ej vara underkastat förmögenhetsbeskattning i någon

form. Uppgifter för senare år än 1936 hava ännu icke behandlats i den of­

ficiella statistiken. Av Kooperativa förbundets styrelseberättelse för år 1938

synes emellertid framgå, att de till förbundet anslutna konsumtionsförening­

arnas sammanlagda förmögenhet vid sistnämnda års slut utgjorde 151.4 mil­

joner kronor, varav 52.6 miljoner kronor motsvarade insatskapital och 98.8

miljoner kronor tillgångar utöver insatskapital. Beträffande de övriga sla­

gen av kooperativa föreningar (t. ex. de jordbrukskooperativa föreningarna)

finnes icke någon motsvarande statistik. Givetvis är det dock icke statsfi-

nansiella synpunkter, som här böra vara avgörande. Viktigare är att be­

skattningen verkar rättvist gentemot olika kategorier av skattskyldiga.

Såsom ovan nämnts erlägga numera de ekonomiska föreningarna statlig

inkomst- och förmögenhetsskatt efter samma skatteskala som aktiebolagen.

De sistnämnda äro icke skattskyldiga för sin förmögenhet utan denna be­

skattas hos delägarna på så sätt att dessa få skatta för värdet å de inne­

havda aktierna. Den vid beskattningen genomförda likställigheten mellan

ekonomiska föreningar och aktiebolag borde därför närmast föranleda, att

de ekonomiska föreningarnas förmögenhet i sin helhet bleve beskattad hos

medlemmarna. Av skäl, som här ovan framhållits, kunna emellertid med­

lemmarnas andelar i en ekonomisk förening i regel icke värdesättas högre

jin till den i föreningen gjorda insatsen. Eftersom det nu förhåller sig så,

mäste ett konsekvent genomförande av likställigheten nied aktiebolagen

kräva, att den del av de ekonomiska föreningarnas förmögenhet, som ej

kan beskattas hos dessas medlemmar, i stället beskattas bos föreningen.

Eljest uppstode icke någon verklig likställighet, utan man skulle här med

fog kunna tala om en privilegierad undantagsställning för de ekonomiska

föreningarna.

Införes en bestämmelse örn skattskyldighet för ekonomisk förening för

förmögenhet, i den mån denna överstiger föreningens insatskapital, upp­

står emellertid frågan, huruvida skattesatsen för förmögenlietsdelen kan

liksom för föreningens inkomst bestämmas till 10 procent. Givetvis vore

det vid taxeringen enklast, örn en enhetlig skattesats kunde tillämpas beträf­

fande såväl inkomst som förmögenhet. Eftersom endast Vioo av den in­

satskapitalet överskjutande förmögenheten inräknas i det beskattningsbara

beloppet, .skulle detta kanske för föreningarna själva ej heller vara av nå­

gon större ekonomisk betydelse. Likställigheten med aktiebolagen synes

emellertid fordra, att förmögenhetsskatten icke blir högre hos föreningen

än den skulle hava varit, om medlemmarna fått skatta för ifrågavarande

förmögenhet. Det torde säkerligen kunna antagas, att förmögenheten i så­

dant fall i regel blivit beskattad efter en avsevärt lägre skaltcsats än 10

procent. Enligt kommitténs uppfattning skulle det vara en lämplig medelväg,

om skatten för elen förmögenhet, som beskattas hos töreningen, utginge efter en skattesats av 5 procent.

Genomförandet av en sådan beskattningsmetod synes dock kunna möta praktiska svårigheter. Då förmögenheten blir beskattad hos en ekonomisk förening, kommer förmögenhetsdelen att jämte föreningens skattepliktiga inkomst ingå i det till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt beskattnings­ bara beloppet. Av taxeringslängden kommer, såsom denna nu är upp­ ställd, icke att framgå, huru stor del av det beskattningsbara beloppet som utgör förmögenhetsdel. För att vederbörande debiteringsförrättare skall kunna uträkna skatten, måste emellertid beloppet å förmögenhetsdelen på något sätt angivas. Man bleve fördenskull nödsakad antingen att i längden införa en särskild kolumn, utvisande förmögenhetsdelens storlek, eller att låta uppgift härom lämnas i anteckningskolumnen. Redan nu finnes i taxeringslängden en kolumn, vari anteckning skall ske om ekonomiska föreningars insatskapital. Örn anteckning jämväl göres beträffande den andel av förmögenheten utövér insatskapitalet, som skall beskattas hos föreningen, kommer alltså föreningarnas förmögenhetsförhållanden att framgå av in­ komstlängden. Med hänsyn till sekretesslagens föreskrifter torde lämpligheten därav kunna ifrågasättas. Man bör nog ej heller förbise, att med en sådan anordning felaktigheter lätt kunna uppstå vid skattens beräkning.

Det synes emellertid icke vara nödvändigt att förfara på detta sätt. Samma resultat skulle kunna uppnås även på en annan väg, nämligen genom att låta förmögenhetsdelen, som enligt nuvarande bestämmelser utgör

Vioo,

för en

ekonomisk förening beräknas till allenast V200. Därigenom bleve möjligt att för det beskattningsbara beloppet i dess helhet tillämpa en enhetlig skatte­ sats av 10 procent, och skattesatsen skulle bliva densamma för alla ekono­ miska föreningar. Någon anteckning örn förmögenhetsdelens storlek behövde ej förekomma i taxeringslängden. En sådan metod synes av praktiska skäl vara att föredraga, och något principiellt hinder för att låta förmögenhets­ delens storlek bestämmas annorlunda beträffande ekonomiska föreningar än i fråga om övriga skattskyldiga kan kommittén för sin del icke finna. Då de ekonomiska föreningarna äro underkastade proportionell beskattning, torde det sakna betydelse, örn man söker förebygga en alltför hög förmögen­ hetsbeskattning genom en lägre skattesats för förmögenheten eller genom att minska den del därav som tages till beskattning. Kommittén har förden skull föreslagit sådan ändring av 15 § förordningen om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, att förmögenhetsdelen för de ekonomiska föreningar som avses i 12 § 1 mom. c) skall beräknas till x/2

oo-

De nu föreslagna ändringarna i fråga om ekonomiska föreningars för­ mögenhetsbeskattning böra givetvis icke avse alla sådana föreningar. I de fall, då medlemmarna i en förening äga del i föreningens hela förmögen­ het, skola medlemmarna liksom hittills skatta för andelens verkliga värde d. v. s. för det värde, som andelen kan anses hava betingat vid försäljning under normala förhållanden. Såsom exempel härpå kan nämnas de nu­ mera i städerna ganska ofta förekommande fall, då en förening med ett fåtal medlemmar formellt står såsom ägare till en bostadsfastighet, vilken användes för uthvrning till utomstående personer. Insatskapitalet motsva­ rar då i regel endast en ringa del av fastighetens värde. Medlemmarna i en sådan förening skola naturligen beskattas för andelens verkliga värde. En uppdelning av skattskyldigheten för föreningens förmögenhet mellan föreningen och medlemmarna synes kunna ske beträffande de föreningar, där medlemmarna vid avgången ur föreningen ej äga utbekomma högre be­ lopp än den gjorda insatsen jämte vinstutdelning. I kommitténs förslag ha 10 § och 12 § 1 mom. formulerats i överensstämmelse därmed.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

Kungl. Maj.ts proposition nr 134■

97

Rörande utformningen av kommittéförslaget hänvisar jag till

Bilaga A.

Ur de yttranden, vari kommittéförslaget i nu förevarande hänseende sär­

skilt behandlats, må följande här återgivas.

Kammarrätten

har ifrågasatt, huruvida de av kommittén föreslagna be­

stämmelserna i 10 § och 12 § 1 mom. statsskatteförordningen blivit av­

fattade på sådant sätt, att det med desamma avsedda syftet skulle uppnås.

Kommittén hade i sin motivering anfört, att de föreslagna ändringarna icke

borde avse alla ekonomiska föreningar. I de fall, då medlemmarna i en för­

ening ägde del i föreningens hela förmögenhet, skulle medlemmarna liksom

hittills skatta för andelens verkliga värde, d. v. s. för det värde andelen

kunde anses ha betingat vid försäljning under normala förhållanden. Såsom

exempel härpå hade kommittén nämnt de fall, då en förening med ett fåtal

medlemmar formellt stöde som ägare till en bostadsfastighet, vilken användes

tor uthyrning till utomstående personer. Enligt kammarrättens mening vore

det emellertid tvivelaktigt, om den av kommittén föreslagna lydelsen av nämn­

da bestämmelser uteslöte dessas tillämpning på dylika fastighetsföreningar,

vilka ju uppenbarligen borde beskattas i samma ordning som för närvarande

gällde. Även om i en fastighetsförenings stadgar till äventyrs skulle finnas

intagen en bestämmelse av det innehåll, som i 15 § lagen om ekonomiska

föreningar avses, torde detta sakna betydelse, eftersom en medlems utträde

ur en sådan förening tillginge på så sätt, att medlemmen sålde sina andelar

och därvid utfinge dessas fulla värde. Såvitt kammarrätten kunde finna,

skulle de av kommittén åsyftade fastighetsföreningarna och liknande sam­

manslutningar kunna uteslutas från tillämpningen av 10 § näst sista stycket,

och 12 § 1 mom. c), om i dessa stadganden efter orden »vid avgång ur före­

ningen» insattes orden »eller vid föreningens upplösning».

Sveriges lantbruksförbund

har ej haft några erinringar att göra mot den

principiella tankegången i förslaget men har påpekat, att det i förslaget till

10 § och 12 g 1 mom. statsskatteförordningen använda uttrycket »vid av­

gång ur föreningen» kunde syfta såväl på de fall, då medlemmarna lämnade

föreningen utan att denna därför upplöstes, som också på de fall, då med­

lemmarna avginge i samband med föreningens upplösning. I flertalet före­

ningar inom jordbruket ägde en medlem vid utträde eller uteslutning icke

rätt att annat än i vissa speciella fall återfå insatsen. Däremot kunde han

överlåta andelarna till efterträdaren vid jordbruket. Vid föreningens upp­

lösning däremot skulle i regel behållningen delas mellan de dåvarande med­

lemmarna. Hos jordbrukets föreningar talade alltså vissa stadganden för

men andra och i detta fall betydelsefullare stadganden emot tillämpandet

av berörda stadganden i den föreslagna författningstexten. Detta måste med­

föra svårigheter vid tillämpningen. Bestämmelserna borde endast gälla av­

gång i samband med föreningens upplösning. Ett förtydligande härutinnan

syntes erforderligt.

Lantbruksstyrelsen

har instämt i sist återgivna yttrande samt har hållit

för troligt, att kommittén med uttrycket »vid avgång ur föreningen» just

velat hänsyfta pä avgång vid förenings upplösning.

Bihang till riksdagens protokoll 19'

12

.

1 saini. Nr 134.

7

98

Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund

har funnit lörslaget riktigt

men ilar dock ifrågasatt, huruvida formuleringen täckte vad som förefölle

vara syftemålet. Någon ekonomisk förening, vars medlemmar vid avgång

ur föreningen ägde utbekomma högre belopp än den gjorda insatsen jämte

vinstutdelning, torde nämligen enligt vad som framginge av 15 § lagen örn

ekonomiska föreningar ej förekomma. Förmodligen hade kommittén avsett

»ekonomiska föreningar, vilkas medlemmar vid föreningens upplösning ej äga

utbekomma högre belopp än den gjorda insatsen jämte vinstutdelning».

Överståthållarämbetet

och

länsstyrelsen i Malmöhus län

lia tillstyrkt för­

slaget men ifrågasatt, huruvida det vore lämpligt att ytterligare komplicera

beskattningsreglerna genom att upptaga förmögenhetsdelen till endast V200-

del i stället för

1jioo~

del.

Länsstyrelsen i Kristianstads län

har förklarat sig icke kunna tillstyrka

förslaget örn en från den vanliga avvikande förmögenhetsdel, enär taxering­

arna därigenom skulle ytterligare invecklas. Därtill koinme, att om företa­

gen valde föreningsformen med alla dess fördelar i stället för aktiebolagsfor­

men, som orsakade större utgifter för registrering m. m. och även större of­

fentlig kontroll, en viss skillnad i skattesatserna syntes motiverad.

Sveriges köpmannaförbund

har anfört:

Kommitténs antagande att förmögenheten, om den beskattas hos andels­

ägarna, skulle beskattas efter en avsevärt lägre skattesats än 10 procent sak­

nar motivering. Härav framgår, att kommitténs förslag att beskattning av

ekonomiska föreningars förmögenhet skulle utgå med 10 procent på V200 av

den förmögenhet, som skall beskattas, är godtyckligt och icke utan vidare lä­

rer kunna godtagas. Förbundet hyser sålunda den meningen, att kommitté­

förslaget i denna punkt är otillfredsställande och mera verkar som en gest

avsedd att borttaga den hittills förekommande kritiken mot^ skattelagstift­

ningens utformning inom detta område. Det synes icke vara någon obillighet

att förmögenhetsdelen för här ifrågavarande kapital sättes till Vion i likhet

med vad som gäller för andra skattskyldiga.

Styrelsen för

kooperativa förbundet

har förklarat sig icke, trots vissa prin­

cipiella erinringar, vilja avböja förslaget i förevarande del. Dess genomföran­

de kunde nämligen vara ägnat att hädanetter klart ådagalägga, att koopera­

tionen icke åtnjöte några skatteprivilegier. Styrelsen har vidare anfört föl­

jande:

Vid utformningen av bestämmelserna om ekonomiska föreningars förmö­

genhetsbeskattning synes hänsyn böra tagas till alt dubbelbeskattning icke

må uppkomma. Én konsumentkooperativ förening A kan äga andelar i en

bageriförening B och i en centralförening C (exempelvis KF). För samtliga

dessa föreningar kan vara stadgat, att deras medlemmar vid avgång ur före­

ningen blott utfå insatsen. Men örn de alla skola var för sig skatta för för­

mögenhet kunde man möjligen befara, att i brist på uttryckliga stadganden

det kunde inträffa att i exempelvis A:s förmögenhet inräknades verkliga vär­

det av A:s andelar i B och G, ty dessa andelars värde är på grund av fond-

bildningen högre än pari. Örn samtidigt B och G själva skola skatta för sina

fonder, kan på grund av integrationen dubbel, ja flerdubbel förmögenhetsbe­

skattning uppstå. Detta kan undvikas genom anvisningar till 12 § förordning­

Kungl. Maj.ts proposition nr

Lid.

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

99

en om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, av innebörd att man vid be­

räkning av ekonomisk förenings förmögenhet icke må uppskatta dess ande­

lar i andra förmögenhetsskattepliktiga föreningar högre än till insatsbelop­

pet. d. v .s. pari.

Kommerskollegium

har tillstyrkt förslaget samt bär ansett den av styrelsen

för kooperativa förbundet ifrågasatta bestämmelsen för undvikande av dub­

belbeskattning överflödig. Förutsättningen för beskattningen av en förenings

förmögenhet utöver insatskapitalet vore ju att anslutna föreningar och övriga

medlemmar icke beskattades för denna förmögenhet utan endast för sina in­

satser.

Överståthållarämbetet

bar i sitt yttrande, utöver vad därur tidigare åter-

givits, anfört bl. a. följande:

I detta sammanhang ifrågasätter ämbetet, huruvida icke 18 § 2 moni. b)

statsskatteförordningen bör givas en något tydligare avfatlning än som skett,

bland däri upptagna juridiska personer, för vilka bottenskattens grundbelopp

skall utgå efter tio procent av det beskattningsbara beloppet, nämnas eko­

nomiska föreningar. Härmed lärer böra förstås ej blott registrerade dylika

föreningar utan även föreningar som väl icke registrerats enligt lagen örn

ekonomiska föreningar men vilka fylla de krav som uppställas i 1 § av sam­

ina lag, d. v. s. dels föreningar, vilkas ändamål är att genom ekonomisk verk­

samhet främja medlemmarnas ekonomiska intressen, dels ock föreningar, vil­

ka hava annat ändamål än främjandet av medlemmarnas ekonomiska intres­

sen men vilka idka handel eller annan verksamhet varmed följer skyldighet

att föra handelsböcker. Emellertid råda olika uppfattningar härom, vilket

föranlett skattetvister, vari krav framställts av de skattskyldiga att hänföras

till 18 § 2 mom. c). Ett förtydligande av vad som skall inbegripas under

uttrycket ekonomisk förening synes önskvärt.

I samband med frågan örn föreningars beskattning anser sig ämbetet även

böra beröra frågan örn skattefrihet enligt anvisningarna punkt 1 till 19 §

kommunalskattelagen för medlemsavgifter till föreningar. Det har visat sig i

mångå fall, att ett påtagligt missbruk föreligger vid tillämpning av denna be­

stämmelse. Medlemsavgifterna kunna utgå med vissa bestämda belopp per

föreningsmedlem. Men därutöver utgå, särskilt beträffande vissa yrkessam-

manslutningar, avgifter beräknade efter andra grunder, t. ex. efter medlem­

marnas omsättning i rörelsen, försäljningskvoter m. m., vilka avgifter, ehuru

de benämnas medlemsavgifter, i verkligheten åtminstone delvis utgöra ersätt­

ning för rent affärsmässiga åtaganden från föreningens sida, åtaganden som

komma medlemmarna tillgodo i olika grad. Även torde systemet med dylika

extra avgifter kunna så tillämpas, all hos medlemmarna beskattningsbara in­

komster, t. ex. genom föreningen åtnjutna rabatter, såsom medlemsavgifter till­

föras föreningen och där undgå beskattning. Medlemmarna torde nämligen

såsom regel medgivas avdrag flir sina medlemsavgifter till yrkessammanslul-

ningar, enär bestämmelserna i anvisningarna punkt b t ill 20 § kommunalskat­

telagen ej ansetts tillämpliga i lraga örn rörelseidkare. Fall kunna även in­

träffa, då medlemmar lill föreningen lämna i sak ej avdragsgilla, kontanta

tillskott i den lönnen att desamma uttaxeras såsom avdragsgilla medlemsav­

gifter lill föreningen, som ej skallar för de erhållna beloppen. Det är tydligt

att genom nu påtalade förhållanden beskattning, som hort ske, undvikes. He­

ssal lili ngsmyndighelerna i Stockholm hava ansett sig kunna råda hot för

missförhållandet genom all så tolka anvisningarna lill 19 i;, all det skulle

tillhöra deras befogenhet all gå in i prövning av vad som hör anses vara

medlemsavgifter eller icke och därefter lämpa taxeringen. Denna ståndpunkt har emellertid underkänts av skattedomstolarna, som synas hava hållit sig till lagens ordalydelse och förty icke upptagit till beskattning medlemsavgifter i någon form. Det synes ofrånkomligt, såvida riktig beskattning skall ernås, att denna fråga upptages till övervägande och att klarläggande bestämmelser utfärdas.

De partementschefen.

Såsom kommittén påvisat föreligger för närvarande en lucka i förmögen­ hetsbeskattningen härutinnan att kapital, som disponeras av en ekonomisk förening vars medlemmar tillhopa äga allenast en viss del av föreningens förmögenhet, icke blir beskattat till den del detsamma överskjuter medlem­ marnas tillgodohavande. Enighet synes råda därom, att denna lucka bör fyllas.

Emot avfattningen av kommittéförslaget härutinnan lia emellertid anmärk­ ningar riktats i ett par hänseenden. Förslaget gäller enligt ordalagen »eko­ nomiska föreningar, vilkas medlemmar vid avgång ur föreningen ej äga utbe­ komma högre belopp än den gjorda insatsen jämte vinstutdelning». Såsom påvisats under remissbehandlingen äger emellertid enligt 15 § lagen örn eko­ nomiska föreningar medlem vid avgång ur sådan förening aldrig utfå mer än insatsen jämte beslutad vinstutdelning. Vid likvidation däremot skola enligt 59 och 60 §§ samma lag de behållna tillgångarna, där ej annat föreskrivits i stadgarna eller beslutats av medlemmarna, skiftas dem emellan salunda, att en var återfår sin insats eller, om tillgångarna ej därtill förslå, vad på insatsen belöper samt att eventuellt uppkommande överskott fördelas efter huvudtalet, där ej annan grund finnes bestämd i stadgarna. Ytterligare gäller enligt 42 § att beslut om sådan ändring av stadgarna, att medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränkes, ej äger giltighet med mindre samtliga medlemmar förenat sig därom eller beslutet fattats å två på varandra följande föreningssammanträden, därav minst ett ordinarie, och å det sista sammanträdet biträtts av samtliga röstande.

En stadgeenlig inskränkning i medlems rätt till föreningens behållna till­ gångar vid dess upplösning kan vara av skiftande innebörd. Enligt en sådan bestämmelse för de till Kooperativa förbundet anslutna föreningarna skall insatskapitalet återbetalas till medlemmarna men återstående tillgångar an­ slås till allmännyttigt ändamål. Enighet synes nu råda om att i dylikt fall föreningen bör erlägga skatt för den del av sin förmögenhet som överstiger summan av medlemmarnas insatser. Örn däremot vid föreningens upplös­ ning medlemmarna ej äga att ens till någon del återfå sina insatser, är enligt redan gällande bestämmelse i 12 § 1 mom. b) statsskatteförordningen för­ eningen skattskyldig för hela sin förmögenhet. Emellertid kan en bestäm­ melse om inskränkning i medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning även ha annat innehåll än nyss angivits, exempelvis att medlemmen äger utfå hela insatsen jämte halva överskottet eller allenast halva insatsen. Med hänsyn härtill vill jag förorda sådan ändring av 12 § 1 mom. c) statsskatteförordningen enligt dess av kommittén föreslagna ly­

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

10 1

delse, att ekonomiska föreningar, vilkas behållna tillgångar vid likvidation

allenast delvis skola skiftas mellan medlemmarna, förklaras skattskyldiga

för sin vid beskattningsårets utgång här i riket eller ä utländsk ort nedlagda

förmögenhet, i den mån densamma i händelse av likvidation ej skulle

skiftas mellan medlemmarna. Vidare synes det av kommittén föreslagna

nya näst sista stycket i 10 § samma förordning lämpligen kunna sålunda

omformuleras, att andel i ekonomisk förening, vars behållna tillgångar vid

likvidation allenast delvis skola skiftas mellan medlemmarna, skall upptagas

till ett värde motsvarande den del av föreningens förmögenhet som skulle

fallit på andelen därest föreningen trätt i likvidation. Att värdesättningen

skall ske med hänsyn till förhållandena vid beskattningsårets utgång, därom

stadgas i 10 § första stycket.

Kommittén har enligt min mening med fullt fog föreslagit, att för en eko­

nomisk förening av nu ifrågavarande slag endast */20o av den skattepliktiga

förmögenheten skall inräknas i det beskattningsbara beloppet. Utöver vad

kommittén anfört kan som skäl härför även framhållas, att enligt förslaget i

bottenskattens grundbelopp kommer att för dessa föreningar — liksom redan

gäller för flertalet andra för förmögenhet skattskyldiga juridiska personer —

ingå '/2000 av den skattepliktiga förmögenheten. För flertalet av de i 12 §

1 mom. b) statsskatteförordningen angivna juridiska personerna utgör näm­

ligen enligt 18 § 2 mom. c) bottenskattens grundbelopp 5 procent av det

beskattningsbara beloppet. Det enda undantaget utgöres av sådana ekono­

miska föreningar, vilkas medlemmar icke äga del i föreningens förmögen­

het. Den omständigheten, att enligt en ekonomisk förenings stadgar medlem

varken vid avgång ur föreningen eller vid dess upplösning äger återfå ens

någon del av den inbetalda insatsen, synes emellertid icke böra föranleda,

att föreningen för sin förmögenhet skall beskattas hårdare än örn ett dylikt

stadgande icke funnes eller hårdare än samtliga andra för förmögenhet

skattskyldiga juridiska personer, t. ex. häradsallmänningar eller stiftelser.

Jag förordar därför sådan jämkning av 15 § första stycket andra punkten i

kommittéförslaget, att vad där stadgas kommer att gälla samtliga ekono­

miska föreningar i den mån de äro skattskyldiga för förmögenhet.

I några yttranden lia uttalats farhågor för, att det ifrågasatta stadgandet

skulle komma att medföra svårigheter vid taxeringsförfarandet. Denna upp­

fattning kan jag knappast dela. I deklarationsformuläret och anvisningarna

till detsamma bör givetvis på lämpligt sätt angivas, att för en ekonomisk

förening skall till »återstående inkomst» läggas allenast V20o av behållna för­

mögenheten.

Den i 10 § statsskatteförordningen föreslagna bestämmelsen örn beräk­

ningen av värdet å andel i sådan ekonomisk förening, vars behållna till­

gångar skola vid likvidation allenast delvis skiftas mellan medlemmarna,

skulle givetvis bliva tillämplig även vid beräkning av värdet å andel som

tillhör annan ekonomisk förening. Att, såsom .styrelsen för kooperativa för­

bundet ifrågasatt, meddela särskild anvisning härom synes överflödigt.

Överståthållarämbetet har ansett önskvärt, att i detta sammanhang när­

102

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

mare än vad för närvarande är fallet måtte i 18 § 2 mom. b) statsskatteförord-

ningen angivas vad som inbegripes under uttrycket ekonomisk förening. I re­

gel bör väl detta uttryck, då det förekommer i skatteförfattningarna, anses hava

samma innebörd som i lagen om ekonomiska föreningar. I varje tall lärer

vad i detta ärende förekommit icke erbjuda tillräcklig ledning för ett för­

tydligande i den riktning Överståthållarämbetet ifrågasatt. Vad sist sagts

torde även gälla den av Överståthållarämbetet likaledes berörda frågan örn

skattefrihet för medlemsavgifter till föreningar.

Beskattning av terminslön vid sjötjänstgöring och tjänstgöring

i sjöreserv.

Frågan örn beskattningen av förmåner, utgående till värnpliktiga samt till

fast anställd militär personal, var föremål för behandling vid 1940 års ur­

tima liksdag. En i ämnet framlagd proposition, nr 15, innefattande förslag till

vissa ändringar i kommunalskattelagen, antogs med en mindre jämkning av

riksdagen, varefter författning utfärdades den 18 oktober 1940, nr 876.

Enligt punkt 1 i anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen äro sjötillägg

till beställningshavare vid flottan och kustartilleriet att räkna som avlönings­

förmåner och såsom sådana att hänföra till intäkt av tjänst. Vödare gäller

enligt punkt 6 i samma anvisningar, sådan denna punkt lyder efter nyss­

nämnda författningsändringar, att till värnpliktig under fredstjänstgöring

utgående sjötjänstbidrag utgör skattepliktig intäkt. För tid då krigsavlönings-

reglementet är tillämpligt skall för värnpliktig terminslön icke räknas till

skattepliktig intäkt, dock att vid sjötjänstgöring eller tjänstgöring i sjöreserv

den del av terminslönen, som motsvarar sjötjänstbidrag, skall vara under­

kastad skatteplikt. För annan under krigsavlöningsreglementet hänförlig per­

sonal skall under tid, då reglementet är tillämpligt, terminslön upptagas så­

som intäkt endast för tid varunder befattningshavaren kunnat fullgöra tjänst­

göringen utan att lämna den vanliga bostads- eller verksamhetsorten. Vid sjö­

tjänstgöring eller tjänstgöring i sjöreserv gäller, att såsom intäkt upptages den

del av terminslönen, som motsvarar sjötillägg eller uppbördsersättning.

Den för terminslön medgivna skattefriheten har sin grund däri, att sådan

lön avsetts omfatta ersättning för de merkostnader, som uppkommit för den

skattskyldige genom att han för fullgörande av militär tjänstgöring vistats

utom den vanliga bostads- eller verksamhetsorten.

Fråga har nu uppkommit huruvida terminslön, till den del densamma mot­

svarar sjötillägg eller sjötjänstbidrag, under alla förhållanden bör vara under­

kastad skatteplikt. Frågan har behandlats i en inom försvarsdepartementet

upprättad, den 8 novejnber 1941 dagtecknad

promemoria,

vari redogjorts för

nyss återgivna bestämmelser i kommunalskattelagen samt i övrigt ant örts

följande.

Kungl, ftlaj.ts proposition nr 134.

103

Under sjökommendering littar sedan gammalt lill personal vid torsvarsvä-

sendet en särskild avlöningsförmån i form av

sjötillägg

, avsett att utgöra kom­

pensation dels för det ökade ansvar och det mera krävande arbete, som i all­

mänhet åtföljer tjänsten ombord, och dels för den bundenhet och de andra

olägenheter, som äro förenade med sjötjänstgöringen. Jämsides med sjötillägg

utgå under sjötjänstgöring i vissa fall en del andra förmåner, nämligen er­

sättning för uppbörd, mässpenningar, servisbidrag och representationspen-

ningar.

För fredstjänstgöring gällande bestämmelser örn sjötillägg återfinnas be­

träffande officerare och underofficerare i 26 § militära avlöningsreglementet

den 15 juni 1939 (nr 275) samt i fråga örn det fast anställda manskapet i 24 S

manskapsavlöningsreglementet den 21 juni 1910 (nr 652). Sjötilläggen utgå

efter fem olika tariffer, av vilka tre avse tjänstgöring å annat fartyg än under­

vattensbåt och de återstående tjänstgöring å undervattensbåt. 1 båda fallen

skiljes mellan rörlig förläggning och stationär förläggning. Beträffande annat

fartyg än undervattensbåt göres ytterligare skillnad mellan stationär förlägg­

ning å egen förläggningsort och dylik förläggning å annan förläggningsort.

Tilläggen vid rörlig förläggning å annat fartyg än undervattensbåt äro att anse

som de normala sjötilläggen och utgöra i den lägsta lönegraden 20 öre per

dag samt i den högsta 9 kronor per dag. Vid stationär förläggning å egen

respektive annan förläggningsort reduceras beloppen till cirka 40 respektive

60 procent av normalbeloppen. Sjötilläggen vid rörlig förläggning å under­

vattensbåt utgöra för officerare och underofficerare 3 å 4 gånger normalbe­

loppen samt för manskap 2 å 3 gånger samma belopp.

Genom en år 1939 verkställd ändring i 9 § kungörelsen den 5 mars 1926

(nr 60) angående avlöning för rullförings-(sjörullförings-)befäl och värnplik­

tiga under fredstid m. m. hava även vissa värnpliktiga numera erhållit rätt

till särskild ersättning under sjötjänstgöring. Värnpliktig vid marinen, som in­

kallats till tjänstgöring jämlikt § 28 mom. 1 eller § 36 mom. 2 värnpliktslagen,

skall nämligen — förutom penningbidrag med en krona om dagen — i all­

mänhet erhålla

sjötjänstbidrag

enligt samma grunder och med samma belopp,

som tillämpas beträffande sjötillägg till fast anställd personal av motsvarande

grad, dock lägst med en krona.

Då krigslön utgår enligt krigsavlöningsreglementet den 15 juni 1939 (nr

278), gälla beträffande särskilda förmåner under sjötjänstgöring bestämmel­

serna i 7 § i nämnda reglemente. Enligt detta författningsrum äger personal,

som fullgör sjötjänstgöring eller tjänstgöring i sjöreserv, att såsom termins-

lön uppbära ett belopp motsvarande summan av vad sorn enligt gällande

fredsbestämmelser skulle hava utgått till vederbörande i sjötillägg (ersättning

för uppbörd), sjötjänstbidrag, mässpenningar (servisbidrag) och representa-

tionspenningar för tio dagar. Därutöver må fast anställd personal av man­

skaps tjänstegrad, som icke åtnjuter mässpenningar, ävensom värnpliktiga

åtnjuta terminslön enligt den i reglementet intagna lägre tariffen. Termins-

lönen får dock icke understiga, vid sjötjänstgöring med stationär förläggning

eller tjänstgöring i sjöreserv det belopp, som skulle hava utgått med tillämp­

ning av de allmänna bestämmelserna örn terminslön, och vid sjötjänstgöring

med rörlig förläggning det belopp, som skulle laiva utgått såsom terminslön

enligt den högre tariffen. 1

1 nedanstående tabell hava beträffande vissa personalkategorier angivits

dels de terminslönebelopp, varlin vederbörande enligt krigsavlöningsregle­

mentet äro berättigade under tjänstgöring i land, dels de sjötillägg respektive

sjötjänstbidrag som jämlikt bestämmelserna för fredsförhållanden skola ut­

gå vid sjötjänslgöring och tjänstgöring i sjöreserv vid rörlig förläggning, och

104

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

dels de belopp, som vederbörande enligt krigsavlöningsreglementet äga upp­

bära såsom terminslön under sistnämnda förhållanden. Beloppen angiva re­

spektive förmåner i kronor per lönetermin om tio dagar.

Terminslön

under land-

Sjötillägg resp. sjö­

tjänstbidrag vid rörlig

Terminslön vid rörlig

förläggning*

tjänstgöring

förläggning

å övervattens- å under- å övervattens- å under-

fartyg

vattens-

fartyg

vattens-

båt (fast

anställda

och

värn-

båt (fast

anställda

och

värn-

Högre

tariff

Lägre

tariff

Fast-

an-

ställ-

Värn-

plik-

Fast-

an-

släll-

Värn­

plik­

tiga

da

tiga

pliktiga)

da

pliktiga)

Korpral: hovmästare, kock el­

dare o. torpedhantverkare..

32: 50

20: —

12: —

8: —

10: —

20:50

20: —

22: —

annan ....................................

20: —

12: —

6: —

10: —

15: —

20: —

22: —

27: —

j

Furir: hovmästare etc.............

25: —

13: —

10: —

10: —

26: 50

25: —

25: -

39:50 |

annan .....................................

25: —

13: —

8: —

10: —

20: —

25: —

25: —

33: —

Flaggkorpral: maskinist o. tor-

64: —

28- —

14- —

21: —

21: —

50: —

35: —

35: —

annan .....................................

28:-

14: —

13:-

13: —

40: —

28:-

28: —

54: —

Av tabellen framgår, att terminslönen under sjötjänstgöring i vissa fall

blir densamma som den vid tjänstgöring i land utgående terminslönen enligt

den högre tariffen — den tariff som jämlikt nu gällande bestämmelser i all­

mänhet tillämpas. Beträffande de i tabellen upptagna exemplen är detta bl. a.

förhållandet i fråga örn furirer och fast anställda korpraler, men detsamma

kan även inträffa för en del i tabellen ej omnämnda personalkategorier och

tjänstgöringsförhållanden. På grund av kommunalskattelagens bestämmel­

ser rörande terminslöns beskattning föreligger i här avsedda fall skattskyl­

dighet beträffande den del av terminslönen, som motsvarar sjötillägg re­

spektive sjötjänstbidrag. Vid tjänstgöring i land är terminslön däremot skat­

tefri, för värnpliktiga alltid och för fast anställd personal under vissa förut­

sättningar. Därvid är emellertid att märka att terminslön till fast anställd

personal utgår allenast vid tjänstgöring under sådana förhållanden, att det

vanliga kvarteret icke kan bibehållas.

Under framhållande bl. a. av det förhållandet, att terminslön

under sjö­

tjänstgöring blir delvis beskattad, medan den vid tjänstgöring i land utgå­

ende terminslönen, vilken såsom ovan nämnts stundom kan uppgå till samma

belopp, som regel är helt obeskattad, anhöllo furiren M. Johansson och korp­

ralen B. Bengtsson, å Inkallade flottans A-klassares förenings vägnar, i en

till Konungen ställd, den 10 juni 1941 dagtecknad skrift, att värnpliktig per­

sonal vid flottan, tillhörande klass A, måtte vid sjötjänstgöring eller tjänst­

göring i sjöreserv erhålla — utöver sjötjänstbidrag — terminslön enligt högre

tariffen.

Framställningen avstyrktes av chefen för Karlskrona örlogsstation, vilken

emellertid hemställde örn sådan ändring i kommunalskattelagen, att beträf­

fande värnpliktiga den del av terminslönen, som under sjötjänstgöring

(tjänstgöring i sjöreserv) motsvarar sjötjänstbidrag, icke skulle upptagas som

skattepliktig intäkt.

Marinförvaltningen fann i avgivet yttrande i likhet med chefen för Karls­

krona örlogsstation ansökan örn terminslön enligt högre tariffen icke böra

bifallas men ifrågasatte, vidkommande chefens för örlogsstationen framställ- 1

1 Här bortses trän den förhöjning av terminslönen, som föranledes av i vissa fall utgående

mässpenningar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

105

ning, sådan ändring av bestämmelserna i kommunalskattelagen, att sjö-

I jänslbidrag bleve undantaget från skatteplikt.

Genom beslut den 10 oktober 1941 fann Kungl. Majit framställningarna

icke föranleda någon Kungl. Majits åtgärd.

Att, såsom marinförvaltningen och chefen för Karlskrona örlogsstation

1 öreslagit, låta sjötjänstbidrag eller, under tid då krigsavlöningsreglementet

tillämpas, den del av terminslönen som motsvarar sjötjänstbidrag, bliva helt

skattefria, kan tydligen icke ifrågakomma, särskilt som frågan örn beskatt­

ningen av nämnda förmåner efter grundlig utredning blivit föremål för be­

handling så sent som vid 1940 års urtima riksdag. Såsom av den ovan in­

tagna tabellen framgår, kunna ju sjötjänstbidragen, liksom sjötilläggen, upp­

gå till avsevärda belopp, vilka principiellt böra upptagas till beskattning.

enär de anses utgöra vederlag för det ökade ansvar och mera krävande arbe­

te som sjötjänstgöringen medför. Detsamma bör under tid, då krigsavlö­

ningsreglementet tillämpas, i princip gälla den del av terminslönen, som

motsvarar sjötillägg respektive sjötjänstbidrag. Emellertid synes det vara

mindre tillfredsställande, att terminslönen vid sjötjänstgöring blir beskattad

även i sådana fall, då densamma icke överstiger den terminslön som skulle

hava utgått vid tjänstgöring i land. I själva verket utgår ju i dessa fall ingen

särskild ersättning för ökat ansvar eller hårdare arbete.

Med hänsyn härtill har undersökts, huruvida — utan frångående av re­

geln att sjötillägg och sjötjänstbidrag principiellt skola beskattas — en änd­

ring i fråga om beskattningen av terminslönen i nu avsedda fall skulle kun­

na åvägabringas. Ändringen bör gå ut på att terminslönen, i den mån den­

samma vid sjötjänstgöring (tjänstgöring i sjöreserv) icke överstiger den som

skulle hava utgått vid landtjänstgöring, göres helt skattefri. En sådan ändring

synes lättast kunna genomföras genom att i kungörelsen den 19 januari 1940

(nr 51) med särskilda bestämmelser angående tillämpning av krigsavlönings­

reglementet den 15 juni 1939 (nr 278) införes ett stadgande av innehåll att

terminslön, som utgår vid sjötjänstgöring (tjänstgöring i sjöreserv), icke skall

anses motsvara sjötillägg eller sjötjänstbidrag i den mån densamma icke

överstiger den terminslön som skulle hava utgått med tillämpning av de all­

männa bestämmelserna örn terminslön. Utfärdandet av en tillämpningsföre­

skrift av angivet innehåll skulle medföra, att skattskyldighet för terminslön

vid sjötjänstgöring (tjänstgöring i sjöreserv) icke skulle föreligga i den mån

terminslönen är lika stor som den terminslön som skulle hava utgått vid

tjänstgöring i land — något som torde väl ansluta sig till den i kommunal­

skattelagen antagna principen, att sjötillägg och sjötjänstbidrag såsom utgö­

rande vederlag för viss hårdare tjänstgöring skola beskattas, medan termins­

lön som regel icke beskattas, enär den anses omfatta ersättning för de mer­

kostnader, som uppkomma för den skattskyldige genom att han för fullgö­

rande av militär tjänstgöring måste vistas utom den vanliga bostads- eller

verksamhetsorten.

Alternativt synes böra övervägas, huruvida man för tillgodoseende av sam

ma syftemål i stället borde vidtaga ändringar av motsvarande innehåll i an­

visningarna till 32 § kommunalskattelagen.

Vid promemorian fanns fogat ett i anslutning till vad däri anförts upp­

rättat, så lydande

Utkast

till

kungörelse om ändrad lydelse av 2 §

4

mom. kungörelsen den 19 januari

1940 (nr 51) med särskilda bestämmelser angående tillämpning av krigs-

avlöningsreglementet den 15 juni 1939 (nr 278).

Härigenom förordnas, att 2 § 4 inom. kungörelsen den 19 januari 1940

med särskilda bestämmelser angående tillämpning av krigsavlöningsregle-

mentet den 15 juni 1939 (nr 278) skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan

angives:

4. Sådan förhöjning------------- såsom sjötillägg. Terminslön, som utgår

vid sjötjänstgöring eller tjänstgöring i sjöreserv, skall icke anses motsvara

sjötillägg eller sjötjänstbidrag i den mån densamma icke överstiger den

terminslön som skulle hava utgått med tillämpning av bestämmelserna i

6 § krigsavlöningsreglementet.

Denna kungörelse skall tillämpas beträffande terminslön, som utbetalats

efter den 31 december 1940.

Över promemorian och utkastet ha efter remiss yttranden avgivits av

marinförvaltningen, försvarsväsendets lönenäinnd och kammarrätten.

Marinförvaltningen

har icke haft något att erinra mot att terminslönen, i

den mån densamma vid sjötjänstgöring eller tjänstgöring i sjöreserv icke

överstege den som skulle lia utgått vid landtjänstgöring, gjordes helt skatte­

fri. I fråga örn sättet för genomförande av förslaget ansåg emellertid marin­

förvaltningen, enär frågan örn skattefrihet vore avlöningsbestämmelserna

ovidkommande, att erforderligt stadgande borde införas i anvisningarna till

32 § kommunalskattelagen såsom ett undantag från den allmänna regeln

örn beskattning av sjötillägg och sjötjänstbidrag.

Försvarsväsendets lönenämnd

har funnit starka skäl tala för den i pro­

memorian avsedda ändringen i fråga örn beskattning av terminslön under

sjötjänstgöring. En dylik ändring borde dock icke åstadkommas genom be­

stämmelser av löneteknisk natur. Den enda möjliga utvägen syntes vara

att vidtaga ändringar i anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen.

Kammarrätten

har anfört bl. a. följande:

Frågan örn beskattning av här ifrågavarande förmån har tidigare varit

föremål för behandling i kammarrätten, nämligen i ett den 24 maj 1940

avgivet utlåtande över en av tillförordnade underståthållaren K. G. A. Sand­

ström utarbetad promemoria angående beskattning av förmåner, utgående un­

der värnpliktstjänstgöring och till fast anställd militär personal. Kammarrät­

ten uttalade därvid i fråga örn terminslön till värnpliktiga bland annat, att för

att ernå största möjliga överensstämmelse med vad som föreslagits skola gälla

under annan tjänstgöring syntes böra föreskrivas, att den under sjötjänst­

göring utgående terminslönen sådan densamma bestämts i 7 § krigsavlönings­

reglementet skulle upptagas till beskattning endast i den män densamma

överstege, under sjötjänstgöring med rörlig förläggning terminslönen enligt

den högre tariffen och eljest den lägre tariffen enligt 6 § krigsavlönings­

reglementet. Då det i promemorian framlagda förslaget i huvudsak överens­

stämmer med den sålunda av kammarrätten i ämnet tidigare uttalade me­

ningen, får kammarrätten förorda bifall till berörda förslag.

106

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

107

Vad angår de båda olika alternativ, som framlagts i fråga örn sättet för

förslagets genomförande, synes det alternativ, som går ut på ändring av

anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen, vara att föredraga.

Departementschefen.

Enligt de allmänna principerna för beskattningen har terminslönen, vilken

i huvudsak är avsedd att utgöra ersättning för de av tjänstgöring utom hem­

orten föranledda merkostnaderna, ansetts icke böra vara underkastad skatte­

plikt. Sjötillägg, sjötjänstbidrag och uppbördsersättning däremot lia ansetts

böra beskattas, enär dessa förmåner utgöra vederlag för det ökade ansvar

och arbete som sjötjänstgöringen eller tjänstgöringen i sjöreserv medför.

I det följande kommer jag för enkelhetens skull att inbegripa under ut­

trycket sjötillägg jämväl sjötjänstbidrag och uppbördsersättning samt under

uttrycket sjötjänstgöring även tjänstgöring i sjöreserv.

Sjötillägg utgår endast under fredstjänstgöring, terminslön endast under

krigstjänstgöring, d. v. s. då krigsavlöningsreglementet äger tillämpning. Vid

beräkningen av terminslön för sjötjänstgöring som fullgöres under sist åsyf­

tad tid tages emellertid hänsyn till det sjötillägg som under fredstjänstgöring

utgår i motsvarande fall. Man har därav föranletts anse, att i sådant fall

terminslönen delvis motsvarar sjötillägget och att densamma därför till denna

del bör beskattas.

Av vad som anförts i den i ärendet upprättade promemorian framgår emel­

lertid, att terminslönen för sjötjänstgöring i vissa fall icke är högre än den

terminslön vederbörande skulle åtnjutit därest han tjänstgjort i land samt

att den i andra fall visserligen är högre men icke så mycket, att skillnaden

fullt täcker beloppet av det sjötillägg som skulle utgått därest tjänstgöringen

fullgjorts under fredstid. I dessa fall kan man icke med fog påstå att den

del av terminslönen, som vid beräkningen av denna ansetts motsvara sjö­

tillägg, helt utgör ersättning för det ökade ansvar och mera krävande arbete

som åtföljer tjänsten ombord. I den förra gruppen fall kan terminslönen

icke ens till någon del anses utgöra sådan ersättning, medan i de senare fallen

dylik ersättning kan anses föreligga endast i den mån terminslönen för sjö­

tjänstgöringen överskjuter den för tjänstgöring i land utgående.

Av det nu anförda synes följa, att terminslön för sjötjänstgöring bör vara

underkastad skatteplikt endast till den del densamma ej allenast motsvarar

sjötillägg utan även överstiger den terminslön som skulle hava utgått därest

den skattskyldige tjänstgjort i land. Regler rörande terminslönen i sist åsyf­

tade fall återfinnas under 6 § krigsavlöningsreglementet. De författnings­

ändringar som erfordras för genomförande av en dylik följdriktigare och

rättvisare beskattning av terminslönen för sjötjänstgöring torde, såsom av

.samtliga i ärendet hörda myndigheter framhållits, böra vidtagas i anvis­

ningarna lill 32 § kommunalskattelagen.

Med iakttagande av vad jag i det föregående anfört bar inom finansdeparte­

mentet upprättats förslag till dels

lag om ändring i vissa delar av kommunal

­

108

skattelagen den 28 september 1928 (nr 370),

dels ock

förordning angående

ändring i vissa delar av förordningen den 28 september 1928 (nr 373) örn stat­

lig inkomst- och förmögenhetsskatt.

Utöver vad förut omnämnts torde i fråga örn detaljerna i förslaget endast

behöva framhållas, att den föreslagna ändringen av punkt 2 i anvisningarna

till 31 § kommunalskattelagen endast är av redaktionell natur och huvud­

sakligen föranledes av att uttrycket »from stiftelse», som för närvarande före­

kommer däri, enligt förslaget helt utmönstras ur skattelagstiftningen, samt

att nu ifrågavarande författningsändringar ansetts böra träda i kraft den 1

januari 1943.

Föredraganden hemställer härefter, att förenämnda inom finansdeparte­

mentet upprättade författningsförslag måtte genom proposition föreläggas

riksdagen till antagande.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­

trädda hemställan förordnar Hans Maj:t Konungen, att till

riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till

detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Lennart Hammarskiöld

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

Kungl. May.ts proposition nr 134.

109

Bilaga A.

Förslag

till

lag om ändring i vissa delar av kommunalskattelagen den 28

september 1928 (nr 370).

Härigenom förordnas, att 5 § 1 morn., 19 §, 46 § 2 mom. och 53 § 1 mom.

samt anvisningarna till 31 och 53 §§ kommunalskattelagen1 den 28 september

1928 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives:

5 §•

1 mom.

Från skatteplikt till fastighetsskatt undantagas:

b)

staten samt kommun, församling eller annan menighet tillhöriga all­

männa platser, så ock begravningsplatser;

d) statens samt kommuns, församlings eller annan menighets byggnader

för allmän styrelse eller förvaltning ävensom för kultur- eller rättsvård, ord­

ning eller säkerhet, fattigvård, barnavård, sundhetsvård, religionsvård eller

undervisning;

e) byggnader, som tillhöra följande institutioner nämligen akademier, all­

männa undervisningsverk, sådana sammanslutningar av studerande vid rikets

universitet och högskolor, i vilka de studerande enligt gällande stadgar äro

skyldiga att vara medlemmar, sjömanshus, sjukvårdsinrättningar, vilkas

verksamhet ej bedrives i vinstsyfte, barmhärtighetsinrättningar samt sådana

stiftelser och föreningar, som avses i 53 § 1 mom. e), därest byggnaderna äro

avsedda för nämnda institutioners verksamhet såsom sådana, ävensom dylika

institutioner tillhöriga allmänna platser;

f) regementens,-------------tjänstgöring därstädes;

g) nykterhetsföreningars byggnader, därest byggnaderna äro avsedda för

nu nämnda föreningars verksamhet såsom sådana;

h) sammanslutningar eller —-------- fastighetens värde.

19 §.

(Här utesluten.)

46 §.

(Här utesluten.)

1 Senaste lydelse av 5 § 1 mom. se SFS 1957:518, av 46 § 2 mom. och anvisningarna till

31 § se SFS 1932:291, av 53 § 1 mom. se SFS 1938:368 samt av anvisningarna till 53 § se

SFS 1937:662.

Ilo

Kungl. Maj:ts proposition nr 134.

53 §.

1 mom.

Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så framt ej an­

nat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddelade på

grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och 73 §§ sägs:

c) landsting, kommuner, församlingar och andra menigheter ävensom

hushållningssällskap:

för inkomst av fastighet och av rörelse;

d) akademier, allmänna undervisningsverk, sådana sammanslutningar av

studerande vid rikets universitet och högskolor, i vilka de studerande en­

ligt gällande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar, sjömanshus, järn­

kontoret, så länge--------— olycksfall i arbete:

för inkomst av fastighet samt, vad angår allmän kassa, som åtnjutit in­

komst från lediga ecklesiastika sysslor, tillika för sådan inkomst;

e) kyrkor, sjukvårdsinrättningar, vilkas verksamhet ej bedrives i vinst­

syfte, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser, som utan begränsning till viss

familj, vissa familjer eller bestämda personer hava till huvudsakligt ända­

mål att främja vård och uppfostran av barn eller att lämna understöd för

beredande av undervisning eller utbildning eller att utöva hjälpverksamhet

bland behövande eller att främja vetenskaplig forskning, ävensom sådana

föreningar, som utan att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekono­

miska intressen huvudsakligen verka för ändamål av den i fråga örn stif­

telser här angivna art:

för inkomst av fastighet och av rörelse;

f) svenska aktiebolag------------- inbegripas under punkterna d) och e):

för all — ---------ort förvärvats;

g) utländska bolag:

för inkomst av här-------------eller rörelse.

Anvisningar

till 31 §.

1.

Med pension-------------eller omgifte.

2.

Såsom periodiskt understöd betraktas vad som uppbäres från stif­

telse, örn och i den mån det i de för stiftelsen gällande stadgar är föreskri­

vet, att stiftelsens intäkter skola för all framtid eller viss tid tillfalla vissa fa­

miljer eller bestämda personer. Vad som av annan juridisk person än oskift

dödsbo eljest utbetalas till skattskyldig är däremot hänförligt till periodiskt

understöd allenast i det fall, att den juridiska personen jämlikt 22, 25 eller

29 § är berättigad till avdrag i sådant hänseende.

till 53 §.

1.

Såsom bosatt-------------samma år.

2.

Verksamhet på------------- något tjänsteförhållande.

3.

Inkomst av------------ här bedrivits.

4.

Oskift dödsbo — -------- juridisk person.

5.

Bestämmelsen i —-------- m. m. sådant.

6.

Till pensionsanstalter —- — — hänföra till pensionsanstalter.

7.

Frågan örn skattskyldigheten för en stiftelse eller en förening skall

bedömas med hänsyn till det ändamål, som tillgodoses i den bedrivna verk­

samheten. En stiftelse eller en förening, som i sin verksamhet främjar flera

Kungl. Maj.ts proposition nr 134.

lil

ändamål, anses hänförlig under 1 mom. e), därest verksamheten huvud­

sakligen avser att tillgodose ändamål av sådan beskaffenhet, som i nämnda

stadgande omförmäles. Detta anses vara fallet, örn i verksamheten allenast

i ringa omfattning främjas ändamål av annan art.

8.

Delägare i------------- förvärvade vinst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1941.

Beträffande eftertaxering till kommunalskatt, som skolat utgöras enligt

kommunalskattelagen i dess hittillsvarande lydelse, skall denna fortfarande

äga tillämpning.

112

Kungl. Maj:ts proposition

nr

134.

Förslag

till

förordning angående ändring i vissa delar av förordningen

den 28 september 1928 (nr 373) om statlig inkomst- och

förmögenhetsskatt.

Härigenom förordnas, att 4, 7 och 10 §§, 12 § 1 morn., 15 § och 18 § 2

mom. förordningen1 den 28 september 1928 om statlig inkomst- och för­

mögenhetsskatt skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives:

4 §•

(Här utesluten.)

7 §•

Från skattskyldighet frikallas:

d) landsting, kommuner, församlingar och andra memigheter ävensom

hushållningssällskap:

för all inkomst;

e) akademier, allmänna undervisningsverk, sådana sammanslutningar av

studerande vid rikets universitet och högskolor, i vilka de studerande enligt

gällande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar, sjömanshus, järnkon­

toret, så länge------------ olycksfall i arbete:

för all inkomst;

f) kyrkor, sjukvårdsinrättningar, vilkas verksamhet ej bednves i vinst­

syfte, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser, som utan begränsning till viss

familj, vissa familjer eller bestämda personer hava till huvudsakligt ända­

mål att främja vård och uppfostran av barn eller att lämna understöd för

beredande av undervisning eller utbildning eller att utöva hjälpverksamhet

bland behövande eller att främja vetenskaplig forskning, ävensom sådana

föreningar, som utan att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekono­

miska intressen huvudsakligen verka för ändamål av den i fråga örn stif­

telser här angivna art:

för sådan inkomst, som ej härflutit av rörelse;

g) här ovan------------- avsedda ändamål;

h) svenska aktiebolag —--------ekonomiska föreningar;

i) här i riket-------------inkomst- och förmögenhetsskatt.

Att personer------------- samma paragraf.

10

§.

Värdesättning av-------------den yngstes ålder.

Andelar i ekonomiska föreningar, vilkas medlemmar vid avgång ur före­

ningen ej äga utbekomma högre belopp än den gjorda insatsen jämte vinst­

utdelning, skola upptagas till ett värde, motsvarande denna insats», eller,

1 Senaste lydelse av 4, 7 och 15 §§ samt 18 § 2 mom. se SFS 1988:369.

Kungl. Majlis proposition nr 134.

113

därest föreningens ekonomiska ställning därtill föranleder, till det lägre vär­

de, som andelen kan anses motsvara av föreningens förmögenhet.

Övrig lös egendom upptages till det värde, som den kan anses hava be­

tingat vid försäljning under normala förhållanden.

(Se vidare anvisningarna.)

12

§.

/

moni.

Skyldighet att erlägga skatt för förmögenhet åligger, såframt ej

annat föreskrives i särskilda bestämmelser, meddelade på grund av överens­

kommelse eller beslut, varom i 29 och 30 §§ sägs:

a) fysiska personer------------- utländsk ort;

b) föreningar och samfund-------------utländsk ort;

c) ekonomiska föreningar, vilkas medlemmar vid avgång ur föreningen

ej äga utbekomma högre belopp än den gjorda insatsen jämte vinstutdelning:

för deras vid beskattningsårets utgång här i riket eller å utländsk ort ned­

lagda förmögenhet, i den mån densamma överstiger summan av de insatser,

varmed föreningens medlemmar deltaga i föreningen;

d) fysiska personer, vilka ---------------i riket nedlagd.

Medlem av konungahuset —----------för förmögenhet.

För skattskyldiga--------------meddelade föreskrifter.

Hypoteksföreningar, bostadskreditföreningar och jordbrukets kreditkassor

äro frikallade från skattskyldighet för förmögenhet.

15 §.

Till grund för beräkningen av inkomst- och förmögenhetsskatt skall läg­

gas sammanlagda belppet av den skattskyldiges taxerade inkomst samt en

etthundradedel av hans och i förekommande fall hans omyndiga barns skatte­

pliktiga förmögenhet. Därest den skattskyldige är sådan ekonomisk förening,

som avses i 12 § 1 mom. c), skall dock till grund för skattens beräkning

läggas den taxerade inkomsten och en tvåhundradedel av den förmögenhet,

för vilken föreningen är skattskyldig. Är någon skattskyldig allenast för in­

komst eller allenast för förmögenhet, skall till grund för skattens beräkning

läggas inkomsten eller den del av förmögenheten som nyss är sagt.

Det sålunda--------— kronor, bortfaller.

18 g.

2

inom.

Bottenskattens grundbelopp utgöra:

b) för svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar, svenska för-

säkringsanstalter, som icke äro aktiebolag, sparbanker, Sveriges allmänna

hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, hypoteksförening-

ar. Svenska bostadskreditkassan, bostadskreditföreningar, Svenska skepps-

hypotekskassan, jordbrukets kreditkassor samt sådana utländska juridiska

personer, som ej beskattas enligt a) här ovan:

tio procent av det beskattningsbara beloppet;

c) för andra skattskyldiga----------- beskattningsbara beloppet.

Denna förordning träder i kraft den ! januari 1941.

Beträffande eftertaxering lill inkomst- och förmögenhetsskatt, som skola!

utgöras enligt förordningen örn statlig inkomst- och förmögenhetsskatt i dess

hittillsvarande lydelse, skall denna fortfarande äga tillämpning.

a

Hihnng till rik.s<ht<icns protokoll Hilt!. I sunil. Nr 1-31.