Prop. 1948:18

('med förslag till förord\xad ning om fortsatt giltighet av förordningen den 6 mars 1942 (nr 63) angående rått för Konungen att åsätta särskild tullavgift',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 18.

1

Nr 18.

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till förord­

ning om fortsatt giltighet av förordningen den 6 mars 1942 (nr 63) angående rått för Konungen att åsätta särskild tullavgift; given Stockholms slott den 3 ja­ nuari 1948.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över handels- ärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t föreslå riksdagen att antaga härvid fogat förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen den 6 mars 1942 (nr 63) angående rätt för Konungen att åsätta särskild tull­ avgift.

GUSTAF.

Axel Gjöres.

Förslag

till

förordning om fortsatt giltighet av förordningen den 6 mars 1942 (nr 63) angående rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift.

Härigenom förordnas, att förordningen den 6 mars 1942 angående rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift, vilken förordning gäller till och med den 30 juni 1948* 1, skall äga fortsatt giltighet till och med den 30 juni 1949.

1 Se SFS 1947:80. __________

1

Bihang till riksdagens protokoll 1948. t samt. Nr 18.

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 18.

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans

Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den

3 januari 19i8.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Wigforss, Möller, Sköld, Quensel, Gjöres, Danielson, Yougt, Zetterberg,

Nilsson, Sträng, Ericsson, Mossberg, Weijne, Kock.

Chefen för handelsdepartementet, statsrådet Gjöres, anför efter gemen­

sam beredning med ministern för utrikes ärendena och chefen för finans­

departementet.

Alltsedan år 1932 har riksdagen årligen bifallit av Kungl. Maj :t fram­

lagt förslag till förordning angående rätt för Konungen att åsätta särskild

tullavgift eller till förordning om fortsatt giltighet av då gällande förord­

ning i ämnet. Den nu gällande förordningen, som utfärdats den 6 mars

1942 (nr 63) och jämlikt förordningen den 7 mars 1947 (nr 80) äger gil­

tighet till och med den 30 juni 1948, har följande lydelse.

Varor, som från utlandet införas, må kunna efter Konungens förordnande

beläggas med särskild tilläggstull, utöver den enligt tulltaxan utgående tull­

avgiften, till högst tre gånger samma belopp som denna senare eller, där

varan enligt taxan är tullfri, påföras tull till högst en fjärdedel av det be­

lopp, vartill varans värde uppgår.

Särskild tullavgift, enligt vad nu är sagt, må åsättas allenast å tid, då

riksdagen icke är samlad eller, ehuru den är samlad, icke har under pröv­

ning någon fråga, som Konungen förelagt riksdagen. Beslutet om avgiftens

åsättande skall underställas riksdagen i förra fallet inom tio dagar efter

näst sammanträdande riksdags öppnande och i senare fallet inom tio dagar

efter det Konungen förelagt riksdagen annan fråga för prövning. Om riks­

dagen icke godkänner beslutet oförändrat, gäller detsamma högst tio dagar

efter det riksdagen fattat sitt beslut i ärendet.

Den fullmakt, som innefattas i dessa bestämmelser, har hittills i prak­

tiken icke utnyttjats. Dess betydelse såsom ett handelspolitiskt vapen för

att hävda svenska intressen utomlands har väsentligt minskats till följd

av de långt mera genomgripande åtgärder, som i form av kvantitativa

import- och exportregleringar allmänt tillgripits sedan bestämmelserna på

initiativ av 1932 års handelssakkunniga erhöllo sin nuvarande utformning.

Då utvecklingen av det handelspolitiska läget i världen icke kan över­

blickas, synes det mig likväl motiverat, att — i avvaktan på de övervägan­

den om handelspolitiska åtgärder i övrigt, som den internationella situa­

tionen eventuellt må påkalla -— det bemyndigande, som tidigare årsvis gi­

Kungi. Maj:ts proposition nr 18.

3

vits Kungl. Maj :t att i fall av behov besluta om särskild tullavgift, även

i år lämnas. Jag tillstyrker alltså, att 1942 års förordning gives fortsatt

giltighet under ännu ett år.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att ett inom handels­

departementet upprättat förslag till

förordning om fortsatt giltighet av för­

ordningen den 6 mars 1942 (nr 63) angående rätt för Konungen att åsätta

särskild tullavgift

måtte genom proposition föreläggas riksdagen till an­

tagande.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­

trädda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen, att

proposition i ämnet av den lydelse, bilaga vid detta protokoll

utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

G. Lindenbaum.