Prop. 1949:196

('angående godkännande av avtal mellan Sverige och Storbritannien för und\xad vikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflgkt beträffande inkomstskatter',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 196.

1

Nr 196.

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående godkännande

av avtal mellan Sverige och Storbritannien för und­ vikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflgkt beträffande inkomstskatter; given Stock­ holms slott den 1 april 1949.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollen över finans- och utrikesdepartementsärenden för den 28 januari 1949 och över finans­ ärenden för denna dag samt med överlämnande av ett den 30 mars 1949 undertecknat avtal mellan Sverige och Storbritannien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst­ skatter vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att

dels godkänna förenämnda avtal;

dels ock bifalla det förslag i övrigt, om vars avlåtande till riksdagen före­ dragande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF ADOLF.

Ernst Wigforss.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1949. i samt. Nr 196.

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 196.

Avtal Convention

mellan Hans Maj:t Konungen av Sverige between His Majesty in Respect of the och Hans Maj:t Konungen av Stor- United Kingdom and Northern Ireland britannien, Irland och Brittiska Domi- and His Majesty the King of Sweden nions bortom haven — för Det För- for the avoidance of double taxation enade Konungariket och Norra Irland and the prevention of fiscal evasion — för undvikande av dubbeibeskatt- with respect to taxes on income. ning och förhindrande av skatteflykt

beträffande inkomstskatter.

Hans Majestät Konungen av Sve­ rige och Hans Majestät Konungen av Storbritannien, Irland och Brittiska Dominions bortom haven hava, för­ anledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt be­ träffande inkomstskatter, för detta ändamål utsett såsom sina befullmäk- tigade ombud:

Hans Majestät Konungen av Sve­ rige:

Sin utomordentlige och befullmäk- tigade ambassadör i London, Bo Gun­ nar Richardsson Hägglöf;

Hans Majestät Konungen av Stor­ britannien, Irland och Brittiska Do­ minions bortom haven:

För Det Förenade Konungariket Storbritannien och Norra Irland:

Ständige understatssekreteraren för utrikes ärenden Sir William Strang, K. C. B., K. C. M. G., M. B. E.;

vilka, efter att hava företett sina fullmakter, som befunnits i god och behörig form, överenskommit om föl­ jande bestämmelser:

Artikel I.

1. De skatter, som avses i detta avtal, äro:

a) I Sverige: Statlig inkomstskatt, kupongskat­ ten däri inbegripen, ersättningsskatt ävensom, såvitt fråga är om artikel

His Majesty the King of Great Bri- tain, Ireland and the British Domi­ nions beyond the Seas and His Ma­ jesty the King of Sweden,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have appointed for that purpose as their Plenipotentiaries:

His Majesty the King of Great Bri- tain, Ireland and the British Domi­ nions beyond the Seas:

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

Sir William Strang, K. C. B., K. C. M. G., M. B. E., Permanent Under- Secretary of State for Foreign Af- fairs;

His Majesty the King of Sweden:

His Excellency Monsieur Bo Gun­ nar Richardsson Hägglöf, His Maje- sty’s Ambassadör Extraordinary and Plenipotentiary in London;

Who, having exhibited their res- pective full powers, found in good and due form, have agreed as fol- lows:—

Article 1

1. The taxes which are the sub- ject of ,the present Convention are: (a) In Sweden: The State income tax (including coupon tax) and the tax on the un- distributed profits of companies (Er-

Kungl. Maj:ts proposition nr 196.

3

XXII, 3, samt artiklarna XXIII—XXV,

statlig förmögenhetsskatt; skatt av

sådant slag benämnes i det följande

»svensk skatt».

b) I Det Förenade Konungariket

Storbritannien och Norra Irland:

Inkomstskatten (income tax), till-

läggsskatten (sur-tax) däri inbegri­

pen, samt skatten å bolags vinst (pro­

fits tax); skatt av sådant slag benäm­

nes i det följande »skatt i Det Förena­

de Konungariket».

2. Föreliggande avtal skall även

tillämpas å alla andra skatter av i hu­

vudsak likartat slag, som påläggas i

Sverige eller i Det Förenade Konunga­

riket efter undertecknandet av detta

avtal.

Artikel II.

1. Där icke sammanhanget till an­

nat föranleder, skola i detta avtal föl­

jande uttryck hava nedan angiven be­

tydelse:

a) Uttrycket »Det Förenade Ko­

nungariket» betyder Storbritannien

och Norra Irland med undantag för

Normandiska öarna (Channel Is­

lands) och ön Man;

b) Uttrycken »en av staterna» och

»den andra staten» åsyfta Sverige el­

ler Det Förenade Konungariket, allt­

efter som sammanhanget kräver;

c) Uttrycket »skatt» åsyftar svensk

skatt eller skatt i Det Förenade Ko­

nungariket, alltefter som samman­

hanget kräver;

d) Uttrycket »person» inbegriper

varje sammanslutning av personer,

vare sig denna utgör en juridisk per­

son eller icke;

e) Uttrycket »bolag» avser varje

slag av juridisk person;

f) Uttrycken »person, bosatt i Sve­

rige» och »person, bosatt i Det För­

enade Konungariket» åsyfta varje

person, som enligt svenska beskatt­

ningsregler anses bosatt (eller stadig­

varande vistas) i Sverige och som en­

ligt beskattningsreglerna i Det För­

enade Konungariket icke anses där

boende, respektive varje person, som

sättningsskatt), and, for the pur­

poses of Artides XXII, paragraph

(3), and XXIII to XXV inclusive the

State Capital tax (hereinafter refer-

red to as »Swedish tax»).

(b) In the United Kingdom of

Great Britain and Northern Ireland:

The income tax (including sur­

tax) and the profits tax (hereinafter

referred to as »United Kingdom

tax»).

2. The present Convention shall

also apply to any other taxes of a

substantially similar character iin-

posed in the United Kingdom or

Sweden subsequently to the date of

signature of the present Convention.

Article II

1. In the present Convention, un-

less the context otherwise requires:

(a) The term »United Kingdom»

means Great Britain and Northern

Ireland, excluding the Channel Is­

lands and the Isle of Man;

(b) The terms »one of the terri-

tories» and »the other territory»

mean the United Kingdom or Swe­

den, as the context requires;

(c) The term »tax» means United

Kingdom tax or Swedish tax, as the

context requires;

(d) The term »person» includes

any body of persons, corporate or

not corporate;

(e) The term »company» means

any body corporate;

(f) The terms »resident of the

United Kingdom» and »resident of

Sweden» mean respectively any per­

son who is resident in the United

Kingdom for the purposes of United

Kingdom tax and not resident in

Sweden for the purposes of Swedish

tax, and any person who is resident

in Sweden för the purposes of Swe-

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 196.

enligt beskattningsreglerna i Det För­ enade Konungariket anses där boen­ de och som enligt svenska beskatt­ ningsregler icke anses bosatt (eller stadigvarande vistas) i Sverige; ett bolag anses vara bosatt i Sverige, om bolaget bildats enligt svensk lag och ledningen och övervakningen av dess rörelse icke äger rum i Det Förenade Konungariket eller om bolaget visser­ ligen icke bildats enligt svensk lag men ledningen och övervakningen av dess rörelse äger rum i Sverige, samt anses bosatt i Det Förenade Konunga­ riket, om ledningen och övervakning­ en av dess rörelse äger rum i Det Förenade Konungariket;

g) Uttrycken »person, bosatt i en av staterna» och »person, bosatt i den andra staten» åsyfta en person, som är bosatt i Sverige, eller en person, som är bosatt i Det Förenade Ko­ nungariket, alltefter som samman­ hanget kräver;

h) Uttrycken »svenskt företag» och »företag i Det Förenade Konungari­ ket» betyda ett rörelseidkande före­ tag, som bedrives av en person, bosatt i Sverige, respektive ett rörelseidkan­ de företag, som bedrives av en person, bosatt i Det Förenade Konungariket; uttrycken »företag i en av staterna» och »företag i den andra staten» be­ tyda ett svenskt företag eller ett före­ tag i Det Förenade Konungariket, allt­ efter som sammanhanget kräver;

i) Uttrycket »inkomst av rörelse» inbegriper hyresavgifter eller royal- ties för kinematografisk film;

j) Uttrycket »fast driftställe», då det användes beträffande ett företag i en av staterna, innefattar filial, led­ ningens säte, fabrik eller annat fast affärsställe samt gruva, stenbrott el­ ler annan naturtillgång, som är före­ mål för bearbetning. Uttrycket ifråga innefattar även plats för byggnadsfö­ retag, som utföres å entreprenad un­ der en tidrymd av minst ett år, men inbegriper däremot icke en agentur, med mindre agenten har och regel-

dish tax and not resident in the Uni­ ted Kingdom for the purposes of United Kingdom tax; a company shall be regarded as resident in the United Kingdom it' its business is managed and controlled in the Uni­ ted Kingdom and as resident in Swe- den if it is incorporated under the laws of Sweden and its business is not managed and controlled in the United Kingdom, or if it is not so incorporated but its business is managed and controlled in Sweden;

(g) The terms »resident of one of the territories» and »resident of the other territory» mean a person who is a resident of the United Kingdom or a person who is a resident of Sweden, as the conlext requires;

(h) The terms »United Kingdom enterprise» and »Swedish enterprise» mean respectively an industrial or commercial enterprise or underta- king carried on by a resident of the United Kingdom and an industrial or commercial enterprise or under- taking carried on by a resident of Sweden, and the terms »enterprise of one of the territories» and »enter­ prise of the other territory» mean a United Kingdom enterprise or a Swe­ dish enterprise, as the context requi­ res;

(i) The term »industrial or com­ mercial profits» includes rents or royalties in respect of cinematograph films;

(j) The term »permanent esta- blishment» when used with respect to an enterprise of one of the terri­ tories, means a branch, manage­ ment, factory, or other fixed place of business, a mine, quarry or any other place of natural resources sub- ject to exploitation. It also includes a place where building construction is carried on by contract for a period of åt least one year, but does not in- clude an agency unless the agent has,

5

Kungl. Maj.ts proposition nr 196.

bundet utnyttjar en allmän fullmakt

att förhandla och sluta avtal å före­

tagets vägnar eller har ett varulager,

från vilket han regelbundet effektue­

rar order å företagets vägnar. Med av­

seende härå märkes följande:

I) Ett företag i en av staterna

anses icke hava ett fast driftstäl­

le i den andra staten allenast å

den grund, att företaget uppehål­

ler affärsförbindelser i den and­

ra staten genom förmedling av

en fullt fristående mäklare eller

kommissionär, som därvidlag

endast fullgör uppdrag, som till­

höra hans vanliga affärsverk­

samhet.

II) Den omständigheten, att ett

företag i en av staterna har ett

fast affärsställe i den andra sta­

ten uteslutande för inköp av va­

ror skall icke i och för sig med­

föra att detta affärsställe betrak­

tas såsom ett fast driftställe för

företaget.

III) Den omständigheten, att

ett bolag, som anses bosatt i en

av staterna, har ett dotterbolag,

som anses bosatt i den andra sta­

ten eller som driver rörelse i den­

na andra stat (vare sig detta sker

från ett fast driftställe eller an-

norledes), skall icke i och för sig

medföra att dotterbolaget betrak­

tas såsom ett fast driftställe för

moderbolaget.

2. Då inkomst enligt detta avtal är

undantagen från beskattning i en av

staterna under villkor (med eller utan

andra villkor) att inkomsten är före­

mål för beskattning i den andra sta­

ten, och inkomsten är föremål för så­

dan beskattning allenast beträffande

den del därav, vilken överföres till

eller mottages i denna andra stat,

skall den enligt detta avtal medgivna

skattebefrielsen i den förstnämnda

staten avse endast den del av inkoms­

ten, som överföres eller mottages på

angivet sätt.

3. Då en av staterna tillämpar be­

stämmelserna i detta avtal, skall, så-

and habitually excercises, a general

authority to negotiate and conclude

contracts on behalf of the enterprise

or has a stock of merchandise from

which he regularly fills orders on its

behalf. In this connexion -—

(i) An enterprise of one of

the territories shall not be deem-

ed to have a permanent estab-

lishment in the other territory

merely because it carries on

business dealings in that other

territory through a bona fide

broker or general commission

agent acting' in the ordinary

course of his business as such;

(ii) The faet that an enter­

prise of one of the territories

maintains in the other territory

a fixed place of business exclu-

sively for the purchase of goods

or merchandise shall not of it-

self constitute that fixed place

of business a permanent estab-

lishment of the enterprise;

(iii) The faet that a company

which is a resident of one of the

territories has a subsidiary com­

pany which is a resident of the

other territory or which carries

on a trade or business in that

other territory (whether through

a permanent establishment or

otherwise) shall not of itself

constitute that subsidiary com­

pany a permanent establishment

of its parent company.

2. Where under this Convention

any income is exempt from tax in

one of the territories it (witli or

without other conditions) it is sub-

ject to tax in the other territory, and

that income is subject to tax in that

other territory by reference to the

amount thereof which is remitted

to or received in that other territory,

the exemption to be allowed under

this Convention in the first-mention-

ed territory shall apply only to the

amount so remitted or received.

3. In the application of the pro­

visions of the present Convention by

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 196.

vitt icke sammanhanget annorlunda one of the High Contracting Parties kräver, varje däri förekommande ut- any term not otherwise defined shall, tryck, vars innebörd icke särskilt an- unless the context otherwise requi- givits, anses hava den betydelse, som res, have the meaning which it has uttrycket har enligt gällande lagar under the laws in force in the terri- inom den ifrågavarande staten röran- tory of tliat Party relating to the de sådana skatter, som äro föremål taxes which are the subject of the för avtalet. present Convention.

Artikel III.

1. Inkomst av rörelse, åtnjuten av ett företag i Det Förenade Konunga­ riket, skall icke bliva föremål för be­ skattning i Sverige, för såvitt icke fö­ retaget bedriver rörelse i Sverige från ett därstädes beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse från ett i Sverige beläget fast driftställe äger Sverige beskatta inkomsten, men en­ dast så stor del därav, som är hän- förlig till det fasta driftställets verk­ samhet.

2. Inkomst av rörelse, åtnjuten av ett svenskt företag, skall icke bliva föremål för beskattning i Det Förena­ de Konungariket, för såvitt icke före­ taget bedriver rörelse i Det Förenade Konungariket från ett därstädes belä­ get fast driftställe. Om företaget be­ driver rörelse från ett i Det Förenade Konungariket beläget fast driftställe äger Det Förenade Konungariket be­ skatta inkomsten, men endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftställets verksamhet.

3. Då ett företag i en av staterna bedriver rörelse i den andra staten från ett därstädes beläget fast drift­ ställe, skall till det fasta driftställets verksamhet hänföras den inkomst av rörelse, som driftstället kan antagas skola hava åtnjutit i denna andra stat, därest driftstället varit ett obe­ roende företag med samma eller lik­ nande verksamhet, bedriven under samma eller liknande villkor, samt driftstället självständigt avslutat af­ färer med det företag, till vilket det fasta driftstället hörer.

4. Då ett företag i en av staterna åtnjuter inkomst på grund av avtal, avslutade i den staten, angående för-

Article 111

1. The industrial or cominercial profits of a United Kingdom enter- prise shall not be subject to Swedish tax unless the enterprise carries on a trade or business in Sweden through a permanent establishment situated therein. It' it carries on a trade or business as aforesaid, tax may be im- posed on those profits by Sweden, but only on so much of them as is attri- butable to that permanent establish­ ment.

2. The industrial or cominercial profits of a Swedish enterprise shall not be subject to United Kingdom tax unless the enterprise carries on a trade or business in the United King­ dom through a permanent establish­ ment situated therein. If it carries on a trade or business as aforesaid, tax may be imposed on those profits by the United Kingdom, but only on so much of them as is attributable to that permanent establishment.

3. Where an enterprise of one of the territories carries on a trade or business in the other territory through a permanent establishment situated therein, there shall be attri­ buted to that permanent establish­ ment the industrial or commercial profits which it might be expected to derive in that other territory if it were an independent enterprise en- gaged in the same or similar activi- ties under the same or similar condi- tions and dealing åt arm’s length with the enterprise of which it is a per­ manent establishment.

4. Where an enterprise of one of the territories derives profits, under contracts concluded in that territory,

7

Kungl. Maj:ts proposition nr 196.

sälj ning av varor, som företaget har

upplagda å lager i den andra staten

för att underlätta leveranser och icke

för att förevisa desamma, skall denna

inkomst icke anses hänförlig till ett

av företaget innehaft fast driftställe i

den andra staten.

5. Ingen del av den inkomst, som

uppkommer för ett företag i en av

staterna, må anses hänförlig till ett

fast driftställe i den andra staten alle­

nast av den anledningen att företaget

inköper varor i denna andra stat.

Artikel IV.

Beträffande sådana fall, då

a) ett företag i en av staterna di­

rekt eller indirekt deltager i ledning­

en eller övervakningen av ett företag

i den andra staten eller äger del av

detta företags kapital eller;

b) samma personer direkt eller in­

direkt deltaga i ledningen eller över­

vakningen av såväl ett företag i en av

staterna som ett företag i den andra

staten eller äga del i båda dessa före­

tags kapital,

skall iakttagas följande:

Om mellan företagen i handels- el­

ler andra ekonomiska förbindelser av­

talas eller föreskrivas villkor, som av­

vika från dem som skulle hava avta­

lats mellan två av varandra oberoen­

de företag, må alla vinster, som skulle

hava tillkommit det ena företaget om

sagda villkor icke funnits men som

på grund av villkoren ifråga icke till­

kommit detta företag, inräknas i det­

ta företags inkomster och beskattas i

överensstämmelse därmed.

Artikel V.

1. Så länge ett företag i Det För­

enade Konungariket för icke utdelad

vinst påföres skatt å bolags vinst

(profits tax) efter eu lägre skattesats

än den varmed skatt påföres för före­

tagets utdelade vinst, skall ett svenskt

företag för inkomst av rörelse påfö­

ras skatt å bolags vinst (profits tax)

i Det Förenade Konungariket allenast

efter nyssnämnda lägre skattesats.

from sales of goods or merchandise

stocked in a warehouse in the other

territory for convenience of delivery

and not for purposes of display, those

profits shall not be attributed to a

permanent establishment of the en-

terprise in that other territory.

5. No portion of any profits aris-

ing to an enterprise of one of the ter-

ritories shall be attributed to a per­

manent establishment situated in the

other territory by reason of the mere

purchase of goods or merchandise

whithin that other territory by the

enterprise.

Article IV

Where —

(a) an enterprise of one of the

territories participates directly or in-

directly in the management, control

or capitai of an enterprise of the

other territory, or

(b) the same persons participate

directly or indirectly in the manage­

ment, control or Capital of an enter­

prise of one of the territories and an

enterprise of the other territory,

and in either case, conditions are

made or imposed between the two

enterprises, in their commercial or

financial relations, which differ from

those which would be made between

independent enterprises, then any

profits which would but for those

conditions have accrued to one of the

enterprises but by reason of those

conditions have not so accrued may

be included in the profits of that en­

terprise and taxed accordingly.

Article V

1. The industrial and commercial

profits of a Swedish enterprise shall,

so long as undistributed profits of

United Kingdom enterprises are ef-

fectively charged to United Kingdom

profits tax åt a lower rate than distri-

buted profits of such enterprises, be

charged to United Kingdom profits

lax only åt that lower rate.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 196.

2. Då ett bolag, som anses bosatt i

Sverige, direkt eller indirekt behärs­

kar icke mindre än 50 procent av rös­

tetalet för samtliga aktier i ett bolag,

som anses bosatt i Det Förenade Ko­

nungariket, skall utdelning, som del

sistnämnda bolaget lämnar till det

förstnämnda bolaget, icke medtagas

vid beräkningen av sådan skatt å bo­

lags vinst (profits tax) i Det För­

enade Konungariket, som utgår enligt

den skattesats, vilken tillämpas ifrå­

ga om utdelad vinst.

Artikel VI.

Oberoende av bestämmelserna i ar­

tiklarna III, IV och V skall inkomst,

som en person, bosatt i en av stater­

na, förvärvar genom utövande av sjö­

fart eller luftfart, vara undantagen

från beskattning i den andra staten.

Artikel VII.

1. a) Utdelning från ett bolag, som

anses bosatt i Det Förenade Konunga­

riket, till en person, som är bosatt i

Sverige och som är skattskyldig för

utdelningen i Sverige samt icke be­

driver rörelse i Det Förenade Ko­

nungariket från ett därstädes beläget

fast driftställe, skall vara undanta­

gen från tilläggsskatt (sur-tax) i Det

Förenade Konungariket.

b) Den svenska kupongskatten å

sådan utdelning, som av ett bolag,

vilket anses bosatt i Sverige, utbeta­

las till en person, som är bosatt i Det

Förenade Konungariket och som är

skattskyldig för utdelningen i Det

Förenade Konungariket samt icke

bedriver rörelse i Sverige från ett

därstädes beläget fast driftställe, får

icke överstiga 5 procent.

I sådana fall, då utdelningen upp-

bäres av ett bolag, som anses bosatt i

Det Förenade Konungariket och som

direkt eller indirekt behärskar icke

mindre än 50 procent av röstetalet

för samtliga aktier i det bolag, som

utbetalar utdelningen, skall dock ut­

delningen vara fritagen från kupong­

skatt.

2. Where a company which is a

resident of Sweden Controls, directly

or indirectly, not less than 50 per

cent, of the entire voting power of a

company which is a resident of the

United Kingdom, distributions by the

latter company to the former com­

pany shall be left out of account in

computing United Kingdom profits

tax effectively chargeable on the

latter company åt the rate appro-

priate to distributed profits.

Article VI

Notwithstanding the provisions of

Artides III, IV and V, profits which

a resident of one of the territories de-

rives from operating ships or aircraft

shall be exempt from tax in the other

territory.

Article VII

1. (a) Dividends paid by a com­

pany which is a resident of the Uni­

ted Kingdom to a resident of Sweden,

who is subject to tax in Sweden in

respect thereof and does not carry

on a trade or business in the United

Kingdom through a permanent esta-

blishment situated therein, shall be

exempt from United Kingdom sur­

tax.

(b) The Swedish coupon tax on

dividends paid by a company which

is a resident of Sweden to a resident

of the United Kingdom, who is sub­

ject to tax in the United Kingdom

in respect thereof and does not carry

on a trade or business in Sweden

through a permanent establishment

situated therein, shall not exceed 5

per cent.

Provided that where the resident

of the United Kingdom is a company

which Controls, directly or indirectly,

not less than 50 per cent. of the entire

voting power of the company paying

the dividends, the dividends shall be

exempt from coupon tax.

Kungl. Maj:ts proposition nr 196.

9

2. Då ett bolag, som anses bosatt i

en av staterna, uppbär inkomst från

inkomstkällor inom den andra sta­

tens område, får icke i denna andra

stat påföras någon skatt å utdelning,

som av bolaget utbetalas till perso­

ner, som icke äro bosatta i denna

andra stat, och ej heller någon skatt

å bolagets icke utdelade vinst; det

sagda gäller oberoende av om utdel­

ningen eller den icke utdelade vins­

ten helt eller delvis utgöres av in­

komst, uppburen på sätt nyss angi­

vits.

Artikel VIII.

1. Ränta, som uppbäres från in­

komstkällor inom den ena statens

område av en i den andra staten bo­

satt person, vilken är skattskyldig

härför i denna andra stat och vilken

icke bedriver rörelse i den förstnämn­

da staten från ett därstädes befint­

ligt fast driftställe, skall vara frita­

gen från skatt i den förstnämnda

staten.

2. Under uttrycket »ränta» inbe-

gripes i denna artikel ränta å obliga­

tioner, inteckningar, skuldsedlar, de-

bentures samt å varje annat slag av

skuld.

3. I sådana fall, då räntan till be­

loppet överstiger vad som med hän­

syn till den skuld, för vilken räntan

betalas, utgör eu rimlig och skälig er­

sättning, skall skattebefrielsen en­

ligt förevarande artikel gälla allenast

för så stor del av räntan, som utgör

en sådan rimlig och skälig ersätt­

ning.

Artikel IX.

1. Royalty, som uppbäres från in­

komstkällor inom den ena statens

område av eu i den andra staten bo­

satt person, vilken är skattskyldig

härför i denna andra stat och vilken

icke bedriver rörelse i den förstnämn­

da staten från ett därstädes befint­

ligt fast driftställe, skall vara frita­

gen från skatt i den förstnämnda

staten.

2. Where a company which is a

resident of one of the territories de-

rives profits or income from sources

within the other territory, there shall

not be imposed in that other territory

any form of taxation on dividends

paid by the company to persons not

resident in that other territory, or

any tax in the nature of undistri-

buted profits tax on undistributed

profits of the company, whether or

not those dividends or undistributed

profits represent, in whole or in part,

profits or income so derived.

Article VIII

1. Any interest derived from sour­

ces within one of the territories by

a resident of the other territory who

is subject to tax in that other terri­

tory in respect thereof and does not

carry on a trade or business in the

first-mentioned territory through a

permanent establishment situated

therein, shall be exempt from tax in

that first-mentioned territory.

2. In this Article, the term »in­

terest» includes interest on bonds,

securities, notes, debentures or any

other form of indebtedness.

3. Where any interest exceeds a

fair and reasonable consideration in

respect of the indebtedness for which

it is paid, the exemption provided by

the present Article shall apply only

to so mucb of the interest as repre-

sents such fair and reasonable con­

sideration.

Article IX

1. Any royalty derived from

sources within one of the territories

hy a resident of the other territory,

who is subject to tax in that other

territory in respect thereof and does

not carry on a trade or business in

the first-mentioned territory through

a permanent establishment situated

therein, shall be exempt from lax in

that first-mentioned territory.

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 196.

2. Med uttrycket »royalty» förstås i denna artikel varje slag av royalty eller annat belopp, som utbetalas så­ som ersättning för nyttj anderätten eller ensamrätten till varje slag av författar- och förlagsrätt, patent, rit­ ning, hemlig fabrikationsmetod och recept, varumärke eller annan dylik egendom, men däremot icke något slag av royalty eller annat belopp, som utbetalas för nyttjandet av gru­ va, stenbrott eller annan naturtill­ gång.

3. I sådana fall, då royaltyn till be­ loppet överstiger vad som utgör en rimlig och skälig ersättning för de rättigheter, på grund varav royaltyn utbetalas, skall skattebefrielsen en­ ligt förevarande artikel gälla allenast för så stor del av royaltyn, som utgör en sådan rimlig och skälig ersätt­ ning.

4. Kapitalbelopp, som uppbäres från inkomstkällor inom en av sta­ terna genom försäljning av patent- rättigheter av en person, vilken är bosatt i den andra staten och vilken icke bedriver rörelse i den förstnämn­ da staten från ett därstädes beläget fast driftställe, skall vara undantaget från beskattning i den förstnämnda staten.

Artikel X.

1. Inkomst av vad slag som helst, som härflyter av fast egendom inom Det Förenade Konungariket (med undantag för inkomst liärflytande av inteckningar eller obligationer med säkerhet i fast egendom) och som uppbäres av en person, bosatt i Sve­ rige, vilken är skattskyldig för in­ komsten i Det Förenade Konunga­ riket, skall vara undantagen från skatt i Sverige.

2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas för nyttjandet av gruva, stenbrott eller annan naturtillgång inom Det Förenade Konungariket till en person, bosatt i Sverige, vilken är skattskyldig för beloppet i Det Fö­ renade Konungariket, skall vara un­ dantaget från skatt i Sverige.

2. In this Article, the term »royalty» means any royalty or other amount paid as consideration for the use of, or for the privilege of using, any Copyright, patent, design, secret process or formula, trade-mark, or other like property, but does not in- clude any royalty or other amount paid in respect of the operation of a mine or quarry or of any other extraction of natural resources.

3. Where any royalty exceeds a fair and resonable consideration in respect of the rights for which it is paid, the exemption provided by the present Article shall applv only to so much of the royalty as represents such fair and reasonable considera­ tion.

4. Any capitai sum derived from sources within one of the territories from the sale of patent rights by a resident of the other territory who does not carrv on a trade or business in the first-mentioned territory through a permanent establishment situated therein, shall be exempt from tax in that first-mentioned ter­ ritory.

Article X

1. Income of whatever nature derived from real property within the territory of the United Kingdom (other than income from mortgages or bonds secured by real property) by a resident of Sweden who is subject to tax in the United King­ dom in respect thereof shall be exempt from lax in Sweden.

2. Any royalty or other amount paid in respect of the operation of a mine or quarry or of any other extraction of natural resources within the territory of the United Kingdom to a resident of Sweden who is subject to tax in the United Kingdom in respect thereof, shall be exempt from tax in Sweden.

11

Kungl. Mai:ts proposition nr 196.

3. Svensk skatt, som erlägges för inkomst av förut i denna artikel an­ givet slag, vilken härflyter från in­ komstkällor inom Sverige samt upp- bäres av en person, bosatt i Det Fö­ renade Konungariket, vilken är skatt­ skyldig för inkomsten i Det Förena­ de Konungariket, skall i överensstäm­ melse med föreskrifterna i artikel XIX kvittningsvis avräknas å den skatt, som i Det Förenade Konunga­ riket erlägges för inkomsten ifråga.

Artikel XI.

1. Då enligt föreskrifterna i detta avtal en person, bosatt i Det Förena­ de Konungariket, är befriad från el­ ler berättigad till nedsättning av svensk skatt, skall motsvarande be­ frielse eller nedsättning komma ett oskift dödsbo till godo, i den mån eu eller flera av dödsbodelägarna äro bosatta i Det Förenade Konungari­ ket.

2. Svensk skatt, som påföres ett oskift dödsbo, skall kvittningsvis av­ räknas i enlighet med bestämmelser­ na i artikel XIX i den mån inkomsten tillkommer en dödsbodelägare, bosatt i Det Förenade Konungariket.

Artikel XII.

En person, bosatt i en av staterna, vilken icke bedriver rörelse i den andra staten från ett därstädes belä­ get fast driftställe, skall vara befri­ ad från skatt i denna andra stat å vinst på grund av försäljning, över­ låtelse eller byte av förmögenhetstill- gångar.

Artikel XIII.

1. Löner och pensioner, som av den ena staten eller från fonder, som denna stat inrättat, utbetalas till eu fysisk person såsom ersättning för arbete, som denne utfört i samma stats tjänst, skola vara undantagna från beskattning i den andra staten, för såvitt icke personen ifråga är medborgare i denna andra stat utan

3. Swedish tax payable in respect of income of the kind referred to in the preceding paragraphs, derived from sources within Sweden by a resident of the United Kingdom who is liable to tax in the United King­ dom in respect thereof, shall in ac- cordance whith Artide XIX be al- lowed as a credit against the United Kingdom tax payable in respect of that income.

Article XI

1. Where under the provisions of this Convention a resident of the United Kingdom is exempt or entit- led to relief from Swedish tax, si­ milar exemption or relief shall be applied to the undivided estates of deceased persons in so far as one or more of the beneficiaries is a resi­ dent of the United Kingdom.

2. Swedish tax on the undivided estate of a deceased person shall, in so far as the income accrues to a beneficiary who is resident in the United Kingdom, be allowed as a credit under Article XIX.

Article XII

A resident of one of the territories who does not carry on a trade or business in the other territory through a permanent establishment situated therein shall be exempt in that other territory from any tax on gains from the sale, transfer, or ex- change of Capital assets.

Article XIII

1. Remuneration or pensions paid by, or out of funds created by, one of the High Contracting Parties to any individual in respect of services rendered to that Party in the de­ charge of governinental functions shall be exempt from tax in the ter­ ritory of the other High Contracting Party, unless the individual is a

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 196.

att samtidigt vara medborgare i den förstnämnda staten.

2. Bestämmelserna i denna artikel äro icke tillämpliga å utbetalningar, vilka utgöra ersättning för tjänster, utförda i samband med rörelse som endera staten bedrivit i förvärvssyf­ te.

Artikel XIV.

1. En fysisk person, som är bosatt i Det Förenade Konungariket, skall vara befriad från svensk skatt å in­ komst av personligt arbete (utövan­ det av fria yrken därunder inbegri­ pet) som utförts i Sverige under ett beskattningsår, under förutsättning

a) att han vistas i Sverige under en tidrymd eller tidrymder, som sam­ manlagt icke överstiga 183 dagar un­ der beskattningsåret, och

b) att arbetet utförts för eller på uppdrag av en person, bosatt i Det Förenade Konungariket, samt

c) att inkomsten är underkastad beskattning i Det Förenade Konunga­ riket.

2. En fysisk person, som är bosatt i Sverige, skall vara befriad från skatt i Det Förenade Konungariket å in­ komst av personligt arbete (utövan­ det av fria yrken därunder inbegri­ pet) som utförts i Det Förenade Ko­ nungariket under ett beskattnings­ år, under förutsättning

a) att han vistas i Det Förenade Konungariket under en tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiga 183 dagar under beskatt­ ningsåret, och

b) att arbetet utförts för eller på uppdrag av en person, bosatt i Sve­ rige, samt

c) att inkomsten är underkastad beskattning i Sverige.

3. Bestämmelserna i denna artikel äro icke tillämpliga på inkomster, som förvärvats av skådespelare, filmskådespelare, radioartister, mu­ siker, idrottsmän och dylika, vilka yrkesmässigt ägna sig åt offentlig nö- jesverksamhet.

national of that other Party without being also a national of the first- mentioned Party.

2. The provisions of this Artide shall not apply to payments in respect of services rendered in con- nection with any trade or business carried on by either of the High Contracting Parties for purposes of profit.

Article XIV

1. An individual who is a resident of the United Kingdom shall be exempt from Swedish tax on profits or remuneration in respect of per­ sonal (including professional) servi­ ces performed within Sweden in any year of assessment if — (a) he is present within Sweden for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during that year, and (b) the services are performed for or on behalf of a resident of the United Kingdom, and (c) the profits or remuneration are subject to United Kingdom tax.

2. An individual who is a resident of Sweden shall be exempt from United Kingdom tax on profits or remuneration in respect of personal (including professional) services performed whithin the United King­ dom in any year of assessment, if

(a) he is present within the United Kingdom for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during that year, and

(b) the services are performed for or on behalf of a resident of Sweden, and

(c) the profits or remuneration are subject to Swedish tax.

3. The provisions of this Article shall not apply to the profits or re­ muneration of public entertainers such as theatre, motion picture or radio artists, musicians and athletes.

Kungl. Maj:ts proposition nr 196.

13

1.

Pensioner (av annat slag än

som angives i artikel XIII 1) och

livräntor, uppburna från inkomst­

källor i Sverige av en fysisk person,

som är bosatt i Det Förenade Ko­

nungariket och där skattskvldig för

inkomsten ifråga, skola vara fritag-

na från svensk skatt.

2. Pensioner (av annat slag än

som angives i artikel XIII 1) och

livräntor, uppburna från inkomst­

källor i Det Förenade Konungariket

av en fysisk person, som är bosatt

i Sverige och där skattskyldig för

inkomsten ifråga, skola vara fritag-

na från skatt i Det Förenade Ko­

nungariket.

3. Med »livränta» förstås ett fast­

ställt belopp, som skall utbetalas pe­

riodiskt på fastställda tider under

vederbörandes hela livstid eller un­

der annan angiven eller fastställbar

tidsperiod och som utgår på grund

av en förpliktelse att verkställa des­

sa utbetalningar såsom ersättning

för ett däremot fullt svarande veder­

lag i penningar eller penningars

värde.

Artikel XVI.

En professor eller lärare från den

ena staten, som uppbär ersättning

för undervisning vid universitet,

högskola eller annan undervisnings­

anstalt för högre utbildning i den

andra staten under tillfällig vistelse

därstädes, ej överstigande två år,

skall vara befriad från beskattning i

sistnämnda stat för ifrågavarande

ersättning.

Artikel XVII.

En student eller affärs- eller hant-

verkspraktikant från den ena staten,

som åtnjuter heldags undervisning

eller utbildning i den andra stalen,

är befriad från skattskyldighet i

denna andra stal för belopp, som ut­

betalas till honom av personer i den

förstnämnda sluten till bestridande

av hans uppehälle, undervisning el­

ler utbildning.

Artikel XV.

1. Any pension (other than a pen­

sion of the kind referred to in para-

graph 1 of Article XIII) and any

annuity, derived from sources with-

in Sweden by an individual who is

a resident of the United Kingdom

and subject to United Kingdom tax

in respect thereof, shall be exempt

from Swedish tax.

2. Any pension (other than a pen­

sion of the kind referred to in para-

graph 1 of Article XIII) and any

annuity, derived from sources with-

in the United Kingdom by an in­

dividual who is a resident of Swe­

den and subject to Swedish tax in

respect thereof, shall be exempt from

United Kingdom tax.

3. The term »annuity» means a

stated sum payable periodically åt

stated times, during life or during a

specified or ascertainable period of

time, under an obligation to make

the payments in return for adequate

and full consideration in money or

money’s worth.

Article XV

Article XVI

A professor or teacher from one of

the territories, who receives remune-

ration for teaching, during a period

of temporary residence not exceed-

ing two years, åt a university, col­

lege or other establishment for fur-

ther education in the other territory,

shall be exempt from tax in that

other territory in respect of that

remuneration.

Article XVII

A student or business apprentice

from one of the territories, who is

receiving full-time education or train-

ing in the other territory, shall be

exempt from tax in that other ter­

ritory on payments made to him by

persons in the first-mentioned ter­

ritory for the purposes of his main-

tenance, education or training.

14

Kungl. Maj.ts proposition nr 196.

1. Fysiska personer, som äro bo­ satta i Sverige, skola ifråga om skatt i Det Förenade Konungariket vara berättigade till samma person­ liga avdrag, skattenedsättningar och skattebefrielser som brittiska med­ borgare, vilka icke äro bosatta i Det Förenade Konungariket.

2. Fysiska personer, som äro bo­ satta i Det Förenade Konungariket, skola ifråga om svensk skatt vara berättigade till samma personliga avdrag, skattenedsättningar och skattebefrielser som må tillkomma svenska medborgare, vilka icke äro bosatta i Sverige.

Artikel XIX.

1. I enlighet med bestämmelserna i lagen i Det Förenade Konungariket angående kvittning mot skatt i Det Förenade Konungariket av skatt, som skall betalas i annat land, skall svensk skatt, som enligt svensk lag och i överensstämmelse med detta avtal erlägges, vare sig direkt eller genom skatteavdrag, för inkomst från inkomstkällor i Sverige, kvitt­ ningsvis avräknas å varje skatt i Det Förenade Konungariket, som be­ löper å samma inkomst. Då sådan inkomst utgöres av vanlig utdelning, utbetald av ett bolag, som anses bo­ satt i Sverige, skall vid kvittnings- förfarandet medräknas (förutom varje svensk skatt, som hänför sig till utdelningen) den svenska skatt, som bolaget har att erlägga för sin inkomst. Då fråga är om utdelning å preferensaktier med särskild vinst- andelsrätt (participating preference shares) och utdelningen består av dels ett belopp enligt den fastställ­ da procentsats, efter vilken aktierna äro utdelningsberättigade, och dels en tilläggsandel i vinsten, skall vid kvittningsförfarandet hänsyn tagas även till den svenska skatt, som bo­ laget har att erlägga för den del av den utdelade vinsten, som överskju­ ter den fastställda procentsatsen.

Artikel XVIII.

1. Individuals who are residents of Sweden shall be entitled to the same personal allowrances, reliefs and reductions for the purposes of United Kingdom tax as British subjects not resident in the United Kingdom.

Article XVIII

2. Individuals who are residents of the United Kingdom shall be en­ titled to the same personal allowances, reliefs and reductions for the pur­ poses of Swedish tax as those to which Swedish nationals not resident in Sweden may be entitled.

Article XIX

1. Subject to the provisions of the law of the United Kingdom regard- ing the allowance as a credit against United Kingdom tax of tax payable in a territory outside the United Kingdom, Swedish tax payable under the laws of Sweden and in accordance with this Convention, whether direct- ly or by deduction, in respect of income from sources whithin Sw7eden shall be allowed as a credit against any United Kingdom tax payable in respect ot that income. Where such income is an ordinary dividend paid by a company which is a resident of Sw'eden the credit shall take into account (in addition to any Swedish tax appropriate to the dividend) the Swedish tax payable by the Company in respect of its profits; and, where it is a dividend paid on participating preference shares and representing both a dividend åt the fixed rate to which the shares are entitled and an additional participation in profits, the Swedish tax so payable by the Company shall likewise be taken into account in so far as the dividend exceeds that fixed rate.

Kungl. Maj:ts proposition nr 196.

15

2. Inkomst från inkomstkällor in­ om Det Förenade Konungariket, vil­ ken inkomst enligt lagarna i Det Förenade Konungariket och i över­ ensstämmelse med detta avtal är underkastad beskattning i Det För­ enade Konungariket vare sig direkt eller genom skatteavdrag, skall vara undantagen från beskattning i Sve­ rige. I sådana fall, då inkomsten utgö- res av utdelning från ett bolag, som anses bosatt i Det Förenade Ko­ nungariket, till en i Sverige bosatt betalningsmottagare, som icke är ett bolag, skall dock — oavsett om betalningsmottagaren även är att an­ se såsom bosatt i Det Förenade Ko­ nungariket — svensk skatt beräknas å utdelningens belopp efter avdrag av inkomstskatten i Det Förenade Konungariket, men skall från den i enlighet härmed påförda svenska skatten avdragas ett belopp, motsva­ rande 20 procent av det sålunda be­ skattade beloppet.

3. Då inkomst uppbäres från in­ komstkällor, belägna utanför både Sverige och Det Förenade Konunga­ riket, samt inkomsttagaren är en person, som enligt beskattningsreg­ lerna i Det Förenade Konungariket är bosatt i Det Förenade Konunga­ riket och som därjämte enligt svens­ ka beskattningsregler är bosatt i Sverige, må inkomsten beskattas i båda staterna (med iakttagande av de avtal, som må förefinnas mellan endera av de avtalsslutande staterna samt den stat eller de stater, var­ ifrån inkomsten uppbäres). Svensk skatt må emellertid icke uttagas på större del av ifrågavarande inkomst än som motsvarar den kvotdel, som personens inkomst från inkomstkäl­ lor i Sverige utgör av hans samman­ lagda inkomst från inkomstkällor i Sverige och från inkomstkällor i Det Förenade Konungariket. Skatten i Det Förenade Konungariket å in­ komsten ifråga skall nedsättas ge­ nom att avdrag medgives i överens­ stämmelse med 1 i denna artikel för

2. Income from sources within the United Kingdom which under the laws of the United Kingdom and in accordance with this Convention is subject to tax in the United King­ dom either directly or by deduction sball be exempt from Swedish tax:

Provided that where such income is a dividend paid by a company being a resident of the United Kingdom to a person resident in Sweden, not being a company, whether or not he is also resident in the United King­ dom, Swedish tax may be charged on the amount of the dividend after deduction of United Kingdom income tax, but the amount of Swedish tax chargeable shall be reduced by a sum equal to 20 per cent. of the amount of the dividend so charged.

3. Where income is derived from sources outside both the United King­ dom and Sweden by a person who is resident in the United Kingdom for the purposes of United Kingdom tax and also resident in Sweden for the pur­ poses of Swedish tax, the income may be taxed in both countries (subject to any Convention which may exist between either of the High Contract- ing Parties and the territory or ter- ritories from which the income is derived), but the Swedish tax on that income shall be liinited to tax on the proportion of such income represented by the proportion which such person’s income from sources in Sweden bears to the sum of his income from sources in Sweden and of his income from sources in the United Kingdom, and the United Kingdom tax on that income shall he reduced by a credit, in accordance with paragraph 1 of this Artide, for the Swedish tax on the proportion of that income so computed.

16

Kunyl. Maj.ts proposition nr 196.

den svenska skatt, som belöper å ovan angivna del av inkomsten.

4. Den bevillningsavgift för vissa offentliga föreställningar, som i Sve­ rige uttages av skådespelare, radio­ artister, musiker, idrottsmän och dy­ lika, vilka yrkesmässigt ägna sig åt offentlig nöjesverksamhet, skall vid tillämpningen av förevarande artikel anses såsom en svensk skatt.

5. Vid tillämpningen av denna ar­ tikel skall inkomst av personligt ar­ bete (utövandet av fria yrken där­ under inbegripet) som utförts i en av staterna, anses utgöra inkomst från inkomstkällor inom samma stat. Då arbetet helt och hållet eller till huvudsaklig del fullgöres om­ bord å fartyg eller luftfartyg, som användes i en verksamhet, vilken ut­ övas av en person, bosatt i en av sta­ terna, skall arbetet anses hava ut­ förts i denna stat.

6. Svensk progressiv skatt, som påföres personer, bosatta i Sverige, må beräknas efter den skattesats, som skulle varit tillämplig, om även sådan inkomst, som enligt förelig­ gande avtal är undantagen från be­ skattning, inräknats i den skatte­ pliktiga inkomsten.

Artikel XX.

1. Beskattningsmyndigheterna i de båda staterna skola utbyta sådana upplysningar (av beskaffenhet att stå till beskattningsmyndigheternas för­ fogande enligt deras respektive skat­ telagar under deras sedvanliga tjäns­ teutövning) som äro nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i förelig­ gande avtal eller för att förebygga be­ drägeri eller för att tillämpa givna fö­ reskrifter till förebyggande av skatte­ flykt ifråga om de skatter, som äro föremål för avtalet. De utbytta upp­ lysningarna skola behandlas såsom hemliga och få icke yppas för andra personer än dem, som handlägga taxering och uppbörd av de skatter, som äro föremål för avtalet. Sådana upplysningar få emellertid icke utby­ tas, som skulle röja någon handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet

4. The special tax payable in Swe- den by public entertainers such as theatre and radio artists, musicians and athletes (bevillningsavgift för vissa offentliga föreställningar) shall be regarded, för the purposes of this Artide, as Swedish tax.

5. For the purposes of this Article, profits or remuneration for personal (including professional) services per- formed in one of the territories shall be deemed to be income from sources within that territory, and the services of an individual whose services are wholly or mainly performed in ships or aircraft operated by a resident of one of the territories shall be deemed to be performed in that territory.

6. The graduated rate of Swedish tax to be imposed on residents of Sweden may be calculated as though income exempted under this Conven- tion were included in the amount of the total income.

Article XX

1. The taxation authorities of the High Contracting Parties shall ex- change such information (being in­ formation which is åt their disposal under their respective taxation laws in the normal course of administ­ ration) as is necessary for carrying out the provisions of the present Convention or for the prevention of fraud or for the administration of statutory provisions against legal avoidance in relation to the taxes which are the subject of the present Convention. Any information so ex- changed shall be treated as secret and shall not be disclosed to any per­ sons other than those concerned witli the assessment and collection of the taxes which are the subject of the pre­ sent Convention. No information as aforesaid shall be exchanged which

Kungl. Maj:ts proposition nr 196.

17

eller något i verksamheten nyttjat förfaringssätt.

2. Uttrycket »beskattningsmyndig- heterna» betyder i denna artikel för Sveriges vidkommande Kungl. fi­ nansdepartementet och för Det För­ enade Konungarikets vidkommande »The Cominissioners of Inland Reve- nue». Därest avtalet jämlikt artikel XXIII utsträckes att gälla något i nämnda artikel angivet område, skall för detta områdes vidkommande med »beskattningsmyndigheterna» förstås den myndighet i sagda område, som är behörig att handlägga frågor rö­ rande sådana skatter, som föreliggan­ de avtal avser.

would disclose any trade, business, industrial or professional secret or trade process.

2. As used in this Article, the term »taxation authorities» means, in the case of the United Kingdom, the Cominissioners of Inland Revenue; in the case of Sweden, the Finance Mi- nistry; and, in the case of any ter- ritory to which the present Conven- tion is extended under Article XXIII, the competent authority for the ad­ ministration in such territory of the taxes to which the present Convention applies.

Artikel XXI.

Nedan angivna avtal mellan Sverige och Det Förenade Konungariket skola icke tillämpas under tid, då förelig­ gande avtal är gällande, nämligen

a) avtalet den 19 december 1924 om ömsesidigt fritagande från inkomst­ skatt i vissa fall av inkomster härrö­ rande från rederirörelse;

b) avtalet den 6 juli 1931 om öm­ sesidigt fritagande från skatter i vissa fall av inkomster, som uppkomma genom agenturer.

Article XXI

The following agreements between the United Kingdom and Sweden shall not have effect for any period for which the present Convention has effect, that is to say,

(a) the agreement dated 19th De­ cember, 1924, for the reciprocal ex- emption from income tax in certain cases of profits accruing from the business of shipping;

(b) the agreement dated 6th July, 1931, för the reciprocal exemption from taxes in certain cases of profits arising through agencies.

Artikel XXII.

1. Medborgare i en av de båda sta­ terna skola icke i den andra staten bliva föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är av annat slag, hög­ re eller mer tyngande än den beskatt­ ning och därmed sammanhängande skattekrav, som medborgarna i den senare staten äro eller kunna bliva underkastade.

2. Företag i en av staterna skola icke på grund av inkomst, hänförlig till företagets fasta driftställen i den andra staten, underkastas någon be­ skattning i denna andra stat som är av annat slag, högre eller mera tyng-

Article XXII

1. The nationals of one of the High Contracting Parties shall not be sub­ jected in the territory of the other High Contracting Party to any taxa­ tion or any requirement connected therewith which is other, higher or more burdensome than the taxation and connected requirements to which the nationals of the latter Party are or may be subjected.

2. The enterprises of one of the territories shall not be subjected in the other territory, in respecl of pro­ fits attributable to their permanent establishinents in that other terri­ tory, to any taxation which is other,

Bihang till riksdagens protokoll 19b9. 1 sand. Nr 196.

18

Kungl. Mctj.ts proposition nr 196.

ande än den beskattning, som före­ tag i denna andra stat äro eller kunna bliva underkastade med avseende å likartad inkomst.

3. En fysisk person eller ett bolag, som anses bosatt i en av de båda sta­ terna, får icke i den andra staten bliva föremål för någon förmögenhetsskatt, som är av annat slag, högre eller mera tyngande än den förmögenhetsskatt som en fysisk person eller i förekom­ mande fall ett bolag, som anses bosatt i denna andra stat, är eller kan bliva föremål för.

4. Vad i 1 eller 2 av denna arti­ kel sägs skall icke anses medföra nå­ gon förpliktelse för någondera staten att medgiva medborgare i den andra staten, som icke äro bosatta inom den förra statens område, samma person­ liga avdrag vid beskattningen eller samma skattenedsättningar eller skat­ tebefrielser, som äro medgivna den förstnämnda statens egna medbor­ gare.

5. Uttrycket »medborgare» i denna artikel betyder

a) beträffande Sverige: alla svens­ ka undersåtar samt alla juridiska per­ soner, firmor och sammanslutningar, som bildats jämlikt gällande svensk lag;

b) beträffande Det Förenade Ko­ nungariket: alla brittiska undersåtar och brittiska protektorats medborga­ re, som äro bosatta i Det Förenade Konungariket eller något sådan brit­ tiskt område, å vilket föreliggande avtal blivit tillämpligt jämlikt be­ stämmelserna i artikel XXIII, även­ som alla juridiska personer, firmor och sammanslutningar, som bildats jämlikt gällande lag i något brittiskt område, å vilket detta avtal är till- lämpligt.

6. I denna artikel avser uttrycket »beskattning» skatter av varje slag och beskaffenhet, oberoende av vil­ ken myndighet, som pålägger desam­ ma.

liigher or more burdensome than the taxation to which the enterprises of that other territorv are or may be subjected in respect of the like "pro­ fits.

3. An individual or company being a resident of one of the territories, shall not be subject to any tax on Capital in the other territory which is other, higher or more burdensome than the tax on capitai to which an individual or, as the case may be, a company, being a resident of that other territory is or may be sub­ jected.

4. Nothing in paragraph 1 or paragraph 2 of this Artide shall be construed as obliging one of the High Contracting Parties to grant to na­ tionals of the other High Contracting Party who are not resident in the ter­ ritory of the former Party the same personal allowances, reliefs and re- ductions for tax purposes as are granted to His own nationals.

5. In this Artide the term »na- lionals» means — (a) in relation to Sweden, all Swe- dish subjects and all legal persons, partnerships and associations deriv- ing their status as such from the law in force in Sweden; (b) in relation to the United King- dom, all British subjects and British protected persons residing in the United Kingdom or any British ter­ ritory to which the present Conven- tion applies by reason of extension made under Artide XXIII and all legal persons, partnerships and as­ sociations deriving their status as such from the law in force in any British territory to which the present Con- vention applies.

6. In this Artide the term »taxa­ tion» means taxes of every kind and description levied on behalf of any authority whatsoever.

Kungl. Maj:ts proposition nr 196.

19

1. Föreliggande avtal må, antingen i dess helhet eller med vissa jämk­ ningar, utvidgas till att även avse varje område, för vars förbindelser med främmande makter Det Förena­ de Konungariket har att svara, under förutsättning att därstädes påföras skatter, som äro i huvudsak likartade med dem, vilka äro föremål för före­ liggande avtal. Varje sådan utvidg­ ning av avtalet skall gälla från den dag och med de jämkningar och vill­ kor (inbegripet även villkor angående giltighetstiden) som bestämmas ge­ nom noteväxling mellan de båda sta­ terna.

2. Därest föreliggande avtal jäm­ likt artikel XXV upphör att gälla be­ träffande Sverige och Det Förenade Konungariket, skall, om icke annat uttryckligen överenskommits mellan de båda staterna, avtalet även upp­ höra att gälla beträffande varje om­ råde, vartill avtalet utsträckts jäm­ likt denna artikel.

Artikel XXIV.

1. Detta avtal skall ratificeras av de höga fördragsslutande parterna. Hans Maj :t Konungens av Sverige ra­ tifikation skall ske med riksdagens samtycke.

2. Ratifikationsinstrumenten sko­ la utväxlas i Stockholm snarast möj­ ligt.

3. Sedan ratifikationshandlingar- na utväxlats skall avtalet äga till- lämpning

a) i Sverige: beträffande sådan skatt å inkomst, som utgår på grund av taxering un­ der eller efter det kalenderår, som börjar den 1 januari 1950, varmed avses inkomst för vilken preliminär skatt skall erläggas under tiden den 1 mars 1949—den 23 februari 1950 eller under någon följande tidspe­ riod ;

beträffande kupongskatt, som skall erläggas den 1 januari 1949 eller se­ nare; och

Artikel XX11I.

1. The present Convention may be extended, either in its entirety or with modifications, to any territory for whose foreign relations the United Kingdom is responsible, and which imposes taxes substantially similar in character to those which are the subject of the present Convention, and any such extension shall take effeet from such date and subject to such modifications and conditions (ineluding conditions as to termina- tion) as may be specified and agreed between the High Contracting Parties in notes to be exchanged for this pur­ pose.

2. The termination in respect of Sweden or the United Kingdom of the present Convention under Article XXV shall, unless otherwise express- ly agreed by botli High Contracting Parties, terminate the application of the present Convention to any ter­ ritory to which the Convention has been extended under this Article.

Artide XXIV

1. The present Convention shall be ratified by the High Contracting Par­ ties. Ratification by His Majesty the King of Sweden shall be subject to the consent of the Riksdag.

2. The instruments of ratification shall be exchanged åt Stockholm as soon as possible.

3. Upon exchange of ratifications the present Convention sliall have ef­ feet — (a) In Sweden: as respeets tax on incorne which is assessed in or after the calendar year beginning on 1st January, 1950, being incorne for which preliminary tax is payable during the period 1st Marcb, 1949, lo 28th February, 1950; or any succeeding period;

Article XXIII

as respeets coupon tax payable on or after 1st January, 1949;

20

Kungl. Maj.ts proposition, nr 196.

beträffande sådan skatt å förmö­ genhet, som utgår på grund av taxe­ ring under eller efter det kalenderår, som börjar den 1 januari 1950;

b) i Det Förenade Konungariket: beträffande inkomstskatt: för var­ je taxeringsår, som börjar å eller ef­ ter den 6 april 1949;

beträffande tilläggsskatt (sur-tax): för varje taxeringsår, som börjar å eller efter den 6 april 1948; och

beträffande skatt å bolags vinst (profits tax), såvitt fråga är om föl­

jande inkomster, nämligen

I) inkomster, som förvärvas under räkenskapsår, som börjar å eller efter den 1 april 1949;

II) i fall, då räkenskapsåret börjar före den 1 april 1949 och slutar efter sagda dag: den del av inkomsterna, som belöper å tiden efter sagda dag;

III) inkomster, som förvärvas under eller belöpa å annan tid än som under I) eller II) sägs, men vilka inkomster äro eller, om icke avtalet förelåge, skulle vara underkastade taxering till inkomstskatt under något taxe­ ringsår, som börjar å eller efter den 6 april 1949.

Artikel XXV.

Avtalet skall förbliva i kraft utan tidsbegränsning, men envar av sta­ terna äger att — senast den 30 juni under ett kalenderår, dock icke tidi­ gare än år 1953 — på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet. I händelse av sådan uppsägning skall föreliggande avtal upphöra att gälla

a) i Sverige: beträffande skatt å sådan inkomst, varför preliminär skatt skall erläg­ gas efter den sista februari kalender­ året närmast efter det, varunder upp­ sägningen ägde rum;

beträffande kupongskatt, som skall erläggas å eller efter den 1 januari kalenderåret närmast efter det, var­ under uppsägningen ägde rum;

as respects Capital tax which is as- sessed in or after the calendar year beginning on 1st January, 1950;"

(b) In the United Kingdom:

as respects income tax for any year of assessment beginning on or after 6th April, 1949;

as respects sur-tax for any year of assessment beginning on or after 6th April, 1948; and

as respects profits tax in respect of the following profits: —

(i) profits arising in any chargeable accounting period be­ ginning on or after 1st April, 1949;

(ii) profits attributable to sc much of any chargeable account­ ing period falling partly before and partly after that "date as falls after that date;

(iii) profits not so arising or attributable by reference to which income tax is, or but for the present Convention would be, chargeable for any year of as­ sessment beginning on or after 6th April, 1949.

Article XXV

The present Convention shall con- tinue in effect indefinitely but either of the High Contracting Parties may, on or before 30th June in any ca­ lendar year not earlier than the year 1953, give to the other High Con­ tracting Party, through diplomatic channels, written notice of termina- tion and, in such event, the present Convention shall cease to be effec- tive —

(a) In Sweden: as respects tax on income for which preliminary tax is payable after the last day of Februarv in the calendar year next following that in which the notice is given;

as respects coupon tax payable on or after 1st January in the calen­ dar year next following that in which the notice is given;

Kungl. Maj:ts proposition nr 196.

21

beträffande sådan skatt å förmö­ genhet, som utgår på grund av taxe­ ring under eller efter det andra ka­ lenderåret efter det, varunder uppsäg­ ningen ägde rum;

b) i Det Förenade Konungariket: beträffande inkomstskatt: för var­ je taxeringsår, som börjar å eller ef­ ter den 6 april kalenderåret närmast efter det, varunder uppsägningen äg­ de rum;

beträffande tilläggsskatt (sur-tax): för varje taxeringsår, som börjar å eller efter den 6 april det år, då upp­ sägningen ägde rum; och

beträffande skatt å bolags vinst (profits tax) såvitt fråga är om föl­

jande inkomster, nämligen

I) inkomster, som förvärvas under räkenskapsår, som börjar å eller efter den 1 april kalen­ deråret näst efter det, varunder uppsägningen ägde rum;

II) i fall, då räkenskapsåret börjar före den 1 april sistnämn­ da kalenderår och slutar efter sagda dag: den del av inkoms­ ten, som belöper å tiden efter sagda dag;

III) inkomster, som förvärvas under eller belöpa å annan tid än som under I) eller II) sägs, men vilka inkomster äro under­ kastade taxering till inkomst­ skatt under något taxeringsår, som börjar å eller efter den 6 april kalenderåret näst efter det, varunder uppsägningen ägde rum.

Till bekräftelse härå hava ovan­ nämnda befullmäktigade ombud un­ dertecknat detta avtal och försett det­ samma med sina sigill.

Som skedde i London i två exem­ plar, på svenska och engelska språ­ ken, vilka båda texter äga lika vits­ ord, den trettionde mars nittonhund- rafyrtionio.

Gunnar Hägglöf.

William Strang.

as respects Capital tax assessed in or after the second calendar year follow- ing that in which the notice is given;

(b) In the United Kingdom: as respects income tax for any year of assessinent beginning on or after 6th April in the calendar year next following that in which the notice is given;

as respects sur-tax for any year of assessment beginning on or after 6th April in the calendar year in which the notice is given; and

as respects profits tax in respect of the following profits: —

(i) profits arising in any chargeable accounting period be­ ginning on or after 1st April in the calendar year next fol­ lowing that in which the notice is given;

(ii) profits attributable to so much of any chargeable account­ ing period falling partly before and partly after that date as falls after that date;

(iii) profits not so arising or attributable by reference to which income tax is chargeable for any year of assessment be­ ginning on or after (ith April in the next following calendar year.

In witness whereof the above-men- tioned Plenipotentiaries have signed the present Convention and have af- fixed thereto their seals.

Done åt London in duplicate, in the English and Swedish languages, both texts being equally authentic, on the thirtieth day of March, one thousand nine hundred and forty-nine.

Gunnar Ilägglöf. William Strang.

22

Kungl. Maj.ts proposition nr 196■

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 28 januari 19h9.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander

,

statsråden

W

igforss

, M

öller

, S

köld

, Q

uensel

,

Danielson, Vougt, Zetterberg, Nilsson, Sträng, Ericsson, Mossberg, W

eijne

, K

ock

, A

ndersson

.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Wigforss, anmäler efter ge­ mensam beredning med t. f. chefen för utrikesdepartementet, statsrådet Quensel, fråga om godkännande av förslag till avtal mellan Sverige och Stor­ britannien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskat­ ter samt anför därvid.

Den 19 december 1924 träffades ett avtal mellan Sverige och Storbritan­ nien angående ömsesidigt fritagande från inkomstskatt i vissa fall av in­ komster härrörande från rederirörelse (Sveriges överenskommelser med främmande makter nr 37, år 1924). Under år 1930 upptogos därefter för­ handlingar mellan de båda länderna i syfte att avsluta ett allmänt avtal för undvikande av dubbelbeskattning. Förhandlingarna ledde emellertid icke till annat resultat än att den 6 juli 1931 avtal träffades om ömsesidigt fritagande i vissa fall från inkomstskatt å intäkter eller vinster, som upp­ komma genom agentur (Sveriges överenskommelser med främmande mak­ ter nr 8, år 1931).

Efter det andra världskrigets slut ha från det svenska näringslivets sida gjorts upprepade framställningar angående inledande av förhandlingar med Storbritannien i syfte att få till stånd ett allmänt avtal för undvikande av dubbelbeskattning. Sålunda ha framställningar i ämnet inkommit från Sveriges allmänna exportförening, Internationella handelskammarens svenska nationalkommitté, Svenska uppfinnareföreningen och Föreningen Svenska tonsättares internationella musikbyrå, Stim u. p. a. De båda län­ dernas regeringar blevo så småningom ense om att ånyo inleda förhand­ lingar i syfte att få till stånd ett allmänt avtal för undvikande av dubbel­ beskattning. Sådana förhandlingar ägde därefter rum i London under tiden den 8—den 25 september 1948. Förhandlingarna fördes å svensk sida av chefen för finansdepartementets rättsavdelning, hovrättsrådet Rolf Dahl­ gren, kammarrättsrådet Otto Ekenberg samt f. d. skattedirektören K. G. A. Sandström. Vid dessa förhandlingar nåddes enighet om ett på engelska språket avfattat förslag till avtal mellan de båda länderna för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst. Efter skriftväxling mellan förhandlarna nåddes enighet jämväl om en på svenska språket av­

Kungl. Maj.ts proposition nr 196.

23

fattad avtalstext. Avtalsförslaget — vilket torde få såsom bilaga1 fogas vid protokollet i detta ärende — överlämnades därefter av förhandlarna till respektive regeringar för godkännande.

Avtalsförslaget remitterades den 4 december 1948 till kammarrätten, som avgivit utlåtande däröver den 17 december 1948. Till innehållet i kammar­ rättens yttrande torde jag senare få återkomma.

Under hand har meddelats, att man å brittisk sida vore beredd att under­ teckna avtalsförslaget. Jag torde nu få anmäla frågan om godkännande av avtalsförslaget jämväl å svensk sida.

Till en början torde jag med några ord få beröra det brittiska skatte­ systemet. I Storbritannien utgå följande statliga inkomstskatter, nämligen income tax, sur-tax och profits tax. Income tax är en proportionell skatt och utgår för närvarande med 45 procent (9 shillings per pund). Sur-tax utgår jämte income tax och har karaktären av en statlig tilläggsskatt. Skat­ ten är progressiv och börjar utgå då inkomsten överstiger 2 000 pund. Skattesatsen börjar med 10 procent för inkomst mellan 2 000 och 2 500 pund samt slutar med 47,5 procent (9 shillings 6 pence per pund) å den del av inkomsten, som överstiger 20 000 pund. Profits tax är en skatt å bolags­ vinst. Skatten, som drabbar bolag och vissa andra juridiska personer, utgår i princip med 25 procent å vinsten, men begränsas till 10 procent å den del därav som icke utdelas. I vissa fall begränsas emellertid skattesatsen till 10 procent även å utdelad vinst. Då rörelse drives i Storbritannien men rörelseidkaren är bosatt utanför detta land, begränsas sålunda profits tax till 10 procent oberoende av om utdelning sker eller icke. Vidare gäller att i fråga om dotterbolag i Storbritannien och moderbolag i annat land be­ skattning av den till moderbolaget utdelade vinsten sker efter en skattesats av allenast 10 procent.

Någon statlig förmögenhetsskatt uttages icke i Storbritannien. Vad åter angår kommunal skatt uttages sådan allenast för fast egendom. Den brit­ tiska kommunalskatten (rates) är sålunda närmast att jämföra med den svenska fastighetsskatten men utgår med vida högre belopp.

Efter denna kortfattade överblick av det brittiska beskattningssystemet torde jag få något beröra frågan om den teknik, som tillämpats vid utfor­ mandet av avtalsförslaget. Som bekant har man i de tidigare avtal för und­ vikande av dubbelbeskattning, som Sverige avslutat, regelmässigt använt den tekniken, att man så att säga delat upp de av avtalet berörda inkomster­ na mellan de båda avtalsslutande staterna. I avtalen har sålunda angivits, alt den ena staten äger beskatta vissa slag av inkomst, som den andra sta­ ten då icke får beskatta och tvärtom. Storbritannien liar däremot i de av­ tal, som detta land tidigare avslutat, använt en annan teknik än den nyss nämnda. Storbritannien har sålunda tillämpat den metoden, att man vis-

1 Bilagan har här uteslutits. Den vid propositionen fogade avtalstexten överensstämmer, från­ sett eu jämkning av ordalagen i artikel XXII punkt 5 b), med den av förhandlarna föreslagna texten.

24

serligen från beskattning i den ena eller andra staten undantager vissa slag av inkomster, men ingalunda inkomster av alla slag. Beträffande de icke på detta sätt uppdelade inkomstslagen har i de tidigare brittiska avtalen bestämts, att båda staterna vore berättigade att beskatta desamma enligt sin interna lagstiftning men att den stat, där inkomsttagaren vore boende, vore skyldig att å sin skatt för inkomst — i den mån inkomsten härrörde från inkomstkälla i den andra staten — medgiva avdrag för den i den andra staten påförda skatten för samma inkomst (credit of tax); dock att dylikt avdrag självfallet icke medgives till högre belopp än skatten i bosättnings- staten.

Då vid förhandlingarna man å ingendera sidan ville acceptera den andra statens system för undvikande av dubbelbeskattning har avtalsförslaget ut­ formats såsom en kompromiss. Tekniken är med andra ord olika beträf­ fande beskattningen i Sverige och beskattningen i Storbritannien. Vardera staten har nämligen bibehållit det system, som staten tidigare brukat till- lämpa. Avtalsförslaget förutsätter sålunda, vad angår beskattningen i Sve­ rige, att taxering skall åsättas endast för de delar av den skattskyldiges inkomst, som Sverige enligt avtalet äger beskatta. Någon motsvarighet till den brittiska metoden med credit of tax har sålunda icke föreslagits för Sveriges vidkommande. Vad angår beskattningen i Storbritannien för- utsättes beträffande vissa slag av inkomster, att de skola uppdelas mellan de båda staterna, medan beträffande inkomster av andra slag Storbritan­ nien äger beskatta hela inkomsten — oavsett om beskattningsrätten enligt avtalet tillkommer Sverige — varefter Storbritannien enligt förut angivna regler medgiver »credit of tax» för den i Sverige påförda skatten.

De fall då systemet med credit of tax skall tillämpas avse inkomster i form av utdelning (artikel XIX punkt 1), inkomster av fast egendom, däri inbegripet royalty eller annat belopp, som utbetalas för nyttjandet av gruva, stenbrott eller annan naturtillgång (artikel X punkt 3) samt rörelseinkoms­ ter och inkomster av sådant slag, som icke särskilt behandlas i avtalet. Att systemet med »credit of tax» skall tillämpas i fråga om rörelseinkomst fram­ går därav, att i den artikel, vari inkomst av rörelse behandlas (artikel III), avtalstexten icke stadgar — på sätt i övriga artiklar skett — att inkomst av ifrågavarande slag skall vara undantagen eller fritagen från skatt (exempt from tax) i den andra staten. Vad åter angår inkomster av sådant slag, som i avtalstexten icke särskilt behandlats, regleras beskattningsrätten i artikel XIX; i nämnda artikel angives att systemet med credit of tax skall tilläm­ pas för dylika inkomster.

Kammarrätten har i sitt remissyttrande anfört:

I de allmänna dubbelbeskattningsavtal Sverige tidigare ingått med euro­ peiska stater har regelmässigt den metoden använts för dubbelbeskattning­ ens undvikande, att de avtalsslutande staterna sinsemellan delat upp de olika inkomsterna (förmögenheterna) så att den ena staten får beskatta vissa slag av inkomster (förmögenheter), som den andra staten då icke får beskatta, och tvärtom. Beträffande avtalet med Amerikas Förenta Stater har visserligen för varje särskilt slag av inkomst eller förmögenhet angivits i vilken stat inkomsten eller förmögenheten skall beskattas, men enligt art.

Kungi. Maj.ts proposition nr 196.

25

XIV skola Amerikas Förenta Stater äga att vid inkomstskattens beräknande för där bosatt fysisk person eller där hemmahörande juridisk person taga hänsyn till den" skattskyldiges hela inkomst. Från sålunda beräknad in­ komstskatt skall sedan avdragas beloppet av den i Sverige påförda skatten (credit of tax). Sverige å sin sida har däremot även i det amerikanska av­ talet tillämpat den metod, som kommit till användning i avtalen med euro­ peiska stater.

I det nu föreliggande avtalet har av Storbritannien tillämpats en kombi­ nation av de båda metoderna. Sålunda har för vissa slag av inkomster stad­ gats, att dessa endast skola beskattas i den ena staten. Beträffande åter andra inkomster tillämpar Storbritannien credit of tax-metoden och beskat­ tar sålunda inkomsten även om den härflyter från Sverige, men medger avdrag från den påförda brittiska skatten med den svenska statliga inkomst­ skatten. Sverige har för sin del även i avtalet med Storbritannien bibehållit systemet med en uppdelning av inkomstkällorna mellan sådana som be­ skattas här och sådana som icke beskattas här.

Kammarrätten saknar givetvis underlag för bedömande av frågan huru­ vida den ena eller andra metoden för undvikande av dubbelbeskattning kan vara att föredraga. Emellertid synes det kammarrätten vara en avgjord fördel om för Sveriges del samma metod kan användas i alla dubbelbeskatt­ ningsavtal, som ingås med främmande makter. Ur denna synpunkt har kammarrätten ingenting att erinra mot det sätt på vilket frågan om dub­ belbeskattningens undvikande blivit löst i det nu föreliggande avtalet.

Den ovan omnämnda regeln, att Storbritannien i vissa fall tillämpar credit of tax-metoden återfinnes i art. XIX. I art. X, som avser inkomster från fast egendom, har intagits en direkt hänvisning till kvittningsreglerna i art. XIX. Någon dylik hänvisning har däremot icke gjorts beträffande andra inkomstslag (t. ex. rörelse), där Storbritannien emellertid förbundit sig alt medgiva avdrag för den i Sverige erlagda skatten. Enligt kammarrättens mening skulle avtalet ■— åtminstone sett ur svensk synpunkt — ha vunnit i överskådlighet om en hänvisning till art. XIX gjorts i samtliga de fall, där credit of tax-metoden skall vinna tillämpning.

Vad härefter angår frågan om vilka skatter, som inbegripas under det fö­ reslagna avtalet må framhållas, att avtalets giltighetsområde är så till vida begränsat, att detsamma avser endast statliga skatter samt — med visst undantag — endast skatter å inkomst, icke skatter å förmögenhet. Att för­ mögenhetsskatt samt kommunala skatter icke inbegripits i avtalet beror på att Storbritannien, som förut nämnts, icke har någon motsvarighet vare sig till den svenska statliga förmögenhetsskatten eller till den svenska kom­ munala inkomstskatten. Den brittiska kommunalskatten (rates) å fastig­ heter kan enligt brittisk uppfattning icke inbegripas under avtalet. Vid så­ dant förhållande ansåg man det å brittisk sida jämväl uteslutet, att de sven­ ska kommunalskatterna skulle hänföras under avtalet. Tanken alt under avtalet inbegripa svenska kommunalskatter, oaktat avtalet beträffande Stor­ britannien icke inbegrepe dylika skatter, avvisades å brittisk sida, bl. a. av det skälet att man i så fall skulle å brittisk sida anse sig förpliktad att medgiva credit of lax jämväl för svensk kommunal inkomstskatt, något som man icke ansåg sig kunna acceptera.

1 enlighet med det nu sagda avser avtalet följaktligen, såvitt ungar sven­ ska skaller, allenast den statliga inkomstskatten, kupongskatten och ersätt­

Kungl. Maj.ts proposition nr 196.

26

ningsskatten; följden blir alltså, att kommunal inkomstskatt kommer att uttagas i vissa fall, då enligt avtalet ingen statlig inkomstskatt uttages. Å svensk sida inbegripes dessutom förmögenhetsskatten så till vida att i arti­ kel XXII punkt 3 stadgats, att skattskyldig, bosatt i endera staten, icke får i den andra staten bliva föremål för någon förmögenhetsskatt, som är av annat slag, högre eller mera tyngande än den förmögenhetsskatt som en skattskyldig, bosatt i denna andra stat, är eller kan bliva föremål för. Vad ater angår brittiska skatter gäller avtalet beträffande income tax, sur-tax och profits tax.

Kammarrätten har i sitt remissyttrande framhållit, att till följd av att avtalet icke omfattade svensk kommunalskatt konnne sådana skattskyldiga, på vilka avtalet skulle tillämpas, icke att åtnjuta samma lättnader i dubbel­ beskattningen som skattskyldiga, vilka kunde åberopa bestämmelserna i ti­ digare av Sverige ingångna avtal. Detta vore givetvis mindre tillfredsställande, särskilt med hänsyn till det höga skattetrycket såväl här i landet som i Stor­ britannien. Enligt kammarrättens mening borde från svensk sida tagas un­ der övervägande om icke — oavsett att full reciprocitet icke komme att fö- religga en lindring skulle kunna medgivas även i den kommunala be­ skattningen. Huruvida ett eftergivande av den kommunala skatten borde ske i samtliga de fall, där enligt avtalet statlig inkomstskatt icke skulle ut­ tagas, vore kammarrätten, i saknad av erforderlig utredning, icke beredd att taga ställning till.

Beträffande avtalets giltighetsområde i geografiskt hänseende bör näm­ nas, att avtalet gäller endast beträffande Storbritannien (England och Skott­ land) och Norra Irland med undantag för Normandiska öarna och ön Man. Avtalet gäller således icke beträffande nyssnämnda öar och ej heller i fråga om de brittiska kolonierna och protektoraten eller i fråga om de andra om­ råden, för vilka Storbritannien är mandatärmakt eller utövar förvaltarskap. Det är dock förutsatt i avtalet (artikel XXIII) att avtalet skall kunna an­ tingen i dess helhet eller med vissa jämkningar utvidgas till områden, för vilka avtalet sålunda tills vidare icke skall gälla. En förutsättning för att avtalet skall kunna utvidgas till områden som nyss sagts är att därstädes påföras skatter, som äro i huvudsak likartade med dem, vilka äro föremål för avtalet. Det förutsågs vid förhandlingarna, att framställning om avtalets utsträckande komme att göras från svensk sida så snart avtalet trätt i kraft. Det bör emellertid framhållas, att utvidgning av avtalet till områden, som nyss sagts, icke kan ske förrän man från brittisk sida hört vederbörande myndigheter och representationer.

Vad härefter angår frågan om vilka skattskyldiga som inbegripas under avtalet må framhållas, att avtalet gäller icke blott svenska och brittiska medborgare, bosatta i endera staten, utan samtliga fysiska personer (obero­ ende av nationalitet) som äro bosatta i endera staten. Å svensk sida gäller av­ talet, förutom i fråga om här bosatta fysiska personer, även fysiska per­ soner, som här stadigvarande vistas. Å brittisk sida har avtalet angivits skola

Kungi. Maj:ts proposition nr 196.

27

omfatta envar fysisk person som är »resident of the United Kingdom». Det

ifrågavarande brittiska uttrycket motsvarar praktiskt taget de båda svenska

begreppen »bosatt» och »stadigvarande vistas». En person anses nämligen

såsom »resident of the United Kingdom» om han vistats i Storbritannien

under sex månader av ett kalenderår eller om han vistats i Storbritannien

minst tre månader om året under fyra år; i sistnämnda fall anses han såsom

»resident of the United Kingdom» från och med ingången av det femte

året.

I fråga om juridiska personer avses avtalet skola vara tillämpligt så snart

den juridiska personen är »bosatt» i endera staten. En juridisk person

anses enligt avtalsförslaget bosatt i Sverige om den juridiska personen bildats

enligt svensk lag och ledningen och övervakningen av dess rörelse icke äger

rum i Storbritannien. Såsom bosatt i Sverige anses likaledes en juridisk per­

son, som visserligen icke bildats enligt svensk lag men vars rörelse ledes

och övervakas i Sverige. En juridisk person anses bosatt i Storbritannien om

ledningen och övervakningen av dess rörelse äger rum därstädes.

Kammarrätten har i sitt yttrande framhållit, att i de tidigare av Sverige

ingångna dubbelbeskattningsavtalen regelmässigt i en av de inledande ar­

tiklarna angivits å vilka personer avtalet vore tillämpligt. I det nu förelig­

gande avtalsförslaget saknades en dylik föreskrift. För att t. ex. fastställa att

avtalet icke vore tillämpligt å en svensk medborgare, som vore bosatt utan­

för båda de avtalsslutande staterna, erfordrades därför en genomgång av

avtalet i dess helhet. Om emellertid, vilket kammarrätten förutsatte bliva

fallet, i en kommande tillämpningskungörelse uttryckliga föreskrifter med­

delades rörande vilka personer, som fölle under avtalet, syntes det an­

märkta förhållandet i regel icke komma att medföra någon olägenhet för

svenska myndigheter och svenska skattskyldiga.

Vad härefter angår principerna för uppdelningen av beskattningsrätten

mellan de båda staterna må nämnas, att förslaget härutinnan i väsentliga

delar bygger på de principer, som kommit till uttryck i tidigare av Sverige

ingångna dubbelbeskattningsavtal. Emellertid föreligga åtskilliga detaljavvi­

kelser från tidigare avtal. Jag tillåter mig att härutinnan hänvisa till den

föreslagna avtalstexten. Dock torde det finnas anledning att här något

beröra frågan om fördelningen av beskattningsrätten såvitt angår inkomst

i form av utdelning å aktier samt — med hänsyn bl. a. till vad kammar­

rätten anfört i sitt remissyttrande — frågan om beskattningen av lönein­

komst.

Vad angår beskattningen av aktieutdelning möta särskilda svårigheter, dä

det gäller att i görligaste mån undvika dubbelbeskattning, såvitt angår Sve­

rige och Storbritannien. Dessa svårigheter föranledas i främsta rummet av

olikheterna mellan beskattningssystemen i de båda staterna. .lag torde få er­

inra om att den statliga beskattningen på detta område i Sverige så kon­

struerats, alt staten uttager dels en proportionell inkomstskatt av bolaget

(för närvarande 40 procent) vilken skatt icke avdrages från utdelningen och

Kungl. Maj.ts proposition nr 196.

28

dels skatt av aktieägaren för av denne uppburen aktieutdelning; sistnämnda

skatt är progressiv och varierar mellan 10 och 70 procent. Utbetalas utdel­

ningen till en i utlandet bosatt betalningsmottagare, uttages i stället för den

progressiva skatten å aktieägaren en kupongskatt å utdelningen efter en fix

procentsats, för närvarande 20 procent. I Storbritannien däremot uttages dels

profits tax med 25 procent (stundom 10 procent) av bolagets vinst och dels

income tax med 45 procent av därefter återstående vinst. Denna income tax

betraktas emellertid icke såsom en skatt å bolaget utan såsom en skatt å

aktieägarna; skattebeloppet avdrages i enlighet härmed å de beslutade vinst­

utdelningarna. I övrigt påföres aktieägaren däremot icke någon skatt å ut­

delningen om icke inkomsten är så stor, att aktieägaren påföres sur-tax.

Även då utdelningen betalas till en aktieägare, som icke är bosatt i Stor­

britannien, avdrages income tax med 45 procent, varjämte i förekommande

fall sur-tax påföres.

På grund av nyssnämnda olikheter i beskattningssystemen samt till följd

av de principiella meningsmotsättningar, som i denna del gjorde sig gäl­

lande, mötte vid förhandlingarna vissa svårigheter att vinna enighet på denna

punkt. En kompromiss kom emellertid till stånd, därvid man å svensk sida

i görligaste mån hävdade principen att en fördelning av beskattningsrätten

borde ske mellan det land, där aktieägaren vore bosatt, och det land, där

bolaget vore domicilierat och dreve sin verksamhet.

För det fall, då ett bolag i Storbritannien betalar utdelning till en i Sve­

rige bosatt, här skattskyldig aktieägare, innebär avtalsförslaget följande. I

Storbritannien uttages profits tax av bolaget (25 eller 10 procent) samt in­

come tax av aktieägaren (45 procent). Sistnämnda skatt uttages i vanlig

ordning genom att bolaget avdrager densamma från aktieutdelningen. Sur-

tax får däremot icke uttagas [artikel VII punkt la)]. Om utdelningsmot­

tagaren i Sverige är ett bolag, uttages icke någon statlig skatt i Sverige (ar­

tikel XIX punkt 2 första stycket). Är utdelningsmottagaren icke ett bolag,

påföres statlig inkomstskatt i Sverige, dock att därvid skall iakttagas, att

den svenska skatten påföres å utdelningens nettobelopp, d. v. s. å det belopp

som återstår efter avdrag för income tax, samt att från beloppet av sålunda

påförd svensk skatt avdrages 20 procent av utdelningens nyss angivna net­

tobelopp (artikel XIX punkt 2 andra stycket). Härjämte uttages kommunal­

skatt i Sverige.

I det motsatta fallet eller då ett bolag i Sverige betalar utdelning till en

i Storbritannien bosatt, där skattskyldig aktieägare gäller följande. Bolaget

inkomstbeskattas i Sverige i vanlig ordning. Den svenska kupongskatten å

utdelningen till den brittiske aktieägaren nedsättes till 5 procent (artikel

\ II punkt 1 b) första stycket). Därest utdelningsmottagaren i Storbritan­

nien är ett bolag, som direkt eller indirekt behärskar icke mindre än 50

procent av röstetalet för samtliga aktier i det utdelande bolaget, bortfaller

kupongskatten helt (artikel VII punkt 1 b) andra stycket). Utdelningsmot­

tagaren i Storbritannien påföres därstädes income tax och eventuellt sur-tax,

men Storbritannien medgiver »credit of tax» med avseende å dels den ku­

Kungl. Maj:ts proposition m 196.

Kungl. Maj:ts proposition nr 196.

29

pongskatt, som påförts i Sverige, och dels den del av den svenska skatten å bolagets inkomst, som belöper å utdelningen (artikel XIX punkt 1).

Kammarrätten har lämnat de sålunda föreslagna reglerna utan erinran.

Vad angår fördelningen av beskattningsrätten i fråga om löneinkomst reg­ leras vissa specialfall i artiklarna XIII, XIV, XVI och XVII. I övrigt regleras beskattningsrätten av de allmänna bestämmelserna i artikel XIX. Sålunda stad­ gas i artikel XIII, att löner, som av endera staten eller från fonder, som denna stat inrättat, utbetalas till en fysisk person såsom ersättning för ar­ bete, som denne utfört i statens tjänst, skola vara undantagna från beskatt­ ning i den andra staten. I denna del överensstämmer avtalsförslaget med tidigare av Sverige ingångna dubbelbeskattningsavtal. Från regeln gäller emellertid det undantaget, att regeln icke är tillämplig därest den person, som uppbär ersättning från staten i fråga, är medborgare i den andra staten utan att samtidigt vara medborgare i den stat, som utbetalar ersättningen. Vidare stadgas i artikel XIV, att en i Storbritannien bosatt fysisk person skall vara befriad från svensk skatt å inkomst av personligt arbete (utövan­ det av fria yrken härunder inbegripet) som utförts i Sverige under ett be­ skattningsår under förutsättning, att personen i fråga vistats i Sverige under tidrymder, som sammanlagt icke överstiga 183 dagar under beskattnings­ året, att arbetet utförts för eller på uppdrag av en person, bosatt i Storbri­ tannien samt att inkomsten är underkastad beskattning i Storbritannien. Motsvarande regel gäller beträffande arbete, som en i Sverige bosatt person utför i Storbritannien.

I artikel XVI stadgas, att en person eller lärare från endera staten, som uppbär ersättning för undervisning vid universitet, högskola eller annan undervisningsanstalt för högre utbildning i den andra staten under tillfällig vistelse därstädes, ej överstigande två år, skall vara befriad från beskattning i sistnämnda stat för den ifrågavarande ersättningen. Bestämmelsen innebär för Sveriges vidkommande en nyhet. Däremot återfinnes bestämmelsen i vissa av de utav Storbritannien tidigare ingångna dubbelbeskattningsavtalen. Avsikten med bestämmelsen är givetvis att underlätta lärarutbytet mellan staterna och att därigenom befordra de kulturella förbindelserna överhuvud taget. Den fiskaliska betydelsen av den ifrågavarande särbestämmelsen är; uppenbarligen mycket obetydlig.

Slutligen stadgas i artikel XVII, att en student eller affärs- eller hantverks- praktikant från endera staten, som åtnjuter heldags undervisning eller ut­ bildning i den andra staten, skall vara befriad från skattskyldighet i denna andra stat för belopp, som utbetalas till honom av personer i den förstnämn­ da staten till bestridande av hans uppehälle, undervisning eller utbildning.

För arbetsinkomst av andra slag än de nu angivna gälla de allmänna bestämmelserna i artikel XIX. Enligt punkt 5 i sistnämnda artikel skall inkomst av personligt arbete (utövande av fria yrken härunder inbegripet), som utförts i eu av staterna, anses utgöra inkomst från inkomstkällor inom samma stat. Detta innebär enligt artikel XIX punkt 1. att Sverige, med förut angivna undantag, äger beskattningsrätten i fråga om inkomst av arbete,

30

Kungl. Maj.ts proposition nr 196-

som utförts här i landet. Därest inkomsten i fråga skulle bliva föremål för beskattning jämväl i Storbritannien, skall Storbritannien enligt reglerna om credit of tax å sin skatt avräkna den i Sverige erlagda statliga skatten. An­ märkas må, att den i artikel XIX stadgade allmänna regeln angående be­ skattning av inkomst av arbete står i god överensstämmelse med det svenska källskattesystemet.

Kammarrätten har i sitt remissyttrande framhållit, att artikel XIII enligt sin ordalydelse avsåge allenast statliga löner och pensioner. Med hänsyn till att »arvode» icke särskilt nämnts, kunde möjligen tveksamhet uppkomma, huruvida artikeln hade avseende jämväl å dylika ersättningar, ehuru så gi­ vetvis vore fallet. Vidare har kammarrätten beträffande stadgandet i arti­ kel XIV angående beskattning i vissa fall av inkomst av personligt arbete framhållit, att artikeln för sin tillämpning förutsatte, att vistelsen i den ifrå­ gavarande staten icke överstege 183 dagar under »beskattningsåret». Då in­ nebörden av uttrycket »beskattningsår» icke särskilt angivits i avtalet, syn­ tes detta få givas den betydelse som uttrycket hade i Sverige respektive Stor­ britannien. Med hänsyn till att det svenska beskattningsåret väl i allmänhet icke sammanfölle med det brittiska (6 april ena året — 5 april året därpå) syntes dubbelbeskattning i vissa fall icke kunna undgås. Kammarrätten syf­ tade här på sådana fall, då t. ex. en i Sverige bosatt person vistats i Stor­ britannien under tiden fr. o. in. den 1 september ena året till och med den 6 mars året därpå eller sålunda under sammanlagt 187 dagar. I detta fall hade personen i fråga, sett ur brittisk synpunkt, vistats i Storbritannien un­ der ett och samma beskattningsår under en tidrymd, som överstege 183 da­ gar. Ur svensk synpunkt däremot hade vistelsen i Storbritannien, som för­ delade sig på två beskattningsår, icke under något dera året överstigit 183 dagar. Slutligen har kammarrätten, vad angår bestämmelserna i artikel XVI angående beskattning i vissa fall av professorer och lärare, anfört att kam­ marrätten icke hade något att erinra mot bestämmelserna i och för sig. Be­ träffande det i artikeln angivna villkoret, att det skulle vara fråga om en »till­ fällig» vistelse, ej överstigande två år, ville kammarrätten emellertid anföra, att enligt kammarrättens mening artikeln borde vara tillämplig så snart vistelsen icke överstigit två år. Någon prövning från beskattningsmyndighe- ternas sida, huruvida en sådan vistelse skulle betraktas som tillfällig eller ej, borde sålunda icke ifragakomma. I enlighet härmed föresloge kammar­ rätten, att i en blivande tillämpningskungörelse ordet »tillfällig» finge utgå och att hänsyn sålunda toges endast till om vistelsen varat längre eller kor­ tare tid än två år.

Slutligen har kammarrätten i sitt remissyttrande erinrat om att det före- liggande avtalsförslaget saknade bestämmelse om hur man skulle förfara när dubbelbeskattning trots avtalet icke kunnat undvikas. Kammarrätten ville erinra om att en dylik bestämmelse funnes t. ex. i det svensk-amerikan­ ska dubbelbeskattningsavtalet.

Beträffande avtalets ikraftträdande har föreslagits, att avtalet å svensk sida skall tillämpas första gången vid 1950 års taxering. I fråga om kupong­

31

skatt avses avtalet skola tillämpas beträffande skatt, som skall erläggas den

1 januari 1949 eller senare. Å brittisk sida skall avtalet, såvitt angår vissa

slag av inkomster, tillämpas redan med avseende å tid före den 1 januari

1949. Tekniska och praktiska skäl ha föranlett att full likställighet på denna

punkt icke kunnat vinnas.

Departementschefen. Såsom framgår bl. a. av de framställningar, som från

det svenska näringslivets sida gjorts i syfte att få till stånd förhandlingar

angående ett allmänt dubbelbeskattningsavtal med Storbritannien, är det

för svensk affärsverksamhet av betydande intresse att ett avtal för undan­

röjande av dubbelbeskattning slutes mellan de båda staterna. Det förslag

till avtal, om vilket de båda staternas förhandlingsdelegationer enats -—

och som, enligt vad under hand upplysts, godkänts av brittiska regeringen

— synes innebära en i stort sett tillfredsställande lösning av de hithörande

spörsmålen.

Som en ofullkomlighet måste emellertid å svensk sida anses, att avtals-

förslaget icke kommit att omfatta jämväl de kommunala skatterna. Emel­

lertid står den möjligheten öppen, att man — på sätt kammarrätten ifråga­

satt — ensidigt och utan att åberopa avtalet såsom grund föreskriver ett

eftergivande av den svenska kommunala inkomstskatten i sådana fall, då

den statliga inkomstskatten enligt avtalet eftergives. Emellertid måste be­

aktas, att med hänsyn till bestämmelserna i artikel XXII punkt 1 en dylik

eftergift icke kan begränsas till enbart svenska medborgare. Vid sådant för­

hållande och då invändningar mot den ifrågasatta åtgärden synas kunna

göras jämväl ur andra synpunkter är jag för min del icke beredd att nu

framlägga förslag i sådan riktning.

Kammarrätten har i sitt remissyttrande riktat vissa erinringar mot be­

stämmelserna i artikel XIV angående inkomst av tjänst i sådana fall, då

inkomsttagaren vistats i det ifrågavarande landet under en tidrymd icke

överstigande 183 dagar under beskattningsåret. Kammarrätten har framhållit

att, med hänsyn till att det svenska beskattningsåret regelmässigt icke sam­

manfaller med det brittiska, dubbelbeskattning kunde komma att äga rum.

I samband därmed har kammarrätten erinrat om att avtalsförslaget saknade

bestämmelser om hur man skulle förfara när dubbelbeskattning trots av­

talet ägt rum. I anledning av förstnämnda anmärkning må framhållas, att

i de av kammarrätten åsyftade fallen fråga merendels torde vara om s. k.

dubbel bosättning, d. v. s. vederbörande anses enligt brittisk uppfattning

bosatt i Storbritannien och enligt svensk uppfattning bosatt i Sverige. I dy­

lika fall avses dubbelbeskattning skola undvikas med tillämpning av reg­

lerna i artikel XIX. Vad åter angår det av kammarrätten anmärkta förhål­

landet att avtalsförslaget saknade en allmän bestämmelse huru förfaras

skulle när dubbelbeskattning faktiskt kommit alt äga rum vill jag nämna,

att jag av den svenska förhandlingsdelegationen inhämtat, att delegationen

vid förhandlingarna framhöll önskvärdheten av en dylik bestämmelse. Den

brittiska förhandlingsdelegationen hade emellertid avböjt förslag om en

Kungl. Maj.ts proposition nr 196-

32

Kungl. Maj.ts proposition nr 196-

dylik generell klausul, då man förmenade det vara självklart att i alla före­ kommande kollisionsfall skriftväxling mellan de båda ländernas finans­ myndigheter skulle äga rum i syfte att undanröja dubbelbeskattning. Den svenska förhandlingsdelegationen hade ansett sig kunna acceptera den brit­ tiska ståndpunkten i denna del. Jämväl för egen del anser jag mig kunna godtaga nämnda ståndpunkt.

Kammarrätten har, utöver vad nyss angivits, framställt ett par detalj­ anmärkningar mot förslaget. De av kammarrätten därvid framförda syn­ punkterna torde i huvudsak kunna tillgodoses vid utfärdandet av en blivande tillämpningskungörelse rörande avtalet.

Under erinran att det torde ankomma på t. f. chefen för utrikesdeparte­ mentet, statsrådet Quensel, att göra framställning rörande avtalets under­ tecknande hemställer föredragande departementschefen härefter, att Kungl. Maj :t måtte för sin del godkänna det föreliggande förslaget till avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemstäl­ lan bifaller Hans Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Carl Olov Sommar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 196-

33

Utdrog av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 28 januari 1949.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Wigforss, Möller, Sköld, Quensel,

Danielson, Vougt, Zetterberg, Nilsson, Sträng, Ericsson, Mossberg, Weijne, Kock, Andersson.

Under erinran, att Kung]. Maj :t förut denna dag på föredragning av che­ fen för finansdepartementet godkänt förslag till avtal mellan Sverige och Storbritannien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomst­ skatter,

hemställer tillförordnade chefen för utrikesdepartementet, statsrådet Quensel, alt Kungl. Maj :t måtte bemyndiga sändebudet i London, ambas­ sadören B. G. R:son Hägglöf, att för Sveriges del underteckna ifrågava­ rande avtal.

Till vad ministern sålunda hemställt, varuti övriga stats- rådsledamöter förena sig, behagar Hans Maj :t Konungen lämna bifall.

Ur protokollet:

Folke Persson.

3

lii In mg till riksdagens protokoll 19U9. 1 samt. Nr 196.

34

Kungl. Maj.ts proposition nr 196.

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten i statsrådet å

Stockholms slott den 1 april 1949.

Närvarande:

Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Undén,

statsråden

Wigforss, Sköld, Quensel, Danielson, Vougt, Zetterberg, Nilsson,

Sträng, Ericsson, Mossberg, Weijne, Kock, Andersson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Wigforss, anför efter gemen­

sam beredning med ministern för utrikes ärendena.

Sedan Kungl. Maj :t den 28 januari 1949 bemyndigat sändebudet i Lon­

don, ambassadören B. G. R:son Hägglöf, att för Sveriges del underteckna

avtal mellan Sverige och Storbritannien för undvikande av dubbelbeskatt­

ning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, har nämn­

da avtal den 30 mars 1949 blivit vederbörligen undertecknat.

Ifrågavarande avtal innehåller icke -— i motsats till vad som i tidigare

avtal regelmässigt varit fallet — en allmän bestämmelse om att de högsta

finansmyndigheterna i de båda staterna kunna träffa särskilda överens­

kommelser i sådana fall, då svårighet eller tvivelsmål uppkommer vid av­

talets tolkning eller tillämpning. Det är emellertid förutsatt att, där sådana

svårigheter eller tvivelsmål uppkomma, dessa frågor skola såvitt möjligt

lösas genom särskilda överenskommelser mellan de båda staternas högsta

finansmyndigheter. Att en särskild bestämmelse härom icke blev inskriven

i det nu förevarande avtalet berodde på att man å brittisk sida ansåg det

ligga i sakens natur att uppkommande tvistefrågor skulle lösas i sådan

ordning, varför det vore onödigt med en särskild bestämmelse därom. Oav­

sett att avtalet icke innehåller en klausul av angiven innebörd torde Kungl.

Maj :t likväl, därest avtalet av riksdagen godkännes, få anses äga behörighet

att träffa dylika särskilda överenskommelser, varom nu är fråga.

Föredragande departementschefen hemställer härefter, att Kungl. Maj :t

måtte genom proposition föreslå riksdagen att

dels godkänna förenämnda avtal;

dels ock bemyndiga Kungl. Maj :t att, i den mån det er­

fordras för genomförande av avtalet, vidtaga ändringar i

verkställda taxeringar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 196.

35

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan förordnar Hans Kungl. Höghet Kron- prinsen-Regenten, att proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Erik Skiöld.