Prop. 1950:89

('angående Sveriges an\xad slutning till Internationella valutafonden och Interna\xad tionella återuppbgggnadsbanken m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

1

Nr 89.

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående Sveriges an­

slutning till Internationella valutafonden och Interna­ tionella återuppbgggnadsbanken m. m.; given Drott­ ningholms slott den 10 februari 1950.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bi­ falla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro,

enligt Dess nådiga beslut:

GUSTAF ADOLF.

Per Edvin Sköld.

Sammanfattning.

I propositionen föreslås, att riksdagen måtte bemyndiga Kungl. Maj :t dels att vidtaga de åtgärder, soin erfordras för Sveriges anslutning till Interna­ tionella valutafonden och Internationella återuppbyggnadsbanken, dels ock — därest anslutning till förenämnda institutioner icke kommer att ske — att ingå sådana särskilda valutaavtal, varom artikel 24 mom. 6 Havana-stad- gan för en internationell handelsorganisation och artikel 15 § 6 i det all­ männa tull- och handelsavtalet innehålla bestämmelser.

1 Ilihang till riksdagens protokoll 1950. 1 samt. Nr 89.

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Drottningholms slott den 10

februari 1950.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Möller, Sköld, Quensel, Vougt, Zetterberg, Nilsson, Sträng,

Ericsson, Mossberg, Weijne, Andersson, Lingman.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sköld, anför efter gemensam

beredning med statsrådets övriga ledamöter följande.

I en den 8 december 1949 dagtecknad skrivelse ha fullmäktige i riksban­

ken förordat, att Kungl. Maj:t, därest proposition framlägges för riksdagen

med förslag om ratificering av det allmänna tull- och handelsavtalet, jäm­

väl måtte föreslå riksdagen att bemyndiga Kungl. Maj :t att ingå avtal om

Sveriges anslutning till Internationella valutafonden och Internationella åter-

uppbyggnadsbanken.

I anslutning härtill ha fullmäktige anfört följande.

I avsikt att återställa den internationella betalningsmekanismen efter kri­

gets slut påbörjades under hösten 1943 av ett antal av de allierade länderna

utarbetandet av en plan för internationellt monetärt samarbete, vilket resul­

terade i ett förslag angående skapandet av en internationell valutastabili-

seringsfond, framlagt i april 1944 av experter från de 34 länder, som del-

togo i dessa överläggningar. På basis av detta expertförslag inbjöd Förenta

staternas regering de allierade länderna att sända representanter till en kon­

ferens i Bretton Woods, Förenta staterna, för en diskussion av efterkrigs­

tidens valutaproblem. I konferensen, som ägde rum i juli 1944, deltogo re­

presentanter för 44 olika länder.

Överläggningarna i Bretton Woods ledde därhän, att förslag framlades

till och stadgar utarbetades för dels en internationell valutafond, The Inter­

national Monetary Fund, dels en internationell återuppbyggnadsbank, The

International Bank for Reconstruction and Development. Huvuddelen av sig-

natärmakterna undertecknade Bretton Woods-överenskommelsen den 27 de­

cember 1945.

Internationella valutafondens ändamål är att främja det internationella

samarbetet i valutafrågor och befordra den internationella handelns utvidg­

ning och harmoniska utveckling. Fonden skall verka för stabila växelkurser

samt förhindra valutadeprecieringar, företagna i konkurrenssyfte. Interna­

tionella återuppbyggnadsbanken har till uppgift att bidraga till medlemssta­

ternas återuppbyggnad och ekonomiska utveckling. Banken skall underlätta

kapitalinvesteringar för produktiva syften, inbegripet främjande av utveck­

lingen av produktionskrafter och produktionsmöjligheter i mindre utveck­

lade länder, genom att bevilja garantier, deltaga i lån eller själv bevilja lån.

3

Flertalet stater av betydelse, med undantag för Argentina, Sovjetunionen och Schweiz, äro medlemmar av såväl fonden som banken.

För innehållet i lon dens och bankens stadgor har närmare redogjorts i en särskild till fullmäktiges skrivelse fogad promemoria. Tex­ ten på engelska språket till ifrågavarande stadgor ävensom till det i det föl­ jande berörda särskilda valutaavtalet torde jämte svensk översättning få biläggas statsrådsprotokollet (bilagor 13).

I nämnda promemoria anges på grundval av artikel I ändamålet med fon­ den vara att främja det internationella samarbetet i valutafrågor, att un­ derlätta den internationella handelns utvidgning och harmoniska utveckling samt att verka för stabila växelkurser. I fondens uppgifter ingår att med­ verka till upprättande av ett multilateralt betalningssystem för löpande trans­ aktioner mellan medlemmarna och till upphävande av valutarestriktioner, som förhindra världshandelns utvidgning. Fondens resurser skola ställas till medlemmarnas förfogande i avsikt att möjliggöra för dem att korrigera rubb­ ningar i betalningsbalanserna.

Artikel II innehåller bestämmelser angående medlemskap. Ursprungliga medlemmar äro de länder, som voro företrädda vid Bretton Woods-konferen- sen och vilka accepterat medlemskap i fonden före visst i stadgan fastställt datum. Andra länder kunna bliva medlemmar av fonden vid tidpunkter och på villkor, som fastställas av fonden.

Frågor angående kvoter behandlas i artikel III. Varje medlem skall till­ delas en kvot, motsvarande vederbörande medlems bidrag till fonden. Kvo­ terna för ursprungliga medlemmar äro angivna i bilaga A till fondens stadga. Beträffande nytillträdande medlemmar skola kvoterna fastställas av fonden i samband med ansökan om inträde. Av medlems kvot skall till fonden i guld erläggas det mindre av följande belopp: 25 procent av kvoten eller 10 procent av medlems officiella nettoinnehav av guld och US-dollars den dag, då medlemmarna underrättas, att fonden inom kort blir i stånd att börja med valutatransaktioner. Detta skedde den 12 september 1946.1 Återstoden av kvoten skall erläggas i medlems valuta. Inbetalning av kvoten skall till fullo ha skett den dag, då medlem blir berättigad att köpa valutor av fonden.

Bestämmelser angående valutornas parivärden återfinnas i artikel IV. En- ligt g 1 skall parivärdet av medlems valuta uttryckas i guld eller US-dollars. Alla beräkningar för tillämpning av bestämmelserna i avtalet skola grunda sig på pariyärdena av medlemsvalutorna. — I § 2 föreskrives, att 'fonden skall lastställa en marginal över och under parivärdet av medlemmarnas valutor för transaktioner i guld. Ingen medlem må köpa guld till ett pris överstigande parivärdet med tillägg för denna marginal eller sälja guld un­ der parivärdet med avdrag för sagda marginal. —- Enligt § 3 må maximi- och minimikurser för de avistatransaktioner i medlemmars valutor, som företagas inom medlemsländerna, icke avvika från fastställd paritet med mera än en procent. — § 4 föreskriver, att medlem är förpliktad att sam- arbeta med fonden i syfte att främja växelkursstabilitet samt att undvika förändringar av växelkursen i konkurrenssyfte. — Enligt § 5 må medlem vidtaga förändring av sin valutas parivärde endast för att rätta till en fun­ damental jämviktsrubbning och först efter samråd med fonden. Då medlem underställt fonden förslag om en förändring av sin valutas ursprungligen fastställda parivärde, vilken jämte tidigare eventuellt företagna förändring­ ar icke överstiger 10 procent av det ursprungliga parivärdet, skall fonden

1 För senare tillträdande medlemmar torde vid fastställande av nettoinnehavet av guld och US-dollars sannolikt det datum tillämpas, da ansökan om inträde i fonden beviljas av styrelsen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

4

godkänna den föreslagna förändringen. Därest den föreslagna förändringen

ligger mellan 10 och 20 procent av det ursprungliga parivärdet, skall fonden

bifalla eller avslå det framställda förslaget inom 72 timmar. Vid längre

gående förändringar tillkommer beslutanderätten likaledes fonden, dock

ined en längre, icke preciserad tidsfrist. Vid fastställande av ovan nämnda

procentuella limiter skola icke medräknas de enhetliga förändringar av va­

lutornas parivärden, som fonden kan ha beslutat. Fonden skall icke mot­

sätta sig en ändring av parivärdet av medlems valuta, därest den är överty­

gad, att ändringen är nödvändig för att rätta till en fundamental jämvikts-

rubbning. Fonden må icke resa invändningar mot ändringen med anledning

av medlems interna politik. — Enligt § 6 förverkar medlem, vilken mot fon­

dens invändning ändrar parivärdet av sin valuta, sin rätt att använda fon­

dens resurser, såvida icke fonden annorledes beslutar. Om samförstånd icke

nås inom rimlig tid, kan medlem uteslutas. — § 7 föreskriver, att fonden

kan besluta vidtaga enhetliga proportionella ändringar av parivärdena av

samtliga medlemmars valutor. En medlem, som icke önskar biträda en dylik

allmän förändring, skall underrätta fonden härom inom 72 timmar. I § 8

stadgas, att guldvärdet av fondens tillgångar skall upprätthållas utan hänsyn

till förändringar av parivärdet av enskild medlems valuta.

Artikel V behandlar transaktioner med fonden. § 1 stadgar, att medlem

skall upprätthålla förbindelse med fonden genom sitt finansdepartement,

sin centralbank eller andra liknande officiella institutioner. — Fondens

verksamhet skall enligt § 2 begränsas till att etter Iramställan härom till­

handahålla medlem annan medlems valuta mot betalning i guld eller föi st-

nämnda medlems valuta.1 — Vid köp av annan medlems valuta i utbyte mot

egen valuta gälla enligt g 3 i huvudsak följande regler. För det första skall

köparen behöva valutan inom den närmaste tiden för löpande betalningar

eller sådana kapitaltransaktioner, som erfordras för utvidgning av exporten

eller för normal handels- och affärsverksamhet. För det andra förutsattes,

att fonden icke tillkännagivit, att dess innehav av den önskade valutan är

knappt. För det tredje må det föreslagna köpet icke ha till följd, att fondens

behållning av den köpande medlemmens valuta ökas med mera än 25 pro­

cent av medlemmens kvot under en period av 12 månader, räknad bakåt i

tiden från tidpunkten för köpet. Fondens totala behållning av köparens

valuta må icke till följd av köpet överstiga 200 procent av medlemmens

kvot. — Från nämnda bestämmelser om ökning av fondens behållning av

medlems valuta under en tolvmånadersperiod gäller ett undantag. För den

händelse fondens behållning av den köpande medlemmens valuta genom

transaktioner av andra medlemmar understiger 75 procent av ifrågava­

rande medlems kvot, erhåller nämligen medlemmen rätt att i motsvarande

utsträckning mot egen valuta köpa valutor från fonden utan hänsyn till

25-procentsbestämmelsen. — överdragning av i g 3 föreskrivna limiter må

enligt g 4 i undantagsfall medgivas, särskilt i fråga om medlemmar, som

tidigare undvikit vidsträckt eller kontinuerlig användning av fondens resur­

ser.0__ § 5 stadgar, att därest fonden anser, att en medlem använder dess

resurser för något emot fondens ändamal stridande sytte, skall fonden till­

ställa vederbörande medlem en rapport med begäran om svar. I samband

härmed kan medlems rätt att begagna fondens resurser begränsas. Om svar

uteblir eller befinnes otillfredsställande, kan fonden helt förvägra medlem

rätt att använda dess resurser. — Enligt g 6 är medlem skyldig att vid för­

värv av annan medlems valuta mot betalning i guld anlita fonden, såvida

»Enligt vad fonden officiellt förklarat, skola de Marshall-stater, som ävenledes äro med.

lemmar av fonden, begära köp av US-dollars från fonden endast under exceptionella eller oförut­

sedda förhållanden, då medlemmarnas minimibehov av konsumtions- och kapitalvaror förutses

skola tillgodoses via Marshallplanen.

Kurifll Maj.ts proposition nr 89.

5

fondens villkor ställa sig lika förmånliga som dem medlem eljest kan er­ hålla. Nyproducerat guld må medlem sälja utan hinder av nämnda bestäm­ melser. § 7 ger föreskrifter beträffande återköp från fonden av medlems valuta. Sålunda kan medlem mot guld återköpa den del av fondens innehav av medlems valuta, som överstiger medlemmens kvot. Vid utgången av varje t ondens räkenskapsår skall medlem mot betalning i guld eller konvertibel valuta Irån fonden återköpa egen valuta till ett belopp motsvarande hälften av den ökning, som fondens innehav av ifrågavarande medlems valuta un­ dergått under året, med tillägg för hälften av ökningen eller med avdrag för hälften av minskningen av medlems behållning av guld och konvertibla va­ lutor under året. Denna regel skall emellertid icke tillämpas, då medlems innehav av guld och konvertibla valutor under året sjunkit mera än fon­ dens innehav av medlems valuta stigit eller därest fondens innehav av med­ lems valuta skulle komma att understiga 75 procent av medlems kvot. — § 8 innehåller bestämmelser angående provisioner. Sålunda skall medlem, som av fonden köper annan medlems valuta, till fonden erlägga en provision av V4 procent. Vidare skall medlem erlägga provision till fonden att beräk­ nas på den del av fondens genomsnittliga dagsinnehav av medlems valuta, som överstiger ifrågavarande medlems kvot. Provisionen ökar med det över­ skjutande beloppets storlek och tidsperiodens längd. Alla provisioner skola betalas i guld.

I artikel VI behandlas kapitalöverföringar. Häri stadgas, att medlem icke må anlita fondens resurser för att möta en långvarig och omfattande kapi- talutströmmng samt att fonden kan ålägga medlem att utöva kontroll över att dessa bestämmelser följas.

Enligt artikel VII skall fonden, därest den finner att tendens till allmän knapphet på en särskild valuta föreligger, till medlemmarna utsända en rap­ port härom. För att öka innehavet av den knappa valutan kan fonden fordra, att medlem säljer sin valuta till fonden mot betalning i guld eller föreslå medlem alt till fonden utlåna ett belopp av sin valuta. Därest fonden finner, att efterfrågan på viss medlems valuta allvarligt hotar fondens möjligheter att tillhandahålla denna valuta, skall fonden officiellt förklara, att knapp­ het råder på sådan valuta, och framdeles fördela fondens resurser av den knappa valutan med behörigt beaktande av dels medlemmarnas relativa be­ hov, dels det allmänna ekonomiska läget. En dylik officiell förklaring från fonden skall innebära tillstånd för övriga medlemmar att efter överläggning med fonden temporärt införa valutarestriktioner beträffande den knappa valutan. Dessa restriktioner, vilkas art medlemmarna äga rätt att själva bestämma, skola mildras och upphävas, så snart förhållandena det medgiva. Nämnda tillstånd skall upphöra att gälla, när fonden officiellt förklarar, att knapphet icke längre råder beträffande valutan i fråga.

Artikel VIII innehåller bestämmelser angående de allmänna förpliktelser, som medlemskap i fonden ålägger medlemmarna. Medlem må icke utan samtycke av fonden införa restriktioner beträffande betalningar och överfö­ ringar i samband med löpande internationella transaktioner. Medlem skall icke deltaga i eller tillåta någon densamma underställd officiell finansinsti- tulion alt deltaga i diskriminerande valutatransaktioncr eller ett system med olika växelkurser, med mindre detta är tillåtet enligt valutafondens stadga eller godkännes av fonden. Varje medlem skall med vissa undantag köpa valutabalanser i egen valuta av annan medlem, om sistnämnda medlem vid hemställan om köpet ådagalägger, att valutabeloppen i fråga nyligen för­ värvats i samband med löpande transaktioner, eller att överföringen'är nöd­ vändig för betalningar avseende löpande transaktioner. Den medlem, som anmodas köpa sin valuta, skall verkställa betalningen antingen i den med­ lems valuta, som hemställer om köpet, eller i guld. 1 denna artikel angivas

Kunql. Maj:ts proposition nr 89.

6

även de upplysningar, som medlemmarna åläggas lämna fonden. Uppgifter

skola sålunda meddelas fonden angående medlems innehav av guld och ut­

ländska valutor inom landet och utomlands, guldproduktion, export och im­

port av guld, betalningsbalans samt internationella investeringar.

Artikel IX behandlar fondens ställning, immunitet och privilegier. I ar­

tikeln fastslås att fonden, dess tillgångar och intäkter skola vara fritagna från

alla skatter och tullar. Medlem skall vidtaga erforderliga åtgärder för att

få denna artikels principer genomförda i sin lagstiftning samt underrätta

fonden angående dessa åtgärder.

Bestämmelser angående fondens och dess medlemmars förbindelser med

andra internationella organisationer samt icke-medlemsländer äro intagna i

artiklarna X och XI. Varje medlem förpliktar sig att icke företaga sådana

transaktioner med icke-medlemmar, som stå i strid med bestämmelserna

i fondens stadga eller med fondens ändamål. Hinder föreligger icke för

medlemmar att införa restriktioner för valutatransaktioner med icke-med­

lemmar, förutsatt att dessa restriktioner icke skada medlemmars intressen

eller strida mot fondens ändamål.

Fondens organisation och förvaltning behandlas i artikel XII. Den högsta

myndigheten är styrelsen, till vilken varje medlem utser en ledamot och en

suppleant. I styrelsen står rösträtten i viss proportion till respektive med­

lemmars kvoter. Sålunda erhåller varje medlem 250 röster jämte en tilläggs-

röst för varje 100 000 dollars av dess kvot. Direktionen, bestående av 12 le­

damöter, är ansvarig för ledningen av fondens allmänna verksamhet. Vid

tillsättande av direktionen skola de fem medlemmar, som inneha de största

kvoterna, utse vardera en ledamot. De amerikanska republikerna med un­

dantag för Amerikas förenta stater äga välja två ledamöter, medan de fem

återstående ledamöterna skola väljas av övriga medlemmar. Antalet direk-

tionsledamöter kan ökas, då nya länder antagas som medlemmar av fon­

den. I fråga om rösträtt föreskrives, att varje utsedd direktionsledamot är

berättigad att avgiva det antal röster, som tillkommer den medlem, vilken

utsett direktionsledamoten i fråga, medan vald direktionsledamot avgiver

det antal röster, som medräknats vid valet av honom. Direktionen skall ut­

se en verkställande direktör att vara chef för fondens personal och att un­

der direktionens överinseende leda fondens löpande ärenden.

I artikel XIII stadgas angående kontor och depositionsställen. Fondens

huvudkontor skall förläggas till Amerikas förenta stater. Varje medlem skall

utse sin centralbank såsom dcpositionsställe för fondens innehav av med­

lems valuta.

Under övergångsperioden efter kriget kunna medlemmarna enligt artikel

XIV upprätthålla och efter förhållandena anpassa valutarestriktioner för

löpande internationella betalningstransaktioner. Dock skola medlemmarna

härvid städse beakta fondens ändamål samt upphäva dessa restriktioner, så

snart förhållandena det medgiva. Varje medlem skall, innan den blir be­

rättigad köpa valutor av fonden, underrätta fonden, huruvida den ämnar

använda sig av nämnda övergångsbestämmelser angående valutarestriktio­

ner.

Artikel AV' föreskriver, att medlem äger rätt att, närhelst den så önskar,

utträda ur fonden genom skriftligt meddelande till fondens huvudkontor.

Fonden skall till utträdande medicin återbetala kvotbeloppet, ökat respek­

tive minskat med den utträdandes fordrings- respektive skuldsaldo hos fon­

den. Återbetalning skall verkställas i den utträdande medlemmens valuta.

I artikel XVI angives, att fonden icke kan avvecklas annat än genom sty­

relsebeslut, dock att direktionen under särskilda förhållanden temporärt kan

inställa alla transaktioner i avvaktan på styrelsens beslut.

Enligt artikel XVII skola föreslagna ändringar av fondens stadga under­

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

7

ställas styrelsen. Samtliga medlemmars godkännande krävs för varje änd­ ring av stadgan, som berör antingen rätten att utträda ur fonden eller be­ stämmelsen att medlems kvot icke må ändras utan medlems eget medgivan­ de eller ock bestämmelsen, att ändring av parivärdet av medlems valuta en­ dast må genomföras efter framställning från vederbörande medlem.

'tvister rörande tolkningen av stadgans bestämmelser, uppkomna mellan medlem och fonden eller mellan enskilda medlemmar, skola enligt vad som töreskrives i artikel XVIII hänskjutas till direktionen för avgörande. Besvär över direktionens beslut angående ifrågavarande ärenden kunna av varje medlem anföras hos styrelsen.

I artikel XIX återfinnes förklaring till i stadgan förekommande termer. Slutligen stadgas i artikel XX angående avtalets undertecknande samt fastställande av parivärden. Beträffande nytillträdande medlemmar stadgas, att parivärdet skall fastställas i samband med de villkor för inträde, som fonden må bestämma.

I förenämnda promemoria redogöres härefter för banken, vilkens än­ damål enligt artikel I är att bidraga till medlemsländernas återuppbyggnad och ekonomiska utveckling genom att underlätta kapitalinvesteringar för produktiva syften, vari inbegripes dels produktionsapparatens återställande efter krigets skadegörelser, dels höjning av mindre utvecklade medlemslän­ ders produktionsförmåga. I nämnda syften skall banken dels direkt utgiva lån, antingen av eget kapital eller av medel erhållna genom emittering av obligationer, dels garantera lån, som beviljats av enskilda investerare. I bankens uppgifter ingår att verka för den internationella handelns jämna tillväxt och upprätthålla jämvikt i medlemmarnas betalningsbalanser genom att uppmuntra internationella investeringar för utveckling av medlemmarnas produktiva resurser.

Artikel II behandlar bestämmelser angående medlemskap och fonder. Ur­ sprungliga medlemmar äro enligt § 1 de medlemmar av fonden, som accep­ terat medlemskap i banken före visst i stadgan angivet datum. — §2 sti­ pulerar, att bankens grundfond skall vara 10 miljarder US-dollars, för­ delade på 100 000 andelar om vardera 100 000 dollars. — Enligt § 3 skall varje medlem teckna andelar motsvarande sitt bidrag till banken. Viss del av bankens grundtond är reserverad senare tillträdande medlemmar för teckning av andelar. Medlem må icke åläggas teckna andelar vid ök­ ning av bankens grundfond. — I § 4 angives, att ursprungliga medlemmars andelar skola emitteras till nominell kurs. Övriga andelar skola likaledes emitteras till nominell kurs, såvida icke banken med enkel majoritet av samtliga röster annorledes bestämmer. — § 5 föreskriver, att av medlems tecknade belopp i första hand 20 procent skola inbetalas, medan resteran­ de 80 procent endast kunna infordras, då så krävs för att möta de förplik­ telser banken ådragit sig genom upplåning eller garantering av privata lån. — Enligt § 0 är medlemmarnas ansvarighet begränsad till den icke inbe­ talade delen av andelarnas emissionskurs. — § 7 stipulerar, att av de 20 procent av medlems tecknade andelar i bankens grundfond, vilka som ovan nämnts i första hand skola erläggas, 2 procent skola betalas i guld eller

US-dollars och 18 procent i medlems egen valuta. Beträffande resterande 80 procent av andelsbeloppet skall medlem efter vederbörligen framställt betalningsyrkande vara berättigad att verkställa betalning antingen i guld, US-dollars eller sådan valuta banken behöver för alt infria den förbin­ delse, vilken föranlett betalningsyrkandct. I § 8 givas föreskrifter be­ träffande förfallodag för tecknade belopp. Dessa bestämmelser beröra en­ dast ursprungliga medlemmar, medan uttryckliga föreskrifter saknas an­ gående betalningsterminer för nytillträdande medlemmars andelar. — En­ ligt § 9 skall värdet av bankens innehav av medlems valuta upprätthållas

Kungi. Maj.ts proposition nr 89.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 89-

oavsett de höjningar eller sänkningar, som må ha inträffat i parivärdet av

medlems valuta alltsedan tidpunkten för medlems första teckning av an­

delar. Vid en av fonden företagen enhetlig proportionell ändring av pari­

värdena av alla medlemmars valutor må banken upphäva nämnda föreskrif­

ter. — Överlåtelse av andelar annat än till banken är icke tillåten enligt

§ 10.

I artikel III stadgas angående allmänna låne- och garantivillkor. Såsom

villkor för lån gäller i huvudsak att, därest låntagaren icke är medlem av

banken, vederbörande land, centralbank eller annan myndighet, som ban­

ken kan godkänna, skall ikläda sig full garanti för lånet, att låntagaren icke

annorstädes kan erhålla lån på skäliga villkor, att en särskild lånekom-

mitté efter granskning rekommenderat låneansökan, att banken övertygat

sig om låntagarens respektive garantens förmåga att uppfylla sin förbindel­

se samt att avsikten med lånet är att främja särskilda återuppbyggnads-

eller utvecklingsprojekt.

Artikel IV innefattar vissa bestämmelser angående bankens verksamhet.

Enligt § 1 må banken dels bevilja lån ur egna medel intill ett belopp av den

oförbrukade delen av det inbetalade kapitalet jämte icke utdelade vinstmedel

samt övriga reserver, dels bevilja lån ur medel, som uppbringats på medlems

kapitalmarknad eller på annat sätt upplånats av banken, dels ock garan­

tera lån, som på vanlig väg beviljats av privata långivare. — § 2 föreskri­

ver, att de 18 procent av medlems tecknade andelsbelopp, som medlem

skall inbetala i egen valuta, må utlånas endast efter tillstånd i varje sär­

skilt fall av medlemmen i fråga. — I § 3 stipuleras, att lånen i princip

skola ha karaktären av valutakrediter, d. v. s. banken skall till låntagarens

förfogande ställa de medlemsvalutor, som låntagaren är i behov av för ut­

betalningar i övriga medlemsländer "vid förverkligandet av projektet. Blott

i undantagsfall må ett lån till viss del utgå i låntagarens egen valuta. —

Enligt § 4 skall banken för varje lån fastställa ränte- och amorteringsvill-

kor samt bestämmelser angående provision. Utöver ränta skall låntagaren

erlägga provision, vilken under bankens tio första verksamhetsår skall ut­

göra lägst en och högst en och en halv procent per år å utestående låne­

belopp. I lånekontrakt skall stipuleras i vilken eller vilka valutor de avtals-

enliga betalningarna till banken skola verkställas. Beträffande lån ur ban­

kens egna medel skall lånekontrakt stadga, att räntor, övriga kostnader

samt amorteringar skola erläggas till banken i den valuta, i vilken ifråga­

varande lån utbetalats, såvida icke den medlem, vars valuta utlånats, sam­

tycker till att nämnda betalningar erläggas i annan eller andra angivna valu­

tor. För den händelse valutabrist hindrar medlem att fullgöra avtalsenliga

betalningar på stadgat sätt, må banken efter överenskommelse med vederbö­

rande medlem under en tid av högst tre år mottaga betalningar för lånet i

medlems egen valuta. g 5 föreskriver, att då banken garanterar lån, skall

provision på lägst en och högst en och en halv procent erläggas till banken

direkt av låntagaren. — Enligt § 6 skola de provisioner banken erhållit i

samband med beviljande av lån och garantier avsättas till en särskild re­

servfond att möta förpliktelser, åvilande banken enligt § 7. Denna paragraf

stadgar, att därest låntagare försummar att uppfylla villkoren för av ban­

ken beviljade lån eller garantier, skola bankens betalningar för uppfyllan­

de av dess förpliktelser i samband med lån, utgivna ur medel som erhållits

genom emittering av obligationer, eller garantier beträffande lån, som på

vanlig väg beviljats av privata långivare, i första hand belasta den särskil­

da reservfonden samt i andra hand bankens övriga reserver, icke utdelade

vinstmedel och kapital. Därjämte må banken infordra ett erforderligt be­

lopp av medlemmarnas tecknade, icke inbetalade kapital, då så kräves för

liungl. Maj:ts proposition nr S9.

9

betalning av räntor, amorteringar eller andra i lånevillkoren föreskrivna avgifter för av banken upptagna lån eller för lån garanterade av banken.

Bankens organisation och förvaltning behandlas i artikel V. I huvudsak är banken organiserad efter samma principer som fonden. Den högsta myn­ digheten är styrelsen, till vilken varje medlem utser en ledamot jämte suppleant. Varje medlem erhåller 250 röster samt en röst för varje andel av grundfonden, som vederbörande medlem tecknat. För bankens allmänna verksamhet ansvarar en direktion bestående av 12 ledamöter, av vilka fem skola utses av de fem medlemmar, som inneha det största antalet andelar, medan sju väljas av återstående medlemmar. Antalet direktionsledamöter må utökas, då nya länder antagas som medlemmar av banken. Beträffande rösträtt i direktionen gäller, att varje utsedd direktionsledamot är berättigad att avgiva det antal röster, som i styrelsen tillkommer den medlem, vilken utsett honom. Varje vald direktionsledamot må avgiva det antal röster, som medräknats vid valet av honom. Direktionen skall utse en verkställande di­ rektör att vara chef för bankens personal och att under direktionens över­ inseende leda bankens löpande ärenden. Styrelsen skall utse en rådgivande kommitté, bestående av minst sju representanter för olika grenar inom nä­ ringslivet, att råda banken i ärenden rörande dess allmänna politik. Banken utser medlemmar i de lånekommittéer, som skola avgiva utlåtanden angåen­ de låneansökningar. En av ledamöterna i varje sådan kommitté skall väljas av styrelseledamoten för det land, som låneprojektet avser. Bankens huvud­ kontor förlägges till Amerikas förenta stater. Varje medlem skall utse sin centralbank till depositionsställe för bankens innehav av medlems valuta.

I artikel VI finnas bestämmelser angående utträde ur banken samt instäl­ lande av bankens verksamhet. Enligt § 1 må medlem, närhelst den så öns­ kar, utträda ur banken. — §2 föreskriver, att medlem, som icke uppfyller sina förpliktelser mot banken, temporärt må uteslutas ur banken. Om sty­ relsens beslut härom icke inom ett år upphävts, är uteslutningen definitiv. Medan den temporära uteslutningen varar, är medlem icke berättigad att utöva några av sina rättigheter enligt detta avtal, med undantag för rätten att utträda ur banken, men är fortfarande underkastad samtliga förpliktel­ ser. — I g 3 fastslås, att medlem, som utträder ur Internationella valutafon­ den, efter tre månader automatiskt förlorar sitt medlemskap i banken, så­ vida bankens styrelse icke annorledes beslutar. — Enligt g 4 är ett land, som upphör att vara medlem av banken, fortfarande ansvarigt för sina direkta och indirekta förbindelser mot banken, så länge någon del av de lån eller garantier, som beviljats innan medlemskapet upphörde, fortfarande äro utestående. Banken skall återköpa utträdande medlems andelar, varvid des­ sa skola beräknas efter det värde, varmed de upptagits i bankens böcker. Det till återbetalning förfallna beloppet må icke utbetalas, förrän utträ­ dande medlems förpliktelser i egenskap av låntagare eller garant för visst lån fullgjorts. Återbetalning, som tidigast må ske sex månader efter utträ­ det, skall erläggas i utträdande medlems valuta eller i guld efter bankens val. — Enligt g 5 må direktionen under utomordentliga förhållanden fatta beslut om inställande av bankens verksamhet vad gäller beviljande av nya lån och garantier, till dess styrelsen varit i tillfälle fatta beslut i ärendet. Styrelsen må besluta, att banken för framtiden skall upphöra med sin verk­ samhet i fråga om beviljande av nya lån och garantier.

Artikel VII innehåller bestämmelser angående ställning, immunitet samt privilegier. Sålunda skola bankens egendom och tillgångar vara fritagna från undersökning, rekvisition, expropriation eller varje annan form av beslag genom administrativt eller Iegislativt förfarande. Vidare stadgas alt ban­ ken, dess tillgångar och intäkter skola vara fritagna från alla skatter och

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

tullar. Medlem skall vidtaga åtgärder för att få denna artikels principer ge­

nomförda i sin lagstiftning samt underrätta fonden angående vidtagna åt­

gärder.

Enligt artikel VIII ankommer det på styrelsen att besluta om ändringar

i bankens stadga. Samtliga medlemmars godkännande krävcs för varje änd­

ring av stadgan, som berör dels rätten att utträda ur banken, dels bestäm­

melsen att medlem icke må åläggas teckna andelar vid ökning av bankens

grundfond, dels ock bestämmelsen att medlemmarnas ansvarighet är be­

gränsad till den icke inbetalade delen av andelarna.

Tvister rörande tolkningen av stadgans bestämmelser, uppkomna mellan

medlem och banken eller mellan enskilda medlemmar, skola enligt bestäm­

melser i artikel IX hänskjutas till direktionen för avgörande. Besvär över

direktionens beslut angående ifrågavarande ärenden må av varje medlem

anföras hos styrelsen.

Artikel X stipulerar, att närhelst medlems godkännande erfordras, innan

viss åtgärd må vidtagas av banken, skall godkännande anses ha givits, så­

vida icke medlem reser invändning inom den tidsfrist banken fastställer, då

den underrättar medlemmarna om den föreslagna åtgärden.

I artikel XI återfinnas bestämmelser angående avtalets undertecknande

och ikraftträdande.

I sin skrivelse anföra fullmäktige vidare, att det redan vid grundandet av

Bretton Woods-institutionerna stod klart, att åtgärderna på det monetära

planet icke ensamma kunde normalisera handels- och betalningsförbindel­

serna mellan länderna, utan att härför krävdes internationellt samarbete

på handelns område. Fullmäktige uttala härom.

Redan på hösten 1945 framlades av Förenta staternas utrikesminister

förslag till åtgärder för främjande av internationell handel och sysselsätt­

ning. Sedan frågan upptagits till behandling av Förenta Nationernas eko­

nomiska och sociala råd, tillsattes följande år en kommitté för att förbe­

reda en internationell konferens angående handel och sysselsättning. Den

förberedande kommittén sammanträdde i London hösten 1946 och Geneve

sommaren 1947 samt utarbetade därvid förslag till stadga för en interna­

tionell organisation, med främsta uppgift att verka för fri och multilateral

handel. Vid den härefter sammankallade konferensen, som avhölls i Ha­

vana under tiden 21 november 1947—24 mars 1948 och till vilken samt­

liga medlemmar av Förenta Nationerna — således även Sverige — voro

inbjudna, fastställdes den slutgiltiga stadgan för den planerade organisa­

tionen, vilken fick namnet The International Trade Organization. Stadgan

träder i kraft först efter vederbörliga ratifikationer.

I syfte att påskynda förverkligandet av de idéer, som den internationella

handelsorganisationen avsåg att befrämja, överenskommo staterna i den

förberedande kommittén att omedelbart söka tillämpa huvudgrunderna av

avtalet om den internationella handelsorganisationen, särskilt i vad avser

förhandlingar om ömsesidiga tullmedgivanden. Sådana förhandlingar för­

des i Geneve jämsides med utarbetandet av förslaget till stadga för den

internationella handelsorganisationen. Resultatet blev ett allmänt tull- och

handelsavtal, The General Agreement on Tariffs and Trade, av den 30 ok­

tober 1947. Den första delen av avtalet, som innehåller resultatet av tull­

förhandlingarna, är ämnad att bestå även efter upprättandet av den inter­

nationella handelsorganisationen såsom ett slags komplement till stadgan

för densamma, medan den andra delen av avtalet med vissa bestämmelser

av allmän handelspolitisk karaktär är avsedd att ersättas av motsvarande

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

11

bestämmelser i den slutgiltiga stadgan för den internationella handelsor- ganisationen. Under sommaren 1949 fördes nya förhandlingar i Annecy, Frankrike, i avsikt att ytterligare ett antal länder, däribland Sverige, skulle biträda det allmänna tull- och handelsavtalet. Förhandlingarnas resultat har sammanfattats i ett särskilt anslutningsprotokoll, daterat den 10 ok­ tober 1949. Avtalet, för vars ikraftträdande med avseende å Sverige fordras riksdagens godkännande, skall undertecknas senast den 30 april 1950.

Enligt artikel 15 § 6 i det allmänna tull- och handelsavtalet skall varje part, som biträder detta avtal och som icke är medlem av Internationella valutafonden, inom tid, som bestämmes av det allmänna tull- och handels­ avtalets avtalsslutande parter efter samråd med fonden, bliva medlem av fonden eller, om den underlåter detta, ingå ett särskilt valutaavtal med de avtalsslutande parterna. De förpliktelser, som ett dylikt valutaavtal åläg­ ger parten, skola, som helhet betraktade, ej vara mera restriktiva än de, som stadgan för fonden ålägger dennas medlemmar. I artikel 24 moment 6 av stadgan för den internationella handelsorganisationen återfinnas bestäm­ melser med i huvudsak likartat innehåll.

Såsom framgår av vad ovan anförts, har Sverige vid en anslutning till det allmänna tull- och handelsavtalet resp. ratifikation av stadgan för den internationella handelsorganisationen att taga ställning till frågan om att sluta särskilt valutaavtal eller ansöka om medlemskap i Internationella va­ lutafonden.

I november 1948 sammanträdde i London en kommitté, bestående av 8 medlemmar av undertecknarna av det allmänna tull- och handelsavtalet för utarbetande av förslag till särskilt valutaavtal. Kommittén fortsatte den 12—29 april och 14—17 juni 1949 sina överläggningar i Annecy. Det text­ förslag till särskilt valutaavtal, som framlades vid förhandlingarnas av­ slutande och som antogs av de avtalsslutande parterna såsom definitiv text till särskilt valutaavtal den 20 juni 1949, präglas i stor utsträckning av att kommitténs majoritet — bestående av medlemmar i fonden — önskade ett valutaavtal, som i princip var baserat på fondens stadga. Såsom även­ ledes framgår vid en jämförelse mellan stadgan för den internationella va­ lutafonden och texten till särskilt valutaavtal, föreligger en långt gående överensstämmelse mellan respektive artiklars bestämmelser. I

I detta sammanhang bör dock erinras om att det land, som vid ett biträ­ dande av det allmänna tull- och handelsavtalet väljer alternativet alt sluta särskilt valutaavtal, accepterar huvuddelen av de förpliktelser, som följa med ett medlemskap i fonden, utan att komma i åtnjutande av de rättigheter och förmåner, som medlemskap i fonden kan medföra. Däremot kräves härvid icke några kapitalinsatser, vilket är fallet vid en anslutning till fon­ den. Fullmäktige anföra härom följande.

Vid bedömandet av frågan huruvida Sverige bör sluta ett särskilt valu­ taavtal eller söka inträde i fonden bör beaktas, att i förra fallet vid den konsultering av fonden, som förutses skola ske beträffande frågor, som falla under valutaavtalet, Sverige skulle kunna nödgas taga kontakt med fonden, där Sverige då ej vore representerat, ej direkt, utan via det all­ männa tull- och handelsavtalets avtalsslutande parter. Visserligen förutses, atl de avtalsslutande parterna skola söka träffa eu överenskommelse med fon­ den, att direkt kontakt skall kunna tagas med fonden av en avtalsslutande part, som ej är medlem av fonden, vid behandling av valutafrågor berörande denna part. Risk synes dock föreligga för att en stat, som står utanför fon­ den, kommer i ett sämre läge än en fondmedlem på grund av dels den mer

12

Kungl. Maj:ts proposition nr SO.

omständliga procedur en icke-medlem skulle kunna tvingas underkasta sig,

dels den omständigheten att en icke-medlem saknar möjlighet att deltaga

i fondens överläggningar i samma utsträckning som eu medlem. Fullmäk­

tige vilja även fasta uppmärksamheten vid den brist på ömsesidighet, som

vidlåder det särskilda valutaavtalet. Enligt den utformning valutaavtalet er­

höll i Annecy åläggas nämligen de avtalsslutande parter, som icke äro med­

lemmar av fonden, att iakttaga vissa bestämmelser i sina betalningsförbin­

delser med fondens medlemmar. De sistnämnda däremot kunna tillämpa

fondens bestämmelser, som uttryckligen stadga, att hinder ej föreligga för

fondens medlemmar att vidtaga restriktioner vid valutaaffärer med stater,

som ej äro medlemmar av fonden. Vidare bör nämnas den skiljaktighet, som

existerar mellan fondens stadga och det särskilda valutaavtalets bestämmel­

ser i vad avser den tidsfrist, som fonden respektive de avtalsslutande par­

terna tillerkännas vid behandling av förslag angående sådan förändring av

parivärdet av medlems respektive avtalsslutande parts valuta, som avses i

artikel VI § 3 b av det särskilda valutaavtalet. Enligt stadgan uppgår fondens

tidsfrist härvid till 72 timmar, medan det särskilda valutaavtalet stipulerar

96 timmar.

Ett medlemskap i fonden medför icke automatiskt skyldighet att även

inträda i den Internationella återuppbyggnadsbanken. Däremot äro medlem­

marna i banken skyldiga alt tillhöra fonden. Samtliga fondmedlemmar äro

f. n. även medlemmar i hanken. De omedelbara betalningar, som måste

företagas vid inträde i banken, äro mindre än motsvarande inbetalningar i

fonden. Med hänsyn till dessa omständigheter samt till de fördelar, som

ett medlemskap i de båda institutionerna kan erbjuda, synes frågan om

medlemskap i fonden böra behandlas tillsammans med frågan om med­

lemskap i banken.

I fråga om de finansiella förpliktelser, som ett medlemskap

i fonden och banken medför, framhålla fullmäktige följande.

I fonden tilldelas varje medlem en kvot, som motsvarar vederbörandes bi­

drag till fonden, medan medlem av banken tecknar andelar i bankens grund­

fond på 10 miljarder US-dollars. Vid utformningen av de båda institutioner­

nas stadgor fastställdes de ursprungliga medlemmarnas insatser. Några rikt­

linjer för fastställandet av ny tillträdande medlemmars insatser innehålla

stadgorna ej, varför förhandling härom torde krävas med respektive institu­

tioner. För Sveriges vidkommande torde en insats av 100 miljoner US-dollars

i vardera institutionen kunna betraktas som lämpligt avvägd i jämförelse

med de nuvarande medlemmarnas insatser. Ifrågavarande belopp utgör i

svenska kronor 518 miljoner, räknat efter gällande kurs av kr. 5:18 per

US-dollar. Det bör framhållas, att stadgorna för fonden och banken endast

för ursprungliga medlemmar angiva de tidpunkter, vid vilka insatserna sko­

la inbetalas. Nedanstående beräkning av Sveriges sannolika betalningsförplik­

telser vid ett medlemskap i de båda Brelton Woods-instilutionerna bygger i

viss utsträckning på förutsättningen, att analoga bestämmelser kunna till-

lämpas för Sverige.

Internationella valutafonden. Medlem i fonden skall enligt artikel III

§ 3 b inbetala 25 procent av sin kvot med guld och 75 procent i egen valuta.

Därest inbetalningen av guld skulle överstiga ett belopp motsvarande 10 pro­

cent av medlemsstatens officiella nettoinnehav av guld och US-dollars, skall

guldbetalningen endast uppgå till det sist nämnda lägre beloppet.

Med utgångspunkt från riksbankens aktuella innehav av guld och US-

dollars, 705,8 milj. kr. per den 30 november 1949, skulle för Sveriges vid-

kommande regeln om den l()-procentiga guldbetalningen giva följande re­

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

13

sultat:

Guld

(10 % av 705,8 milj. kr.) ................ 70,6 milj. kr. Svenska kronor........................................... 447,4 » »

Summa 518,o milj. kr.

Erläggandet av Sveriges insats till fonden skall senast ske den dag, då Sverige, efter en ansökan om inträde i fonden enligt artikel XX § 4 moment c, blir berättigat att köpa valutor av fonden.

I stället för den del av Sveriges inbetalning i svenska kronor, som enligt fondens uppfattning ej är nödvändig för dess verksamhet, äger fonden god­ känna av Sverige utfärdade skuldsedlar. Mot likvid i svenska kronor äger Sverige rätt att köpa andra medlemmars valutor på vissa i artikel V § 3 an­ givna villkor. Dessa innebära bl. a., att denna rätt är så till vida begränsad, som inköpen ej må ha till följd, att fondens behållning av svenska kronor ökas under en tolvmånadersperiod, räknad till dagen för köpet, med mer än 25 procent av Sveriges kvot eller överstiger 200 procent av kvoten. Be­ gränsningen gäller emellertid blott till den del fondens behållning av svenska kronor överstiger 75 procent av Sveriges kvot.

Fonden äger utnyttja de kronor, som sålunda skulle ställas till dess för­ fogande, för försäljning enligt ovan anförda regler till medlemmar, som ha betalningar att erlägga i Sverige. Om fondens behållning av kronor härige­ nom blir mindre än 75 procent av Sveriges kvot, erhåller Sverige i sin tur rätt att i motsvarande utsträckning mot kronor köpa valutor från fonden utan hänsyn till den ovan angivna 25-procentsbegränsningen.

Internationella återuppbyggnadsbanken. Av det belopp, som varje med­ lem tecknar i banken, skola i första hand 20 procent inbetalas, nämligen 2 procent i guld eller US-dollars och återstående 18 procent i medlemssta­ tens valuta. Resterande 80 procent av andelsbeloppet skola endast kunna in­ fordras, för den händelse banken nödgas anskaffa medel att infria ställda garantier eller för betalningar å av banken upptagna lån. Inbetalningen skall därvid fullgöras i guld, US-dollars eller sådan valuta, som erfordras att in­ fria den förbindelse, vilken föranlett betalningsyrkandet.

Under förutsättning av ett tecknat andelsbelopp uppgående till 100 mil­ joner US-dollars skulle för Sveriges vidkommande inbetalningen till den internationella återuppbyggnadsbanken uppgå till följande belopp:

Guld eller US-dollars

(2 % av 518 milj. kr.)....................... 10,4 milj. kr.1 Svenska kronor

(18 % av 518 milj. kr.) .................... 93,2 » » 2

Summa 103,6 milj. kr.

Härtill kommer ett belopp av 414,4 milj. kr., att under vissa villkor inbe­ talas vid anfordran.

Banken äger icke utan vederbörande medlemsstats tillstånd utlåna de av medlemmarna i egna valutor inbetalade beloppen av det tecknade andels­ kapitalet.

En kalkyl för Sveriges sammanlagda betalningsförpliktelser till de båda Bretton Woods-institutionerna, baserad på en insats av 100 milj. US-dollars

1 Att erläggas inom 60 dagar, räknat från inträdesdagen. 2 Minst 8 % av insatsen skall vara betald i egen valuta efter ett år. 3 Högst 5

%

av insatsen kan infordras under en tremånadersperiod.

14

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

i vardera fonden och banken, ger följande värden med utgångspunkt från

ovan angivna tidpunkt, d. v. s. den 30 november 1949:

Guld eller US-dollars ............................. 81,o milj. kr.

Svenska kronor........................................... 540,6

»

»

Summa 621,6 milj. kr.

Härtill kommer ett belopp av 414,4 milj. kr., att under vissa villkor inbe­

talas till banken vid anfordran.

Mot bakgrunden av det anförda och med hänsyn till angelägenheten av

att Sverige effektivt medverkar i det internationella samarbetet på valuta­

området förorda fullmäktige, att Kungl. Maj :t, därest proposition framlägges

för riksdagen med förslag om ratificering av det allmänna tull- och han­

delsavtalet (General Agreement on Tariffs and Trade), jämväl måtte före­

slå riksdagen att bemyndiga Kungl. Maj :t att ingå avtal om Sveriges anslut­

ning till Internationella valutafonden och Internationella återuppbyggnads-

banken. I fråga om riksbankens medverkan anföra fullmäktige slutligen

följande.

Riksbanken är för sin del beredd att fungera såsom förbindelseorgan mel­

lan svenska staten och fonden respektive banken i den omfattning, som för-

utsättes i fondens och bankens stadgor. Riksbanken är vidare beredd att,

därest Kungl. Maj :t så finner lämpligt och riksdagen lämnar sitt bemyndi­

gande härtill, tillhandahålla de medel i kronor respektive guld och US-

dollars, som erfordras för erläggande av insatskapitalet i fonden och banken.

Fullmäktige förutsätta i så fall, att riksbanken erhåller garanti för att even­

tuella förluster, som i framtiden kunna uppkomma på grund av ett med­

lemskap i fonden och banken, komrne att täckas av statsmedel.

Fullmäktige i riksgäldskontoret ha i infordrat utlåtande den 12 januari

1950 meddelat, att fullmäktige icke hade något att erinra mot att Sverige

på sätt riksbanksfullmäktige förordat medverkar i det internationella sam­

arbetet på valutaområdet och för internationell återuppbyggnad genom an­

slutning till de förenämnda institutionerna och påtager sig därav föran­

ledda finansiella förpliktelser. Fullmäktige anföra vidare.

Av handlingarna i ärendet framgår bl. a., att den internationella valuta­

fonden äger godkänna av Sverige utfärdade skuldsedlar eller liknande för­

bindelser i stället för den del av Sveriges inbetalning i svenska kronor, som

enligt fondens uppfattning ej är nödvändig för dess verksamhet. I anslut­

ning härtill vilja fullmäktige uttala, att Sveriges kapitalinsats i fonden, så­

som även riksbanksfullmäktige synas ha avsett, lämpligen icke bör till nå­

gon del fullgöras genom utställande av förbindelser i en eller annan form,

vilket onödigtvis skulle komplicera förfarandet, då det nämligen torde an­

komma på riksgäldskontoret att å svenska statens vägnar utfärda förbindel­

ser av här ifrågasatt slag.

Slutligen få fullmäktige beträffande den av riksbanksfullmäktige förut­

satta garantien för täckning av eventuella förluster på grund av Sveriges

medlemskap i internationella fonden och banken framhålla, att en sådan ga­

ranti lämpligen synes kunna lämnas i form av en förklaring av Eders

Kungl. Maj :t och riksdagen.

Departementschefen.

Sveriges anslutning till internationella liandelsorganisationen och det all­

männa tull- och handelsavtalet (GATT-överenskommelsen), varom förslag

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

15

framlagts i propositionerna nr 54 och 52 till innevarande års riksdag, ak­

tualiserar — såsom bankofullmäktige framhållit — frågan om vårt med­

lemskap i Internationella valutafonden och Internationella återuppbygg-

nadsbanken. Ett godkännande av förstnämnda två förslag innebär nämli­

gen att vi antingen måste ingå särskilda valutaavtal eller vara medlem av

valutafonden. Vårt deltagande i det internationella samarbetet på det mo­

netära området har dock varit aktuellt sedan länge, men då vi icke haft

tillfälle att från början deltaga i arbetet, har det synts lämpligast att defi­

nitiv ställning till frågan tages först i samband med avgörandet om vårt

medlemskap i handelsorganisationen.

I sin framställning ha bankofulhnäktige understrukit, att om Sverige

godkänner Havana-stadgan och GATT-överenskommelsen jämte därtill hö­

rande valutaavtal komma vi in under i huvudsak samma bestämmelser som

gälla för medlemmarna i valutafonden. Ingående av förenämnda valutaavtal

i stället för anslutning till fonden medför däremot, att vi icke komma i åt­

njutande av de förmåner, som tillkomma fondens medlemmar. Av avgö­

rande betydelse för ståndpunktstagandet blir då, huruvida de finansiella

förpliktelser, som ett medlemskap i fonden innebära, kunna antas bli allt­

för betungande och att man av detta skäl bör föredraga ett godkännande

av valutaavtalen framför medlemskap i valutafonden. Bankofullmäktige ha

i sin skrivelse närmare redogjort för innebörden och omfattningen av de

förpliktelser som man närmast torde ha att räkna med vid en anslutning.

Bidragens storlek är emellertid beroende av såväl utvecklingen av den svens­

ka valutareserven som resultatet av förhandlingar med vederbörande institu­

tioner och kunna därför f. n. icke exakt anges.

I fråga om Internationella återuppbyggnadsbanken ha fullmäktige beto­

nat, att medlemskap i fonden icke förutsätter medlemskap i banken men

att för närvarande samtliga fondmedlemmar också äro medlemmar i ban­

ken. Med hänsyn tagen vidare till att de omedelbara betalningar som ifrå-

gakomma vid ett inträde i banken äro relativd begränsade samt att vissa

fördelar synas kunna erbjuda sig vid medlemskap i båda institutionerna,

ha fullmäktige tillstyrkt anslutning till såväl fonden som banken.

För egen del anser jag i likhet med bankofullmäktige att de fördelar,

som kunna ernås genom anslutning till fonden och banken, äro så bety­

dande, att ett medlemskap i dessa institutioner är att föredraga framför

det andra alternativet, nämligen ingående av särskilda valutaavtal. Även

med hänsyn till det intresse, som det internationella samarbetet på dessa

områden måste anses äga för Sveriges vidkommande, synes en anslutning till

fonden och banken önskvärd. .lag vill även understryka vad bankofullmäk­

tige framhållit, nämligen afl vårt land är ett av de få länder med mera

betydande utrikeshandel, som ännu stå utanför detta samarbete.

De finansiella förpliktelser vi ikläda oss framstå såsom avsevärda, men

äro dock inte av sådan omfattning, att de böra utesluta vårt deltagande, där­

est de svenska kvoterna bli av den storleksordning bankofullmäktige anta­

git. Skulle beloppen bli mera betydande än förutsatt kan frågan givet­

vis komma i ett annat läge. Som redan framhållits bli villkoren för vårt

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

inträde beroende på resultatet av överläggningar med de båda institutio­

nerna. Beslut om medlemskap kan sålunda icke nu fattas utan bör bemyn­

digande av riksdagen inhämtas för Kungl. Maj :t att vidtaga de åtgärder,

som erfordras för vår anslutning till valutafonden och återuppbyggnads-

banken. Om riksdagen lämnar detta bemyndigande torde det dock böra få

tagas i anspråk endast under förutsättning att bankofullmäktige dessför­

innan tillstyrkt anslutning på de villkor, varom överenskommelse kan kom­

ma alt träffas.

Vad fullmäktige anfört rörande riksbankens medverkan såsom förbin­

delseorgan och beträffande tillhandahållandet av erforderliga medel för insats­

kapitalet ger mig icke anledning till erinran, då denna anordning ur prak­

tiska synpunkter torde vara förenad med stora fördelar. Av riksdagen bör

utverkas såväl bemyndigande för riksbanken att tillskjuta insatskapitalet

som den av fullmäktige förutsatta garantien för att riksbanken skall erhålla

ersättning av statsmedel för eventuella förluster, som till följd härav kunna

uppkomma.

Slutligen torde böra utverkas bemyndigande för Kungl. Maj :t att ingå

de särskilda valutaavtal, som förutsättas i stadgarna för internationella han-

delsorganisationen samt i GATT-överenskommelsen. Frågan kan näm­

ligen bli aktuell därest det skulle visa sig, att anslutningen till fonden av

någon anledning skulle uppskjutas eller över huvud taget icke anses böra

ifrågakomma.

Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj :t

måtte föreslå riksdagen att

dels bemyndiga Kungl. Maj :t att i enlighet med vad i det

föregående förordats vidtaga de åtgärder, som erfordras för

Sveriges anslutning till Internationella valutafonden och

Internationella återuppbyggnadsbanken ävensom att lämna

den av riksbanksfullmäktige förutsatta garantien för täck­

ning av riksbankens eventuella förluster på grund av ifrå­

gavarande medlemskap,

dels bemyndiga riksbanken att tillskjuta insatskapitalet,

dels ock — därest anslutning till förenämnda institutioner

icke kommer att ske — bemyndiga Kungl. Maj :t att ingå

de särskilda valutaavtal, varom artikel 24 mom. 6 Havana-

stadgan för en internationell handelsorganisation och arti­

kel 15 § 6 i det allmänna tull- och handelsavtalet innehålla

bestämmelser.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter

biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen,

att proposition av den lydelse, bilaga vid detta protokoll

utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Bengt Augustinsson.

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

17

Bilaga 1.

Artides of Agreement of the

International Monetary Fund.

The Governments on whose behalf

the present Agreement is signed agree

as follows:

Introductory Article.

The International Monetary Fund

is established and shall operate in

accordance with the following pro­

visions :

Article I.

Purposes.

The purposes of the International

Monetary Fund are:

(i) To promote international

monetary cooperation through a

permanent institution which pro­

vides the machinery for consulta-

tion and collaboration on interna­

tional monetary problems.

(ii) To facilitate the expansion

and balanced growth of interna­

tional trade, and to contribute there-

by to the promotion and main-

tenance of high levels of employ-

ment and real income and to the

development of the productive re-

sources of all members as primary

objectives of economic policy.

(iii) To promote exchange sta-

bility, to maintain orderly exchange

arrangements among members,

and to avoid competitive exchange

depreciation.

(iv) To assist in the establish-

ment of a multilateral system of

payments in respect of currcnt

transactions between members and

in the elimination of foreign ex-

(översättning.)

Avtal rörande Internationella

valutafondens stadga.

De regeringar, på vilkas vägnar det­

ta avtal är undertecknat, överenskom­

ma om följande:

Inledande artikel.

Internationella valutafonden har

grundats och skall verka i överens­

stämmelse med följande föreskrifter:

Artikel I.

Ändamål.

Internationella valutafonden har

till ändamål:

(i)

att främja internationellt

samarbete i valutafrågor genom en

permanent institution, som skapar

förutsättningar för överläggningar

och samverkan i internationella va­

lutafrågor;

(ii) att befordra den interna­

tionella handelns utvidgning och

harmoniska utveckling och däri­

genom medverka till uppnåendet

och upprätthållandet av en hög ni­

vå för sysselsättning och realin-

komst samt till utvecklingen av

samtliga medlemmars produktiva

resurser, vilket bör vara de vikti­

gaste målen för den ekonomiska

politiken;

(iii) att främja växelkursstabi­

litet, upprätthålla ordnade valuta­

förbindelser mellan medlemmarna

och förhindra valutadepreciering

i konkurrenssyfte;

(iv) att medverka till upprättan­

de av ett multilateralt betalnings­

system för löpande transaktioner

mellan medlemmarna och till upp­

hävande av valutarestriktioner, vil­

ts

Dihang till riksdagens protokoll 1950. 1 samt. Nr 89.

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

change restrictions which hamper

the growth of world trade.

(v) To give confidence to mem-

bers by making the Fund’s resour-

ces available to them under ade-

quate safeguards, thus provning

them with opportunity to correct

maladjustments in their balance of

payments without resorting to

measures destructive of national or

international prosperity.

(vi)

In accordance with the

above, to shorten the duration and

lessen the degree of disequilibrium

in the international balances of

payments of members.

The Fund shall be guided in all its

decisions by the purposes set forth

in this Artide.

Artide II.

Membership.

Section 1. Original members.

The original members of the Fund

shall be those of the countries repre-

sented åt the United Nations Monetary

and Financial Conference whose go-

vernments accept membership before

the date specified in Artide XX, Sec­

tion 2 (e).

Section 2. Other members.

Membership shall be open to the

governments of other countries åt

such times and in accordance with

such terms as may be prescribed by

the Fund.

Artide III.

Quotas and Subscriptions.

Section 1. Quotas.

Each member shall be assigned a

quota. The quotas of the members

represented åt the United Nations

Monetary and Financial Conference

which accept membership before the

date specified in Artide XX, Section

2 (e), shall be those set forth in

Schedule A. The quotas of other

members shall be determined by the

Fund.

ka hindra den internationella han­

delns utveckling;

(v) att skapa trygghet för med­

lemmarna genom att ställa fondens

resurser till deras förfogande på

tillfredsställande betingelser och

därigenom sätta dem i stånd att

rätta till rubbningar i sina betal­

ningsbalanser utan att tillgripa åt­

gärder, som äro skadliga för det

nationella eller internationella väl­

ståndet;

(vi) att i överensstämmelse med

vad ovan anförts förkorta varak­

tigheten och mildra graden av

rubbningar i medlemmarnas in­

ternationella betalningsbalanser.

Fonden skall fatta alla sina be­

slut med iakttagande av de i denna

artikel angivna ändamålen.

Artikel II.

Medlemskap.

§ 1. Ursprungliga medlemmar.

Ursprungliga medlemmar av fon­

den äro de vid Förenta Nationernas

valuta- och finanskonferens företräd­

da länder, vilkas regeringar acceptera

medlemskap före det datum, som

fastställts i art. XX § 2 mom. e).

§ 2. Andra medlemmar.

Andra länders regeringar må bliva

medlemmar av fonden vid tidpunkt

och på villkor, som fastställas av fon­

den.

Artikel III.

Kvoter och tecknade belopp.

§ 1. Kvoter.

Varje medlem skall tilldelas en

kvot. Kvoterna för de medlemmar,

som voro representerade vid Förenta

Nationernas valuta- och finanskonfe­

rens och vilka acceptera medlemskap

före det datum, som fastställts i art.

XX § 2 mom. e), äro angivna i bilaga

A. Kvoterna för andra medlemmar

skola fastställas av fonden.

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

19

Section 2. Adjustment of quotas.

The Fund shall åt intervals of five years review, and if it deems it appro- priate propose an adjustment of, the quotas of the members. It may also, if it thinks fit, consider åt any other time the adjustment of any particular quota åt the request of the member concerned. A four-fifths majority of the total voting power shall be re- quired för any change in quotas and no quota shall be changed without the consent of the member concerned. Section 3. Subscriptions: time, place,

and form of payment. (a) The subscription of each mem­ ber shall be equal to its quota and shall be paid in full to the Fund åt the appropriate depository on or be- fore the date when the member be- comes eligible under Article XX, Sec­ tion 4 (c) or (d), to buy currencies from the Fund.

(b) Each member shall pay in gold, as a minimum, the smaller of

(i) twenty-five percent of its quota; or

(ii) ten percent of its net official holdings of gold and United States dollars as åt the date when the Fund notifies members under Ar­ ticle XX, Section 4 (a) that it will shortly be in a position to begin ex- change transactions. Each member shall furnish to the Fund the data necessary to deter- mine its net official holdings of gold and United States dollars.

(c) Each member shall pay the balance of its quota in its own cur- rency.

(d) If the net official holdings of gold and United States dollars of any member as åt the date referred to in (b) (ii) above are not ascer- tainable because its territories have becn occupied by the enemy, the Fund shall fix an appropriate alternativc date for determining such holdings. If such date is later than that on which the country becomes eligible

§ 2. Ändring av kvoterna.

Fonden skall vart femte år granska medlemmarnas kvoter och, därest den finner det lämpligt, föreslå ändring­ ar. Fonden må även, om den anser det lämpligt, vid annan tidpunkt över­ väga ändring av en medlems kvot på anmodan av vederbörande medlem. En majoritet av fyra femtedelar av samtliga röster erfordras för varje ändring av kvoterna, och ingen kvot må ändras utan vederbörande med­ lems samtycke.

§ 3. Tecknade belopp: tid, plats och

sätt för betalning.

a) Medlems tecknade belopp skall motsvara medlems kvot och skall till fullo inbetalas till fonden på fast­ ställt depositionsställe senast den dag, då medlemmen enligt art. XX § 4 mom. c) eller d) blir berättigad att köpa valutor av fonden.

b) Varje medlem skall som mini­ mum betala i guld det mindre av föl­ jande belopp:

(i) tjugofem procent av medlem­ mens kvot; eller

(ii.) tio procent av medlemmens officiella nettoinnehav av guld och US-dollars den dag, då fonden en­ ligt art. XX § 4 mom. a) underrät­ tar medlemmarna, att den inom kort blir i stånd att börja med va­ lutatransaktioner. Varje medlem skall tillhandahålla fonden de uppgifter, som erfordras lör att fastställa medlemmens offi­ ciella nettoinnehav av guld och US- dollars.

c) Varje medlem skall erlägga återstoden av sin kvot i egen valuta.

d) Om en medlems officiella net­ toinnehav av guld och US-dollars den dag, som nämnts i mom. b) (ii) ovan, icke kan fastställas på grund av att dess territorier varit ockuperade av fienden, skall fonden bestämma an­ nat lämpligt datum för fastställande av detta innehav. Infaller dylikt da­ tum senare än det datum, då landet enligt art. XX § 4 mom. c) eller d)

20

under Artide XX, Section 4 (c) or blir berättigat att köpa valutor av

(d), to buy currencies from the Fund, fonden, skola fonden och medlemmen

the Fund and the member shall agree enas om en interimistisk inbetalning

on a provisional gold payment to be i guld enligt mom. b) ovan, varjämte

made under (b) above, and the bal- betalning för återstoden av medlem-

ance of the member’s subscription mens tecknade belopp skall erläggas i

shall be paid in the member’s curren- medlemmens valuta. Så snart det offi-

cy, subject to appropriate adjustment ciella nettoinnehavet fastställts, skola

between the member and the Fund nämnda betalningar bliva föremål för

when the net official holdings have vederbörlig justering,

been ascertained.

Section 4. Paijments when quotas are § 4. Betalningar vid ändring av kvo-

changed.

terna.

(a) Each member which consents a) Varje medlem, som godkänner

to an inerease in its quota shall, with- en ökning av sin kvot, skall inom tret-

in thirty days after the date of its tio dagar från dagen för godkännan-

consent, pay to the Fund twenty-five det till fonden inbetala tjugofem pro­

percent of the inerease in gold and cent av ökningen i guld och återsto-

the balance in its own currency. If, den i egen valuta. Om medlemmens

however, on the date when the mem- monetära reserver den dag, då med-

ber consents to an inerease, its mone- lemmen godkänner en ökning av kvo-

tary reserves are less than its new ten, understiga den nya kvoten, må

quota, the Fund may reduce the pro- fonden emellertid reducera den del av

portion of the inerease to be paid in ökningen av medlems kvot, som skall

gold.

betalas i guld.

(b) It' a member consents to a re- b) Därest en medlem godkänner

duetion in its quota, the Fund shall, en nedsättning av sin kvot, skall fon-

within thirty days after the date of den inom trettio dagar från dagen

the consent, pay to the member an för godkännandet till medlemmen be-

amount equal to the reduetion. The tala ett belopp, som svarar mot ned-

pavment shall be made in the mem- sättningen. Betalningen skall verkstäl-

ber’s currency and in such amount of las i medlemmens valuta och i guld,

gold as may be necessary to prevent det senare till det belopp, som er-

reducing the Fund’s holdings of the fordras för att förebygga, att fondens

currency below seventy-five percent innehav av vederbörande valuta un-

of the new quota.

derstiger sjuttiofem procent av den

nya kvoten.

Section 5. Substitution of securities § 5. Utbyte av valuta mot värdepap-

for currency.

per.

The Fund shall accept from any I stället för sådan del av en med-

member in place of any part of the lems valuta, som enligt fondens upp-

member’s currency which in the judg- fattning icke är nödvändig för dess

ment of the Fund is not needed for verksamhet, skall fonden godkänna

its operations, notes or similar obli- skuldsedlar eller liknande förbindel-

gations issued by the member or the ser utfärdade av medlemmen eller

depository designated by the member det av medlemmen i enlighet med

under Article XIII, Section 2, which art. XIII § 2 anvisade depositionsstäl-

shall be non-negotiable, non-interest- let. Dessa värdepapper skola icke

hearing and payable åt their par value kunna överlåtas, de skola vara ränte-

on demand by erediting the account fria samt skola vid anfordran inlösas

of the Fund in the designated depos- till pari med gottskrivande av fondens

itory. This Section shall apply not konto vid det anvisade depositions-

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

21

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

only to cuiTency subscribed by mem- bers but also to any currency other- wise due to, or acquired by, the Fund.

Article IV.

Par Values of Currencies.

Section 1. Expression of par values.

(a) The par value of the currency of each member shall be expressed in terms of gold as a common denom- inator or in terms of the United States dollar of the weight and fine- ness in effect on July 1, 1944.

(b) All computations relating to currencies of members for the pur­ pose of applying the provisions of this Agreement shall be on the basis of their par values.

Section 2. Gold purchases based on

par values.

The Fund shall prescribe a margin above and below par value for trans- actions in gold by members, and no member shall buy gold åt a price above par value plus the prescribed margin, or sell gold åt a price below par value minus the prescribed margin.

Section 3. Foreign exchange dealings

based on parity.

The maximum anji the minimum rates for exchange transactions be- tween the currencies of members tak- ing place within their territories shall not differ from parity

(i) in the case of spot exchange transactions, by more than one percent; and

(ii) in the case of other exchange transactions, by a margin which cx- ceeds the margin for spot exchange transactions by more than the Fund considers reasonable. Section 4. Obligations regarding ex­

change stability. (a) Each member undertakes to collaborate with the Fund to promote

stället. Denna paragraf skall icke blott tillämpas på medlemmarnas valuta­ betalningar för tecknade belopp utan även i fråga om varje valuta, som annorledes tillkommer fonden eller förvärvas av densamma.

Artikel IV.

, Valutornas parivärden.

§ 1. Angivande av parivärden.

a) Parivärdet av varje medlems va­ luta skall angivas i guld såsom ge­ mensam nämnare eller i US-dollars av den vikt och finhet, som var gäl­ lande den 1 juli 1944.

b) Alla beräkningar rörande med­ lemmarnas valutor i och för tillämp­ ning av bestämmelserna i detta av­ tal skola grunda sig på deras pari­ värden. § 2. Guldköp grundade på parivärden.

För medlemmarnas transaktioner i guld skall fonden fastställa en mar­ ginal över och under parivärdet, och ingen medlem må köpa guld till ett pris överstigande parivärdet med till- lägg av den fastställda marginalen eller sälja guld till ett pris under­ stigande parivärdet med avdrag av den fastställda marginalen. § 3. Valutatransaktioner på paritets-

basis.

Maximi- och minimikurser för de transaktioner i medlemmarnas valu­ tor, som företagas inom deras terri­ torier, må avvika från pariteten

(i) vid avista-valutatransaktio- ner med högst en procent; och

(ii) vid andra valutatransaktio­ ner med den marginal utöver mar­ ginalen vid avista-valutatransaktio- ner, som fonden anser skälig.

§ 4. Förpliktelser med hänsyn till va­

lutastabilitet.

a) Varje medlem förpliktar sig att samarbeta med fonden för att

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

exchange stability, to maintain order-

Iy exchange arrangements with other

members, and to avoid competitive

exchange aiterations.

(b) Each member undertakes,

through appropriate measures consis-

tent with this Agreement, to permit

within its territories exchange trans-

actions between its currency and the

currencies of other members onlv

within the limits prescribed under

Section 3 of this Article. A member

whose monetary authorities, for the

settlement of international transac-

tions, in fact freely buy and sell gold

within the limits prescribed by the

Fund under Section 2 of this Article

shall be deemed to be fulfilling this

undertaking.

Section 5. Changes in par values.

(a) A member shall not propose a

change in the par value of its curren­

cy except to correct a fundamental

disequilibrium.

(b) A change in the par value of a

member’s currency may be made only

on the proposal of the member and

only after consultation with the Fund.

(c) When a change is proposed,

the Fund shall first take into ac-

count the changes, if any, which have

alreadv taken place in the initial par

value of the member’s currency as

determined under Article XX, Section

4. If the proposed change, together

with all previous changes, whether

increases or decreases,

(i) does not exceed ten percent

of the initial par value, the Fund

shall raise no objection,

(ii) does not exceed a further

ten percent of the initial par value,

the Fund may either concur or ob-

ject, but shall declare its attitude

within seventy-two hours if the

member so requests,

(iii) is not within (i) or (ii)

above, the Fund may either concur

or object, but shall be entitled to

främja växelkursstabilitet, upprätt­

hålla ordnade valutaförbindelser med

övriga medlemmar samt undvika

växelkursförändringar i konkurrens­

syfte.

b) Varje medlem förpliktar sig att

genom lämpliga åtgärder, som äro

förenliga med detta avtal, inom sina

territorier tillåta transaktioner mellan

sin egen valuta och andra medlem­

mars valutor endast inom de gränser,

som äro fastställda i denna artikels

§ 3. Medlem skall anses fullgöra den­

na förpliktelse, om dess valutamyn­

digheter för reglering av internatio­

nella transaktioner fritt köpa och

sälja guld inom de gränser, som fast­

ställts av fonden i denna artikels § 2.

§ 5. Förändringar av parivärden.

a) Medlem skall icke föreslå någon

förändring av sin valutas parivärde

annat än för att rätta till en funda­

mental jämviktsrubbning.

b) Förändring av parivärdet av en

medlems valuta må endast företagas

på förslag av medlemmen och endast

efter samråd med fonden.

c) När en förändring föreslagits,

skall fonden först beakta de föränd­

ringar, som eventuellt redan skett av

det ursprungliga parivärdet, fastställt

enligt art. XX § 4. Därest den före­

slagna förändringen jämte alla tidi­

gare förändringar, vare sig höjningar

eller sänkningar,

(i) icke överstiger tio procent av

det ursprungliga parivärdet, skall

fonden icke resa någon invänd­

ning;

(ii) icke överstiger ytterligare tio

procent av det ursprungliga pari­

värdet, må fonden antingen god­

känna förändringen eller resa in­

vändning mot densamma men skall

tillkännagiva sin ståndpunkt inom

sjuttiotvå timmar, såvida medlem­

men anhåller därom;

(iii) icke faller under punkt (i)

eller (ii) ovan, må fonden antingen

godkänna förändringen eller resa

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

23

a longer period in which to declare its attitude.

(d) Uniform changes in par values made under Section 7 of this Article shall not be taken into account in determining whether a proposed change falls within (i), (ii), or (iii) of (c) above.

(e) A member may change the par value of its currency without the con- currence of the Fund if the change does not affect the international transactions of members of the Fund.

(f) The Fund shall concur in a proposed change which is within the terms of (c) (ii) or (c) (iii) above if it is satisfied that the change is ne- cessary to correct a fundamental disequilibrium. In particular, provid­ ed it is so satisfied, it shall not ob- ject to a proposed change because of the domestic social or political poli- cies of the member proposing the change.

Section 6. Effect of unauthorized

changes.

If a member changes the par value of its currency despite the objection of the Fund, in cases where the Fund is entitled to object, the member shall be ineligible to use the resources of the Fund unless the Fund otherwise determines; and if, after the expira- tion of a reasonable period, the dif- ference between the member and the Fund continues, the matter shall be subject to the provisions of Article XV, Section 2 (b).

Section 7. Uniform changes in par

values.

Notwitlistanding the provisions of Section 5 (b) of this Article, the Fund by a majority of the total voting power may make uniform proportio- nate changes in the par values of the currencies of all members, provided each such change is approved by every member which has ten percent or more of the total of the quotas. The par value of a member’s currency shall, howcver, not be changed under

invändning mot densamma men är berättigad till en längre tidsfrist för tillkännagivande av sin ståndpunkt.

d) Enhetliga förändringar av pari­ värden enligt denna artikels § 7 skola icke beaktas vid avgörandet, huruvida en föreslagen ändring faller under punkt (i), (ii) eller (iii) i mom. c) ovan.

e) En medlem må förändra sin va­ lutas parivärde utan fondens samtyc­ ke, förutsatt att förändringen icke inverkar på medlemmarnas interna­ tionella transaktioner.

f) Fonden skall godkänna en före­ slagen ändring, som faller under mom. c) (ii) eller c) (iii) ovan, om den är övertygad, att ändringen är nödvändig för att rätta till en funda­ mental jämviktsrubbning. År så för­ hållandet, skall fonden icke motsätta sig en föreslagen ändring på grund av vederbörande medlems interna politik.

§ 6. Påföljd av icke godkända änd­

ringar.

Därest en medlem ändrar sin valu­ tas parivärde trots fondens invänd­ ning i sådana fall, där fonden är be­ rättigad att motsätta sig ändringen, förverkar medlemmen rätten att an­ vända fondens resurser, såvida icke fonden annorledes bestämmer, och om efter en rimlig tidsfrist menings­ skiljaktigheten mellan medlemmen och fonden kvarstår, skall frågan av­ göras i enlighet med bestämmelserna i art. XV § 2 inom. b).

§ 7. Enhetliga förändringar av pari-

värden.

Oberoende av bestämmelserna i denna artikels § 5 inom. b) må fon­ den med majoritet av samtliga röster företaga enhetliga proportionella änd­ ringar av parivärdena av samtliga medlemmars valutor, förutsatt att varje sådan ändring blir godkänd av alla medlemmar, som ha minst tio procent av kvoternas totalsumma. Pa­ rivärdet av medlems valuta må likväl icke förändras enligt denna bestäm-

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

this provision if, within seventy-two

hours of the Fund’s action, the mem-

ber informs the Fund that it does not

wish the par value of its currency

to be changed by such action.

Section 8. Maintenance of gold value

of the Fund’s assets.

(a) The gold value of the Fund’s

assets shall be maintained notwith-

standing changes in the par or foreign

exchange value of the currency of

any member.

(b) Whenever (i) the par value of

a member’s currency is reduced, or

(ii) the foreign exchange value of a

member’s currency has, in the opi­

nion of the Fund, depreciated to a

significant extent within that mem-

ber’s territories, the member shall

pay to the Fund within a reasonable

time an amount of its own currency

equal to the reduction in the gold

value of its currency held by the

Fund.

(c) Whenever the par value of a

member’s currency is increased, the

Fund shall return to such member

within a reasonable time an amount

in its currency equal to the increase

in the gold value of its currency held

by the Fund.

(d) The provisions of this Section

shall apply to a uniform propor-

tionate change in the par values of

the currencies of all members, unless

åt the time when such a change is

proposed the Fund decides otherwise.

Section 9. Separate currencies within

a member’s territories.

A member proposing a change in

the par value of its currency shall be

deemed, unless it declares otherwise,

to be proposing a corresponding

change in the par value of the sepa­

rate currencies of all territories in

respect of which it has accepted this

Agreement under Article XX, Section

2 (g). It shall, however, be open to

a member to declare that its proposal

relätes either to the metropolitan

currency alone, or only to one or

melse, därest medlemmen inom sjut­

tiotvå timmar efter fondens beslut

underrättar fonden, att den icke öns­

kar, att parivärdet av dess valuta änd­

ras genom en sådan åtgärd.

§ 8. Upprätthållande av guldvärdet av

fondens tillgångar.

a) Guldvärdet av fondens tillgång­

ar skall upprätthållas utan hänsyn till

förändringar i parivärdet av eller de

utländska växelkurserna för någon

medlems valuta.

b) Närhelst (i) parivärdet av en

medlems valuta nedsättes eller (ii) de

utländska växelkurserna för en med­

lems valuta enligt fondens uppfatt­

ning sjunka avsevärt inom denna

medlems territorier, skall medlem­

men inom rimlig tid till fonden inbe­

tala ett belopp i egen valuta, motsva­

rande den minskning av guldvärdet,

som fondens innehav av vederböran­

de medlems valuta undergått.

c) Närhelst parivärdet av en med­

lems valuta höjes, skall fonden inom

rimlig tid till vederbörande medlem

återbetala ett belopp i dess valuta,

motsvarande den ökning av guldvär­

det, som fondens innehav av vederbö­

rande medlems valuta undergått.

d) Denna paragrafs bestämmelser

skola tillämpas på en enhetlig propor­

tionell ändring av parivärdena av

samtliga medlemmars valutor, såvida

icke fonden annorledes bestämmer

vid den tidpunkt, då en sådan änd­

ring föreslås.

§ 9. Skilda valutor inom en medlems

territorier.

En medlem, som föreslår en änd­

ring av parivärdet av sin valuta, för-

utsättes, såvida icke annorledes angi-

ves, föreslå en motsvarande ändring

av parivärdena av alla de territoriers

valutor, för vilka medlemmen enligt

art. XX § 2 mom. g) godkänt detta

avtal. Det skall likväl stå en medlem

fritt att förklara, att dess förslag

gäller antingen endast moderlandets

valuta eller enbart en eller flera sär­

skilt angivna valutor eller moderlan-

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

25

more specified separate currencies, or dets valuta jämte en eller flera sär- to the metropolitan currency and one skilt angivna valutor, or more specified separate currencies.

Article V.

Transactions with the Fund.

Section 1. Agencies dealing with the

Fund.

Each member shall deal with the Fund only through its Treasury, central bank, stabilization fund or other similar fiscal agency and the Fund shall deal only with or through the same agencies.

Section 2. Limitation on the Fund’s

operations.

Except as otherwise provided in this Agreement, operations on the account of the Fund shall be limited to transactions for the purpose of supplying a member, on the initiative of such member, with the currency of another member in exchange for gold or for the currency of the mem­ ber desiring to make the purchase. Section 3. Conditions governing use

of the Fund’s resources.

(a) A member shall be entitled to buy the currency of another member from the Fund in exchange for its own currency subject to the following conditions:

(i) The member desiring to pur­ chase the currency represents that it is presently needed for mak- ing in that currency payments which are consistent with the pro­ visions of this Agreement;

(ii) The Fund has not given notice under Article VII, Section 3, that its holdings of the currency desired have become scarce;

(iii) The proposed purchase would not cause the Fund’s hold­ ings of the purchasing member’s currency to inerease hy more than twcnty-five percenl of its quota during the period of twelvc months ending on the date of the purchase

Artikel V.

Transaktioner med fonden.

§ 1. Institutioner med vilka fonden

upprätthåller förbindelse.

Varje medlem skall upprätthålla förbindelse med fonden enbart ge­ nom sitt finansdepartement, sin cen­ tralbank, stabiliseringsfond eller an­ nan likartad officiell finansinstitu­ tion, och fonden skall stå i förbindelse med medlemmarna enbart genom nämnda institutioner.

§ 2. Begränsning av fondens verk­

samhet.

Såvida icke annorledes bestämts i detta avtal, skall fondens verksamhet vara begränsad till transaktioner i syfte att förskaffa en medlem, på densammas initiativ, annan medlems valuta i utbyte mot guld eller den medlems valuta, som önskar göra förvärvet.

§ 3. Villkor för användning av fon­

dens resurser.

a) Medlem är berättigad att köpa annan medlems valuta av fonden i utbyte mot egen valuta under förut­ sättning

(i) att den medlem, som önskar köpa valutan, klargör att den inom kort behöver densamma för betal­ ningar, vilka äro förenliga med detta avtals bestämmelser;

(ii) att fonden icke i enlighet med art. VII § 3 tillkännagivit, att dess innehav av den önskade valu­ tan är knappt;

(iii) att det föreslagna köpet icke har till följd, att fondens reserver av den köpande medlemmens va­ luta ökas med mera än 25 procent av medlemmens kvot under eu tolv- månadersperiod räknad till dagen för köpet och icke heller översti-

Kunyl. Mnj:ts proposition nr 89.

nor to exceed two hundred percent

of ds quota, hut thc twenthy-five

percent limitation shall apply

only to the extent that the Fund’s

holdings of the member’s currency

liave been brought above seventy-

five percent of its quota if they

had been below that amount;

(iv) The Fund has not previously

declared under Section 5 of this

Article, Article IV, Section 6, Ar­

tide VI, Section 1, or Article XV,

Section 2 (a), that the member

desiring to purchase is ineligible

to use the resources of the Fund.

(b) A member shall not be entitled

without the permission of the Fund

to use the Fund’s resources to acquire

currency to hold against forward

exchange transactions.

Section 4. Waiver of conditions.

The Fund may in its discretion,

and on terms which safeguard its

interests, waive any of the conditions

prescribed in Section 3 (a) of this

Article, especially in the case of raem-

bers with a record of avoiding large

or continuous use of thc Fund’s re­

sources. In making a waiver it shall

take into consideration periodic or

exceptional requirements of the mem­

ber requesting the waiver. The Fund

shall also take into consideration a

member’s willingness to pledge as

collateral security gold, silver, secur-

ities, or other acceptable assets having

a value sufficient in the opinion of

the Fund to protect its interests and

may require as a condition of waiver

the pledge of such collateral security.

Section 5. Ineligibility to use the

Fund’s resources.

Whenever the Fund is of the opin­

ion that any member is using the

resources of the Fund in a manner

contrary to the purposes of the

Fund, it shall present to the member

a report setting forth the views of

the Fund and prescribing a suitable

time for reply. After presenting such

a report to a member, the Fund may

limit the use of its resources by the

ger 200 procent av medlemmens

kvot; för den händelse fondens be­

hållningar av en medlems valuta

understiga 75 procent av medlem­

mens kvot, skall dock 25-procents-

begränsningen gälla endast i den

mån dessa behållningar komma att

överstiga 75 procent;

(iv) att fonden icke tidigare en­

ligt denna artikels § 5, art. IV § 6,

art. VI § 1 eller art. XV § 2 mom.

a) förklarat, att den medlem, som

önskar göra köpet, icke är berätti­

gad att använda fondens resurser.

b) Medlem är icke utan fondens

tillåtelse berättigad att använda fon­

dens resurser för terminsaffärer med

valutor.

§ 4. Undantag.

Fonden må efter egen prövning

och på villkor, som säkerställa dess

intressen, bevilja undantag från

i

denna artikels § 3 mom. a) uppställ­

da villkor, särskilt i fråga om med­

lemmar, som undvikit vidsträckt el­

ler kontinuerlig användning av fon­

dens resurser. Härvid skall fonden ta­

ga hänsyn till medlemmens periodis­

ka eller speciella behov. Fonden skall

likaså taga hänsyn till medlems vil­

lighet att ställa säkerhet i form av

guld, silver, värdepapper eller andra

godtagbara tillgångar, som enligt fon­

dens åsikt äro av tillräckligt värde

för att säkerställa dess intressen, och

må även som villkor för beviljande

av dylikt undantag föreskriva sådan

säkerhet.

§ 5. Förbud mot användning av fon­

dens resurser.

När fonden hyser den uppfattning­

en, att medlem använder fondens re­

surser på ett sätt, som strider mot

fondens ändamål, skall den tillställa

medlemmen en rapport, vari den

framlägger sina åsikter och utsätter

en lämplig tidsfrist för svar. Efter att

ha tillställt en medlem sådan rapport

må fonden begränsa medlemmens an­

vändning av fondens resurser. Erhål-

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

27

member. It' no reply to thc report

is received from the member within

the prescribed time, or if the reply

received is unsatisfactory, the Fund

may continue to limit the member’s

use of the Fund’s resources or may,

after giving reasonable notice to the

member, declare it ineligible to use

the resources of the Fund.

Section 6. Purchases of currencies

from the Fund for gold.

(a) Any member desiring to ob-

tain, directly or indirectly, the cur-

rency of another member for gold

shall, provided that it can do so with

equal advantage, acquire it by the

sale of gold to the Fund.

(b) Nothing in this Section shall

be deemed to preclude any member

from selling in any märket gold

newly produced from mines located

within its territories.

Section 7. Repurchase by a member

of its currency held by the Fund.

(a) A member may repurchase

from the Fund and the Fund shall

sell for gold any part of the Fund’s

holdings of its currency in excess of

its quota.

(b) Åt the end of each financial

year of the Fund, a member shall

repurchase from the Fund with gold

or convertible currencies, as deter-

mined in accordance with Schedule

B, part of the Fund’s holdings of its

currency under the following condi-

tions:

(i) Each member shall use in

repurehases of its own currency

from the Fund an amount of its

monetary reserves equal in value

to one-half of any increase that

has occurred during the year in

the Fund’s holdings of its currency

plus one-half of any increase, or

minus one-half of any decrease,

that has occurred during the year

in the member’s monetary reserves.

This rule shall not apply when a

member’s monetary reserves have

decreased during the year by more

than the Fund’s holdings of its

currency have inereased.

les intet svar på rapporten från med­

lemmen inom utsatt tid eller är det

mottagna svaret otillfredsställande,

må fonden även i fortsättningen be­

gränsa medlemmens användning av

fondens resurser eller, efter rimligt

varsel, förklara att medlemmen icke

är berättigad att använda fondens re­

surser.

§ 6. Valutaköp från fonden mot guld.

a) Medlem, som önskar direkt eller

indirekt erhålla annan medlems va­

luta mot guld, skall, såvida detta stäl­

ler sig lika fördelaktigt, förvärva va­

lutan genom försäljning av guld till

fonden.

b) Intet i denna paragraf skall an­

ses hindra en medlem att, varhelst

den så önskar, sälja nyproducerat

guld från gruvor belägna inom dess

territorier.

§ 7. Medlems återköp av egen valuta

från fonden.

a) Medlem må från fonden åter­

köpa och fonden skall mot guld sälja

den del av fondens innehav av med­

lemmens valuta, som överstiger med­

lemmens kvot.

b) Vid utgången av varje fondens

räkenskapsår skall en medlem mot

guld eller konvertibel valuta på sätt,

som föreskrives i bilaga B, från fon­

den återköpa en del av dess innehav

av medlemmens valuta på följande

villkor:

(i) Varje medlem skall för åter­

köp av sin egen valuta från fonden

använda ett belopp av sina mone­

tära reserver, som i värde motsva­

rar hälften av varje ökning av fon­

dens innehav av medlemmens va­

luta under året med tillägg av hälf­

ten av varje ökning eller med av­

drag av hälften av varje minsk­

ning, som medlemmens monetära

reserver undergått under året. Den­

na regel skall dock icke tillämpas,

då medlems monetära reserver un­

der året ha sjunkit mera än fon­

dens innehav av dess valuta ökat.

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

(ii) If after the repurchase de-

scribed in (i) above (if required)

has been made, a member’s hold-

ings of another member’s currency

(or of gold acquired from that

member) are found to have in-

creased by reason of transactions in

terms of that currency with other

members or persons in their ter-

ritories, the member whose hold-

ings of such currency (or gold)

have thus increased shall use the

increase to repurchase its own cur­

rency from the Fund.

(c) None of the adjustments de-

scribed in (b) above shall be carried

to a point åt which

(i) the member’s monetary re-

serves are below its quota, or

(ii) the Fund’s lioldings of its

currency are below seventy-five

percent of its quota, or

(iii) the Fund’s holdings of any

currency required to be used are

above seventy-five percent of the

quota of the member concerned.

Section 8. Charges.

(a) Any member buying the cur­

rency of another member from the

Fund in exchange för its own cur­

rency shall pay a service charge uni­

form for all members of three-

fourths percent in addition to the

parity price. The Fund in its discre-

tion may increase this service charge

to not more than one percent or re-

duce it to not less than one-half per­

cent.

(b) The Fund may levy a reason-

able handling charge on any member

buying gold from the Fund or selling

gold to the Fund.

(c) The Fund shall levy charges

uniform for all members which shall

be payable by any member on the

average daily balances of its currency

held by the Fund in excess of its

quota. These charges shall be åt the

following rates:

(i) On amounts not more than

twenty-five percent in excess of the

quota: no charge for the first three

(ii) Om efter ovan i punkt (i)

berört återköp (såvitt sådant er­

fordrats) medlems innehav av an­

nan medlems valuta (eller guld

förvärvat från denna medlem) be-

1'innes ha ökat genom transaktio­

ner i denna valuta med andra med­

lemmar eller med personer inom

dessas territorier, skall den med­

lem, vars innehav av sådan valuta

(eller guld) sålunda ökat, använda

ökningen till återköp av sin egen

valuta från fonden.

Intet av de i mom. b) ovan berörda

återköpen skall genomföras i sådan

utsträckning, att

(i) medlems monetära reserver

understiga dess kvot, eller

(ii) fondens innehav av med­

lems valuta understiger sjuttiofem

procent av dess kvot, eller

(iii) fondens innehav av en valu­

ta, som kommer till användning,

överstiger sjuttiofem procent av ve­

derbörande medlems kvot.

§ 8. Provisioner.

a) Varje medlem, som köper an­

nan medlems valuta av fonden i ut­

byte mot egen valuta, skall utöver

parikursen erlägga en provision, som

för alla medlemmar utgör tre fjär­

dedels procent. Fonden må efter egen

prövning höja denna provision till

högst en procent eller minska den

till lägst en halv procent.

b) Fonden äger uttaga en skälig

provision av varje medlem, som kö­

per guld av eller säljer guld till fon­

den.

c) Fonden skall av samtliga med­

lemmar uttaga enhetliga provisioner,

vilka skola betalas av varje medlem

och beräknas på den genomsnittliga

dagsbehållning av dess valuta, som

fonden innehar utöver medlemmens

kvot. Dessa provisioner beräknas på

följande sätt:

(i) på belopp, som icke översti­

ga kvoten med mera än tjugofem

procent: ingen provision för de

Kunql. Maj ds proposition nr 89.

29

months; one-half percent per an-

num for the next nine months; and

thereafter an increase in the charge

of one-half percent for each sub-

sequent year.

(ii)

On amounts more than

twentij-five percent and not more

than fifty percent in excess of the

quota: an additional one-half per­

cent for the first year; and an ad­

ditional one-half percent for each

subsequent year.

(iii) On each additional bracket

of twenty-five percent in excess of

the quota: an additional one-half

percent for the first year; and an

additional one-half percent for

each subsequent year.

(d) Whenever the Fund’s holdings

of a member’s currency are such that

the charge applicable to any brac­

ket for any period has reached

the rate of four percent per an-

num, the Fund and the member

shall consider means by which the

Fund’s holdings of the currency

can be reduced. Thereafter, the

charges shall rise in accordance with

the provisions of (c) above until

they reach five percent and failing

agreement, the Fund may then im-

pose such charges as it deems appro-

priate.

(e) The rates referred to in (c)

and (d) above may be changed by a

three-fourths majority of the total

voting power.

(f) AU charges shall be paid in

gold. If, however, the member’s mon­

etär reserves are less than one-

half of its quota, it shall pay in gold

only that proportion of the charges

due which such reserves bear to one-

half of its quota, and shall pay the

balance in its own currency.

första tre månaderna; en halv pro­

cent per år för de följande nio må­

naderna och därefter ytterligare en

halv procents ökning av provisio­

nen för varje följande år;

(ii) på belopp, som överstiga

kvoten med mera än tjugofem pro­

cent men med högst femtio pro­

cent: ett tillägg av en halv procent

för det första året och ett ytterli­

gare tillägg av en halv procent för

varje följande år;

(iii) på varje ytterligare tjugo-

fem-procentsbelopp utöver kvoten:

ett tillägg av en halv procent för

det första året och ett ytterligare

tillägg av en halv procent för varje

följande år.

d) Närhelst fondens innehav av en

medlems valuta uppgår till sådan

storlek, att den tillämpliga provisio­

nen på något belopp för någon tids­

period uppnått fyra procent per år,

skall fonden och medlemmen över­

väga åtgärder för minskning av fon­

dens innehav av denna valuta. Där­

efter skola provisionerna stiga i en­

lighet med bestämmelserna i mom.

c) ovan, tills de uppnå fem procent;

därest icke överenskommelse uppnås,

må fonden tillämpa sådana provisio­

ner, som den finner lämpliga.

e) De i mom. c) och d) ovan nämn­

da provisionssatserna må ändras med

en majoritet av tre fjärdedelar av

samtliga röster.

f) Alla provisioner skola betalas i

guld. Om emellertid en medlems mo­

netära reserver äro mindre än hälf­

ten av dess kvot, skall medlemmen

i guld erlägga blott den del av de till

betalning förfallna provisionerna,

som svarar mot förhållandet mellan

dess monetära reserver och hälften

av kvoten, samt betala återstoden i

egen valuta.

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

Artide VI.

Capital Transfers.

Section 1. C se of the Fund’s resour-

ces for

Capital

transfers.

(a) A member may not make net

use of the Fund’s resources to meet

a large or sustained outflow of capi­

tai, and the Fund may request a

member to exercise Controls to pre-

vent such use of the resources of the

Fund. If, after receiving such a re­

quest, a member fails to exercise ap-

propriate Controls, the Fund may de-

clare the member ineligible to use the

resources of the Fund.

(b) Nothing in this Section shall be

deemed

(i) to prevent the use of the re­

sources of the Fund for Capital

transactions of reasonable amount

required for the expansion of ex­

ports or in the ordinary course of

trade, banking or other business,

or

(ii) to affect capital movements

which are met out of a member’s

own resources of gold and foreign

exchange, but members undertake

that such capital movements will

be in accordance with the purposes

of the Fund.

Section 2. Special provisions for

Cap­

ital transfers.

If the Fund’s holdings of the cur-

rency of a member have remained

below seventy-five percent of its

quota for an immediately preceding

period of not less than six months,

such member, if it has not been de-

clared ineligible to use the resources

of the Fund under Section 1 of this

Article, Article IV, Section 6, Artide

V, Section 5, or Article XV, Section 2

(a), shall be entitled, notwithstand-

ing the provisions of Section 1 (a)

of this Article, to buy the currency

of another member from the Fund

with its own currency for any pur­

pose, including capital transfers.

Purchases for capital transfers un­

der this Section shall not, however,

Artikel VI.

Kapitalöverföringar.

§ 1. Användning av fondens resurser

för kapitalöverföringar.

a) Medlem må icke använda fon­

dens resurser till täckning av ett om­

fattande eller ihållande kapitalutflö­

de, och fonden må anmoda medlem

att utöva kontroll för att förhindra

sådan användning av fondens resur­

ser. Om en medlem efter mottagande

av en sådan anmodan underlåter att

utöva erforderlig kontroll, må fon­

den förklara, att medlemmen icke är

berättigad att använda fondens re­

surser.

b) Intet i denna paragraf skall an­

ses

(i) hindra användningen av fon­

dens resurser för de kapitaltrans­

aktioner av rimligt omfång, som

erfordras för exportens utvidgning

eller för normala handels-, bank-

eller andra affärstransaktioner;

(ii) påverka kapitalrörelser, vil­

ka täckas av medlems egna guld-

och valutaresurser. Medlemmarna

förplikta sig dock att tillse, att så­

dana kapitalrörelser överensstäm­

ma med fondens ändamål.

§ 2. Specialbestämmelser för kapital­

överföringar.

Därest fondens innehav av en med­

lems valuta under en omedelbart fö­

regående tidsperiod av minst sex må­

nader understigit sjuttiofem procent

av kvoten, skall vederbörande med­

lem, såvida den icke förvägrats rätt

att använda fondens resurser enligt

denna artikels § 1, art. IV § 6, art. V

g 5 eller art. XV § 2 mom. a), vara be­

rättigad att oberoende av bestämmel­

serna i denna artikels § 1 mom. a) kö­

pa annan medlems valuta från fonden

mot egen valuta för varje ändamål,

kapitalöverföringar inbegripna. Dyli­

ka köp i och för kapitalöverföringar

enligt denna paragraf skola dock icke

tillåtas, om de medföra, att fondens

innehav av den köpande medlem-

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

31

be permitted if they have the effect

of raising the Fund’s holdings of the

currency of the member desiring to

purchase above seventy-five percent

of its quota, or of reducing the

Fund’s holdings of the currency de-

sired below seventy-five percent of

the quota of the member whose cur­

rency is desired.

Section 3. Controls of

Capital

trans­

fers.

Members may exercise such Con­

trols as are necessary to regulate in-

ternational capitai movements, but

no member may exercise these Con­

trols in a manner which will restrict

payments for current transactions or

which will unduly delay transfers of

funds in settlement of commitments,

except as provided in Article VII,

Section 3 (b), and in Article XIV,

Section 2.

Article VII.

Scarce Currencies.

Section 1. General scarcity of cur­

rency.

If the Fund finds that a general

scarcity of a particular currency is

developing, the Fund may so inform

members and may issue a report set­

ting forth the causes of the scarcity

and containing recommendations de­

signed to bring it to an end. A repre­

sentative of the member whose cur­

rency is involved shall participate in

the preparation of the report.

Section 2. Measures to replenish the

Fund’s holdings of scarce currcn-

cies.

The Fund may, if it deems such

action appropriate to replenish its

holdings of any member’s currency,

take eilher or both of the following

steps:

(i) Propose to the member that,

on terms and conditions agreed

between the Fund and the mem­

ber, the latter lend its currency to

the Fund or that, with the approv-

mens valuta överstiger sjuttiofem

procent av medlemmens kvot eller

att fondens innehav av den önskade

valutan understiger sjuttiofem pro­

cent av den medlems kvot, vars va­

luta efterfrågas.

§ 3. Kontroll av kapitalöverföringar.

Medlemmar må utöva den kontroll,

som är nödvändig för reglering av

internationella kapitalrörelser, men

ingen medlem må fullgöra denna

kontroll på ett sätt, som begränsar

betalningar för löpande transaktio­

ner eller otillbörligen fördröjer över­

föring av medel till reglering av be­

talningsförpliktelser, utom i de fall,

som nämnas i art. VII § 3 b) och i

art. XIV § 2.

Artikel VII.

Knappa valutor.

§ 1. Allmän knapphet på viss valuta.

Därest fonden konstaterar tendens

till allmän knapphet på en särskild

valuta, må den underrätta medlem­

marna härom och utsända en rap­

port, vari redogöres för orsakerna

till knappheten och lämnas anvisning

på åtgärder ägnade att avhjälpa den­

samma. En representant för den med­

lem, vars valuta beröres, skall del­

taga i utarbetandet av rapporten.

§ 2. Åtgärder ägnade att öka fondens

innehav av knappa valutor.

Såvida fonden anser det ändamåls­

enligt för ökning av dess innehav av

en medlems valuta, må den vidtaga

en av eller båda följande åtgärder:

(i) föreslå medlemmen att den­

samma, under betingelser som fon­

den och medlemmen enas om, lå­

nar fonden sin valuta eller att fon­

den, med medlemmens samtycke,

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

al of the member, the Fund bor-

row such currency from some

other source either within or out-

side the territories of the member,

but no member shall be under any

obligation to make such loans to

the Fund or to approve the bor-

rowing of its currency by the Fund

from any other source.

(ii) Require the member to sell

its currency to the Fund for gold.

Section 3. Scarcity of the Fund’s

holdings.

(a) If it becomes evident to the

Fund that the demand for a mem-

ber’s currency seriously threatens

the Fund’s ability to supply that

currency, the Fund, whether or not

it has issued a report under Sec­

tion 1 of this Artide, shall formallv

declare such currency scarce and

shall thenceforth apportion its exist-

ing and accruing supply of the scarce

currency with due regard to the rela-

tive nee<3s of members, the general In­

ternational economic situation and

any other pertinent considerations.

The Fund shall also issue a report

concerning its action.

(b) A formal declaration under (a)

above shall operate as an authoriza-

tion to any member, after consulta-

tion with the Fund, temporarily to

impose limitations on the freedom of

exchange operations in the scarce

currency. Subject to the provisions of

Article IV, Sections 3 and 4, the

member shall have complete jurisdic-

tion in determining the nature of

such limitations, but they shall be no

more restrictive than is necessary to

limit the demand for the scarce cur­

rency to the supply held by, or ac­

cruing to, the member in question;

and they shall be relaxed and re-

moved as rapidly as conditions per-

mit.

(c) The authorization under (b)

above shall expire whenever the

Fund formally declares the currency

in question to be no longer scarce.

lånar sådan valuta från annat håll

antingen inom eller utom medlem­

mens territorier. Ingen medlem är

dock förpliktad att bevilja fonden

sådana lån eller att samtycka till

att fonden lånar dess valuta från

annat håll;

(ii) fordra att medlemmen säl­

jer sin valuta till fonden mot guld.

§ 3. Knapphet i fondens innehav.

a) Om fonden konstaterar, att ef­

terfrågan på en medlems valuta all­

varligt hotar fondens möjligheter att

tillhandahålla denna valuta, skall

fonden, vare sig den utsänt en rapport

i enlighet med denna artikels § 1

eller icke, officiellt förklara, att

knapphet råder på sådan valuta, och

därefter fördela förefintliga och fram­

tida resurser av den knappa valutan

med behörigt beaktande av medlem­

marnas relativa behov, det allmänna

internationella ekonomiska läget och

andra tillämpliga synpunkter. Fonden

skall även utsända en rapport om sina

åtgärder.

b) En officiell förklaring i enlighet

med mom. a) ovan skall innebära

rätt för varje medlem att efter över­

läggning med fonden temporärt in­

föra valutarestriktioner beträffande

den knappa valutan. Med förbehåll

för bestämmelserna i art. IV §§ 3

och 4 skall medlemmen själv äga be­

stämma arten av dessa restriktioner,

men de skola icke vara mera häm­

made än som erfordras för att be­

gränsa efterfrågan på den knappa

valutan till ifrågavarande medlems

förefintliga eller framtida resurser,

och de skola mildras och upphävas,

så snart förhållandena det medgiva.

c) Den i mom. b) ovan angivna

rätten skall upphöra, när fonden of­

ficiellt förklarar, att knapphet icke

längre råder på ifrågavarande valuta.

33

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

Section 4. Administration of restric-

tions.

Any member imposing restrictions

in respect of the currency of any

other member porsuant to the provi­

sions of Section 3 (b) of this Articie

shall give sympathetic consideration

to any representations by the other

member regarding the administration

of such restrictions.

Section 5. Effect of other interna-

tional agreements on restrictions.

Members agree not to invoke the

obligations of any engagements

entered into with other members

prior to this Agreement in such a

manner as will prevent the operation

of the provisions of this Articie.

§ 4. Restriktionernas tillämpning.

Varje medlem, som inför restrik­

tioner för annan medlems valuta i

följd av bestämmelserna i denna ar­

tikels § 3 mom. b), är skyldig att ta­

ga största möjliga hänsyn till varje

föreställning från den andra medlem­

men angående tillämpningen av så­

dana restriktioner.

§ 5. Andra internationella avtals in­

verkan på restriktionerna.

Medlemmarna enas om att icke

åberopa förpliktelser till följd av med

andra medlemmar före detta avtal

ingångna överenskommelser på så­

dant sätt, att tillämpningen av be­

stämmelserna i denna artikel härige­

nom hindras.

Articie VIII.

Artikel VIII.

General Obligations of Members. Medlemmarnas allmänna förplik­

telser.

Section 1. Introduction.

In addition to the obligations as-

sumed under other artides of this

Agreement, each member undertakes

the obligations set out in this Articie.

g 1. Inledning.

Utöver de förpliktelser, som äro

fastställda i övriga artiklar av detta

avtal, förbinder sig varje medlem att

iakttaga de förpliktelser, som angi­

vas i denna artikel.

Section 2. Avoidance of restrictions

on current pagments.

(a) Subject to the provisions of

Articie VII, Section 3 (b), and Ar­

ticie XIV, Section 2, no member shall,

without the approval of the Fund,

impose restrictions on the making of

payments and transfers for current

international transactions.

(b) Exchange contracts which in-

volve the currency of any member

and which are contrary to the ex-

change control regulations of that

member maintained or imposed con-

sistently with this Agreement shall

be unenforceable in the territories of

any member. In addition, members

may, by mutual accord, co-operative

in measures for the purpose of mak­

ing the exchange control regulations

of either member more effective, pro-

§ 2. Undvikande av restriktioner be­

träffande löpande betalningar.

a) Med förbehåll för bestämmel­

serna i art. VII § 3 b) och art. XIV

§ 2 må ingen medlem utan fondens

samtycke införa restriktioner beträf­

fande betalningar och överföringar

avseende löpande internationella

transaktioner.

b) Valutakontrakt, som avse någon

medlems valuta och som stå i strid

med valutakontrollbestämmelser till-

lämpade eller införda i enlighet med

detta avtal, skola icke kunna göras

gällande inom någon medlems terri­

torier. Medlemmar må genom ömsesi­

dig överenskommelse samarbeta be­

träffande åtgärder ägnade att göra

ifrågavarande medlemmars valuta­

kontrollbestämmelser mera effektiva,

förutsatt alt sådana åtgärder och bc-

3 Bihang till riksdagens protokoll 1950. 1 samt. Nr 89.

34

Kungi. Maj:ts proposition nr 89.

\ided that such measures and regula-

tions are consistent with this Agree-

ment.

Section 3. Avoidance of discrimina-

tonj currency practices.

No member shall engage in, or per-

mit any of its fiscal agencies referred

to in Article V, Section 1, to engage

in, any discriminatory currency ar-

rangements or multiple currency

practices except as authorized under

this Agreement or approved by the

Fund. If such arrangements and

practices are engaged in åt the date

when this Agreement enters into

force the member concerned shall

consult with the Fund as to their

progressive removal unless they are

maintained or imposed under Article

XIV, Section 2, in which case the

provisions of Section 4 of that Ar­

ticle shall apply.

Section 4. Convertibilitij of foreign

held balances.

(a) Each member shall buy bal­

ances of its currency held by another

member if the latter, in requesting

the purchase, represents

(i)

that the balances to be

bought have been recently acquired

as a result of current transactions;

or

(ii) that their conversion is

needed for making payments for

current transactions.

The buying member shall have the

option to pay either in the currency

of the member making the request

or in gold.

(b) The obligation in (a) above

shall not apply

(i) when the convertibility of the

balances has been restricted con-

sistently with Section 2 of this Ar­

ticle, or Article VI, Section 3; or

(ii) when the balances have ac-

cumulated as a result of transac­

tions effected before the removal

by a member of restrictions main­

tained or imposed under Article

XIV, Section 2; or

stämmelser äro förenliga med detta

avtal.

§ 3. Undvikande av diskriminerande

valutatransaktioner.

Medlem må icke deltaga i eller till­

låta någon av sina i art. V § 1 nämn­

da officiella finansinstitutioner att

deltaga i diskriminerande valutaåt­

gärder eller ett system med olika

växelkurser, med mindre detta äger

stöd i föreliggande avtal eller godkän­

nes av fonden. Om sådana åtgärder

eller system äro gällande den dag,

då detta avtal träder i kraft, skall

vederbörande medlem överlägga med

fonden angående deras successiva

upphävande, med mindre de upprätt­

hållas eller införas enligt art. XIV

§ 2, i vilket fall bestämmelserna i

samma artikels § 4 skola tillämpas.

§ 4. Konvertibilitet för tillgodoha­

vanden i utländsk ägo.

a) Varje medlem skall köpa sådana

tillgodohavanden i egen valuta, som

befinna sig i annan medlems ägo, om

den senare vid hemställan om köpet

visar,

(i) att de tillgodohavanden, som

skola köpas, nyligen förvärvats i

samband med löpande transaktio­

ner eller

(ii) att konverteringen erfordras

för betalningar avseende löpande

transaktioner.

Den köpande medlemmen må erlägga

betalning antingen i den medlems va­

luta, som hemställer om köpet, eller i

guld.

b) Den i mom. a) ovan nämnda

förpliktelsen skall icke gälla,

(i) när tillgodohavandenas kon­

vertibilitet begränsats i överens­

stämmelse med denna artikels § 2

eller art. VI § 3 eller

(ii) när tillgodohavandena sam­

lats som resultat av transaktioner

utförda innan medlem upphävt re­

striktioner, tillämpade eller införda

med stöd av art. XIV § 2, eller

35

Kungl. Maj:ts proposition nr 89-

(iii) when the balances have

been acquired contrary to the ex-

change regulations of the member

which is asked to buy them; or

(iv) when the currency of the

member requesting the purchase

has been declared scarce under Ar­

tide VII, Section 3 (a); or

(v) when the member requested

to make the purchase is for any

reason not entitled to buy cur-

rencies of other members from the

Fund for its own currency.

Section o. Furnishing of information.

(a) The Fund may require mem­

bers to furnish it with such informa­

tion as it deems necessary for its

operations, including, as the mini­

mum necessary for the effective dis-

charge of the Fund’s duties, national

data on the following matters:

(i) Official holdings åt home

and abroad, of (1) gold, (2) for-

eign exchange.

(ii)

Holdings åt home and

abroad by banking and financial

ageneies, other than official agen-

cies, of (1) gold, (2) foreign ex­

change.

(iii) Production of gold.

(iv) Gold exports and imports

according to countries of destina­

tion and origin.

(v) Total exports and imports

of merchandise, in terms of local

currency values, according to

countries of destination and origin.

(vi)

International balance of

payments, including (1) trade in

goods and services, (2) gold trans-

actions, (3) known Capital trans-

actions, and (4) other items.

(vii)

International investment

position, i. e., investments within

the territories of the member

owned abroad and investments

abroad owned hy persons in ils ter­

ritories' so far as it is possible to

furnish tliis information.

(viii) National income.

(ix) Price indices, i. e., indices

(iii) när tillgodohavandena för­

värvats i strid med den medlems va­

lutabestämmelser, som anmodats

att köpa dem, eller

(iv) när fonden i enlighet med

art. VII § 3 a) förklarat, att

knapphet råder på den medlems

valuta, som hemställer om köpet,

eller

(v) när den medlem, som anmo­

das att företaga köpet, av någon

orsak icke är berättigad att köpa

andra medlemmars valutor av

fonden mot betalning i egen valuta.

§ 5. Lämnande av upplysningar.

a) Fonden må anmoda medlem­

marna att lämna sådana upplysning­

ar, som den anser erforderliga för

sin verksamhet, vari innefattas, som

nödvändigt minimum för det effek­

tiva utförandet av fondens åliggan­

den, följande uppgifter från varje

land:

(i) officiellt innehav inom lan­

det och utomlands av 1) guld och

2) utländska valutor;

(ii) innehav inom landet och

utomlands, tillhörande banker och

andra finansinstitutioner än de of­

ficiella myndigheterna, av 1) guld

och 2) utländska valutor;

(iii) guldproduktion;

(iv) export och import av guld

med uppgivande av destinations-

respektive ursprungsland;

(v) totalvärdet i egen valuta av

export och import av varor med

uppgivande av destinations- re­

spektive ursprungsland;

(vi) internationell betalningsba­

lans, inbegripet 1) handel med va­

ror och tjänster, 2) transaktioner

i guld, 3) kända kapitaltransaktio­

ner och 4) andra poster;

(vii) internationella investering­

ar, d. v. s. utländska investeringar

inom medlems territorier och inom

medlems territorier bosatta perso­

ners investeringar i utlandet, i den

utsträckning besked härom kan

lämnas;

(viii) nationalinkomst;

(ix) prisindex, d. v. s. parti-

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

of commodity prices in Wholesale

and retail markets and of export

and import prices.

(x) Buying and selling rates for

foreign currencies.

(xi) Exchange Controls,

i. e.,

a

comprehensive statement of ex-

change Controls in effect åt the

time of assuming membership in

the Fund and details of subse-

quent changes as the.v occur.

(xii) Where official clearing ar-

rangements exist, details of

amounts awaiting clearance in re-

spect of commercial and financial

transactions, and of the length of

time during which such arrears

have been outstanding.

(b) In requesting information the

Fund shall take into consideration

the varying ability of members to

furnish the data requested. Members

shall be under no obligation to fur­

nish information in such detail that

the affairs of individuals or corpora-

tions are disclosed. Members under-

take, however, to furnish the desired

information in as detailed and ac-

curate a manner as is practicable,

and, so far as possible, to avoid mere

estimates.

(c) The Fund may arrange to ob-

tain further information by agree-

ment with members. It shall act as

a centre for the collection and ex-

change of information on monetary

and financial problems, thus facili-

tating the preparation of studies de­

signed to assist members in delevop-

ing policies which further the pur­

poses of the Fund.

Section 6. Consultation between

members regarding existing inter­

nationell agreements.

Where under this Agreement a

member is authorized in the special

or temporary circumstances specified

in the Agreement to maintain or

establish restrictions on exchange

transactions, and there are other

och detalj handelsprisindex samt

index för export- och importpri­

ser;

(x) köp- och säljkurser för ut­

ländska valutor;

(xi) valutakontroll, d. v. s. en

utförlig redogörelse för gällande

valutakontrollbestämmelser vid den

tidpunkt, då vederbörande land

blev medlem av fonden, samt detal­

jerade uppgifter om därefter vid­

tagna förändringar;

(xii) där officiella clearingavtal

föreligga, upplysningar om de be­

lopp, som ännu icke reglerats via

clearing och som avse kommersiel­

la och finansiella transaktioner, och

med angivande av den tidrymd des­

sa oreglerade belopp varit utestå­

ende.

b) Vid begäran om upplysningar

skall fonden taga hänsyn till med­

lemmarnas förmåga att lämna de be­

gärda uppgifterna. Medlemmarna äro

icke förpliktade att lämna så detalje­

rade upplysningar, att enskildas och

företags affärsförhållanden härige­

nom blottas. Medlemmarna förbinda

sig dock att lämna så detaljerade och

noggranna upplysningar som möjligt

och att i görligaste mån undvika rena

uppskattningar.

c) Fonden må med medlemmarna

överenskomma om ytterligare upplys­

ningar. Den skall verka som en cen­

tral för insamling och utbyte av upp­

lysningar i monetära och finansiella

frågor och sålunda underlätta under­

sökningar ägnade att bidraga till med­

lemmarnas utformning av en politik,

som befrämjar fondens ändamål.

§ 6. Överläggning mellan medlem­

mar angående gällande internatio­

nella avtal.

Om en medlem enligt detta avtal

är berättigad att under i avtalet an­

givna speciella eller temporära om­

ständigheter upprätthålla eller införa

valutarestriktioner och om före detta

avtal ingångna överenskommelser,

Kungl. Maj ds proposition nr 89.

37

engagements between members en- som hindra tillämpningen av ifråga-

tered into prior to this Agreement varande restriktioner, förefinnas mel-

which conflict with the application lan medlemmar, skola parterna över-

of such restrictions, the parties to lägga med varandra beträffande så-

such engagements will consult with dana ömsesidigt godtagbara jämk-

one another with a view to making ningar, som kunna vara nödvändiga,

such mutually acceptable adjustments Bestämmelserna i denna artikel må

as may be necessary. The provisions icke begränsa tillämpningen av art.

of this Article shall be without pre- VII § 5.

judice to the operation of Article

VII, Section 5.

Article IX.

Status, Immunities and Privileges.

Section 1. Purposes of Article.

To enable the Fund to fulfill the

functions with which it is entrusted,

the status, immunities and privileges

set forth in this Article shall be ac-

corded to the Fund in the territories

of each member.

Section 2. Status of the Fund.

The Fund shall possess full ju-

ridical personality, and, in particu-

lar, the capacity:

(i) to contract;

(ii) to acquire and dispose of im-

movable and movable property;

(iii) to institute legal proceed-

ings.

Section 3. Immunity from judicial

process.

The Fund, its property and its as­

sets, wherever located and by whom-

soever held, shall enjoy immunity

from every form of judicial process

excepf to the extent that it expressly

waives its immunity for the purpose

of any proceedings or by the terms

of any contract.

Section 4. Immunity from other ac-

tion.

Property and assets of the Fund,

wherever located and by whomsoever

held, shall be immune from search,

requisition, confiscation, expropria-

Artikel IX.

Ställning, immunitet samt privi­

legier.

§ 1. Artikelns syften.

För att fonden skall kunna utföra

de uppgifter, som anförtrotts den­

samma, skall fonden inom varje med­

lems territorier tillerkännas den ställ­

ning och immunitet samt de privile­

gier, som angivas i denna artikel.

§ 2. Fondens ställning.

Fonden skall vara juridisk person

med rättskapacitet att

(i) ingå avtal;

(ii) förvärva och avyttra såväl

fast som lös egendom;

(iii) föra rättslig talan.

§ 3. Immunitet mot rättsligt förfa­

rande.

Fonden, dess egendom och till­

gångar skola, oberoende av var de

äro belägna eller av vem de inneha­

vas, åtnjuta immunitet mot varje

form av rättsligt förfarande, förså-

vitt fonden icke i visst fall uttryck­

ligen avstår från sin immunitet vad

beträffar särskild rättegång eller till

följd av bestämmelserna i något av­

tal.

g 4. Immunitet mot annan åtgärd.

Fondens egendom och tillgångar

skola, oberoende av var de äro beläg­

na eller av vem de innehavas, vara

fritagna från undersökning, rekvi-

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

tion or any other form of seizure by

executive or legislative action.

Section 5. Immunitg of archives.

The archives of the Fund shall be

inviolable.

Section 6. Freedom of assets from

restrictions.

To the extent necessary to carry

out the operations provided for in

this Agreement, all property and as­

sets of the Fund shall be free from

restrictions, regulations, Controls and

moratoria of any nature.

Section 7. Privilegc for communca-

tions.

The official Communications of

the Fund shall be accorded by mem-

bers the same treatment as the offi­

cial Communications of other mem-

bers.

Section 8. lmmunities and privileges

of officers and emploijees.

All governors, executive directors,

alternates, officers and employees of

the Fund

(i) shall be immune from legal

process with respect to acts per­

formed by them in their official

capacity except when the Fund

waives this immunity.

(ii) not being local nationals,

shall be granted the same immu­

nities from immigration restric­

tions, alien registration require-

ments and national service obliga­

tions and the same facilities as

regards exchange restrictions as

are accorded by members to the

representatives, officials, and em­

ployees of comparable rank of

other members.

(iii) shall be granted the same

treatment in respect of travelling

facilities as is accorded by members

to representatives, officials and

employees of comparable rank of

other members.

sition, konfiskation och expropriation

eller varje annan form av beslag ge­

nom administrativt eller legislativt

förfarande.

§ 5. Arkivens immunitet.

Fondens arkiv skola vara okränk-

bara.

§ 6. Tillgångarnas frihet från restrik­

tioner.

I den utsträckning så erfordras för

genomförande av de i detta avtal av­

sedda transaktionerna skola fondens

egendom och alla dess tillgångar va­

ra fritagna från varje form av restrik­

tioner, föreskrifter, kontrollbestäm­

melser och moratorier.

§ 7. Privilegier för fondens utväxling

av meddelanden.

Fondens officiella utväxling av

meddelanden skall av varje medlem

tillerkännas samma behandling som

övriga medlemmars officiella utväx­

ling av meddelanden.

§ 8. Tjänstemäns och andra anställ­

das immunitet och privilegier.

Ledamöter av fondens styrelse och

direktion samt suppleanter för dessa

jämte tjänstemän och övriga anställ­

da skola

(i) åtnjuta immunitet mot rätts­

ligt förfarande med avseende på

handlingar företagna av dem i de­

ras officiella ställning, utom då

fonden upphäver denna immunitet;

(ii) såvida de icke äro medborga­

re i vederbörande land, tillerkän­

nas samma immunitet beträffande

immigrationsbestämmelser, utlän­

ningskontroll och värnplikt jämte

samma lättnader i fråga om valu­

tarestriktioner, som av medlemmar

tillerkännas andra medlemmars

representanter, tjänstemän och öv­

riga anställda av motsvarande

rang;

(iii) tillerkännas samma behand­

ling med avseende på reselättna-

der, som av medlemmar tillerkän­

nas andra medlemmars represen­

tanter, tjänstemän och övriga an­

ställda av motsvarande rang.

Kungl. Maj ds proposition nr 89.

39

Section 9. Immunities from taxation.

(a) The Fund, its assets, property,

income and its operations and trans-

actions authorized by this Agreement,

shall be immune from all taxation

and from all customs duties. The

Fund shall also be immune from

liability for the collection or pavment

of any tax or duty.

(b) No tax shall be levied on or in

respect of salaries and emoluments

paid by the Fund to executive direc-

tors, alternates, officers or employees

of the Fund who are not local citi-

zens, local subjects, or other local

nationals.

(c) No taxation of any kind shall

be levied on any obligation or securi-

ty issued by the Fund, including any

dividend or interest thereon, by

whomsoever held

(i) which discriminates against

such obligation or security solely

because of its origin; or

(ii) it' the sole jurisdictional

basis for such taxation is the place

or currency in which it is issued,

made payable or paid, or the loca-

tion of any Office or place of busi-

ness maintained by the Fund.

Section 10. Application of Article.

Each member shall take such ac-

tion as is necessary in its own ter-

ritories for the purpose of making

eftective in terms of its own law the

principles set forth in this Article

and shall inform the Fund of the

detailed action which it has taken.

Article X.

Relations ivith other International

Organizations.

The Fund shall cooperate within

the terms of this Agreement with

any general international organiza-

tion and with public international or­

ganizations having spccialized res-

ponsibilities in related fields. Any

§ 9. Skattefrihet.

a) Fonden, dess tillgångar, egen­

dom, intäkter och dess enligt detta

avtal tillåtna affärstransaktioner sko­

la vara fritagna från alla skatter och

tullar. Fonden skall likaså vara fri­

tagen från ansvar för uppbörd eller

betalning av skatter och avgifter.

b) Skatt må icke uppbäras på eller

i samband med löner och arvoden,

som av fonden utbetalas till direk-

tionsledamöter, suppleanter, tjänste­

män eller övriga anställda vid fonden,

vilka icke äro medborgare eller un­

dersåtar i vederbörande land.

c) Ingen skatt av något slag skall

uppbäras på skuldförbindelser eller

värdepapper utgivna av fonden, in­

begripet utdelning och ränta, obero­

ende av vem som innehar dem,

(i) därest skatten är diskrimine­

rande mot sådana skuldförbindel­

ser eller värdepapper endast på

grund av deras ursprung, eller

(ii) därest den enda rättsgrunden

för sådan beskattning är antingen

den plats, där dylika skuldförbin­

delser eller värdepapper utfärdats,

gjorts betalbara eller betalats, eller

den valuta, vari de utfärdats, gjorts

betalbara eller betalats, eller be­

lägenheten av något av fondens

'kontor.

§10. Artikelns tillämpning.

Varje medlem skall inom sina ter­

ritorier vidtaga erforderliga åtgärder

för att få denna artikels principer ge­

nomförda i sin egen lagstiftning samt

giva fonden besked om de åtgärder

som vidtagits.

Artikel X.

Förbindelser med andra internatio­

nella organisationer.

Fonden skall inom ramen för detta

avtal samarbeta med internationella

organisationer av allmän natur och

med offentliga internationella orga­

nisationer med specialuppgifter på be­

släktade områden. Varje åtgärd för

40

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

arrangements för such cooperation

which would involve a inodification

of any provision of this Agreement

may be effected only after amend-

ment to this Agreement under Ar­

tide XVII.

sådant samarbete, som skulle inne­

bära en modifiering av någon bestäm­

melse i detta avtal, må genomföras

först efter ändring av detta avtal en­

ligt art. XVII.

Artide XI.

Relations with Non-Member

Conntries.

Section 1. Undertakings regarding re­

lations with non-member countries.

Each member undertakes:

(i) Not to engage in, nor to per-

mit any of its fiscal agencies re-

ferred to in Artide V, Section 1, to

engage in, any transactions with

a non-member or with persons in

a non-member’s territories which

would be contrary to the provi­

sions of this Agreement or the pur­

poses of the Fund;

(ii) Not to cooperate with a non-

member or with persons in a non-

member^ territories in practices

which would be contrary to the

provisions of this Agreement or the

purposes of the Fund; and

(iii) To cooperate with the Fund

with a view to the application in

its territories of appropriate mea-

sures to prevent transactions with

non-members or with persons in

their territories which would be

contrary to the provisions of this

Agreement or the purposes of the

Fund.

Section 2. Restrictions on transac­

tions with non-member countries.

Nothing in this Agreement shall

affect the right of any member to

impose restrictions on exchange

transactions with non-members or

with persons in their territories un-

less the Fund finds that such restric­

tions prejudice the interests of mem-

bers and are contrary to the purposes

of the Fund.

Artikel XI.

Förbindelser med länder, som icke

äro medlemmar.

§ 1. Förpliktelser avseende förbindel­

ser med länder, som icke äro med­

lemmar.

Varje medlem förpliktar sig:

(i) att icke inlåta sig på eller till­

låta någon av sina i art. V § 1

nämnda officiella finansinstitutio­

ner att inlåta sig på transaktioner

med icke-medlemmar eller med

personer inom en icke-medlems ter­

ritorier, som stå i strid med be­

stämmelserna i detta avtal eller

med fondens ändamål;

(ii) att icke samarbeta med en

ieke-medlem eller personer inom

en icke-medlems territorier på sätt,

som strider mot bestämmelserna i

detta avtal eller mot fondens ända­

mål; och

(iii) att samarbeta med fonden

för att inom sina territorier genom­

föra lämpliga åtgärder till förhind­

rande av transaktioner med icke­

medlemmar eller med personer in­

om deras territorier, som stå i strid

med bestämmelserna i detta avtal

eller med fondens ändamål.

§ 2. Restriktioner beträffande trans­

aktioner med länder, som icke äro

medlemmar.

Intet i detta avtal skall inverka på

medlemmarnas rätt att införa restrik­

tioner för valutatransaktioner med

icke-medlemmar eller med personer

inom deras territorier, såvida icke

fonden anser, att sådana restriktio­

ner äro till förfång för medlemmars

intressen och strida mot fondens än­

damål.

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

41

Artide XII.

Artikel XII.

Organization and Management.

Section 1. Strncture of the Fund.

The Fund shall ha ve a Board of

Governors, Executive Directors, a

Managing Diredor and a staff.

Section 2. Board of Governors.

(a) All powers of the Fund shall

be vested in the Board of Governors,

consisting of one governor and one

alternate appointed by each member

in such manner as it may determine.

Each governor and each alternate

shall serve for five years, subject to

the pleasure of the member appoint-

ing him, and may be reappointed. No

alternate may vote except in the ab-

sence of his principal. The Board

shall select one of the governors as

chairman.

(b) The Board of Governors may

delegate to the Executive Directors

authority to exercise any powers of

the Board, except the power to:

(i) Admit new members and de­

termine the conditions of their ad-

mission.

(ii) Approve a revision of quotas.

(iii) Approve a uniform change

in the par value of the currencies

of all members.

(iv) Make arrangements to co-

operate with other international

organizations (other than informal

arrangements of a temporary or

administrative character).

(v) Determine the distribution

ot the net income of the Fund.

(vi) Require a member to with-

draw.

(vii)

Decide to liquidate the

Fund.

(viii) Decide appeals from inter­

pretations of this Agreement given

by the Executive Directors.

(c) The Board of Governors shall

hold an annual meeting and such

other meetings as may be provided

for by the Board or called by the Exc-

cutive Directors. Meetings of the

Board shall he called bv the Directors

Organisation och förvaltning.

g 1. Fondens organisation.

Fonden skall ha en styrelse, en di­

rektion, en verkställande direktör

samt personal.

§ 2. Styrelsen.

a) Fondens högsta myndighet är

styrelsen, till vilken varje medlem

på sätt den finner lämpligt utser en

ledamot och en suppleant. Varje sty­

relseledamot och varje suppleant skall

tjänstgöra i fem år, därest han icke

återkallas av den medlem, som utsett

honom, och må återväljas. Ingen

suppleant är röstberättigad annat än

i ordinarie ledamots frånvaro. Sty­

relsen skall utse en av sina ledamö­

ter till ordförande.

b) Styrelsen må bemyndiga direk­

tionen att utöva samtliga styrelsen

tillkommande befogenheter förutom

rätten att

(i) antaga nya medlemmar och

fastställa villkoren för deras anta­

gande;

(ii) godkänna revision av kvo­

ter;

(iii) godkänna en enhetlig änd­

ring av parivärdet av samtliga med­

lemmars valutor;

(iv) vidtaga åtgärder för samar­

bete med andra internationella or­

ganisationer (utom informella åt­

gärder av interimistisk eller admi­

nistrativ natur);

(v) bestämma om fördelningen

av fondens nettovinst;

(vi) anmoda eu medlem att ut­

träda;

(vii) besluta om fondens avveck­

ling;

(viii) avgöra besvär rörande di­

rektionens tolkning av detta avtal.

c) Styrelsen skall hålla ett årsmö­

te och dessutom sammanträden, när

styrelsen så bestämmer eller när sty­

relsen sammankallas av direktionen.

Direktionen skall sammankalla sty­

relsen efter anmodan härom av fem

42

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

whenever requested by five members

or by members having one quarter of

the total voting power.

(d) A quorum for anv meeting of

the Board of Governors shall be a

majority of the governors exercising

not less than two-thirds of the total

voting power.

(e) Each governor shall be entitled

to cast the number of votes allotted

under Section 5 of this Article to the

member appointing him.

(f) The Board of Governors may

by regulation establish a procedure

whereby the Executive Directors,

when they deem such action to be in

the best interests of the Fund, may

obtain a vote of the governors on a

specific question without calling a

meeting of the Board.

(g) The Board of Governors, and

the Executive Directors to the extent

authorized, may adopt such rules and

regulations as may be necessary or

appropriate to conduct the business

of the Fund.

(h) Governors and alternates shall

serve as such without compensation

from the Fund, but the Fund shall

pay them reasonable expenses in-

curred in attending meetings.

(i) The Board of Governors shall

determine the remuneration to be

paid to the Executive Directors and

the salary and terms of the contract

of service of the Managing Director.

Section 3. Executive Directors.

(a) The Executive Directors shall

be responsible for the conduct of the

general operations of the Fund, and

for this purpose shall exercise all the

powers delegated to them by the

Board of Governors.

(b) There shall be not less than

twelve directors who need not be

governors, and of whom

(i) Five shall be appointed by

the five members having the larg-

est quotas;

(ii) Not more than two shall be

appointed when the provisions of

(c) below apply;

medlemmar eller av medlemmar, som

tillsammans inneha en fjärdedel av

samtliga röster.

d) Styrelsen är beslutför, då mera

än hälften av medlemmarna äro när­

varande, representerande minst två

tredjedelar av samtliga röster.

e) Varje styrelseledamot skall

vara berättigad att avgiva det antal

röster, som enligt denna artikels § 5

tilldelats den medlem, vilken utsett

honom.

f) Styrelsen må fastställa en pro­

cedur, varigenom direktionen, när

denna anser det ligga i fondens in­

tresse, må verkställa omröstning

bland styrelseledamöterna beträffan­

de en särskild fråga utan att sam­

mankalla styrelsen.

g) Styrelsen och direktionen, i den

mån den sistnämnda är bemyndigad

därtill, må fastställa sådana före­

skrifter och stadganden, som befin­

nas nödvändiga eller ändamålsenliga

för fondens verksamhet.

h) Styrelseledamöter och supple­

anter skola tjänstgöra utan ersätt­

ning av fonden; dock skall fonden

ersätta dem för skäliga utgifter i

samband med deltagande i samman­

träden.

i) Styrelsen skall bestämma di-

rektionsledamöternas arvoden samt

verkställande direktörens lön och an­

ställningsvillkor.

§ 3. Direktionen.

a) Direktionen skall vara ansva­

rig för ledningen av fondens allmän­

na verksamhet och skall för detta

ändamål utöva de befogenheter sty­

relsen överlåtit på densamma.

b) Direktionen skall bestå av minst

tolv ledamöter, vilka icke behöva vara

styrelseledamöter, och av vilka

(i) fem skola utses av de fem

medlemmar, som ha de största kvo­

terna;

(ii) högst två skola utses, när be­

stämmelserna i mom. c) nedan äro

tillämpliga;

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

43

(iii) Five shall be elected by the

members not entitled to appoint di-

rectors, other than the American

Republics; and

(iv) Two shall be elected by the

American Republics not entitled to

appoint directors.

For the purposes of this paragraph,

members means governments of coun-

tries whose names are set forth in

Schedule A, whether they become

members in accordance with Article

XX or in accordance with Article II,

Section 2. When governments of other

countries become members, the Board

of Governors may, by a four-fifths

majority of the total voting power,

increase the number of directors to

be elected.

(c) If, åt the second regular elec-

tion of directors and thereafter, the

members entitled to appoint directors

under (b) (i) above do not include

the two members, the holdings of

whose currencies by the Fund have

been, on the average over the preced-

ing two years, reduced below their

quotas by the largest absolute

amounts in terms of gold as a com-

mon denominator, either one or both

of such members, as the case may be,

shall be entitled to appoint a director.

(d) Subject to Article XX, Section 3

(b)

elections of elective directors

shall be conducted åt intervals of two

years in accordance with the provi­

sions of Schedule C, supplemented by

such regulations as the Fund deerns

appropriate. Whenever the Board of

Governors increases the number of

directors to be elected under (b)

above, it shall issue regulations mak-

ing appropriate changes in the pro­

portion of votes required to elect di­

rectors under the provisions of Sched­

ule C.

(e) Each director shall appoint an

alternate with full power to ad for

him when hc is not present. When the

directors appointing thcm are prcs-

(iii) fem skola väljas av de med­

lemmar, som icke äro berättigade

att utse direktionsledamöter, bort­

sett från de amerikanska republi

kerna;

(iv) två skola väljas av de ame­

rikanska republiker, som icke äro

berättigade att utse direktionsleda­

möter.

I detta moment avses med »med­

lemmar» regeringarna i de länder,

som uppräknas i bilaga A, vare sig de

erhålla medlemskap i överensstäm­

melse med art. XX eller art. II § 2.

När andra länders regeringar bliva

medlemmar, må styrelsen med en ma­

joritet av fyra femtedelar av samtliga

röster besluta om ökning av anta­

let direktionsledamöter, som skola

väljas.

c) Om vid det andra ordinarie va­

let av direktionsledamöter och vid se­

nare val de medlemmar, som äro be­

rättigade att utse direktionsledamö­

ter enligt mom. b) (i) ovan, icke in­

kludera de två medlemmar, av vilkas

valuta fondens innehav under de fö­

regående två åren i genomsnitt un­

derstigit kvoterna med de största ab­

soluta beloppen uttryckta i guld,

skall antingen den ena av dessa med­

lemmar eller bådadera, allt efter om­

ständigheterna, berättigas utse en

respektive var sin ledamot av direk­

tionen.

d) Med förbehåll för art. XX § 3

mom. b) skall val av direktionsleda­

möter ske med två års mellanrum i

enlighet med bestämmelserna i bila­

ga C, kompletterade med sådana be­

stämmelser, som fonden anser lämp­

liga. Om styrelsen ökar antalet di­

rektionsledamöter, som skola väljas

enligt mom. b) ovan, skall den utfär­

da föreskrifter innebärande erforder­

liga ändringar i det röstetal, som er­

fordras för val av direktionsledamö­

ter enligt bestämmelserna i bilaga C.

e) Varje ledamot av direktionen

skall utse en suppleant med befogen­

het att företräda honom vid förfall.

Då direktionsledamöterna äro närva-

44

Kungi. Muj.ts proposition nr 89

ent, alternates may participate in

meetings but may not vote.

(f) Directors shall continue in

Of­

fice until their suceessors are appoint-

ed or elected. If the office of an

elected director becomes vacant more

than ninety days before the end of

bis term, another director shall be

elected for the remainder of the term

hy the members who elected the for­

mer director. A majority of the votes

east shall be required for election.

While the office remains vacant, the

allernate of the former director shall

exercise his powers, except that of

appointing an alternate.

(g) The Executive Directors shall

function in continuous session åt the

principal office of the Fund and shall

meet as often as the business of the

Fund may require.

(h) A quorum for anv meeting of

the Executive Directors shall be a

majority of the directors representing

not less than one-half of the voting

power.

(i) Each appointed director shall be

entitled to cast the number of votes

allotted under Section 5 of this Arti­

de to the member appointing him.

Each elected director shall be entitled

to cast the number of votes which

counted towards his election. When

the provisions of Section 5 (b) of

this Artide are applicable, the votes

which a director would otherwise be

entitled to cast shall be increased or

decreased correspondingly. All the

votes which a director is entitled to

cast shall be cast as a unit.

(j) The Board of Governors shall

adopt regulations under which a

member not entitled to appoint a di­

rector under (b) above may send a

representative to attend any meeting

of the Executive Directors when a

request made by, or a matter partic-

ularly affecting, that member is un­

der consideration.

rande, må suppleanterna deltaga i

sammanträden men äga icke rösträtt.

f) Direktionsledamöterna skola

kvarstå i tjänst, till dess efterträdare

äro utsedda eller valda. Om en vald

direktionsledamots befattning blir va­

kant tidigare än nittio dagar före ut­

gången av dennes mandat, skall an­

nan direktionsledamot väljas för åter­

stående mandattid av de styrelseleda­

möter, som valde den förutvarande

direktionsledamoten. För valet er­

fordras majoritet av antalet avgivna

röster. Medan befattningen är va­

kant, skall suppleanten för den för­

utvarande direktionsledamoten utöva

dennes befogenheter med undantag

för rätten att utnämna suppleant.

g) Direktionen skall utöva konti­

nuerlig verksamhet vid fondens hu­

vudkontor och sammanträda, när så

erfordras.

h) Direktionen är beslutför, då

mera än hälften av dess ledamöter

äro närvarande företrädande minst

hälften av samtliga röster.

i) Varje utsedd direktionsledamot

skall vara berättigad att avgiva det

antal röster, som enligt denna arti­

kels § 5 tillkommer den medlem, som

utsett ifrågavarande ledamot. Varje

vald direktionsledamot är berättigad

att avgiva det antal röster, som med­

räknats vid valet av honom. När be­

stämmelserna i denna artikels § 5

mom. b) äro tillämpliga, skall det an­

tal röster, som en direktionsledamot

eljest vore berättigad att avgiva, ökas

eller minskas i motsvarande grad.

Alla de röster en direktionsledamot är

berättigad att avgiva skola avgivas

som en samlad enhet.

j) Styrelsen skall antaga bestäm­

melser, enligt vilka en medlem, som

icke är berättigad att utse en direk­

tionsledamot enligt mom. b) ovan, må

sända en representant att närvara vid

de direktionssammanträden, vid vilka

en av ifrågavarande medlem fram­

ställd anhållan eller en densamma

nära berörande fråga upptages till be­

handling.

45

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

(k) The Executive Directors may

appoint such committees as they

deem advisable. Meinbership of com-

mittees need not be limited to gover-

nors or directors or their alternates.

Section 4. Mnnnging Director and

staff.

(a) The Executive Directors shall

select a Managing Director who shall

not be a governor or an executive di­

rector. The Managing Director shall

be chairman of the Executive Direc­

tors, but shall have no vote except a

deciding vote in case of an equal divi­

sion. He may participate in meetings

of the Board of Governors, but shall

not vote åt such meetings. The Ma­

naging Director shall cease to hold

otfice when the Executive Directors

so decide.

(b) The Managing Director shall

be chief of the operating staff of the

Fund and shall conduct, under the

direction of the Executive Directors,

the ordinary business of the Fund.

Subject to the general control of the

Executive Directors, he shall be re-

sponsible for the organization, ap-

pointment and dismissal of the staff

of the Fund.

(c) The Managing Director and

Ihe staff of the Fund, in the discharge

ot their functions, shall owe their

du ty entirely to the Fund and to no

other authority. Each member of the

Fund shall respect the international

character of this duty and shall re-

frain from all attempts to influence

any of the staff in the discharge of

bis functions.

fd) In appointing the staff the

Managing Director shall, subject to

the paramount importance of secur-

ing the highest standards of efficien-

cy and of technical competence, pay

due regard to the importance of re-

eruiting personnel on as widc a geo-

graphical basis as possible.

Section 5. Voting.

(a) Each member shall have two

hundred fifty votes plus onc additio-

k) Direktionen må tillsätta kom­

mittéer i den utsträckning så befin-

nes erforderligt. Medlemskap i dylika

kommittéer behöver icke vara begrän­

sat till ledamöter av styrelsen eller

direktionen eller dessas suppleanter.

§ 4. Verkställande direktör och per­

sonal.

a) Direktionen skall utse en verk­

ställande direktör, som icke må vara

ledamot av styrelsen eller direktio­

nen. Verkställande direktören skall

vara ordförande i direktionen men

äger ej rösträtt annat än vid lika rös­

tetal, då han har utslagsröst. Han må

deltaga i styrelsens sammanträden

men har vid dessa ingen rösträtt.

Verkställande direktörens befattning

upphör, när direktionen så beslutar.

b) Verkställande direktören skall

vara chef för fondens personal och

under direktionens överinseende leda

tondens löpande ärenden. Under di­

rektionens allmänna kontroll skall

han vara ansvarig för organisationen,

tillsättandet och entledigandet av fon­

dens personal.

c) Vid fullgörandet av sina befatt­

ningar äro fondens verkställande di­

rektör och personal endast ansvariga

mot fonden och icke mot någon an­

nan myndighet. Varje medlem av fon­

den skall respektera den internatio­

nella karaktären av de anställdas

tjänst och avstå från varje försök att

påverka dem vid fullgörandet av de­

ras åligganden.

d) Vid anställning av personal skall

verkställande direktören, under iakt­

tagande av att uppnåendet av högsta

möjliga standard i effektivitet och

teknisk duglighet är av avgörande be­

tydelse, fästa vederbörlig vikt vid att

personalen rekryteras på så vid­

sträckt geografisk basis som möjligt.

§ 5. Omröstning.

a) Varje medlem skall ha tvåhund­

rafemtio röster jämte ytterligare eu

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

nal vote för each part of its quota

equivalent to one hundred thousand

United States dollars.

(b) Whenever voting is required

under Article V, Section 4 or 5, each

member shall have the number of

votes to which it is entitled under (a)

above, adjusted:

(i) by the addition of one vote

for the equivalent of each four

hundred thousand United States

dollars of net sales of its currency

up to the date when the vote is

taken, or

(ii) by the subtraction of one

vote for the equivalent of each four

hundred thousand United States

dollars of its net purchases of the

currencies of other members up to

the date when the vote is taken

provided, that neither net purchases

nor net sales shall be deemed åt any

time to exceed an amount equal to

the quota of the member involved.

(c) For the purpose of all computa-

tions under this Section, United States

dollars shall be deemed to be of the

weight and fineness in effect on July

1, 1944, adjusted for any uniform

change under Article IV, Section 7,

it' a waiver is made under Section 8

(d) of that Article.

(d) Except as otherwise specifi-

cally provided, all decisions of the

Fund shall be made by a majority of

the votes cast.

Section 6. Distribution of net income.

(a) The Board of Governors shall

determine annually what part of the

Fund’s net income shall be placed to

reserve and what part, if any, shall

be distributed.

(b) It' any distribution is made,

there shall first be distributed a two

percent non-cuinulative payment to

each member on the amount by wdiich

seventy-five percent of its quota ex-

ceeded the Fund’s average holdings

of its currency during that year. The

balance shall be paid to all members

in proportion to their quotas. Pay-

ments to each member shall be made

in its own currency.

röst för varje del av sin kvot, som

motsvarar etthundratusen US-dollars.

b) Närhelst omröstning enligt art.

V §§ 4 eller 5 erfordras, skall varje

medlem förfoga över det antal röster,

vartill den enligt mom. a) ovan är

berättigad, dock med

(i) tillägg av en röst för motvär-

det till varje belopp om fyrahund­

ratusen US-dollars, som nettoför­

säljningen av medlems valuta upp­

gått till intill den dag, då omröst­

ningen äger rum, eller

(ii) avdrag av en röst för motvär-

det till varje belopp om fyrahundra­

tusen US-dollars, som dess nettoin­

köp av andra medlemmars valutor

uppgått till intill den dag, då om­

röstningen äger rum,

förutsatt att varken nettoinköp eller

nettoförsäljning vid någon tidpunkt

skall anses överstiga ett belopp mot­

svarande ifrågavarande medlems

kvot.

c) Vid alla beräkningar enligt den­

na paragraf skola US-dollars anses

äga den vikt och finhet, som gällde

den 1 juli 1944, dock under hänsyns­

tagande till eventuella enhetliga för­

ändringar i enlighet med art. IV § 7,

därest undantag göres enligt sagda

artikels § 8 mom. d).

d) Där icke annorledes uttryckli­

gen stadgas, skola alla beslut fattas

med majoritet av antalet avgivna rös­

ter.

§ 6. Fördelning av nettovinsten.

a) Styrelsen skall årligen bestäm­

ma vilken del av fondens nettovinst,

som skall överföras till reservfonder

och vilken del, som eventuellt skall

utdelas.

b) Därest utdelning äger rum, skall

först en två procents icke-kumulativ

utbetalning verkställas till varje med­

lem, att beräknas på det belopp, var­

med sjuttiofem procent av dess kvot

översteg fondens genomsnittliga inne­

hav av medlemmens valuta under

året. Återstoden skall erläggas till

samtliga medlemmar i förhållande till

deras kvoter. Utbetalning till varje

medlem skall ske i dess valuta.

Kungi. Maj:ts proposition nr 89.

47

Section 7. Publication of reports.

(a) The Fund shall publish an an-

nual report containing an audited

statement of its accounts, and shall

issue, åt intervals of three months or

less, a suminary statement of its

transactions and its holdings of gold

and currencies of members.

(b) The Fund may publish such

other reports as it deems desirable

for carrying out its purposes.

Section 8. Communication of views

to members.

The Fund shall åt all times have

the right to communicate its views

informally to any member on any

matter arising under this Agreement.

The Fund may, by a two-thirds ma-

jority of the total voting power, de-

cide to publish a report made to a

member regarding its monetary or

economic conditions and develop-

ments which directly tend to pro­

duce a serious disequilibrium in the

International balance of payments of

members. If the member is not en-

titled to appoint an executive direc-

tor, it shall be entitled to representa­

tion in accordance with Section 3 (j)

of this Article. The Fund shall not

publish a report involving changes

in the fundamental structure of the

economic organization of members.

Article XIII.

Offices and Depositories.

Section 1. Location of offices.

The principal office of the Fund

shall be located in the territory of

the member having the largest quota,

and agencies or branch offices may

be established in the territories of

other members.

Section 2. Depositories.

(a) Each member country shall

designate ils central bank as a de-

pository for all the Fund’s holdings

of its currency, or if it has no central

§ 7. Publicering av rapporter.

a) Fonden skall publicera en års­

berättelse med vederbörligen revide­

rad redogörelse för fondens ställning

och skall minst var tredje månad ut­

sända en kortfattad översikt av sina

transaktioner och sitt innehav av guld

och medlemmarnas valutor.

b) Fonden må publicera andra

meddelanden i den utsträckning den

finner det önskvärt för att förverkliga

sina syften.

§ 8. Meddelanden till medlemmarna

om fondens åsikter.

Fonden är berättigad att, när den

så önskar, under hand underrätta

varje medlem om sina åsikter i varje

fråga, som uppkommer i samband

med detta avtal. Fonden må med en

majoritet av två tredjedelar av samt­

liga röster besluta offentliggöra en

rapport till en medlem rörande den­

nas monetära eller ekonomiska för­

hållanden och utvecklingstendenser,

vilka kunna giva direkt upphov till

eu allvarlig jämviktsrubbning i med­

lemmarnas internationella betalnings­

balans. Om ifrågavarande medlem

icke har rätt att utse ledamot av di­

rektionen, är den berättigad att låta

sig representeras i överensstämmelse

med denna artikels § 3 mom. j). Fon­

den må icke offentliggöra en rapport,

om i denna beröras ändringar i den

grundläggande strukturen av med­

lemmarnas ekonomiska organisation.

Artikel XIII.

Kontor och depositionsställen.

§ 1. Kontorens förläggning.

Fondens huvudkontor skall förläg­

gas inom den medlems territorium,

som har den största kvoten, och om­

bud må tillsättas eller avdelningskon­

tor inrättas inom andra medlemmars

territorier.

§ 2. Depositionsställen.

a) Varje medlemsland skall utse

sin centralbank till depositionsställe

för fondens hela innehav av dess va­

luta. Om landet icke har centralbank,

48

Kungl. Maj:ts proposition nr 80.

bank it shall designate such other in­

stitution as may be acceptable to the

Fund.

(b) The Fund may hold other as­

sets, including gold, in the deposi-

tories designated by the five mem-

bers having the largest quotas and

in such other designated depositories

as the Fund may select. Initiallv,

åt least one-half of the holdings of

the Fund shall be held in the de-

pository designated by the member

in whose territories the Fund has

its principal office and åt least fortv

percent shall be held in the deposito­

ries designated by the remaining four

members referred to above. However,

all transfers of gold by the Fund

shall be made with due regard to

the costs of transport and anticipated

requirements of the Fund. In an

emergency the Executive Directors

may transfer all or any part of the

Fund’s gold holdings to any place

where thev can be adequately pro-

tected.

Section 3. Guarantee of the Fund’s

assets.

Each member guarantees all assets

of the Fund against loss resulting

from failure or default on the part

of the depository designated by it.

Artide XIV.

Transitional Period.

Section 1. lntroduction.

The Fund is not intended to pro­

vide facilities for relief or recon-

struction or to deal with interna-

tional indebtedness arising out of the

war.

Section 2. Exchange restrictions.

In the post-war transitional period

members may, notwithstanding the

provisions of any other artides of

this Agreement, maintain and adapt

to changing circumstances (and, in

the case of members vvhose territories

have been occupied by the enemv,

skall det utse annan institution, som

kan godtagas av fonden.

b) Fonden må deponera andra till­

gångar, inbegripet guld, på de depo-

sitionsställen, som anvisats av de fem

medlemmar, vilka inneha de största

kvoterna, och på andra anvisade de-

positionsställen, som fonden må ut­

välja. Ursprungligen skall minst hälf­

ten av fondens tillgångar deponeras

på det depositionsställe, som anvisats

av den medlem, inom vars territorium

fonden har sitt huvudkontor, och

minst fyrtio procent skola deponeras

på de depositionsställen, som anvisats

av de fyra återstående ovan nämnda

medlemmarna. Alla fondens överfö­

ringar av guld skola likväl ske under

tillbörligt hänsynstagande till trans­

portkostnader och fondens förutsedda

behov. Under utomordentliga förhål­

landen må direktionen överföra samt­

liga eller en del av fondens guldtill­

gångar till en plats, där de äro till­

räckligt skyddade.

§ 3. Garanti för fondens tillgångar.

Varje medlem garanterar samtliga

fondens tillgångar mot förlust, som

förorsakas av det av medlemmen an­

visade depositionsställets konkurs el­

ler betalningsförsummelse.

Artikel XIV.

Övergångstid.

g 1. Inledning.

Fonden har icke till uppgift att fi­

nansiera hjälp- eller återuppbygg-

nadsverksamhet eller befatta sig med

frågor i samband med den interna­

tionella skuldsättningen till följd av

kriget.

§ 2. Valutarestriktioner.

Under övergångsperioden efter kri­

get äga medlemmarna, oberoende av

bestämmelserna i andra artiklar av

detta avtal, upprätthålla och efter

ändrade förhållanden anpassa (samt,

där så erfordras i fråga om medlem­

mar, vilkas territorier varit ockupera-

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

49

introduce where necessary) restric-

tions on payments and transfers for

current International transactions.

Members shall, however, have con-

tinuous regard in their foreign ex-

change policies to the purposes of

the Fund; and, as soon as conditions

permit, they shall take all possible

measures to develop such commer-

cial and financial arrangeinents

with other members as will facilitate

international payments and the main-

tenance of exchange stability. In

particular, members shall withdraw

restrictions maintained or imposed

under this Section as soon as they

are satisfied that they will be able,

in the absence of such restrictions,

to settle their balance of payments in

a manner which will not unduly en-

cumber their access to the resources

of the Fund.

Section 3. Notification to the Fund.

Each member shall notify the Fund

before it becomes eligible under Ar­

tide XX, Section 4 (c) or (d), to

buy currency from the Fund, whe-

ther it intends to avail itself of the

transitional arrangeinents in Section

2 of this Article, or whether it is

prepared to accept the obligations

of Article VIII, Sections 2, 3 and 4.

A member availing itself of the trans­

itional arrangeinents shall notify the

Fund as soon thereafter as it is pre­

pared to accept the above-mentioned

obligations.

Section 4. Action of the Fund rela-

ting to restrictions.

Not later than three years after the

date on which the Fund begins ope­

rations and in each ycar thereafter,

the Fund shall report on the re­

strictions still in force under Section

2 of this Article. Five years after the

date on which the Fund begins ope­

rations, and in each year thereafter,

any member still retaining any re­

strictions inconsistent with Article

VIII, Sections 2, 3, or 4, shall con-

sult the Fund as to their further

retention. The Fund may, it it deems 4

de av fienden, införa) restriktioner

beträffande betalningar och överfö­

ringar avseende löpande internatio­

nella transaktioner. Medlemmarna

skola emellertid i sin valutapolitik

städse beakta fondens ändamål och,

så snart förhållandena det tillåta, vid­

taga alla tänkbara åtgärder för åstad­

kommande av sådana handels- och

betalningsavtal med andra medlem­

mar, som äro ägnade att underlätta

internationella betalningar och upp­

rätthållandet av valutastabilitet.

Framför allt skola medlemmarna

upphäva restriktioner upprätthållna

eller införda i överensstämmelse med

denna paragraf, så snart de äro över­

tygade, att de utan sådana restriktio­

ner skola kunna upprätthålla sin be­

talningsbalans på ett sätt, som icke

otillbörligen försvårar deras möjlig­

heter att använda fondens resurser.

§ 3. Meddelande till fonden.

Varje medlem skall, innan den en­

ligt art. XX § 4 mom. c) eller d) blir

berättigad att köpa valuta av fonden,

underrätta fonden, huruvida den äm­

nar begagna sig av övergångsbestäm­

melserna i denna artikels § 2 eller är

beredd att ikläda sig förpliktelserna i

art. VIII §§ 2, 3 och 4. En medlem,

som begagnar sig av övergångsbe­

stämmelserna, skall underrätta fon­

den, så snart den är beredd att ikläda

sig ovannämnda förpliktelser.

§ 4. Fondens åtgärder beträffande re­

striktioner.

Senast tre år sedan fonden börjat

sin verksamhet och under varje föl­

jande år skall fonden avgiva redogö­

relse för de restriktioner, som fort­

farande gälla enligt denna artikels

§ 2. Efter fem år räknat från den dag,

då fonden börjat sin verksamhet, och

under varje följande år skall varje

medlem, som fortfarande tillämpar

restriktioner, som äro oförenliga med

art. VIII §tj 2, 3 eller 4, överlägga med

fonden angående deras fortsatta till-

lämpning. Fonden må, därest den fin-

4 fiihang till riksdagens protokoll 1050. 1 samt. Nr SO.

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

such action necessary in exceptional

circumstances, make representations

to any mcmber that conditions are

favourable for the withdrawal of any

particular restriction, or for the ge­

neral abandonment of restrictions,

inconsistent with the provisions of

any other articles of this Agreement.

The member shall be given a suitable

time to reply to such representations.

If the Fund finds that the member

persists in maintaining restrictions

which are inconsistent with the pur­

poses of the Fund, the member shall

be subject to Article XV, Section 2

(a).

Section 5. Nature of transitional pe­

riod.

In its relations with members, the

Fund shall recognize that the post-

war transitional period will be one

of change and adjustment and in

making decisions on requests occa-

sioned thereby which are presented

by any member it shall give the mem­

ber the benefit of any reasonable

doubt.

Article XV.

Withdrawal fram Membership.

Section 1. Right of members to with-

draw.

Any member may withdraw from

the Fund åt any time by transmit-

ting a notice in writing to the Fund

åt its principal office. Withdrawal

shall become effective on the date

such notice is received.

Section 2. Compulsory withdrawal.

(a) If a member fails to fulfill any

of its obligations under this Agree­

ment, the Fund may declare the

member ineligible to use the resour-

ces of the Fund. Nothing in this Sec­

tion shall be deemed to limit the pro­

visions of Article IV, Section 6, Ar­

ticle V, Section 5, or Article VI, Sec­

tion 1.

(b) If, after the expiration of a

reasonable period the member per­

sists in its failure to fulfill any of

ner det nödvändigt, under exceptio­

nella omständigheter för en medlem

framhålla, att förhållandena lämpa

sig för upphävande av viss restrik­

tion eller för allmänt upphävande av

restriktioner, som äro oförenliga med

bestämmelserna i någon annan arti­

kel av detta avtal. Medlemmen skall

medgivas en lämplig tidsfrist för be­

svarande av sådan framställning. Fin­

ner fonden, att medlemmen framhär­

dar i upprätthållandet av restriktio­

ner, som äro oförenliga med fondens

syften, skall medlemmen vara under­

kastad bestämmelserna i art. XV § 2

mom. a).

§ 5. Övergångstidens art.

I sina relationer med medlemmarna

skall fonden beakta, att övergångsti­

den efter kriget kommer att vara en

tid av förändringar och anpassning,

och skall följaktligen i sina beslut

med anledning av en medlems härav

föranledda hänvändelse i tveksamma

fall tillgodose medlemmens önskemål.

Artikel XV.

Utträde ur fonden.

§ 1. Medlems rätt att utträda.

Medlem må, närhelst den så öns­

kar, utträda ur fonden genom skrift­

lig anmälan härom till fondens hu­

vudkontor. Utträde räknas från den

dag, då sådan anmälan mottagits.

§ 2. Tvångsutträde.

a) Om en medlem icke uppfyller

sina förpliktelser enligt detta avtal,

må fonden förklara medlemmen obe­

rättigad att använda fondens resurser.

Intet i denna paragraf skall anses be­

gränsa bestämmelserna i art. IV § 6,

art. V § 5 eller art. VI § 1.

b) Om medlemmen efter en rimlig

tidsfrist fortfarande underlåter att

uppfylla någon av sina förpliktelser

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

51

its obligations under this Agreement,

or a difference between a member

and the Fund under Article IV, Sec-

tion 6, continues, that member may

be required to withdraw from mem-

bership in the Fund by a decision

of the Board of Governors carried

by a majority of the govenors re-

presenting a majority of the total vo-

ting power.

(c) Regulations shall be adopted

to ensure that before action is taken

against any member under (a) or

(b) above, the member shall be in­

formed in reasonable time of the

complaint against it and given an

adequate opportunity for stating its

case, both orally and in writing.

Section 3. Settlement of accounts

witli members withdrawing.

When a member withdraws from

the Fund, normal transactions of the

Fund in its currency shall cease and

settlement of all accounts between

it and the Fund shall be made with

reasonable despatch by agreement

between it and the Fund. If agree­

ment is not reached promptly, the

provisions of Schedule D shall apply

to the settlement of accounts.

Article XVI.

Emergencij Provisions.

Section 1. Temporary suspension.

(a) In the event of an emergency

or the development of unforeseen cir-

cumstances threatening the opera­

tions of the Fund, the Executive Di-

rectors by unanimous vote may sus-

pend for a period of not more than

one hundred twenty days the opera­

tion of any of the following provi­

sions:

(i) Article IV, Sections 3 and

4 (b).

(ii) Article V, Sections 2, 3, 7,

8 (a) and (f).

(iii) Article VI, Section 2.

(iv) Article XI, Section 1.

enligt detta avtal eller om en menings­

skiljaktighet av den art, som omnäm-

nes i art. IV § 6, kvarstår mellan med­

lemmen och fonden, må denna med­

lem anmodas utträda ur fonden ge­

nom beslut av styrelsens majoritet

representerande mera än hälften av

samtliga röster.

c) Särskilda stadganden skola ga­

rantera, att medlem inom rimlig tid

underrättas om de klagomål, som an­

föras mot densamma, och beredes till­

fälle att framlägga sin sak både munt­

ligen och skriftligen, innan åtgärder

enligt mom. a) eller b) ovan vidtagas.

§ 3. Uppgörelse av mellanhavanden

med utträdande medlemmar.

När en medlem utträder ur fonden,

skola fondens normala transaktioner

i dess valuta upphöra och en avräk­

ning mellan medlemmen och fonden

så snart som möjligt uppgöras genom

överenskommelse mellan medlemmen

och fonden. Uppnås icke överenskom­

melse omedelbart, skola bestämmel­

serna i bilaga D tillämpas på avräk­

ningen.

Artikel XVI.

Bestämmelser gällande vid oförut­

sedda händelser.

§ 1. Temporärt upphörande av verk­

samheten.

a) Därest utomordentliga förhål­

landen eller en oförutsedd utveckling

hotar fondens verksamhet, må direk­

tionen genom enhälligt beslut försätta

följande bestämmelser ur kraft för en

tidrymd av högst etthundratjugo da-

gar:

(i) art. IV §§ 3 och 4 mom. b);

(ii) art. V §§ 2, 3, 7, 8 mom. a)

och f);

(iii) art. VI § 2;

(iv) art. XI § 1.

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

(b) Simultaneously with any deci-

sion to suspend the operation of any

of the foregoing provisions, the Exe-

cutive Directors shall call a meeting

of the Board of Governors for the

earliest practicable date.

(c) The Executive Directors may

not extend any suspension beyond

one hundred twenty days. Such sus­

pension may be extended, however,

for an additional period of not more

than two hundred forty days, if the

Board of Governors by a four-fifths

majori ty of the total voting power

so decides, but it may not be further

extended except by amendment of this

Agreement pursuant to Artide XVII.

(d) The Executive Directors may,

by a majority of the total voting

power, terminate such suspension åt

any time.

Section 2. Liquidation of the Fund.

(a) The Fund may not be liquidat-

ed except by decision of the Board of

Governors. In an emergency, if the

Executive Directors decjde that liqui­

dation of the Fund may be neces-

sary, they may temporarily suspend

all transactions, pending decision by

the Board.

(b) If the Board of Governors de­

cides to liquidate the Fund, the Fund

shall forthwith cease to engage in

any activities except those incidental

to the orderly collection and liquida­

tion of its assets and the settlement

of its liabilities, and all obligations

of members under this Agreement

shall cease except those set out in

this Article, in Artide XVIII, para-

graph (c), in Schedule D, paragraph

7, and in Schedule E.

(c) Liquidation shall be adminis-

tered in accordance with the provi­

sions of Schedule E.

Article XVII.

Amendments.

(a) Any proposal to introduce mo-

difications in this Agreement, wheth-

er emanating from a member, a

b) Samtidigt som beslut fattas att

försätta någon av ovannämnda be­

stämmelser ur kraft, skall direktio­

nen kalla styrelsen till sammanträde

snarast möjligt.

c) Direktionen må icke förlänga

den tid, varunder bestämmelserna äro

försatta ur kraft, utöver etthundra­

tjugo dagar. Denna tidsperiod må

emellertid förlängas med ytterligare

högst tvåhundrafyrtio dagar, därest

styrelsen med en majoritet av fyra

femtedelar av samtliga röster så be­

slutar, men ytterligare förlängning

må icke ifrågakomma annat än ge­

nom ändring av detta avtal i enlighet

med art. XVII.

d) Med majoritet av samtliga rös­

ter må direktionen när som helst åter

försätta bestämmelserna i kraft.

§ 2. Fondens avveckling.

a) Fonden må icke avvecklas an­

nat än genom styrelsebeslut. Under

utomordentliga förhållanden må di­

rektionen, därest den fastställer nöd­

vändigheten av fondens avveckling,

inställa alla transaktioner i avvaktan

på styrelsens beslut.

b) Beslutar styrelsen att avveckla

fonden, skall denna omedelbart in­

ställa all verksamhet med undantag

för sådan verksamhet, som avser ve­

derbörlig omvandling av fondens till­

gångar i penningar samt reglering av

dess skulder. Samtliga medlemmars

förpliktelser enligt detta avtal skola

upphöra förutom de förpliktelser,

som fastställas i denna artikel, i art.

XVIII mom. c), i bilaga D punkt 7

samt i bilaga E.

c) Avvecklingen skall ske i enlig­

het med bestämmelserna i bilaga E.

Artikel XVII.

Ändringar.

a) Varje förslag till ändring av

detta avtal, vare sig det utgår från

medlem eller styrelseledamot eller di-

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

53

governor or the Executive Directors, shall be communicated to the chair- man of the Board of Governors who shall bring the proposal before the Board. If the proposed ainendment is approved by the Board the Fund shall, by circular letter or telegram, ask all members whether they ac- cept the proposed amendment. When three-fifths of the members, having four-fifths of the total voting power, have accepted the proposed amend­ ment, the Fund shall certify the fact by a formal communicalion addres- sed to all members.

(b) Notwithstanding (a) above, acceptance by all members is re- quired in the case of any amend­ ment modifying

(i) the right to withdraw from the Fund (Article XV, Section 1);

(ii) the provision that no change in a member’s quota shall be made without its consent (Article III, Section 2);

(iii) the provision that no change may be made in the par value of a member’s currency except on the proposal of that member (Article IV, Section 5 (b)). (c) Amendments shall enter into force for all members three months after the date of the formal com- munication unless a shorter period is specified in the circular letter or telegram.

Article XVIII.

Interpretation.

(a) Any question of interpretation of the provisions of this Agreement arising between any member and the Fund or between any members of the Fund shall be submitted to the Executive Directors for their deci- sion. If the question particularly af- fecls any member not entitled to ap- point an executive director it shall be entitled to representation in accord- ance with Article XII, Section 3 (j).

(b) In any case where the Execu­ tive Directors have given a decision under (a) above, any member may

rektionen, skall överlämnas till sty­ relsens ordförande, som framlägger det för styrelsen. Om styrelsen god­ känner den föreslagna ändringen, skall fonden genom cirkulärskrivelse eller telegram fråga samtliga medlem­ mar, huruvida de godkänna den före­ slagna ändringen. Då denna godkänts av tre femtedelar av medlemmarna, representerande fyra femtedelar av samtliga röster, skall fonden tillkän­ nagiva detta beslut genom ett till alla medlemmar riktat, officiellt medde­ lande.

b) Oberoende av bestämmelserna i mom. a) ovan erfordras samtliga medlemmars godkännande av varje ändring, som berör:

(i) rätten att utträda ur fonden (art. XV § 1);

(ii) bestämmelsen att en med­ lems kvot icke må ändras utan ifrågavarande medlems eget med­ givande (art. III § 2);

(iii) bestämmelsen att ändring av parivärdet av medlems valuta endast må genomföras på fram­ ställning av vederbörande medlem

(art. IV § 5 mom. b).

c) Ändringarna skola för alla med­ lemmar träda i kraft efter tre måna­ der räknat från det officiella medde­ landets datum, såvida icke i cirkulär­ skrivelsen eller telegrammet kortare tidsfrist fastställts.

Artikel XVIII.

Tolkning.

a) Tvistefrågor rörande tolkning av föreliggande avtal, vilka uppkom­ mit mellan någon medlem och fonden eller mellan enskilda medlemmar, skola hänskjutas till direktionen för avgörande. Om tvistefrågan särskilt berör sådan medlem av fonden, som icke äger rätt att utse direktionsleda- mot, skall denna medlem vara berät­ tigad att låta sig representeras jäm­ likt art. XII § 3 inom. j).

b) Har direktionen fattat beslut enligt mom. a) ovan, äger varje med­ lem fordra, att frågan framlägges för

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

require that the question be referred

to the Board of Governors, whose de-

cision shall be final. Pending the re-

sult of the reference to the Board

the Fund may, so far as it deems

necessary, act on the basis of the

decision of the Executive Directors.

(c) Whenever a disagreement aris-

es between the Fund and a mem-

ber which has withdrawn, or be­

tween the Fund and anv member

during liquidation of the Fund, such

disagreement shall be submitted to

arbitration by a tribunal of three ar-

bitrators, one appointed by the Fund,

another by the member or withdraw-

ing member and an umpire who, un-

less the parties otherwise agree, shall

be appointed by the President of the

Permanent Court of International

Justice or such other authoritv as

may have been prescribed by re-

gulation adopted by the Fund. The

umpire shall have full power to

settle all questions of procedure in

any case where the parties are in

disagreement with respect thereto.

Article XIX.

Explanation of Terms.

In interpreting the provisions of

this Agreement the Fund and its

members shall be guided by the fol-

lowing:

(a) A member’s monetary reserves

means its net official holdings of

gold, of convertible currencies of

other members, and of the currencies

of such non-members as the Fund

may specify.

(b)

The official holdings of a

member means central holdings (that

is, the holdings of its Treasury, cen­

tral bank, stabilization fund, or si­

milar fiscal agency).

(c) The holdings of other official

institutions or other banks within its

territories may, in any particular

case, be deemed by the Fund, after

consultation with the member, to be

styrelsen, vars beslut är slutgiltigt. I

avvaktan på styrelsens beslut må fon­

den, i den utsträckning den anser

detta nödvändigt, handla i enlighet

med direktionens avgörande.

c) Närhelst meningsskiljaktighet

uppstår mellan fonden och medlem

som utträtt eller under fondens av­

veckling mellan fonden och medlem,

skall denna meningsskiljaktighet

hänskjutas till en skiljenämnd bestå­

ende av tre skiljemän, varav en skall

utses av fonden, en av vederbörande

medlem eller utträdande medlem

samt den tredje, skiljenämndens ord­

förande, såvida icke parterna annor-

ledes överenskomma, av Internatio­

nella domstolens president eller an­

nan av fonden föreskriven myndig­

het. Ordföranden äger befogenhet av­

göra procedurfrågor, beträffande vil­

ka parterna äro oeniga.

Artikel XIX.

Förklaring av termer.

Vid tolkning av bestämmelserna i

föreliggande avtal skola fonden och

dess medlemmar beakta följande:

a) Med medlems »monetära reser­

ver» avses vederbörandes officiella

nettoinnehav av guld, andra medlem­

mars konvertibla valutor och av fon­

den särskilt angivna icke-medlem-

mars valutor.

b) Med medlems »officiella inne­

hav» avses vederbörandes centralise­

rade innehav (d. v. s. finansdeparte­

mentets, centralbankens, stabilise-

ringsfondens och liknande officiella

finansinstitutioners innehav).

c) Fonden må i visst fall efter

överläggning med vederbörande med­

lem till det officiella innehavet hän­

föra andra inom medlemmens territo­

rier befintliga, officiella myndighe-

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

55

official holdings to the extent that they are substantially in excess of working balances, provided that för the purpose of determining whether, in a particular case, holdings are in excess of working balances, there shall be deducted from sucli holdings amounts of currency due to official institutions and banks in the territo- ries of members or non-members spe- cified under (d) below.

(d) A member’s holdings of con- vertible currencies means its hold­ ings of the currencies of otlier mem­ bers which are not availing them- selves of the transitional arrange- ments under Article XIV, Section 2, together with its holdings of the cur­ rencies of such non-members as the Fund may from time to time specify. The term currency for this purpose includes without limitation coins, pa- per money, bank balances, bank ac- ceptances, and government obliga­ tions issued with a maturity not ex- ceeding twrelve months.

(e) A member’s monetary reserves shall be calculated by deducting from its central holdings the currency lia- bilities to the Treasuries, central banks, stabilization funds, or similar fiscal agencies of other members or non-members specified under (d) above, together with similar liabili- ties to other official institutions and other banks in the territories of members, or non-members specified under (d) above. To these net hol­ dings shall be added the sums deemed to be official holdings of other official institutions and other banks under (c) above.

(f) The Fund’s holdings of the currency of a member shall include any securities accepted by the Fund under Article III, Section 5.

(g) The Fund, after consultation with a member which is availing ilself of the transitional arrange- ments under Article XIV, Section 2, may deem holdings of the currency of that member which carry specified

ters eller bankers innehav, i den ut­ sträckning dessa betydligt överstiga det normala behovet; dock att vid av­ görande av huruvida innehavet i visst fall överstiger det normala be­ hovet från detta innehav skola avdra­ gas skulder till officiella myndighe­ ter och banker inom nedan i mom.

d) nämnda medlemmars eller icke­ medlemmars territorier.

d) Med medlems »innehav av kon­ vertibla valutor» avses vederbörandes innehav av andra medlemmars valu­ tor, vilka medlemmar icke använda sig av övergångsbestämmelserna en­ ligt art. XIV § 2, samt dess innehav av sådana icke-medlemmars valutor, vilka tid efter annan särskilt angivas av fonden. Termen »valuta» omfattar här utan inskränkning mynt, sedlar, banktillgodohavanden, bankaccepter och statsobligationer, vilkas löptid icke överstiger tolv månader.

e) Medlems monetära reserver sko­ la beräknas genom att från det cen­ traliserade innehavet avdraga skul­ der till i mom. d) ovan angivna and­ ra medlemmars eller icke-medlem- mars finansdepartement, centralban­ ker, stabiliseringsfonder eller liknan­ de officiella finansinstitutioner jäm­ te skulder till andra inom i mom. d) ovan angivna medlemmars eller icke­ medlemmars territorier befintliga, officiella myndigheter eller banker. Detta nettoinnehav skall utökas med andra officiella myndigheters och bankers innehav, vilka enligt mom.

c) ovan ansetts vara officiella inne­ hav.

f) Fondens innehav av en medlems valuta skall omfatta även de värde­ papper, som fonden jämlikt art. III § 5 mottagit.

g) Fonden må efter överläggning med medlem, som använder sig av de i art. XIV § 2 berörda övergångsbe­ stämmelserna, anse de innehav av denna medlems valuta, vilka gjorts till föremål för särskilda bestämmel-

56

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

rights of conversion into another cur-

rency or into gold to be holdings of

convertible currency for the purpose

of the calculation of inonetary re-

serves.

(h) For the purpose of calculating

gold subscriptions under Article III,

Section 3, a member’s net official

holdings of gold and United States

dollars shall consist of its official

holdings of gold and United States

currency after deducting central hol­

dings of its currency by other coun-

tries and holdings of its currency by

other official institutions and other

banks if these holdings carry speci-

fied rights of conversion into gold or

United States currency.

(i) Payments for current transac-

tions means payments which are not

for the purpose of transferring Capi­

tal, and includes, without limitation:

(1) All payments due in connection

with foreign trade, other current bu-

siness, including services, and nor­

mal short-term banking and credit

facilities;

(2) Payments due as interest on

loans and as net income from other

investments;

(3) Payments of moderate amount

for amortization of loans or for de-

preciation of direct investments;

(4) Moderate remittances för fa-

mily living expenses.

The Fund may, after consultation

with the members concerned, deter-

mine whether certain specific trans-

actions are to be considered current

transactions or Capital transactions.

Article XX.

Final Provisions.

Section 1. Entry into force.

This Agreement shall enter into

force when it has been signed on be-

half of governments having sixty-five

percent of the total of the quotas set

forth in Schedule A and when the

ser för konvertering till annan valu­

ta eller guld, som innehav av konver­

tibel valuta vid beräkningen av de

monetära reserverna.

h) Vid beräkning av guldbetalning

för tecknade belopp enligt art. III § 3

skall en medlems officiella nettoin­

nehav av guld och US-dollars omfat­

ta dess centraliserade innehav av

guld och Förenta staternas valuta,

sedan därifrån dragits övriga länders

centraliserade innehav av dess valu­

ta samt andra officiella myndighe­

ters och bankers innehav av dess va­

luta, såvida dessa innehav på grund

av särskilda bestämmelser äro kon­

vertibla i guld eller Förenta staternas

valuta.

i)

Med betalningar för löpande

transaktioner förstås betalningar,

som icke avse kapitaltransaktioner.

De innefatta utan begränsning föl­

jande:

1) alla betalningar i samband med

utrikeshandel och andra löpande

transaktioner inklusive tjänster samt

normala kortfristiga bank- och kre­

dittransaktioner ;

2) räntor på lån och nettoavkast­

ning av andra investeringar;

3) skäliga amorteringar på lån el­

ler belopp för skäliga avskrivningar

på direkta investeringar;

4) skäliga penningförsändelser för

familj eunderhåll.

Fonden må efter överläggning med

vederbörande medlemmar bestämma,

huruvida vissa bestämda transaktio­

ner skola betraktas som löpande

transaktioner eller kapitaltransaktio­

ner.

Artikel XX.

Slutbestämmelser.

§ 1. Ikraftträdande.

Detta avtal skall träda i kraft, då

det undertecknats på uppdrag av re­

geringar, som tillsammans inneha

minst sextiofem procent av i bilaga

A föreskrivna kvoter, och då de i den-

Kungl. Maj:ts proposition nr 89-

57

instruments referred to in Section 2 (a) of this Article have been deposit- ed on their behalf, but in no event shall this Agreement enter into force before May 1, 1945.

Section 2. Signature.

(a) Each government on whose be­ half this Agreement is signed shall deposit with the Government of the United States of America an instru­ ment setting forth that it has accept- ed this Agreement in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this Agreement.

(b) Each government shall become a member of the Fund as from the date of the deposit on its behalf of the instrument referred to in (a) above, except that no government shall become a member before this Agreement enters into force under Section 1 of this Article.

(c) The Government of the United States of America shall inform the governments of all countries whose names are set forth in Schedule A, and all governments whose member- ship is approved in accordance with Article II, Section 2, of all signatures of this Agreement and of the deposit of all instruments referred to in (a) above.

(d) Åt the time this Agreement is signed on its behalf, each govern­ ment shall transmit to the Govern­ ment of the United States of America one one-hundredth of one percent of its total subscription in gold or Uni­ ted States dollars for the purpose of meeting administrative expenses of the Fund. The Government of the United States of America shall hold such funds in a special deposit ac- count and shall transmit them to the Board of Governors of the Fund when the initial meeting has been called under Section 3 of this Article. If this Agreement has not comc into force by December 31, 1945, the Go­ vernment of the United States of America shall return such funds lo

na artikels § 2 mom. a) nämnda do­ kumenten på dessa regeringars väg­ nar deponerats; dock skall detta av­ tal icke i något fall träda i kraft fö­ re den 1 maj 1945.

§ 2. Undertecknande.

a) Varje regering, på vars vägnar detta avtal undertecknats, skall till Amerikas förenta staters regering för deponering överlämna ett doku­ ment, som utvisar att avtalet god­ känts i enlighet med landets lagar och att regeringen vidtagit alla er­ forderliga åtgärder för att uppfylla de förpliktelser, som avtalet ålägger densamma.

b) Varje regering skall bliva med­ lem av fonden den dag, då i mom. a) ovan nämnda dokument på dess väg­ nar deponeras; likväl skall ingen re­ gering bliva medlem, innan detta av­ tal träder i kraft enligt denna arti­ kels § 1.

c) Amerikas förenta staters rege­ ring skall underrätta samtliga i bila­ ga A nämnda länders regeringar och de regeringar, vilka godkänts som medlemmar enligt art. II § 2, om vil­ ka som undertecknat avtalet och de­ ponerat i mom. a) ovan nämnda do­ kument.

d) Varje regering skall, då detta avtal undertecknas på dess vägnar, till Amerikas förenta staters rege­ ring i guld eller US-dollars överföra en hundradels procent av dess kvot för att täcka fondens förvaltningsut- gifter. Amerikas förenta staters re­ gering skall deponera dessa medel på ett särskilt konto och överföra dem till fondens styrelse, sedan kallelse till det första sammanträdet utgått jämlikt denna artikels § 3. Om detta avtal icke trätt i kraft den 31 decem­ ber 1945, skall Amerikas förenta sta­ ters regering återbetala dessa medel till vederbörande regeringar.

58

Iiungl. Maj.ts proposition nr 89.

the governments that transmitted

them.

(e) This Agreement shall remain

open för signature åt Washington on

behalf of the governments of the

countries whose names are set forth

in Schedule A until December 31,

1945.

(f) After December 31, 1945, this

Agreement shall be open för signa­

ture on behalf of the government of

any country whose membership has

been approved in accordance with

Article II, Section 2.

(g) By their signature of this

Agreement, all governments accept it

both on their own behalf and in re-

spect of all their colonies, overseas

territories, all territories under their

protection, suzerainty, or authority

and all territories in respect of which

they exercise a mandate.

(h) In the case of governments

whose metropolitan territories have

been under enemy occupation, the

deposit of the instrument referred to

in (a) above may be delayed until

one hundred eighty days after the

date on which these territories have

been liberated. If, however, it is not

deposited by any such government

before the expiration of this period

the signature affixed on behalf of

that government shall become void

and the portion of its subscription

paid under (d) above shall be return-

ed to it.

(i) Paragraphs (d) and (h) shall

come into force with regard to each

signatory government as from the

date of its signature.

Section 3. Inauguration of the Fund.

(a) As soon åt this Agreement en-

ters into force under Section 1 of

this Article, each member shall

appoint a governor and the member

having the largest quota shall call

the first meeting of the Board of

Governors.

(b) Åt the first meeting of the

Board of Governors, arrangements

shall be made for the selection of

provisional executive directors. The

e) Detta avtal må till och med den

31 december 1945 undertecknas i

Washington på de i bilaga A nämnda

ländernas regeringars vägnar.

f) Efter den 31 december 1945 må

detta avtal undertecknas på uppdrag

av regeringarna i de länder, vilkas

medlemskap godkänts i enlighet med

art. II § 2.

g) Genom undertecknande av det­

ta avtal godkänner varje regering

detsamma såväl på egna som sina

koloniers och transoceana områdens

vägnar samt på alla de områdens

vägnar, som stå under dess beskydd,

överhöghet eller myndighet eller över

vilka den har mandat.

h) I fråga om regering, vars mo­

derland varit utsatt för fientlig ocku­

pation, må deponeringen av i mom.

a) ovan nämnda dokument uppskju­

tas högst etthundraåttio dagar efter

den dag, då moderlandets område be­

friats. Därest en sådan regering icke

deponerat dokumentet före utgången

av nämnda tidsfrist, skall det på den­

na regerings vägnar verkställda un­

dertecknandet vara ogiltigt och den

enligt mom. d) ovan erlagda delen av

kvoten återbetalas.

i) Mom. d) och h) skola för varje

signatärregering träda i kraft den dag,

då avtalet undertecknas.

§ 3. Fondens konstituering.

a) Så snart detta avtal jämlikt den­

na artikels § 1 träder i kraft, skall

varje medlem utse en styrelseleda­

mot, och den medlem, som tilldelats

den största kvoten, skall kalla sty­

relsen till dess första sammanträde.

b) Vid styrelsens första samman­

träde skola åtgärder vidtagas för val

av interimsdirektion. Regeringarna i

de fem länder, vilka enligt bilaga A

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

59

governments of the five countries för which the Iargest quotas are set forth in Schedule A shall appoint provi­ sional executive directors. If one or more of such governments have not become members, the executive di- rectorships they would be entitled to fill shall remain vacant until they be­ come members, or until January 1, 1946, whichever is the earlier. Seven provisional executive directors shall be electcd in accordance with the provisions of Schedule C and shall remain in office until the date of the first regular election of executive di­ rectors which shall be held as soon as practicable after January 1, 1946.

(c) The Board of Governors may delegate to the provisional executive directors any powers except those which may not be delegated to the Executive Directors.

Section 4. Initial determination of

par valnes.

(a) When the Fund is of the opin­ ion that it will shortly be in a posi­ tion to begin exchange transactions, it shall so notify the members and shall request each member to com- municate within thirty days the par value of its currency based on the rates of exchange prevailing on the sixtieth day before the entry into force of this Agreement. No member whose metropolitan territory has been occupied hy the enemy shall be required to make such a communica- tion while that territory is a theater of major hostilities or for such pe­ riod thereafter as the Fund may de- termine. When such a member com- municates the par value of its cur­ rency the provisions of (d) below shall apply.

(b) The par value communicated by a member whose metropolitan ter­ ritory lias not been occupied by the enemy shall be the par value of that member’s currency for the purposes of this Agreement unless, within ninety days after the request referred to in (a) above has been received, (i) the member notifies the Fund that it

tilldelats de största kvoterna, skola utse ledamöter av interimsdirektio- nen. Om en eller flera av dessa rege­ ringar icke blivit medlemmar, skola de platser i direktionen, som dessa medlemmar vore berättigade att be­ sätta, förbliva vakanta, till dess de bliva medlemmar, dock icke längre än till och med den 1 januari 1946. Sju ledamöter av interimsdirektio- nen skola väljas i enlighet med be­ stämmelserna i bilaga C. De skola tjänstgöra, till dess första ordinarie val av direktion ägt rum, vilket skall ske så snart som möjligt efter den 1 januari 1946.

c) Styrelsen må till interimsdirek- tionen överlåta alla befogenheter med undantag av dem, som icke må överlåtas till direktionen.

§ 4. Fastställande av ursprungliga

parivärden.

a) När fonden anser sig inom en nära framtid kunna börja med valu­ tatransaktioner, skall den underrätta medlemmarna härom och anmoda var och en av dem att inom trettio dagar meddela sin valutas parivärde, beräknat efter den växelkurs, som gällde sextio dagar innan detta avtal trädde i kraft. Medlem, vars moder­ land varit utsatt för fientlig ockupa­ tion, skall icke åläggas att meddela parivärdet, så länge dess moderland är skådeplats för mera omfattande krigsoperationer, och icke heller in­ om den därpå följande tid, som fon­ den må fastställa. Då sådan medlem meddelar sin valutas parivärde, skola bestämmelserna i mom. d) nedan tillämpas.

b) Det parivärde, som angivits av medlem, vars moderland icke varit utsatt för fientlig ockupation, skall anses som vederbörande medlems pa­ rivärde i detta avtal, såvida icke in­ om nittio dagar efter mottagandet av den i mom. a) ovan nämnda hem­ ställan (i) medlemmen underrättar fonden, alt den anser parivärdet otill-

60

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

regards the par value as unsatisfac-

tory, or (ii) the Fund notifies the

meraher that in its opinion the par

value cannot be maintained without

causing recourse to the Fund on the

part of that member or others on a

scale prejudicial to the Fund and to

memhers. When notification is given

under (i) or (ii) above, tlie Fund

and the member shall, within a pe­

riod deterinined by the Fund in the

light of all relevant circumstances,

agree upon a suitable par value for

that currency. If the Fund and the

member do not agree within the pe­

riod so deterinined, the member shall

be deemcd to have withdrawn from

the Fund on the date when the pe­

riod expires.

(c) When the par value of a mem-

ber’s currency has been established

under (b) above, either by the expi-

ration of ninety days without notifi­

cation, or by agreement after notifi­

cation, the member shall he eligible

to buy from the Fund the currencies

of other members to the full extent

permitted in this Agreement, provi­

ded that the Fund has begun ex-

change transactions.

(d) In the case of a member whose

metropolitan territory has been occu-

pied by the enemy, the provisions of

(b) above shall apply, subject to the

following modifications:

(i) The period of ninety days

shall be extended so as to end on a

date to be fixed by agreement be-

tween the Fund and the member.

(ii) Within the extended period

the member may, if the Fund has

begun exchange transactions, buy

from the Fund with its currency

the currencies of other members,

but only under such conditions

and in such amounts as may be

prescribed by the Fund.

(iii) Åt any time before the date

fixed under (i) above, changes

may be made by agreement with

the Fund in the par value commu-

nicated under (a) above.

(e) If a member whose metropoli­

tan territory has been occupied by

fredsställande, eller (ii) fonden un­

derrättar medlemmen, att parivärdet

enligt fondens uppfattning icke kan

upprätthållas, utan att vederbörande

medlem eller andra medlemmar anli­

ta fondens resurser till förfång för

fonden och medlemmarna. Har med­

delande lämnats enligt punkt (i) el­

ler (ii) ovan, skola fonden och ve­

derbörande medlem inom tid, som

fonden med beaktande av alla ditliö-

rande omständigheter bestämmer,

överenskomma om ett lämpligt pari­

värde för valutan. Om enighet icke

uppnåtts mellan fonden och medlem­

men inom fastställd tid, skall med­

lemmen anses ha utträtt ur fonden

den dag, då denna tidsfrist utlöpte.

c) Då parivärdet av en medlems va­

luta fastställts enligt mom. b) ovan,

antingen genom att nittio dagar för­

flutit utan vederbörlig invändning el­

ler genom att efter framställd in­

vändning samförstånd uppnåtts,

skall medlemmen vara berättigad att

av fonden inköpa andra medlemmars

valutor i den utsträckning detta av­

tal medgiver, förutsatt att fonden bör­

jat med valutatransaktioner.

d) I fråga om medlem, vars mo­

derland varit utsatt för fientlig oc­

kupation, skola bestämmelserna i

mom. b) ovan tillämpas med följan­

de jämkningar:

(i) tidsfristen på nittio dagar

förlänges till ett genom överens­

kommelse mellan fonden och med­

lemmen fastställt datum;

(ii) under den förlängda tids­

fristen må medlemmen, såvida

fonden börjat med valutatransak-

tioner, köpa andra medlemmars

valutor av fonden mot betalning

i

egen valuta, dock endast på de vill­

kor och i den utsträckning fonden

bestämmer;

(iii) före under punkt (i) ovan

fastställt datum må efter överens­

kommelse med fonden förändring­

ar vidtagas av det i mom. a) ovan

angivna parivärdet.

e) Om medlem, vars moderland

varit utsatt för fientlig ockupation,

Kungl. Maj.ts proposition nr SO.

61

the enemy adopts a new monetary

unit before the date to be fixed un­

der (d) (i) above, the par value fixed

by that member for the new unit

shall be comniunicated to the Fund

and the provisions of (d) above shall

apply.

(f) Changes in par values agreed

with the Fund under this Section

shall not be taken into account in de-

termining whether a proposed

change falls within (i), (ii), or (iii)

of Article IV, Section 5 (c).

(g) A member communicating to

the Fund a par value for the cur-

rency of its metropolitan territory

shall simultaneously communicate a

value, in terms of that currency, för

each separate currency, where such

exists, in the territories in respect of

which it has accepted this Agreement

under Section 2 (g) of this Article,

but no member shall be required to

make a communication for the sepa­

rate currency of a territory which

has been occupied by the enemy

while that territory is a theatre of

major hostilities or for such period

thereafter as the Fund may deter-

mine. On the basis of the par value

so comniunicated, the Fund shall

compute the par value of each sepa­

rate currency. A communication or

notification to the Fund under (a),

(b) or (d) above regarding the par

value of a currency, shall also be

deemed, unless the contrary is sta­

ted, to be a communication or notifi-

cation regarding the par value of all

the separate currencies referred to

above. Any member may, however,

make a communication or notifica­

tion relating to the metropolitan or

any of the separate currencies alone.

If the member does so, the provisions

of the preceding paragraphs (inclu-

ding (d) above, if a territory where

a separate currency exists has been

occupied by the enemy) sball apply

to each of Ihese currencies scpa-

rately.

(h) The Fund shall begin exchange

transactions åt such date as it may

före i mom. d) (i) ovan förutsett

datum antager en ny myntenhet,

skall fonden underrättas om den nya

valutans parivärde och bestämmel­

serna i mom. d) ovan tillämpas.

f) Förändringar av parivärdet, som

enligt denna paragraf genomföras

med fondens tillstånd, skola icke be­

aktas, då fonden fastställer, om en

föreslagen ändring ligger inom ramen

för art. IV g 5 mom. c) (i), (ii) eller

(iii).

g) Medlem, som meddelar fonden

parivärdet av sitt moderlands valuta,

skall samtidigt meddela parivärdena,

uttryckta i nämnda valuta, av de oli­

ka valutor, som eventuellt må finnas

inom de territorier, på vilkas vägnar

medlemmen jämlikt denna artikels

§ 2 mom. g) godkänt föreliggande av­

tal. Medlem skall likväl icke åläggas

meddela parivärdet av valutor inom

ett territorium, som utsatts för fient­

lig ockupation, så länge detta terri­

torium är skådeplats för mera omfat­

tande krigsoperationer, och icke hel­

ler inom den därpå följande tid, som

fonden må fastställa. På grundval av

de angivna parivärdena beräknar fon­

den varje valutas parivärde. Ett med­

delande eller en invändning till fon­

den enligt mom. a), b) eller d) ovan

rörande någon valutas parivärde

skall, såvida icke annat uppgives, an­

ses gälla alla de ovannämnda valutor­

nas parivärden. Medlems invändning

eller meddelande må likväl kuijna av­

se enbart moderlandets valuta eller

någon av de skilda valutorna. Vid dy­

likt förfarande skola bestämmelserna

i de föregående momenten (inkl.

mom. d) ovan avseende fall, då ett

territorium med egen valuta varit ut­

satt för fientlig ockupation) tilläm­

pas på var och en av dessa valutor.

h) Fonden skall börja med valuta­

transaktioner å dag, som fonden be-

62

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

determine after members having

sixty-five percent of the total of the

quotas set forth in Schedule A have

become eligible, in accordance with

the preceding paragraphs of this Sec-

tion, to purchase the currencies of

other members, but in no event until

after major hostilities in Europé have

ceased.

(i) The Fund may postpone ex-

change transactions with any mem-

ber if its circumstances are such that,

in the opinion of the Fund, they

would lead to use of the resources of

the Fund in a manner contrary to

the purposes of this Agreement or

prejudicial to the Fund or the mem­

bers.

(j) The par values of the curren­

cies of governments which indicate

their desire to become members after

December 31, 1945, shall be deter-

mined in accordance with the provi­

sions of Article II, Section 2.

Done åt Washington, in a single

copy which shall remain deposited in

the archives of the Government of

the United States of America, which

shall transmit certified copies to all

governments whose names are set

forth in Schedule A and to all gov­

ernments whose membership is ap-

proved in accordance with Article II,

Section 2.

stämmer, sedan medlemmar, som

sammanlagt inneha sextiofem procent

av de i bilaga A uppgivna kvoternas

totalsumma, i överensstämmelse med

de föregående momenten i denna pa­

ragraf blivit berättigade att köpa

andra medlemmars valutor, dock

först sedan de egentliga krigsopera­

tionerna i Europa upphört.

i) Fonden må uppskjuta valuta­

transaktioner med en medlem, om

medlemmens förhållanden äro såda­

na, att de enligt fondens uppfattning

skulle leda till en användning av fon­

dens resurser, som skulle strida mot

föreliggande avtals ändamål eller vara

till förfång för fonden eller dess med­

lemmar.

j) Parivärdena av de medlemmars

valutor, vilka efter den 31 december

1945 önska bliva medlemmar av fon­

den, skola fastställas enligt bestäm­

melserna i art. II § 2.

Som skedde i Washington i ett ex­

emplar, som skall bevaras i Ameri­

kas förenta staters regerings arkiv.

Nämnda regering skall översända be­

styrkta avskrifter av detta dokument

till alla de i bilaga A nämnda länder­

nas regeringar ävensom till de rege­

ringar, vilkas medlemskap godkänts

enligt art. II § 2.

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

63

SCHEDULE A.

BILAGA A.

Quotas.

Kvoter.

Australia .....................................

Belgium .......................................

Bolivia .........................................

Brazil ...........................................

Canada .......................................

Chile ...........................................

China ...........................................

Colombia .....................................

Costa Rica....................................

Cuba ...........................................

Czechoslovakia .........................

Denmark* ..................................

Dominican Republic................

Ecuador .......................................

Egypt ...........................................

El Salvador ..............................

Ethiopia .......................................

France .........................................

Greece .........................................

Guatemala ..................................

Haiti ..............................................

Honduras ..................................

Iceland .........................................

India ...........................................

Iran ..............................................

Iraq ................................................

Liberia.........................................

Luxembourg .............................

Mexico .......................................

Netherlands ..............................

New Zealand .............................

Nicaragua ..................................

Norway .......................................

Panama .......................................

Paraguay ..................................

Peru ..............................................

Philippine Coinmonwealth . .

Poland .........................................

Union of South Africa...........

Union of Soviet Socialist Re-

publics ..................................

(in milli­

ons of

United

States

dollars)

200 Australien ....

225 Belgien ..............

10 Bolivia ..............

150 Brasilien .........

300 Canada ..............

50 Chile ..................

550 Kina .................

50 Colombia .........

5 Costa Rica ....

50 Cuba ..................

125 Tjeckoslovakien

* Danmark* ....

5 Dominikanska republiken.

5

Ecuador ................................

45 Egypten ................................

2.5 Salvador..................................

6

Etiopien ................................

450 Frankrike ...........................

40 Grekland ................................

5 Guatemala ...........................

5 Haiti .......................................

2.5 Honduras ...........................

1

Island ....................................

400 Indien ....................................

25 Iran .........................................

8 Irak .........................................

.5 Liberia ...................................

10 Luxemburg ..........................

90 Mexico ...................................

275 Nederländerna ..................

50 Nya Zeeland...........................

2

Nicaragua ..............................

50 Norge ....................................

.5 Panama ................................

2 Paraguay ..............................

25 Peru .........................................

15 Filippinerna .........................

125 Polen ....................................

100 Sydafrikanska unionen . . .

1 200 Sovjetunionen .....................

(milj.

U. S.-

dollars)

200

225

10

150

300

50

550

50

5

50

125

5

5

45

2,5

6

450

40

5

5

2,5

1

400

25

8

0,5

10

90

275

50

2

50

0,5

2

25

15

125

100

1 200

* The quota of Denmark shall be determined

by the Fund after the Danish Government has

declared its readiness to sign this Agrcement

but before signature takes place.

* Danmarks kvot skall bestämmas av fonden,

sedan danska regeringen förklarat sig beredd

att underteckna detta avtal, men innan under­

tecknandet ägt rum.

64

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

(in milli­

ons of

United

States

dollars)

United Kingdom....................... 1 300

United States............................. 2 750

Uruguay ....................................... 15

Venezuela .................................. 15

Yugoslavia .................................. 60

SCHEDULE B.

Provisions with Respect to Repur-

chase by a Member of its Currency

held by the Fund.

1.

In determining the extent to

which repurchase of a member’s

currency from the Fund under Ar­

tide V, Section 7 (b) shall be made

with each type of monetary reserve,

that is, with gold and with each con-

vertible currency, the following

rule, subject to 2 below, shall apply:

(a) If the member’s monetary re-

serves have not increased during the

year, the amount payable to the

Fund shall be distributed among all

types of reserves in proportion to

the member’s holdings thereof åt the

end of the year.

(b) If the member’s monetary re­

serves have increased during the year,

a part of the amount payable to the

Fund equal to one-half of the in-

crease shall be distributed among

those types of reserves which have

increased in proportion to the amount

by which each of them has increased.

The remainder of the sum payable

to the Fund shall be distributed

among all types of reserves in pro­

portion to the member’s remaining

holdings thereof.

(c)

If after all the repurchases

required under Article V, Section 7

(b), had been made, the result would

exceed any of the limits specified in

Article V, Section 7 (c), the Fund

shall require such repurchases to be

(milj.

U. S.-

dollars)

Storbritannien ....................... 1 300

Förenta staterna .................... 2 750

Uruguay .................................. 15

Venezuela ................................ 15

Jugoslavien .............................. 60

BILAGA B.

Bestämmelser rörande medlems åter-

köp av egen valuta från fonden.

1. Vid fastställande av den ut­

sträckning, i vilken återköp av en

medlems valuta från fonden enligt

bestämmelserna i art. V § 7 mom. b)

skall ske med olika monetära reser­

ver, d. v. s. guld och varje konverti­

bel valuta, skola följande bestäm­

melser gälla, dock med beaktande av

punkt 2 nedan:

a) Om en medlems monetära re­

server icke ökat under året, fördelas

det belopp, som skall erläggas till

fonden, på de olika kategorierna av

reserver i proportion till medlem­

mens innehav av dem vid årets slut.

b) Om en medlems monetära re­

server ökat under året, fördelas av

det belopp, som skall erläggas till

fonden, en summa motsvarande

hälften av ökningen, mellan de ka­

tegorier av reserver som ökat, i pro­

portion till ökningens storlek. Åter­

stoden av det belopp, som skall er­

läggas till fonden, fördelas mellan

alla kategorier av reserver i propor­

tion till medlemmens återstående in­

nehav av dem.

c) Skulle, sedan alla de i art. V § 7

mom. b) nämnda återköpen verk­

ställts, följden bliva, att någon av de

i art. V § 7 mom. c) nämnda gränser­

na överskredes, skall fonden fordra,

att medlemmarna verkställa återköp

65

Kunyl. Maj.ts proposition nr 89.

made by the members proportionately

in such manner that the limits will

not be exceeded.

2. The Fund shall not acquire the

eurrency of any non-member under

Article V, Section 7 (b) and (c).

3.

In calculating monetary re-

serves and the increase in monetary

reserves during any year for the pur­

pose of Article V, Section 7 (b) and

(c), no account shall be taken, un-

Jess deductions have otherwise been

made by the member for such hold-

ings, of any increase in those mone­

tary reserves which is due to cur-

rency previously inconvertible having

become convertible during the year;

or to holdings which are the pro-

ceeds of a long-term or medium­

term loan contracted during the year;

or to holdings which have been trans-

terred or set aside for repayment of

a loan during the subsequent year.

4. In the case of members whose

metropolitan territories have been

occupied by the enemy, gold newly

produced during the five years after

the entry into force of this Agree-

inent from mines located within their

metropolitan territories shall not be

included in computations of their

monetary reserves or of increases in

their monetary reserves.

proportionellt på ett sådant sätt, att

limiterna icke överskridas.

2. Fonden skall icke till följd av

bestämmelserna i art. V § 7 mom. b)

och c) förvärva icke-inedlemmars va­

lutor.

3. Vid beräkning av de monetära

reserverna och ökningen av dessa un­

der något år i och för tillämpningen

av art. V § 7 mom. b) och c) skall

ökning av dessa monetära reserver,

som förorsakats av att en tidigare ic­

ke konvertibel valuta under året bli­

vit konvertibel, icke beaktas, såvida

icke medlemmen på annat sätt gjort

avdrag för sitt innehav av denna va­

luta. Icke heller skola de innehav be­

aktas, som härröra från under året

erhållna lång- eller medellångfristiga

lån, eller de behållningar, som över­

förts eller reserverats för återbetal­

ning av lån under det kommande

året.

4. I fråga om den medlem, vars

moderland varit utsatt för fientlig

ockupation, skall nyproducerat guld

från gruvor, som äro belägna i mo­

derlandet, under fem år efter detta

avtals ikraftträdande icke beaktas

vid beräkningen av deras monetära

reserver eller ökningen av dessa re­

server.

SCHEDULE C.

Eleciion of Executive Direciors.

1. The election of the elective ex­

ecutive directors shall be by ballot of

the governors eligible to vote under

Article XII, Section 3 (b) (iii) and

(iv).

2. In balloting for the five direc­

tors to be elected under Article XII,

Section 3 (b) (iii), eacli of the gov-

ernors eligible to vote shall cast for

one person all of the votes to which

be is entitled under Article XII, Sec­

tion 5 (a). The five persons receiving

the greatest number of votes shall be

llihang till riksdagens protokoll 1950. 1 samt. Nr 89.

BILAGA C.

Val av direktion.

1. Val av de direktionsledamöter,

som skola utses genom val, förrättas

genom sluten omröstning bland sty­

relsens enligt art. XII § 3 mom. b)

(ni) och (iv) röstberättigade leda­

möter.

2. Vid omröstning för val av de

fem direktionsledamöter, som skola

väljas enligt art. XII § 3 mom. b)

(iii), skall varje röstberättigad sty­

relseledamot giva eu och samma per­

son alla de röster, som han enligt art.

XII § 5 mom. a) är berättigad att av­

giva. De fem personer, som erhålla

66

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

directors, provided that no person

who received less than nineteen per­

cent of the total nuinber of votes that

can be cast (eligible votes) shall be

considered elected.

3. When five persons are not elect­

ed in the first ballot, a second ballot

shall be held in which the person

who received the lowest number of

votes shall be ineligible for election

and in which there shall vote only

(a) those governors who voted in the

first ballot for a person not elected,

and (b) those governors whose votes

for a person elected are deemed un­

der 4 below6

7 to have raised the votes

cast for that person above twenty

percent of the eligible votes.

4. In determining whether the

votes cast by a governor are to be

deemed to have raised the total of

any person above twenty percent of

the eligible votes the twenty percent

shall be deemed to include, first, the

votes of the governor casting the

largest number of votes for such

person, then the votes of the gov­

ernor casting the next largest num­

ber, and so on until twenty percent

is reached.

5. Any governor part of whose

votes must be counted in order to

raise the total of any person above

nineteen percent shall be considered

as casting all of his votes for such

person even if the total votes for

such person thereby exceed twenty

percent.

6. If, after the second ballot, five

persons have not been elected, fur-

ther ballots shall be held on the same

principles until five persons have

been elected, provided that after four

persons are elected, the fifth may be

elected by a simple majority of the

remaining votes and shall be deemed

to have been elected by all such

votes.

7. The directors to be elected by

the American Republics under Ar-

det största antalet röster, skola an­

ses valda, under förutsättning likväl,

att de erhållit minst nitton procent

av samtliga giltiga röster.

3. Om fem personer icke bliva val­

da vid den första omröstningen,

skall en andra omröstning förrättas,

varvid den person, som erhöll det

minsta antalet röster, icke skall vara

valbar. I denna omröstning skola en­

dast deltaga a) de styrelseledamöter,

vilka i den första omröstningen rös­

tat på en person, som då icke blev

vald,-ävensom b) de styrelseledamö­

ter, vilkas röster enligt punkt 4 ne­

dan anses ha tillfört en vald person

totalt mera än tjugo procent av de

giltiga rösterna.

4. För att avgöra, huruvida de av

någon styrelseledamot avgivna rös­

terna skola anses ha tillfört en per­

son totalt mera än tjugo procent av

de giltiga rösterna, skola dessa tjugo

procent anses omfatta i första hand

den styrelseledamots röster, som av­

givit det största antalet röster för ve­

derbörande person, i andra hand den

styrelseledamots röster, som avgivit

det näst största antalet röster och så

vidare, till dess att tjugo procent

uppnåtts.

5. Varje styrelseledamot, vars rös­

ter delvis måste medräknas för att

höja samtliga de för en person av­

givna rösterna över nitton procent,

skall anses ha avgivit alla sina rös­

ter för denna person, även om de för

ifrågavarande person avgivna röster­

na därigenom komma att överstiga

tjugo procent.

6. Om efter den andra omröstning­

en fem personer ännu icke blivit val­

da, förrättas ytterligare omröstning­

ar enligt samma principer, till dess

att fem personer blivit valda. Likväl

må, sedan fyra personer blivit valda,

den femte utses med enkel majoritet

av de återstående rösterna, varvid

han skall anses ha blivit enhälligt

vald.

7. De ledamöter av direktionen,

vilka enligt art. XII § 3 mom. b) (iv)

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

67

ticle XII, Section 3 (b) (iv) shall be

elected as follows:

(a) Each of the directors shall be

elected separately.

(b) In the election of the first

director, each governor representing

an American Republic eligible to par-

ticipate in the election shall cast for

one person all the votes to which he

is entitled. The person receiving the

largest number of votes shall be

elected provided that he has received

not less than forty-five percent of the

total votes.

(c) If no person is elected on the

first ballot, further ballots shall be

held, in each of which the person

receiving the lowest number of votes

shall be eliminated, until one person

receives a number of votes sufficient

for election under (b) above.

(d) Governors whose votes con-

tributed to the election of the first

director shall take no part in the

election of the second director.

(e) Persons who did not succeed

in the first election shall not be in-

eligible for election as the second

director.

(f) A majority of the votes which

can be cast shall be required för

election of the second director. If åt

the first ballot no person receives

a majority, further ballots shall be

held in each of which the person re­

ceiving the lowest number of votes

shall be eliminated, until some per­

son obtains a majority.

(g) The second director shall be

deemed to have been elected by all

the votes which could have been cast

in the ballot securing his election.

skola väljas av de amerikanska re­

publikerna, väljas på följande sätt:

a) Var och en av dessa direktions-

ledamöter väljes särskilt.

b) Vid val av den första direk-

tionsledamoten skall varje styrelsele­

damot, som representerar en ameri­

kansk republik, vilken är berättigad

att deltaga i valet, avgiva alla de ho­

nom tillkommande rösterna för en

person. Den person, som erhåller det

största antalet röster, skall anses

vald, under förutsättning att han icke

erhållit mindre än fyrtiofem procent

av samtliga röster.

c) Om ingen person valts vid den

första omröstningen, förrättas nya

omröstningar sålunda, att den per­

son, som vid var och en av dem er­

håller det minsta antalet röster, bort­

faller, till dess en person erhåller

det enligt mom. b) ovan för val er­

forderliga antalet röster.

d) De ledamöter av styrelsen, vil­

kas röster bidrogo till valet av den

första direktionsledamoten, skola ic­

ke deltaga i valet av den andra di­

rektionsledamoten.

e) Personer, vilka icke blevo valda

vid den första omröstningen, skola

vara valbara såsom andra ledamot.

f) För val av den andra direk­

tionsledamoten erfordras majoritet

av de röster, som kunna avgivas. Om

vid den första omröstningen ingen

person erhåller majoritet, verkställas

nya omröstningar sålunda, att den

person, som vid var och en av dem

erhåller det minsta antalet röster,

bortfaller, till dess att någon person

erhåller majoritet.

g) Den andra direktionsledamoten

skall anses ha blivit vald av alla de

röster, som skulle kunnat avgivas

vid den omröstning, som säkrade

hans val.

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

08

SCHEDULE D.

Settlement of Accounts with Mem-

bers Withdrawing.

1. The Fund shall be obligated to

pay to a raember withdrawing an

amount equal to its quota, plus any

other amounts due to it from the

Fund, less any amounts due to the

Fund, including charges accruing

after the date of its withdrawal; but

no payment shall be made until six

months after the date of withdrawal.

Payments shall be made in the cur-

rency of the withdrawing member.

2. If the Fund’s holdings of the

currency of the withdrawing mem-

ber are not sufficient to pay the net

amount due from the Fund, the bal-

ance shall be paid in gold, or in such

other inanner as may be agreed. If

the Fund and the withdrawing mem­

ber do not reach agreement within six

months of the date of withdrawal,

the currency in question held by the

Fund shall be paid forthwith to the

withdrawing member. Any balance

due shall be paid in ten half-yearly

instalments during the ensuing five

years. Each such instalment shall

be paid, åt the option of the Fund,

either in the currency of the with­

drawing member acquired after its

withdrawal or by the delivery of

gold.

3. If the Fund fails to meet any

instalment wich is due in accord-

ance with the preceding paragraphs,

the withdrawing member shall be

entitled to require the Fund to pay

the instalment in any currency held

by the Fund with the exception of

any currency which has been de-

clared scarce under Article VII, Sec-

tion 3.

4. If the Fund’s holdings of the

currency of a withdrawing member

exceed the amount due to it, and if

agreement on the method of settling

accounts is not reached within six

months of the date of withdraval, the

former member shall be obligated to

BILAGA D.

Uppgörelse av mellanbavanden med

utträdande medlemmar.

1. Fonden är förpliktad att till ut­

trädande medlem erlägga ett belopp,

som motsvarar dess kvot, ökat med de

belopp, som fonden är skyldig med­

lemmen, och minskat med de belopp,

som medlemmen är skyldig fonden,

inklusive efter utträdet upplupna pro­

visioner. Inga utbetalningar må likväl

verkställas förrän sex månader för­

flutit efter utträdet. Utbetalningarna

skola verkställas i den utträdande

medlemmens valuta.

2. Om fondens innehav av en ut­

trädande medlems valuta icke uppgår

till det nettobelopp fonden är skyldig

medlemmen, skall återstoden erläg­

gas i guld eller på annat överenskom­

met sätt. Därest fonden och den ut­

trädande medlemmen icke inom sex

månader från dagen för utträdet upp­

nått enighet, skola de belopp av den

utträdande medlemmens valuta, som

innehavas av fonden, utan dröjsmål

utbetalas till denna medlem. Återsto­

den erlägges i tio lika stora belopp,

att betalas varje halvår under de fem

följande åren. Varje belopp skall efter

fondens gottfinnande erläggas anting­

en i den utträdande medlemmens va­

luta, förvärvad efter medlemmens ut­

träde, eller i guld.

3. Underlåter fonden att erlägga

ett belopp, som enligt föregående

punkter förfallit till betalning, skall

den utträdande medlemmen ha rätt

att fordra, att fonden erlägger belop­

pet i annan valuta, som fonden inne­

har och som icke enligt art. VII § 3

förklarats vara knapp valuta.

4. överstiger fondens innehav av

en utträdande medlems valuta det be­

lopp, som tillkommer denna, och har

enighet om förfaringssätt vid uppgö­

relsen icke uppnåtts inom sex måna­

der från dagen för utträdet, är den

förutvarande medlemmen förpliktad

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

redeem such excess currency in gold

or, åt its option, in the currencies of

members which åt the time of redeinp-

tion are convertible. Redemption

shall be made åt the parity existing

åt the time of withdrawal from the

Fund. The withdrawing member

shall complete redemption within

five years of the date of withdrawal,

or within such longer period as may

be fixed by the Fund, but shall not be

required to redeem in any half-

yearly period more than one-tenth of

the Fund’s excess holdings of its cur­

rency åt the date of withdrawal plus

further acquisitions of the currency

during such half-yearly period. If the

withdrawing member does not fulfill

this obligation, the Fund may in an

orderly manner liquidate in any mär­

ket the amount of currency which

should have been redeemed.

5. Any member desiring to obtain

the currency of a member which has

withdrawn shall acquire it by pur-

chase from the Fund, to the extent

that such member has access to the

resources of the Fund and that such

currency is available under 4 above.

6. The withdrawing member guar-

antees the unrestricted use åt all

times of the currency disposed of

under 4 and 5 above for the purchase

of goods or for payment of sums due

to it or to persons within its ter-

ritories. It shall compensate the Fund

for any loss resulting from the dif-

ference between the par value of its

currency on the date of withdrawal

and the value realized by the Fund

on disposal under 4 and 5 above.

7. In the event of the Fund going

into liquidation under Artide XVI,

Section 2, within six months of the

date on which the member withdraws,

the account between the Fund and

that government shall be settled in

accordance with Article XVI, Section

2, and Schedulc E.

att återköpa överskjutande belopp i

guld eller efter eget val i andra med­

lemmars valutor, som vid tidpunkten

för återköpet äro konvertibla. Återkö-

pet skall ske till den vid tidpunkten

för utträdet ur fonden gällande pari­

kursen. Utträdande medlem skall full­

göra återköp inom fem år från dagen

för utträdet eller inom en av fonden

fastställd längre tidsperiod; likväl är

medlemmen icke skyldig att under

någon halvårsperiod återköpa mera

än en tiondel av fondens överskotts-

innehav av dess valuta vid dagen för

utträdet, ökat med ytterligare förvärv

av denna valuta under vederbörande '

halvårsperiod. Om utträdande med­

lem icke uppfyller dessa förpliktelser,

är fonden berättigad att på lämpligt

sätt, varhelst den så önskar, realisera

det valutabelopp, som borde ha åter­

köpts.

5. Medlem, som önskar erhålla eu

utträdande medlems valuta, skall in­

köpa densamma av fonden i den ut­

sträckning den är berättigad att be­

gagna sig av fondens resurser och

ifrågavarande valuta enligt punkt 4

ovan är tillgänglig.

6. Utträdande medlem skall garan­

tera rätten till obegränsad använd­

ning vid varje tidpunkt av de enligt

punkterna 4 och 5 ovan av fonden

försålda valutabeloppen för inköp av

varor eller för betalning av skulder

till densamma eller till personer inom

dess territorier. Den utträdande med­

lemmen skall även ersätta fonden för

varje förlust, som uppstår till följd

av differens mellan parivärdet av dess

valuta å dagen för utträdet och del

värde fonden erhåller vid försäljning

i enlighet med punkterna 4 och .">

ovan.

7. Skulle fonden avvecklas enligt

art. XVI § 2 inom sex månader från

dagen för medlems utträde, skall upp­

görelsen mellan fonden och vederbö­

rande regering ske i enlighet med art.

XVI S 2 och bilaga E.

69

70

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

SCHEDULE E.

Administration of Liquidation.

1. In the event of liquidation the

liabilities of the Fund other than

the repayment of subscriptions shall

have priority in the distribution of

the assets of the Fund. In meeting

each such liability the Fund shall use

'ds assets in the following order:

fa) the currencv in which the lia-

hility is payable;

(b) gold;

(c) ad other currencies in propor-

' tion, so far as may be practicable,

to the quotas of the members.

2. After the discharge of the Fund’s

liabilities in accordance with 1 above,

the balance of the Fund’s assets shall

be distributed and apportioned as

follows:

(a) The Fund shall distribute its

holdings of gold among the mem­

bers whose currencies are held by

the Fund in amounts less than their

quotas. These members shall share

the gold so distributed in the pro­

portions of the amounts by which

their quotas exceed the Fund’s hold­

ings of their currencies.

(b) The Fund shall distribute to

each member one-half the Fund’s

holdings of its currency but such

distribution shall not exceed fifty

percent of its quota.

(c) The Fund shall apportion the

remainder of its holdings of each

currency among all the members in

proportion to the amounts due to

each member after the distributions

under (a) and (b) above.

3. Each member shall redeem the

holdings of its currency apportioned

to other members under 2 (c) above,

and shall agree with the Fund within

three months after a decision to li-

quidate upon an orderly procedure for

such redemption.

4. If a member has not reached

agreement with the Fund within the

three-month period referred to in 3

above, the Fund shall use the cur-

BILAGA E.

Avveckling av fonden.

1. Avvecklas fonden, skola vid för­

delningen av dess tillgångar andra

förbindelser än återbetalningsskyldig-

het för tecknade belopp ha prioritet.

För att infria varje sådan förbindelse

skall fonden använda sina tillgångar

i följande ordning:

a) den valuta, i vilken förbindelsen

är betalbar;

b) guld;

c) alla övriga valutor, såvitt möj­

ligt i förhållande till medlemmarnas

kvoter.

2. Sedan fondens förbindelser in­

friats enligt punkt 1 ovan, skola dess

återstående tillgångar fördelas på föl­

jande sätt:

a) Fonden skall fördela sitt guld­

innehav mellan de medlemmar, vil­

kas valutor fonden innehar till mind­

re belopp än vederbörandes kvoter.

Guldet skall härvid fördelas mellan

dessa medlemmar i proportion till de

belopp, med vilka deras kvoter över­

stiga fondens innehav av deras valu­

tor.

b) Fonden skall till varje medlem

utdela hälften av sitt innehav av ve­

derbörandes valuta; detta utdelade

belopp må likväl icke överstiga fem­

tio procent av kvoten.

c) Fonden skall fördela återstoden

av sitt innehav av olika valutor mel­

lan alla medlemmar i proportion till

deras tillgodohavanden, sedan de i

mom. a) och b) ovan nämnda utdel­

ningarna verkställts.

3. Varje medlem skall återköpa de

till andra medlemmar enligt punkt 2

mom. c) ovan sålunda fördelade be­

loppen av dess valuta och skall inom

tre månader, sedan beslut om avveck­

ling fattats, med fonden träffa över­

enskommelse om sättet för detta åter-

köp.

4. Om medlem icke inom den i

punkt 3 ovan nämnda tremånaders-

perioden uppnått överenskommelse

med fonden, skall denna använda de

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

71

rencies of other inembers appor­

tioned to that member under 2 (c)

above to redeem the currency of that

member apportioned to other mem-

bers. Each currency apportioned to

a member which has not reached

agreement shall be used, so far as

possible, to redeem its currency ap­

portioned to the inembers which

have made agreements with the Fund

under 3 above.

5. If a member has reached agree­

ment with the Fund in accordance

with 3 above, the Fund shall use the

currencies of other menibers appor­

tioned to that member under 2 (c)

above to redeem the currency of

that member apportioned to other

members which have made agree­

ments with the Fund under 3 above.

Each amount so redeemed shall be

redeemed in the currency of the

member to which it was apportioned.

6. After carrying out the preceding

paragraphs, the Fund shall pay to

each member the remaining curren­

cies held for its account.

7. Each member whose currency

has been distributed to other inem­

bers under 6 above shall redeem

such currency in gold or, åt its op­

tion, in the currency of the member

requesting redemption, or in such

other manner as inay be agreed be-

tween them. If the members involved

do not otherwise agree, the member

obligated to redeem shall complete

redemption within five years of the

date of distribution, but shall not be

required to redeem in any half-yearly

pericxl morc than one-tenth of the

amount distributed to each other

member. If the member does not ful-

fill this obligation, the amount of

currency which should have been

redeemed may be liquidated in an

orderly manner in any märket.

belopp av andra medlemmars valutor,

vilka enligt punkt 2 mom. c) ovan

tilldelats vederbörande medlem, för

återköp av de belopp av denna med­

lems valuta, som tilldelats andra med­

lemmar. Varje valutabelopp, som till­

delats eu medlem, vilken icke uppnått

överenskommelse med fonden, skall

såvitt möjligt användas för att åter­

köpa de belopp av vederbörande med­

lems valuta, som tilldelats de med­

lemmar, vilka träffat överenskom­

melse med fonden i enlighet med

punkt 3 ovan.

5. Om medlem träffat överens­

kommelse med fonden i enlighet med

punkt 3 ovan, skall fonden använda

de belopp av andra medlemmars va­

lutor, vilka enligt punkt 2 mom. c)

ovan tilldelats vederbörande medlem,

för att återköpa de belopp av denna

medlems valuta, som tilldelats andra

medlemmar, vilka enligt punkt 3 ovan

träffat överenskommelse med fonden.

Varje sådant belopp skall återköpas

med den medlems valuta, vilken till­

delats detsamma.

6. Efter att ha vidtagit åtgärder

enligt föregående punkter skall fon­

den till varje medlem utbetala de

återstående valutabelopp, som veder­

börande medlem har till godo hos

fonden.

7. Varje medlem, vars valuta en­

ligt punkt 6 ovan utbetalats till andra

medlemmar, skall återköpa dessa be­

lopp i guld eller efter eget val i den

medlems valuta, som hemställer om

återköp, eller på annat mellan parter­

na överenskommet sätt. Om de berör­

da medlemmarna icke annorledes

överenskomma, skall den medlem,

som är skyldig att återköpa sin va­

luta, fullgöra återköpet inom fem år

från dagen för utbetalningen; dock

är medlem icke skyldig att under nå­

gon halvårsperiod återköpa mera än

en tiondel av det valutabelopp, som

utbetalats till var och en av de öv­

riga medlemmarna. Uppfyller med­

lemmen icke denna förpliktelse, må

det valutabelopp, som borde ha åter­

köpts, på lämpligt sätt realiseras på

vilken marknad som helst.

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

8. Each member whose currency

has been distributed to other mem-

bers under 6 above guarantees the

unrestricted use of such currency åt

all times for the purchase of goods

or for payment of sums due to it or

tö persons in its territories. Each

member so obligated agrees to coin-

pensate other members for any loss

resulting from the difference between

the par value of its currency on the

date of the decision to liquidate the

Fund and the value realized by such

members on disposal of its currency.

8. Varje medlem, vars valuta en­

ligt punkt 6 ovan utbetalats till andra

medlemmar, garanterar rätten till

obegränsad användning av denna va­

luta vid varje tidpunkt för inköp av

varor eller för betalning av skulder

till densamma eller till personer inom

dess territorier. Varje sålunda för­

pliktad medlem förbinder sig att er­

sätta övriga medlemmar för förluster,

som uppstått till följd av differens

mellan parivärdet av dess valuta den

dag, då beslut fattades att avveckla

fonden, och det värde vederbörande

medlemmar erhålla vid försäljning av

ifrågavarande valuta.

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

73

Bilaga 2.

Artides of Agreement of the

International Bank for Recon-

struction and Development.

The Governments on whose be-

half the present Agreement is signed

agree as follows:

Introductory Article.

The International Bank for Recon-

struction and Development is estab-

lished and shall operate in accord-

ance with the following provisions:

(Översättning.)

Avtal rörande

Internationella återuppbyggnads-

bankens stadga.

De regeringar, på vilkas vägnar

detta avtal är undertecknat, överens­

komma om följande:

Inledande artikel.

Internationella banken för återupp­

byggnad och ekonomisk utveckling

har grundats och skall verka i över­

ensstämmelse med följande föreskrif­

ter:

Article I.

Purposes.

The purposes of the Bank are:

(i) To assist in the reconstruc-

tion and development of territories

of members by facilitating the in-

vestment of capital for productive

purposes, including the restoration

of economies destroyed or disrupt-

ed by war, the reconversion of

productive facilities to peacetime

needs and the encouragement of

the development of productive fa-

cililies and resources in less devel-

oped countries.

(ii) To promote private foreign

investment by means of guarantees

or participations in loans and

other investments made by pri­

vate investors; and when private

Capital is not available on reason-

able terms, to supplement private

investment by providing, on suit-

able conditions, finance for pro­

ductive purposes out of its own

capital, funds raisetl by it and its

other resources.

Artikel I.

Ändamål.

Internationella återuppbyggnads-

banken har till ändamål:

(i) att bidraga till medlemslän­

dernas återuppbyggnad och ekono­

miska utveckling genom att under­

lätta kapitalinvesteringar för pro­

duktiva ändamål, däri inbegripet

det ekonomiska livets återställande,

där det förstörts eller skadats ge­

nom kriget, omläggning av produk­

tionsapparaten till fredliga förhål­

landen samt främjande av utveck­

lingen av produktionskrafter och

produktionsmöjligheter i mindre

utvecklade länder;

(ii) att främja enskild utländsk

kapitalinvestering genom att delta­

ga i eller garantera av enskilda in­

vesterare beviljade lån eller andra

investeringar samt att, då enskilt

kapital icke kan erhållas på skäli­

ga villkor, komplettera den enskil­

da investeringen genom att på

lämpliga villkor finansiera pro­

duktiva investeringar med eget ka­

pital, upplånade medel eller andra

resurser;

74

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

(iii) To promote the long-range

balanced growth of International

trade and the maintenance of equi-

librium in balances of payments

by encouraging international in-

vestment for the development of

the productive resources of inem-

bers, thereby assisting in raising

productivity, the standard of living

and conditions of labour in their

territories.

(iv) To arrange the loans made

or guaranteed by it in relation to

international loans through other

channels so that the more useful

and urgent projects, large and

small alike, will be dealt with

first.

(v) To conduct its operations

with due regard to the effect of

international investment on busi-

ness conditions in the territories

of inembers and, in the immediate

post-war years, to assist in bring-

ing about a smooth transition

from a wartime to a peacetime

economy.

The Bank shall be guided in all its

decisions by the purposes set forth

abo ve.

Article II.

Membership in and Capital of the

Bank.

Section 1. Membership.

(a) The original members of the

Bank shall be those members of the

International Monetary Fund which

accept membership in the Bank be-

fore the date specified in Article XI,

Section 2 (e).

(b) Membership shall be open to

other members of the Fund, åt such

times and in accordance with such

terms as may be prescribed by the

Bank.

Section 2. Authorized

Capital.

(a) The authorized Capital stock

of the Bank shall be $ 10 000 000 000,

in terms of United States dollars of

the weight and fineness in effect on

(iii) att främja den internatio­

nella handelns fortsatta jämna till­

växt och upprätthålla jämvikt i

betalningsbalanserna genom att

uppmuntra internationella inves­

teringar för utveckling av med­

lemmarnas produktionsmöjlighe­

ter och därigenom bidraga till ökad

produktion och höjd levnadsstan­

dard samt förbättrade arbetsför­

hållanden inom deras territorier;

(iv) att samordna de lån, som

banken beviljar eller garanterar,

med andra internationella lån, så

att de viktigaste och mest bråds­

kande projekten erhålla företräde

oavsett deras storlek;

(v) att bedriva sin verksamhet

med beaktande av den internatio­

nella investeringens inverkan på

konjunkturläget i medlemsländer­

na och att under de närmaste åren

efter kriget bidraga till en smidig

övergång från krigs- till fredshus-

hållning.

Banken skall fatta alla sina beslut

med iakttagande av de i denna arti­

kel angivna ändamålen.

Artikel II.

Medlemskap i banken. Fonder.

§ 1. Medlemskap.

a)

Ursprungliga medlemmar av

banken äro de medlemmar av Inter­

nationella valutafonden, vilka accep­

tera medlemskap i banken före det

datum, som fastställts i art. XI § 2

mom. e).

b) Övriga medlemmar av valuta­

fonden må bliva medlemmar av ban­

ken vid tidpunkt och på villkor, som

fastställas av banken.

§ 2. Grundfond.

a) Grundfonden skall vara 10 mil­

jarder US-dollars baserade på den

guldvikt och finhet, som dollarn ha­

de den 1 juli 1944. Grundfonden

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

75

July 1, 1944. The capital stock shall

be divided into 100 000 shares having

a par value of $ 100 000 each, which

shall be available for subscription

only by members.

(b) The capital stock may be in-

creased when the Bank deems it ad-

visable by a three-fourths majority of

the total voting power.

Section 3. Subscription of shares.

(a) Each member shall subscribe

shares of the capital stock of the

Bank. The minimum number of

shares to be subscribed by the origi­

nal members shall be those set forth

in Schedule A. The minimum num­

ber of shares to be subscribed by

other members shall be determined

by the Bank, which shall reserve a

sufficient portion of its capital stock

for subscription by such members.

(b) The Bank shall prescribe rules

laying down the conditions under

which members may subscribe

shares of the authorized capital stock

of the Bank in addition to their min­

imum subscriptions.

(c) If the authorized capital stock

of the Bank is increased, each mem­

ber shall have a reasonable oppor-

tunity to subscribe, under such con­

ditions as the Bank shall decide, a

proportion of the increase of stock

equivalent to the proportion which

its stock theretofore subscribed bears

to the total capital stock of the Bank,

hut no member shall be obligated to

subscribe any part of the increased

capital.

Section 4. Issue pricc of shares.

Shares included in the minimum

subscriptions of original members

shall be issued åt par. Other shares

shall be issued åt par unless the

Bank by a majority of the total vot­

ing power decides in special circum-

stances to issue (hem on other terms.

Section 5. Division and calls of sub­

scribed capital.

The subscription of each member

shall be divided into two parts as

follows:

skall fördelas på 100 000 andelar,

var och en med ett nominellt värde

av 100 000 dollars, vilka andelar en­

dast medlemmar äro berättigade att

teckna.

b) Grundfonden må ökas, då ban­

ken finner detta önskvärt, om be­

slut härom fattas med en majoritet

av tre fjärdedelar av samtliga röster.

§ 3. Teckning av andelar.

a) Varje medlem skall teckna an­

delar i banken. Ursprungliga med­

lemmar skola teckna minst det an­

tal andelar, som stadgas i bilaga A.

Det minimiantal andelar, som skall

tecknas av övriga medlemmar, fast­

ställes av banken, som reserverar en

tillräcklig del av grundfonden för så­

dana medlemmar.

b) Banken skall utfärda föreskrif­

ter, vari de villkor fastställas, på vil­

ka medlemmarna äro berättigade att

teckna flera andelar än fastställt mi­

nimiantal.

c) Ökas bankens grundfond, skall

varje medlem beredas tillfälle alt på

villkor, som banken bestämmer,

teckna andelar i proportion till inne­

havda andelar före ökningen. Dock

är ingen medlem förpliktad att teck­

na andelar vid ökning av grundfon­

den.

§ 4. Andelarnas emissionskurs.

Andelar motsvarande ursprungli­

ga medlemmars minimibidrag skola

utgivas till nominellt värde. Övriga

andelar utgivas till nominellt värde,

såvida icke banken med enkel majo­

ritet av samtliga röster bestämmer,

att de under särskilda omständighe­

ter skola utgivas på andra villkor.

§ 5. Grundfondens fördelning och in­

betalning.

Betalning för de andelar, som var­

je medlem tecknar, skall ske på föl­

jande sätt:

76

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

(i) twenty percent shall be paid

or subject to call under Section 7

(i) of this Artide as needed by

the Bank for its operations;

(ii) the remaining eighty per-

cent shall be subject to call by the

Bank only when required to meet

obligations of the Bank created

under Artide IV, Sections 1 (a)

(ii) and (iii).

Calls on unpaid subscriptions

shall be uniform on all shares.

Section 6. Limitation on liability.

Liability on shares shall be limited

to the unpaid portion of the issue

price of the shares.

Section 7. Method of payment of sub­

scriptions for shares.

Payment of subscriptions for

shares shall be made in gold or

United States dollars and in the cur-

rencies of the members as follows:

(i) under Section 5 (i) of this

Artide, two percent of the price of

each share shall be payable in gold

or United States dollars, and,

when calls are made, the remain­

ing eighteen percent shall be paid

in the currency of the member;

(ii) when a call is made under

Section 5 (ii) of this Artide, pay­

ment may be made åt the option of

the member either in gold, in Uni­

ted States dollars or in the cur­

rency required to decharge the

obligations of the Bank for the

purpose for which the call is

made;

(iii) when a member makes

payinents in any currency under

(i) and (ii) above, such payments

shall be made in amounts equal in

value to the member’s liability un­

der the call. This liability shall be

a proportionate part of the sub-

scribed Capital stock of the Bank

as authorized and defined in Sec­

tion 2 of this Artide.

(i) tjugo procent skola betalas

omedelbart eller infordras, då ban­

ken för sin verksamhet är i behov

därav, i enlighet med denna arti­

kels § 7 (i);

(ii)

återstående åttio procent

må endast infordras, då detta är

nödvändigt för att möta de förplik­

telser, som uppstått på grund av

art. IV § 1 mom. a) (ii) och (iii).

Krav på grund av tecknade, icke

betalade andelar skola vara enhetliga

i fråga om samtliga andelar.

§ 6. Begränsning ao ansvarigheten.

Andelsägarnas ansvarighet är be­

gränsad till den icke inbetalade delen

av andelarnas emissionskurs.

g 7. Förfaringssätt vid betalning av

tecknade andelar.

De tecknade andelarna skola beta­

las i guld eller US-dollars och i med­

lemmarnas valutor på följande sätt:

(i) i enlighet med denna arti­

kels § 5 (i) skola två procent av

det belopp, som skall betalas för

varje andel, erläggas i guld eller

US-dollars och återstående ader-

ton procent, efter anfordran, i

medlems valuta;

(ii)

efter betalningsyrkande i

enlighet med denna artikels § 5

(ii) är medlem berättigad att verk­

ställa betalningen antingen i guld,

US-dollars eller sådan valuta, som

banken behöver för att infria den

förbindelse, vilken föranlett betal-

ningsyrkandet;

(iii) oberoende av vilken valuta

en medlem enligt punkterna (i)

och (ii) ovan väljer för betalning­

ens erläggande, skall det erlagda

beloppet motsvara det värde som

infordrats. Detta värde skall utgö­

ra en proportionell del av bankens

tecknade grundfond, sådan den­

samma definieras i denna artikels

§

2

.

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

77

Section 8. Time of paijment of sub-

scriptions.

(a) The two percent payable on

each share in gold or United States

dollars under Section 7 (i) of this

Article, shall be paid within sixty

days of the date on which the Bank

begins operations, provided that

(i) any original member of the

Bank whose metropolitan territory

has suffered from enemy occupa-

tion or hostilities during the pres­

ent war shall be granted the right

to postpone payment of one-half

percent until five years after that

date;

(ii)

an original member who

cannot make such a payment be-

cause it has not recovered posses-

sion of its gold reserves which are

still seized or immobilized as a re-

sult of the war may postpone all

payment until such date as the

Bank shall decide.

(b) The remainder of the price of

each share payable under Section 7

(i) of this Article shall be paid as

and when called by the Bank, pro­

vided that

(i) the Bank shall, within one

year of its beginning operations,

call not less than eight percent of

the price of the share in addition

to the payment of two percent re-

ferred to in (a) above;

(ii) not more than five percent

of the price of the share shall be

called in any period of three

months.

Section 9. Maintenance of valuc of

eertain currency holdings of the

Bank.

(a) Whenever (i) the par value of

a member’s currency is reduced, or

(ii) the foreign exchange value of a

member’s currency has, in the opi­

nion of the Bank, depreciated to a

significant extent within that mem­

ber’s territories, the member shall

pay to the Bank within a reasonable

time an additional amount of its own

currency sufficient to maintain the

value, as of the time of initial sub-

§ 8. Förfallodag för tecknade belopp.

a) De två procent av varje andels

belopp, som enligt denna artikels § 7

(i) skola erläggas i guld eller US-

dollars, skola betalas inom sextio da­

gar från den dag, då banken börjar

sin verksamhet, dock så att

(i) ursprunglig medlem, vars

moderland varit utsatt för fient­

lig ockupation eller krigsoperatio­

ner under det nu pågående kriget,

skall vara berättigad att uppskju­

ta erläggandet av en halv procent

intill fem år räknat från nämnda

datum;

(ii) ursprunglig medlem, vilken

icke kan erlägga betalningen,

emedan dess guldreserver fortfa­

rande äro beslagtagna eller bund­

na till följd av kriget, är berättigad

att uppskjuta alla betalningar in­

till av banken fastställt datum.

b) Den återstod av beloppet för

varje andel, som skall betalas enligt

denna artikels § 7 (i), erlägges på

tid och sätt, som banken bestämmer,

dock så

(i) att ett år sedan banken bör­

jat sin verksamhet minst åtta pro­

cent av andelsbeloppet infordrats

utöver de två procent, som avses i

inom. a) ovan;

(ii) att högst fem procent in­

fordras under en treinånaderspe-

riod.

§ 9. Upprätthållande av värdet av

vissa av bankens valutabehåll-

ningar.

a) Närhelst (i) parivärdet av en

medlems valuta nedsättes eller (ii)

de utländska växelkurserna för en

medlems valuta enligt bankens upp­

fattning sjunka avsevärt inom den­

na medlems territorier, skall med­

lemmen inom rimlig tid till banken

inbetala ett tilläggsbelopp i egen va­

luta, som är tillräckligt stort för att

upprätthålla värdet av bankens till­

godohavanden i vederbörande lands

78

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

scription, of the amount of the cur-

rency of such member which is held

by the Bank and derived from cur-

rency originally paid in to the Bank

by the member under Article II, Sec-

tion 7 (i), from currency referred to

in Article IV, Section 2 (b), or from

any additional currency fumished

under the provisions of the present

paragraph, and vvhich has not been

repurchased by the member for gold

or for the currency of any member

vvhich is acceptable to the Bank.

(b) Whenever the par value of a

member’s currency is increased, the

Bank shall return to such member

within a reasonable time an amount

of that meinber’s currency equal to

the increase in the value of the

amount of such currency described

in (a) above.

(c) The provisions of the preced-

ing paragraphs may be waived by

the Bank when a uniform proportion-

ate change in the par values of the

currencies of all its members is made

by the International Monetary Fund.

Section 10. Restriction on disposal of

sliares.

Shares shall not be pledged or en-

cumbered in any manner vvhatever

and they shall be transferable onlv

to the Bank.

Article III.

General Provisions relating to Loans

and Guarantees.

Section 1. Use of resources.

(a) The resources and the facili-

ties of the Bank shall be used exclu-

sively for the benefit of members

with equitable consideration to pro-

jects for development and projects

for reconstruction alike.

(b) For the purpose of facilitating

the restoration and reconstruction of

the economy of members whose me-

tropolitan territories have suffered

great devastation from enemy occu-

pation or hostilities, the Bank, in de-

termining the conditions and terms

valuta, sådant det var vid tidpunk­

ten för medlemmens första teckning

av andelar. Dessa tillgodohavanden

skola utgöras av de belopp, som ur­

sprungligen inbetalats till banken av

vederbörande medlem enligt art. II

§7 (i), av de i art. IV § 2 mom. b)

nämnda beloppen eller av andra i

detta moment förutsatta inbetalning­

ar, såvida icke vederbörande medlem

återköpt dem av banken mot betalning

antingen i guld eller annan medlems

valuta efter bankens godkännande.

b) Om parivärdet av en medlems

valuta höjes, skall banken inom rim­

lig tid till vederbörande medlem

återbetala ett belopp i dess valuta,

som motsvarar värdestegringen av

det i mom. a) ovan nämnda valuta­

beloppet.

c) Om Internationella valutafon­

den genomför en enhetlig proportio­

nell ändring av parivärdena av alla

medlemmars valutor, må banken

upphäva ovanstående bestämmelser.

§ 10. Inskränkning i dispositions­

rätten över andelarna.

Andelar må icke pantsättas eller

intecknas, och de må endast överlå­

tas till banken.

Artikel III.

Allmänna låne- och garantivillkor.

§ 1. Användning av bankens medel.

a) Bankens medel och tjänster

skola uteslutande användas i med­

lemmarnas intresse, varvid utveck­

lingsprojekt och återuppbyggnads-

planer skola jämnställas.

b) För att underlätta den ekono­

miska återuppbyggnaden i sådana

medlemsländer, vilkas moderland ut­

satts för förödelse genom fientlig

ockupation eller krigsoperationer,

skall banken vid fastställande av lå­

nevillkor för dylika medlemmar taga

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

79

of loans made to such members, shall

pay special regard to lightening the

financial burden and expediting the

completion of such restoration and

reconstruction.

Section 2. Dealings between mem­

bers and the Bank.

Each member shall deal with the

Bank only through its Treasury,

central bank, stabilization fund or

other similar fiscal agency, and the

Bank shall deal with members only

by or through the same agencies.

Section 3. Limitations on guarantees

and borrowings of the Bank.

The total amount outstanding of

guarantees, participations in loans

and direct loans made by the Bank

shall not be increased åt any time, if

by such increase the total would ex-

ceed one hundred percent of the

unimpaired subscribed Capital, re-

serves and surplus of the Bank.

Section 4. Conditions on which the

Bank mag gnarantee or make

loans.

The Bank may guarantee, partici-

pate in, or make loans to any mem­

ber or any political sub-division there-

of and any business, industrial, and

agricultural enterprise in the territo-

ries of a member, subject to the fol-

lowing conditions:

(i) When the member in whose

territories the project is located is

not itself the borrower, the mem­

ber or the central bank or some

comparable agency of the member

which is acceptable to the Bank,

fully guarantees the repayment of

the principal and the payment of

interest and other charges on the

loan.

(ii) The Bank is satisfied that

in the prevailing märket condi­

tions the borrower would be un-

able otherwise to obtain the loan

under conditions which in the

opinion of the Bank are reason-

able for the borrower.

särskild hänsyn till möjligheten att

lätta de finansiella bördorna och på­

skynda återuppbyggnadsarbetet.

§ 2. Transaktioner mellan medlem­

marna och banken.

Varje medlem skall upprätthålla

förbindelse med banken enbart ge­

nom sitt finansdepartement, sin cen­

tralbank, stabiliseringsfond eller an­

nan likartad, officiell finansinstitu­

tion, och banken skall stå i förbin­

delse med medlemmarna enbart ge­

nom nämnda institutioner.

§ 3. Begränsning av garantier och

lån, som lämnas av banken.

Det utestående totalbeloppet av de

garantier, låneandelar och direkta

lån, vilka lämnas av banken, må icke

vid någon tidpunkt höjas, om total­

beloppet härigenom skulle överstiga

summan av bankens oförbrukade

tecknade kapital, reserver och icke

utdelade vinstmedel.

§ 4. Villkor för bankens lån och ga­

rantiförbindelser.

Banken må bevilja garantier, del­

taga i lån eller själv bevilja lån åt

medlem eller medlem underställd

myndighet eller åt inom medlems ter­

ritorier befintligt affärs-, industri­

eller lantbruksföretag under förut­

sättning

(i) att då medlem, inom vars

territorier projektet är avsett att

genomföras, icke själv upptager lå­

net, medlemmen, dess centralbank

eller annan av banken godkänd

myndighet ställer full garanti för

återbetalningen av lånet samt be­

talningen av räntor och övriga

kostnader;

(ii) alt banken är övertygad om

att låntagaren i rådande marknads­

situation icke har möjlighet att på

annat håll erhålla lån på villkor,

som banken anser skäliga för lån­

tagaren;

80

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

(iii) A competent coinmittee, as

provided for in Article V, Section

7, has submitted a written report

recommending the project after a

careful study of the merits of the

proposal.

(iv) In the opinion of the Bank

the rate of interest and other

charges are reasonable and such

rate, charges and the schedule for

repayment of principal are ap-

propriate to the project.

(v) In making or guaranteeing

a loan, the Bank shall pay due re-

gard to the prospects that the bor-

rower, and, if the borrower is

not a member, that the guaran-

tor, will be in position to meet

its obligations under the loan; and

the Bank shall act prudently in

the interests both of the particular

member in whose territories the

project is located and of the mem-

bers as a whole.

(vi) In guaranteeing a loan made

by other investors, the Bank re-

ceives suitable compensation för its

risk.

(vii) Loans made or guaranteed

by the Bank shall, except in spe­

cial circumstances, be for the pur­

pose of specific projects of recon-

struction or development.

Section 5. Vse of loans guaranteed,

participated in or made by the

Bank.

(a) The Bank shall impose no con-

ditions that the proceeds of a loan

shall be spent in the territories of

any particular member or members.

(b) The Bank shall make arrange-

inents to ensure that the proceeds of

any loan are used only for the pur­

poses for which the loan was granted,

with due attention to considerations

of economy and efficiency and with-

out regard to political or other non-

economic influences or considera­

tions.

(c) In the case of loans made by

the Bank, it shall open an account in

the name of the borrower and the

amount of the loan shall be credited

(iii) att en sådan sakkunnigkom­

mitté, varom stadgas i art. V § 7,

efter att noggrant ha studerat låne-

ansökan avgivit en skriftlig rekom­

mendation för densamma;

(iv) att räntor och övriga kost­

nader enligt bankens uppfattning

äro skäliga, ävensom att räntor,

kostnader och amorteringsplaner

äro avpassade efter projektets art;

(v) att vid beviljande eller ga­

ranterande av lån banken vederbör­

ligen övertygat sig om att låntaga­

ren och, därest denna icke är med­

lem, garanten förmår fullgöra sina

låneförpliktelser; banken skall

handla försiktigt både i den med­

lems intresse, inom vars territorier

projektet är avsett att genomföras,

och i alla övriga medlemmars in­

tresse;

(vi) att banken, då den garante­

rar ett av annan långivare beviljat

lån, erhåller skälig ersättning för

sin risk;

(vii) att avsikten med av ban­

ken beviljade eller garanterade lån

förutom i vissa undantagsfall är

att främja särskilda återuppbygg­

nads- eller utvecklingsprojekt.

§ 5. Användning av lån, garanterade

eller helt eller delvis beviljade av

banken.

a) Banken skall icke fordra, att ett

lånebelopp användes inom en eller

flera bestämda medlemmars territo­

rier.

b) Banken skall tillse, att lånemed­

len endast användas för de ändamål,

för vilka de beviljats, med iakttagan­

de av att vederbörlig hänsyn tages

till sparsamhet och ändamålsenlighet

och utan att låta sig påverkas av po­

litiska eller andra icke ekonomiska

skäl.

c) Då banken beviljar ett lån, skall

den öppna ett konto i låntagarens

namn, och lånebeloppet skall gott-

skrivas detta konto i den valuta eller

Kungi. Maj.ts proposition nr 89.

81

to this account in the currency or

currencies in which the loan is made.

The borrower shall be permitted by

the Bank to draw on this account

only to meet expenses in connection

xvith the project as they are actually

incurred.

de valutor, i vilka lånet beviljats.

Låntagaren skall tillåtas att belasta

detta konto endast för att betala kost­

nader, som uppstå i samband med

förverkligandet av det projekt, för

vilket lånet beviljats.

Article IV.

Artikel IV.

Operations.

Section 1. Methods of making or

facilitating loans.

(a) The Bank may make or facili-

tate loans which satisfy the general

conditions of Article III in any of the

following ways:

(i) By making or participating

in direct loans out of its own funds

corresponding to its unimpaired

paid-up capital and surplus and,

subject to Section 6 of this Article,

to its reserves.

(ii) By making or participating

in direct loans out of funds raised

in the märket of a member, or

otherwise borrowed by the Bank.

(iii) By guaranteeing in whole

or in part loans made by private

investors through the usual invest-

ment channels.

b) The Bank may borrow funds

under (a) (ii) above or guarantee

loans under (a) (iii) above only with

the approval of the member in whose

markets the funds are raised and the

member in whose currency the loan

is denominated, and only if those

members agree that the proceeds

may be exchanged for the currency

of any other member without re-

striction.

Section 2. Availabilitg and trans-

ferabilitg of currencies.

(a) Currencies paid into the Bank

under Article II, Section 7 (i), shall

be loaned only with the approval in

each case of the member whose cur­

rency is involved; provided, howcver,

Verksamhet.

§ 1. Beviljande av lån och lånegaran­

tier.

a) Banken må på följande sätt be­

vilja eller underlätta lån, som upp­

fylla de i art. III uppställda, allmän­

na villkoren:

(i) genom att ensam eller till­

sammans med andra långivare be­

vilja lån ur egna medel intill be­

lopp, som motsvara det oförbruka­

de inbetalade kapitalet jämte icke

utdelade vinstmedel ävensom, med

förbehåll för denna artikels § 6,

bankens reserver;

(ii) genom att ensam eller till­

sammans med andra långivare be­

vilja lån ur medel, som uppbringats

på medlems kapitalmarknad eller

på annat sätt upplånats av banken;

(iii) genom att helt eller delvis

garantera lån, som på vanlig väg

beviljats av privata långivare.

b) Banken må upplåna medel i en­

lighet med mom. a) (ii) ovan eller

garantera lån enligt mom. a) (iii)

ovan endast efter godkännande av

den medlem, på vars kapitalmarknad

medlen skola upplånas, och av den

medlem, i vars valuta lånet skall ut­

betalas, och endast såvida dessa med­

lemmar medgiva, att konvertering

obehindrat må ske till varje annan

medlems valuta.

§ 2. Rätt att utmittja och överföra

valutor.

a) Valutor, som enligt art. II § 7

(i) inbetalats till banken, må endast

utlånas efter godkännande i varje

särskilt fall av den medlem, vars va­

luta beröres; dock att, om så är nöd-

<i Bihang till riksdagens protokoll 1950. 1 samt. \r SO.

82

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

that if necessary, after the BanlCs

subscribed capitai has been entirely

called, such currencies shall, without

restriction hy the members whose

currencies are offered, be used or ex-

changcd for the currencies requircd

to meet contractual payments of in-

terest, other charges or amortization

on the Bank’s own borrowings, or to

meet the Bank’s liabilities with re-

spect to such contractual payments

on loans guaranteed by the Bank.

(b) Currencies received by the

Bank from borrowers or guarantors

in payment on account of principal

of direct loans made with currencies

referred to in (a) above shall be ex-

changed for the currencies of other

members or reloaned only with the

approval in eacli case of the members

whose currencies are involved; pro­

vided, however, that if necessary,

after the Bank’s subscribed Capital

has been entirely called, such cur­

rencies shall, without restriction by

the members whose currencies are

offered, be used or exchanged for the

currencies required to meet con­

tractual payments of interest, other

charges or amortization on the Bank’s

own borrowings, or to meet the

Bank’s liabilities with respect to such

contractual payments on loans guar­

anteed by the Bank.

(c) Currencies received by the

Bank from borrowers or guarantors

in payment on account of principal

of direct loans made by the Bank

under Section 1 (a) (ii) of this Ar­

tide, shall be held and used, without

restriction by the members, to make

amortization payments, or to antici-

pate payment of or repurchase part

or all of the Bank’s own obligations.

(d) All other currencies available

to the Bank, ineluding tliose raised

in the märket or otherwise borrowred

under Section 1 (a) (ii) of this Ar­

tide, those obtained by the sale of

gold, those received as payments of

interest and other charges for direct

loans made under Sections 1 (a) (i)

and (ii), and those received as pay­

ments of commissions and other

vändigt, sedan bankens hela teckna­

de kapital infordrats, sådana valutor

utan reservationsrätt för de medlem­

mar, vilkas valutor utbjudas, må an­

vändas eller konverteras till de va­

lutor, som erfordras för avtalsenliga

betalningar av amorteringar eller

räntor och andra kostnader för lån,

som upptagits av banken, eller för att

infria bankens förpliktelser i sam­

band med avtalsenliga betalningar för

lån, som garanterats av banken.

b) Valutor, som banken mottagit

av låntagare eller garanter som avbe­

talning på lån, vilka utgivits i de

ovan i mom. a) nämnda valutorna,

må endast efter i varje särskilt fall

erhållet tillstånd av de medlemmar,

vilkas valutor beröras, omväxlas till

andra medlemmars valutor eller ånyo

utlånas; dock att, om så är nödvän­

digt, sedan bankens hela tecknade

kapital infordrats, sådana valutor

utan reservationsrätt för de medlem­

mar, vilkas valutor utbjudas, må an­

vändas eller konverteras till de valu­

tor, som erfordras för avtalsenliga

betalningar av amorteringar eller

räntor och andra kostnader för lån,

som upptagits av banken, eller för att

infria bankens förpliktelser i sam­

band med avtalsenliga betalningar för

lån, som garanterats av banken.

c) Valutor, som banken mottagit

av låntagare eller garanter som avbe­

talning på lån, vilka utgivits av ban­

ken i enlighet med denna artikels

§ 1 inom. a) (ii), må utan reserva­

tionsrätt för berörda medlemmar be­

hållas av banken och disponeras för

amorteringar, förhandsinlösen eller

återköp, helt eller delvis, av dess egna

förbindelser.

d) Alla andra valutor, som banken

disponerar över, även sådana som i

enlighet med denna artikels § 1 mom.

a) (ii) uppbringats på kapitalmark­

naden eller på annat sätt upplånats

av banken, sådana som erhållits ge-

nom försäljning av guld eller motta­

gits som likvid för räntor och andra

kostnader för lån enligt § 1 mom. a)

(i) och (ii) eller som likvid för pro-

Kungi. Maj:ts proposition nr 89.

83

charges under Section 1 (a) (iii),

shall be used or exchanged for other

currencies or gold required in the

operations of the Bank without re-

striction by the members whose cur-

rencies are offered.

(e) Currencies raised in the

markets of members by borrowers on

loans guaranteed by the Bank under

Section 1 (a) (iii) of this Article,

shall also be used or exchanged for

other currencies without restriction

by such members.

Section 3. Provision of currencies for

dircct loans.

The following provisions shall

apply to direct loans under Sections

1 (a) (i) and (ii) of this Article:

(a) The Bank shall furnish the

borrower with such currencies of

members, other than the member in

whose territories the project is

located, as are needed by the borrow­

er for expenditures to be made in the

territories of such other members to

carry out the purposes of the loan.

(b) The Bank may, in exceptional

circumstances when local currency

required for the purposes of the loan

cannot be raised by the borrower on

reasonable terms, provide the borrow­

er as part of the loan with an appro-

priate amount of that currency.

(c) The Bank, if the project gives

rise indirectly to an increased need

for foreign exchange by the member

in wdiose territories the project is

located, may in exceptional circum­

stances provide the borrower as part

of the loan with an appropriate

amount of gold or foreign exchange

not in excess of the borrower’s local

expenditure in connection with the

purposes of the loan.

(d) The Bank may, in exceptional

circumstances, åt the request of a

member in whose territories a portion

of the loan is spent, repurchase with

gold or foreign exchange a part of

that member’s currency thus spent

bni in no case shall the part so re-

purchascd exceed the amount hy

visioner och andra kostnader enligt

§ 1 mom. a) (iii), må användas eller

omväxlas till andra valutor eller guld,

som banken är i behov av för sin

verksamhet, utan reservationsrätt för

de medlemmar, vilkas valutor utbju­

das.

e) Även de valutor, som låntagare

erhållit genom upplåning på med­

lems kapitalmarknad med bankens

garanti enligt denna artikels § 1 mom.

a) (iii), må användas eller omväxlas

till andra valutor utan reservations­

rätt för vederbörande medlem.

§ 3. Anskaffande av valutor för di­

rekta län.

För direkta lån enligt denna arti­

kels § 1 mom. a) (i) och (ii) skola

följande bestämmelser gälla:

a) Banken skall till låntagarens

förfogande ställa de medlemsvalutor

— med undantag för det lands valuta,

vilket beröres av projektet — som

låntagaren är i behov av för sina ut­

gifter i övriga medlemsländer vid för­

verkligandet av projektet.

b) Banken må under exceptionella

omständigheter, då den inhemska va­

luta, som erfordras för förverkligan­

de av projektet, icke kan uppbringas

av låntagaren på rimliga villkor, ställa

ett skäligt belopp av lånesumman till

låntagarens förfogande i denna va­

luta.

c) För den händelse ett projekt,

som skall förverkligas inom medlems

territorier, indirekt ökar vederböran­

de medlems behov av utländsk va­

luta, må banken under exceptionella

omständigheter ställa ett skäligt be­

lopp av lånesumman till låntagarens

förfogande i guld eller utländsk va­

luta, dock icke överstigande låntaga­

rens inhemska kostnader vid förverk­

ligandet av projektet.

d) Banken må under exceptionella

omständigheter på anhållan av den

medlem, inom vars territorier en del

av lånet förbrukats, med guld eller

utländsk valuta återköpa en del av de

sålunda förbrukade beloppen av ve­

derbörande medlems valuta, men den

återköpta delen må under inga om-

'which the expenditure of the loan ständigheter överstiga det ökade be-

in those territories gives rise to an hov av utländsk valuta, som anvand-

increased need for foreign exchange. ningen av lånemedlen inom nämnda

territorier förorsakat.

84

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

Section 4. Paijment provisions for

direct loans.

Loan eontracts under Section 1 (a)

(i) or (ii) of this Article shall be

made in accordance with the follow-

ing payment provisions:

"(a) The terms and conditions of

interest and amortization payments,

maturity and dates of payment of

each loan shall be determined by the

Bank. The Bank shall also determine

the ratc and any other terms and

conditions of commission to be

charged in connection with such loan.

In the case of loans made under

Section 1 (a) (ii) of this Article

during the first ten years of the

Bank’s operations, this rate of com­

mission shall be not less than one

percent per annum and not greater

than one and one-half percent per

annum, and shall be charged on the

outstanding portion of any such loan.

Åt the end of this period of ten years,

the rate of commission may be re-

duced by the Bank with respect both

to the outstanding portions of loans

already made and to future loans, il

the reserves accumulated by the

Bank under Section 6 of this Article

and out of other earnings are con-

sidered by it sufficient to justify a

reduction. In the case of future loans

the Bank shall also have discretion

to increase the rate of commission

beyond the above limit, if experience

indicates that an increase is advisable.

(b) All loan eontracts shall stipu-

late the currency or currencies in

which payments under the contract

shall be made to the Bank. Åt the

option of the borrower, however, such

payments may be made in gold, or

subject to the agreement of the Bank,

in the currency of a member other

than that prescribed in the contract.

(i) In the case of loans made

under Section 1 (a) (i) of this Ar­

ticle, the loan eontracts shall pro­

vide that payments to the Bank of

S 4. Betalningsvillkor för direkta län.

Lånekontrakt enligt denna artikels

§ 1 mom. a) (i) eller (ii) skola upp­

göras i överensstämmelse med ne­

danstående stadganden:

a) Banken skall för varje lån fast­

ställa ränte- och amorteringsvillkor

samt betalnings- och förfallodagar.

Banken skall även fastställa den lör

dylika lån utgående provisionens

storlek jämte övriga villkor i sam­

band med provisionen.

För lån, som beviljats enligt denna

artikels § 1 inom. a) (ii) under han­

kens tio första verksamhetsår, skall

provisionen utgöra minst en och

högst en och en halv procent per år

av utestående belopp under ifråga­

varande lån. Efter denna tioårsperiod

må banken, såväl för den utestående

delen av redan utgivna lån som för

framtida lån, sänka denna provision,

om de enligt denna artikels § 6 eller

av andra inkomster bildade reserver­

na enligt bankens uppfattning äro

tillräckliga för att berättiga en sådan

sänkning. 1 fråga om framtida lån

äger banken höja provisionen över

nämnda limit, förutsatt att erfaren­

heten giver vid handen, att detta är

lämpligt.

b) Alla lånekontrakt skola fast­

ställa i vilken eller vilka valutor de

avtalsenliga inbetalningarna till ban­

ken skola verkställas. Låntagaren är

likväl berättigad att efter eget val er­

lägga betalningarna i guld eller med

bankens tillstånd i annan medlems

valuta än den i avtalet föreskrivna.

(i) Lånekontrakt vid lån enligt

denna artikels § 1 mom. a) (i)

skall stipulera, att räntor, övriga

kostnader och amorteringar skola

85

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

interest, other charges and amorti-

zation shall be made in the cur-

rency loaned, unless the member

whose currency is loaned agrees

that such payments shall be made

in some other specified currency

or currencies. These payments,

subject to the provisions of Article

II, Section 9 (c), shall be equival-

ent to the value of such contractual

payments åt the time the loans

were made, in terms of a currency

specified for the purpose by the

Bank by a three-fourths majority

of the total voting power.

(ii) In the case of loans made

under Section 1 (a) (ii) of this

Article, the total amount outstand-

ing and payable to the Bank in any

one currency shall åt no time ex-

ceed the total amount of the out-

standing borrowings made by the

Bank under Section 1 (a) (ii) and

payable in the same currency.

(c) If a member suffers from an

acute exchange stringency, so that

the service of any loan contracted by

that member or guaranteed by it or

by one of its agencies cannot be pro­

vided in the stipulated manner, the

member concerned may apply to the

Bank for a relaxation of the con-

ditions of payment. If the Bank is

satisfied that some relaxation is in

the interests of the particular mem-

ber and of the operations of the Bank

and of its members as a whole, it may

take action under either, or both, of

the following paragraphs with re-

spect to the whole, or part, of the

annual service:

(i) The Bank may, in its dis-

cretion, make arrangements with

the member concerned to accept

service payments on the loan in the

member’s currency for periods not

to exceed three years upon ap-

propriate terms regarding the use

of such currency and the maintc-

nance of its foreign exchange

value; and for the repurchase of

such currency on appropriate

terms.

erläggas till banken i den valuta,

i vilken lån utbetalats, såvida icke

den medlem, vars valuta utlånats,

samtycker till att ovannämnda be­

talningar erläggas i annan eller

andra angivna valutor. Med förbe­

håll för bestämmelserna i art. 2 §

9 inom. c) skola dessa betalningar

överensstämma med värdet av så­

dana avtalsenliga betalningar vid

den tidpunkt, då lånet beviljades,

uttryckt i en valuta, som banken

för detta ändamål särskilt bestäm­

mer med en majoritet av tre fjär­

dedelar av samtliga röster.

(ii) Totalbeloppet av utestående

lån, som beviljats enligt denna ar­

tikels § 1 mom. a) (ii) och som

skall erläggas till banken i viss va­

luta, må aldrig överstiga uteståen­

de del av de lån banken upptagit

enligt denna artikels § 1 mom. a)

(ii), då återbetalning skall erläg­

gas i samma valuta,

c) Därest medlems brist på valutor

har till följd, att medlem icke på

stadgat sätt kan fullgöra sina för­

pliktelser i samband med lån, som

upptagits av vederbörande medlem

eller garanterats av denna eller nå­

gon av dess institutioner, må veder­

börande medlem anhålla om lättnad

i betalningsvillkoren. Är banken

övertygad om att en lättnad är till

fördel för vederbörande medlem, för

bankens verksamhet och för samtliga

medlemmar, må banken tillämpa en

av eller båda följande punkter på

hela den årliga betalningen eller del

därav:

(i) Banken må efter eget avgö­

rande och efter överenskommelse

med vederbörande medlem under

högst tre år mottaga betalningar

för lånet i medlemmens egen va­

luta på lämpliga villkor i vad av­

ser dels utnyttjande av sådan va­

luta, dels upprätthållande av be­

talningarnas värde i förhållande

till övriga valutor, dels återköp av

sådan valuta.

86

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

(ii) The Bank may niodify the

terms of amortization or extend

the life of the loan, or both.

Section 5. Guarantees.

(a) In guaranteeing a loan placed

through the usual investment chan-

nels, the Bank shall charge a guaran-

tee commission payable periodically

on the amount of the loan outstand-

ing åt a rate determined by the Bank.

During the first ten years of the

Bank’s operations, this rate shall be

not less than one percent per annum

and not greater than one and one-

half percent per annum. Åt the end

of this period of ten years, the rate

of commission may be reduced by

the Bank with respect both to the

outstanding portions of loans already

guaranteed and to future loans if the

reserves accuinulated by the Bank

under Section 6 of this Article and

out of other earnings are considered

by it sufficient to justify a reduction.

In the case of future loans the Bank

shall also have discretion to increase

the rate of commission beyond the

above limit, if experience indicates

that an increase is advisable.

(b) Guarantee commissions shall

be paid directly to the Bank by the

borrower.

(c) Guarantees by the Bank shall

provide that the Bank may terminate

its liability with respect to interest

if, upon default by the borrower and

by the guarantor, if any, the Bank

offers to purchase, åt par and interest

accrued to a date designated in the

offer, the bonds or other obligations

guaranteed.

(d) The Bank shall have power to

determine any other terms and con-

ditions of the guarantee.

Section 6. Special reserve.

The amount of commissions receiv-

ed by the Bank under Sections 4 and

5 of this Article shall be set aside as

a special reserve, which shall be kept

(ii) Banken må förändra lånets

amorteringsvillkor eller förlänga

lånetiden eller vidtaga båda dessa

ändringar.

§ 5. Garantier.

a) Då banken garanterar ett lån,

som utgivits på vanligt sätt, skall

banken uttaga en av densamma fast­

ställd garantiprovision, som skall er­

läggas på bestämda tider och beräk­

nas på utestående lånebelopp. Under

bankens tio första verksamhetsår

skall provisionen utgöra minst en och

högst en och en halv procent per år.

Efter denna tioårsperiod må banken,

såväl med avseende å utestående del

av lån, som banken redan garanterat,

som å framtida lån, sänka denna pro­

vision, om de enligt denna artikels

§ 6 eller av andra inkomster bildade

reserverna enligt bankens uppfatt­

ning äro tillräckliga för att berät­

tiga en sådan sänkning. I fråga om

framtida lån äger banken höja pro­

visionen över nämnda limit, därest

erfarenheten giver vid handen, att

detta är lämpligt.

b) Låntagaren skall erlägga garan­

tiprovisionen direkt till banken.

c)

Bankgarantierna skola inne­

hålla en bestämmelse, att banken må

återtaga sina garantier i fråga om

räntebetalning, om den, då låntaga­

ren och eventuell garant uraktlåtit

att uppfylla sina betalningsförplik­

telser, erbjuder sig att inlösa av den­

samma garanterade obligationer eller

andra förbindelser till nominell kurs

jämte upplupen ränta till i anbudet

fastställt datum.

d) Banken skall även vara berät­

tigad att fastställa andra garantivill­

kor.

§ 6. Särskild reservfond.

De provisioner, som banken er­

hållit i enlighet med denna artikels

§§ 4 och 5, skola avsättas till en sär­

skild reservfond, som endast skall

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

87

available för meeting liabilities of

the Bank in accordance with Section

7 of this Artide. The special reserve

shall be held in such liquid form,

permitted under this Agreement, as

the Executive Directors may decide.

Section 7. Methods of meeting lia­

bilities of the Bank in case of de-

fanlts.

In cases of default on loans made,

participated in, or guaranteed by the

Bank:

(a) The Bank shall make such

arrangements as may be feasible to

adjust the obligations under the

loans, including arrangements under

or analogous to those provided in

Section 4 (c) of this Artide.

(b) The payments in decharge of

the Bank’s liabilities on borrowings

or guarantees under Sections 1 (a)

(ii) and (iii) of this Artide shall be

charged:

(i) first, against the special re­

serve provided in Section 6 of this

Artide.

(ii) then, to the extent necessary

and åt the discretion of the Bank,

against the other reserves, surplus

and Capital available to the Bank.

(c) Whenever necessary to meet

contractual payments of interest,

other charges or amortization on the

Bank’s own borrowings, or to meet

the Bank’s liabilities with respcct to

similar payments on loans guaran­

teed hy it, the Bank may call an ap-

propriate amount of the unpaid sub-

scriptions of members in accordance

with Artide II, Sections 5 and 7.

Moreover, if it believes that a default

may be of long duration, the Bank

may call an additional amount of

such unpaid subscriptions not to ex-

ceed in any one year one percent of

the total subscriptions of the mem­

bers for the following purposes:

(i) To redeem prior to maturity,

or otherwise decharge its liability

on, all or part of the outstanding

användas för att möta de förpliktel­

ser, som åvila banken enligt denna

artikels § 7. Reservfonden skall inom

ramen för detta avtal motsvaras av

likvida medel på sätt, som av direk­

tionen bestämmes.

§ 7. Bankens åtgärder vid utebliven

betalning.

I de fall, då låntagare försummar

att uppfylla villkoren för lån, som

banken beviljat, deltagit i eller ga­

ranterat, skall följande iakttagas:

a) Banken skall vidtaga de åtgär­

der, som anses lämpliga, för att mo­

difiera förbindelserna i samband

med lånen, däri innefattat i denna

artikels § 4 mom. c) föreskrivna eller

likartade åtgärder.

b) Betalningarna för uppfyllande

av bankens förpliktelser i samband

med lån eller garantier enligt denna

artikels § 1 mom. a) (ii) och (iii)

skola belasta

(i) i första hand i denna arti­

kels § 6 nämnd särskild reserv­

fond;

(ii) i andra hand, i erforderlig

utsträckning och efter bankens av­

görande, bankens övriga disponibla

reserver, icke utdelade vinstmedel

och kapital.

c) Jämlikt art. II §§ 5 och 7 må

banken infordra ett erforderligt be­

lopp av medlemmarnas tecknade, icke

inbetalade kapital, då så kräves för be­

talning av räntor, amorteringar eller

andra i lånevillkoren föreskrivna av­

gifter för av banken upptagna lån el­

ler för uppfyllande av bankens för­

pliktelser i samband med liknande be­

talningar för av banken garanterade

lån. Därjämte må banken, då en lång­

varig betalningsoförmåga förutses, in­

fordra ett ytterligare belopp av det

tecknade, icke inbetalade kapitalet,

dock icke under något år mera än en

procent av medlemmarnas hela teck­

nade kapital, att användas för föl­

jande ändamål:

(i) för att, därest gäldenären icke

uppfyllt sina förpliktelser, före för-

fallodagen inlösa eller på annat sätt

88

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

principal of any loan guaranteed

by it in respect of which the debtor

is in default.

(ii) To repurchase, or otherwise

discharge its liability on, all or part

of its own outstanding borrowings.

Section 8. Miscellaneous operations.

In addition to the operations spec-

ified elsewhere in this Agreement,

the Bank shall have the power:

(i) To buy and sell securities

it has issued and to buy and sell

securities which it has guaranteed

or in which it has invested, pro­

vided that the Bank shall obtain

the approval of the mernber in

whose territories the securities are

to be bought or sold.

(ii) To guarantee securities in

which it has invested for the pur­

pose of facilitating their sale.

(iii) To borrow the currency of

any member with the approval of

that member.

(iv) To buy and sell such other

securities as the Directors by a

three-fourths majority of the total

voting power may deem proper för

the investment of all or part of the

special reserve under Section 6 of

this Article.

In exercising the powers conferred

by this Section, the Bank may deal

with any person, partnership, asso­

ciation, Corporation or other legal

entity in the territories of any mem­

ber.

Section 9. Warning to be placed on

securities.

Every security guaranteed or issued

by the Bank shall bear on its face a

conspicuous statement to the effect

that it is not an obligation of any

government unless expressly stated

on the security.

Section 10. Political activity prohib-

ited.

The Bank and its officers shall not

interfere in the political affairs of any

infria bankens förbindelser i fråga

om hela eller en del av utestående

belopp av lån, som garanterats av

banken;

(ii) för att återköpa eller annor-

ledes infria sina förbindelser i sam­

band med samtliga eller en del av

sina utestående lån.

§ 8. Diverse transaktioner.

Förutom de på annan plats i detta

avtal angivna transaktionerna skall

banken därjämte vara berättigad:

(i) att köpa och sälja värdepap­

per, som utställts eller garanterats

av banken eller vilka banken teck­

nat, under förutsättning av den

medlems medgivande, inom vars

territorier värdepapperen skola kö­

pas eller säljas;

(ii) att garantera värdepapper,

vilka den tecknat, för att under­

lätta deras försäljning;

(iii) att med medlems tillstånd

låna denna medlems valuta;

(iv) att köpa och sälja andra

värdepapper, som direktionen med

en majoritet av tre fjärdedelar av

samtliga röster må anse lämpliga

för placering av hela eller en del av

den särskilda reservfond, varom

stadgas i denna artikels g 6.

Vid utövandet av sina befogenheter

i enlighet med denna paragraf må

banken träda i förbindelse med perso­

ner, föreningar, bolag eller andra ju­

ridiska personer inom medlemmar­

nas territorier.

§ 9. Anteckning på värdepapperen

angående ansvarigheten.

Alla värdepapper, som utgivits eller

garanterats av banken, skola på fram­

trädande plats på framsidan vara för­

sedda med en förklaring, att de icke

äro någon regerings förbindelser, så­

vida delta icke uttryckligen angives

på värdepapperen.

§ 10. Förbud mot politisk verksamhet.

Banken och dess tjänstemän skola

icke ingripa i någon medlems politik

89

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

raember; nor shall they bc influenced

in their decisions by the political

character of the member or members

concerned. Only economic considera-

tions shall be relevant to their de­

cisions, and these considerations shall

be weighed impartially in order to

achieve the purposes stated in Ar­

tide I.

Artide V.

Orgunization and Management.

Section 1. Structure of the Bank.

The Bank shall have a Board of

Governors, Executive Directors, a

President and such other officers and

staff to perform such duties as the

Bank may determine.

Section 2. Board of Governors.

(a) All the powers of the Bank

shall be vested in the Board of Gov­

ernors consisting of one governor and

one alternate appointed by each mem­

ber in such manner as it may deter­

mine. Each governor and each alter­

nate shall serve for five years, subject

to the pleasure of the member ap-

pointing him, and may be reappointed.

No alternate may vote except in the

absence of his principal. The Board

shall select one of the governors as

Chairman.

(b) The Board of Governors may

delegate to the Executive Directors

authority to exercise any powers of

the Board, except the power to:

(i) Admit new members and

determine the conditions of their

admission;

(ii) Increase or decrease the

Ca­

pital stock;

(iii) Suspend a member;

(iv) Dedde appeals from inter­

pretations of this Agreement given

by the Executive Directors;

(v) Make arrangements to co-

operate with other international or-

ganizations (other than informal

arrangements of a temporary and

administrative character);

eller låta sina beslut påverkas av ve­

derbörande medlems eller medlem­

mars politiska inställning. Enbart

ekonomiska synpunkter skola vara

avgörande för deras beslut, och dessa

synpunkter skola opartiskt vägas mot

varandra för att de i art. I fastställda

ändamålen skola uppnås.

Artikel V.

Organisation och förvaltning.

§ 1. Bankens organisation.

Banken skall ha en styrelse, en di­

rektion, en verkställande direktör

jämte den övriga personal, som er­

fordras för att utföra de uppgifter,

som banken bestämmer.

§ 2. Styrelsen.

a) Bankens högsta myndighet är

styrelsen, till vilken varje medlem på

sätt den finner lämpligt utser en

ledamot och en suppleant. Varje sty­

relseledamot och varje suppleant skall

tjänstgöra i fem år, därest han icke

återkallas av den medlem, som utsett

honom, och må återväljas. Ingen

suppleant är röstberättigad annat än i

ordinarie ledamots frånvaro. Styrel­

sen skall utse en av sina ledamöter till

ordförande.

b) Styrelsen må bemyndiga direk­

tionen att utöva samtliga styrelsen

tillkommande befogenheter förutom

rätten att

(i) antaga nya medlemmar och

fastställa villkoren för deras anta­

gande;

(ii) öka eller minska grundfon­

den;

(iii) utesluta medlem;

(iv) avgöra besvär rörande di­

rektionens tolkning av detta avtal;

(v) vidtaga åtgärder för samar­

bete med andra internationella or­

ganisationer (utom informella åt­

gärder av interimistisk eller admi­

nistrativ natur);

90

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

(vi) Decide to suspend perma-

nently the operations of the Bank

and to distribute its assets;

(vii) Deterraine the distribution

of the net income of the Bank.

(c) The Board of Governors shall

hold an annual meeting and such

other meetings as raay be provided

for by the Board or called by the

Executive Directors. Meetings of the

Board shall be called by the Directors

whenever requested by five members

or by members having one-quarter of

the total voting power.

d) A quorum for any meeting of

the Board of Governors shall be a

majority of the Governors, exercising

not less than two-thirds of the total

voting power.

(e) The Board of Governors may

by regulation establish a procedure

whereby the Executive Directors,

when they deem such action to be

in the best interests of the Bank, may

obtain a vote of the Governors on a

specific question without calling a

meeting of the Board.

(f) The Board of Governors, and

the Executive Directors to the extent

authorized, may adopt such rules and

regulations as may be necessary or

appropriate to conduct the business

of the Bank.

(g) Governors and alternates shall

serve as such without compensation

from the Bank, but the Bank shall

pay them reasonable expenses in-

curred in attending meetings.

(h) The Board of Governors shall

determine the remuneration to be

paid to the Executive Directors and

the salary and terms of the contract

of service of the President.

Section 3. Voting.

(a) Each member shall ha ve two

hundred fifty votes plus one addition­

al vote for each share of stock held.

(b) Except as otherwise specifical-

ly provided, all matters before the

Bank shall be decided by a majority

of the votes cast.

(vi) besluta om definitivt upp­

hörande av bankens verksamhet

och fördelning av dess tillgångar;

(vii) bestämma om fördelningen

av bankens nettovinst.

c) Styrelsen skall hålla ett årsmöte

och dessutom sammanträden, när sty­

relsen så bestämmer eller när styrel­

sen sammankallas av direktionen. Di­

rektionen skall sammankalla styrel­

sen efter anmodan härom av fem

medlemmar eller av medlemmar, som

tillsammans inneha en fjärdedel av

samtliga röster.

d) Styrelsen är beslutför, då mera

än hälften av medlemmarna äro när­

varande, representerande minst två

tredjedelar av samtliga röster.

e) Styrelsen må fastställa en pro­

cedur, varigenom direktionen, när

denna anser det ligga i bankens in­

tresse, må verkställa omröstning

bland styrelseledamöterna beträffan­

de en särskild fråga utan att samman­

kalla styrelsen.

f) Styrelsen och direktionen, i den

mån den sistnämnda är bemyndigad

därtill, må fastställa sådana föreskrif­

ter och stadganden, som befinnas nöd­

vändiga eller ändamålsenliga för ban­

kens verksamhet.

g) Styrelseledamöter och supplean­

ter skola tjänstgöra utan ersättning

av banken; dock skall banken ersätta

dem för skäliga utgifter i samband

med deltagande i sammanträden.

h) Styrelsen skall bestämma direk-

tionsledamöternas arvoden samt verk­

ställande direktörens lön och anställ­

ningsvillkor.

§ 3. Rösträtt.

a) Varje medlem skall ha två­

hundrafemtio röster jämte ytterligare

en röst för varje andel av grundfon­

den, som vederbörande innehar.

b) Där icke annorledes uttryckli­

gen stadgas, skola alla frågor, som

föreläggas banken, avgöras med ma­

joritet av antalet avgivna röster.

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

91

Section 4. Executive Directors.

(a)

The Executive Directors shall

bo responsible for the conduct of the

general operations of the Bank, and

for this purpose, shall exercise all the

powers delegated to them by the

Board of Governors.

(b) There shall be twelve Execu­

tive Directors, who need not be gov­

ernors, and of whom:

(i) five shall be appointed, one

by each of the five members having

the largest number of shares;

(ii) seven shall be elected ac-

cording to Schedule B by all the

Governors other than those ap­

pointed by the five members re-

ferred to in (i) above.

For the purpose of this paragrapli,

“members” means governments of

countries whose names are set forth

in Schedule A, whether they are orig­

inal members or become members in

accordance with Article II, Section 1

(b). When governments of other coun­

tries become members, the Board of

Governors may, by a four-fifths ma-

jority of the total voting power, in-

crease the total number of directors

by increasing the number of directors

to be elected.

Executive directors shall be ap­

pointed or elected every two years.

(c) Each executive director shall

appoint an alternate with full power

to act for him when he is not present.

When the executive directors appoint-

ing them are present, alternates may

participate in meetings but shall not

vote.

(d) Directors shall continue in

Of­

fice until their successors are ap­

pointed or elected. If the office of an

elected director becomes vacant morc

than ninety days before the end of

his term, anolhcr director shall be

elected for the rcmainder of the term

by the governors who elected the for­

mer director. A inajority of the votes

cast shall be required for clection.

Wbile the office remains vacant, the

alternate of the former director shall

§ 4. Direktionen.

a) Direktionen skall vara ansvarig

för ledningen av bankens allmänna

verksamhet och skall för detta ända­

mål utöva de befogenheter styrelsen

överlåtit på densamma.

b) Direktionen skall bestå av tolv

ledamöter, vilka icke behöva vara

styrelseledamöter, och av vilka

(i) fem skola utses sålunda, att

de fem medlemmar, som inneha det

största antalet andelar av grund­

fonden, utse vardera en ledamot;

(ii) sju skola väljas i enlighet

med bilaga B av alla styrelseleda­

möter med undantag för i punkt (i)

ovan nämnda fem medlemmars sty­

relseledamöter.

I detta moment avses med »med­

lemmar» regeringarna i de länder,

som uppräknas i bilaga A, vare sig

de äro ursprungliga medlemmar eller

erhålla medlemskap i överensstäm­

melse med art. II § 1 mom. b). När

andra länders regeringar bliva med­

lemmar, må styrelsen med en majori­

tet av fyra femtedelar av samtliga

röster besluta om ökning av antalet

direktionsledamöter genom att öka

antalet sådana ledamöter, som skola

väljas.

Direktionsledamöterna skola utses

eller väljas vartannat år.

c) Varje ledamot av direktionen

skall utse en suppleant med befogen­

het att företräda honom vid förfall.

Då direktionsledamöterna äro närva­

rande, må suppleanterna deltaga i

sammanträden men äga icke rösträtt.

d)

Direktionsledamöterna skola

kvarstå i tjänst, till dess efterträdare

äro utsedda eller valda. Om en vald

direktionsledamots befattning blir

vakant tidigare än nittio dagar före

utgången av dennes mandat, skall an­

nan direktionsledamot väljas för åter­

stående mandattid av de styrelseleda­

möter, som valde den förutvarande

direklionslcdainoten. För valet er­

fordras majoritet av antalet avgivna

röster. Medan befattningen är vakant,

92

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

exercise his powers, except that of ap-

pointing an alternate.

(e) The Executive Directors shall

function in continuous session åt the

principal office of the Bank and shall

meet as often as the business of the

Bank may require.

(f) A quorum for any meeting of

the Executive Directors shall be a

majori ty of the Directors, exercising

not less than one-half of the total

voting power.

(g) Each appointed director shall

be entitled to cast the number of votes

allotted under Section 3 of this Ar­

tide to the member appointing him.

Each elected director shall be entitled

to cast the number of votes which

counted toward his election. All the

votes which a director is entitled to

cast shall be cast as a unit.

(h) The Board of Governors shall

adopt regulations under which a

member not entitled to appoint a di­

rector under (b) above may send a

representative to attend any meeting

of the Executive Directors when a

request made by, or a matter partic-

ularly affecting, that member is un­

der consideration.

(i) The Executive Directors may

appoint such committees as they

deem advisable. Membership of such

committees need not be limited to

governors or directors or their alter-

nates.

Section 5. President and staff.

(a) The Executive Directors shall

select a President w7ho shall not be a

governor or an executive director or

an alternate för either. The President

shall be Chairman of the Executive

Directors, bu t shall have no vote

except a deciding vote in case of an

equal division. He may participate in

meetings of the Board of Governors,

but shall not vote åt such meetings.

skall suppleanten för den förutvaran­

de direktionsledamoten utöva dennes

befogenheter med undantag för rätten

att utnämna suppleant.

e) Direktionen skall utöva kontinu­

erlig verksamhet vid bankens huvud­

kontor och sammanträda, när så er­

fordras.

f) Direktionen är beslutför, då me­

ra än hälften av dess ledamöter, till­

sammans företrädande minst hälften

av samtliga röster, äro närvarande.

g) Varje utsedd direktionsledamot

skall vara berättigad att avgiva det

antal röster, som enligt denna artikels

§ 3 tillkommer den medlem, som ut­

sett ifrågavarande ledamot. Varje

vald direktionsledamot skall vara be­

rättigad att avgiva det antal röster,

som medräknats vid valet av honom.

Samtliga de röster en direktionsle­

damot är berättigad att avgiva skola

avgivas som en samlad enhet.

h) Styrelsen skall antaga bestäm­

melser, enligt vilka en medlem, som

icke är berättigad att utse en direk­

tionsledamot enligt mom. b) ovan,

må sända en representant att närvara

vid de direktionssammanträden, vid

vilka en av ifrågavarande medlem

framställd anhållan eller en densam­

ma nära berörande fråga upptages till

behandling.

i) Direktionen må tillsätta kom­

mittéer i den utsträckning så befin-

nes erforderligt. Medlemskap i dylika

kommittéer behöver icke vara begrän­

sat till ledamöter av styrelsen eller

direktionen eller dessas suppleanter.

§ 5. Verkställande direktör och per­

sonal.

a) Direktionen skall utse en verk­

ställande direktör, som icke må vara

ledamot av styrelsen eller direktionen

eller suppleant för sådan ledamot.

Verkställande direktören skall vara

ordförande i direktionen men äger

icke rösträtt annat än vid lika röste­

tal, då han har utslagsröst. Han må

deltaga i styrelsens sammanträden

men har vid dessa ingen rösträtt.

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

93

The President shall cease to hold

Of­

fice when the Executive Directors so decide.

(b) The President shall be chiel' of the operating staff of the Bank and shall conduct, under the direction of the Executive Directors, the ordinary husiness of the Bank. Snbject to the general control of the Executive Di­ rectors, he shall be responsible for the organization, appointment and dis­ missal of the officers and staff.

(c) The President, officers and staff of the Bank, in the discharge of their offices, owe their duty entirely to the Bank and to no other authority. Each member of the Bank shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence any of thein in the discharge of their duties.

(d) In appointing the officers and staff the President shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and of technical competence, pay due regard to the importance of recruiting personnel on as wide a geographical basis as possible.

Section 6. Advisory Council.

(a) There shall be an Advisory Council of not less than seven persons selected by the Board of Governors including representatives of banking, coinmercial, industrial, labour, and agricultural interests, and with as wide a national representation as pos- sihlc. In those fields where specialized international organizations exist, the members of the Council represen­ tative of those fields shall be selected in agreement with such organizations. The Council shall advise the Bank on matters of general policy. The Council shall meet annually and on such other occasions as the Bank may request.

(b) Councillors shall serve for two years and may be reappointed. They shall be paid their rcasonable expen- ses incurrcd on behalf of the Bank.

Verkställande direktörens befattning upphör, när direktionen så beslutar.

b) Verkställande direktören skall vara chef för bankens personal och under direktionens överinseende leda bankens löpande ärenden. Under di­ rektionens allmänna kontroll skall han vara ansvarig för organisationen, tillsättandet och entledigandet av tjänstemän och övrig personal.

c) Vid fullgörandet av sina befatt­ ningar äro bankens verkställande di­ rektör, tjänstemän och övrig personal endast ansvariga mot banken och icke mot någon annan myndighet. Varje medlem av banken skall respektera den internationella karaktären av de anställdas tjänst och avstå från varje försök att påverka dem vid fullgöran­ det av deras åligganden.

d) Vid anställande av tjänstemän och övrig personal skall verkställande direktören, under iakttagande av att uppnåendet av högsta möjliga stan­ dard i effektivitet och teknisk duglig­ het är av avgörande betydelse, fästa vederbörlig vikt vid att personalen rekryteras på så vidsträckt geogra­ fisk basis som möjligt.

S 6. Rådgivande kommitté.

a) Styrelsen skall på så vid natio­ nell basis som möjligt utse en rådgi­ vande kommitté bestående av minst sju medlemmar med representanter för bankväsen, handel, industri samt arbetar- och jordbruksintressen. På de områden, där internationella special­ organisationer finnas, skola de med­ lemmar av kommittén, som represen­ tera dessa områden, utses i samråd med vederbörande organisation. Kom­ mittén skall råda banken i ärenden rörande dess allmänna politik. Kom­ mittén skall sammanträda årligen och därjämte vid de tidpunkter ban­ ken hemställer härom.

b) Medlemmarna av den rådgivan­ de kommittén skola tjänstgöra två år ocli må ånyo utses. De skola erhålla skälig ersättning för sina utgifter i bankens tjänst.

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

Section 7. Loan committees.

The committees required to report on loans under Article III, Section 4, shall be appointed by the Bank. Each such committee shall include an ex­ pert selected by the governor re- presenting the member in whose terri- tories the project is located and one or more members of the technical staff of the Bank.

Section 8. Relationship to other Inter­

national organizations. (a) The Bank, within the terms of this Agreement, shall cooperate with any general International organization and with public international organ­ izations having specialized respon- sibilities in related fields. Any ar- rangements for such cooperation which would involve a modification of any provision of this Agreement may be effected only after amend- ment lo this Agreement under Article

VIII.

(b) In making decisions on appli- cations for loans or guarantees re- lating to matters directly within the competence of any international or­ ganization of the types specified in the preceding paragraph and participated in primarily by members of the Bank, the Bank shall give consideration to the views and recommendations of such organization.

Section 9. Location of offices.

(a) The principal office of the Bank shall be located in the territory of the member holding the greatest number of shares.

(b) The Bank may establish agen- cies or branch offices in the territories of any member of the Bank. Section 10. Regional offices and coun-

cils. (a) The Bank may establish re­ gional offices and determine the loca­ tion of, and the areas to be covered by, each regional office.

(b) Each regional office shall be advised by a regional council repre-

§ 7. Lånekommittéer.

Banken skall utse medlemmar av de kommittéer, vilka i enlighet med art. III § 4 skola avgiva utlåtanden angående låneansökningar. I varje så­ dan kommitté skall ingå en sakkun­ nig, som utsetts av den styrelseleda­ mot, vilken representerar den med­ lem, vars territorier beröras av pro­ jektet, samt en eller flera medlemmar av bankens tekniska personal. § 8. Förbindelser med andra interna­

tionella organisationer.

a) Banken skall inom ramen för detta avtal samarbeta med internatio­ nella organisationer av allmän natur och med offentliga internationella or­ ganisationer med specialuppgifter på besläktade områden. Varje åtgärd för sådant samarbete, som skulle innebä­ ra en modifiering av någon bestäm­ melse i detta avtal, må genomföras först efter ändring av detta avtal en­ ligt art. VIII.

b) Då banken vid behandling av ansökningar om lån eller garantier fattar beslut i ärenden, vilka intimt beröra någon av de i föregående mo­ ment nämnda internationella organi­ sationernas verksamhetsområde och organisationens medlemmar huvud­ sakligen utgöras av medlemmar av banken, skall banken beakta nämnda organisations åsikter och rekommen­ dationer. § 9. Kontorens förläggning.

a) Bankens huvudkontor skall för­ läggas inom den medlems territorium, som har det största antalet andelar.

b) Banken må tillsätta ombud eller inrätta avdelningskontor inom samt­ liga medlemmars territorier. § 10. Regionala kontor och råd.

a) Banken må på lämpliga platser inrätta regionala kontor samt fast­ ställa det område vart och ett av des­ sa kontor skall omfatta.

b) Varje regionalt kontor skall bi­ stås av ett regionalt råd, som repre­

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

95

sentative of the entire area and se- lected in such nianner as the Bank may decide.

Section 11. Dcpositories.

(a) Each member shall designate its central bank as a depository for all the Bank’s holdings of its currency or, if it has no central bank, it shall designate such other institution as may be acceptable to the Bank.

(b) The Bank may hold other as­ sets, including gold, in depositories designated by the five members having the largest number of shares and in such other designated deposi­ tories as the Bank may select. Ini- tially, åt least one-half of the gold holdings of the Bank shall be held in the depository designated by the member in whose territory the Bank has its principal office, and åt least forty percent shall be held in the de­ positories designated by the remain- ing four members referred to above, each of such depositories to hold, initially, not less than the amount of gold paid on the shares of the mem­ ber designating it. However, all trans­ fers of gold by the Bank shall be made with due regard to the costs of transport and anticipated requirc- ments of the Bank. In an emergency the Executive Directors may transfer all or any part of the Bank’s gold holdings to any place where they can be adequately protected.

Section 12. Form of holdings of cur-

rencij.

The Bank shall accept from any member, in place of any part of the member’s currency, paid in to the Bank under Article II, Section 7 (i), or to mcet amortization payments on loans made with such currency, and not needcd by the Bank in its opera­ tions, notcs or similar obligations issued by the Government of the member or the depository designated by such member, which shall be non-

senterar hela området och utses på sätt, som banken bestämmer.

§11. Depositionsställen.

a) Varje medlem skall utse sin cen­ tralbank till depositionsställe för ban­ kens hela innehav av medlemmens valuta. Om medlem icke har central­ bank, skall den utse annan institu­ tion, som kan godtagas av banken.

b) Banken må deponera andra till­ gångar, inbegripet guld, på deposi­ tionsställen, som anvisats av de fem medlemmar, vilka inneha det största antalet andelar, och på andra anvisa­ de depositionsställen, som banken må utvälja. Ursprungligen skall minst hälften av bankens guldtillgångar de­ poneras på det depositionsställe, som anvisats av den medlem, inom vars territorier banken har sitt huvudkon­ tor, och minst fyrtio procent skola de­ poneras på de depositionsställen, som anvisats av de fyra återstående ovan nämnda medlemmarna, sålunda att ursprungligen deponeras på vart och ett av dessa depositionsställen ett be­ lopp icke understigande den betalning i guld, som erlagts för den medlems andelar, vilken anvisat ifrågavarande depositionsställe. Alla bankens över­ föringar av guld skola likväl ske un­ der tillbörligt hänsynstagande till transportkostnader och bankens för­ utsedda behov. Under utomordentliga förhållanden må direktionen överfö­ ra samtliga eller en del av bankens guldtillgångar till en plats, där de äro tillräckligt skyddade.

§ 12. Form för valutabehållningar.

I stället för det belopp i medlems valuta, som skall inbetalas till banken enligt art. II § 7 (i) eller för amorte­ ringar av i denna valuta beviljade lån och vilken valuta banken icke behö­ ver för sin verksamhet, skall banken godkänna skuldsedlar eller liknande förbindelser, som utfärdats av veder­ börande medlems regering eller av det depositionsställe, som anvisats av nämnda medlem. Dessa värdepapper

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

negotiable, non-interest-bearing and payable åt their par value on demand by credit to the account of the Bank in the designated depository.

Section 13. Publication of reports and

provision of information.

(a) The Bank shall publish an annual report containing an audited statement of its accounts and shall circulate to members åt intervals of three months or less a suminary statement of its financial position and a profit and loss statement showing the results of its operations.

(b) The Bank may publish such other reports as it deems desirable to carry out its purposes.

(c) Copies of all reports, statements and publications made under this sec­ tion shall be distributed to members.

Section 14. Allocation of net income.

(a) The Board of Governors shall determine annually what part of the Bank’s net income, after making pro­ vision for reserves, shall be allocated to surplus and what part, it' any, shall be distributed.

(b) If any part is distributed, up to two percent non-cumulative shall be paid, as a first charge against the distribution for any year, to each inember on the basis of the average amount of the loans outstanding during the year made under Article IV, Section 1 (a) (i), out of currency corresponding to its subscription. If two percent is paid as a first charge, any balance remaining to be distri­ buted shall be paid to all members in proportion to their shares. Payments to each member shall be made in its own currency, or if that currency is not available in other currency ac­ ceptable to the member. If such pay­ ments are made in currencies other than the member’s own currency, the transfer of the currency and its use by the receiving member after pay- ment shall be without restriction by the members.

skola icke kunna överlåtas, de skola vara räntefria samt skola vid anford- ran inlösas till pari med gottskrivan- de av bankens konto på depositions- stället. § 13. Publicering av meddelanden

samt ombesörjande av information.

a) Banken skall publicera en års­ berättelse med vederbörligen revide­ rad redogörelse för bankens ställning och minst var tredje månad till med­ lemmarna utsända en balansräkning jämte vinst- och förlusträkning, utvi­ sande resultatet av dess verksamhet.

b) Banken må publicera andra meddelanden i den utsträckning den finner det önskvärt för att förverkli­ ga sina syften.

c) Kopior av samtliga i denna pa­ ragraf nämnda meddelanden, redogö­ relser och publikationer skola tillstäl­ las medlemmarna. S 14. Fördelning av nettovinsten.

a) Styrelsen skall årligen bestäm­ ma vilken del av bankens nettovinst, som efter avsättning till reservfonder skall överföras till icke utdelade vinst­ medel och hur mycket som eventuellt skall utdelas.

b) Verkställes utdelning, skall först från det utdelningsbara beloppet av­ räknas en till högst två procent upp­ gående, icke kumulativ återbäring be­ räknad på det genomsnittliga belop­ pet av under året utestående lån, be­ viljade enligt art. IV § 1 mom. a) (i), att utbetalas till varje medlem i den valuta, i vilken medlem tecknat an­ delar. Om dessa två procent utdelats, skall eventuell återstod av för utdel­ ning disponibelt belopp utbetalas till alla medlemmar i proportion till de­ ras andelar. Betalning skall erläggas i varje medlems egen valuta eller, om sådan valuta icke finnes tillgänglig, i annan av medlemmen godkänd valu­ ta. Erlägges betalning i andra valutor än medlemmens egen, må övriga med­ lemmar icke hindra överföring av ifrågavarande valuta och mottagarens disponering av densamma.

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

97

Article VI.

Withdrawal and Suspension of Membership: Suspension of Operations.

Section 1. Right of members to with-

draw.

Any member may withdraw from the Bank åt any time by transmit- ting a notice in writing to the Bank åt its principal office. Withdrawal shall become effective on the date such notice is received. Section 2. Suspension of membership.

If a member fails to fulfill any of its obligations to the Bank, the Bank may suspend its membership by decision of a majority of the Gover- nors, exercising a majority of the total voting power. The member so suspended shall automatically cease to be a member one year from the date of its suspension unless a decision is taken by the same majority to restore the member to good standing.

While under suspension, a mem­ ber shall not be entitled to exercise any rights under this Agreement, ex- cept the right of withdrawal, but shall remain subject to all obliga­ tions. Section 3. Cessation of membership

in International Monetärt) Fund.

Any member which ceases to be a member of the International Monet- ary Fund shall automically cease af- ter three months to be a member of the Bank unless the Bank by three- fourths of the total voting power has agreed to allow it to remain a mem­ ber. Section 4. Settlement of accounts

with governments ccasing to be members. (a) When a government ceases to be a member, it shall remain liable for its direct obligations to the Bank and for its contingent liabilities to the Bank so long as any part of the loans or guarantees contracted be-

Artikel VI.

Utträde och suspension; inställande

av bankens verksamhet.

§ 1. Medlems rätt att utträda.

Medlem må, närhelst den så öns­ kar, utträda ur banken genom skrift­ lig anmälan härom till bankens hu­ vudkontor. Utträde räknas från den dag, då sådan anmälan mottagits.

§ 2. Suspension.

Om medlem icke uppfyller sina för­ pliktelser mot banken, må banken suspendera denna medlem med majo­ ritetsbeslut av styrelseledamöterna re­ presenterande mera än hälften av samtliga röster. Medlem, som suspen­ derats, skall automatiskt upphöra att vara medlem ett år från den dag, då beslut om suspension fattades, såvida icke med samma majoritet beslutats att upphäva suspensionen.

Medan suspensionen varar, är med­ lem icke berättigad att utöva några av sina rättigheter enligt detta avtal förutom rätten att utträda men är fortfarande underkastad alla förplik­ telser.

§ 3. Utträde ur Internationella valu­

tafonden.

Varje medlem, som utträder ur In­ ternationella valutafonden, förlorar efter tre månader automatiskt sitt medlemskap i banken, såvida icke banken med en majoritet av tre fjär­ dedelar av samtliga röster beslutat tillåta vederbörande att kvarstå som medlem.

§ 4. Uppgörelse av mellanhavanden

med utträdande medlemmar.

a) Då en regering upphör att vara medlem av banken, skall den fortfa­ rande vara ansvarig för sina direkta och indirekta förbindelser gentemot banken, så länge någon del av de lån eller garantier, som beviljats innan

7 Bihang till riksdagens protokoll 1950. 1 samt. Nr 89.

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

fore it ceased to be a member are medlemskapet upphörde, fortfarande outstanding; but it shall cease to incur liabilities \vith respect to loans and guarantees entered into there- after by the Bank and to share either in the income or the expenses of the Bank.

(b) Åt the time a government ceases to be a member, the Bank shall arrange för the repurchase of its shares as a part of the settlement of accounts with such government in accordance with the provisions of

(c) and (d) below. For this purpose

the repurchase price of the shares shall be the value shown by the books of the Bank on the day the govern­ ment ceases to be a member.

(c) The payment for shares re- purchased by the Bank under this section shall be governed by the fol- lowing conditions:

(i) Any amount due to the gov­

ernment för its shares shall be withheld so long as the govern­ ment, its central bank or any of its agencies remains liable, as bor- rower or guarantor, to the Bank and such amount may, åt the op­ tion of the Bank, be applied on any such liability as it matures. No amount shall be withheld on ac- count of the liability of the govern­ ment resulting from its subscrip- tion for shares under Artide II, Section 5 (ii). In any event, no amount due to a member for its shares shall be paid until six months after the date upon which the government ceases to be a member.

(ii) Payments for shares may be made from time to time, upon their surrender by the government, to the extent by which the amount due as the repurchase price in (b) above exceeds the aggregate of liabilities on loans and guarantees in Ce) (i) above until the former member has received the full re­ purchase price.

(iii) Payments shall be made in the currency of the country receiv-

äro utestående, men må icke göras ansvarig för lån och garantier, som efter utträdet beviljats och må icke heller vara delaktig i bankens in­ komster eller utgifter.

b) Då en regering upphör att vara medlem av banken, skall banken vid­ taga åtgärder för återköp av vederbö­ rande regerings andelar som ett led i uppgörelsen med ifrågavarande re­ gering enligt bestämmelserna i mom.

c) och d) nedan. Återköpsvärdet av andelarna skall för detta ändamål vara andelarnas bokföringsvärde da­ gen för vederbörande regerings utträ­ de ur banken.

c) För betalning av de av banken återköpta andelarna enligt denna pa­ ragraf gälla följande bestämmelser:

(i) Det belopp, som tillkommer en regering som betalning för dess andelar, skall av banken innehållas så länge regeringen, dess central­ bank eller någon av dess institutio­ ner i egenskap av låntagare eller garant har förpliktelser mot ban­ ken, och sådant tillgodohavande må av banken efter eget avgörande an­ vändas för täckning av ifrågava­ rande förbindelser, då de förfalla till betalning. För regerings för­ pliktelser i samband med teckning av andelar enligt art. II § 5 (ii) skola likväl inga tillgodohavanden innehållas. Under inga omständig­ heter skall något belopp utbetalas till en medlem för dess andelar, in­ nan sex månader förflutit sedan da­ gen för medlemmens utträde, ii) Betalning för andelar må er­ läggas, allteftersom vederbörande regering överlåter dem, och i den utsträckning återköpsvärdet enligt mom. b) ovan överstiger summan av de i mom. c) (i) ovan nämnda låne- och garantiförbindelserna, till dess den förutvarande medlemmen erhållit hela återköpsbeloppet.

(iii) Betalning skall erläggas i det lands valuta, vilket mottager

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

99

ing payment or åt the option of the Bank in gold.

(iv) If losses are sustained by the Bank on any guarantees, par- ticipations in loans, or loans which were outstanding on the date when the government ceas- ed to be a member, and the amount of such losses exceeds the amount of the reserve provided against losses on the date when the government ceased to be a member, such government shall be obligated to repay upon demand the amount by whicli the repur- chase price of its shares would have been reduced, if the losses had been taken into account when the repurchase price was deter- mined. In addition, the former member government shall remain liable on any call for unpaid sub- scriptions under Article II, Sec- tion 5 (ii), to the extent that it would have been required to respond if the impairmcnt of Capi­ tal had occurred and the call had been made åt the time the repur­ chase price of its shares was de- termined.

(d) If the Bank suspends perma­ nent^ its operations under Section 5 (b) of this Article, within six months of the date upon which any govern­ ment ceases to be a member, all rights of such government shall be determined by the provisions of Sec­ tion 5 of this Article. Section 5. Suspension of operations

and settlement of obligations. (a) In an emergency the Execu- tive Directors may suspend tem- porarily operations in respect of new loans and guarantees pending an op- portunity for further consideration and action by the Board of Gover- nors.

(b) The Bank may suspend per- inanently its operations in respect of new loans and guarantees hy vote of a majority of the Governors, exercis- ing a majority of the total voting power. After such suspension of operations the Bank shall forthwith

betalningen, eller efter bankens val i guld.

(iv) Därest banken förorsakas förlust genom garantier, låneande- lar eller lån, som voro utestående dagen för vederbörande regerings utträde ur banken och dessa för­ luster överstiga de reserver, som nämnda dag stodo till förfogande för att täcka eventuella förluster, skall vederbörande regering vara förpliktad att vid anfordran åter­ betala det belopp, varmed återköps- värdet för andelarna skulle ha re­ ducerats, om hänsyn tagits till des­ sa förluster, då återköpsvärdet fast­ ställdes. Därjämte skall den förut­ varande medlemmen efter fram­ ställt betalningsyrkande erlägga likvid för tecknade, icke betalade andelar enligt art. II § 5 (ii) i den omfattning den hade varit skyldig att bidraga, om kapitalförlust hade uppstått och betalningsyrkande framställts, då andelarnas åter- köpsvärde fastställdes.

d) Därest banken upphör med sin verksamhet i enlighet med denna ar­ tikels § 5 mom. b) inom sex månader efter någon regerings utträde, skall ifrågavarande regerings alla rättighe­ ter bestämmas enligt denna artikels § 5.

§ 5. Inställande av verksamheten

samt infriande av förbindelser.

a) Under utomordentliga förhål­ landen må direktionen fatta beslut om inställande av bankens verksam­ het vad gäller beviljandet av nya lån och garantier, till dess styrelsen varit i tillfälle att överväga situationen och vidtaga erforderliga åtgärder.

b) Banken må för framtiden upp­ höra med sin verksamhet i fråga om beviljande av nya lån och garantier, om eu majoritet av styrelsen repre­ senterande mera än hälften av samt­ liga röster fattat beslut härom. Efter dylikt beslut skall banken ofördröj-

Kungi. Maj.ts proposition nr 89.

cease all activities, except those in­ cident to the orderly realization, con- servation, and preservation of its as­ sets and settlement of its obligations.

(c) The liability of all members för uncalled subscriptions to the

Ca­

pital stock of the Bank and in re- spect of the depreciation of their own currencies shall continue until all claims of creditors, including all contingent claims, shall have been discharged.

(d) All creditors holding direct claims shall be paid out of the assets of the Bank, and then out of pay- ments to the Bank on calls on unpaid subscriptions. Before making anv payments to creditors holding direct claims, the Executive Directors shall make sucli arrangements as are necessary, in their judgment, to in- sure a distribution to holders of con­ tingent claims ratably with creditors holding direct claims.

(e) No distribution shall be made to members on account of their sub­ scriptions to the Capital stock of the Bank until

(i) all liabilities to creditors liave been discharged or provided for, and

(ii) a maj orit y of the Governors, exercising a majority of the total voting power, have decided to make a distribution. (f) After a decision to make a distribution has been taken under (e) above, the Executive Directors may by a two-thirds majority vote make successive distributions of the assets of the Bank to members until all of the assets have been distri- buted. This distribution shall be sub- ject to the prior settlement of all outstanding claims of the Bank against each member.

(g) Before any distribution of as­ sets is made, the Executive Direc­ tors shall fix the proportionate share of each member according to the

ligen upphöra med all verksamhet med undantag för de åtgärder, som äro erforderliga för realiserande, be­ varande och vård av bankens tillgång­ ar samt infriande av dess förbindel­ ser.

c) Samtliga medlemmars förplik­ telser för tecknade, icke betalade an­ delar av grundfonden samt i sam­ band med sänkning av värdet av de­ ras egna valutor skola fortfara att gälla, till dess kreditorernas alla ford­ ringar, inklusive indirekta fordringar, blivit reglerade.

d) Kreditorer med direkta fordring­ ar mot banken skola i första hand gottgöras ur bankens tillgångar och i andra hand ur efter anfordran till banken inbetalade belopp för teckna­ de, icke betalade andelar. Innan ut­ betalningar till kreditorer med direk­ ta fordringar verkställas, skall direk­ tionen likväl vidtaga de åtgärder den finner erforderliga för att säkerställa betalningar i samma proportion till kreditorer med direkta fordringar som till kreditorer med indirekta fordringar.

e) Ingen utdelning skall verkstäl­ las till medlemmar på grund av deras teckning av andelar i bankens grund­ fond innan

(i) alla kreditorers fordringar ha betalats eller reglerats och

(ii) en majoritet av styrelsen re­ presenterande mera än hälften av samtliga röster beslutat verkställa utdelning.

f) Sedan beslut om utdelning fat­ tats enligt mom. e) ovan, må direk­ tionen med en majoritet av två tredje­ delar av rösterna besluta att verkstäl­ la successiva utdelningar av bankens tillgångar till medlemmarna, till dess alla tillgångar utdelats. Utdelningen må likväl verkställas först sedan upp­ görelse träffats i fråga om bankens fordringar mot samtliga medlemmar.

g) Innan utdelning av tillgångar verkställes, skall direktionen faststäl­ la varje medlems proportionella an­ del beräknad efter förhållandet mel-

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

101

ratio of its shareholding to the total

outstanding shares of the Bank.

(h) The Executive Directors shall

value the assets to be distributed as

åt the date of distribution and then

proceed to distribute in the following

manner:

(i) There shall be paid to each

member in its own obligations or

those of its official agencies or le­

gal entities within its territories,

insofar as they are available for

distribution, an amount equivalent

in value to its proportionate share

of the total amount to be distri­

buted.

(ii) Any balance due to a mem­

ber after payment has been made

under (i) above shall be paid, in

its own currency, insofar as it is

held by the Bank, up to an amount

equivalent in value to such bal­

ance.

(iii) Any balance due to a mem­

ber after payment has been made

under (i) and (ii) above shall be

paid in gold or currency acceptable

to the member, insofar as they are

held by the Bank, up to an amount

equivalent in value to such bal­

ance.

(iv) Any remaining assets held

by the Bank after payments have

been made to members under (i),

(ii), and (iii) above shall be dis­

tributed pro rata among the mem­

bers.

(i) Any member receiving assets

distributed by the Bank in accord-

ance with (h) above, shall enjoy the

same rights with respect to such

assets as the Bank enjoyed prior to

their distribution.

lan dess andelar och samtliga ban­

kens utestående andelar.

h) Direktionen skall värdera de till­

gångar, som skola utdelas, till deras

värde vid tidpunkten för utdelningen

och därefter verkställa utdelningen på

följande sätt:

(i) Till varje medlem skall ut­

betalas i vederbörandes egna för­

bindelser eller sådana, som utställts

av dess officiella institutioner eller

av juridiska personer inom dess

territorier, såvida de kunna utde­

las, ett belopp som i värde motsva­

rar medlems proportionella andel

av det belopp, som skall utdelas.

(ii) Medlems återstående tillgo­

dohavande, sedan utbetalning en­

ligt punkt (i) ovan verkställts,

skall till ett belopp motsvarande i

värde sagda tillgodohavande utbe­

talas i vederbörande medlems valu­

ta, såvida banken innehar sådan

valuta.

(iii) Medlems återstående tillgo­

dohavande, sedan utbetalning en­

ligt punkterna (i) och (ii) ovan

verkställts, skall till ett belopp

motsvarande i värde sagda tillgo­

dohavande utbetalas i guld eller av

vederbörande medlem godkänd va­

luta, såvida banken innehar sådan

valuta.

(iv) Tillgångar, som banken in­

nehar sedan utbetalningar till med­

lemmarna enligt punkterna (i), (ii)

och (iii) ovan verkställts, skola ut­

delas pro rata bland medlemmarna.

i) Medlemmar, som mottaga till­

gångar, vilka utdelas av banken en­

ligt inom. h) ovan, skola åtnjuta sam­

ma rättigheter med hänsyn till dessa

tillgångar, som kommo banken till

del före utdelningen.

102

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

Artide VII.

Status, Immunities and Privileges.

Sedion 1. Purposes of Artide.

To enable the Bank to fulfill the

functions with which it is entrusted,

the status, immunities and privileges

set forth in this Artide shall be ac-

corded to the Bank in the territories

of each member.

Section 2. Status of the Bank.

The Bank shall possess full jurid-

ical personality, and, in particular,

the capacity:

(i) to contract;

(ii) to acquire and dispose of

immovable and movable property;

(iii) to institute legal proceed-

ings.

Section 3. Position of the Bank with

regard to judicial process.

Actions may be brought against

the Bank only in a court of compe-

tent jurisdiction in the territories of

a member in which the Bank has an

office, has appointed an agent for the

purpose of accepting service or notice

of process, or has issued or guaran-

teed securities. No actions shall, how-

ever, be brought by members or per­

sons acting för or deriving claims

from members. The property and as­

sets of the Bank shall, wheresoever

located and by whomsoever held, be

immune from all forms of seizure,

attachment or execution before the

delivery of final judgment against

the Bank.

Section 4. Immunitg of assets from

seizure.

Property and assets of the Bank,

wheresoever located and by whomso-

ever held, shall be immune from

search, requisition, confiscation, ex­

propriation or any otlier form of sei­

zure by executive or legislative ac-

tion.

Artikel VII.

Ställning, immunitet samt privile­

gier.

§ 1. Artikelns syften.

För att banken skall kunna utföra

de uppgifter, som anförtrotts den­

samma, skall banken inom varje

medlems territorier tillerkännas den

ställning och immunitet samt de pri­

vilegier, som angivas i denna artikel.

§ 2. Bankens ställning.

Banken skall vara juridisk person

med rättskapacitet att

(i) ingå avtal;

(ii) förvärva och avyttra såväl

fast som lös egendom;

(iii) föra rättslig talan.

§ 3. Bankens ställning vid rättsligt

förfarande.

Åtal må endast väckas mot banken

vid domstol med domvärjo inom den

medlems territorier, där banken har

kontor, utsett ombud för mottagande

av stämning eller meddelande om

rättegång eller där banken emitterat

eller garanterat värdepapper. Åtal må

icke väckas av medlemmar eller per­

soner, vilka handla på medlemmars

vägnar eller vilkas krav härleda sig

från medlemmar. Bankens egendom

och tillgångar skola, oberoende av

var de äro belägna eller av vem de

innehavas, vara fritagna från alla

former av beslag, kvarstad eller ut­

mätning, tills slutlig dom avkunnats

mot banken.

§ 4. Tillgångarnas immunitet.

Bankens egendom och tillgångar

skola, oberoende av var de äro be­

lägna eller av vem de innehavas, va­

ra fritagna från undersökning, rekvi­

sition, konfiskation, expropriation

eller varje annan form av beslag ge­

nom administrativt eller legislativt

förfarande.

Kungi. Maj:ts proposition nr 89.

103

Section 5. Immunity of archives.

The archives of the Bank shall be inviolable. Section 6. Freedom of assets from

restrictions.

To the extent neccessary to carry out the operations provided för in this Agreement and subject to the provisions of this Agreement, all property and assets of the Bank shall be free from restrictions, regulations, Controls and moratoria of any na- ture.

Section 7. Privilege for

Communica­

tions.

The offical Communications of the Bank shall be accorded by each member the same treatment that it accords to the official Communications of other members.

Section 8. Immunities and privileges

of officers and employees.

All governors, executive directors, alternates, officers and employees of the Bank

(i) shall be immune from legal

process with respect to acts per­ formed by them in their official capacity except when the Bank -waives this immunity;

(ii) not being local nationals, shall be accorded the same immu­ nities from immigration restric­ tions, alien registration require- ments and national service obliga­ tions and the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded by members to the representatives, officials and em- ployecs of comparable rank of other members;

(iii) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by members to representatives, officials and employees of comparable rank of other members.

§ 5. Arkivens immunitet.

Bankens arkiv skola vara okränk- bara. § 6. Tillgångaimas frihet från re­

striktioner.

I den utsträckning så erfordras för genomförande av de i detta avtal av­ sedda transaktionerna och med be­ aktande av bestämmelserna i detta avtal skola bankens egendom och alla dess tillgångar vara fritagna från varje form av restriktioner, före­ skrifter, kontrollbestämmelser och moratorier. § 7. Privilegier för bankens utväxling

av meddelanden.

Bankens officiella utväxling av meddelanden skall av varje medlem tillerkännas samma behandling som övriga medlemmars officiella utväx­ ling av meddelanden. § 8. Tjänstemäns och andra anställ­

das immunitet och privilegier.

Ledamöter av bankens styrelse och direktion samt suppleanter för dessa jämte tjänstemän och övriga an­ ställda skola

(i) åtnjuta immunitet mot

rättsligt förfarande med avseende på handlingar företagna av dem i deras officiella ställning, utom då banken upphäver denna immuni­ tet;

(ii) såvida de icke äro medbor­ gare i vederbörande land, tiller­ kännas samma immunitet beträf­ fande immigrationsbestämmelser, utlänningskontroll och värnplikt ävensom samma lättnader i fråga om valutarestriktioner, som av medlemmar tillerkännas andra medlemmars representanter, tjäns­ temän och övriga anställda av mot­ svarande rang;

(iii) tillerkännas samma be­ handling med avseende på reselätt- nader, som av medlemmar tiller­ kännas andra medlemmars repre­ sentanter, tjänstemän och övriga anställda av motsvarande rang.

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

Section 9. Immunities from taxation.

(a) The Bank, its assets, property, income and its operations and trans- actions authorized by this Agree- ment, shall be immune from all taxa­ tion and from all customs duties. The Bank shall also be immune from lia- bility for the collection or payment of any tax or duty.

(b) No tax shall be levied on or in respect of salaries and emoluments paid by the Bank to executive direc- tors, alternates, officials or employees of the Bank who are not local citi- zens, local subjects, or other local nationals.

(c) No taxation of any kind shall be levied on any obligation or secu- rity issued by the Bank (including any dividend or interest thereon) by whomsoever held —

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is issued by the Bank; or

(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Bank.

(d) No taxation of any kind shall be levied on any obligation or secu­ rity guaranteed by the Bank (in­ cluding any dividend or interest thereon) by whomsoever held —

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is guaranteed by the Bank; or

(ii) it' the sole jurisdictional basis for such taxation is the loca­ tion of any office or place of busi­ ness maintained by the Bank. Section 10. Application of Article.

Each member shall take such ac- tion as is necessary in its own terri- tories for the purpose of malung ef- fective in terms of its own law the

§ 9. Skattefrihet.

a) Banken, dess tillgångar, egen­ dom, intäkter och dess enligt detta avtal tillåtna affärstransaktioner skola vara fritagna från alla skatter och tullar. Banken skall likaså vara fritagen från ansvar för uppbörd el­ ler betalning av skatter och avgifter.

b) Skatt må icke uppbäras på eller i samband med löner och arvoden, som av banken utbetalas till direk- tionsledamöter, suppleanter, tjänste­ män eller övriga anställda i ban­ ken, vilka icke äro medborgare eller undersåtar i vederbörande land.

c) Ingen skatt av något slag skall uppbäras på skuldförbindelser eller värdepapper utgivna av banken (in­ begripet utdelning och ränta), obe­ roende av vem som innehar dem,

(i) därest skatten är diskrimi­ nerande mot sådana skuldförbin­ delser eller värdepapper endast emedan de utfärdats av banken; eller

(ii) därest den enda rättsgrun­ den för sådan beskattning är an­ tingen den plats, där dylika skuld­ förbindelser eller värdepapper ut­ färdats, gjorts betalbara eller be­ talats, eller den valuta, vari de ut­ färdats, gjorts betalbara eller be­ talats, eller belägenheten av något av bankens kontor.

d) Ingen skatt av något slag skall uppbäras på skuldförbindelser eller värdepapper garanterade av banken

(inbegripet utdelning och ränta), oberoende av vem som innehar dem,

(i) därest skatten är diskrimi­ nerande mot sådana skuldförbin­ delser eller värdepapper endast emedan de garanterats av banken;

(ii) därest den enda rättsgrun­ den för sådan beskattning är belä­ genheten av något av bankens kon­ tor.

§ 10. Artikelns tillämpning.

Varje medlem skall inom sina ter­ ritorier vidtaga erforderliga åtgär­ der för att få denna artikels princi­ per genomförda i sin egen lagstift-

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

105

principles set forth in this Artide and shall infonn the Bank of the detailed action which it has taken.

Artide VIII.

Amendments.

(a) Any proposal to introduce mod- ifications in this Agreement, whether emanating from a member, a gover- nor or the Executive Diredors, shall be communicated to the Chairman of the Board of Governors who shall bring the proposal before the Board. If the proposed amendment is ap- proved by the Board the Bank shall, by circular letter or telegram, ask all members whether they accept the proposed amendment. When three- fifths of the members, having four- fifths of the total voting power, have accepted the proposed amendment, the Bank shall certify the fact by a formal communication addressed to all members.

(b) Notwithstanding (a) above, ac- ceptance by all members is required in the case of any amendment mod- ifying

(i) the right to withdraw from

the Bank provided in Artide VI, Section 1;

(ii) the right secnred by Artide II, Section 3 (c);

(iii) the limitation on liability provided in Artide II, Section 6. (c) Amendments shall enter into force for all members three months after the date of the formal communi­ cation unless a shorter period is spec- ified in the circular letter or telegram.

Artide IX.

Interpretation.

(a) Any question of interpretation of the provisions of this Agreement arising betwecn any member and the Bank or between any members of the Bank shall bo submitted to the Executive Diredors for their decision. If the question particularly affects any member not entitled to appoint

ning samt giva banken besked om de åtgärder som vidtagits.

Artikel VIII.

Ändringar.

a) Varje förslag till ändring av detta avtal, vare sig det utgår från medlem, styrelseledamot eller direk­ tionen, skall överlämnas till styrel­ sens ordförande, som framlägger det för styrelsen. Om styrelsen godkän­ ner den föreslagna ändringen, skall banken genom cirkulärskrivelse eller telegram fråga samtliga medlemmar, huruvida de godkänna den föreslag­ na ändringen. Då denna godkänts av tre femtedelar av medlemmarna re­ presenterande fyra femtedelar av samtliga röster, skall banken tillkän­ nagiva detta beslut genom ett till alla medlemmar riktat, officiellt med­ delande.

b) Oberoende av bestämmelserna i mom. a) ovan erfordras samtliga medlemmars godkännande av varje ändring, som berör

(i) rätten att utträda ur ban­

ken, fastställd i art. VI § 1;

(ii) den rätt, varom stadgas i art. II § 3 mom. c);

(iii) begränsning av ansvarig­ heten, fastställd i art. II § 6.

c) Ändringar skola för alla med­ lemmar träda i kraft tre månader efter det officiella meddelandets da­ tum, såvida icke i cirkulärskrivelsen eller telegrammet kortare tidsfrist fastställts.

Artikel IX.

Tolkning.

a) Tvistefrågor rörande tolkning av föreliggande avtal, vilka uppkom­ mit mellan någon medlem och ban­ ken eller mellan enskilda medlem­ mar, skola hänskjutas till direktio­ nen för avgörande. Om tvistefrågan särskilt berör sådan medlem av ban­ ken, som icke äger rätt att utse di­

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

an executive director, it shall be en- titled to representation in accordance with Article V, Section 4 (h).

(b) In any case where the Exec­ utive Directors have given a decision under (a) above, any member may require that the question be referred to the Board of Governors, whose de­ cision shall be final. Pending the re- sult of the reference to the Board, the Bank may, so far as it deems ne- cessary, act on the basis of the de­ cision of the Executive Directors.

(c) Whenever a disagreement aris- es between the Bank and a country which has ceased to be a member, or between the Bank and any mem­ ber during the permanent suspension of the Bank, such disagreement shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators, one appointed by the Bank, another by the country involved and an umpire who, unless the parties otherwise agree, shall be appointed by the Pres­ ident of the Permanent Court of International Justice or such other authority as may have been pre- scribed by regulation adopted by the Bank. The umpire shall have full power to settle all questions af pro- cedure in any case where the parties are in disagreement with respect thereto.

Article X.

Approval deemed given.

Whenever the approval of any member is required before any act may be done by the Bank, except in Article VIII, approval shall be deemed to have been given unless the mem­ ber presents an objection within such reasonable period as the Bank may fix in notifying the member of the proposed act.

rektionsledamot, skall denna med­ lem vara berättigad att låta sig re­ presenteras jämlikt art. V § 4 mom. h).

b) Har direktionen fattat beslut enligt mom. a) ovan, äger varje med­ lem fordra, att frågan framlägges för styrelsen, vars beslut är slutgiltigt. I avvaktan på styrelsens beslut må banken, i den utsträckning den an­ ser detta nödvändigt, handla i enlig­ het med direktionens avgörande.

c) Närhelst meningsskiljaktighet uppstår mellan banken och ett land, som upphört att vara medlem, eller, under den tid bankens verksamhet är inställd, mellan banken och med­ lem, skall denna meningsskiljaktig­ het hänskjutas till en skiljenämnd bestående av tre skiljemän, varav en skall utses av banken, en av veder­ börande land samt den tredje, skilje­ nämndens ordförande, av Internatio­ nella domstolens president eller an­ nan av banken föreskriven myndig­ het, såvida icke parterna annorledes överenskomma. Ordföranden äger befogenhet avgöra procedurfrågor, beträffande vilka parterna äro oeniga.

Artikel X.

Godkännande i vissa fall.

Närhelst en medlems godkännan­ de erfordras, innan viss åtgärd må vidtagas av banken, frånsett åtgär­ der som omnämnas i art. VIII, skall godkännande anses ha givits, såvida icke medlemmen reser invändning inom den rimliga tidsfrist banken fastställer, när den underrättar med­ lemmen om den föreslagna åtgärden.

Kungi. Maj.ts proposition nr 89.

107

Artide XI.

Final Provisions.

Section 1. Entry into force.

This Agreement shall enter into force when it has been signed on behalf of governments whose mini­ mum subscriptions comprise not less than sixty-five percent of the total subscriptions set forth in Schedule A and when the instruments referred to in Section 2 (a) of this Artide haye been deposited on their behalf, but in no event shall this Agreement enter into force before May 1, 1945. Section 2. Signature.

(a) Each government on whose behalf this Agreement is signed shall deposit with the Government of the United States of America an instru­ ment setting forth that it has ac- cepted this Agreement in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this Agree­ ment.

(b) Each government shall become a member of the Bank as from the date of the deposit on its behalf of the instrument referred to in (a) above, except that no government shall become a member before this Agreement enters into force under Section 1 of this Artide.

(c) The Government of the United States of America shall inform the governments of all countries whose names are set forth in Schedule A, and all governments whose mem- bership is approved in accordance with Artide II, Section 1 (b), of all signatures of this Agreement and of the deposit of all instruments refer­ red to in (a) above.

(d) Åt the time this Agreement is signed on its behalf, each govern­ ment shall transmit to the Govern­ ment of the United States of America one one-hundredth of one percent of the price of each share in gold or United States dollars for the purpose

Artikel XI.

Slutbestämmelser.

§ 1. Ikraftträdande.

Detta avtal skall träda i kraft, då det undertecknas på uppdrag av de regeringar, vilka tillsammans tecknat minst sextiofem procent av i bilaga A föreskrivna andelar, och då de i denna artikels § 2 mom. a) nämnda dokumenten på regeringarnas vägnar deponerats; dock skall detta avtal icke i något fall träda i kraft före den 1 maj 1945.

§ 2. Undertecknande.

a) Varje regering, på vars vägnar detta avtal undertecknas, skall till Amerikas förenta staters regering för deponering överlämna ett doku­ ment, som utvisar att avtalet god­ känts i enlighet med landets lagar och att regeringen vidtagit alla erfor­ derliga åtgärder för att uppfylla de förpliktelser, som avtalet ålägger densamma.

b) Varje regering skall bliva med­ lem av banken den dag, då i mom.

a) ovan nämnda dokument på dess vägnar deponeras, likväl skall ingen regering bliva medlem, innan detta avtal träder i kraft enligt denna ar­ tikels § 1.

c) Amerikas förenta staters rege­ ring skall underrätta samtliga i bi­ laga A nämnda länders regeringar och de regeringar, vilka godkänts som medlemmar enligt art. II § 1 mom. b), om vilka som underteck­ nat avtalet och deponerat ovan i mom. a) nämnda dokument.

d) Varje regering skall, då detta avtal undertecknas på dess vägnar, till Amerikas förenta staters rege­ ring i guld eller US-dollars överföra en hundradels procent av varje an­ dels belopp för att täcka bankens för- valtningsutgifter. Delta belopp skall

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

of meeting administrative expenses of the Bank. This payment shall be cred- ited on account of the payment to be made in accordance with Article II, Section 8 (a). The Government of the United States of America shall hold sucli funds in a special deposit account and shall transmit them to the Board of Governors of the Bank when the initial meeting has been called under Section 3 of this Article. If this Agreement has not come into force by December 31, 1945, the Gov­ ernment of the United States of America shall return such funds to the governments that transmitted them.

(e) This Agreement shall remain open for signature åt Washington on behalf of the governments of the countries whose names are set forth in Schedule A until December 31, 1945.

(f) Af ter December 31, 1945, this Agreement shall be open for signature on behalf of the government of any country whose membership has been approved in accordance with Article II, Section 1 (b).

(g) By their signature of this Agreement, all governments accept it both on their own behalf and in respect of all their colonies, overseas territories, all territories under their protection, suzerainty, or authority and all territories in respect of which they exercise a mandate.

(h) In the case of governments whose metropolitan territories have been under enemy occupation, the deposit of the instrument referred to in (a) above may be delayed until one hundred and eighty days after the date on which these territories have been liberated. If, however, it is not deposited by any such government before the expiration of this period, the signature affixed on behalf of that government shall become void and the portion of its subscription paid under (d) above shall be re- turned to it.

gottskrivas som avbetalning på det belopp, som skall erläggas enligt art. II § 8 mom. a). Amerikas förenta staters regering skall deponera des­ sa medel på ett särskilt konto och överföra dem till bankens styrelse, sedan kallelse till det första sam­ manträdet utgått enligt denna arti­ kels § 3. Om detta avtal icke trätt i kraft den 31 december 1945, skall Amerikas förenta staters regering återbetala dessa medel till vederbö­ rande regeringar.

e) Detta avtal må till och med den 31 december 1945 undertecknas i Washington på de i bilaga A nämn­ da ländernas regeringars vägnar.

f) Efter den 31 december 1945 må detta avtal undertecknas på uppdrag av regeringarna i de länder, vilkas medlemskap godkänts i enlighet med art. II § 1 mom. b).

g) Genom undertecknande av det­ ta avtal godkänner varje regering detsamma såväl på egna som på sina koloniers och transoceana områdens vägnar samt på alla de områdens vägnar, som stå under dess beskydd, överhöghet eller myndighet eller över vilka den har mandat.

h) I fråga om regering, vars mo­ derland varit utsatt för fientlig ocku­ pation, må deponeringen av i mom. a) ovan nämnt dokument uppskjutas högst etthundraåttio dagar efter den dag, då moderlandets område be­ friats. Därest en sådan regering icke deponerat ifrågavarande dokument före utgången av nämnda tidsfrist, skall det på denna regerings vägnar verkställda undertecknandet vara ogiltigt och den enligt inom. d) ovan erlagda delen av det tecknade kapi­ talet återbetalas.

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

109

(i) Paragraphs (d) and (h) shall corae into force with regard to eacli signatory government as from the date of its signature. Section 3. Inauguration of the Bank.

(a) As soon as this Agreement enters into force under Section 1 of this Artide, each member shall ap- point a governor and the member to whom the largest number of shares is allocated in Schedule A shall call the first meeting of the Board of Governors.

(b) Åt the first meeting of the Board of Governors, arrangements shall be made for the selection of provisional executive directors. The governments of the five countries, to whicli the largest number of shares are allocated in Schedule A, shall appoint provisional executive direc­ tors. If one or more of such govern­ ments have not become members, the executive directorships wbich they would be entitled to fill shall remain vacant until they become members, or until January 1, 1946, whichever is the earlier. Seven provisional exe­ cutive directors shall be elected in accordance with the provisions of Schedule B and shall remain in office until the date of the first regular election of executive directors which shall be held as soon as practicable after January 1, 1946.

(c) The Board of Governors may delegate to the provisional executive directors any powers except those which may not bc delegated to the Executive Directors.

(d) The Bank shall notify members when it is ready to commence opera­ tions.

Done åt Washington, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall transmit certified copies to all governments whose names are set forth in Schedule A and to all govern­ ments whose membership is approved in accordance with Artide II, Section 1 (b).

i) Mom. d) och h) skola för var­ je signatärregering träda i kraft den dag, då avtalet undertecknas.

§ 3. Bankens konstituering.

a) Så snart detta avtal jämlikt denna artikels § 1 träder i kraft, skall varje medlem utse en styrelse­ ledamot, och den medlem, som till­ delats det största antalet andelar en­ ligt bilaga A, skall kalla styrelsen till dess första sammanträde.

b) Vid styrelsens första samman­ träde skola åtgärder vidtagas för val av interimsdirektion. Regeringarna i de fem länder, vilka tilldelats det största antalet andelar enligt bilaga A, skola utse ledamöter av interims- direktionen. Om en eller flera av des­ sa regeringar icke blivit medlemmar, skola de platser i direktionen, som dessa medlemmar vore berättigade att besätta, förbliva vakanta, till dess de bliva medlemmar, dock icke läng­ re än till och med den 1 januari 1946. Sju ledamöter av interiinsdi- rektionen skola väljas i enlighet med bestämmelserna i bilaga B, och dessa skola tjänstgöra, till dess första or­ dinarie val av direktion ägt rum, vil­ ket skall ske så snart som möjligt efter den 1 januari 1946.

c) Styrelsen må till interimsdirek- tionen överlåta alla befogenheter med undantag av dem, som icke må över­ låtas till direktionen.

d) Banken skall underrätta med­ lemmarna, när den är beredd att bör­ ja sin verksamhet.

Som skedde i Washington i ett ex­ emplar, som skall bevaras i Ameri­ kas förenta staters regerings arkiv. Nämnda regering skall översända be­ styrkta avskrifter av detta dokument till alla de i bilaga A nämnda län­ dernas regeringar ävensom till de re­ geringar, vilkas medlemskap god­ känts enligt art. II § 1 mom. b).

no

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

SCHEDULE A

BILAGA A

Subscriptions.

(millions of

dollars)

Australia .................................. 200

Belgium ....................................... 225

Bolivia .......................................... 7

Brazil ........................................... 105

Canada ....................................... 325

Chile ........................................... 35

China .......................................... 600

Colombia .................................. 35

Costa Rica.................................. 2

Cuba ........................................... 35

Czechoslovakia ......................... 125

‘Denmark .................................. —

Dominican Republic.............. 2

Ecuador ..................................... 3.2

Egypt ........................................... 40

El Salvador .............................. 1

Ethiopia ..................................... 3

France ....................................... 450

Greece ....................................... 25

Guatemala ...................... 2

Haiti ........................................... 2

Honduras .................................. 1

Iceland ....................................... 1

India ........................................... 400

Iran ........................................... 24

Iraq ........................................... 6

Liberia ....................................... .5

Luxembourg .............................. 10

Mexico ....................................... 65

Netherlands .............................. 275

New Zealand ............................ 50

Nicaragua .................................. .8

Norway ....................................... 50

Panama ....................................... .2

Paraguay .................................. .8

Peru ........................................... 17.5

Philippine Commonwealth

15

Poland ....................................... 125

Union of South Africa............

100

Union of Soviet Socialist Re-

publics .................................. 1200

United Kingdom ..................... 1300

United States .............................. 3175

Teckning av andelar.

(milj. U.S.-

dollars)

Australien .................................. 200

Belgien ....................................... 225

Bolivia ........................................... 7

Brasilien .......................................... 105

Canada ....................................... 325

Chile ........................................... 35

Kina ........................................... 600

Colombia .................................. 35

Costa Rica .................................. 2

Cuba ........................................... 35

Tjeckoslovakien ........................ 125

Danmark1 .................................. * —

Dominikanska Republiken ..

2

Ecuador ....................................... 3,2

Egypten .......................................

Salvador .......................................

Etiopien .......................................

Frankrike ..................................

Grekland ..................................

Guatemala ..................................

Haiti ...........................................

Honduras ..................................

Island ...........................................

Indien ...........................................

Iran ................................................

Irak ................................................

Liberia .......................................

Luxemburg ..............................

Mexico ...........................................

Nederländerna .........................

Nya Zeeland ..............................

Nicaragua ..................................

Norge ...........................................

Panama .......................................

Paraguay ..................................

Peru ...........................................

Filippinerna ..............................

Polen ...........................................

Sydafrikanska Unionen

Sovjetunionen .........................

40

1

3

450

25

2

2

1

1

400

24

6

0,5

10

65

275

50

0,8

50

0,2

0,8

17,5

15

125

100

1 200

Storbritannien ......................... 1 300

Förenta Staterna ..................... 3 175

* The quota of Denmark shall be determined 1 Danmarks andelsbelopp skall bestämmas av

by the Bank after Denmark accepts membership banken, sedan Danmark accepterat medlemskap

in accordance with these Artides of Agreement. i överensstämmelse med bankens stadga.

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

111

(millions of

dollars)

Uruguay .................................. 10.5 Venezuela .................................. 10.5 Yugoslavia ................................ 40

Total

9100

SCHEDULE B

Election of Executive Directors.

1. The election of the elective exe­ cutive directors shall be by ballot of the Governors eligible to vote under Article V, Section 4 (b).

2. In balloting for the elective exe­ cutive directors, each governor eli­ gible to vote shall cast for one per­ son all of the votes to which the mem- ber appointing him is entitled under Section 3 of Article V. The seven per­ sons receiving the greatest number of votes shall be executive directors, except that no person who receives less than fourteen percent of the total of the votes which can be cast (eli­ gible votes) shall be considered elect- ed.

3. When seven persons are not elect- ed on the first ballot, a second ballot shall be held in which the person who received the lowest number of votes shall be ineligible for election and in which there shall vote only (a) those governors who voted in the first ballot for a person not elected and (b) those governors whose votes for a person elected are deemed under 4 below to have raised the votes cast for that person above fifteen percent of the eligible votes.

4. In dctermining whether the votes cast by a governor are to be deemed to have raised the total of any person above fifteen perccnt of the eligible votes, the fifteen percent shall be deemed to include, first, the votes of the governor casting the largest number of votes for such per-

(milj. U.S.-

dollars)

Uruguay ....................................... 10,5 Venezuela .................................. 10,5 Jugoslavien.................................. 40

Summa 9 100

BILAGA B

Val av direktion.

1. Val av de direktionsledamöter, som skola utses genom val, förrät­ tas genom sluten omröstning bland styrelsens enligt art. V § 4 mom. b) röstberättigade ledamöter.

2. Vid omröstning för val av direk­ tionsledamöter skall varje röstberät­ tigad styrelseledamot giva en och samma person alla de röster, som en­ ligt art. V § 3 tillkomma den med­ lem, vilken utsett ifrågavarande sty­ relseledamot. De sju personer, som erhålla det största antalet röster, skola anses valda till direktionsleda­ möter under förutsättning, att de er­ hållit vardera minst fjorton procent av samtliga giltiga röster.

3. Om sju personer icke bliva val­ da vid den första omröstningen, skall en andra omröstning förrättas, var­ vid den person, som erhöll det mins­ ta antalet röster, icke skall vara val­ bar. I denna omröstning skola en­ dast deltaga a) de styrelseledamöter, vilka i den första omröstningen rös­ tat på en person, som då icke blev vald, ävensom b) de styrelseledamö­ ter, vilkas röster enligt punkt 4 ne­ dan anses ha tillfört en vald person totalt mera än femton procent av de giltiga rösterna.

4. För att avgöra, huruvida de av- någon styrelseledamot avgivna rös­ terna skola anses ha tillfört en per­ son totalt mera än femton procent av de giltiga rösterna, skola dessa fem­ ton procent anses omfatta i första hand den styrelseledamots röster, som avgivit del största antalet rös-

112

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

sou, then the votes of the governor

casting the next largest number, and

so on until fifteen percent is reached.

5. Any governor, part of whose

votes must be counted in order to

raise the total of any person above

fourteen percent, shall be considered

as casting all of his votes for such

person even if the total votes for

such person thereby exceed fifteen

percent.

6. If, after the second ballot, seven

persons have not been elected, further

ballots shall be held on the same

principles until seven persons have

been elected, provided that after six

persons are elected, the seventh may

be elected by a simple majorit5r of

the remaining votes and shall be

deemed to have been elected by all

such votes.

ter för vederbörande person, i andra

hand den styrelseledamots röster,

som avgivit det näst största antalet

röster och så vidare, till dess att fem­

ton procent uppnåtts.

5. Varje styrelseledamot, vars rös­

ter delvis måste medräknas för att

höja samtliga de för en person av­

givna rösterna över fjorton procent,

skall anses ha avgivit alla sina rös­

ter för ifrågavarande person, även

om de för vederbörande avgivna rös­

terna därigenom komma att översti­

ga femton procent.

6. Om efter den andra omröst­

ningen sju personer ännu icke blivit

valda, förrättas ytterligare omröst­

ningar enligt samma principer, till

dess att sju personer blivit valda.

Likväl må, sedan sex personer bli­

vit valda, den sjunde utses med en­

kel majoritet av de återstående rös­

terna, varvid han skall anses ha bli­

vit enhälligt vald.

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

113

Resolutioner jämte därtill fogad text till särskilt valutaavtal an­

tagna av de AVTALSSLUTANDE PARTERNA den 20 juni 1949.

(Originaltext)

RESOLUTION NO. 1.

The CONTRACTING PARTIES,

Considering that paragrapli 6 of Article XV of the General Agreement on Tariffs and Trade provides that any contracting party, which is not a member of the International Mo- netary Fund, shall, within a time to be determined by the CONTRACT­ ING PARTIES, after consultation with the Fund, become a member of the Fund, or, failing that, enter into a special exchange agreement with the CONTRACTING PARTIES,

Considering that paragraph 6 of Article XV of the General Agreement provides further that any contrac­ ting party which ceases to be a mem­ ber of the Fund shall forthwith en­ ter into a special exchange agree­ ment with the CONTRACTING PAR­ TIES,

Considering further that, in accord- ance with paragraph 7 of the said Article, such special exchange agree­ ment shall provide to the satisfaction of the CONTRACTING PARTIES that the objectives of the General Agreement will not be frustrated as a result of action in exchange mat­ ters by the contracting party in (juestion, and taking into account that the terms of such agreement shall not impose obligations on that contracting party in exchange mat­ ters generally morc restrictive than those imposed by the Artides of Agreement of the International Mon- etary Fund on members of the Fund,

(Översättning)

RESOLUTION NR 1.

De AVTALSSLUTANDE PARTER­ NA,

som beakta, att det allmänna tull- och handelsavtalets art. XV § 6 stad­ gar, att avtalsslutande part, som icke är medlem av Internationella valuta­ fonden, skall bliva medlem av den­ samma inom en tid, som bestämmes av de AVTALSSLUT ANDE PARTER­ NA efter samråd med fonden eller, därest så icke sker, ingå ett särskilt valutaavtal med de AVTALSSLU­ TANDE PARTERNA,

som beakta, att det allmänna av­ talets art. XV § 6 vidare stadgar, att avtalsslutande part, som upphör att vara medlem av fonden, ofördröj ligen skall ingå ett särskilt valutaavtal med de AVTALSSLUTANDE PARTER­ NA,

som vidare beakta, att enligt nämnda artikels § 7 sådant särskilt valutaavtal skall innehålla stadgan­ de, som de AVTALSSLUT ANDE PARTERNA anse på ett betryggan­ de sätt förebygga, att det allmänna avtalet8 syften omintetgöras som följd av åtgärder vidtagna av veder­ börande avtalsslutande part i en va­ lutafråga, och som taga hänsyn till att dylikt avtal icke skall ålägga ovannämnda avtalsslutande part me­ ra vittgående restriktioner beträffan­ de valutaförhållanden än dem, som avtalet rörande Internationella valu­ tafondens stadga ålägger fondens medlemmar,

Bihang till riksdagens protokoll 1950. 1 samt.

AV

SO.

114

Kungl. Mai:ts proposition nr 89.

Hereby adopt the text annexed to

the Resolution as the text of the spe­

cial exchange agreement for the pur­

pose of the above-mentioned provi­

sions of the General Agreement;

Resolve that each existing con-

tracting party not then a member of

the Fund shall enter into a special

exchange agreement in the terms of

the text annexed to this Resolution

by depositing an instrument of ac-

ceptance on or before the first day

af ter November 1, 1949 on which the

CONTRACTING PARTIKS are in

session;

Resolve that each government

which shall hereafter become a con-

tracling party shall enter into a spe­

cial exchange agreement in the terms

of the text annexed to this Resolution

by depositing an instrument of ac-

ceptance within four months after it

becomes a contracting party or on

or before the first day after Novem­

ber 1, 1949 on which the CONTRACT­

ING PARTIES are in session

(whichever is the later), if it is not

then a member of the Fund;

Resolve that any contracting party

which ceases to be a member of the

Fund shall enter into a special ex­

change agreement in the terms of

the text annexed to this Resolution

by depositing an instrument of ac-

ceptance forthwith (which shall in

no event be later than thirty days

after it ceases to be a member of the

Fund); and

Authorize the Chairman of the

CONTRACTING PARTIES to sign on

their behalf each of the agreements

referred to above and to take all ne-

cessary action to give effect to this

Resolution.

antaga härmed den till resolutio­

nen fogade texten som text till det

särskilda valutaavtal, varom stadgas

i det allmänna avtalet;

besluta, att varje avtalsslutande

part, vilken icke är medlem av fon­

den, skall ingå ett särskilt valuta­

avtal av den lydelse, som framgår av

till denna resolution fogad text, ge­

nom att senast på de AVTALSSLU­

TANDE PARTERNAS första sam-

manträdesdag efter den 1 november

1949 deponera ett dokument, vari den

godkänner avtalet;

besluta, att varje regering, som hä­

danefter blir avtalsslutande part,

skall ingå ett särskilt valutaavtal av

den lydelse, som framgår av till den­

na resolution fogad text, genom att

inom fyra månader sedan den blivit

avtalsslutande part eller senast på de

AVTALSSLUTANDE PARTERNAS

första sammanträdesdag efter den 1

november 1949 (om denna tidpunkt

infaller senare) deponera ett doku­

ment, vari den godkänner avtalet, så­

vida vederbörande regering då icke

är medlem av fonden;

besluta, att avtalsslutande part,

som upphör att vara medlem av fon­

den, skall ingå ett särskilt valutaav­

tal av den lydelse, som framgår av

till denna resolution fogad text, ge­

nom att ofördröjligen och i varje fall

icke senare än trettio dagar sedan

den upphört att vara medlem av fon­

den deponera ett dokument, vari den

godkänner avtalet; samt

1 bemyndiga de AVTALSSLUT AN­

DE PARTERNAS ordförande att på

deras vägnar underteckna vart och

ett av ovan nämnda avtal och vidtaga

alla erforderliga åtgärder för att sätta:

denna resolution i kraft.

ANNEX TO RESOLUTION NO. 1. BILAGA TILL RESOLUTION NR 1.

TEXT OF SPECIAL EXCHANGE TEXT TILL SÄRSKILT VALUTA-

AGREEMENT.

AVTAL.

Whereas paragraph 6 of Article Alldenstund art. XV § 6 av det all-

XV of the General Agreement on Tar- männa tull- och handelsavtalet (här-

iffs and Trade (hereinafter referred nedan kallat »det allmänna avtalet»)

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

115

to as “Ihe General Agreement”) pro­

vides that any contracting party

which is not a member of the In­

ternational Monetary Fund (here-

inafter called “the Fund”) shall,

within a time to be determined by

the CONTRACTING PARTIES after

consultation with the Fund, become

a member of the Fund, or, failing

that, enter into a special exchange

agreement with the CONTRACTING

PARTIES;1

Whereas paragraph 7 of the said

Article provides that such special ex­

change agreement shall provide to

the satisfaetion of the CONTRAC­

TING PARTIES that the objectives

of the General Agreement will not

be frustrated as a result of action in

exchange matters by the contracting

party in question, and taking into

account that the terms of such agree­

ment shall not impose obligations

on the contracting party in exchange

matters generally more restrictive

than those imposed by the Articles

of Agreement of the Fund on mem-

bers of the Fund;

Whereas by Resolution of June 20,

1949 the CONTRACTING PARTIES

adopted the text of the special ex­

change agreement for the purpose of

giving effeet to the above-mentioned

provisions of the General Agreement

and authorized their Chainnan to

sign on their behalf a special ex­

change agreement in the terms of

this text with any contracting party

which is not a member of the Fund

and to take all necessary action to

give effeet to that Resolution;

stadgar, alt avtalsslutande part, som

icke är medlem av Internationel­

la valutafonden (här nedan kal­

lad »fonden»), skall bliva medlem av

densamma inom en tid, som bestäm­

mes av de AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA efter samråd med fonden, el­

ler, därest så icke sker, ingå ett sär­

skilt valutaavtal med de AVTALS­

SLUTANDE PARTERNA,1

alldenstund § 7 i nämnda artikel

stipulerar, att sådant särskilt valuta­

avtal skall innehålla stadgande, som

de AVTALSSLUT ANDE PARTERNA

anse på ett betryggande sätt före­

bygga, att det allmänna avtalets

syften omintetgöras som följd av åt­

gärder vidtagna av vederbörande av­

talsslutande part i en valutafråga,

och med hänsyn till att dylikt av­

tal icke skall ålägga avtalsslutande

part mera vittgående restriktioner be­

träffande valutaförhållanden än dem,

som avtalet rörande fondens stadga

ålägger fondens medlemmar,

alldenstund de AVTALSSLUT AN­

DE PARTERNA genom resolution

av den 20 juni 1949 godkänt tex­

ten till det särskilda valutaavtal,

som förutses i det allmänna avtalets

ovannämnda stadganden, och bemyn­

digat sin ordförande att på deras

vägnar underteckna ett särskilt va­

lutaavtal av denna texts lydelse med

avtalsslutande part, som icke är med­

lem av fonden, och att vidtaga alla

erforderliga åtgärder för att sätta

denna resolution i kraft,

träffas härmed följande överenskom­

melse mellan

1 The first paragraph of the preamble 1 Inledningens första stveke skall i frå-

sliall be replaced by the following text in ga om avtalsslutande part, som upphört

the case of a contracting party which has att vara medlem av fonden, utbytas mot

ceased to be a member of the Fund:

följande text:

»Whereas paragraph 6 of Article XV of »Alldenstund art. XV § 6 av det allmän-

the General Agreement on Tariffs and Trade na tull- och handelsavtalet (härnedan kallat

(hereinafter referred to as the 'General 'det allmänna avtalet’) stadgar, att avtals-

Agreement’) provides that any contracting slutande part, som upphör att vara medlem

party which ceases to be a member of the av Internationella valutafonden (härnedan

International Monetary Fund (hereinafter kallad 'fonden'), ofördröjligen skall ingå ett

called 'the Fund’) sliall forthwith enter särskilt valutaavtal med de AVTALSSLU-

into a special exchange agreement with the TANDE PAKTERNA;»

CONTRACTING PARTIES;»

116

THE CONTRACTING PARTIES, de AVTALSSLUTANDE PARTERNA

and

och

The Government of ........... acting . ...... . s regering genom dess för det-

through its representative duly ta ändamål vederbörligen befullmäk-

authorized for this purpose

tigade ombud:

HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

Article I.

Exchange Stability and Orderly

Exchange Arrangements.

The Government of ............ shall

collaborate with the CONTRACTING

PARTIES to promote exchange sta­

bility, to maintain orderly exchange

arrangements with other contracting

parties to the General Agreement, to

avoid competitive exchange aitera­

tions, and to assist in the elimination

of restrictions on the making of pay-

ments and transfers for current in-

ternational transactions with a view

to the establishment of a multilater­

al system of payments and to the

promotion of international trade.

Article II.

Determination of Initial Par Vahic. 1

1. Unless an initial par value has

been previously agreed between the

Government of............and the CON­

TRACTING PARTIES, the Govern­

ment of ........... shall, within thirty

days after the CONTRACTING PAR­

TIES so request, communicate to

them the par value of its currency

based on the rates of exchange pre-

vailing åt the time. The par value so

communicated shall be the initial par

value of its currency for the purpose

of this Agreement unless within

ninety days after the request has

been received (a) the Government

of ............ notifies the CONTRAG-

TING PARTIES that it regards the

par value as unsatisfactory, or (b)

the CONTRACTING PARTIES notify

Artikel I.

Växelkursstabilitet och ordnade va­

lutaförbindelser.

............s regering skall samarbeta

med de AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA till främjande av växelkurs-

stabilitet, upprätthållande av ordna­

de valutaförbindelser med andra till

det allmänna avtalet anslutna parter

och förebyggande av valutaföränd­

ringar i konkurrenssyfte samt med­

verka till upphävande av restrik­

tioner beträffande betalningar och

överföringar avseende löpande inter­

nationella transaktioner i syfte att

upprätta ett multilateralt betalnings­

system och befordra den internatio­

nella handeln.

Artikel II.

Fastställande av ursprungligt pari­

värde.

1. Därest ett ursprungligt pari­

värde icke tidigare överenskommits

mellan............s regering och de AV­

TALSSLUTANDE PARTERNA, skall

........... s regering inom trettio dagar

efter hemställan därom från de AV­

TALSSLUTANDE PARTERNA med­

dela dessa sin valutas parivärde be­

räknat efter den vid tidpunkten i

fråga gällande växelkursen. Det så­

lunda angivna parivärdet skall i det­

ta avtal anses som dess valutas ur­

sprungliga parivärde, såvida icke

inom nittio dagar efter mottagandet

av nämnda hemställan a) ........... s re­

gering underrättar de AVTALSSLU­

TANDE PARTERNA, att den anser

parivärdet otillfredsställande, eller

b) de AVTALSSLUTANDE PARTER-

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

117

the Government of ........... that in their opinion the adoption of such par value would be prejudicial to trade among the contracting parties. When such notification is given, the CONTRACTING PARTIES and the Government of ............ shall, within a period to be determined by the CONTRACTING PARTIES, agree upon a suitable initial par value.

2. The par value of the currency of............shall be expressed in terms of gold as a common denominator or in terms of the United States dollar of the weight and fineness in effect on July 1, 1944.

3. The CONTRACTING PARTIES will keep the Government of............ currently informed on the par values of the currencies of the other con­ tracting parties.

Article III.

Gold Transactions based on Par

Value.

1. The Government of............shall not buy gold åt a price above the par value of its currency plus the margin permissible under this Ar­ ticle, or sell gold åt a price below the par value minus the margin per­ missible under this Article.

2. The margins permissible för transactions in gold by the Govern­ ment of........... shall be the same as those permissible to contracting par­ ties whieh are members of the Fund, and the CONTRACTING PARTIES shall keep the Government of............ informed of such margins.

Article IV.

Forcign Exchange Dealings based on

Parity.

The maximum and minimum rates för exchange transactions between the currency of........... and the cur-

NA underrätta ................ s regering, att enligt deras uppfattning ett sådant parivärde skulle vara till för­ fång för handeln mellan de avtals­ slutande parterna. Då sådant tillkän­ nagivande gjorts, skola de AVTALS­ SLUTANDE PARTERNA och ___ s regering inom en tidrymd, som fast­ ställes av de AVTALSSLUTANDE PARTERNA, överenskomma om ett lämpligt ursprungligt parivärde.

2................ s valutas parivärde skall angivas i guld såsom gemensam nämnare eller i US-dollars av den vikt och finhet, som var gällande den 1 juli 1944.

3. De AVTALSSLUTANDE PAR­ TERNA skola hålla............s regering fortlöpande underrättad om parivär­ dena av övriga avtalsslutande parters valutor.

Artikel III.

Guldtransaktioner grundade på pari­

värde.

1................ s regering skall icke kö­ pa guld till ett pris överstigande sin valutas parivärde med tillägg av den enligt denna artikel tillåtna margi­ nalen eller sälja guld till ett pris un­ derstigande parivärdet med avdrag av den enligt denna artikel tillåtna marginalen.

2. De marginaler, som medgivas för s regerings guldtransaktio­ ner, skola vara desamma som med­ givas avtalsslutande parter, vilka äro medlemmar av fonden, och de AV­ TALSSLUTANDE PARTERNA skola hålla ........... s regering underrättad om sådana marginaler.

Artikel IV.

Valutatransaktioner på paritets-

basis.

Maximi- och minimikurser för transaktioner mellan ........... s valuta och andra avtalsslutande parters

118

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

rencies öf other contracting parties

taking place within the territories of

..............shall not differ from parity:

a) in the case of spot exchange

transactions, by more than one per­

cent, and

b) in the case of other exchange

transactions, by a margin which ex-

ceeds the margin for spot exchange

transactions by more than the CON­

TRACTING PARTIES consider rea-

sonable.

Artide V.

Obligations regarding Exchange

Stability.

The Government of........... under-

takes, through appropriate measures

consistent with this Agreement, to

permit within its territories exchange

transactions between its currency

and the currencies of other contrac­

ting parties only within the limits

prescribed under Article IV. The

Government of........... shall be deem-

ed to be fulfilling this undertaking

if its monetary authorities, for the

settleinent of international transac­

tions, in fact freely buy and sell gold

within the limits prescribed under

Article III.

Article VI.

Changes in Par Vahie.

1. The Government of........... shall

not propose a change in the par

value of its currency except to cor-

rect a fundamental disequilibrium.

2. A change in the par value of the

currency of ........... may be made

only on the proposal of the Govern­

ment of ............ and only after con-

sultation with the CONTRACTING

PARTIES.

3. When a change is proposed,

the CONTRACTING PARTIES shall

first take into account the changes,

if any, which have already taken

place in the initial par value of the

currency of ........... as determined

valutor, som företagas inom ........... s

territorier, må avvika från pariteten

a)

vid avistavalutatransaktioner

med högst en procent, och

b) vid andra valutatransaktioner

med den marginal utöver marginalen

vid avistavalutatransaktioner, som de

AVTALSSLUTANDE PARTERNA

anse skälig.

Artikel V.

Förpliktelser med hänsyn till va­

lutastabilitet.

........... s regering förpliktar sig att

genom lämpliga åtgärder, som äro

förenliga med detta avtal, inom si­

na territorier tillåta transaktioner

mellan sin egen valuta och andra

avtalsslutande parters valutor en­

dast inom de gränser, som äro fast­

ställda i art. IV.................s regering

skall anses fullgöra denna förplik­

telse, om dess valutamyndigheter

för reglering av internationella trans­

aktioner fritt köpa och sälja guld

inom de gränser, som fastställts i

art. III.

Artikel VI.

Förändringar av parivärde.

1...............s regering skall icke före­

slå någon förändring av sin valutas

parivärde annat än för att rätta till

en fundamental jämviktsrubbning.

2. En förändring av parivärdet av

........... s valuta må endast företagas

på förslag av ............s regering och

endast efter samråd med de AVTALS­

SLUTANDE PARTERNA.

3. När en förändring föreslagits,

skola de AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA först beakta de förändring­

ar, som eventuellt redan skett av

det jämlikt art. II fastställda, ur­

sprungliga parivärdet av ........... s

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

119

under Article II. If the proposed change, together with all previous changes, whether increases or de- creases,

a) does not exceed 10 percent of the initial par value, the CONTRACT- ING PARTIES shall raise no objec- tion;

b) does not exceed a further 10 percent of the initial par value, the CONTRACTING PARTIES may ei- ther concur or object, but shall de- clare their attilude within ninetjr-six hours if the Government of ........... so requests;

c) is not within (a) or (b), the CONTRACTING PARTIES may ei- ther concur or object, but shall be entitled to a longer period in which to declare their attitude.

4. The CONTRACTING PARTIES shall concur in a proposed change which is within the terms of (b) or (c) of paragraph 3 if they are satis- fied that the change is necessary to correct a fundamental disequilibrium. In particu lar, provided they are so satisfied, they shall not object to a proposed change because of the do- mestic social or political policies of the Government of.............

5. If the Fund, in accordance with Article IV, Section 7 of the Articles of Agreeinent of the Fund, makes uniform proportionate changes in the par values of the currencies of Fund members, the Government of ........... will change its par value proportionately, unless it informs the CONTRACTING PARTIES within ninety-six hours after it has been no- tified by the CONTRACTING PAR­ TIES of the Fund’s action that it does not wish the par value of its currency to be changed.

6. Changes in the par value made under paragraph 5 shall not be taken into account in determining whether a proposed change falls within (a), (b) or (c) of paragraph 3.

valuta. Därest den föreslagna änd­ ringen jämte alla tidigare föränd­ ringar, vare sig höjningar eller sänk­ ningar,

a) icke överstiger tio procent av det ursprungliga parivärdet, skola de AVTALSSLUTANDE PARTERNA icke resa någon invändning;

b) icke överstiger ytterligare tio procent av det ursprungliga parivär­ det, må de AVTALSSLUTANDE PARTERNA antingen godkänna för­ ändringen eller resa invändningar mot densamma, men de skola till­ kännagiva sin ståndpunkt inom nit­ tiosex timmar, såvida ........... s rege­ ring anhåller därom;

c) icke faller under a) eller h), må de AVTALSSLUTANDE PAR­ TERNA antingen godkänna föränd­ ringen eller resa invändningar mot densamma men äro berättigade till en längre tidsfrist för tillkännagi­ vande av sin ståndpunkt.

4. De AVTALSSLUTANDE PAR­ TERNA skola godkänna en föresla­ gen ändring, som faller under b) el­ ler c) i § 3, såvida de äro över­ tygade om att ändringen är nödvän­ dig för att rätta till en fundamental jämviktsrubbning. Under förutsätt­ ning att de äro övertygade härom, skola de framför allt icke motsätta sig en föreslagen ändring på grund av............s regerings interna politik.

5. Om fonden i enlighet med art. IV § 7 av avtalet rörande fondens stadga företager enhetliga proportio­ nella förändringar av medlemsvalu- tornas parivärden, skall ........... s re­ gering förändra parivärdet av sitt lands valuta i motsvarande grad, så­ vida den icke inom nittiosex timmar efter mottagandet av de AVTALS­ SLUTANDE PARTERNAS tillkänna­ givande av fondens åtgärd meddelar de AVTALSSLUTANDE PARTERNA, att den icke önskar sin valutas pari­ värde ändrat.

6. Förändring av parivärde i en­ lighet med § 5 skall icke beaktas vid avgörandet, huruvida en föreslagen ändring faller under a), b) eller c) i g 3.

120

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

7. If the Government of ...........

changes the par value of its currency

despite the objection of the CON-

TRACTING PARTIES, in cases where

the CONTRACTING PARTIES are

entitled to object, the Government of

........... shall be deemed to have failed

in carrying out its obligations under

this Agreement.

Artide VII.

Avoidance of Restrictions on

C ur rent Payments

1. Subject to the provisions of Ar­

tides IX and XI, the Government of

........... shall not, without the approv-

al of the CONTRACTING PARTIES.

impose restrictions on the making of

payments and transfers for current

international transactions.

2. The Government of........... shall

not engage in, or permit its Treas-

ury, central bank, stabilization fund,

or other similar fiscal agency, to en­

gage in any discriminatory currency

arrangements or multiple currency

practices except as authorized under

this Agreement or approved by the

CONTRACTING PARTIES. If such

arrangements and practices have

been maintained since January 1,

1948 (the date on which the General

Agreement was first provisionally

applied), the Government of ...........

shall consult with the CONTRACT­

ING PARTIES as to their progressive

removal. This paragraph shall not

apply to such arrangements or prac­

tices maintained or imposed under

paragraph 1 of Artide XI, in which

case the provisions of paragraph 3

of that Artide shall apply.

3. Exchange contracts which in-

volve the currency of any contract-

ing party and which are contrary to

the exchange control regulations of

that contracting party maintained or

imposed consistently with the Arti­

des of Agreement of the Fund or

with the provisions of a special ex-

7. Därest........... s regering föränd­

rar parivärdet av sitt lands valuta

trots de AVTALSSLUT ANDE PAR­

TERNAS invändningar i sådana fall,

där de AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA äro berättigade att motsät­

ta sig förändringen, skall........... s re­

gering anses ha brustit i fullgöran­

det av sina förpliktelser enligt detta

avtal.

Artikel VII.

Undvikande av restriktioner beträf­

fande löpande betalningar.

1. Med förbehåll för bestämmelser­

na i art. IX och XI skall ........... s re­

gering icke utan de AVTALSSLU­

TANDE PARTERNAS samtycke in­

föra restriktioner beträffande betal­

ningar och överföringar avseende lö­

pande internationella transaktioner.

2............... s regering skall icke del­

taga i eller tillåta sitt finansdeparte­

ment, sin centralbank, stabiliserings-

fond eller annan liknande finansin­

stitution att deltaga i diskrimineran­

de valutaåtgärder eller ett system

med olika växelkurser, med mindre

delta är tillåtet enligt föreliggande

avtal eller godkännes av de AVTALS­

SLUTANDE PARTERNA. Om sådana

åtgärder eller system upprätthållits

efter den 1 januari 1948 (den dag, då

det allmänna avtalet började proviso­

riskt tillämpas), skall ........... s rege­

ring överlägga med de AVTALSSLU­

TANDE PARTERNA om deras suc­

cessiva upphävande. Denna paragraf

skall icke gälla sådana åtgärder eller

system, vilka upprätthållas eller infö­

ras enligt art. XI § 1, i vilket fall stad-

gandena i nämnda artikels § 3 skola

tillämpas.

3. Valutakontrakt, vilka avse nå­

gon avtalsslutande parts valuta och

vilka stå i strid med valutakon­

trollbestämmelser, som denna av­

talsslutande part upprätthåller el­

ler inför och som äro förenliga med

fondens stadga eller med bestämmel­

serna i ett särskilt valutaavtal, vil-

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

121

change agreement entered into pur-

suanl to paragraph 6 of Artide XV

of the General Agreement, shall be

unenforceable in the territories of

...............In addition, the Government

of ............ may, by mutual accord

with other contracting parties, co-

operate in measures for the purpose

of making the exchange control re­

gulations of either contracting party

more effective, provided that such

measures and regulations are con-

sistent with this Agreement or with

another special exchange agreement

entered into pursuant to paragraph

6 of Article XV of the General Agree­

ment or with the Artides of Agree­

ment of the Fund, whichever may

be applicable to the contracting party

whose measures or regulations are

involved.

Article VIII.

Controls of Capital Transfers.

1. The Government of............may

exercise such Controls as are neces-

sary to regulate international Capi­

tal movements, but may not exer­

cise these Controls in a manner which

will restrict payments for current

transactions or which will unduly

delay transfers of funds in settle-

ment of commitments, except as pro­

vided in Artides IX and XI.

2. The Government of............un-

dertakes that capitai outflow will be

in accordance with the objectives of

this Agreement and of the General

Agreement.

Article IX.

Scarce Cnrrencies.

1. The Government of ............ is

authorized to impose temporarily, af-

ter consultation with the CON­

TRACTING PARTIES, limitationson

the freedom of exchange operations

in a currency which has formally

been declared scarce by the Fund in

accordance with Article VII, Section

ket ingåtts enligt det allmänna avta­

lets art. XV § 6, skola icke kunna gö­

ras gällande inom ............s territo­

rier. För övrigt må............s regering,

efter överenskommelse med andra

avtalsslutande parter, etablera sam­

arbete för vidtagande av åtgärder äg­

nade att giva större verkan åt ende­

ra avtalsslutande partens valutakon­

trollbestämmelser, förutsatt att såda­

na åtgärder och bestämmelser äro för­

enliga med detta avtal eller med an­

nat särskilt valutaavtal, vilket ingåtts

enligt det allmänna avtalets art. XV

§ 6, eller med avtalet rörande fondens

stadga, vilketdera av dessa avtal som

må vara tillämpligt på den avtalsslu­

tande part, vars åtgärder eller be­

stämmelser beröras.

Artikel VIII.

Kontroll av kapitalöverföringar.

1 ............... s regering må utöva den

kontroll, som är nödvändig för reg­

lering av internationella kapitalrö­

relser, men må icke utöva denna

kontroll på ett sätt, som begränsar

betalningar avseende löpande trans­

aktioner eller otillbörligen fördröjer

överföring av medel för reglering av

betalningsförpliktelser, utom i de

fall, som nämnas i art. IX och XI.

2 ................ s regering förbinder sig

att tillse, att kapitalutflöde står i

överensstämmelse med detta avtals

och det allmänna avtalets syften.

Artikel IX.

Knappa valutor.

1...............s regering äger efter över­

läggning med de AVTALSSLUTAN­

DE PARTERNA temporärt införa

restriktioner beträffande transaktio­

ner i en valuta, vilken fonden i en­

lighet med art. VII § 3 a) av avtalet

rörande fondens stadga officiellt för­

klarat vara knapp valuta. Med för-

122

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

3 (a) of the Artides of Agreement

of the Fund. Subject to the provi­

sions of Artides IV and V of this

Agreement, the Government of ....

. . shall have complete jurisdiction

in determining the nature of such

limitations, but they shall be no more

restrictive than is necessary to limit

the demand for the scarce currency

to the supply held by, or accruing to,

the Government of........... ; and they

shall be relaxed and removed as

rapidly as conditions permit. The

authorization here mentioned shall

expire whenever the Fund formally

declares the currency in question to

be no longer scarce.

2. If the Government of ...........

is imposing limitations in accordance

with paragraph 1, it shall give sym-

pathetic consideration to any repre­

sentations by the contracting party

whose currency has been declared

scarce regarding the administration

of such restrictions.

3. The CONTRACTING PARTIKS

shall request any contracting party

against which restrictions may be

permitted under this Artide not to

invoke the obligations of any en-

gagement entered into with the Gov­

ernment of ........... prior to this

Agreement in such a manner as will

prevent the operation of the provi­

sions of this Artide.

Artide X.

Convertibilitij of Balances held

by Other Contracting Parties.

1. The Government of............shall

buy balances of its currency held

by another contracting party if the

latter, in requesting the purchase,

represents:

(a) that the balances to be bought

have been recently acquired as a re-

sult of current transactions; or

(b) that their conversion is needed

for making payments for current

transactions.

behåll för bestämmelserna i detta

avtals art. IV och V skall ............s

regering själv äga bestämma arten

av dessa restriktioner, men de skola

icke vara mera hämmande än som

erfordras för att begränsa efterfrå­

gan på den knappa valutan till

........... s regerings förefintliga eller

framtida resurser, och de skola mild­

ras och upphävas, så snart förhål­

landena det medgiva. Ovannämnda

rätt skall upphöra, när fonden offi­

ciellt förklarar, att det icke längre

råder knapphet på ifrågavarande va­

luta.

2. Därest ........... s regering inför

restriktioner enligt § 1, skall den ta­

ga största möjliga hänsyn till varje

föreställning från den avtalsslutande

part, vars valuta förklarats knapp,

angående tillämpningen av sådana

restriktioner.

3.

De AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA skola anmoda varje avtals­

slutande part, som kan bliva föremål

för restriktioner enligt denna artikel,

att icke åberopa förpliktelser i något

avtal, som den ingått med........... s re­

gering före detta avtal, på sådant sätt,

att tillämpningen av bestämmelserna

i denna artikel härigenom hindras.

Artikel X.

Konvertibilitet för tillgodohavanden

i andra avtalsslutande parters ägo.

1............... s regering skall köpa så­

dana tillgodohavanden i egen valu­

ta, som befinna sig i annan avtalsslu­

tande parts ägo, om den senare vid

hemställan om köpet visar,

a) att de tillgodohavanden, som

skola köpas, nyligen förvärvats i

samband med löpande transaktioner,

eller

b) att konverteringen är nödvän­

dig för betalningar avseende löpande

transaktioner.

123

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

2. The Government of ............

shall have the option to pay either

in the currency of the contracting

party making the request or in gold.

3. The obligation under paragraph

1 shall not apply ,

(a) when the convertibility of the

balances has been restricted con-

sistently with Arlicle VII or VIII; or

(b) when the balances have ac-

cumulated as a result of transactions

effected before the removal by the

Government of........... of restrictions

maintained or imposed under Article

XI; or

(c) when the balances have been

acquired contrary to the exchange

regulations of the Government of

........... ; or

(d) when the currency of the con­

tracting party requesting the pur-

chase has been declared scarce and

the Government of ........... has been

so notified under Article IX; or

(e) with the approval of the CON­

TRACTING PARTIES, in any par-

ticular circumstance in which the

fulfilment of the obligations of para­

graph 1 of this Article would dan-

gerously threaten exchange stability.

Article XI.

Transitional Period.

1. In the post-war transitional pe­

riod the Government of ....... may,

notwithstanding the provisions of

any other article of this Agreement,

maintain and adapt to changing

circumstances1 restrictions on pay-

ments and transfers for current inter-

national transactions. The Govern­

ment of ............shall, however, have

continuous regard in its foreign ex­

change policies to the intent of this

Agreement and of the General Agree­

ment; and, as soon as conditions per-

1 In the case of a government whose

territories have been occupied by the enemy,

e. g. Burma, insert after the word »cir­

cumstances» in the fourth line of para­

graph 1 of Article XI the words »and

introduce where necessary».

2............... s regering må erlägga be­

talning antingen i den avtalsslutan­

de parts valuta, som hemställer om

köpet, eller i guld.

3. Den i § 1 nämnda förpliktelsen

gäller icke,

a) när tillgodohavandenas konver-

tibilitet begränsats i överensstämmel­

se med art. VII eller VIII, eller

b) när tillgodohavandena samlats

som resultat av transaktioner utför­

da, innan ........... s regering upphävt

restriktioner tillämpade eller inför­

da med stöd av art. XI, eller

c) när tillgodohavandena förvär­

vats i strid med ........... s regerings

valutabestämmelser, eller

d)

när fonden förklarat, att

knapphet råder på den avtalsslutan­

de parts valuta, som hemställer om

köpet, och ........... s regering under­

rättats härom enligt art IX, eller

e) med de AVTALSSLUT ANDE

PARTERNAS samtycke i alla sär­

skilda fall, då fullgörandet av för­

pliktelserna i § 1 av denna artikel

skulle allvarligt riskera valutastabi­

liteten.

Artikel XI.

Övergångstid.

1. Under övergångsperioden efter

kriget äger'............s regering, obero­

ende av bestämmelserna i andra ar­

tiklar av detta avtal, upprätthålla

och efter ändrade förhållanden an­

passa1 restriktioner beträffande be­

talningar och överföringar avseende

löpande internationella transaktio­

ner................ s regering skall emeller­

tid i sin valutapolitik städse beakta

detta avtals och det allmänna avta­

lets syften och, så snart förhållan­

dena det tillåta, vidtaga alla tänkba-

1 Då det gäller en regering, vars territo­

rier varit ockuperade av fienden, t. ex.

Burma, inskjutes efter ordet »anpassa» or­

den »samt, där så erfordras, införa».

124

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

mit, it shall take all possible meas-

ures to develop such commercial and

financial arrangements with other

contracting parties as will facilitate

international payments and the

maintenance of exchange stability.

In particular, the Government of . .

.... shall withdraw restrictions

maintained or imposed under this

paragraph as soon as it is satisfied

that it will be able, in the absence

of such restrictions, to settle its bal-

ance of payments in a manner which

will not unduly impair its external

financial position.

2. The Government of........... shall

notify the CONTRACTING PAR­

TIES, within thirty days after it ac-

cepts this Agreement wether it in-

tends to avail itself of the transi-

lional arrangements in paragraph 1,

or whether it is prepared to accept

the obligations of Artides VII and

X. If tbe Government of ...........

avails itself of the transitional ar­

rangements, it shall notify the CON­

TRACTING PARTIES as soon as it is

prepared to accept the above-men-

tioned obligations.

3. Not later than March 1, 1950,

and in each year thereafter, the CON­

TRACTING PARTIES shall report

on the restrictions still in force under

paragraph 1. Not later than March 1,

1952, and in each year thereafter, if

the Government of ............ still

retains any restrictions

incon-

sistent with Artide VII or X, it shall

eonsult with the CONTRACTING

PARTIES as to their further reten-

tion. The CONRACTING PARTIES

may, if they deem such action neces-

sary in exceptional circumstances,

make representations to the Govern­

ment of ........... that conditions are

favourable for the withdrawal of any

particular restriction, or for the gen­

eral abandonment of restrictions, in-

consistent with the provisions of

any other artide of this Agreement.

The Government of ........... shall be

given a suitable time to reply to such

representations. If the CONTRACT-

ra åtgärder för åstadkommande av

sådana handels- och betalningsavtal

med andra avtalsslutande parter, som

äro ägnade att underlätta internatio­

nella betalningar och upprätthållan­

det av valutastabilitet. Framför allt

skall............s regering upphäva rest­

riktioner upprätthållna eller införda

i överensstämmelse med denna para­

graf, så snart den är övertygad om

att den utan sådana restriktioner

skall kunna upprätthålla sin betal­

ningsbalans på ett sätt, som icke otill­

börligen försvårar dess finansiella

ställning i förhållande till utlandet.

2.................. s regering skall inom

trettio dagar efter sitt godkännande

av detta avtal underrätta de AV­

TALSSLUTANDE PARTERNA, hu­

ruvida den ämnar begagna sig av

övergångsbestämmelserna i § 1, el­

ler om den är beredd att ikläda sig

förpliktelserna i art. VII och X. Där­

est ........... s regering begagnar sig av

övergångsbestämmelserna, skall den

underrätta de AVTALSSLUTANDE

PARTERNA, så snart den är beredd

att ikläda sig ovannämnda förplik­

telser.

3. Senast den 1 mars 1950 och un­

der varje följande år skola de AV­

TALSSLUTANDE PARTERNA av­

giva redogörelse för de restriktioner,

som fortfarande gälla enligt § 1. Se­

nast den 1 mars 1952 och under var­

je följande år skall ........... s rege­

ring, därest den fortfarande tilläm­

par restriktioner, som äro oförenli­

ga med art. Vit eller X, överlägga

med de AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA angående deras fortsatta till-

lämpning. De AVTALSSLUTANDE

PARTERNA må, om de finna sådan

åtgärd nödvändig under exceptionella

omständigheter, för............s regering

framhålla, att förhållandena lämpa

sig för upphävande av viss restrik­

tion eller för allmänt upphävande av

restriktioner, som äro oförenliga med

stadgandena i någon annan artikel

av detta avtal...............s regering skall

medgivas en lämplig tidsfrist för be­

svarande av sådan framställning. Fin-

Kungl. Maj:ts proposition nr 89.

125

ING PARTIES find that the Govern­ ment of........... persists in maintaining restrictions which are inconsi- stent with the intent of this Agreeinent, the Government of ........... shall be deemed to have failed in carrying out its obligations under this Agreement.

4. It is recognized that the post- war transitional period is one of change and adjustment, and when decisions are being made on requests occasioned thereby which are presen­ ted by the Government of ........... . that Government shall be given the benefit of any reasonable doubt.

Article XII.

Furnishing of Information.

1. The Government of........... shall furnish the CONTRACTING PAR­ TIES with such information as they may require in accordance with paragraph 8 of Article XV of the General Agreement.

2. In requesting information under paragraph 8 of Article XV of the Gen­ eral Agreement, the CONTRACTING PARTIES shall take into considera- tion the varying abilities of contract- ing parties to furnish the data requested. The Government of........... shall be under no obligation to fur­ nish information in such detail that the affairs of individuals or cor- porations are disclosed. The Govern­ ment of............undertakes, however, to furnish the desired information in as detailed und accurate a manner as is practicable, and, so far as poss- ible, to avoid mere estimates.

Article XIII.

Miscellaneous Provisions.

1. The relevant explanation of terms conlained in Article XIX of the Artides of Agreement of the Fund shall apply to this Agreement.

2. The CONTRACTING PARTIES shall åt all times have the right to

na de AVTALSSLUTANDE PAR­ TERNA, att ........... s regering fram­ härdar i upprätthållandet av restrik­ tioner, som äro oförenliga med detta avtals syften, skall ........... s regering anses ha brustit i fullgörandet av si­ na åtaganden enligt detta avtal.

4. övergångsperioden efter kriget är en tid av förändringar och anpass­ ning, och då beslut skola fattas med anledning av ............s regerings här­ av föranledda hänvändelser, skall nämnda regerings önskemål i tvek­ samma fall tillgodoses.

Artikel XII.

Lämnande av upplysningar.

1............... s regering skall lämna de AVTALSSLUT ANDE PARTERNA så­ dana upplysningar, som de må kom­ ma att begära i överensstämmelse med det allmänna avtalets art. XV

§

8

.

2. Vid begäran om upplysningar skola de AVTALSSLUTANDE PAR­ TERNA taga hänsyn till de avtals­ slutande parternas olika förmåga att lämna de begärda uppgifterna. ........... s regering är icke förpliktad att lämna så detaljerade upplysning­ ar, att enskildas och företags affärs­ förhållanden härigenom blottas. ........... s regering förbinder sig dock att lämna så detaljerade och nog­ granna upplysningar som möjligt och att i görligaste mån undvika rena uppskattningar.

Artikel XIII.

Övriga bestämmelser.

1. Förklaringen av termer i art. XIX av avtalet rörande fondens stad­ ga skall i tillämpliga delar gälla för detta avtal.

2. De AVTALSSLUTANDE PAR­ TERNA äga, närhelst de så önska,

126

Kungl. Maj:ts proposition nr 89-

communicate their views informally

to the Government of........... on any

matter arising under this Agreement.

3. The CONTRACTING PARTIES

shall suspend the operation of Ar­

tides IV and V of this Agreement

for the same period of time and to

the same extent as the Fund sus-

pends the operation of correspond-

ing provisions of its Artides of

Agreement in accordance with Ar­

tide XVI, Sedion 1, of the Artides

of Agreement of the Fund.

4.

Without prejudice to Artide

XXIII of the General Agreement,

whenever in the opinion of the CON­

TRACTING PARTIES the Govern­

ment of ............ fails to observe any

of the provisions of this Agreement,

the CONTRACTING PARTIES shall

make representations lo the Govern­

ment of............. The Government of

............ shall be given reasonable

time to reply to such representations.

5. The CONTRACTING PARTIES

shall seek an understanding with the

Fund to the effect that,

(a) whenever the CONTRACTING

PARTIES consult the Fund on ex-

ehange matters particularly affect-

ing the Government of ............. the

latter will be offered an opportunity

to present its case directly to the

Fund, and

(b) the Government of........... may

initiate direct consultation between

itself and the Fund in appropriate

cases, provided that it shall notify

the Chairman of the CONTRACTING

PARTIES upon such occasion that

it avails itself of this right.

Artide XIV.

Acceptnnce, Entry into Force and

Termination.

1. This Agreement shall be signed

on behalf of the CONTRACTING

PARTIES by their Chairman and

shall be deposited with the Secretary-

General of the United Nations, who

is hereby authorized to register this

Agreement.

under hand delgiva ........... s rege­

ring sina åsikter rörande en i sam­

band med detta avtal uppkommande

fråga.

3. De AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA skola sätta art. IV och V av

detta avtal ur kraft för samma tid­

rymd och i samma utsträckning som

fonden sätter motsvarande artiklar

av avtalet rörande fondens stadga ur

kraft i enlighet med art. XVI § 1 av

sistnämnda avtal.

4. Utan förfång för art. XXIII av

det allmänna avtalet skola de AV­

TALSSLUTANDE PARTERNA, när­

helst enligt deras åsikt ........... s re­

gering underlåter att iakttaga någon

av bestämmelserna i detta avtal, göra

föreställningar härom till............s re­

gering............... s regering skall med­

givas en skälig tidsfrist för besva­

rande av sådana föreställningar.

5. De AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA skola söka träffa en överens­

kommelse med fonden om att

a) närhelst de AVTALSSLUTAN­

DE PARTERNA rådfråga fonden i

valutafrågor, som särskilt beröra

........... s regering, nämnda regering

skall givas tillfälle att framlägga sin

sak direkt för fonden, och

b)

........... s regering direkt må

hänvända sig till fonden i vissa fall,

förutsatt att den därvid underrättar

de AVTALSSLUTANDE PARTER­

NAS ordförande om att den begagnar

sig av denna rätt.

Artikel XIV.

Godkännande, ikraftträdande och ur-

kraftträdande av avtalet.

1. Detta avtal skall undertecknas

på de AVTALSSLUT ANDE PARTER­

NAS vägnar av deras ordförande och

skall deponeras hos Förenta Natio­

nernas generalsekreterare, som här­

med bemyndigas att inregistrera det­

ta avtal.

Kungi. Maj.ts proposition nr 89.

127

2. The Government of........... may

accept this Agreement by depositing

an instrument of acceptance with

the Secretary-General of the United

Nations. The Secretary-General will

inform the CONTRACTING PAR-

TIES of the date of deposit of such

instrument of acceptance.

3. This Agreement shall enter into

force thirty days after the Govern­

ment of ........... deposits an instru­

ment of acceptance in accordance

with paragraph 2.

4. The provisions of this Agree­

ment, entered into pursuant to Ar­

tide XV of the General Agreement,

shall be deemed to be included

within that Artide.

5. This Agreement shall terminate

on the day on which the Government

of........... becomes a member of the

Fund or ceases to be a contracting

party.

In witness whereof, the Chairman

of the CONTRACTING PARTIES has

signed this Agreement.

Done åt ........... . this ............ day

of ............ one thousand nine hun­

dred and .............

RESOLUTION NO. 2.

The CONTRACTING PARTIES,

Considering that the representa­

tives of New Zealand have indicated

that certain special difficulties are

raised for their Government by the

text of the special exchange agree­

ment adopted by the CONTRACTING

PARTIES,

Resolve that, notwithstanding the

provisions of the resolution adopted

by them on ........... . the Government

of New Zealand shall not be required

to enter into a special exchange agree­

ment until it has had an opportu-

nity åt the first meeling of the CON­

TRACTING PARTIES in session

after November 1, 1949, to make

proposals designed to meet the diffi­

culties referred to above, and until a

2................s regering må godkänna

detta avtal genom att hos Förenta

Nationernas generalsekreterare depo­

nera ett dokument, vari avtalet god­

kännes. Generalsekreteraren skall

underrätta de AVTALSSLUT ANDE

PARTERNA om datum för depone­

ring av sådant dokument.

3. Detta avtal skall träda i kraft

trettio dagar sedan ........... s regering

deponerat sådant dokument, som av­

ses i § 2.

4. Stadgandena i detta avtal, vilket

ingåtts till följd av art. XV av det

allmänna avtalet, skola anses inne­

fattas i nämnda artikel.

5. Detta avtal skall träda ur kraft

den dag, då ........... s regering blir

medlem av fonden eller upphör att

vara en avtalsslutande part.

Till bekräftelse varav de AVTALS­

SLUTANDE PARTERNAS ordföran­

de undertecknat detta avtal.

Som skedde i.............................. den

.................................. 19...

RESOLUTION NR 2.

De AVTALSSLUT ANDE PARTER­

NA,

som beakta, att Nya Zeelands re­

presentanter framhållit, att vissa

särskilda svårigheter uppstå för de­

ras regering genom den text till sär­

skilt valutaavtal, som antagits av de

AVTALSSLUTANDE PARTERNA,

besluta, att Nya Zeelands regering,

oaktat stadgandena i den resolution,

vilken de antagit den ......................... .

icke skall vara förpliktad ingå ett

särskilt valutaavtal, innan den haft

tillfälle att vid de AVTALSSLUT AN­

DE PARTERNAS första sammanträ­

de efter den 1 november 1949 fram­

lägga förslag ägnade att övervinna

ovannämnda svårigheter och innan

de AVTALSSLUTANDE PARTERNA

128

Kungl. Maj.ts proposition nr 89.

date by which the Government of

New Zealand shall enter into a

special exchange agreement (if it is

not then a member of the Fund) is

fixed by the CONTRACTING PAR-

TIES.

RESOLUTION NO. 3.

THE CONTRACTING PARTIES

Resolve that, notwithstanding the

provisions of Resolution No. 1 adopt-

ed by them this day, no contracting

party shall be required to enter into

a special exchange agreement so

long as it uses solely the currency

of another contracting party and so

long as neither the contracting party

in question nor the country whose

currency is being used maintains ex­

change restrictions; provided, how-

ever, that any contracting party

which defers entering into a special

exchange agreement beyond the final

date otherwise applicable under the

Resolution referred to above shall

thereby be deemed to have consented

to consult with the CONTRACTING

PARTIES åt any time on their

request on any exchange problem.

fastställt den tidpunkt, då Nya Zee­

lands regering skall ingå ett särskilt

valutaavtal (såvida den då icke är

medlem av fonden).

RESOLUTION NR 3.

De AVTALSSLUTANDE PARTER­

NA

besluta, att oaktat bestämmelserna

i resolution nr 1 antagen denna dag

av de AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA ingen avtalsslutande part

skall vara skyldig ingå ett särskilt

valutaavtal, så länge den uteslutan­

de använder annan avtalsslutande

parts valuta och så länge varken

ifrågavarande avtalsslutande part

eller det land, vars valuta användes,

upprätthåller valutarestriktioner, un­

der förutsättning likväl att avtals-

slutande part, som uppskjuter ingå­

endet av särskilt valutaavtal utöver

enligt ovannämnda resolution eljest

tillämpligt slutdatum, därigenom

skall anses ha samtyckt till att på

de AVTALSSLUTANDE PARTER­

NAS hemställan upptaga överlägg­

ningar med de AVTALSSLUTANDE

PARTERNA rörande varje uppkom­

mande valutaproblem.

507090. Stockholm. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag, 1950.