Prop. 1950:108

('angående godkännande av Sveriges anslutning till den allmänna överenskom\xad melsen rörande Europarådets privilegier och immu\xad nitet',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 108.

1

Nr 108.

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående godkännande

av Sveriges anslutning till den allmänna överenskom­ melsen rörande Europarådets privilegier och immu­ nitet; given Stockholms slott den 10 mars 1950.

(Jnder åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikesärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att bifalla det förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementsche­ fen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF ADOLF.

Nils Quensel.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1050. 1 sand. Nr 108.

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 108.

Utdrag av protokollet över utrikesärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten i statsrådet å

Stockholms slott den 10 mars 1950.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander

,

statsråden

S

köld

, Q

uensel

, D

anielson

, V

ougt

,

Z

etterberg

, N

ilsson

, S

träng

, E

ricsson

, M

ossberg

, A

ndersson

, L

ingman

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler till­

förordnade chefen för utrikesdepartementet, statsrådet Quensel, fråga om

godkännande av Sveriges anslutning till den allmänna överenskommelsen

rörande Europarådets privilegier och immunitet.

Föredraganden anför följande.

Genom avlämnande av vederbörligt ratifikationsinstrument den 20 juli

1949 har Sverige anslutit sig till Europarådets stadga och därmed blivit

medlem av Europarådet.

I artikel 40 a) i stadgan föreskrives, att Europarådet, medlemmar­

nas ombud och sekretariatet skola inom medlemmarnas områden åtnju­

ta de privilegier och den immunitet, som rimligtvis må anses erforder­

liga för fullgörandet av deras uppgifter. Ytterligare stadgas här, att im­

muniteten för alla ledamöter av den rådgivande församlingen skall inbegri­

pa, att de inom medlemmarnas områden icke skola kunna häktas eller åta­

las med anledning av hur de yttrat sig eller röstat i församlingen, dess ut­

skott eller kommissioner. Enligt artikel 40 b) i stadgan ha vidare medlem­

marna i Europarådet förbundit sig att snarast möjligt träffa en överens­

kommelse till förverkligande av bestämmelserna under a) i artikeln.

Med anledning av vad stadgan sålunda innehåller har ministerkommit­

tén vid sammanträde den 8 augusti 1949 beslutat föreslå regeringarna att

antaga en allmän överenskommelse angående Europarådets privilegier och

immunitet, vilken här bifogas. Överenskommelsen har den 2 september 1949

undertecknats av Europarådets medlemmar, för Sveriges del under förbe­

håll om senare ratifikation med riksdagens godkännande.

Överenskommelsen innehåller i huvudsak följande. Europarådet är en

juridisk person med förmåga att ingå avtal, att förvärva och avyttra egen­

dom samt att inleda rättsliga åtgärder (I). Organisationen och dess egen­

dom skola åtnjuta immunitet mot varje form av rättsligt förfarande. Egen­

domen skall vara fritagen från ingrepp av förvaltningsmyndighet eller dom­

stol. Utan hinder av finansiella kontrollbestämmelser äger Europarådet in­

Kunyl. Maj.ts proposition nr 108.

3

neha samt transferera fonder och valutor. Härvid skall organisationen taga tillbörlig hänsyn till föreställningar, som kunna göras av någon medlems regering. Europarådet och dess egendom skola vara befriade från direkta skatter och tullavgifter samt icke vara underkastade in- eller utförselrestrik­ tioner (II). Europarådet skall inom varje enskild medlems område för kom­ munikationer i tjänsten åtnjuta samma förmåner som medlemmens rege­ ring må ha beviljat annan regering eller dess diplomatiska representation

(III). Medlemmarnas ombud i ministerkommittén skola vid fullgörandet av sina uppgifter samt under resa till och från sammanträdesorten åtnjuta immunitet mot arrestering och kvarhållande, mot beslagtagande av bagage samt mot rättsliga förfaranden med avseende på deras åtgärder i tjänsten ävensom vara tillförsäkrade okränkbarhet för handlingar och dokument, rätt att använda chiffer och att mottaga kurirpost, befrielse från registreringsplikt för utlänningar samt lättnader i fråga om valutarestriktioner och kontroll av personligt resgods. Immuniteten för tjänsteåtgärder skall gälla även sedan vederbörande upphört att vara ombud. Bestämmelserna äro icke tillämpliga mellan ett ombud och hans eget land. Med ombud avses icke blott delegater och deras ställföreträdare, utan även rådgivare, experter och sekre­ terare (IV). Ombuden i den rådgivande församlingen och deras suppleanter må ej hindras i sina resor till och från församlingens sammanträdesort och skola åtnjuta lättnader i fråga om tull- och valutakontroll. De få icke utsättas för polisåtgärder eller rättsligt förfarande på grund av sina åtgöranden i tjänsten. Under den rådgivande församlingens sammanträden samt under resa till och från sammanträdesorten skola ombuden och deras suppleanter inom det egna landets område åtnjuta den immunitet, som tillkommer parla­ mentsledamöter, samt inom andra medlemmars områden vara fria från ar­ restering och åtal (V). Europarådets generalsekreterare och ställföreträdande generalsekreterare skola för sig själva, äkta makar och minderåriga barn åt­ njuta samma pivilegier som enligt folkrätten tillkomma diplomatiska sän­ debud. De av Europarådets tjänstemän, vilka generalsekreteraren närmare angiver, skola vara fritagna från rättsliga förfaranden med avseende på tjänsteåtgärder, från skatt på inkomster från Europarådet och från utlänningsregistrering. De skola erhålla samma förmåner i valutahänseende som tjänstemän av motsvarande rang vid diplomatiska representationer och samma möjligheter till repatiäering under internationella kriser som diplo­ matiska sändebud. De skola även ha rätt till viss tullfrihet (VI). Det förut­ ses, att Europarådet skall kunna ingå tilläggsöverenskommelser med ensta­ ka medlemmar, genom vilka den nu ifrågavarande allmänna överenskom­ melsen kan komma att modifieras för dessa medlemmars del (VII). Tvis­ ter av privaträttslig natur, i vilka Europarådet är part, skola lösas genom skiljedom (VIII).

Departementschefen.

Den nu ifrågavarande överenskommelsen syftar, som av det förut sagda framgår, till ett infriande av de förpliktelser, som Europarådets medlem­

Kungl. Maj:ts proposition nr 108.

mar åtagit sig enligt artikel 40 i stadgan. Innehållet i överenskommelsen ansluter sig nära till vad som föreskrivits i den redan tidigare av Sverige tillträdda konventionen rörande Förenta Nationernas privilegier och immu­ nitet, angående vilken hänvisas till propositionen nr 306 till 1947 års riks­ dag. En viktig olikhet är emellertid betingad av att ombuden i Europarå­ dets rådgivande församling icke ha karaktär av regeringsdelegater utan av individuella representanter för sina länder och med hänsyn härtill utrustats även med vissa privilegier i förhållande till de egna regeringarna, jämför­ liga med dem som bruka komma parlamentsledamöter till del. I den form, vari överenskommelsen föreligger, synes den mig väl svara mot sitt ända­ mål. De privilegier och den immunitet, som där medgivits, kunna heller icke betecknas såsom mera långtgående än vad som får anses rimligt med tanke på Europarådets uppgifter. Ett godkännande av överenskommelsen torde förutsätta, att lagen den 10 juli 1947 om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer ändras till att gälla även Europarådet. Sär­ skild proposition härom kommer att framläggas.

Under åberopande av vad sålunda anförts får jag föreslå, att den här bifo­ gade allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och im­ munitet måtte föreläggas riksdagen och hemställer alltså

att Kungl. Maj :t måtte genom proposition föreslå riksdadagen att godkänna Sveriges anslutning till överenskommel­ sen.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan förordnar Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten, att proposition av den lydelse, bilaga vid detta protokoll utvisar, skall avlåtas till riks­ dagen.

Ur protokollet:

Sture Johanson.

Kungl. Maj:ts proposition nr 108.

Bilaga.

( Översättning.)

Allmän överenskom­

melse rörande Europa­

rådets privilegier och

immunitet.

Regeringarna i Ko­

nungariket Belgien, Ko­

nungariket Danmark,

Franska Republiken, Ko­

nungariket Grekland, Ir­

ländska Republiken, Ita­

lienska Republiken, Stor-

hertigdömet Luxemburg,

Konungariket Nederlän­

derna, Konungariket Nor­

ge, Konungariket Sverige,

Turkiska Republiken och

Det Förenade Konungari­

ket Storbritannien och

Norra Irland hava,

enär enligt artikel 40 a)

i Europarådets stadga,

Europarådet, medlemmar­

nas ombud och sekretaria­

tet skola inom medlem­

marnas områden åtnjuta

de privilegier och den im­

munitet, som erfordras för

fullgörandet av deras upp­

gifter;

enär enligt vad som upp­

tagits under b) i samma

artikel, Europarådets med­

lemmar förbundit sig att

träffa en överenskommelse

till förverkligande av be­

stämmelserna under a);

samt

enär ministerkommittén

beslutat föreslå medlem­

marnas regeringar att

antaga nedanstående be­

stämmelser;

överenskommit följande:

General Agreement on

Privileges and Immu-

nities of the Couneil of

Europé.

The Governments of the

Kingdom of Belgium, the

Kingdom of Denmark, the

French Republic, the

Kingdom of Greece, the

Irish Republic, the Italian

Republic, the Grand

Duchy of Luxembourg,

the Kingdom of the Ne-

therlands, the Kingdom of

Norway, the Kingdom of

Sweden, the Turkish Re­

public and the United

Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland;

NVhereas under the pro­

visions of Article 40, para-

graph a) of the Statute, the

Couneil of Europé, repre­

sentatives of Members and

the Secretariat shall enjoy

in the territories of its

Members such privileges

and immunities as are ne-

cessary for the exercise of

their duties;

Whereas under the pro­

visions of paragraph b) of

the above-mentioned Ar­

ticle, the Members of the

Couneil have undertaken

to enter into an agreement

for the purpose of fulfilling

the provisions of the said

paragraph;

Whereas in pursuance

of the above-mentioned

paragraph b), the Commit-

tee of Ministers has recom-

mended to Member Gov­

ernments the acceptance

of the following provisions;

Have agreed as follows:

Accord général sur les

Privileges et Immunités

du Conseil de

1’Europe.

Les Gouvernements du

Royaume de Belgique, du

Royaume de Danemark,

de la République Fran-

$aise, du Royaume de

Gréce, de la République

Irlandaise, de la Républi­

que Italienne, du Grand-

Duché de Luxembourg, du

Royaume des Pays-Bas,

du Royaume de Norvége,

du Royaume de Suéde, de

la République Turque et

du Royaume Uni de Gran-

de-Bretagne et dTrlande

du Nord;

Considérant qu’aux ter-

mes de 1’article 40, para-

graphe a) du Statut du

Conseil de 1’Europe, le

Conseil de 1’Europe, les re-

présentants des Membres

et le Secrétariat jouissent

sur les territories des Mem­

bres des immunités et pri-

viléges nécessaires å 1’exer-

cice de leurs fonetions;

Considérant qu’aux ter-

mes du paragraphe b) de

1’article précité, les Mem­

bres du Conseil se sont

engagés å conclure un Ac­

cord en vue de donner

plein effet aux dispositions

dudit paragraphe;

Considérant que le Co-

mité des Ministres a décidé

de recommander aux gou­

vernements des Membres

l’adoption des dispositions

ci-dessous;

Sont convenus de ce qui

suit:

Kungl. Maj:ts proposition nr 108.

Rättskapacitet.

Artikel 1.

Europarådet är en juri­ disk person. Det äger ingå avtal, förvärva och av­ yttra fast och lös egendom samt inleda rättsliga åt­ gärder.

I.

I nu nämnda avseenden skall generalsekreteraren handla på Europarådets vägnar.

Artikel 2.

Generalsekreteraren skall städse samarbeta med medlemmarnas behö­ riga myndigheter i syfte

att

underlätta vederbörlig

rättskipning, trygga efter­ levnaden av polisföreskrif­ ter och hindra varje miss­ bruk av de privilegier, den ramranitet, de befrielser «£h de förmåner, som upp­ räknas i denna överens­ kommelse.

II.

Egendom, fonder och till­

gångar.

Artikel 3.

Europarådet, dess egen­ dom och tillgångar, varest och i vems besittning de än må befinna sig, skola åtnjuta immunitet mot

varje

form av rättsligt för­

farande, för så vitt icke i något särskilt fall minis­ terkommittén uttryckligen kar avstått från denna im­ munitet. Dock gäller här­ vid, att avstående från immunitet icke får ut­ sträckas att avse verkstäl- lighetsåtgärder av något slag.

PART I.

Personality-Capacity.

Article 1.

The Council of Europé shall possess juridical per- sonality. It shall have the capacity to conclude con- tracts, to acquire and dis­ pose of movable and im- movable property and to institute legal proceedings.

In these matters the Se- cretary General shall act on behalf of the Council of Europé.

Article 2.

The Secretary General shall co-operate åt all times with the competent authorities of the Mem- bers to facilitate the prop­ er administration of jus- tice, secure the observance of police regulations and prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges, im- munities, exemptions and facilities enumerated in the present Agreement.

PART II.

Property, Funds and

Assets.

Article 3.

The Council, its proper­ ty and assets, wheresoever located and by whomso- ever held, shall enjoy im- munity from every form of legal process except in so far as in any particular case, the Committee of Ministers has expressly authorized the waiver of this immunity. It is, how- ever, understood tliat no waiver of immunity shall extend to any measure of execution or detention of property.

Personnalité-capacité.

Article ler.

Le Conseil de 1’Europe posséde la personnalité ju- ridique. Il a la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens immo- biliers et mobiliers et dus­ ter en justice.

Le Secrétaire Général prend, au nom du Conseil, les mesures nécessaires å cet effet.

Article 2.

Le Secrétaire Général collabore, en tous temps, avec les autorités compé- tentes des Membres en vue de faciliter la bonne ad­ ministration de la justice, d’assurer 1’observation des réglements de police et d’éviter tout usage abusif des privileges, immunités, exemptions et facilités énumérés dans le présent Accord.

T ITRE I.

T ITRE IT

Biens, fonds et avoirs.

Article 3.

Le Conseil, ses biens et avoirs, quels que soient leur siége et leur déten- teur, jouissent de 1’immu- nité de juridiction, sauf dans la mesure ou le Co- mité des Ministres y a ex- pressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’é- tendre å des mesures de contrainte et d’exécution.

Kungl. Maj:ts proposition nr 108.

7

Europarådets fastighe­

ter och andra lokaler äro

okränkbara. Dess egen­

dom och tillgångar, varest

och i vems besittning de

än må befinna sig, äro fri-

tagna från husrannsakan,

rekvisition, konfiskation,

expropriation och varje

annan form av ingrepp av

vare sig förvaltningsmyn­

dighet eller domstol.

Artikel 5.

Europarådets arkiv lik­

som i övrigt alla hand­

lingar, som tillhöra eller

innehavas av Europarådet

äro okränkbara, var de än

må befinna sig.

Artikel 6.

Utan hinder av finan­

siella kontrollbestämmel­

ser, regleringar eller mora­

torier av något slag

a) må Europarådet inne­

hava valuta av vilket slag

som helst samt förfoga

över konton i vilken va­

luta som helst;

b)

äger Europarådet

fritt omflytta sina fonder

från ett land till annat

eller inom vilket land som

helst samt växla varje va­

luta i sin besittning till

varje annan valuta;

c) Vid utövandet av sina

rättigheter enligt a) och

b) ovan skall Europarådet

taga hänsyn till föreställ­

ningar, som kunna göras

av någon medlems rege­

ring, i den mån Europa­

rådet finner det möjligt

att beakta sådana före­

ställningar utan förfång

för sina intressen.

Artikel 4.

Article 4.

The buildings and pre-

mises of the Council shall

be inviolable. Its property

and assets, wheresoever

located and by whomso-

ever held, shall be immune

from search, requisition,

confiscation, expropriation

or any other form of inter-

ference whether by admi­

nistrative, judicial or legis-

lative action.

Article 5.

The archives of the

Council, and in general all

documents belonging to it

or held by it, shall be in­

violable wheresoever lo­

cated.

Article 6.

Without being restricted

by financial Controls, reg-

ulations or financial mo-

ratoria of any kind:

a) the Council may hold

currency of any kind and

operate accounts in any

currency;

b) the Council may free-

Iv transfer its funds from

one country to another or

within any country and

convert any currency held

by it into any other cur­

rency;

c) In exercising its rights

under sub-paragraphs a)

and b) above, the Council

of Europé shall pay due

regard to any representa­

tions made by the Govern­

ment of a Member and

shall give effect to such

representations in so far

as it considers this can be

done without detriment

to the interests of the

Council.

Les locaux et båtiments

du Conseil sont inviolables.

Ses biens et avoirs, ou

qu’ils se trouvent et quel

que soit leur détenteur,

sont exempts de perquisi-

tion, réquisition, confisca­

tion, expropriation ou de

toute autre forme de con­

trainte administrative ou

judiciaire.

Article 4.

Article 5.

Les archives du Conseil

et, d’une maniére générale,

tous les documents lui ap-

partenant ou détenus par

lui sont inviolables oh

qu’ils se trouvent.

Article 6.

Sans étre astreint å au-

cun contröle, réglementa-

tion ou moratoire finan-

ciers:

a) le Conseil peut détenir

toutes devises et avoir

des comptes en n’importe

quelle monnaie;

b) le Conseil peut trans-

férer librement ses fonds

d’un pays dans un autre

ou å 1’intérieur d’un pays

quelconque, et convertir

toutes devises détenues

par lui en toute autre

monnaie;

c) dans Texercice des

droits qui lui sont accor-

dés en vertu des alinéas a)

et b) ci-dessus, le Conseil

de 1’Europe tiendra comp-

te de toutes représenta-

tions qui lui seraient faites

par le gouvernement de

tout Membre dans la me-

sure oh il estimera pou-

voir y donner suite sans

porter préjudicc å ses in-

téréts.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 10S.

Europarådet, dess till­

gångar, inkomster och öv­

riga egendom äro befriade

a) från alla direkta skat­

ter, dock att Europarådet

icke äger kräva befrielse

från skatter, pålagor eller

avgifter, som i realiteten

icke äro annat än betal­

ning för tjänster från det

allmännas sida;

b)

från tullavgifter

ävensom från in- och ut­

förselförbud samt in- och

utförselrestriktioner så­

vitt gäller varor avsedda

för tjänstebruk, dock att

varor, som införts under

åtnjutande av sådana för­

måner, icke må försäljas i

införsellandet annat än på

sådana villkor, som god­

kännas av detta lands re­

gering;

c) från tullavgifter även­

som från in- och utförsel­

förbud samt in- och utför­

selrestriktioner såvitt gäl­

ler Europarådets publika­

tioner.

III.

Kommunikationer.

Artikel 8.

Ministerkommittén och

generalsekreteraren skola

inom varje medlems om­

råde för sina kommunika­

tioner i tjänsten åtnjuta

minst lika förmånlig be­

handling, som vederbö­

rande medlems regering

medgivit någon annan re­

gerings diplomatiska re­

presentation.

Ingen censur må utövas

i vad avser ministerkom­

mitténs och sekretariatets

tjänstekorrespondens eller

andra tjänstemeddelan-

den.

Artikel 7.

Article 7.

The Council, its assets,

income and other property

shall be exempt:

a) from all direct taxes;

the Council will not, how-

ever, claim exemption

from rates, taxes or dues

which are no more than

charges for public utility

services;

b) from all customs du-

ties and prohibitions and

restrictions on imports and

exports in respect of ar­

tides required by the

Council for its official use;

artides imported under

such exemption will not

be sold in the country into

which they are imported,

except under conditions

approved by the Govern­

ment of that country;

c) from all customs du-

ties, and prohibitions and

restrictions on imports and

exports in respect of its

publications.

PART III.

Communications.

Article 8.

The Committee of Minis­

ters and the Secretary

General shall enjoy in the

territory of each Member,

for their official Commu­

nications, treatment åt

least as favourable as that

accorded by that Member

to the diplomatic missions

of any other Government.

No censorship shall be

applied to the official cor-

respondence and other of­

ficial Communications of

the Committee of Ministers

and of the Secretariat.

Le Conseil, ses avoirs,

revenus et autres biens

sont exonérés:

a) de tout impöt direct;

toutefois, le Conseil ne de-

mandera pas 1’exonération

des impöts, taxes ou droits

qui ne constituent que la

simple rémumération de

services d’utilité publique;

b) de tous droits de

douane, prohibitions et

restrictions dTmportation

et d’exportation, å 1’égard

des artides destinés å son

usage officiel; les artides

ainsi importés en franchise

ne seront pas vendus sur

le territoire du pays dans

lequel ils auront été intro-

duits, sauf å des conditions

agréées par le gouverne-

ment de ce pays;

c) de tous droits de

douanes, prohibitions et

restrictions d’importation

et d’exportation å 1’égard

de ses publications.

TITRE III.

Communications.

Article 8.

Le Comité des Ministres

et le Secrétaire Général

bénéficient sur le territoire

de chaque Membre, pour

leurs Communications offi­

cielles, d’un traiteinent au

moms aussi favorable que

le traitement accordé par

ce Membre å la mission

diplomatique de tout autre

gouvernement.

La correspondance offi­

cielle et les autres Commu­

nications officielles du Co­

mité des Ministres et du

Secrétariat ne pourront

étre censurées.

Article 7.

9

Kungl. Maj:ts proposition nr 108.

Ombud i ministerkom­

mittén.

Artikel 9.

Ombuden i minister­

kommittén skola vid full­

görandet av sina uppgifter

och under resa till och

från sammanträdesorten

åtnjuta följande privi­

legier och immunitet:

IV.

a) immunitet mot arres­

tering eller kvarhållande

och mot beslagtagande av

deras personliga bagage

samt immunitet mot varje

slags rättsligt förfarande

i vad avser muntliga och

skriftliga uttalanden, som

de gjort i sin egenskap av

ombud och handlingar,

som de i denna egenskap

företagit;

b) okränkbarhet för alla

handlingar och dokument;

c) rätt att använda chif­

fer och att mottaga hand­

lingar och korrespondens

med kurir eller i försegla­

de säckar;

d) befrielse för dem

själva jämte äkta makar

från invandringsrestrik-

tioner och utlänningsre-

gistrering i de länder, de

besöka eller genomresa vid

fullgörandet av sina upp­

gifter;

e) samma lättnader med

avseende på valuta- och

växlingsrestriktioner, som

medgivas medlemmar av

diplomatiska representa­

tioner med motsvarande

rang;

f) samma immunitet och

förmåner med avseende på

PART IV.

Representatives of Members

to the Committee of

Ministers.

Article 9.

Representatives åt the

Committee of Ministers

shall, while exercising their

functions and during their

journeys to and from the

place of meeting, enjoy the

following privileges and

immunities:

a) Immunity from per­

sonal arrest or detention

and from seizure of their

personal baggage, and, in

respect of words spöken or

written and all acts done

by them in their official

capacity, immunity from

legal process of every kind.

b) Inviolability for all

papers and documents.

c) The right to use codes

and to receive papers or

correspondence by courier

or in sealed bags.

d) Exemption in respect

of themselves and their

spouses from immigration

restrictions or aliens reg-

istration in the State

which they are visiting or

through which they are

passing in the exercise of

their functions.

e) The same facilities in

respect of currency or ex-

change restrictions as are

accorded to representa­

tives of comparablc rank

of diplomatic missions.

f) The same immunities

and facilities in respect of

Représentants au comité des

ministres.

Article 9.

Les représentants au

Comité des Ministres jouis-

sent, pendant 1’exercice de

leurs fonctions et au cours

de leurs voyages å destina­

tion ou en provenance du

lieu de la réunion, des

privileges et immunités

suivants:

a) Immunité d’arresta-

tion ou de détention et de

saisie de leurs bagages per-

sonnels et, en ce qui con-

cerne les actes accomplis

par eux en leur qualité

officielle, y compris leurs

paroles et écrits, immu­

nité de toute juridiction.

T ITRE IV.

b) Inviolabilité de tous

papiers et documents.

c) Droit de faire usage

de codes et de recevoir des

documents ou de la cor-

respondance par courriers

ou par valises scellées.

d) Exemption pour eux-

mémes et pour leurs con-

joints å 1’égard de toutes

mesures restrictives rela-

tives å 1’immigration, de

toutes formalités d’enre-

gistrement des étrangers,

dans les pays visités ou

traversés par eux dans

l’exercice de leurs fonc­

tions.

e) Mémes facilités en ce

qui concerne les restric­

tions monétaires ou de

change que celles qui sont

accordées aux membres

des missions diplomatiques

d’un rang comparable.

f) Mémes immunités et

facilités en ce qui concerne

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 108.

personligt bagage, som

medgivas medlemmar av

diplomatiska representa­

tioner med motsvarande

rang.

Artikel 10.

För att tillförsäkra om­

buden i ministerkommit­

tén fullständig yttrande­

frihet och fullständigt obe­

roende vid fullgörandet av

deras uppgifter skall im­

muniteten mot rättsliga

åtgärder med avseende på

deras muntliga och skrift­

liga uttalanden samt hand­

lingar i samband med full­

görandet av deras upp­

gifter fortbestå, även se­

dan vederbörandes upp­

drag upphört.

Artikel 11.

Privilegier och immuni­

tet ha icke beviljats med­

lemmarnas ombud för att

tillgodose dem personligen

utan i syfte att säkerställa

ett självständigt fullgöran­

de av deras uppgifter i

samband med minister­

kommittén. Följaktligen

har en medlem icke blott

rättighet utan även skyl­

dighet att häva immunite­

ten för sitt ombud i alla

sådana fall, då immunite­

ten enligt medlemmens

uppfattning skulle hindra

rättvisans gång och då im­

muniteten kan hävas utan

förfång för det ändamål,

varför den beviljats.

Artikel 12.

a) Bestämmelserna i ar­

tiklarna 9, 10 och 11 äro

icke tillämpliga i förhål-

their personal baggage as

are accorded to members

of comparable rank of di-

plomatic missions.

Article 10.

In order to secure for

the representatives åt the

Committee of Ministers

complete freedom of

speech and complete in-

dependence in the de­

charge of their duties, the

immunity from legal pro­

cess in respect of words

spöken or written and all

acts done by them in dis-

charging their duties shall

continue to be accorded,

notwithstanding that the

persons concerned are no

longer engaged in the de­

charge of such duties.

Article 11.

Privileges and immuni-

ties are accorded to the re­

presentatives of Members,

not for the personal bene-

fit of the individuals them-

selves, but in order to

safeguard the independent

exercise of their functions

in connection with the

Committee of Ministers.

Consequently, a Member

not only has the right, but

is under a duty to waive

the immunity of its repre­

sentatives in any case

where, in the opinion of

the Member, the immu­

nity would impede the

course of justice, and

where it can be waived

without prejudice to the

purpose for which the im­

munity is accorded.

Article 12.

a) The provisions of ar­

tides 9, 10 and 11 are not

applicable in relation to

leurs bagages personnels

que celles qui sont accor-

dées aux membres des

missions diplomatiques

d’un rang comparable.

Article 10.

En vue d’assurer aux

représentants au Comité

des Ministres une com-

pléte liberté de parole et

une complete indépendan-

ce dans 1’accomplissement

de leurs fonctions, Tim-

munité de juridiction en

ce qui concerne les paroles

ou les écrits ou les actes

émanant d’eux dans 1’ac­

complissement de leurs

fonctions continuera å leur

étre accordée méme apres

que le mandat de ees per-

sonnes aura pris fin.

Article 11.

Les privileges et immu-

nités sont accordés aux

représentants des Mem­

bres, non pour leur béné-

fice personnel, mais dans

le but d’assurer en toute

indépendance 1’exercice de

leurs fonctions en ce qui

concerne le Comité des

Ministres. Par conséquent,

un Membre a non seule-

ment le droit, mais le de-

voir de lever Timmunité

de son représentant dans

tous les cas ou, å son avis,

Timmunité empécherait

que justice ne soit faite et

ou Timmunité peut étre

levée sans nuire au but

pour lequel elle est accor­

dée.

Article 12.

a) Les dispositions des

artides 9, 10 et 11 ci-des-

sus ne sont pas opposables

Kungl. May.ts proposition, nr 108.

11

lande till myndigheterna i

det land, vari vederböran­

de är medborgare eller vars

ombud han är eller har

varit.

b) I artiklarna 9, 10, 11

•och 12 a) skall uttrycket

»ombud» anses innefatta

alla ombud och deras ställ­

företrädare samt rådgiva­

re, tekniska experter och

d elegationssekreterare.

V.

Ombud i den rådgivande

församlingen.

Artikel 13.

Intet resehinder av ad­

ministrativ eller annan art

må uppställas för ombu­

den i den rådgivande för­

samlingen eller deras sup­

pleanter, då de skola be­

giva sig till eller från för­

samlingens sammanträ­

desort.

Ombuden och deras sup­

pleanter skola i fråga om

tull- och valutakontroll

a) av den egna regering­

en medgivas samma för­

måner som högre tjänste­

män vid utlandsresa i till­

fälligt offentligt uppdrag;

b) av övriga medlem­

mars regeringar medgivas

samma förmåner som ut­

ländska regeringsombud

med tillfälligt offentligt

uppdrag.

Artikel 14.

Ombuden i den rådgi­

vande församlingen och

deras suppleanter må icke

tlxe authorities of a State

of which the person is a

national or of which he is

or has been a representa­

tive.

b) In artides 9, 10, 11

and 12 a) above, the ex-

pression »representatives»

shall be deemed to include

all representatives, alter-

nate representatives, ad-

visers, technical experts

and secretaries of delega­

tions.

PART V.

Representatives to the Con-

sultative Assemblg.

Article 13.

No administrative or

otlier restriction shall be

imposed on the free move-

ment to and from the place

of meeting of representa­

tives to the Consultative

Assembly and their sub-

stitutes.

Representatives and

their substitutes shall, in

the matter of customs and

exchange control, be ac-

corded:

a) by their own govern-

ment, the same facilities

as those accorded to senior

officials travelling abroad

on temporary official duty;

b) by the governments

of other Members, the

same facilities as those ac­

corded to representatives

of foreign governments on

temporary official duty.

Article 14.

Representatives to the

Consultative Assembly

and their substitutes shall

aux autorités de l’Etat

dont la personne est res-

sortissante ou dont elle est

ou a été le représentant.

b) Au sens des artides

9, 10, 11 et 12 a) ci-dessus,

le terme »représentant» est

considéré comme compre-

nant tous les represen­

tants, délégués adjoints,

conseillers, experts tech-

niques et secrétaires de

délégation.

TITRE V.

Représentants a VAssemblée

Consultative.

Article 13.

Aucune restriction d’or-

dre administratif ou autre

n’est apportée au libre dé-

placement des représen­

tants å 1’Assemblée Con­

sultative et de leurs sup-

pléants se rendant au lieu

de réunion de l’Assemblée

ou en revenant.

Les représentants et

leurs suppléants se voient

accorder en matiére de

douane et de contröle des

changes:

a) par leur propre gou-

vernement, les mémes fa-

cilités que celles reconnues

aux hauts fonctionnaires

se rendant å 1’étranger en

mission officielle tempo-

raire;

b) par les gouverne-

ments des autres Membres,

les mémes facilités que

celles reconnues aux re­

présentants de gouverne-

ments étrangers en mis­

sion officielle temporaire.

Article 14.

Les représentants å l’As-

semblée Consultative et

leurs suppléants ne peu-

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 108.

bliva föremål för polisun­

dersökning, arrestering el­

ler åtal på grund av ytt­

randen eller röstning un­

der fullgörande av sina

uppdrag.

Artikel 15.

Under den rådgivande

församlingens sammanträ­

den skola ombuden i för­

samlingen och deras sup­

pleanter, vare sig de äro

parlamentsledamöter eller

icke, åtnjuta

a) i sitt hemland den

immunitet, som där må ha

beviljats parlamentsleda­

möter;

b) inom varje annan

medlems område frihet

från arrestering och åtal.

Denna immunitet är

även tillämplig, då ombu­

den och deras suppleanter

resa till och från den råd­

givande församlingens

sammanträdesort. Immu­

niteten kan icke åberopas,

då ombud eller suppleant

ertappas på bar gärning

vid brott och ej heller i

fall, då församlingen hävt

immuniteten.

VI.

Europarådets tjänstemän.

Artikel 16.

Utöver de privilegier

och den immunitet, som

angivas i artikel 18, skola

generalsekreteraren och

ställföreträdande general­

sekreteraren jämte äkta

makar och minderåriga

barn åtnjuta de privile­

gier, den immunitet, de be­

be immune from all offi-

cial interrogation and from

arrest and all legal pro-

ceedings in respect of

words spöken or votes cast

by them in the exercise of

their funetions.

Article 15.

During the sessions of

the Consultative Assem-

bly, the representatives to

the Assembly and their

substitutes, whether they

be Members of Parliament

or not, shall enjoy:

a) on their national ter-

ritory, the immunities ac-

corded in those countries

to Members of Parliament;

b) on the territory of all

other Member States,

exemption from arrest and

prosecution.

This immunity also ap-

plies when they are trav-

elling to and from the

place of meeting of the

Consultative Assembly. It

does not, however, apply

when representatives and

their substitutes are found

committing, attempting to

commit, or just having

committed an offence, nor

in cases where the Assem­

bly has waived the immu­

nity.

PART VI.

Officials of the Council.

Article 16.

In addition to the im­

munities and privileges

specified in Article 18 be-

low, the Secretary General

and Deputy Secretary

General shall be accorded

in respect of themselves,

their spouses and minor

children the privileges and

vent étre recherchés, dé-

tenus ou poursuivis en rai-

son des opinions ou votes

émis par eux dans 1’exer-

cice de leurs fonetions.

Article 15.

Pendant la durée des

sessions de TAssemblée

Consultative, les represen­

tants å TAssemblée et leurs

suppléants, qu’ils soient

parlementaires ou non, bé-

néficient:

a) sur leur territoire na­

tional, des immunités re-

connues aux membres du

Parlament de leurs pays;

b) sur le territoire de

tout autre Etat membre,.

de 1’exemption de toutes

mesures de détention et

de toute poursuite iudici-

aire.

L’immunité les couvre

également lorsqu’ils se ren-

dent au lieu de réunion de-

1’Assemblée Consultative

ou en reviennent. Elle ne

peut étre invoquée dans-

le cas de flagrant délit et

ne peut non plus mettre-

obstacle au droit de TAs­

semblée de lever 1’immu-

nité d’un représentant ou<

d’un suppléant.

TITRE VI.

Agents du conseil.

Article 16.

Outre les privileges et

immunités prévus å Tar-

ticle 18 ci-dessous, le Sé-

crétaire Général et le Se-

crétaire Général adjoint,.

tant en ce qui les concerne

qu’en ce qui concerne leurs

conjoints et enfants mi-

neurs, jouissent des privi-

13

Kungl. Maj:ts proposition nr 108.

frielser och de förmåner,

som enligt den internatio­

nella rätten tillkomma di­

plomatiska sändebud.

Artikel 17.

Generalsekreteraren

skall närmare angiva de

grupper av tjänstemän på

vilka bestämmelserna ne­

dan i artikel 18 helt eller

delvis skola vara tillämp­

liga. Han skall härom läm­

na uppgift till samtliga

medlemmars regeringar.

Namnen på de tjänstemän,

som ingå i ifrågavarande

grupper, skola tid efter an­

nan bringas till medlem­

marnas regeringars känne­

dom.

Artikel 18.

Europarådets tjänste­

män skola:

a) åtnjuta immunitet i

fråga om rättsliga åtgär­

der beträffande deras i

egenskap av tjänstemän

och inom ramen för deras

befogenheter gjorda munt­

liga och skriftliga uttalan­

den samt vidtagna åtgär­

der;

b) åtnjuta skattefrihet

för löner och andra in­

komster uppburna från

Europarådet;

c) jämte äkta makar och

av dem själva underhållna

familjemedlemmar icke

vara underkastade invand-

ringsrestriktioncr och be­

stämmelser om utlännings-

registrering;

d) åtnjuta samma privi­

legier i växlingshänscendc,

som tillerkännas tjänste­

män med motsvarande

rang vid diplomatiska re­

presentationer hos veder­

börande regering;

immunities, exemptions

and facilities accorded to

diplomatic envoys in ac-

cordance with Internatio­

nal Law.

Article 17.

The Secretary General

will specify the categories

of officials to which the

provisions of Article 18

below shall apply. He shall

communicate them to the

Government s of all Mem-

bers. The names of the

officials included in these

categories shall from time

to time be made known

to the above mentioned

Governments.

Article 18.

Officials of the Council

of Europé shall:

a) be immune from legal

process in respect of words

spöken or written and all

acts performed by them

in their official capacity

and within the limit of

their authority;

b) be exempt from taxa-

tion on the salaries and

emoluments paid to them

by the Council of Europé;

c) be immune, together

with their spouses and re-

latives dependent on them,

from immigration restric-

tions and aliens’ registra-

tion;

d) be accorded the same

privileges in rcspect of ex-

change facilities as are

accorded to officials of

comparabie rank forming

part of diplomatic mis­

sions to the Government

concerned;

léges, immunités, exemp­

tions et facilités accordés,

conformément au droit in-

ternational, aux envoyés

diplomatiques.

Article 17.

Le Secrétaire Général

déterminera les catégories

des agents auxquels s’ap-

pliquent, en tout ou par-

tie, les dispositions de 1’ar-

ticle 18 ci-dessous. Il en

donnera communication

aux gouvernements de

tous les Membres. Les

noms des agents compris

dans ees catégories seront

communiqués périodique-

ment aux gouvernements

des Membres.

Article 18.

Les agents du Conseil de

l’Europe:

a) jouissent de 1’immu-

nité de juridiction pour les

aetes accomplis par eux,

y compris leurs paroles et

écrits, en leur qualité offi­

cielle et dans la limite de

leurs attributions;

b) sont exonérés de tout

impöt sur les traitements

et émoluments versés par

le Conseil de l’Europe;

c) ne sont pas soumis,

non plus que leurs con-

joints et les membres de

leur famille vivant å leur

charge, aux dispositions

limitant 1’immigration et

formalités cTenregistre-

ment des étrangers;

d) jouissent en ce qui

conccrne les facilités de

change, des mémes privi-

léges que les fonetionnaires

d’un rang comparabie ap-

partenant aux missions di­

plomatiques accréditées

auprés du gouvernement

intéressé;

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 108.

e) jämte äkta makar och

av dem själva underhållna

familjemedlemmar bere­

das samma möjligheter till

repatriering vid interna­

tionella kriser som diplo­

matiska sändebud;

f) äga rätt att tullfritt

införa sina möbler och till­

hörigheter, då de tillträda

sin befattning i vederbö­

rande land, liksom att tull­

fritt återutföra desamma

till sitt hemland, då deras

tjänst upphör.

Artikel 19.

Privilegier och immuni­

tet beviljas tjänstemännen

i Europarådets intresse

och icke för att tillgodose

dem personligen. General­

sekreteraren skall ha rät­

tighet och skyldighet att

häva immuniteten för en

tjänsteman, därest enligt

generalsekreterarens upp­

fattning immuniteten

skulle hindra rättvisans

gång och kan hävas utan

men för Europarådets in­

tressen. I vad gäller gene­

ralsekreteraren och ställ­

företrädande generalsekre­

teraren, äger ministerkom­

mittén befogenhet att hä­

va immuniteten.

VII.

T illciggsöverenskommelser.

Artikel 20.

Europarådet äger att

med en eller flera medlem­

mar träffa tilläggsöver-

enskommelser, vilka i för­

hållande till vederbörande

medlem modifiera bestäm-

e)

be given together

with their spouses and re-

latives dependent on them,

the same reparation fa-

cilities in time of interna-

tional crisis as diplomatic

envoys;

f) have the right to im­

port free of duty their

furniture and effects åt

the time of first taking up

their post in the country

in question, and to re-ex-

port the same free of duty

to their country of domi-

cile.

Article 19.

Privileges and immu-

nities are granted to offi-

cials in the interests of the

Council of Europé and not

for the personal benefit of

the individuals themselves.

The Secretary General

shall have the right and

the duty to waive the im-

munity of any official in

any case where, in his opi­

nion, the immunity would

impede the course of jus-

tice and can be waived

without prejudice to the

interests of the Council of

Europé. In the case of the

Secretary General and of

the Deputy Secretary Gen­

eral, the Committee of

Ministers shall have the

right to waive immunity.

PART VII.

Supplementary Agreements.

Article 20.

The Council may con-

clude with any Member or

Members supplementary

agreements modifying the

provisions of this General

Agreement, so far as that

e) jouissent ainsi que

leurs conjoints et les mem-

bres de leur famille vivant

å leur charge, des mémes

facilités de rapatriement

que les envoyés diploma-

tiques en période de crise

internationale;

f) jouissent du droit

d’importer en franchise

leur mobilier et leurs effets

å 1’occasion de leur pre-

miére prise de fonction

dans le pays intéressé, et

de les réexporter en fran­

chise vers leur pays de

domicile lors de la cessa-

tion de leurs fonetions.

Article 19.

Les privileges, immuni-

tés et facilités sont accor-

dés aux agents dans l’in-

térét du Conseil et non å

leur avantage personnel.

Le Secrétaire Général peut

et doit lever 1’immunité

accordée å un agent dans

tous les cas ou, å son avis,

cette immunité empéche-

rait 1’exercice normal d’une

action de justice et pour-

rait étre levée sans que

cette mesure portät pré-

judice aux intéréts du

Conseil. A l’égard du Se­

crétaire Général et du

Secrétaire Général adjoint,

le Comité des Ministres a

qualité pour prononcer la

levée des immunités.

TITRE VII.

Accords complémeniaires.

Article 20.

Le Conseil pourra con-

clure avec un ou plusieurs

Membres des accords com-

plémentaires aménageant,

en ce qui concerne ce

Membre ou ees Membres,

Kungl. Maj;ts proposition nr 108.

15

melserna i förevarande all­

männa överenskommelse.

VIII.

Tvister.

Artikel 21.

Tvister mellan Europa­

rådet och enskilda rörande

leveranser, tjänster eller

köp av fast egendom för

Europarådets räkning äro

underkastade skiljedom i

enlighet med föreskrifter,

som skola utfärdas av ge­

neralsekreteraren och god­

kännas av ministerkom­

mittén.

IX.

S lutbesiämmelser.

Artikel 22.

Denna överenskommel­

se skall ratificeras. Rati-

fikationsdokumenten skola

deponeras hos generalsek­

reteraren. överenskom­

melsen skall träda i kraft,

när sju signatärmakter ha­

va deponerat ratifikations­

instrument.

För att undvika dröjs­

mål med Europarådets ef­

fektiva fungerande över­

enskomma likväl signat är­

makterna att, i avvaktan

på överenskommelsens

ikraftträdande enligt be­

stämmelserna i föregåen­

de stycke, från och med

undertecknandet proviso­

riskt tillämpa överenskom­

melsen så långt detta är

möjligt med hänsyn till

vederbörande staters för­

fattning.

Member or those Members

are concerned.

PART VIII.

Disputes.

Article 21.

Any dispute between

the Council and private

persons regarding supplies

furnished, services ren-

dered or immovable prop-

erty purchased on behalf

of the Council, shall be

submitted to arbitration,

as provided in an admi­

nistrative order issued by

the Secretary General with

the approval of the Com-

mittee of Ministers.

PART IX.

Final Provisions.

Article 22.

The present Agreement

shall be ratified. Instru­

ments of ratification shall

be deposited with the Se­

cretary General. The

Agreement shall come into

force as soon as seven sig-

natories have deposited

their instruments of rati­

fication.

Nevertheless, pending

the entry into force of the

Agreement in accordance

with the provisions of the

preceding paragraph, the

signatories agree, in order

to avoid any delay in the

efficient working of the

Council, to apply it pro-

visionally from the date of

signature, so far as it is

possible to do so under

their respective constitu-

tional systems.

les dispositions du présent

Accord Général.

T ITRE VIII.

Litiges.

Article 21.

Tout litige entre le Con-

seil et les particuliers au

sujet des fournitures, tra-

vaux ou achats immobiliers

effectués pour le compte

du Conseil, est soumis å un

arbitrage administratif

dont les modalités sont

déterminées par arrété du

Secrétaire Général ap-

prouvé par le Comité des

Ministres.

T ITRE IX.

Dispositions jinales.

Article 22.

Le présent Accord sera

ratifié. Les instruments de

ratification seront déposés

prés le Secrétaire Général

du Conseil de 1’Europe.

L’Accord entrera en vi-

gueur dés que sept sig-

nataires auront déposé un

instrument de ratification.

Toutefois, en attendant

1’entrée en vigueur de 1’Ac-

cord dans les conditions

prévues au paragraphe

précédent, les signataires

conviennent, afin d’éviter

tout délai dans le bon

fonctionnement du Con­

seil, de le mettre å titre

provisoire en application

dés sa signature, confor-

mément å leurs régles con-

stitutionnelles respectives.