Prop. 1947:111

('angående ratificering av ändringar i stadgan för Internationella arbetsorganisa\xad tionen m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

1

Nr 111.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ratificering av

ändringar i stadgan för Internationella arbetsorganisa­ tionen m. m.; given Stockholms slott den 21 februari 19A 7.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över socialärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bi­ falla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande statsrådet hemställt.

GUSTAF.

Eije Mossberg.

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 21 februari 19M.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, ministern för utrikes ärendena

U

ndén, statsrå­

den

Wigforss, Möller, Sköld, Quensel, Gjöres, Danielson, Vougt,

M

yrdal

, S

träng

, E

ricsson

, M

ossberg

, W

eijne

.

Efter gemensam beredning med ministern för utrikes ärendena anmäler statsrådet Mossberg fråga angående ratificering av ändringar i stadgan för

Internationella arbetsorganisationen m. m. samt anför.

Genom sin anslutning till Nationernas förbund den 9 mars 1920 inträdde Sverige såsom medlem av Internationella arbetsorganisationen i Genéve. För närmare upplysningar om Internationella arbetsorganisationen och dess verksamhet må hänvisas till propositionen nr 361 till 1921 års riks­ dag ävensom till den av delegationen för det internationella socialpolitiska samarbetet på Kungl. Maj:ts uppdrag under åren 1928—1940 utgivna publi-

Bihang till riksdagens protokoll t!)A7. 1 sand. Nr III.

\

kationsserien »Internationella arbetsorganisationen», särskilt »I. Allmän

del».

Enligt artikel 3 i arbetsorganisationens stadga skola allmänna samman­

träden hållas vid behov, dock minst en gång varje år. Sverige har varit

representerat vid Internationella arbetsorganisationens samtliga hittills

hållna allmänna sammanträden.

För förhandlingar och beslut vid arbetskonferensens år 1945 hållna tjugo­

sjunde sammanträde ha redogörelser lämnats i propositionerna nr 58 och

208 till 1946 års riksdag.

Under år 1946 avhöll Internationella arbetskonferensen två sammanträ­

den, det tjugoåttonde och det tjugonionde, av vilka det förstnämnda var

särskilt ägnat åt behandlingen av sjömanssociala frågor; en redogörelse för

de vid detta sammanträde fattade besluten kommer att i annat samman­

hang föreläggas riksdagen.

Internationella arbetskonferensens tjugonionde sammanträde hölls i Mont­

real, Canada. I sammanträdet deltogo representanter för 46 medlemssta­

ter, av vilka 35 sänt fullständiga delegationer, d. v. s. två regeringsombud

samt ett ombud från vardera av arbetare- och arbetsgivaresidorna. Sverige

deltog i sammanträdet med en fullständig delegation.1

Dagordningen för detta konferenssammanträde omfattade följande över-

läggningsämnen.

I. Direktörens för Internationella arbetsbyrån rapport (med särskilt be­

aktande av efterkrigstidens sysselsättningsproblem).

II. Revision av Internationella arbetsorganisationens stadga ävensom

vissa därmed sammanhängande spörsmål.

III. Åtgärder till skydd för barn och unga arbetare:

a) Läkarundersökning av unga arbetare för utrönande av deras lämp­

lighet för arbete (andra behandling);

b) Begränsning av barns och minderårigas nattarbete i icke-industriell

verksamhet (andra behandling).

IV. Socialpolitisk minimistandard i icke-självständiga områden — bestäm­

melser ägnade att intagas i en internationell konvention (första behandling).

V. Rapporter angående tillämpningen av konventioner i enlighet med

artikel 22 av Internationella arbetsorganisationens stadga. i

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

i Genom Kungl. Maj:ts beslut den 16 augusti 1946 hade att deltaga i konferensen från

svensk sida utsetts:

såsom regeringsombud. generaldirektören Wilhelm Björck och socialrådet Sture Thorsson;

såsom arbetareombud andre ordföranden i landsorganisationen i Sverige Gunnar Andersson

med tjänstemannen hos nämnda organisation, redaktören Yngve Möller och direktören

i

tjänstemännens centralorganisation, ledamoten av riksdagens första kammare Valter Åman

som experter; samt

såsom arbetsgivareombud vice verkställande direktören i svenska arbetsgivareföreningen

Bertil Kugelberg med direktörsassistenten hos nämnda förening Alvar Odholm som expert.

Gunnar Andersson insjuknade den 1 oktober 1946 och blev därigenom förhindrad att

deltaga i sammanträdets fortsatta förhandlingar; han avled i Montreal den 19 samma månad.

3

Därjämte hade konferensen att, i enlighet med de 1945 beslutade änd­

ringarna i organisationens stadga, fastställa budget för organisationen, av­

seende år 1947.

Beträffande vissa av de vid ifrågavarande konferens fattade besluten har

jag för avsikt att sedermera hemställa om att för årets riksdag må fram­

läggas proposition med anhållan om riksdagens yttrande. De under punkt

II på dagordningen fattade besluten äro emellertid av så brådskande natur

och så speciell karaktär, att jag har ansett mig böra påkalla, att i en sär­

skild proposition riksdagens samtycke till ratificering redan nu inhämtas.

Jag åsyftar härvid dels en vid konferenssammanträdet enhälligt antagen

»Akt av år 1946 angående ändringar i Internationella arbetsorganisationens

stadga», dels ock konvention (nr 80) angående partiell revision av de kon­

ventioner, som antagits av Internationella arbetsorganisationens allmänna

konferens vid dess tjugoåtta första sammanträden, i vilken föreskrift med­

delas rörande det framtida fullgörandet av vissa kansligöromål, som enligt

nämnda konvention ålegat Nationernas förbunds generalsekreterare, och

vilken vidare innehåller vissa ändrade bestämmelser, föranledda av Natio­

nernas förbunds upplösning och vidtagna ändringar i Internationella ar­

betsorganisationens stadga.

Båda nu angivna beslut, av vilka det förstnämnda innebär en genom­

gripande omredigering av ävensom vissa tillägg till Internationella arbets­

organisationens nu gällande stadga, betingas i avsevärd utsträckning av

upplösningen av Nationernas förbund och den fasta mellanfolkliga dom­

stolen, varom beslut fattats den 18 april 1946, frigörandet av arbetsorga­

nisationens stadga från det formella sambandet med fredsfördraget i Ver­

sailles samt upprättandet av Förenta Nationerna. Det må erinras om att

revisionsförfarandet påbörjades redan å konferensens tjugosjunde samman­

träde år 1945 med anledning av Nationernas förbunds förutsedda upplös­

ning. De då antagna ändringarna, vilka voro av speciellt brådskande natur

och vilka underställdes 1946 års riksdag i proposition nr 58, ha numera

ratificerats i sådan utsträckning att de trätt i kraft.

I detta sammanhang har jag jämväl — ehuru någon riksdagens åtgärd

därav icke påkallas — ansett mig böra bringa till riksdagens kännedom en

mellan Förenta Nationerna och Internationella arbetsorganisationen träf­

fad överenskommelse angående viss samverkan i bland annat administra­

tivt och budgetärt avseende.

Texterna till förenämnda akt, konvention och överenskommelse torde i

svensk översättning få biläggas denna proposition. I fråga om akten

3

i*n

gående ändringar i Internationella arbetsorganisationens stadga bar i öWn

ensstämmelse med den form, vari akten tillställts medlemsstaterna fqr;jrafjr,

ficering, gällande text återgivits jämsides med den nu föreslagna ophijiw?

sivering av ändringar och tillägg allenast skett i den nya texten.

/

i:gnv()

nlodnomtT)

Kunc/I. Maj:ts proposition nr 111.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

Jag övergår härefter till att i korthet redogöra för de av konferensen an­

tagna stadgeändringarnas innebörd. Inledningsvis vill jag anmärka, att

såsom bilaga till stadgan fogats den s. k. Philadelphiadeklarationen an­

gående Internationella arbetsorganisationens mål och uppgifter. Uttryck­

lig hänvisning till densamma har inryckts i artikel 1. Härigenom har den

tidigare avdelning II av stadgan kunnat helt utgå. Likaledes ha de icke

längre aktuella övergångsbestämmelserna (artiklarna 38—40) uteslutits.

Vad beträffar de ändringar, som föranletts av upplösningen av Nationer­

nas förbund och tillkomsten av en ny allmän organisation för mellanfolk-

ligt samarbete, Förenta Nationerna, må nämnas att vissa jämkningar skett

i inledningen. I denna har nu jämväl upptagits den tidigare i avdelning II

angivna principen om lika lön för arbete av samma värde.

Till nu åsyftade delar av stadgan höra vidare ändringar av artiklarna 5,

6 och 7, i vilka föreskrives, att konferensen normalt sammanträder å den

plats, som av styrelsen bestämmes, att beslut om flyttning av arbetsbyråns

säte fattas av konferensen samt att styrelsen hädanefter har att utse de

medlemmar, som äro att anse såsom de i industriellt hänseende mest be­

tydande. Generalsekreterarens i Nationernas förbund befattning med av

Internationella arbetsorganisationen beslutade konventioner och rekom­

mendationer övertages av generaldirektören för Internationella arbetsbyrån

(artiklarna 20—21), varvid emellertid föreskrivits att ett av de två officiella

exemplaren av varje av Internationella arbetskonferensen antagen konven­

tion och rekommendation skall deponeras hos Förenta Nationernas general­

sekreterare samt varje ratifikation av en sådan konvention delgivas Förenta

Nationernas generalsekreterare för registrering i enlighet med bestämmel­

sen i artikel 102 av Förenta Nationernas stadga.

Till samma kategori av ändringar äro ävenledes att hänföra de som avse

utbyte av den fasta mellanfolkliga domstolen mot den nyinrättade inter­

nationella domstolen (artiklarna 29, 31—34) samt de nya bestämmelserna

om Internationella arbetsorganisationens rättskapacitet ävensom organisa­

tionens privilegier och immuniteter inom medlemsstaternas områden (ar­

tiklarna 39 och 40). I sistnämnda hänseenden beslöt konferensen vidare

att till arbetsbyråns styrelse för ytterligare övervägande i samråd med

Förenta Nationerna och andra organ hänskjuta ett förslag till en speciell

konvention, vilket är avsett att föreläggas arbetskonferensen vid dess näst­

kommande sammanträde.

I detta sammanhang må även framhållas dels att ett icke ringa antal

artiklar måst undergå formell jämkning med anledning av beslutet, att

arbetsbyråns chef skall benämnas generaldirektör i stället för direktör, dels

att jämväl viss ändring vidtagits i en av de artiklar, som erhöll ny lydelse

genom beslut vid arbetskonferensens tjugosjunde sammanträde år 1945.

Övriga vid konferensen beslutade ändringar avse att med ledning av de

erfarenheter, som vunnits under det kvartssekel Internationella arbetsorga­

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

a

nisationen varit i verksamhet, möjliggöra för organisationen att fullfölja sina uppgifter med ökad effektivitet. Ett flertal av dessa stadgeändringar innebära allenast ett officiellt fastslående av den praxis som utvecklats sedan organisationens tillkomst.

De i sakligt avseende mest betydelsefulla av de nya bestämmelserna hän­ föra sig till medlemsstaternas skyldigheter i anledning av arbetskonferen- sens beslut. Härutinnan har man eftersträvat att främja en allmännare ratifikation och tillämpning av den sociala minimistandard, som fastslagits i internationella arbetskonventioner, och att uppmuntra till ett allmännare genomförande av de rekommendationer, som beslutats av arbetskonferen- sen. Beträffande konventionerna föreskrives sålunda i artikel 19 moment 5 c), att varje medlem skall underrätta Internationella arbetsbyråns general­ direktör om de åtgärder, som vidtagits för att underställa konventionen vederbörlig myndighet (i vårt land riksdagen) samt om av densamma vid­ tagna åtgärder. Vidare föreskrives i samma artikels moment 5 e), att med­ lem som icke ratificerat viss konvention tid efter annan har att till Inter­ nationella arbetsbyråns generaldirektör avgiva redogörelse för såväl lag­ stiftning och praxis med avseende å de i konventionen behandlade frågorna som den omfattning, i vilken konventionens bestämmelser genomförts eller avses alt genomföras genom lagstiftning, administrativa åtgärder, kollek­ tivavtal eller annorledes, med angivande tillika av de omständigheter, som förhindra eller fördröja ratificeringen av konventionen. Motsvarande före­ skrifter meddelas i fråga om rekommendationer (artikel 19 moment 6), med tillägg, att redovisning skall lämnas även för sådana jämkningar i rekom­ mendationer som befunnits eller må befinnas erforderliga vid antagande eller tillämpning av desamma. Uppenbarligen avses härigenom att uppnå vidsträcktare kontrollmöjligheter med avseende å genomförandet av arbets- konferens beslut, varjämte förutsättningar skapats för ratifikation av kon­ ventioner under andra villkor än för närvarande.

Betydande arbete har nedlagts på att reglera hithörande förhållanden beträffande förbundsstater (artikel 19 moment 7), och vidare ha detaljerade föreskrifter lämnats rörande konventionstillämpningen på utanför moder­ landet belägna områden (artikel 35).

Vid denna summariska redovisning av de föreliggande stadgeändringar­ nas huvudsakliga innebörd må slutligen uppmärksamheten riktas å bestäm-

nelsen i artikel 9 momenten 4 och 5, vari uttryckligen fastslås den ute­ slutande internationella karaktären av personalens uppgifter, samt i artikel 12. som principiellt reglerar Internationella arbetsorganisationens sam­ arbete med andra internationella organisationer.

Vidkommande den i det föregående nämnda konventionen nr 80 innebär denna allenast en formell revision av de enligt tidigare gällande bestäm­ melser avfattade konventionerna. Någon särskild kommentar lärer icke vara erforderlig.

(5

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

Vad slutligen beträffar den tidigare berörda överenskommelsen mellan

Förenta Nationerna och Internationella arbetsorganisationen har denna —

sedan ett förslag därtill utarbetats av en av arbetsorganisationen utsedd

särskild förhandlingsdelegation och Förenta Nationernas ekonomiska och

sociala råds kommitté för förhandlingar med de fackorgan, som skola an­

knytas till Förenta Nationerna i överensstämmelse med stadgans artikel 63

— enhälligt antagits av Internationella arbetskonferensen den 2 oktober

1946 samt därefter den 14 december samma år godkänts av Förenta Natio­

nernas generalförsamling och den 19 december 1946 vederbörligen under­

tecknats, varefter den är gällande i förefintligt skick. Med hänsyn härtill

påkallar överenskommelsen, såsom inledningsvis framhållits, icke nu någon

åtgärd från svensk sida.

Genom den träffade överenskommelsen erkänner Förenta Nationerna

Internationella arbetsorganisationen som ett »fackorgan» med åliggande att

vidtaga de åtgärder, som äro ägnade att jämlikt dess stadga främja full­

görandet av däri angivna uppgifter. Därmed har arbetsorganisationen, så­

som den enda av de mellanstatliga organisationer som upprättades efter

det första världskrigets slut, infogats i Förenta Nationernas nya system

för fred och mellanfolkligt samarbete. Arbetsorganisationen bibehåller i

stort sett sin ställning såsom självständig institution men har. i syfte att

främja de gemensamma målen och nå möjligast effektiva och rationella

samarbete, i vissa hänseenden gjort medgivanden, genom vilka organisa­

tionens självbestämningsrätt i någon mån begränsas.

Sålunda innebär överenskommelsen (artikel X) att, med hänsyn till önsk­

värdheten av att fackorganens säte förlägges till Förenta Nationernas per­

manenta säte och de fördelar, som äro förenade med en dylik förläggning,

Internationella arbetsorganisationen åtager sig att samråda med Förenta

Nationerna, innan den fattar något beslut rörande förläggning av sitt per­

manenta säte; även då det gäller de regionala kontor och korrespondent­

byråer, som Internationella arbetsbyrån må komma att upprätta, fastslås

att de såvitt möjligt skola nära anknytas till Förenta Nationernas motsva­

rande organ. Vidare erkänner arbetsorganisationen önskvärdheten av att

åstadkomma en nära budgetär och finansiell anknytning till Förenta Natio­

nerna, i syfte att Förenta Nationernas och de anknutna fackorganens för­

valtning må kunna genomföras på möjligast effektiva och ekonomiska sätt

samt största möjliga samverkan och enhetlighet härutinnan uppnås. I detta

syfte skola Förenta Nationerna och Internationella arbetsorganisationen

överväga önskvärdheten av åtgärder för infogandet av arbetsorganisatio­

nens budget i Förenta Nationernas allmänna budget och senare eventuellt

sluta ett tilläggsavtal med närmare bestämmelser härom. I överenskom­

melsen bestämmes vidare, att Internationella arbetsorganisationen skall

samråda med Förenta Nationerna vid budgetarbetet samt att Förenta Natio­

nernas generalförsamling äger att granska arbetsorganisationens budget­

förslag ävensom att beträffande dess olika punkter avgiva yttranden och

förslag.

Bland överenskommelsens övriga artiklar må särskilt nämnas bestäm­

melser om viss ömsesidig representationsrätt och rätt att framlägga förslag

till överläggningsämnen, om åtagande av arbetsorganisationen att överväga

av Förenta Nationerna gjorda framställningar, om utbyte av informationer

och dokument, om arbetsorganisationens biträde åt säkerhetsrådet vid ge­

nomförandet av dess beslut beträffande upprätthållandet och återställandet

av internationell säkerhet, om fastställandet av gemensamma normer för

den internationella personalens anställningsvillkor, och om största möjliga

administrativa, statistiska och tekniska samverkan med särskilt beaktande

av önskvärdheten att undvika dubbelarbete.

Delegationen för det internationella socialpolitiska samarbetet har i in­

fordrat yttrande i ärendet uttalat, att den finner de vidtagna ändringarna

välbetänkta och ägnade att effektivisera organisationens arbete. Vad sär­

skilt anginge den utvidgade rapporteringsskyldigheten rörande konventioner

och rekommendationer innebure denna utan tvivel ett väsentligt ökat ar­

bete för vårt lands statsdepartement och myndigheter. Häremot måste

emellertid vägas den fördel, som läge däri, att förutsättningar skapades för

en snar revision av alltför detaljerade och osmidiga föreskrifter i antagna

konventioner. Såmedelst torde uppnås, att ratificering kunde ske i vid­

sträcktare omfattning än hittills varit möjligt. Delegationen tvekade därför

icke att tillråda, att den föreliggande akten av vårt land ratificerades.

Enahanda uttalande har delegationen ansett sig böra göra i fråga om

konventionen nr 80.

För ikraftträdandet av de beslutade ändringarna i Internationella arbets­

organisationens stadga kräves, att akten ratificerats eller godkänts av två

tredjedelar av organisationens medlemmar, däribland fem av de åtta med­

lemmar, vilka såsom de i internationellt hänseende mest betydande inneha

permanent plats i arbetsbyråns styrelse.

Under åberopande av den lämnade redogörelsen och då det synes ange­

läget, att såväl de ifrågavarande ändringarna i Internationella arbetsorga­

nisationens stadga som den beslutade konventionen (nr 80) av år 1946 an­

gående revision av slutartiklarna snarast träda i kraft, får jag hemställa,

att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen

alt samtycka till att följande vid Internationella arbets-

konferensens tjugonionde sammanträde fattade beslut må

av Kungl. Maj:t för Sveriges del ratificeras, nämligen

dels akt av år 1946 angående ändringar i Internationella

arbetsorganisationens stadga.

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

7

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

dels ock konvention (nr 80) angående partiell revision av de konventioner, som antagits av Internationella arbetsorga­ nisationens allmänna konferens vid dess tjugoåtta första sammanträden, i vilken föreskrift meddelas rörande det fram­ tida fullgörandet av vissa kansligöromål, som enligt nämnda konventioner ålegat Nationernas förbunds generalsekreterare, och vilken vidare innehåller vissa ändrade bestämmelser, för­ anledda av Nationernas förbunds upplösning och vidtagna ändringar i Internationella arbetsorganisationens stadga.

Med bifall till denna av statsrådets övriga leda­ möter biträdda hemställan förordnar Hans Maj:t Konungen, att proposition, av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Gösta Kahm.

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

9

Bilaga.

Akt av år 1946 angående ändringar i Internationella arbets­

organisationens stadga.

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats till Montreal och där samlats den 19 september 1946 till sitt tjugonionde sam­ manträde

samt beslutat antaga vissa ändringar i Internationella arbetsorganisatio nens stadga, en fråga, som innefattas i andra punkten på sammanträdets dagordning, antager denna den nionde dagen i oktober månad år 1946 följande akt, som innehåller ändringar i Internationella arbetsorganisationens stadga och som skall benämnas »Akt av år 1946 angående ändringar i Internationella arbetsorganisationens stadga»:

Artikel 1

Från och med den dag, då denna akt träder i kraft, skall Internationella arbetsorganisationens stadga, vars nu gällande text finnes angiven i första spalten av bilagan till akten, hava den ändrade lydelse, som framgår av andra spalten i nämnda bilaga.

Artikel 2

Två exemplar av denna akt skola undertecknas av konferensens ordförande och Internationella arbetsbyråns generaldirektör och skola därmed vara autentiska. Av dessa exemplar skall ett deponeras i Internationella arbets­ byråns arkiv och det andra översändas till Förenta Nationernas general­ sekreterare för registrering jämlikt artikel 102 av Förenta Nationernas stadga. Generaldirektören har att tillställa envar av Internationella arbetsorganisa­ tionens medlemmar bestyrkt avskrift av akten.

Artikel 3

1. De formella ratifikationerna eller godkännandena av denna akt skola översändas till Internationella arbetsbyråns generaldirektör, som har att därom lämna meddelande till organisationens medlemmar.

2. Denna akt skall träda i kraft jämlikt bestämmelserna i artikel 36 av Internationella arbetsorganisationens stadga.

3. Då denna akt trätt i kraft, har Internationella arbetsbyråns general­ direktör att därom underrätta Internationella arbetsorganisationens medlems­ stater, Förenta Nationernas generalsekreterare samt alla stater, som under­ tecknat Förenta Nationernas stadga.

Kung!. Maj:ts proposition nr 111.

BILAGA

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATIONENS STADGA

Den 9 oktober 1946 gällande text

Avdelning I

Arbetsorganisation

Då nationernas förbund har till ändamål att åvägabringa allmän fred och då en sådan fred blott kan fotas på grundvalen av social rättvisa;

då arbetsförhållanden äro rådande, som för ett stort antal människor in­ nebära orättvisa, armod och umbä­ randen, varav ett missnöje alstras, som hotar freden och samförståndet i världen, och då det är en trängan­ de nödvändighet att förbättra dessa förhållanden, exempelvis genom reg­ lering av arbetstiden, fastställande av maximiarbetsdag och maximiarbets- vecka, reglering av arbetsmarknaden, bekämpande av arbetslösheten, ga­ ranterande av en för livsuppehället tillräcklig lön, arbetarnas skyddande mot yrkes- och andra sjukdomar samt olycksfall i arbete, barn-, ung­ doms- och kvinnoskydd, ålderdoms- och invaliditetsförsäkring, skyddande av i utlandet sysselsatta arbetares in­ tressen, den fackliga föreningsrättens erkännande, organiserande av yrkes- ocli teknisk undervisning samt andra liknande åtgärder;

då underlåtenhet från en nations sida att införa verkligt människovär­ diga arbetsvillkor utgör ett hinder för de övriga nationernas ansträngningar att förbättra arbetarnas lott i egna länder;

hava de höga fördragsslutande par­ terna, därtill föranledda såväl av känslan för rättvisa och humanitet som av önskan att skapa en varaktig världsfred, godkänt följande stadga

Ändrad text1

Inledning

Då en allmän och varaktig fred endast kan åvägabringas, om den grundas på social rättvisa;

då arbetsförhållanden äro rådande, som för ett stort antal människor innebära orättvisa, armod och um­ bäranden, varav ett missnöje alstras, som hotar freden och samförståndet i världen, och då det är en trängande nödvändighet att förbättra dessa för­ hållanden, exempelvis genom regle­ ring av arbetstiden, fastställande av maximiarbetsdag och maximiarbets- vecka, reglering av arbetsmarknaden, bekämpande av arbetslösheten, ga­ ranterande av en för livsuppehället tillräcklig lön, arbetarnas skyddande mot yrkes- och andra sjukdomar samt olycksfall i arbete, skydd för barn, ungdom och kvinnor, ålder­ doms- och invaliditetsförsäkring, skyddande av i utlandet sysselsatta arbetares intressen, erkännande av principen om lika lön för arbete av samma värde, den fackliga förenings­ rättens erkännande, organiserande av yrkes- och teknisk undervisning samt andra liknande åtgärder;

då underlåtenhet från en nations sida att införa verkligt människovär­ diga arbetsvillkor utgör ett hinder för andra nationers ansträngningar att förbättra arbetarnas lott i egna länder;

1 I samband med utarbetandet av före­ liggande översättning ha vissa smärre änd­ ringar av redaktionell art vidtagits i tidigare svensk översättning av nu icke ändrade delar av stadgan.

Kungl. Maj:ts proposition nr il t.

11

för Internationella arbetsorganisa­

tionen :

Den 9 oktober 1946 gällande text

Kapitel I — Organisation

Artikel 1

1. En permanent organisation skall

inrättas med uppdrag att arbeta för

förverkligande av det i inledningen

utvecklade programmet.

2. Medlemmar av Internationella

arbetsorganisationen skola vara de

stater, som den 1 november 1945

voro medlemmar av organisationen,

ävensom samtliga övriga stater, vilka

i enlighet med bestämmelserna i

punkterna 3 och 4 av denna artikel

må komma att vinna medlemskap i

densamma.

3. De ursprungliga medlemmarna

av Förenta Nationerna ävensom en­

var stat, som genom beslut av gene­

ralförsamlingen vinner medlemskap i

Förenta Nationerna enligt bestämmel­

serna i Förenta Nationernas stadga,

kunna förvärva medlemskap i Inter­

nationella arbetsorganisationen ge­

nom att meddela Internationella ar-

betsbyråns direktör sitt formella er­

kännande av de i Internationella ar­

betsorganisationens stadga angivna

förpliktelserna.

4. Internationella arbetsorganisa­

tionens allmänna konferens äger jäm­

väl antaga medlemmar i organisatio­

nen efter omröstning med bifall av

minst två tredjedelar av de vid sam-

hava de höga fördragsslutande par­

terna, därtill föranledda såväl av

känslan för rättvisa och humanitet

som av önskan att skapa en varaktig

världsfred, och i avsikt att uppnå de

i denna inledning angivna målen

godkänt följande stadga för Interna­

tionella arbetsorganisationen:

Ändrad text

Kapitel I — Organisation

Artikel l

1. En permanent organisation in­

rättas med uppdrag att arbeta för för­

verkligandet av det program, som ut­

vecklats i inledningen till denna stad­

ga samt i den deklaration angående

Internationella arbetsorganisationens

mål och uppgifter, som den 10 maj

1944 antagits i Philadelphia och vars

text såsom bilaga finnes fogad vid

denna stadga.

2. Medlemmar av Internationella

arbetsorganisationen skola vara de

stater, som den 1 november 1945 voro

medlemmar av organisationen, även­

som samtliga övriga stater, vilka må

komma att vinna medlemskap i en­

lighet med bestämmelserna i momen­

ten 3 och 4 av denna artikel.

3. De ursprungliga medlemmarna

av Förenta Nationerna ävensom en

var stat, som genom beslut av gene­

ralförsamlingen vinner medlemskap

i Förenta Nationerna enligt bestäm­

melserna i Förenta Nationernas stad­

ga, kunna förvärva medlemskap i In­

ternationella arbetsorganisationen ge­

nom att meddela Internationella ar-

betsbyråns generaldirektör sitt for­

mella erkännande av de i Internatio­

nella arbetsorganisationens stadga an­

givna förpliktelserna.

4. Internationella arbetsorganisa­

tionens allmänna konferens äger jäm­

väl antaga medlemmar i organisatio­

nen efter omröstning med bifall av

minst två tredjedelar av de vid sam­

12

Kungl. Maj:ts proposition nr tit.

manträdet närvarande ombuden, där­

ibland två tredjedelar av de närva­

rande och i omröstningen deltagande

regeringsombuden. På sådant sätt

vunnet medlemskap skall träda i

kraft, så snart den nya medlemssta­

tens regering meddelat Internationel­

la arbetsbyråns direktör sitt formella

erkännande av de i organisationens

stadga angivna förpliktelserna.

5. Medlem av Internationella ar­

betsorganisationen må icke utträda

ur organisationen utan att hava i för­

väg för direktören för Internationella

arbetsbyrån givit denna sin avsikt

till känna. Sådan uppsägning av

medlemskapet skall tråda i kraft två

år efter den dag, då direktören mot­

tagit densamma, under förutsättning

dock, att medlemmen vid nämnda tid

fullgjort alla ur medlemskapet här­

rörande finansiella förpliktelser. Då

en medlem ratificerat en internatio­

nell arbetskonvention, skall utträde

ur organisationen icke påverka den

fortsatta giltigheten av alla ur kon­

ventionen härrörande förpliktelser

under den period, som förutsatts i

densamma.

6. Därest en stat upphört att vara

medlem av organisationen, regleras

dess återinträde såsom medlem ge­

nom bestämmelserna i punkt 3 eller

4 av denna artikel.

Artikel 2

Den permanenta organisationen

skall omfatta:

1. en allmän konferens av repre­

sentanter för medlemmarna;

2. en internationell arbetsbyrå un­

der ledning av en styrelse, varom

stadgas i Artikel 7.

Artikel 3

1. Allmänna konferensen av repre­

sentanter för medlemmarna skall

Den 9 oktober 1946 gällande text

manträdet närvarande ombuden, där­

ibland två tredjedelar av de närva­

rande och i omröstningen deltagande

regeringsombuden. På sådant sätt

vunnet medlemskap skall träda i

kraft, så snart den nya medlemssta­

tens regering meddelat Internationel­

la arbetsbyråns generaldirektör sitt

formella erkännande av de i organi­

sationens stadga angivna förpliktel­

serna.

5. Medlem av Internationella ar­

betsorganisationen må icke utträda

ur organisationen utan att hava i för­

väg för generaldirektören för Inter­

nationella arbetsbyrån givit denna sin

avsikt till känna. Sådan uppsägning

av medlemskapet skall träda i kraft

två år efter den dag, då generaldirek­

tören mottagit densamma, under för­

utsättning dock, att medlemmen vid

nämnda tid fullgjort alla ur medlem­

skapet härrörande finansiella förplik­

telser. Då en medlem ratificerat en

internationell arbetskonvention, skall

utträde ur organisationen icke påver­

ka den fortsatta giltigheten av alla

ur konventionen härrörande förplik­

telser under den period, som förut­

satts i densamma.

6. Därest en stat upphört att vara

medlem av organisationen, regleras

dess återinträde såsom medlem ge­

nom bestämmelserna i moment 3 el­

ler 4 av denna artikel.

Artikel 2

Den permanenta organisationen

skall omfatta:

a) en allmän konferens av repre­

sentanter för medlemmarna;

b) en styrelse sammansatt på sätt

angives i artikel 7;

c) en internationell arbetsbyrå un­

der ledning av styrelsen.

Artikel 3

1. Allmänna konferensen av repre­

sentanter för medlemmarna skall

Ändrad text

Kunyl. Maj:ts proposition nr 111.

13

sammanträda vid behov, dock minst

en gång varje år. Den skall bestå av

fyra ombud för var och en av med­

lemmarna, av vilka ombud två skola

företräda regeringen och de två öv­

riga resp. arbetsgivarna och arbe­

tarna.

2. Varje ombud må åtföljas av ex­

perter till ett antal av högst två för

vart och ett å dagordningen för sam­

manträdet upptaget ärende. Äro frå­

gor, som särskilt beröra kvinnorna

föremål för överläggning å konferen­

sen, skall minst en av de till exper­

ter utsedda personerna vara kvinna. 3 4 5

Den 9 oktober 1946 gällande text

3. Medlemmarna förbinda sig att

utse de ombud och experter, som icke

utsändas av regeringen, i samförstånd

med de mest representativa fackliga

sammanslutningarna av arbetsgivare

och arbetare inom resp. länder, för

så vilt sådana sammanslutningar fin­

nas.

4. Experter må icke yttra sig utom

efter begäran av det ombud, som de

biträda, och med konferensordföran­

dens särskilda medgivande; de äro

icke röstberättigade.

5. Ombud kan genom skrivelse till

ordföranden förordna en av de ho­

nom åtföljande experterna till supp-

eant för sig, och äger sådan supp-

sammanträda vid behov, dock minst

en gång varje år. Den skall bestå av

fyra ombud för var och en av med­

lemmarna, av vilka ombud två skola

företräda regeringen och de två öv­

riga respektive arbetsgivarna och ar­

betarna.

2. Varje ombud må åtföljas av ex­

perter till ett antal av högst två för

vart och ett å dagordningen för sam­

manträdet upptaget ärende. Äro frå­

gor, som särskilt beröra kvinnorna,

föremål för överläggning å konferen­

sen, skall minst en av de till exper­

ter utsedda personerna vara kvinna.

3. Medlem, som är ansvarig för ett

utanför moderlandet beläget områdes

internationella förbindelser, må så­

som ytterligare experter till vart och

ett av sina ombud utse:

a) personer, som den utser såsom

representanter för sådant område be­

träffande vissa frågor, vilka falla un­

der områdets självstyrelserätt; och

b) personer, som den utser att va­

ra rådgivare åt dess ombud med av­

seende å frågor rörande icke-själv-

styrande områden.

4. Då ett område är ställt under

två eller flera medlemmars gemen­

samma överhöghet, kunna särskilda

personer utses att biträda dessa med­

lemmars ombud.

5. Medlemmarna förbinda sig att

utse de ombud och experter, som icke

representera regeringen, i samför­

stånd med de mest representativa

fackliga sammanslutningarna av ar­

betsgivare och arbetare inom respek­

tive länder, för så vitt sådana sam­

manslutningar finnas.

6. Experter må yttra sig endast ef­

ter framställning av det ombud, som

de biträda, och med konferensord­

förandens särskilda medgivande; de

äro icke röstberättigade.

7. Omlmd kan genom skrivelse till

ordföranden förordna en av de ho­

nom åtföljande experterna till supp­

leant för sig, och äger sådan supp­

Ändrad text

14

Kungl. Maj:ts proposition nr ill.

leant deltaga i överläggningar och

omröstningar.

6. Ombudens och experternas namn

skola uppgivas hos Internationella ar-

betsbyrån genom vederbörande med­

lems regering.

7. Ombudens och experternas full­

makter skola prövas av konferensen,

som med två tredjedelar av de av

närvarande ombud avgivna röster

äger vägra godkänna ombud eller ex­

pert, som efter konferensens mening

icke är utsedd i enlighet med bestäm­

melserna i denna artikel.

Artikel 4

1. Varje ombud äger rätt att rösta

individuellt i alla frågor, som varit

föremål för konferensens överlägg­

ningar.

2. För den händelse att någon av

medlemmarna icke utsett det ena av

de ombud, som icke representerar re­

geringen, äger det andra ombudet,

som icke representerar regeringen, att

deltaga i överläggningarna men icke

i omröstningarna.

3. För den händelse konferensen i

kraft av den befogenhet, som tillkom­

mer densamma jämlikt Artikel 3, väg­

rat erkänna ett av någon medlems

ombud, skola bestämmelserna i den­

na artikel äga tillämpning, som om

ifrågavarande ombud icke vore ut­

sett.

Artikel 5

Konferensen skall sammanträda å

den plats, där nationernas förbund

har sitt säte eller å annan plats, som

av konferensen vid ett föregående

sammanträde kan hava bestämts med

en majoritet av två tredjedelar av de

av närvarande ombud avgivna röster.

Artikel 6

Internationella arbetsbyrån skall

upprättas å den plats, där nationer-

Den 9 oktober 1946 gällande text

leant deltaga i överläggningar och

omröstningar.

8. Ombudens och experternas

namn skola av vederbörande med­

lems regering meddelas Internationel­

la arbetsbyrån.

9. Ombudens och experternas full­

makter skola prövas av konferensen,

vilken med två tredjedelar av de av

närvarande ombud avgivna röster

äger vägra godkänna ombud eller ex­

pert, som efter konferensens mening

icke är utsedd i enlighet med bestäm­

melserna i denna artikel.

Artikel 4

1. Varje ombud äger rätt att rösta

individuellt i alla frågor, som hand­

läggas av konferensen.

2. För den händelse att någon av

medlemmarna icke utsett det ena av

de ombud, som icke representerar

regeringen, äger det andra ombudet,

som icke representerar regeringen,

att deltaga i överläggningarna men

icke i omröstningarna.

3. För den händelse konferensen i

kraft av den befogenhet, som tillkom­

mer densamma jämlikt artikel 3,

skulle vägra erkänna ett av någon

medlems ombud, skola bestämmel­

serna i denna artikel äga tillämpning,

som om ifrågavarande ombud icke

vore utsett.

Artikel 5

Konferensen sammanträder å den

plats, som av styrelsen bestämmes,

såframt icke konferensen själv vid

ett tidigare sammanträde fattat beslut

i frågan.

Ändrad text

Artikel 6

Beslut om flyttning av Internatio­

nella arbetsbyråns säte fattas av kon-

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

15

nas förbund har sitt säte, och vara

en av förbundets institutioner.

Artikel 7

1. Internationella arbetsbyrån skall

stå under ledning av en styrelse sam­

mansatt av trettiotvå personer:

sexton representerande regerin­

garna,

åtta representerande arbetsgivar­

na och

åtta representerande arbetarna.

2. Av de sexton ledamöterna, som

representera regeringarna, skola åtta

utses av de medlemmar, som i indu­

striellt hänseende äro de mest bety­

dande, samt åtta av de medlemmar,

som därtill blivit utsedda av regerin­

garnas ombud vid konferensen, med

undantag av ombuden för nyssberör-

da åtta medlemmar.

Av de sexton representerade med­

lemmarna skola sex utgöras av utom­

europeiska stater.

3. Uppkomna tvister, rörande vilka

medlemmar skola anses såsom de i

industriellt hänseende mest betydan­

de, avgöras av nationernas förbunds

råd. 4

Den 9 oktober 1946 gällande text

4. De ledamöter, som skola repre­

sentera arbetsgivarna, och de leda­

möter, som skola representera arbe­

tarna, skola utses av arbetsgivarnas

ferensen med minst två tredjedels

majoritet av de av närvarande om­

bud avgivna röster.

Artikel 7

1. Styrelsen skall bestå av trettio­

två personer:

sexton representerande regerin­

garna,

åtta representerande arbetsgivar­

na och

åtta representerande arbetarna.

2. Av de sexton ledamöterna, som

representera regeringarna, skola åtta

utses av de medlemmar, som i in­

dustriellt hänseende äro de mest be­

tydande, samt åtta av de medlemmar,

som därtill blivit utsedda av rege­

ringarnas ombud vid konferensen,

med undantag av ombuden för nyss-

berörda åtta medlemmar. Av de sex­

ton representerade medlemmarna

skola sex vara utomeuropeiska stater.

3. Styrelsen har att, då så påkal­

las, avgöra, vilka medlemmar av or­

ganisationen äro att anse såsom de i

industriellt hänseende mest betydan­

de, samt meddela bestämmelser i syf­

te att alla frågor rörande utseendet

av de medlemmar, som äro att anse

såsom i industriellt hänseende mest

betydande, underkastas prövning av

en opartisk kommitté, innan styrel­

sen beslutar i frågan. Av medlem

anförda besvär över styrelsens beslut

om vilka medlemmar äro att anse så­

som de i industriellt hänseende mest

betydande skola prövas och avgöras

av konferensen, dock att sådana be­

svär icke skola medföra uppskov med

tillämpningen av beslutet under tid,

då besvären äro föremål för pröv­

ning.

4. De ledamöter, som skola repre­

sentera arbetsgivarna, och de leda­

möter, som skola representera arbe­

tarna, väljas av arbetsgivarnas re-

Ändrad text

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

respektive arbetarnas ombud vid kon­

ferensen.

Två representanter för arbetsgivar­

na och två för arbetarna skola till­

höra utomeuropeiska stater.

5. Mandattiden för ledamot av sty­

relsen är tre år.

Den 9 oktober 1946 gällande text

6. Sättet för återbesättande av le­

diga platser, för utseende av ersättare

och andra frågor av liknande art må

avgöras av styrelsen under förbehåll

likväl av konferensens godkännande.

7. Styrelsen utser en av sina leda­

möter till ordförande och fastställer

arbetsordning för sig. Den samman­

träder å tider, som den själv bestäm­

mer. Särskilt sammanträde skall äga

rum, då minst tolv ledamöter av sty­

relsen skriftligen hemställa härom.

Artikel 8

1. Internationella arbetsbyrån skall

förestås av en direktör. Han utses av

styrelsen, vilken ock utfärdar instruk­

tioner för honom och inför vilken

han är ansvarig för den behöriga

gången av byråns arbete ävensom för

fullgörande av alla övriga uppgifter,

som kunna anförtros åt honom.

2. Direktören eller hans ställföre­

trädare skall närvara vid styrelsens

alla sammanträden.

Artikel t)

Internationella arbetsbyråns perso­

nal tillsättes av direktören. Därvid

böra. med behörig hänsyn tagen till

spektive arbetarnas ombud vid kon­

ferensen. Två representanter för ar­

betsgivarna och två för arbetarna

skola tillhöra utomeuropeiska stater.

5. Styrelsen utses för en period av

tre år. Därest av någon anledning

val av styrelse icke äger rum vid ut­

gången av en sådan period, skall sty­

relsen kvarstå, till dess val hållits.

6. Förfarandet vid återbesättande

av lediga platser, vid utseende av er­

sättare och andra frågor av liknande

art bestämmes av styrelsen under

förbehåll likväl av konferensens god­

kännande.

7. Styrelsen utser bland sina leda­

möter en ordförande och två vice ord­

förande. En av dessa skall vara re-

geringsrepresentant, en arbetsgivare-

representant och en arbetarerepresen­

tant.

8. Styrelsen fastställer sin arbets­

ordning och sammanträder å tider,

som den själv bestämmer. Särskilt

sammanträde skall äga rum, då minst

tolv ledamöter av styrelsen skriftligen

hemställa härom.

Artikel 8

1. Internationella arbetsbyrån skall

förestås av en generaldirektör. Han

utses av styrelsen, som ock utfärdar

instruktioner för honom och inför

vilken han är ansvarig för den be­

höriga gången av byråns arbete även­

som för fullgörande av alla övriga

uppgifter, som kunna honom anför­

tros.

2. Generaldirektören eller hans

ställföreträdare skall närvara vid sty­

relsens alla sammanträden.

Artikel 9

1. Internationella arbetsbyråns per­

sonal tillsättes av generaldirektören

enligt av styrelsen godkända regler.

Ändrad text

Kungl. Maj:ts proposition nr Ut.

17

angelägenheten av att erhålla bästa

möjliga arbetsresultat, utses personer

av olika nationaliteter. Visst antal

av denna personal skall utgöras av

kvinnor.

Den 9 oktober 1946 gällande text

Artikel 10

1.

Internationella arbetsbyråns

uppgift omfattar insamling och för­

delning av alla upplysningar av be­

tydelse för den internationella regle­

ringen av arbetarnas villkor och ar­

betsförhållanden samt särskilt att

verkställa utredning i de frågor, som

skola föreläggas konferensen för av­

slutande av internationella konven­

tioner, ävensom att utföra speciella

av konferensen anbefallda undersök­

ningar.

2. Byrån skall förbereda dagord­

ningen vid konferensens samman­

träden.

Bihang till riksdagens protokoll 1947.

Ändrad text

2. Därvid bör generaldirektören

utse personer av olika nationalitet i

den utsträckning så är förenligt med

angelägenheten av att erhålla bästa

möjliga arbetsresultat.

3. Personalen skall till viss del ut­

göras av kvinnor.

4. Generaldirektörens och persona­

lens uppdrag skola vara av uteslu­

tande internationell karaktär. Vid

fullgörande av sina uppgifter må ge­

neraldirektören och personalen icke

begära eller mottaga instruktioner av

någon regering eller annan utanför

organisationen stående myndighet.

De skola avhålla sig från varje åt­

gärd, som icke är förenlig med deras

ställning såsom internationella tjäns­

temän, ansvariga allenast inför orga­

nisationen.

5. Varje medlem av organisationen

utfåster sig att helt och fullt respek­

tera den internationella karaktären

av generaldirektörens och personalens

uppdrag samt att icke söka påverka

dem vid fullgörandet av dessa.

Artikel 10

1. Internationella arbetsbyråns upp­

gift omfattar insamling och fördel­

ning av alla upplysningar av bety­

delse för den internationella regle­

ringen av arbetarnas villkor och ar­

betsförhållanden samt särskilt att

verkställa utredning i de frågor, som

skola föreläggas konferensen för av­

slutande av internationella konven­

tioner, ävensom att utföra speciella

av konferensen eller av styrelsen an­

befallda undersökningar.

2. Med iakttagande av de anvis­

ningar, som styrelsen må lämna, skall

byrån

a) utarbeta handlingar beträffan­

de de frågor, som upptagits på dag-

1 samt. Nr 111.

2

18

Kungi. Majiti proposition nr fl).

Den 9 oktober 1946 gällande text

3. Byrån skall, i enlighet med före­

skrifterna i denna del av förevarande

fördrag, fullgöra de åligganden, som

kunna komma att påvila densamma

beträffande internationella tvister.

4. Den skall redigera och på frans­

ka, engelska och varje annat språk,

som styrelsen finner lämpligt, utgiva

en periodisk publikation, ägnad åt så­

dana frågor angående industri och

arbete, som äro av internationellt in­

tresse.

5. Utöver de i denna paragraf om-

förmälda uppgifter har byrån att i

allmänhet fullgöra de uppdrag och

utöva de befogenheter, som konfe­

rensen finner lämpligt anförtro åt

densamma.

Artikel 11

De ministerier hos medlemmarna,

vilka handlägga arbetarfrågor, äga

direkt kommunicera med direktören

genom förmedling av vederbörande

regerings representant hos Internatio­

nella arbetsbyråns styrelse eller, för

den händelse sådan representant icke

finnes, genom förmedling av annan

därtill behörig och av regeringen ut­

sedd befattningshavare.

Artikel 12

Internationella arbetsbyrån äger

påkalla medverkan av nationernas

förbunds generalsekreterare i alla frå­

gor, beträffande vilka sådan medver­

kan kan lämnas.

ordningen för konferensens samman­

träden;

b) på begäran av medlemsstater­

nas regeringar lämna dessa allt det bi­

stånd, som må kunna lämnas, såväl

vid utformningen av lagstiftning i an­

slutning till konferensens beslut som

vid genomförandet av förbättrade för­

valtnings- och inspektionsmetoder;

c) i enlighet med föreskrifterna i

denna stadga fullgöra de åligganden,

som åvila byrån beträffande konven­

tionernas effektiva tillämpning;

d) redigera och på de språk, som

styrelsen må finna lämpligt, utgiva

publikationer, ägnade åt frågor an­

gående näringsliv och arbete av in­

ternationellt intresse.

Ändrad text

3. Byrån har att i allmänhet utöva

de befogenheter och fullgöra de upp­

gifter, som konferensen eller styrel­

sen må finna lämpligt anförtro åt

densamma.

Artikel 11

De ministerier hos medlemmarna,

vilka handlägga arbetarfrågor, äga

direkt kommunicera med generaldi­

rektören genom vederbörande rege­

rings representant hos Internationella

arbetsbyråns styrelse eller, för den

händelse sådan representant icke fin­

nes, genom annan därtill behörig och

av regeringen utsedd befattningsha­

vare.

Artikel 12

1. Internationella arbetsorganisa­

tionen har att enligt i denna stadga

angivna grunder samarbeta med var­

je allmän internationell organisation,

vilken anförtrotts samordnandet av

den verksamhet som utövas av

offentligrättsliga internationella or-

Kungl. Muj;ts proposition nr 111.

19

Den 9 oktober 19A6 gällande text

Artikel 13

1. Internationella arbetsorganisa­

tionen äger att med Förenta Natio­

nerna avsluta sådana finansiella och

budgetära avtal, som må finnas lämp­

liga.

2. Intill dess sådana avtal slutits

eller, därest vid någon tidpunkt dy­

lika avtal icke äro i kraft, skall föl­

jande gälla:

a) Envar av medlemsstaterna skall

utgiva resekostnads- och traktaments-

ersättningar till sina ombud och ex­

perter ävensom till sina representan­

ter vid konferens- eller styrelsesam­

manträden.

b) Alla övriga kostnader för Inter­

nationella arbetsbyrån och för kon­

ferensens eller styrelsens sammanträ­

den utanordnas av direktören för In­

ternationella arbetsbyrån ur Inter­

nationella arbetsorganisationens me­

del.

c) Beslut, som avse åtgärder för

godkännande av Internationella ar­

betsorganisationens budget ävensom

beslut i fråga om fördelning och upp­

börd av bidrag, skola fattas av konfe­

rensen med två tredjedels majoritet

ganisationer med särskilda uppgifter,

samt med internationella offentlig­

rättsliga organisationer med särskilda

uppgifter inom närbelägna områden.

2. Internationella arbetsorganisa­

tionen äger vidtaga lämpliga åtgär­

der för att representanter för offent-

ligrättsliga internationella organisa­

tioner må deltaga i dess överlägg­

ningar utan rösträtt.

3. Internationella arbetsorganisa­

tionen äger vidtaga lämpliga åtgärder

för att åvägabringa samråd, i den ut­

sträckning så befinnes önskvärt, med

erkända icke-statliga internationella

organisationer, däri inbegripna inter­

nationella organisationer av arbets­

givare, arbetare, jordbrukare och

kooperatörer.

Artikel 13

1. Internationella arbetsorganisa­

tionen äger att med Förenta Natio­

nerna avsluta sådana finansiella och

budgetära avtal, som må finnas lämp­

liga.

2. Intill dess sådana avtal slutits

eller, därest vid någon tidpunkt dy­

lika avtal icke äro i kraft, skall föl­

jande gälla:

a) Envar av medlemsstaterna skall

utgiva resekostnads- och traktaments-

ersättningar till sina ombud och ex­

perter ävensom till sina representan­

ter vid konferens- eller styrelsesam­

manträden.

b) Alla övriga kostnader för Inter­

nationella arbetsbyrån och för konfe­

rensens eller styrelsens sammanträ­

den utanordnas av generaldirektören

för Internationella arbetsbyrån ur

Internationella arbetsorganisationens

medel.

c) Beslut, som avse åtgärder för

godkännande av Internationella ar­

betsorganisationens budget ävensom

beslut i fråga om fördelning och upp­

börd av bidrag, skola fattas av kon­

ferensen med två tredjedels majori-

Ändrad text

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

av de av närvarande ombud avgivna

röster; dock att budgeten och de för

fördelning av utgifterna mellan orga­

nisationens medlemmar vidtagna åt­

gärderna för att bliva giltiga skola

godkännas av ett av regeringsombud

bestående utskott.

3. Internationella arbetsorganisa­

tionens utgifter bestridas av medlems­

staterna enligt den ordning, som an-

gives i punkterna 1 och 2 c) av den­

na artikel.

4. Medlem av organisationen, som

underlåtit att erlägga fastställt bidrag,

må icke vid konferensen, i styrelsen

eller i någon kommitté eller vid val

av styrelse deltaga i omröstning, där­

est det oguldna beloppet uppgår till

eller överstiger summan av de bidrag

medlemmen haft att erlägga för de

två sistförflutna hela åren. Konferen­

sen må dock tillåta sådan medlem att

rösta, därest den finner, att under­

låtenheten föranledes av omständig­

heter, över vilka medlemmen icke

kunnat råda.

Den 9 oktober 1946 gällande text

5. Direktören för Internationella

arbetsbyrån är inför styrelsen ansva­

rig för användningen av Internatio­

nella arbetsorganisationens medel.

Kapitel II — Verksamhet

Artikel 14

Styrelsen skall upprätta dagord­

ning för konferensens sammanträden,

sedan den granskat alla förslag, som

inlämnats av regering för någon av

medlemmarna eller av någon i Ar­

tikel 3 omförmäld sammanslutning

beträffande ärende, som kan uppta­

gas å dagordningen.

tet av de av närvarande ombud av­

givna röster; dock att budgeten och

de för fördelning av utgifterna mel­

lan organisationens medlemmar vid­

tagna åtgärderna för att bliva giltiga

skola godkännas av ett av regerings-

representanter bestående utskott.

3. Internationella arbetsorganisa­

tionens utgifter bestridas av medlems­

staterna enligt den ordning, som an-

gives i momenten 1) och 2 c) av

denna artikel.

4. Medlem av organisationen, som

underlåtit att erlägga fastställt bi­

drag, må icke vid konferensen, i sty­

relsen eller i någon kommitté eller

vid val av styrelse deltaga i omröst­

ning, därest det oguldna beloppet

uppgår till eller överstiger summan

av de bidrag medlemmen haft att er­

lägga för de två sistförflutna hela

åren. Konferensen må dock med två

tredjedels majoritet av de av närva­

rande ombud avgivna röster tillåta

sådan medlem att rösta, därest den

finner, att underlåtenheten föranledes

av omständigheter, över vilka med­

lemmen icke kunnat råda.

5. Generaldirektören för Interna­

tionella arbetsbyrån är inför styrel­

sen ansvarig för användningen av

Internationella arbetsorganisationens

medel.

Kapitel II — Arbetsformer

Artikel 14

1. Styrelsen skall upprätta dagord­

ning för konferensens sammanträden,

sedan den granskat alla de förslag,

som i sådant avseende inlämnats av

medlemsstats regering, i artikel 3 om­

förmäld representativ sammanslut­

ning eller offentligrättslig internatio­

nell organisation.

2. Styrelsen skall, innan konferen­

sen antager en konvention eller re­

kommendation, genom en förbere­

dande konferens eller på annat sätt

sörja för en grundlig teknisk förbe-

Ändrad text

21

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

Den 9 oktober 1946 gällande text

Ändracl text

Artikel 15

Direktören skall vara konferensens

sekreterare; han skall fyra månader

före varje sammanträde översända

dagordningen för detsamma till var

och en av medlemmarna ävensom ge­

nom dessas förmedling till de ombud,

som ej äro regeringsrepresentanter,

så snart dessa äro utsedda.

Artikel 16

1. Envar av medlemmarnas rege­

ringar äger rätt att inlägga protest

mot upptagande på dagordningen av

ett eller flera därför avsedda ären­

den. Skälen för sådan protest skola

angivas i en till direktören ställd in­

laga, och skall denna av direktören

delgivas medlemmarna av den inter­

nationella organisationen.

2. De ärenden, mot vilka protest

blivit inlagd, skola utan hänsyn till

protesten kvarstå å dagordningen,

om konferensen så besluter med två

tredjedelar av de av närvarande om­

bud avgivna röster.

3. Varje annan fråga, som konfe­

rensen med samma majoritet av två

tredjedelar besluter taga under om­

prövning, skall upptagas å dagord­

ningen för följande sammanträde.

Artikel 17

1. Konferensen uppgör själv sin

arbetsordning; den utser sin ordfö-

redelse och behörig konsultation av

de i första hand berörda medlem­

marna.

Artikel 15

1. Generaldirektören skall vara

konferensens generalsekreterare; han

har att tillse, att konferensens dag­

ordning kommer var och en av med­

lemmarna till handa senast fyra må­

nader före varje sammanträde samt

genom medlemmen tillställes de om­

bud, som ej äro regeringsrepresentan­

ter, så snart dessa blivit utsedda.

2. Rapporterna rörande var och en

av frågorna på dagordningen skola

översändas i så god tid, att medlem­

marna sättas i stånd att ägna dem er­

forderlig granskning före konferen­

sens sammanträde. Närmare bestäm­

melser om tillämpningen av denna

föreskrift skola meddelas av styrelsen.

Artikel 16

1. Envar av medlemmarnas rege­

ringar äger rätt att inlägga protest

mot upptagande på dagordningen av

ett eller flera därför avsedda ären­

den. Skälen för sådan protest skola

angivas i en till generaldirektören

ställd inlaga, som han har att delgiva

samtliga medlemmar av organisa­

tionen.

2. De ärenden, mot vilka protest

blivit inlagd, skola utan hinder härav

kvarstå å dagordningen, om konfe­

rensen så beslutar med två tredjede­

lar av de av närvarande ombud av­

givna röster.

3. Varje annan fråga, som konfe­

rensen likaledes med en majoritet av

minst två tredjedelar beslutar taga

under omprövning, skall upptagas å

dagordningen för följande samman­

träde.

Artikel 17

/

1. Konferensen utser en ordföran­

de och tre vice ordförande. Av vic<

22

Kungl.

Maj:ts proposition

nr

111.

rande; den äger tillsätta utskott för

avgivande av belänkanden rörande

frågor, som den finner böra utredas.

Den 9 oktober 19A6 gällande text

2. Enkel majoritet av röster, av­

givna av de närvarande konferens-

ombuden. skall vara avgörande i alla

de fall, beträffande vilka kvalifice­

rad majoritet ej är särskilt föreskri­

ven genom andra artiklar i denna

del av förevarande fördrag.

3. Omröstning är ogiltig, om an­

talet avgivna röster understiger hälf­

ten av antalet vid sammanträdet när­

varande ombud.

Artikel 18

Konferensen kan med utskott, som

den tillsätter, adjungera experter, vil­

ka skola hava rådgivande men icke

beslutande befogenhet.

Artikel 19

1. Om konferensen besluter anta­

ga förslag beträffande ett a dagord­

ningen uppfört ämne, skall den be­

stämma, om åt förslagen skall givas

formen av: a) en rekommendation,

avsedd att underställas medlemmar­

nas prövning och att förverkligas ge­

nom nationell lag eller på annat sätt;

b) eller ett förslag till internationell

konvention, avsedd att ratificeras av

medlemmarna.

2. I båda fallen, vare sig fråga är

om en rekommendation eller ett för­

slag till konvention, erfordras för

godkännande vid slutomröstning av

konferensen en majoritet av två tred­

jedelar av de närvarande ombudens

röster.

ordförandena skall en vara regerings-

ombud, en arbetsgivarombud och en

arbetarombud. Konferensen faststäl­

ler själv sin arbetsordning samt äger

tillsätta utskott för avgivande av be-

tänkanden rörande frågor, som den

finner böra utredas.

2. Enkel majoritet av röster, av­

givna av de närvarande konferens­

ombuden, skall vara avgörande i alla

de fall, beträffande vilka kvalificerad

majoritet ej är särskilt föreskriven i

andra artiklar av denna stadga eller

i konvention eller annat dokument,

genom vilket konferensen erhållit

visst bemyndigande, eller i de finan­

siella eller budgetära avtal, som av­

slutats jämlikt artikel 13.

3. Omröstning är ogiltig, om an­

talet avgivna röster understiger hälf­

ten av antalet vid sammanträdet när­

varande ombud.

Artikel 18

Konferensen kan med utskott, som

den tillsätter, adjungera experter, vil­

ka icke äga rösträtt.

Ändrad text

Artikel 19

1. Om konferensen beslutar antaga

förslag beträffande ett å dagordnin­

gen uppfört ämne, skall den bestäm­

ma, om åt förslagen skall givas for­

men av: a) en internationell konven­

tion; eller b) en rekommendation,

når det behandlade ämnet helt eller

delvis icke lämpligen kan göras till

föremål för en konvention vid ifråga­

varande tidpunkt.

2. I båda fallen, vare sig fråga är

om konvention eller rekommendation,

erfordras för godkännande vid slut­

omröstning av konferensen en majo­

ritet av två tredjedelar av de när­

varande ombudens röster.

Kung!.

Maj:ts

proposition nr 111.

23

3. Vid avfattandet av en rekom­

mendation eller ett förslag till kon­

vention med allmän giltighet bör kon­

ferensen taga hänsyn till de länder,

i vilka klimatet, ofullkomlig utveck­

ling av den industriella organisatio­

nen eller andra särskilda omständig­

heter göra industriens betingelser vä­

sentligt avvikande, och skaliden före­

slå sådana modifikationer, som den

finner nödiga med hänsyn till de sär­

egna förhållandena i dessa länder.

4. Ett exemplar av rekommenda­

tionen eller förslaget till internationell

konvention skall undertecknas av

konferensens ordförande och direk­

tören samt överlämnas till nationer­

nas förbunds generalsekreterare. Den­

ne skall översända en i avseende å

överensstämmelsen med originalet

styrkt avskrift av ifrågavarande re­

kommendation eller förslag till inter­

nationell konvention till var och en

av medlemmarna.

5. Envar av medlemmarna förbin­

der sig att inom ett år från avslutanT

det av konferensens sammanträde

(eller om det på grund av exceptio­

nella omständigheter icke är möjligt

att

göra det inom ett år, så snart ske

kan och i varje fall ej senare än 18

månader från avslutandet av konfe­

rensens sammanträde) underställa re­

kommendationen eller förslaget till

internationell konvention den eller de

myndigheter, till vilkas kompetens­

område frågan hör, för utfärdande

av lag eller vidtagande av andra åt­

gärder. 6 7

6. 1 fråga om en rekommendation

skola medlemmarna underrätta gene­

ralsekreteraren om vidtagna åtgärder.

7. 1 fråga om ett förslag till kon­

vention skall medlem, som erhållit

godkännande av vederbörande myn­

dighet eller myndigheter, meddela

generalsekreteraren sin formella rati­

fikation av konventionen samt vid­

taga nödiga åtgärder för genomfö-

Den 9 oktober 1946 gällande text

3. Vid avfattandet av konvention

eller rekommendation med allmän

giltighet bör konferensen taga veder­

börlig hänsyn till de länder, i vilka

klimatet, ofullkomlig utveckling av

den industriella organisationen eller

andra särskilda omständigheter göra

näringslivets betingelser väsentligt av­

vikande, och skall den föreslå sådana

modifikationer, som den finner nö­

diga med hänsyn till de säregna för­

hållandena i dessa länder.

4. Två exemplar av konventionen

eller rekommendationen skola under­

tecknas av konferensens ordförande

och generaldirektören. Av dessa exem­

plar skall det ena deponeras i Inter­

nationella arbetsbgråns arkiv och det

andra hos Förenta Nationernas gene­

ralsekreterare. Generaldirektören skall

tillställa eu var av Internationella ar­

betsorganisationens medlemmar be­

styrkt avskrift av konventionen eller

rekommendationen.

5. 1 fråga om konvention

a)

skall konventionen delgivas

samtliga medlemmar för ratificering;

b) förbinder sig envar av medlem­

marna att inom ett är från avslutan­

det av konferensens sammanträde,

eller om det på grund av särskilda

omständigheter icke inom sagda tid

låter sig göra, så snart ske kan och

i varje fall ej senare än 18 månader

från avslutandet av konferensens

sammanträde, underställa konven­

tionen den eller de myndigheter, till

vilkas kompetensområde frågan hör,

för stiftande av lag eller vidtagande

av andra åtgärder.

Andrad text

c) skall medlem underrätta Inter­

nationella arbetsbgråns generaldirek­

tör om de åtgärder, som i enlighet

med denna artikel vidtagits för att

underställa konventionen nämnda

myndighet eller myndigheter, med

närmare uppgifter rörande den eller

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

rande av bestämmelserna i konven­

tionen.

8. Om en rekommendation icke le­

der till någon lagstiftningsåtgärd el­

ler andra åtgärder av beskaffenhet

att förverkliga rekommendationen el­

ler om ett förslag till internationell

konvention icke vinner bifall av ve­

derbörande myndighet eller myndig­

heter, skall ifrågavarande medlem

icke vara underkastad någon ytter­

ligare förpliktelse.

Den 9 oktober 1946 gällande text

de myndigheter, till vilkas kompe­

tensområde frågan anses höra, samt

om av desamma vidtagna åtgärder;

d) skall medlem, om den därtill

bemyndigats av den eller de myndig­

heter, till vilkas kompetensområde

frågan hör, delgiva generaldirektören

sin formella ratifikation av konven­

tionen samt vidtaga nödiga åtgärder

för genomförande av bestämmelserna

i densamma;

e) skall medlem, om konventionen

icke godtages av den eller de myn­

digheter, till vilkas kompetensområde

frågan hör, icke vara underkastad

någon ytterligare förpliktelse; dock

att det skall åligga medlemmen att

tid efter annan, i enlighet med vad

styrelsen därom må komma att be­

stämma, till Internationella arbets-

byråns generaldirektör avgiva redo­

görelse för lagstiftning och praxis i

fråga om det i konventionen behand­

lade ämnet med angivande av den

omfattning, i vilken konventionens

bestämmelser genomförts eller avses

att genomföras genom lagstiftning,

administrativa åtgärder, kollektivav­

tal eller annorledes, med angivande

tillika av de omständigheter som för­

hindra eller fördröja ratificeringen

av konventionen i fråga.

6. I fråga om rekommendation

a) skall rekommendationen delgi­

vas samtliga medlemmar för över­

vägande av frågan huruvida och i

vad mån rekommendationens bestäm­

melser skola genomföras i lagstift­

ning eller på annat sått;

b) skall envar av medlemmarna

förbinda sig att inom ett år från av­

slutandet av konferensens samman­

träde, eller om detta på grund av

särskilda omständigheter icke inom

sagda tid låter sig göra, så snart ske

kan och i varje fall ej senare än 18

månader från avslutandet av konfe­

rensens sammanträde, underställa

rekommendationen den eller de myn­

digheter, till vilkas kompetensområde

Ändrad text

Kungl.

Maj:ts

proposition nr 111.

25

Den 9 oktober 1946 gällande text

9. I det fall att fråga är om eu

förbundsstat, vars befogenhet att bi­

träda en konvention angående arbets­

frågor är underkastad vissa begräns­

ningar, har regeringen rätt att be­

handla ett förslag till konvention, be­

träffande vilken dylika begränsningar

gälla, såsom en enkel rekommenda­

tion, och skola i sådant fall vad som

i denna artikel sagts i fråga om re­

kommendation äga tillämpning.

frågan hör, för stiftande av lag eller

vidtagande av andra åtgärder;

c) skall medlem underrätta Inter­

nationella arbetsbyräns generaldirek­

tör om de åtgärder, som i enlighet

med denna artikel vidtagits för att

under ställa rekommendationen nämn­

da myndighet eller myndigheter, med

närmare uppgifter rörande den eller

de myndigheter, till vilkas kompe­

tensområde frågan anses höra, samt

rörande av desamma vidtagna åtgär­

der;

d) skall medlem, sedan rekom­

mendationen underställts nämnda

myndighet eller myndigheter icke va­

ra underkastad någon ytterligare för­

pliktelse; dock att det skall åligga

medlem att tid efter annan, i enlig­

het med vad styrelsen därom md

komma att bestämma, till Internatio­

nella arbetsbyräns generaldirektör av­

giva redogörelse för såväl lagstift­

ning och praxis i landet med avse­

ende å de i rekommendationen be­

handlade frågorna som den omfatt­

ning, i vilken rekommendationens be­

stämmelser genomförts eller avses att

genomföras, ävensom för sådana

jämkningar därutinnan, som befun­

nits eller må befinnas erforderliga

vid antagande eller tillämpning av

desamma.

7. I fråga om en förbundsstat sko­

la följande föreskrifter gälla:

a) beträffande konventioner och

rekommendationer, vilka efter för-

bundsregeringens beprövande författ­

ningsenligt tillhöra förbundsmyn-

digheternas kompetensområde, skola

en förbundsstats skyldigheter vara

desamma som en icke-förbundsstats;

b) beträffande konventioner och

rekommendationer, vilka förbunds-

regeringen prövar författningsenligt

vara mera lämpade att, helt eller del­

vis, göras till föremål för åtgärder

från delstaters, provinsers eller kan­

toners sida, skall förbundsregeringen

Ändrad text

26

Kurigl. Majds proposition rir it t.

Den 9 oktober 19A& gällande text

i) i enlighet med för förbunds-

staten och vederbörande delstater,

provinser och kantoner gällande

författningar vidtaga effektiva åt­

gärder för underställande, ej senare

än 18 månader från avslutandet av

konferensens sammanträde, av dy­

lika konventioner och rekommen­

dationer vederbörande förbunds-,

delstats-, provins- eller kantons-

myndigheter för stiftande av lag

eller vidtagande av andra åtgärder;

ii) efter överenskommelse med

vederbörande delstats-, provins- el­

ler kantonsmyndigheter anordna

periodiska rådplägningar mellan

förbundsmyndigheterna och del­

stats-, provins- eller kantonsmyn-

digheterna i syfte att utverka sam­

ordnade åtgärder för genomföran­

det av bestämmelserna i dylika

konventioner och rekommenda­

tioner;

iii) underrätta Internationella

arbetsbyråns generaldirektör om

de åtgärder, som vidtagits i enlig­

het med bestämmelserna i denna

artikel för att underställa sådana

konventioner och rekommendatio­

ner vederbörande förbunds-, del­

stats-, provins- eller kantonsmyn­

digheter, med närmare uppgifter

rörande de myndigheter, till vilka

dessa frågor ansetts böra hänskju-

tas samt de åtgärder, som av dem

vidtagits;

iv) med avseende d här åsyftad

konvention, som den icke ratifice­

rat, tid efter annan, i enlighet med

vad styrelsen därom må komma

att bestämma, till Internationella

arbetsbyråns generaldirektör av­

giva redogörelse för lagstiftning

och praxis inom förbundsstaten

samt dess delstater, provinser eller

kantoner beträffande konventio­

nens ämnesområde, utvisande den

omfattning, i vilken konventionens

bestämmelser genomförts eller före­

slås till genomförande genom lag-

Ändrad text

Kungl. Maj.ts proposition nr 111.

27

Den 9 oktober 1946 gällande text

‘ 10: Denna artikel skall tolkas i en­

lighet med följande princip:

11. I intet fall fordras av någon

medlem, att den till följd av antagan­

de av konferensen av en rekommen­

dation eller ett förslag till konvention

skall minska det skydd, som genom

dess lagstiftning redan beviljats de

arbetare, varom fråga är.

Artikel 20

Sålunda ratificerad konvention

skall inregistreras av nationernas för­

bunds generalsekreterare men är icke

bindande för andra medlemmar än

dem, som ratificerat den.

Artikel 21

1. Varje förslag, som vid den slut­

liga omröstningen å konferensen icke

uppnår en majoritet av två tredje­

delar av de av närvarande ombud av­

givna röster, kan göras till föremål

föri en särskild konvention mellan de

stiftning, administrativa åtgärder,

kollektivavtal eller annorledes;

v) med avseende å här åsyftad

rekommendation tid efter annan, i

enlighet med vad styrelsen därom

må komma att bestämma, till In­

ternationella arbetsbyråns general­

direktör avgiva redogörelse för lag­

stiftning och praxis inom förbunds-

staten samt dess delstater, provin­

ser eller kantoner beträffande re­

kommendationens ämnesområde,

utvisande den omfattning, i vilken

rekommendationens bestämmelser

genomförts eller föreslås till ge­

nomförande, ävensom rörande så­

dana jämkningar i dessa bestäm­

melser, som befunnits eller må be­

finnas erforderliga vid antagande

eller tillämpning av desamma.

8. I intet fall skall konferensens

antagande av någon konvention eller

rekommendation eller medlems rati-

ficering av konvention betaga därav

berörda arbetare de förmånligare vill­

kor, som genom lag, skiljedom, sed­

vänja eller avtal må hava blivit dem

tillförsäkrade.

Ändrad text

Artikel 20

Sålunda ratificerad konvention

skall av Internationella arbetsbyråns

generaldirektör delgivas Förenta Na­

tionernas generalsekreterare för re­

gistrering i enlighet med bestämmel­

serna i artikel 102 av Förenta Natio­

nernas stadga men är bindande en­

dast för de medlemmar, som ratifi­

cerat den.

Artikel 21

1. Förslag, som vid den slutliga

omröstningen å konferensen icke

uppnår en majoritet av två tredjede­

lar av de av närvarande ombud av­

givna röster, kan göras till föremål

för en särskild konvention mellan de

28

Kungl. Maj:t$ proposition nr 111.

medlemmar av den permanenta or­

ganisationen, som sådant önska.

2. Varje dylik särskild konvention

skall av vederbörande regeringar med­

delas nationernas förbunds general­

sekreterare, som skall låta inregist­

rera den.

Den 9 oktober 1946 gällande text

Artikel 22

Envar av medlemmarna förbinder

sig att till Internationella arbetsbyrån

avgiva årlig redogörelse för de åtgär­

der, som den vidtagit för genomfö­

randet av de konventioner, till vilka

den anslutit sig. Dessa redogörelser

skola vara avfattade i den form sty­

relsen angivit och skola innehålla de

uppgifter styrelsen begärt. Direktö­

ren skall framlägga ett sammandrag

av dessa redogörelser vid konferen­

sens nästföljande sammanträde.

Artikel 23

Varje till Internationella arbetsby­

rån från en arbetsgivar- eller arbetar­

organisation riktad erinran, enligt

vilken någon av medlemmarna icke

skulle på tillfredsställande sätt tryg­

gat genomförandet av en konvention,

till vilken ifrågavarande medlem an­

slutit sig, kan av styrelsen överläm­

nas till vederbörande regering, och

medlemmar av organisationen, som

så önska.

2. Varje dylik konvention skall av

vederbörande regeringar delgivas In­

ternationella arbetsbgråns generaldi­

rektör och Förenta Nationernas ge­

neralsekreterare för registrering i en­

lighet med artikel 102 av Förenta

Nationernas stadga.

Artikel 22

Envar av medlemmarna förbinder

sig att till Internationella arbetsbyrån

avgiva årlig redogörelse för de åtgär­

der, som den vidtagit för genomföran­

det av föreskrifterna i de konventio­

ner, till vilka den anslutit sig. Dessa

redogörelser skola vara avfattade i

den form styrelsen angivit och skola

innehålla de uppgifter styrelsen be-

gärt.

Ändrad text

Artikel 23

1. Generaldirektören skall vid kon­

ferensens nästföljande sammanträde

framlägga ett sammandrag av de

upplysningar och redogörelser, som

av medlemmarna delgivits honom en­

ligt artiklarna 19 och 22.

2. Medlem skall till de i artikel 3

åsyftade representativa organisatio­

nerna översända avskrifter av de

upplysningar och redogörelser, som

delgivits generaldirektören enligt ar­

tiklarna 19 och 22.

Artikel 24

Varje till Internationella arbetsby­

rån från en arbetsgivar- eller arbetar­

organisation riktad erinran, enligt

vilken någon av medlemmarna icke

skulle på tillfredsställande sätt tryg­

gat genomförandet av en konvention^

till vilken ifrågavarande medlem an­

slutit sig, kan av styrelsen överläm­

nas till vederbörande regering, och

Kungl. Maj.ts proposition nr 111.

29

kan denna regering inbjudas att i äm­

net avgiva den förklaring, som den

finner lämplig.

Artikel 24

Ingår icke inom rimlig tid förkla­

ring från regeringen i fråga, eller sy­

nes inkommen förklaring icke styrel­

sen tillfredsställande, äger denna of­

fentliggöra den framställda erinrin­

gen och det eventuellt därå avgivna

svaret.

Artikel 25

1. Envar av medlemmarna äger att

hos Internationella arbetsbyrån an­

föra klagomål mot annan medlem,

som enligt den förstnämndes mening

icke på ett tillfredsställande sätt tryg­

gat genomförandet av en konvention,

som båda biträtt i enlighet med före­

stående artiklar.

2. Styrelsen kan, där den så fin­

ner lämpligt, innan en undersöknings­

kommission anlitas i enlighet med

vad nedan stadgas, sätta sig i förbin­

delse med den åsyftade regeringen på

sätt i Artikel 23 omförmäles.

3. Finner styrelsen anledning icke

föreligga att delgiva den åsyftade re­

geringen klagomålet, eller får, sedan

sådant delgivande skett, styrelsen icke

inom rimlig tid mottaga tillfredsstäl­

lande svar, äger styrelsen påkalla till­

sättande av en undersökningskom­

mission med uppgift att utreda den

väckta frågan samt inkomma med

utlåtande i ämnet.

4. Styrelsen äger vidtaga samma

åtgärd på eget initiativ eller efter an­

mälan av ett konferensombud.

5. Då en jämlikt Artikel 24 eller

25 väckt fråga skall behandlas inför

styrelsen, äger regering, mot vilken

klagomålet är riktat och som icke re­

dan är representerad i styrelsen, att

utse ett ombud att taga del i styrel­

sens överläggningar i detta ärende.

Den 9 oktober 1946 gällande text

kan denna regering inbjudas att i

ämnet avgiva den förklaring, som

den finner lämplig.

Artikel 25

Ingår icke inom rimlig tid förkla­

ring från regeringen i fråga, eller sy­

nes inkommen förklaring icke styrel­

sen tillfredsställande, äger denna of­

fentliggöra den framställda erinrin­

gen och det eventuellt därå avgivna

svaret.

Artikel 2(>

1. Envar av medlemmarna äger att

hos Internationella arbetsbyrån an­

föra klagomål mot annan medlem,

som enligt den förstnämndes mening

icke på ett tillfredsställande sätt tryg­

gat genomförandet av en konvention,

som båda biträtt i enlighet med före­

stående artiklar.

2. Styrelsen kan, där den så finner

lämpligt, innan en undersöknings­

kommission anlitas i enlighet med

vad nedan stadgas, sätta sig i förbin­

delse med den åsyftade regeringen på

sätt i artikel 24 omförmäles.

3. Finner styrelsen anledning icke

föreligga att delgiva den åsyftade re­

geringen klagomålet, eller får, sedan

sådant delgivande skett, styrelsen icke

inom rimlig tid mottaga tillfredsstäl­

lande svar, äger styrelsen tillsätta en

undersökningskommission med upp­

gift att utreda den väckta frågan samt

inkomma med utlåtande i ämnet.

4. Styrelsen äger vidtaga samma

åtgärd på eget initiativ eller efter an­

mälan av ett konferensombud.

5. Då en jämlikt artikel 25 eller 2C>

väckt fråga skall behandlas inför

styrelsen, äger regering, mot vilken

klagomålet är riktat och som icke re­

dan är representerad i styrelsen, att

utse ett ombud att taga del i styrel­

sens överläggningar i detta ärende.

Ändrad text

30

Kungl. Maj:t$ proposition nr 111.

Regeringen skall i god tid underrät­

tas om den tidpunkt, vid vilken över­

läggningarna skola äga rum.

Artikel 26

1.

Undersökningskommissionen

skall sammansättas på följande sätt:

2. Envar av medlemmarna förbin­

der sig att inom sex månader efter

detta fördrags ikraftträdande utse tre

S industriella spörsmål sakkunniga

personer, av vilka den förste skall

företräda arbetsgivarna, den andre

arbetarna och den tredje vara obe­

roende i förhållande till arbetsgivare

och arbetare. Dessa personer skola

tillsammans bilda en lista, å vilken

undersökningskommissionens leda­

möter väljas.

3. Styrelsen äger pröva nämnda

personers kompetens samt med två

tredjedelar av de av närvarande om­

bud avgivna röster vägra godkänna

den, som icke motsvarar föreskrif­

terna i denna artikel.

4. På begäran av styrelsen utser

nationernas förbunds generalsekrete­

rare bland de å berörda lista uppför­

da personer tre, en från varje av

ifrågavarande tre kategorier, att ut­

göra undersökningskommissionen

samt förordnar en av dessa tre per­

soner till kommissionens ordförande.

Ingen av de tre sålunda utsedda per­

sonerna må tillhöra någon av fram­

ställt klagomål direkt berörd stat.

Den 9 oktober 1946 gällande text

Artikel 27

För den händelse ett klagomål hän­

visas till undersökningskommissionen

jämlikt Artikel 25, är envar av med­

lemmarna skyldig att, vare sig den

har direkt intresse av klagomålet el­

ler ej, ställa till kommissionens för­

fogande alla tillgängliga upplysningar

rörande det ämne klagomålet avser.

Vederbörande regering skall i god tid

underrättas om den tidpunkt, vid vil­

ken överläggningarna skola äga rum.

Ändrad text

Artikel 27

För den händelse ett klagomål hän­

visas till undersökningskommissionen

jämlikt artikel 26, är envar av med­

lemmarna skyldig att, vare sig den

har direkt intresse av klagomålet el­

ler ej, ställa till kommissionens för­

fogande alla tillgängliga upplysnin­

gar rörande det ämne klagomålet

avser.

Kungl. Maj.t* proposition nr 111.

31

Den 9 oktober 1946 gällande text

Artikel 28

1. Sedan undersökningskommissio­

nen underkastat klagomålet grundlig

utredning, skall den uppsätta ett be­

tänkande, i vilket den dels skall med­

dela alla tvisten belysande uppgifter,

dels anföra de hemställanden den an­

sett sig böra framlägga beträffande

åtgärder för alt tillfredsställa den

klagande regeringen samt beträffan­

de den tidsfrist, inom vilken ifråga­

varande åtgärder skola vara vidtagna.

2. I betänkandet skall jämväl, där

så finnes påkallat, givas anvisning

på de åtgärder av ekonomisk natur

(sanctions d'ordre économique) mot

den av klagomålet berörda regerin­

gen, som kommissionen finner lämp­

liga och vilkas vidtagande av de öv­

riga regeringarna synes den berätti­

gat.

Artikel 29

1. Nationernas förbunds general­

sekreterare skall delgiva varje av tvis­

ten berörd regering undersöknings­

kommissionens betänkande och om­

besörja dess offentliggörande. 2

2. Envar av de berörda regeringar­

na skall inom en månad meddela

nationernas förbunds generalsekrete­

rare, huruvida den godkänner eller

icke godkänner vad som i kommis­

sionens betänkande hemställes, samt,

för den händelse att den icke lämnar

sitt godkännande, huruvida den öns­

kar underställa tvisten nalionernas

förbunds fasta mellanfolkliga dom­

stol.

Artikel 30

Därest medlem skulle underlåta att

beträffande rekommendation eller

förslag till konvention vidtaga i Ar­

tikel 19 föreskrivna åtgärder, äger

vilken som helst annan medlem rätt

att draga saken inför nationernas för­

bunds fasta mellanfolkliga domstol.

Åndräd text

Artikel 28

Sedan undersökningskommissionen

underkastat klagomålet grundlig ut­

redning skall den utarbeta ett betän­

kande, innehållande redogörelse för

dels alla tvisten belysande faktiska

uppgifter, dels de förslag kommissio­

nen anser sig böra framlägga beträf­

fande åtgärder, ägnade att tillfreds­

ställa den klagande regeringen med

angivande tillika av den tidsfrist,

inom vilken ifrågavarande åtgärder

skola vara vidtagna.

Artikel 29

1. Internationella arbetsbgråns ge­

neraldirektör skall delgiva styrelsen

samt varje av tvisten berörd regering

undersökningskommissionens betän­

kande och ombesörja dess offentlig­

görande.

2. Envar av de berörda regerin­

garna skall inom tre månader med­

dela Internationella arbetsbyråns ge­

neraldirektör, huruvida den godkän­

ner vad som i kommissionens betän­

kande föreslås, samt, för den hän­

delse den icke lämnar sitt godkän­

nande, huruvida den önskar under­

ställa tvisten den internationella dom­

stolen.

Artikel 30

Därest medlem skulle underlåta att

beträffande konvention eller rekom­

mendation vidtaga i momenten 5 b),

6 b) eller 7 b) i) av artikel 19 före­

skrivna åtgärder, äger vilken som

helst annan medlem rätt alt draga

frågan inför styrelsen. Om styrelsen

32

Kungl. Maj.ts proposition nr 111.

Den 9 oktober 1946 gällande text

Artikel 31

Den mellanfolkliga domstolens be­

slut rörande klagomål eller fråga,

som hänskjutits till densamma jäm­

likt Artikel 29 eller 30, kan icke över­

klagas.

Artikel 32

Undersökningskommissionens slut­

satser och eventuella hemställanden

kunna stadfästas, ändras eller under­

kännas av den mellanfolkliga dom­

stolen, vilken, där så finnes påkallat,

bör giva anvisning på de åtgärder av

ekonomisk natur, som den finner

lämpliga gentemot den felande rege­

ringen och som den anser de övriga

regeringarna berättigade att vidtaga.

Artikel 33

Därest medlem icke inom föreskri­

ven tid ställer sig till efterrättelse

hemställanden i undersökningskom­

missionens betänkande eller den mel­

lanfolkliga domstolens beslut, äger

varje annan medlem att gentemot

sagda medlem vidtaga de åtgärder av

ekonomisk natur, som i undersök­

ningskommissionens betänkande eller

domstolens beslut förklarats i före­

liggande fall vara tillämpliga.

Artikel 34

Den felande regeringen kan när

som helst till styrelsen meddela, att

den vidtagit nödiga åtgärder för att

ställa sig till efterrättelse de hemstäl­

landen, som gjorts av undersöknings­

kommissionen eller i den mellanfolk­

liga domstolens utslag, och äger den

hos styrelsen begära tillsättande ge­

nom nationernas förbunds general­

sekreterare av en undersökningskom-

skulle finna, att medlemmen under­

låtit vidtaga de föreskrivna åtgär­

derna, skall styrelsen anmäla frågan

för konferensen.

Artikel 31

Den internationella domstolens be­

slut rörande klagomål eller fråga,

som hänskjutits till densamma jäm­

likt artikel 29, må icke överklagas.

Åndrad text

Artikel 32

Undersökningskommissionens slut­

satser och förslag kunna fastställas,

ändras eller underkännas av den in­

ternationella domstolen.

Artikel 33

Därest medlem icke inom föreskri­

ven tid ställer sig till efterrättelse för­

slag i undersökningskommissionens

betänkande eller den internationella

domstolens beslut, äger styrelsen fö­

reslå konferensen de åtgärder, som

må finnas lämpliga och påkallade för

att garantera, att kommissionens för­

slag eller domstolens beslut varda ve­

derbörligen iakttagna.

Artikel 34

Den felande regeringen kan när

som helst meddela styrelsen, att den

vidtagit nödiga åtgärder för att ställa

sig till efterrättelse de förslag, som

framlagts av undersökningskommis­

sionen eller i den internationella

domstolens beslut, och äger den hos

styrelsen påkalla tillsättande av en

undersökningskommission för pröv­

ning av dess uppgifter. I sådant fall

Kung!. Maj:ts proposition nr 111.

mission för prövning av dess uppgif­

ter. I sådant fall skola bestämmel­

serna i artiklarna 26, 27, 28, 29, 31

och 32 äga tillämpning, och om under­

sökningskommissionens betänkande

eller den mellanfolkliga domstolens

beslut är gynnsamt för den felande

regeringen, skola övriga regeringar

omedelbart upphäva de åtgärder av

ekonomisk natur, som de vidtagit

gentemot nämnda stat.

Den 9 oktober 1946 gällande text

skola bestämmelserna i artiklarna 27,

28, 29, 31 och 32 äga tillämpning,

och om undersökningskommissionens

betänkande eller den internationella

domstolens beslut är gynnsamt för

den felande regeringen, skall styrel­

sen omedelbart föreslå upphävande

av varje åtgärd, som vidtagits jämlikt

artikel 33.

33

Andrad text

Kapitel III — Allmänna bestämmelser

Artikel 35

1. Medlemmarna förbinda sig att

tillämpa de konventioner, som de

hava biträtt i enlighet med bestäm­

melserna i denna del av förevarande

fördrag, på dem av deras kolonier,

besittningar och protektorat, vilka

icke hava full självstyrelse, detta dock

under följande förbehåll:

1) att konventionens bestämmelser

ej med hänsyn till lokala förhållan­

den äro omöjliga till tillämpa;

2) att de ändringar, som måste vid­

tagas för konventionens anpassning

efter de lokala förhållandena, låta sig

införas i densamma. 2

2. Varje medlem skall till Inter­

nationella arbetsbyrån meddela det

beslut, som den fattar med avseende

på varje av sina kolonier, besittningar

eller protektorat, som icke hava full

självstyrelse.

tidning till riksdagens protokoll 1947.

Kapitel III — Allmänna bestämmelser

Artikel 35

1. Medlemmarna förbinda sig att

tillämpa de konventioner, som de

hava ratificerat i enlighet med be­

stämmelserna i denna stadga, på de

utanför moderlandet belägna områ­

den, för vilkas internationella förbin­

delser de äro ansvariga, däri inbegri­

pet varje förvaltarskapsområde, vars

förvaltning de ombesörja, förutsatt

att konventionens ämne icke ligger

inom områdets självb est åmning srätt,

(dt konventionens bestämmelser med

hänsyn till lokala förhållanden icke

äro omöjliga att tillämpa och att de

ändringar, som måste vidtagas för

konventionens anpassning efter de

lokala förhållandena, låta sig införas

i densamma.

2. Varje medlem, som ratificerar

en konvention, skall snarast möjligt

efter ratificeringen tillställa Interna­

tionella arbetsbyråns generaldirektör

en förklaring, som med avseende å

andra områden än de i momenten 4

och 5 berörda, angiver den utsträck­

ning, i vilken medlemmen åtager sig

att tillämpa konventionens bestäm­

melser samt innehåller de närmare,

uppgifter, som föreskrivas i ifråga­

varande konvention.

3. Varje medlem, som insänt en

förklaring i enlighet med föregående

moment, kan lid efter annan i över­

ensstämmelse med föreskrifterna i

konventionen insända en ny dcklara-

1 samt. Nr III.

;j

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

Den 9 oktober 1946 gällande text

tion, som ändrar lydelsen av en tidi­

gare avgiven deklaration och klargör

läget med hänsyn till ifrågavarande

områden.

4. Då det ämne, som behandlas i

konventionen, faller inom kompeten­

sen för ett utanför moderlandet be­

läget områdes egna myndigheter,

skall den medlem som är ansvarig för

ifrågavarande områdes internatio­

nella förbindelser, snarast möjligt

översända konventionen till vederbö­

rande områdes regering, i syfte att

denna må kunna vidtaga lagstift­

nings- eller andra åtgärder. Medlem­

men äger att därefter i samförstånd

med områdets regering till Interna­

tionella arbetsbyråns generaldirektör

insända en förklaring, i vilken de i

konventionen intagna förpliktelserna

godtagas på ifrågavarande områdes

vägnar.

5. Förklaring, innebärande att de i

en konvention intagna förpliktelserna

godtagas, må tillställas Interncdio-

nella arbetsbyråns generaldirektör

a) av två eller flera medlemmar av

organisationen med avseende å ett

område, som står under deras gemen­

samma överhöghet; eller

b) av envar internationell myndig­

het med avseende å varje sådant om­

råde, för vars förvaltning den jämlikt

Förenta Nationernas stadga eller an­

norledes är ansvarig.

(>. Godtagandet av förpliktelserna i

en konvention i enlighet med moment

4 eller 5 skall innebära godtagandet

på vederbörande områdes vägnar av

de förpliktelser, som härröra ur kon­

ventionens bestämmelser, ävensom

av de förpliktelser som enligt organi­

sationens stadga gälla beträffande ra­

tificerade konventioner. I förklaring

rörande sådant åtagande må tillika

angivas de avvikelser från konventio­

nens bestämmelser, som kunna vara

erforderliga för att anpassa konven­

tionen efter lokala förhållanden.

7. Medlem eller internationell myn-

Ändrad text

Kuiigl. Maj:ts proposition nr 111.

35

Den 9 oktober 1946 gällande text

Artikel 36

Ändringar i denna stadga, vilka an­

tagits av konferensen med en majo­

ritet av två tredjedelar av de av när­

varande ombud avgivna röster, skola

tråda i kraft, sedan de ratificerats

eller godkänts av två tredjedelar av

organisationens medlemmar, däri­

bland fem av de åtta medlemmar,

vilka i enlighet med bestämmelserna

i Artikel 7 punkt 3 i stadgan ingå i

styrelsen i egenskap av sådana med­

lemmar, som i industriellt hänseende

äro de mest betydande.

Artikel 37

Alla frågor eller meningsskiljaktig­

heter rörande tolkningen av denna

dighet, som insänt förklaring i enlig­

het med moment 4 eller 5 i denna ar­

tikel kan tid efter annan i överens­

stämmelse med föreskrifterna i kon­

ventionen insända en mj deklaration,

som ändrar lydelsen av en tidigare

avgiven deklaration eller upphäver

godtagandet av de i konventionen an­

givna förpliktelserna på vederböran­

de områdes vägnar.

8. Om de i konventionen angivna

förpliktelserna icke godtagas på ett

i moment 4 eller 5 av denna artikel

åsyftat områdes vägnar, skall veder­

börande medlem eller medlemmar

eller internationella myndighet till In­

ternationella arbetsbyråns general­

direktör insända redogörelse för lag­

stiftning och praxis i ifrågavarande

område med avseende å i konventio­

nen behandlade ämnen. Redogörelsen

skall angiva den omfattning, i vilken

i konventionen angivna bestämmel­

ser genomförts eller avses genomfö­

ras genom lagstiftning, administrati­

va åtgärder, kollektivavtal eller an­

norledes ävensom de svårigheter, som

förhindra eller försena biträdandet av

ifrågavarande konvention.

Artikel 36

Ändringar i denna stadga, vilka

antagits av konferensen med en ma­

joritet av två tredjedelar av de av

närvarande ombud avgivna röster,

skola träda i kraft, sedan de ratifi­

cerats eller godkänts av två tredje­

delar av organisationens medlem­

mar, däribland fem av de åtta med­

lemmar, vilka i enlighet med bestäm­

melserna i artikel 7 moment 3 i stad­

gan ingå i styrelsen i egenskap av

sådana medlemmar, som i indu­

striellt hänseende äro de mest bety­

dande.

Artikel 37

1. Alla frågor eller meningsskilj­

aktigheter rörande tolkningen av

Ändrad text

36

Kungl. Alaj:ts proposition nr 111.

del av förevarande fördrag eller av

de konventioner, som enligt densam­

ma framdeles kunna komma att in­

gås mellan medlemmarna, skola un­

derställas den fasta mellanfolkliga

domstolens prövning.

Den 9 oktober 194-6 gällande text

denna stadga eller av konventioner,

som jämlikt föreskrifterna i den­

samma framdeles kunna komma att

avslutas mellan medlemmarna, skola

underställas den internationella dom­

stolens prövning.

2. Utan hinder av bestämmelserna

i moment 1 av denna artikel kan sty­

relsen framlägga och för godkännan­

de underställa konferensen föreskrif­

ter angående inrättandet av en dom­

stol med uppgift att utan dröjsmål

avgöra alla meningsskiljaktigheter el­

ler frågor rörande tolkningen av en

konvention, vilka jämlikt styrelsens

beslut eller konventionens bestäm­

melser må komma att hånskjutas till

densamma. Den internationella dom­

stolens utslag eller rådgivande ytt­

randen skola vara bindande för dom­

stol, som med stöd av detta moment

må komma att inrättas. Av sådan

domstol meddelade utslag skola del­

givas organisationens medlemmar;

av dem eventuellt gjorda erinringar

skola delgivas konferensen.

Artikel 38

1. Internationella arbetsorganisa­

tionen må sammankalla de regionala

konferenser och inrätta de regionala

organ som må finnas önskvärda för

främjande av organisationens mål

och uppgifter.

2. De regionala konferensernas be­

fogenheter, uppgifter och arbetsord­

ning skola bestämmas genom före­

skrifter, som framläggas av styrelsen

och underställas den allmänna kon­

ferensen för godkännande.

Kapitel IV — Övriga bestämmelser

Artikel 39

Internationella arbetsorganisatio­

nen skall äga full rättskapacitet så­

som juridisk person och skall sär­

skilt äga rätt att

a) ingå avtal;

Ändrad text

Kungi. Mcij.ts proposition nr 111.

37

Den 9 oktober 1946 gällande text

b) förvärva och avyttra fast och

lös egendom;

c) anhängiggöra rättegång.

Artikel 40

1. Internationella arbetsorganisa­

tionen skall inom varje medlems ter­

ritorium åtnjuta sådana privilegier

och immuniteter, som äro erforder­

liga för fullgörandet av dess upp-

gifter.

2. Konferensombud, styrelsemed­

lemmar samt byråns generaldirektör

och tjänstemän skola likaledes åt­

njuta de privilegier och immuniteter,

som äro erforderliga för att de i fullt

oberoende skola kunna fullgöra sina

uppgifter inom organisationen.

3. Dessa privilegier och immunite­

ter skola fastslås i ett särskilt avtal,

vilket skall utarbetas av organisatio­

nen för medlemsstaternas godkän­

nande.

Ändrad text

Bilaga

Deklaration angående Internationella ar­

betsorganisationens mål och uppgifter.

Internationella arbetsorganisatio­

nens allmänna konferens, samlad i

Philadelphia till sitt tjugosjätte sam­

manträde, antager denna den tionde

dagen av maj månad år nittonhund-

rafyrtiofyra följande deklaration rö­

rande Internationella arbetsorganisa­

tionens mål och uppgifter samt de

grundsatser, som synts böra vara

vägledande för medlemsstaternas po­

litik.

I.

Konferensen fastslår ånyo de

grundläggande principer, på vilka or­

ganisationen bygger, och främst att:

a) arbetet icke är en handelsvara;

b) yttrande- och föreningsfrihet

äro väsentliga för varaktigt framåt­

skridande;

38

Kungl. Mcij:ts proposition nr ill.

Den 9 oktober 1946 gällande text

c) fattigdom, var den än förekom­

mer, hotar välståndet i hela världen;

d) kampen mot nöden måste föras

med obeveklig konsekvens inom alla

nationer och genom obrutet interna­

tionellt samarbete, vari till främjan­

de av gemensamt väl representanter

för arbetare och arbetsgivare under

full likställighet med regeringarnas

ombud fritt överlägga och imder de­

mokratiska former besluta.

II.

I övertygelsen om att erfarenheten

klart ådagalagt riktigheten av utta­

landet i arbetsorganisationens stadga,

att varaktig fred endast kan byggas

på den sociala rättvisans grund fast­

slår konferensen, att:

a) alla människor, oavsett ras, re­

ligion eller kön, äga rätt att i frihet,

ekonomisk trygghet och under lika

förutsättningar arbeta i det mate­

riella välståndets och den kulturella

utvecklingens tjänst;

b) huvudmålet för såväl nationell

som internationell politik skall vara

att skapa sådana förhållanden, som

göra detta möjligt;

c) alla nationella och internatio­

nella aktionsprogram och åtgärder,

framför allt sådana av ekonomisk el­

ler finansiell natur, skola bedömas

ur denna synpunkt och godtagas en­

dast i den mån de synas ägnade att

främja och icke motverka uppnåen­

det av detta huvudmål;

d) det åvilar Internationella arbets­

organisationen att mot denna bak­

grund pröva och överväga alla ak­

tionsprogram och åtgärder av eko­

nomisk eller finansiell natur;

e) vid fullgörandet av de uppgif­

ter, som Internationella arbetsorga­

nisationen sålunda fått sig anför­

trodda, organisationen äger att, efter

övervägande av relevanta ekono­

miska och finansiella omständigheter

i sina beslut och rekommendationer

Ändrad text

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

39

Den 9 oktober 19A6 grillande text

infoga alla de bestämmelser, soin be­

finnas lämpliga och ändamålsenliga.

III.

Konferensen erkänner Internatio­

nella arbetsorganisationens högtid­

liga förpliktelse att främja alla så­

dana åtgärder, som äro ägnade att

förverkliga:

a) full sysselsättning och höjning

av levnadsstandarden;

b) sysselsättningen av arbetare i de

yrken, i vilka de kunna ha tillfreds­

ställelsen att helt utnyttja sin yrkes­

skicklighet samt i största möjliga

män bidraga till allmänt välstånd;

c) tillhandahållande av — såsom

ett medel att uppnå detta mål och

med nödiga garantier för alla veder­

börande — möjligheter till utbild­

ning och till omflyttning av arbets­

kraft, däri inbegripen migration av

arbetare och kolonister;

d) möjlighet för alla att uppnå en

rättvis andel av framåtskridandets

vinster med hänsyn till lön, inkomst,

arbetstid och arbetsvillkor i övrigt

samt tryggat existensminimum för

alla anställda, som äro i behov av

dylikt stöd;

e) effektivt erkännande av rätten

till kollektiva avtalsförhandlingar,

samarbete mellan företagsledare och

arbetare i syfte att främja en fort­

skridande förbättring av produktio­

nens organisation samt samverkan

mellan arbetsgivare och arbetare vid

planläggningen och genomförandet

av sociala och ekonomiska åtgärder;

f) utbyggandet av sociala trygg­

hetsåtgärder i syfte att tillförsäkra

alla, som därav äro i behov, en skä­

lig minimistandard samt hälso- och

sjukvård;

g) behörigt skydd för arbetarnas

liv och hälsa inom alla yrken;

h) skydd åt barn och mödrar;

i) en tillfredsställande närings- och

bostadsstandard samt möjligheter till

rekreation och kulturell utveckling;

Ändrad text

40

Kungl. Maj.ts proposition nr 111.

Den 9 oktober 1946 gällande text

j) tryggandet av lika möjligheter

för alla i fråga om utbildning och in­

träde i arbetslivet.

IV.

Övertygad om att det mera full­

ständiga och omfattande utnyttjande

av världens produktiva tillgångar,

som är nödvändigt för att förverkliga

de mål, vilka angivas i denna dekla­

ration, kan uppnås genom effektiva

internationella och nationella åtgär­

der, främst sådana, som äro ägnade

att stegra produktion och konsum­

tion, förhindra allvarligare ekono­

miska fluktuationer, främja ekono­

miskt och socialt framåtskridande i

mindre utvecklade delar av världen,

trygga en större stabilitet i världs-

priserna på råvaror och livsmedel

samt befordra en omfattande och

jämn världshandel, utlovar konferen­

sen Internationella arbetsorganisatio­

nens fulla samverkan med alla de in­

ternationella organ, åt vilka kan

komma att anförtros en del av an­

svaret för denna stora uppgift och

för främjandet av alla folks hälsa,

fostran och välfärd.

V.

Konferensen fastslår, att de princi­

per, som angivas i denna deklaration,

äro fullt ut tillämpliga på världens

alla folk och att — även om därvid

skälig hänsyn måste tagas till det

sociala och ekonomiska utvecklings­

skede, som nåtts av varje enskilt folk

— deras tillämpning i växande om­

fattning bland folk, vilka alltjämt

sakna självständighet, liksom bland

sådana, som redan nått självstyrelse,

är en angelägenhet, som berör hela

den civiliserade världen.

Ändrad text

Kapitel IV — Övergångsbestämmelser

Artikel 38

1. Konferensens första samman­

träde skall äga rum i oktober 1919.

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

41

Platsen och dagordningen för detta

sammanträde angivas i härtill fogad

bilaga.

2. Sammankallandet och anord­

nandet av detta första sammanträde

besörjas av den regering, som därtill

blivit bestämd i nämnda bilaga. Den­

na regering skall vid beredningen av

de handlingar, som skola föreläggas

konferensen, biträdas av en inter­

nationell kommission, sammansatt i

enlighet med samma bilaga.

3. Kostnaderna för detta första

sammanträde ävensom för alla föl­

jande, som komma att hållas, innan

de nödiga anslagen kunna upptagas

i nationernas förbunds budget, skola

med undantag av ombudens och ex­

perternas resekostnader fördelas mel­

lan medlemmarna enligt samma

grunder, som gälla för världspost-

unionens internationella byrå.

Artikel 39

Intill dess nationernas förbund bli­

vit konstituerat, skola alla meddelan­

den, som enligt förestående artiklar

skola ställas till förbundets general­

sekreterare, förvaras av direktören

för Internationella arbetsbyrån, som

skall bringa dem till generalsekrete­

rarens kännedom.

Artikel 40

Intill dess den fasta mellanfolkliga

domstolen blivit inrättad, skola de

tvistefrågor, som skulle liänskjutas

till densamma enligt denna avdelning

av förevarande fördrag, hänvisas till

en domstol, bestående av tre av natio­

nernas förbunds råd utsedda per­

soner.

Den 9 oktober 1946 gällande text

Ändrad text

Iiilaga.

Arbetskonferenscns första sammanträde

år 1919

Konferensen skall sammanträda i

Washington.

42

Kungi. Maj:ts proposition nr 111.

Amerikas förenta staters regering

anmodas sammankalla konferensen.

Den internationella organisations­

kommittén skall utgöras av sju per­

soner, utsedda av regeringarna i

Amerikas förenta stater, Storbritan­

nien, Frankrike, Italien, Japan, Bel­

gien och Schweiz. Kommittén äger,

om den anser nödigt, inbjuda andra

medlemmar att låta sig representeras

i densamma.

Dagordningen skall vara den föl­

jande:

1. Tillämpning av principen om

åtta timmars arbetsdag eller fyrtio­

åtta timmars arbetsvecka.

2. Frågor angående åtgärder för

arbetslöshetens förebyggande och bo­

tande av dess följder.

3. Sysselsättande av kvinnor-

a) före och efter barnsbörd

(därunder inbegripen frågan om mo-

derskapsunderstöd);

b) under natten;

c) i hälsofarliga arbeten.

4. Sysselsättande av barn:

a) minimiålder för anställande;

b) under natten;

c) i hälsofarliga arbeten.

5. Utvidgning och tillämpning av

de i Bern år 1906 antagna internatio­

nella konventionerna angående för­

bud mot industriellt nattarbete för

kvinnor och förbud mot användande

av vit (gul) fosfor inom tändsticks-

iiulustrien.

Den 9 oktober 1946 gällande text

Ändrad text

Avdelning II

Allmänna principer

Artikel 41

De höga fördragsslutande parterna,

som erkänna, att lönarbetarnas fy­

siska, moraliska och intellektuella

välbefinnande är av den största be­

tydelse från internationell synpunkt

hava för främjande av detta upphöj­

da syfte grundat den i avdelning I

omförmälda, till nationernas för-

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

43

blind anslutna permanenta organisa­

tionen.

De erkänna, att olikheter i klimat,

seder och bruk, ekonomisk ändamåls­

enlighet och industriell tradition för­

svåra ett omedelbart genomförande

av fullständig enhetlighet i arbetsvill­

koren. Men övertygade, som de äro,

att arbetet ej bör betraktas som en­

bart en handelsvara, anse de, att det

finnes tillvägagångssätt och grund­

satser för arbetsvillkorens reglering,

som alla industriella samfälligheter

böra bemöda sig att tillämpa, i den

mån inom dem rådande särskilda

förhållanden medgiva det.

Bland dessa tillvägagångssätt och

grundsatser anse de höga fördrags-

slutande parterna följande vara av

synnerlig och aktuell vikt:

1. Ovan omförmälda ledande

grundsats, att arbetet ej får betrak­

tas såsom enbart en vara eller han­

delsartikel.

2. Rätten till sammanslutning för

alla icke lagstridiga syften såväl för

arbetstagare som arbetsgivare.

3. Betalandet till arbetarna av en

lön, varigenom dem tillförsäkras en

tillfredsställande levnadsstandard i

enlighet med cferas tids och deras

lands uppfattning.

4. Uppställande av åtta timmars

arbetsdag och fyrtioåtta timmars ar­

betsvecka som mål över allt, där detta

ännu ej blivit uppnått.

5. Genomförande av en vilotid per

vecka av minst tjugofyra timmar,

vilken om möjligt bör omfatta sön­

dagen.

(5. Avskaffande av barnarbete och

skyldighet att så begränsa arbetet för

minderåriga av båda könen, att deras

utbildning må kunna fortföljas och

deras kroppsliga utveckling tryggas.

7. Principen om lika lön för arbete

av samma värde utan hänsyn till kön.

8. De i varje land beträffande ar­

betsvillkoren utfärdade föreskrifter

skola tillförsäkra alla arbetare, som

Den 9 oktober 1946 gällande text

Ändrad text

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

med laglig rätt vistas i landet, en

med billighet överensstämmande be­

handling i ekonomiskt avseende.

9. Varje stat skall upprätta en till­

synsmyndighet, i vilken även kvin­

nor skola ingå, för att trygga tillämp­

ningen av lagar och föreskrifter be­

träffande arbetarnas skydd.

De höga fördragsslutande parterna

vilja ej göra gällande, att dessa till­

vägagångssätt och grundsatser äro

vare sig fullständiga eller slutgiltiga

men hålla dock före, att de lämp­

ligen kunna tjäna som ledning för

nationernas förbunds politik samt att

de, om de godtagas av de industriella

samfälligheter, som äro represente­

rade i nationernas förbund, och om

de upprätthållas i praktiken genom

en ändamålsenligt anordnad tillsyn,

skola medföra varaktiga fördelar för

världens lönarbetare.

Den 9 oktober 1946 gällande text

Ändrad text

Internationella arbetskonferensen.

Konvention (nr 80) angående partiell revision av de konventioner, som an­

tagits av Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens vid dess

tjugoåtta första sammanträden, i vilken föreskrifter meddelas rörande det

framtida fullgörandet av vissa kansligöromål, som enligt nämnda konven­

tioner ålegat Nationernas förbunds generalsekreterare, och vilken vidare inne­

håller vissa ändrade bestämmelser, föranledda av Nationernas förbunds upp­

lösning och vidtagna ändringar i Internationella arbetsorganisationens stadga.

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för Internationella arbetsorganisationen sammankal­

lats till Montreal och där samlats den 19 september 1946 till sitt tjugo­

nionde sammanträde, och

beslutat antaga vissa förslag angående partiell revision av de konven­

tioner, som antagits av Internationella arbetsorganisationens allmänna kon­

ferens vid dess tjugoåtta första sammanträden, i vilka förskrifter meddelas

rörande det framtida fullgörandet av vissa kansligöromål, som enligt

nämnda konventioner ålegat Nationernas förbunds generalsekreterare och

vilken vidare innehåller vissa ändrade bestämmelser, föranledda av Natio­

nernas förbunds upplösning och vidtagna ändringar i Internationella arbets­

organisationens stadga, en fråga, som innefattas i andra punkten på sam­

manträdets dagordning samt

funnit att dessa förslag böra taga form av en internationell konvention

antager denna den nionde dagen i oktober år 1946 följande konvention, som

skall benämnas »1946 års konvention angående revision av slutartiklarna»:

Kanyl. Maj:ts proposition nr 111.

Artikel 1

45

1. I texterna till de konventioner, som antagits av Internationella arbets-

konferensen under loppet av dess tjugofem första sammanträden, skola

orden »Nationernas förbunds generalsekreterare» ersättas med orden »In­

ternationella arbetsbyråns generaldirektör», ordet »generalsekreteraren»

med ordet »generaldirektören» samt ordet »sekretariatet» med orden »Inter­

nationella arbetsbyrån» på samtliga de ställen, där dessa olika uttryck

förekomma.

2. Av Internationella arbetsbyråns generaldirektör verkställd registre­

ring av ratifikationer av konventioner samt ändringar, uppsägningar och

förklaringar, som föreskrivas i de av konferensen under loppet av dess

tjugofem första sammanträden antagna konventionerna, skola hava samma

kraft och verkan som en av Nationernas förbunds generalsekreterare, jäm­

likt bestämmelserna i originaltexterna till nämnda konventioner, verkställd

registrering av sådana ratifikationer, uppsägningar och förklaringar.

3. Internationella arbetsbyråns generaldirektör har att för registrering

i enlighet med artikel 102 av Förenta Nationernas stadga lämna Förenta

Nationernas generalsekreterare alla meddelanden om ratifikationer, upp­

sägningar och förklaringar, som av honom registrerats enligt bestämmelser

i de av konferensen vid dess tjugofem första sammanträden antagna kon­

ventionerna med de enligt bestämmelserna i denna artikel vidtagna änd­

ringarna.

Artikel 2

1. Orden »Nationernas förbund» skola utgå ur första stycket i inled­

ningen till varje av konferensen under loppet av dess aderton första sam­

manträden antagna konventioner.

2. Orden »jämlikt bestämmelserna i del XIII av fördraget i Versailles

och motsvarande delar av de övriga fredsfördragen» och därmed jämförliga

uttryck i inledningen till de av konferensen under dess sjutton första sam­

manträden antagna konventionerna skola ersättas med orden »jämlikt be­

stämmelserna i Internationella arbetsorganisationens stadga».

3. Orden »på de villkor, som angivas i del XIII av fördraget i Versailles

och motsvarande delar av de övriga fredsfördragen» eller därmed jäm­

förliga uttryck i alla artiklar av de av konferensen under loppet av dess

tjugofem första sammanträden antagna konventionerna, i vilka nämnda

eller därmed jämförliga uttryck förekomma, skola ersättas med orden »på

de villkor, som angivas i Internationella arbetsorganisationens stadga».

4. Orden »artikel 408 av fördraget i Versailles och motsvarande artiklar

av de övriga fredsfördragen» eller därmed jämförliga uttryck i alla artiklar

av de av konferensen under loppet av dess tjugofem första sammanträden

antagna konventionerna, i vilka nämnda eller därmed jämförliga uttryck

förekomma, skola ersättas med orden »artikel 22 av Internationella arbets­

organisationens stadga».

5. Orden »artikel 421 av fördraget i Versailles och motsvarande artiklar

av de övriga fredsfördragen» eller därmed jämförliga uttryck i alla artiklar

av de av konferensen under loppet av dess tjugofem första sammanträden

antagna konventionerna, i vilka nämnda eller därmed jämförliga uttryck

förekomma, skola ersättas med orden »artikel 35 av Internationella arbets­

organisationens stadga».

46

Kungl. Maj-.ts proposition nr 111.

(S. Orden »förslag till» skola uteslutas i uttrycket »förslag till konven­

tion» i inledningen till de av konferensen under loppet av dess tjugofem

första sammanträden antagna konventionerna samt i alla artiklar av

nämnda konventioner, vari angivna uttryck förekommer.

7. Titeln »direktör» skall ersättas med titeln »generaldirektör» i alla

artiklar av de av konferensen under loppet av dess tjugoåttonde samman­

träde antagna konventioner, i vilka Internationella arbetsbyråns direktör

nämnes.

8. I inledningen till varje av konferensen under loppet av dess sjutton

första sammanträden antagen konvention skola insättas orden »som skall

benämnas» tillsammans med den förkortade titel, som av Internationella

arbetsbyrån begagnas med avseende å konventionen i fråga.

9. I varje av konferensen under loppet av dess fjorton första samman­

träden antagen konvention skola alla onumrerade moment av artiklar, som

innehålla mer än ett moment, numreras i löpande följd.

Artikel 3

Varje medlem av organisationen, som efter dagen för ikraftträdandet av

denna konvention till Internationella arbetsbyråns generaldirektör insän­

der sin formella ratifikation av en av konferensen under loppet av dess

tjugoåtta första sammanträden antagen konvention, skall anses hava rati­

ficerat nämnda konvention med de i förevarande konvention angivna

ändringarna.

Artikel 4

Två exemplar av denna konvention skola undertecknas av konferensens

ordförande och Internationella arbetsbyråns generaldirektör och skola där­

med vara autentiska. Av dessa exemplar skall ett deponeras i Internatio­

nella arbetsbyråns arkiv och det andra tillställas Förenta Nationernas gene­

ralsekreterare för registrering i enlighet med artikel 102 av Förenta Natio­

nernas stadga. Generaldirektören har att tillställa envar av Internationella

arbetsorganisationens medlemmar bestyrkt avskrift av denna konvention.

Artikel 5

1. De formella ratifikationerna av denna konvention skola översändas

till Internationella arbetsbyråns generaldirektör.

2. Konventionen skall träda i kraft den dag, då generaldirektören mot­

tagit ratifikationer av två medlemmar av Internationella arbetsorgani­

sationen.

3. Då denna konvention trätt i kraft samt då därefter ytterligare ratifi­

kationer mottagits, har Internationella arbetsbyråns generaldirektör att

därom underrätta envar medlem av Internationella arbetsorganisationen

samt Förenta Nationernas generalsekreterare.

4. Varje medlem av organisationen, som ratificerar denna konvention,

erkänner därigenom giltigheten av varje åtgärd, som vidtagits enligt kon­

ventionen, från det konventionen först trädde i kraft till tidpunkten för

medlemmens egen ratifikation.

Artikel 6

Efter det första ikraftträdandet av denna konvention skall Internationella

arbetsbyråns generaldirektör låta till de av konferensen under loppet av

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

47

dess tjugoåtta första sammanträden antagna konventionerna med de i

denna konvention angivna ändringarna utarbeta officiella texter i två ori­

ginalexemplar, vederbörligen undertecknade av honom, och skall av dessa

det ena deponeras i Internationella arbetsbyråns arkiv och det andra över­

sändas till Förenta Nationernas generalsekreterare för registrering i enlig­

het med artikel 102 av Förenta Nationernas stadga. Generaldirektören har

att tillställa en var av organisationens medlemmar bestyrkta avskrifter av

dessa texter.

Artikel 7

Oavsett vilka bestämmelser de av konferensen under loppet av dess

tjugoåtta första sammanträden antagna konventionerna må innehålla, skall

en medlems ratifikation av denna konvention icke ipso jure innebära upp­

sägning av sådan konvention; ikraftträdandet av denna konvention utgör

icke heller hinder för ytterligare ratifikationer av dylika konventioner.

Artikel 8

1. För det fall att konferensen skulle antaga en ny konvention, varigenom

förevarande konvention helt eller delvis revideras, skall, såframt icke den

nya konventionen annorlunda stadgar —

a) en medlems ratifikation av den nya konventionen ipso jure innebära

uppsägning av denna konvention, om och så snart den nya reviderade

konventionen trätt i kraft;

b) från den dag, då den nya reviderade konventionen trätt i kraft, denna

konvention icke längre kunna ratificeras av medlemmarna.

2. Denna konvention skall under alla förhållanden förbli i kraft i sin

nuvarande form och med sitt nuvarande innehåll för sådana medlemmar,

som ratificerat densamma men icke ratificerat den reviderade konven­

tionen.

Förslag till överenskommelse mellan Förenta Nationerna och Internatio­

nella arbetsorganisationen.1

Artikel 57 i Förenta Nationernas stadga föreskriver, att de olika fack­

organ, som upprättats genom mellanstatliga överenskommelser och hava

vittgående, i deras statuter fastställda internationella åligganden på ekono­

miska, sociala, kulturella, uppfostrings-, hälsovårds- och närbesläktade

områden, skola anknytas till Förenta Nationerna.

Internationella arbetskonferensen antog vid sitt tjugosjunde samman­

träde i Paris den 3 november 1945 en resolution, i vilken den bekräftade

Internationella arbetsorganisationens önskan om att vinna anknytning till

Förenta Nationerna på villkor, som skulle fastställas genom särskild över­

enskommelse.

Förenta Nationerna och Internationella arbetsorganisationen överens­

komma med anledning härav som följer:

1 Godkänt’ av Internationella arbetskonferensen den 2 oktober 1946'och av Förenta Na­

tionernas generalförsamling den 14 december 1946 samt vederbörligen undertecknat den 19

december 1946.

48

Artikel I.

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

Förenta Nationerna erkänner Internationella arbetsorganisationen som

ett fackorgan med åliggande att vidtaga de åtgärder, som äro ägnade att

jämlikt dess stadga främja fullgörandet av däri angivna uppgifter.

Artikel II.

Ömsesidig representation.

1. Representanter för Förenta Nationerna skola inbjudas att bevista In­

ternationella arbetskonferensens (i det följande benämnd konferensen) och

dess utskotts sammanträden ävensom styrelsens och dess kommittéers

sammanträden samt sådana allmänna, regionala eller andra särskilda sam­

mankomster, som Internationella arbetsorganisationen må anordna, även­

som att utan rösträtt deltaga i alla därvid förekommande förhandlingar.

2. Representanter för Internationella arbetsorganisationen skola inbju­

das att bevista Förenta Nationernas ekonomiska och sociala råds (i det

följande benämnt rådet) och dess kommissioners och kommittéers sam­

manträden ävensom att utan rösträtt deltaga i alla därvid förekommande

förhandlingar, såvitt angår sådana frågor på dagordningen, av vilka arbets­

organisationen förklarat sig vara intresserad.

3. Representanter för Internationella arbetsorganisationen skola inbju­

das att i egenskap av rådgivare bevista generalförsamlingens sammanträ­

den och beredas alla möjligheter att inför densamma framlägga arbets­

organisationens synpunkter på frågor, som ligga inom dess verksamhets­

område.

4. Representanter för Internationella arbetsorganisationen skola in­

bjudas att bevista de sammanträden med generalförsamlingens huvudkom­

mittéer, som äro av intresse för arbetsorganisationen, och att utan rösträtt

deltaga i överläggningarna.

5. Representanter för Internationella arbetsorganisationen skola in­

bjudas att bevista förvaltarskapsrådets sammanträden och att utan röst­

rätt deltaga i dess överläggningar med avseende å sådana frågor på dag­

ordningen, av vilka arbetsorganisationen förklarat sig vara intresserad.

6. Av arbetsorganisationen skriftligen avfattade framställningar och rap­

porter skola av Förenta Nationernas sekretariat, alltefter omständigheterna,

tillställas samtliga medlemmar av generalförsamlingen, rådet och dess kom­

missioner ävensom förvaltarskapsrådet.

Artikel III.

Uppförande av frågor på dagordningen.

Sedan sådant preliminärt samråd ägt rum, som må befinnas erforderligt,

skall Internationella arbetsorganisationen på styrelsens dagordning upp­

föra de överläggningsämnen, som av Förenta Nationerna föreslagits. På

samma sätt skola rådet och dess kommissioner samt förvaltarskapsrådet

på sin dagordning upptaga de överläggningsämnen som föreslås av Inter­

nationella arbetsorganisationen.

Kung!. Maj:ts proposition nr 111.

49

Artikel IV.

Förslag från generalförsamlingen och rådet.

1. Med hänsyn till Förenta Nationernas förpliktelser att främja de mål,

som angivas i artikel 55 av dess stadga samt rådets uppgifter och befogen­

heter enligt stadgans artikel 62, nämligen att utarbeta eller taga initiativ

till undersökningar och rapporter, avseende internationella, ekonomiska,

sociala, kulturella, uppfostrings-, hälsovårds- och närbesläktade angelägen­

heter samt framställa förslag i alla sådana angelägenheter till vederbörande

fackorgan och vidare med hänsyn till Förenta Nationernas uppgift i enlig­

het med stadgans artiklar 58 och 63 att framlägga förslag angående sam­

ordnande av fackorganens arbetsprogram och verksamhet, åtager sig Inter­

nationella arbetsorganisationen att tillse, att alla formella förslag, som

generalförsamlingen eller rådet må komma att förelägga densamma, sna­

rast möjligt underställas styrelsen, konferensen eller det arbetsorganisatio­

nens organ i övrigt, som må befinnas lämpligt.

2. Internationella arbetsorganisationen åtager sig att, då så påfordras,

samråda med Förenta Nationerna med avseende å sådana förslag samt att

i sinom tid tillställa Förenta Nationerna redogörelse för de åtgärder, som

vidtagits av arbetsorganisationen eller dess medlemmar i syfte att genom­

föra förslagen ävensom för de resultat i övrigt, till vilka gjorda övervä­

ganden lett.

3. Internationella arbetsorganisationen betygar sin villighet att i allo

samarbeta för uppnåendet av en effektiv samordning av fackorganens och

Förenta Nationernas verksamhet. Särskilt åtager sig arbetsorganisationen

att samverka med det eller de organ, som rådet må komma att för ända­

målet upprätta, och att lämna de upplysningar, som må vara erforderliga

i sådant avseende.

Artikel V.

Utbyte av informationer och dokument.

1. Utbyte av informationer och dokument mellan Förenta Nationerna

och Internationella arbetsorganisationen skall äga rum med skyndsamhet

och i största möjliga utsträckning; dock att vad sålunda överenskommits

icke skall utgöra hinder för åtgärder till tryggande av förtroligt material.

2. Utöver vad i första stycket angivits, överenskommes vidare:

a) Internationella arbetsorganisationen åtager sig att tillställa Förenta

Nationerna periodiska redogörelser för arbetsorganisationens verksamhet;

b) Internationella arbetsorganisationen åtager sig att i största möjliga

utsträckning tillmötesgå varje framställning, som från Förenta Nationernas

sida må komma att göras för att förse Förenta Nationerna med speciella

rapporter, utredningar eller upplysningar, varvid dock de i artikel XV an­

givna villkoren skola vinna beaktande; ocb

c) Förenta Nationernas generalsekreterare har att på därom gjord fram­

ställning samråda med Internationella arbetsbyråns generaldirektör an­

gående överlämnandet till Internationella arbetsorganisationen av sådana

informationer, som kunna vara av särskilt intresse för organisationen.

Bihang till riksdagens protokoll UH7. 1 sand. Nr 111.

4

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

Artikel VI.

Biträde åt säkerhetsrådet.

Internationella arbetsorganisationen åtager sig att samarbeta med det

ekonomiska och sociala rådet när det gäller att anskaffa de upplysningar

och lämna säkerhetsrådet det biträde i övrigt som detta må påfordra, däri

inbegripet biträde vid genomförandet av säkerhetsrådets beslut beträffande

upprätthållandet och återställandet av internationell fred och säkerhet.

Artikel VII.

Biträde åt förvaltarskapsrådet.

Internationella arbetsorganisationen åtager sig att samverka med förval­

tarskapsrådet vid utövandet av dess uppgifter och särskilt att i största

möjliga utsträckning lämna det biträde som förvaltarskapsrådet må komma

att påfordra i ärenden, som beröra organisationen.

Artikel VIII.

Icke självstyrande territorier.

Internationella arbetsorganisationen åtager sig att samverka med För­

enta Nationerna vid genomförandet av de i kapitel XI av Förenta Natio­

nernas stadga angivna principer och förpliktelser, avseende frågor, som

röra folkens välfärd och utveckling i icke självstyrande territorier.

Artikel IX.

Förbindelser med den internationella domstolen.

1. Internationella arbetsorganisationen åtager sig att lämna alla de upp­

lysningar, som påfordras av den internationella domstolen jämlikt artikel 34

i stadgan för domstolen.

2. Förenta Nationernas generalförsamling bemyndigar Internationella

arbetsorganisationen att inhämta den internationella domstolens rådgivande

yttrande i varje rättsfråga, som uppkommer inom dess verksamhetsområde,

med undantag för frågor rörande de ömsesidiga förbindelserna mellan

arbetsorganisationen och Förenta Nationerna eller andra fackorgan.

3. Framställning härom må göras hos domstolen av konferensen eller av

styrelsen med stöd av konferensens bemyndigande.

4. Då Internationella arbetsorganisationen påkallar sådant rådgivande

yttrande, skall det ekonomiska och sociala rådet underrättas härom.

Artikel X.

Internationella arbetsorganisationens säte. Regionala kontor eller korrespondentbyråer.

1. Med hänsyn till önskvärdheten av att fackorganens säte förlägges till

Förenta Nationernas permanenta säte och de fördelar, som äro förenade

med en dylik förläggning, åtager sig Internationella arbetsorganisationen

att samråda med Förenta Nationerna, innan den fattar något beslut rö­

rande förläggning av sitt permanenta säte.

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

51

2. De regionala kontor eller korrespondentbyråer, som Internationella

arbetsorganisationen må komma att upprätta, skola så vitt möjligt nära

anknytas till de regionala kontor eller korrespondentbyråer, som Förenta

Nationerna må komma att upprätta.

Artikel XI.

Personalfrågor.

1. Förenta Nationerna och Internationella arbetsorganisationen erkänna,

att det slutliga utbyggandet av en enhetlig internal ionell tjänstemannastab

är önskvärt ur synpunkten av en effektiv administrativ samordning och

åtaga sig att i detta syfte fastställa gemensamma normer, villkor och an­

ordningar i övrigt för att undgå mera betydande skiljaktigheter i anställ­

ningsvillkor eller konkurrens vid rekrytering av personal samt till främ­

jande av elt utbyte av personal i syfte att rationellt tillgodogöra sig dess

arbete.

2. Förenta Nationerna och Internationella arbetsorganisationen överens­

komma att härutinnan i största möjliga utsträckning samarbeta och sär­

skilt att

a) samråda beträffande upprättandet av en internationell tjänstenämnd

(Civil Service Commission) med uppgift att lämna råd och anvisningar an­

gående det sätt, på vilket gemensamma rekryteringsnormer för Förenta

Nationernas och de olika fackorganens sekretariat skola kunna ernås;

b) samråda beträffande andra frågor rörande personalens anställnings­

förhållanden, såsom tjänstgöringsvillkor, anställningstid, tjänsteklasser, av­

löningar och traktamenten, avsked och pensionsförmåner samt tjänste-

reglementen, i syfte att uppnå största möjliga enhetlighet å detta område;

c) samarbeta beträffande utbyte av personal för kortare eller längre tid,

där så befinnes önskvärt, varvid vederbörlig hänsyn skall tagas till be-

fordringsmöjligheter och pensionsrättigheter;

d) samarbeta vid upprättandet av lämpligt organ för biläggande av tvister

rörande personal- och liknande frågor ävensom vid fullföljandet av detta

organs uppgifter.

Artikel XII.

Statistiska avdelningar.

1. Förenta Nationerna och Internationella arbetsorganisationen överens­

komma att eftersträva största möjliga samverkan, undvikande av icke önsk­

värt dubbelarbete, samt effektivt tillgodogörande av sin tekniska personal

vid insamling, bearbetning, publicering och spridande av statistiska upp­

gifter. De överenskomma ock att gemensamt verka för att de statistiska

uppgifterna skola bli till största möjliga gagn ävensom att insamlandet av

dylika uppgifter må kunna ske utan onödigt betungande av myndigheter

eller organisationer.

2. Internationella arbetsorganisationen erkänner Förenta Nationerna så­

som centralt organ för insamling, bearbetning, publicering, standardisering

och förbättring av statistik, avsedd att främja internationella organisatio­

ners allmänna syften.

3. Förenta Nationerna erkänner Internationella arbetsorganisationen så­

som vederbörligt organ för insamling, bearbetning, standardisering och för­

52

Kungl. Maj:ts proposition nr III.

bättring av statistik inom området för organisationens verksamhet, Förenta

Nationerna dock obetaget att själv handhava statistiska ärenden av sär­

skild vikt för fullgörandet av organisationens uppgifter eller för statistikens

allmänna utveckling.

4. På Förenta Nationerna ankommer att inrätta administrativa organ och

åvägabringa effektivt statistiskt samarbete med de till desamma anknutna

fackorganen.

5. Vid insamling av statistiska uppgifter bör dubbelarbete undvikas av

Förenta Nationerna och fackorganen i all den utsträckning en av sagda

institutioner kan tillgodogöra sig uppgifter eller material, varöver någon

av institutionerna förfoga.

6. I syfte att grunda ett centralt statistiskt arkiv för allmänt bruk åtager

sig Internationella arbetsorganisationen att, i den mån så är möjligt, till­

handahålla Förenta Nationerna de uppgifter, som ingå till organisationen

för dess grundläggande statistiska serier eller speciella rapporter.

Artikel XIII.

Administrativa och specialavdelningar.

1. Förenta Nationerna och Internationella arbetsorganisationen erkänna,

med hänsyn till vikten av administrativ och fackmässig enhetlighet och

möjligast effektiva tillgodogörande av personal och resurser, önskvärdheten

av att såvitt möjligt undvika upprättandet inom Förenta Nationerna och de

anknutna fackorganen av byråer eller avdelningar, som avse närliggande

uppgifter och vilkas verksamhet sålunda kan komma att innebära dubbel­

arbete.

2. Förenta Nationerna och Internationella arbetsorganisationen överens­

komma i enlighet härmed att samråda beträffande upprättandet och ut­

nyttjandet av andra administrativa och specialavdelningar än de i artik­

larna XI, XII och XIV angivna, närhelst och i den utsträckning upprättan­

det och utnyttjandet av dylika avdelningar kan befinnas genomförbart och

lämpligt.

3. Åtgärder skola vidtagas av Förenta Nationerna och Internationella

arbetsorganisationen beträffande registrering och deposition av officiella

dokument.

Artikel XIV.

Budgetära och finansiella förhållanden.

1. Internationella arbetsorganisationen erkänner önskvärdheten av att

åstadkomma en nära budgetär och finansiell anknytning till Förenta Natio­

nerna, i syfte att Förenta Nationernas och de anknutna fackorganens för­

valtning må kunna genomföras på möjligast effektiva och ekonomiska sätt

samt största möjliga samverkan och enhetlighet härutinnan uppnås.

2. Förenta Nationerna och Internationella arbetsorganisationen överens­

komma att i största möjliga utsträckning samverka för uppnående av detta

mål, och böra de särskilt samråda beträffande önskvärdheten av lämpliga

åtgärder för infogandet av arbetsorganisationens budget i en Förenta Natio­

nernas allmänna budget. Anordningar i sådant syfte skola närmare be­

stämmas i ett tilläggsavtal mellan de båda organisationerna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

53

3. Vid budgetarbetet har Internationella arbetsorganisationen att sam­

råda med Förenta Nationerna.

4. Internationella arbetsorganisationen åtager sig att årligen tillställa

Förenta Nationerna sitt budgetförslag samtidigt som detta tillställes orga­

nisationens medlemmar. Generalförsamlingen äger att granska arbetsorga­

nisationens budget eller budgetförslag och beträffande olika däri intagna

punkter avgiva förslag.

5. Representanter för Internationella arbetsorganisationen skola äga att

utan rösträtt deltaga i generalförsamlingens och dess utskotts förhand­

lingar, närhelst arbetsorganisationens budget eller ärenden av allmänt ad­

ministrativ eller finansiell natur berörande arbetsorganisationen föreligga

till behandling.

6. Förenta Nationerna kan åtaga sig att uppbära och redovisa årsavgif­

terna från de medlemmar av Internationella arbetsorganisationen som äro

medlemmar jämväl av Förenta Nationerna enligt den ordning som senare

kan komma att avtalas mellan Förenta Nationerna och Internationella

arbetsorganisationen.

7. I syfte att genom central handläggning uppnå enhetlig behandling av

andra finansiella eller fiskaliska angelägenheter har Förenta Nationerna

att på eget initiativ eller efter framställning av Internationella arbetsorga­

nisationen sörja för att erforderlig utredning verkställes angående dylika

frågor av intresse för arbetsorganisationen och övriga anknutna fackorgan.

8. Internationella arbetsorganisationen åtager sig att i den utsträckning

så är möjligt, ställa sig av Förenta Nationerna tillämpad praxis till efter­

rättelse.

Artikel XV.

Ersättning för särskilda tjänster.

1. För den händelse Internationella arbetsorganisationen ställes inför

nödvändigheten att ikläda sig avsevärda extra utgifter till följd av någon

av Förenta Nationerna gjord framställning om speciella rapporter, utred­

ningar eller biträde jämlikt artiklarna V, VI eller VII eller andra bestäm­

melser i denna överenskommelse, skola förhandlingar äga rum i syfte att

bestämma huru dessa utgifter rättvisligen skola fördelas.

2. Förhandlingar mellan Förenta Nationerna och Internationella arbets­

organisationen skola likaledes äga rum i syfte att uppnå en skälig ordning

för bestridandet av kostnaderna för centrala administrativa, tekniska eller

fiskaliska tjänster eller annat särskilt biträde från Förenta Nationernas

sida.

Artikel XVI.

överenskommelse mellan olika mellanstatliga organ.

Internationella arbetsorganisationen förbinder sig att underrätta rådet

om arten och räckvidden av varje ingången överenskommelse mellan ar­

betsorganisationen och varje annat anknutet fackorgan eller annan mellan-

statlig organisation; särskilt åligger det arbetsorganisationen att underrätta

rådet, innan dylik överenskommelse ingås.

54

Artikel XVII.

Upprätthållandet av förbindelser mellan organisationerna.

1. Förenta Nationerna och Internationella arbetsorganisationen träffa

ovanstående överenskommelse i den förhoppningen, att den skall bidraga

till upprätthållandet av effektiva förbindelser mellan de båda organisatio­

nerna. De bekräfta sin avsikt att vidtaga varje ytterligare åtgärd, som må

befinnas erforderlig för att göra dessa förbindelser fullt effektiva.

2. De i föregående artikel av denna överenskommelse angivna anord­

ningarna för förbindelser mellan olika organisationer skola, så långt det är

lämpligt, tillämpas jämväl på förhållandet mellan sådana regionala kontor

eller korrespondentbyråer, som må komma alt upprättas av de båda orga­

nisationerna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 111.

Artikel XVIII.

Överenskommelsens genomförande.

Förenta Nationernas generalsekreterare och Internationella arbetsbyråns

generaldirektör äga att träffa de tilläggsavtal för genomförande av denna

överenskommelse som erfarenheten från de båda organisationernas verk­

samhet kan komma att påfordra.

Artikel XIX.

Ändringar i överenskommelsen.

Denna överenskommelse kan göras till föremål för revision genom avtal

mellan Förenta Nationerna och Internationella arbetsorganisationen.

Artikel XX.

överenskommelsens ikraftträdande.

Denna överenskommelse skall träda i kraft, sedan den godkänts av

Förenta Nationernas generalförsamling och Internationella arbetsorganisa­

tionens allmänna konferens.

New York den 30 maj 1946.

Undertecknat av

A. Ramaswami Mudaliar,

President i Förenta Nationernas ekonomiska och sociala råd och ordförande

i rådets kommitté för förhandlingar med fackorgan.

G. Myrddin-Evans,

Ordförande i Internationella arbetsbyråns styrelse och i Internationella ar­

betsorganisationens förhandlingsdelegation.

Iduns tryckeri, Esselte ab. Stockholm 1947

716322