Prop. 1952:209

('angående eftergift i vissa fall av fordran på återbetalning av belopp, som utgivits såsom ekonomiskt bistånd från utlandsmyndighet',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 209.

1

Nr 209.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående eftergift i vissa

fall av fordran på återbetalning av belopp, som utgivits såsom ekonomiskt bistånd från utlandsmyndighet; given Stockholms slott den 4 april 1952.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över utrikesdepartementsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredra­ gande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF.

östen Undén.

Propositionens huvudsakliga innehåll.

I propositionen hemställes om bemyndigande för Kungl. Maj:t att efter­ giva belopp, som utgivits som ekonomiskt bistånd av utlandsmyndighet.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1952. i sand. Nr 209.

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 209.

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet in­

för Hans Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott

den A april 1952.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Sköld, Zetterberg, T

orsten

Nilsson, Sträng, Ericsson, Andersson, Lingman, Hammarskjöld, Norup, Hedlund,

Persson, Hjälmar Nilson, Lindell, Nordenstam.

Efter gemensam beredning med cheferna för social-, finans- och han­

delsdepartementen anmäler ministern för utrikes ärendena fråga om efter­

gift i vissa fall av fordran på återbetalning av belopp, som utgivits såsom

ekonomiskt bistånd från utlandsmyndighet, samt anför därvid följande.

1946 års sjömanskommitté, som tillkallades enligt Kungl. Maj:ts bemyn-

diganden den 18 januari och den 1 februari 1946 samt den 22 oktober 1948

för att verkställa utredning och avgiva förslag rörande sjöfolkets levnads-

och arbetsförhållanden, avlämnade år 1949 ett betänkande om sjöfolkets

arbetslöshet i utländsk hamn (SOU 1949:51). I betänkandet framhölls

bl. a., att starka skäl talade för att utrikesdepartementet genom vederbörlig

författningsändring bereddes möjlighet att helt eller delvis avskriva belopp,

som utrikesförvaltningen lämnat såsom ekonomiskt understöd till sjömän

från svenska fartyg och andra svenska medborgare i utlandet. Betänkandet

föranledde i denna del icke någon åtgärd av Kungl. Maj:t.

Den av kommittén berörda frågan förelädes 1951 års riksdag. I anledning

av väckta motioner om utredning i syfte att möjliggöra prövning av åter-

krav av belopp, erhållet såsom ekonomiskt bistånd från utlandsmyndighet,

tillstyrkte statsutskottet (utlåtande nr 64) att en närmare undersökning i

ämnet kom till stånd. Denna borde utföras av sjömanskommittén, som syss­

lat med dithörande spörsmål. Riksdagen (skr. nr 113) godkände utskottets

utlåtande och anhöll, att skyndsam utredning måtte verkställas angående

införandet av bestämmelser, vilka möjliggöra prövning av återkrav av

belopp, erhållet såsom ekonomiskt bistånd från utlandsmyndighet, enligt

de jämlikt lagen om fattigvården gällande grunderna för prövning av åter­

krav av fattigvård, samt att förslag i ärendet måtte framläggas för 1952

års riksdag.

Kungl. Maj:t uppdrog därefter åt sjömanskommittén att utreda frågan.

Kommittén har nu med skrivelse den 7 februari 1952 såsom eget utlåtande

överlämnat en av en särskild delegation inom kommittén utarbetad prome­

moria i ärendet.

I det följande lämnas en redogörelse för innehållet i denna promemoria

och de yttranden, som avgivits däröver.

Kungl. Maj:ts proposition nr 209.

3

Promemorian.

Gällande bestämmelser om ekonomiskt bistånd.

Då en svensk medborgare råkar i nöd under vistelse i utlandet, kan han i flertalet fall icke erhålla svensk socialförsäkringsersättning eller samhälls- hjälp i sedvanliga former. Vid olycksfall i arbete under tjänstgöring å svenskt fartyg utgår olycksfallsförsäkringsersättning. Vid sjukdom erhåller medlem i erkänd sjukkassa sjukpenning, men i regel kunna övriga sjuk- försäkringsförmåner icke utgå. Vid arbetslöshet lämnas sjömän understöd från erkänd arbetslöshetskassa och arbetslöshetshjälp enligt kungörelsen den 29 juni 1950 angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn, men den av denna kungörelse reglerade understödsverksamheten är tillsvidare begränsad till tre hamnar; i en fjärde hamn kan allenast under­ stöd från erkänd arbetslöshetskassa erhållas. Vid varaktig försörjnings- oförmåga lämnas stundom efter särskilda beslut av Kungl. Maj:t (i social­ departementet) personliga understöd, vilka bestridas av medel från anslag under femte huvudtiteln. I alla övriga nödsituationer vid vistelse i utlandet utgör ekonomiskt bistånd från utlandsmyndighet den enda till huds stående formen för samhällshjälp. Det ekonomiska biståndet har sålunda i prak­ tiken den funktion, som inom riket fylles av fattigvårdsinstitutet, nämli­ gen att utgöra en hjälpmöjlighet för sådana nödställda vilkas hjälpbehov icke på annat sätt täckas.

Bestämmelser om ekonomiskt bistånd från utlandsmyndighet givas i förordningen den 3 februari 1928 (nr 49) angående beskickningar och kon­ sulat. I § 53 mom. 1 stadgas att — därest kostnaden för sjömans sjukvård, underhåll eller fortskaffning enligt lag eller på grund av överenskommelse med främmande stat skall bestridas med statsmedel — det åligger konsul att lämna sjömannen det bistånd, vartill denne sålunda är berättigad. De förmåner varom här är fråga bestå dels av sjukhusvård, läkarbehandling och läkemedel för sjöman som lider av könssjukdom i smittsamt skede och som därvid från svenskt fartyg kvarlämnas i utlandet, dels av resa med underhåll till hemorten för sjöman vars anställning upphört i utlandet till följd av att svenskt fartyg genom sjöolycka gått förlorat eller efter sådan olycka förklarats icke vara iståndsättligt. Beträffande ekonomiskt bistånd som lämnats enligt detta moment uppkommer icke fråga om återkrav.

Enligt § 53 mom. 2 skall konsul, därest kostnaden för sjömans sjukvård, underhåll eller fortskaffning enligt lag eller särskild författning skall be­ stridas av svensk redare men sjömannen icke av redaren undfått vad så­ lunda tillkommer honom, försträcka sjömannen erforderligt belopp. Be­ loppet ersättes regelmässigt av vederbörande redare.

Öar svensk sjöman råkat i nöd utan att sådana omständigheter äro för handen som avses i mom. 1 eller 2 och utan att bistånd av utländsk konsul eller ortens myndigheter kunnat utverkas för honom, må konsul enligt

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 209.

mom. 3 samma paragraf, om skälig anledning förefinnes för bispringande

av sjömannen, lämna honom försträckning för avhjälpande av de mest

trängande behoven. Den hjälp som vid akut nödsituation således kan läm­

nas svensk sjöman må även lämnas utländsk sjöman som utan eget för­

vållande skilts från svenskt fartyg utom riket (§ 53 mom. 4), svensk be­

fälhavare eller sådan ombord å fartyg anställd person som icke tillhör den

egentliga besättningen (§ 55) samt annan svensk medborgare (§ 56). I samt­

liga fall, då ekonomiskt bistånd lämnas enligt nu angivna stadganden,

skall biståndsbeloppet återbetalas av biståndstagaren. Denne skall lämna

konsuln skriftlig förklaring om anledningen till sin nödställda belägenhet

samt förbindelse om återbetalning ävensom ett medgivande att ersättning

för det mottagna beloppet utan biståndstagarens vidare hörande må utgå

av intjänta avlöningsmedel eller andra hans tillgångar.

Ekonomiskt bistånd lämnas i vissa fall även för att täcka begravnings­

kostnader.

Utlandsmyndighet, som utgivit ekonomiskt bistånd, erhåller gottgörelse

för sitt utlägg från det å tredje huvudtiteln uppförda förslagsanslaget till

Gottgörelse för kostnader för sjöfolk och nödställda svenska medborgare.

Anslaget, som för budgetåret 1951/52 upptagits till 200 000 kronor, dispo­

neras av chefen för arvs- och ersättningsbyrån å utrikesdepartementets

rättsavdelning. Ärendena angående indrivning av fordringar för ekonomiskt

bistånd handläggas å samma byrå.

Generella regler för avskrivning av statens fordringar givas i förordning­

en den 11 december 1830 angående behandlingen av extra ordinarie av-

skrivningsfrågor och anmärkningsmål samt i kungörelsen den 29 septem­

ber 1911 angående extra ordinarie avskrivning av vissa kronans utestå­

ende fordringar. I utrikesdepartementets praxis ha dessa författningar icke

bedömts vara tillämpliga på fordringar för ekonomiskt bistånd. Icke heller

i annan författning lämnas föreskrift, som möjliggör prövning av återkrav

av belopp, utgivet såsom ekonomiskt bistånd.

Biståndsverksamhetens omfattning.

Bland de personer, som söka ekonomiskt bistånd, äro skilda kategorier

representerade. Icke sällan inträffar, att turister och andra resenärer i

främmande länder råka i penningförlägenhet och på den utländska vistel­

seorten sakna möjlighet att på egen hand anskaffa de medel, som erford­

ras för hemresan och uppehället under denna. I dessa fall är nödsituatio­

nen oftast betingad av oförsiktigt planerat uppehåll i utlandet eller oförut­

sedda händelser; behov av samhällshjälp på längre sikt föreligger däremot

icke. Fall förekomma likväl, då personer inom nu ifrågavarande kategori

till följd av olycksfall, sjukdom eller dylikt åsamkas så betydande utgifter

att de icke äro i stånd att ersätta erhållet belopp förrän efter längre tid

eller att de alls icke bli i stånd härtill. Särskilt kan detta inträffa, om ve­ derbörande under längre tid blir arbetsoförmögen. Självfallet förekomma även bland detta biståndsklientel personer som jämväl i Sverige med längre eller kortare mellanrum måste hänvända sig till samhällets hjälporgan.

Vidare förekomma bland biståndstagarna sådana svenska medborgare som arbetat i vederbörande utländska stat och som i uppkommen nödsi­ tuation icke äga påräkna hjälp av myndigheterna i den utländska staten. Sådant behov av hjälp uppkommer bland annat i anslutning till politiska och ekonomiska kriser som medföra att tidigare verksamhet omöjliggöres och att tillgångar i vistelselandet gå förlorade. I många av dessa fall kan ersättning för det ekonomiska biståndet sedermera erhållas genom att bi- ståndstagaren får nya förvärvsmöjligheter men stundom inträffar, att bi- ståndstagarens ålder eller hälsotillstånd medför varaktig försörjningsoför- måga.

Slutligen utgöres en stor grupp biståndstagare av sjömän. Visserligen torde det ofta förhålla sig så -— framhåller kommittén — att en bistånds- tagande sjöman genom mera försiktig livsföring kunnat undvika det nöd­ läge, som föranlett biståndet, men i många fall är detta helt oförvållat. Sär­ skilt gäller detta vid längre eller återkommande sjuklighet samt vid ar­ betslöshet. Har det ekonomiska biståndet kommit att avse mera betydande belopp, har det ofta visat sig vara förenat med stora svårigheter för sjö­ mannen att ersätta beloppet.

Storleken av utrikesdepartementets utgifter för ekonomiskt bistånd, åter­ betalda biståndsbelopp samt den av ifrågavarande biståndsverksamhet för­ anledda nettobelastningen av anslaget till gottgörelse för kostnader för sjöfolk och nödställda svenska medborgare under budgetåren 1940/41— 1950/51 framgår av följande sammanställning:

Kungl. Maj:ts proposition nr 209.

5

Budgetår:

Utgifter för ekonomiskt bistånd till nödställda:

Återbetalda

belopp:

Anslagets netto­ belastning för eko­ nomiskt bistånd till

nödställda:

1940/41

118 048

101 724

16 324

1941/42

102

no

87 606

14 504

1942/43

374 269

150 401

223 868

1943/44

221 504

94 347

127 157

1944/45

259 052

141 799

117 253

1945/46

541 392

63 752

477 640

1946/47

590 824

108 720

482 104

1947/48

353 560

217 602

135 958

1948/49

321 481

155 316

166 165

1949/50

259 941

200 096

59 845

1950/51

230 129

210 106

20 023

Summa kr. 3 372 310

1 531 469

1 840 841

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 209.

Med undantag för budgetåret 1942/43 föreligga uppgifter om biståndens

fördelning på dels sjömän, dels övriga nödställda. Under de i sammanställ­

ningen angivna budgetår för vilka sålunda uppgifter i detta avseende fin­

nas ha utgifterna för bistånd till sjömän uppgått till 1 753 909 kronor, varav

651 237 kronor återbetalts. För övriga nödställda uppgå utgifterna till

1 244 132 kronor och återbetalningarna till 729 831 kronor. Den kraftiga

ökning som framträdde i biståndsutgifterna under åren 1943—1947 var en

följd av det andra världskriget.

De fordringar för ekonomiskt bistånd som arvs- och ersättningsbyrån bär

att återkräva av biståndstagare äro synnerligen skiftande såväl beträffande

beloppet som i fråga om anledningen till det ekonomiska biståndet och bi-

ståndstagarens betalningsförmåga. Beloppen variera från kostnaden för

biljett för färd med färjan Köpenhamn—Malmö som beskickningen i Kö­

penhamn nödgas täcka i några fall per månad till summor å åtskilliga tu­

sentals kronor vilka varit erforderliga vid långvariga sjukdomsfall.

Avsaknaden av möjlighet att meddela eftergift av återkrav av bistånds­

belopp har medfört, att dylika krav fått riktas även mot bistånds­

tagare som helt saknat betalningsförmåga. I den mån det blivit känt att

bristande betalningsförmåga föreligger, har chefen för arvs- och ersätt­

ningsbyrån regelmässigt medgivit anstånd med skuldens betalning med stöd

av den befogenhet härtill som ansetts tillkomma honom. Härigenom torde

i stort sett ha kunnat undvikas att biståndstagare till följd av skuldens in­

drivning kommit att sakna erforderliga medel för sitt uppehälle och för­

anletts att söka hjälp hos fattigvårdsorgan. Förnyat krav har emellertid

—- i sista hand för avbrytande av preskription — sedermera fått framstäl­

las. Har biståndstagaren endast haft mindre betalningsförmåga, har l>etal-

ningen av skulden underlättats genom att beloppets gäldande fördelats på

ett lämpligt antal månader. I detta sammanhang nämnes i promemorian,

att krav för helt obetydliga belopp vanligen framställes allenast en gång;

ger detta krav icke resultat, ha vidare efterforskningar och mera omfat­

tande åtgärder bedömts bliva alltför kostsamma i förhållande till det obe­

tydliga beloppet. För den händelse den som mottagit ett bagatellbelopp

ånyo skulle erhålla ekonomiskt bistånd och därvid komma att sammanlagt

häfta i skuld för belopp som utgöra tillräckligt motiv för mera omfattande

åtgärder verkställes emellertid indrivning av hela skulden.

Kommitténs förslag om eftergiftsregler.

Kommittén anser det vara oförenligt med grunderna för modem svensk

sociallagstiftning, att ekonomiskt bistånd från utlandsmyndighet återkrä-

ves i de fall, då biståndstagarens ekonomiska förhållanden äro sådana att

Kungl. Maj:ts proposition nr 209.

7

återbetalning i ett motsvarande fattigvårdsfall icke skulle krävas. Ekono­ miskt bistånd, förbundet med återbetalningsskyldighet, lämnas endast i så­ dana fall, då fattigvård kunnat erhållas, därest biståndstagaren vistats inom riket. Den omständigheten att han vistats utom riket bör rimligtvis icke för­ anleda, att andra grunder gälla beträffande återkrav av hjälpbeloppet. Kom­ mittén förordar därför att regler införas, vilka möjliggöra eftergift av åter­ krav av belopp, erhållet såsom ekonomiskt bistånd. Dessa regler torde —- såsom angivits i riksdagens skrivelse med begäran om utredning i ämnet — böra utformas på sådant sätt att fattigvårdslagens grunder för eftergift av återkrav av fattigvård komma att gälla jämväl för ekonomiskt bistånd. Reglerna böra enligt kommitténs uppfattning gälla icke blott de fordringar som uppkomma efter reglernas införande utan även äldre fordringar.

Kommittén framhåller att — förutom det sociala skälet för införande av sådana regler — även administrativa skäl föreligga för denna åtgärd. En­ ligt nu gällande ordning nödgas utrikesdepartementets arvs- och ersätt- ningsbyrå nedlägga icke obetydligt arbete på att vidmakthålla fordringar för ekonomiskt bistånd vilka till följd av biståndstagarens ekonomiska si­ tuation icke kunna indrivas. I åtskilliga av dessa fall kan det anses uppen­ bart, att biståndstagaren icke någonsin kommer att bli i stånd att betala sin skuld.

Vad gäller fattigvårdsstyrelses befogenhet att eftergiva krav för fattig­ vård stadgas i 62 § lagen den 14 juni 1918 om fattigvården att fattigvårds- styrelse äger att av den, som åtnjutit fattigvård, uttaga ersättning därför, i den mån styrelsen icke finner skäl till eftergift. Möjligheten att uttaga er­ sättning begränsas av den i lagens 65 § givna regeln att anspråk på ersätt­ ning för fattigvårdskostnad icke må bifallas, där den ersättningsskyldige ge­ nom att återbetala kostnaden eller någon del därav kan antagas komma att sakna nödiga medel till underhåll för sig och de sina eller eljest synnerliga skäl tala mot bifall till ersättningsanspråket. Denna regel är närmast avsedd för Konungens befallningshavande — hos vilken talan om utbekommande av ersättning anhängiggöres — vid avgörandet av dessa mål men regeln anses även böra tjäna fattigvårdsstyrelse till ledning vid bedömandet av fråga huruvida fordran bör eftergivas. I övrigt saknas helt regler eller anvisningar för fattigvårdsstyrelses prövning om eftergift.

Om nu rådande praxis för tillämpningen av bestämmelserna om åter­ krav respektive eftergift av fattigvård gjorde socialvårdskommittén i sitt betänkande med förslag till lag om socialhjälp m. m. (SOU 1950: 11) följande uttalande mot bakgrunden av verkställd utredning om återbe- talningsskvldighetens praktiska betydelse:

Beslut angående eftergivande av fordran äro sällsynta, men det är å andra sidan ej heller vanligt att regelbunden prövning av krav företages, Over huvud taget synes återkrav framför allt företagas när vederbörandes

8

Kungl. Maj-.ts proposition nr 209.

ekonomi särskilt förbättrats samt mot dödsbo. Emellertid hör det uppen­

barligen mera till undantagen att krav framställes senare än tre år efter

understödets utgivande.

De tidigare återgivna stadgandena om eftergift av fattigvård böra enligt

kommitténs mening utgöra mönster i fråga om sådana regler för ekono­

miskt bistånd. Vid tillämpningen av reglerna om eftergift av ekonomiskt

bistånd synes mera allmänt gällande praxis beträffande fattigvårdsford-

ringar böra analogivis tjäna till förebild i motsvarande fall.

Kommittén har i detta sammanhang undersökt huruvida andra institut

i fattigvårdslagen än de hittills berörda böra erhålla motsvarigheter i fråga

om ekonomiskt bistånd, då regler införas som möjliggöra eftergift av

återkrav av sådant bistånd enligt samma grunder som eftergift av återkrav

av fattigvård. Kommittén bär funnit, att detta icke är påkallat. Beträffande

detta spörsmål torde få hänvisas till promemorian.

Befogenhet att medgiva eftergift av återkrav av ekonomiskt bistånd

bör tillkomma ett organ inom utrikesdepartementet. Kommittén förordar

att uppgiften att handlägga dessa ärenden anförtros utrikesdepartementets

understödsnämnd. Denna nämnd handhar den hjälpverksamhet bland sjö­

män i utlandet, som regleras av kungörelsen den 29 juni 1950 (nr 473) an­

gående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn. Nämnden

äger därför förtrogenhet med förhållandena för den stora grupp bistånds-

tagare, som utgöres av sjömän. Redan nu har nämnden att fatta beslut om

eftergift av återkrav av det i arbetslöshetshjälpen till sjömän utomlands

ingående utfyllnadsbeloppet, vilket har fattigvårdskaraktär och eftergives

enligt samma grunder som fattigvård. I vissa fall har den arbetslöse tidi­

gare erhållit ekonomiskt bistånd. Frågan om eftergift av utfyllnadsbelopp

och av ekonomiskt bistånd bör dä prövas gemensamt.

Utrikesdepartementets understödsnämnd består av tre ledamöter, varav

en ordförande, jämte suppleanter för envar av ledamöterna, samtliga ut­

sedda av ministern för utrikes ärendena. Vid nämndens inrättande har förut­

satts, att chefen för utrikesdepartementets arvs- och ersättningsbyrå bör

vara ordförande samt att av de två övriga ledamöterna den ene bör vara

representant för arbetsmarknadsstyrelsen med erfarenhet från dess verk­

samhet som tillsynsmyndighet för erkända arbetslöshetskassor och den

andre representant för sjöfolkets erkända arbetslöshetskassa. Anförtros

uppgiften att besluta om eftergift av ekonomiskt bistånd åt nämnden,

förordar kommittén att den utökas med en ledamot jämte suppleant med

insikter rörande fattigvården i landet, vilka böra föreslås av socialstyrelsen.

Regler om eftergift av återkrav av ekonomiskt bistånd torde böra stad­

gas i en särskild förordning.

Förordningen bör utformas på sådant sätt, att indrivningen av sådana

fordringar för ekonomiskt bistånd, vilkas betalning äger rum utan påtagliga

Kungi. Maj.ts proposition nr 209.

9

svårigheter för biståndstagaren, icke försvåras. För att onödig omgång skall undvikas bör chefen för arvs- och ersättningsbyrån äga befogenhet att — liksom hittills enligt praxis — besluta att med fortsatta indrivnings- åtgärder tillsvidare skall anstå, då beloppet är ringa eller då det icke står i rimligt förhållande till indrivningskostnaderna. Erfarenheterna ha givit vid handen att mera omfattande indrivningsarbete icke är motiverat, om beloppet understiger 100 kronor. Frågan om eftergift av ekonomiskt bi­ stånd bör prövas av nämnden endast i de fall, då skulden är mera avsevärd och gäldenärens ekonomiska omständigheter befinnas vara sådana, att han måste antagas icke kunna utan svårighet betala skulden.

Det synes vara lämpligt att i förordningen stadgas visst belopp, till vilket skulden minst skall uppgå, för att ärendet skall falla under nämndens prövning. Detta belopp torde kunna fastställas till 200 kronor. I övriga fall bör eftergiftsfrågan endast prövas av nämnden, därest chefen för arvs- och ersättningsbyrån till följd av erhållna upplysningar finner skäl att hänskjuta frågan till nämnden.

Nämnden bör särskilt beakta, att eftergift bör beslutas i fall, då sådana förhållanden föreligga för biståndstagaren, att, därest han erhållit fattig­ vård i stället för ekonomiskt bistånd, anspråk på ersättning för fattigvårds- kostnad jämlikt 65 § fattigvårdslagen icke kunnat vinna bifall.

Liksom beträffande ärenden som nu ankomma på nämnden torde det i fråga om eftergiftsärenden få förutsättas, att klagan icke bör kunna föras över nämndens beslut. I enlighet med allmänt gällande administrativ praxis torde det vara nämnden obetaget att på förekommen anledning till förnyad prövning upptaga fråga som tidigare prövats av nämnden.

Förslag till förordning i ämnet i enlighet med nu angivna riktlinjer har bifogats promemorian.

Återverkan på medelsbehovet.

Införandet av de förordade eftergiftsreglerna torde främst komma att innebära att av nuvarande fordringar för ekonomiskt bistånd den stora del som i praktiken är värdelös avskrives.

Därjämte förutser kommittén en viss mindre utgiftsstegring — upp­ skattad till högst 10 000 kronor årligen — genom att skäl till eftergift kommer att befinnas föreligga i fall, där återbetalning av ekonomiskt bi­ stånd nu äger rum. Någon uppräkning av anslaget till gottgörelse för kostnader för sjöfolk och nödställda svenska medborgare torde icke bli erforderlig till följd av en så begränsad ökning.

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 209.

Yttranden.

Över kommitténs promemoria ha yttranden avgivits av socialstyrelsen,

kommerskollegium, statskontoret, riksräkenskapsverket och Svenska sjö-

folksförbundet. Kommerskollegium har tillika överlämnat yttrande från

Svenska maskinbefälsförbundet.

Socialstyrelsen uttalar, att avsaknaden av bestämmelser om eftergift av

återkrav av ekonomiskt bistånd medfört både sociala och administrativa

olägenheter. Ämbetsverket, som tillstyrker förslaget till förordning, finner

det riktigt och naturligt, att detta bygger på de jämlikt lagen om fattig­

vården gällande grunderna för prövning av återkrav av fattigvård.

Jämväl kommerskollegium, maskinbefälsförbundet och sjöfolksförbundet

tillstyrka med liknande motivering kommitténs förslag.

Statskontoret erinrar, att ämbetsverket tidigare givit uttryck åt den upp­

fattningen, att myndigheterna borde äga medgiva bortskrivning eller efter­

givande av kronans fordringar dels då varje rättslig möjlighet till dessas

utfående vore utesluten, dels då fordran med hänsyn till gäldenärens ålder

och bristande anträffbarhet kommit utanför alla praktiska indrivnings-

möjligheter, dels ock i de fall, då bevakningskostnadema icke stode i rimlig

proportion till fordringsbeloppet. Någon författningsenlig reglering av av-

skrivningsfrågan i anslutning till dessa överväganden har emellertid icke

kommit till stånd. I vissa fall har dock en förenklad handläggning av

frågor om befrielse från ersättningsskyldighet uppnåtts därigenom, att

Kungl. Maj:t erhållit riksdagens bemyndigande att meddela beslut över

framställningar på detta område. Sålunda har Kungl. Maj:t alltsedan

budgetåret 1945/4(5 ägt avgöra dels frågor om befrielse från i judiciell

ordning ålagd ersättningsskyldighet till kronan på grund av förlust av

eller skada å egendom tillhörig krigsmakten, dels ock frågor om efter­

skänkande av fordran som grundar sig på kronans regressrätt mot förare

av kronans motorfordon, luftfartyg etc. enligt de i ämnet gällande ansvars-

reglema, allt i den mån kronans fordran i det särskilda fallet icke över­

stiger 5 000 kronor.

Med hänsyn till beskaffenheten av de fordringar som grundar sig på

berörda, av utlandsmyndigheterna utgivna ekonomiska bistånd synes det

statskontoret motiverat att åtgärder vidtagas i syfte att underlätta ett

efterskänkande av dessa fordringar. Att i särskild författning reglera

detta spörsmål lärer emellertid icke vara erforderligt. Enligt ämbetsverkets

mening bör, i likhet med vad som gäller beträffande förutberörda ford­

ringar på grund av förlust av eller skada å egendom, tillhörig krigs­

makten, Kungl. Maj:t erhålla bemyndigande att besluta om efterskänkande

av fordringar av nu ifrågavarande art intill ett belopp av förslagsvis 2 000

kronor för varje särskilt fall. Ett dylikt bemyndigande bör dock kunna över­

Kungl. Maj:ts proposition nr 209.

11

flyttas på utrikesdepartementet såvitt avser fordringar å förslagsvis högst 500 kronor. Medverkan av departementets understödsnämnd torde i sistnämnda fall böra krävas, i den mån fråga icke är om så ringa belopp, att kost­ naderna för dess indrivande icke skulle stå i rimligt förhållande till fordringens värde. Ett bemyndigande i enlighet med vad sålunda för­ ordats torde endast böra avse framdeles uppkommande fordringar. Frågan om befrielse från betalningsskyldighet för de nuvarande fordringarna lärer därför i särskild ordning få underställas riksdagens prövning.

Riksräkenskapsverket uttalar, att intet synes vara att erinra mot att införandet av de förordade eftergiftsreglema skulle komma att medföra att av de nu utestående fordringarna för ekonomiskt bistånd den stora del, som i praktiken är värdelös, avskrives. Ämbetsverket finner sig med hän­ syn till den förebragta motiveringen böra tillstyrka förslaget att det under vissa förutsättningar må bero på prövning av utrikesdepartementets under­ stödsnämnd, huruvida statens fordran på utgivet bistånd av här ifråga­ varande slag må eftergivas. Beträffande det föreslagna bemyndigandet för chefen för arvs- och ersättningsbyrån att besluta att krav på återbetalning icke skall framställas, då det gäller så ringa belopp att kostnaderna för dess indrivning icke stå i rimligt förhållande till dess storlek, ifrågasätter riksräkenskapsverket huruvida icke detta bemyndigande kan vidgas till att avse beslut om eftergift.

Departementschefen.

Enligt gällande lagstiftning kan fattigvård icke utgivas utomlands. Där­ emot kan svensk utlandsmyndighet under vissa förutsättningar lämna eko­ nomiskt bistånd, då sjöman från svenskt fartyg eller annan svensk med­ borgare befinner sig i nödsituation. Den nödställde är — utom i fall beträf­ fande sjömän då staten eller redaren enligt lag är skyldig bestrida kost­ naderna — återbetalningsskyldig för biståndsbeloppet. Enligt gällande för­ fattningar föreligger icke möjlighet att ur sociala synpunkter pröva, huru­ vida eftergift av återbetalningskravet bör äga rum.

I anledning av i detta ämne väckta motioner hemställde 1951 års riksdag om utredning angående införandet av bestämmelser, vilka möjliggöra prövning av återkrav av belopp, erhållet såsom ekonomiskt bistånd från utlandsmyndighet, enligt de jämlikt fattigvårdslagen gällande grunderna för prövning av återkrav av fattigvård.

Det synes vara lämpligt att ifrågavarande utredning, som verkställts ge­ nom 1946 års sjömanskommitté, nu förelägges riksdagen. Kommittén har funnit det oförenligt med grunderna för modern svensk sociallagstiftning,

12

Kungi. Maj:ts proposition nr 209.

att ekonomiskt bistånd från utlandsmyndighet återkräves i de fall då bi-

ståndstagarens ekonomiska förhållanden äro sådana, att återbetalning i ett

motsvarande fattigvårdsfall icke skulle krävas. Kommittén har därför före­

slagit att fordran för belopp, som lämnats såsom ekonomiskt bistånd av

utlandsmyndighet, skall kunna eftergivas enligt i huvudsak samma grunder,

som om beloppet utgivits såsom fattigvård.

Statskontoret har i utlåtande över förslaget förordat, att bemyndigande

utverkas för Ivungl. Maj:t att besluta om efterskänkande av fordringar av nu

ifrågavarande slag intill visst belopp i huvudsaklig överensstämmelse med

vad som gäller beträffande vissa fordringar på grund av förlust eller skada

å egendom, tillhörig krigsmakten. I övriga remissutlåtanden har kommit­

téns förslag tillstyrkts.

För egen del ansluter jag mig till den av kommittén och flertalet remiss­

instanser företrädda uppfattningen. Den hittillsvarande ordningen, en­

ligt vilken fordran för belopp som lämnats av utlandsmyndighet såsom

bistånd åt nödställda ej kunnat eftergivas, bar icke varit tillfredsställande.

I åtskilliga fall har sådant bistånd samma sociala funktion som fattigvårds-

hjälp. Det synes därför med häns.yn till biståndstagaren icke vara rimligt

att beloppet återkräves i sådana fall, då krav på återbetalning av fattig­

vård under i övrigt lika förhållanden icke skulle framställas. Även admi­

nistrativa skäl tala för att eftergift av fordran för ekonomiskt bistånd i nu

ifrågavarande fall skall kunna beviljas under i stort sett samma förutsätt­

ningar som i detta hänseende gälla beträffande fattigvårdsfordringar. Jag

tillstyrker därför att regler som möjliggöra sådan eftergift införas i huvud­

saklig överensstämmelse med vad kommittén förordat.

Kommitténs förslag, att beslut om eftergift i här berörda fall skall med­

delas av utrikesdepartementets understödsnämnd, som av denna anledning

bör förstärkas med en ledamot jämte suppleant med insikter rörande fat-

tigvårdsfrågor, finner jag böra godtagas. Såsom riksräkenskapsverket an­

fört synes det dock böra ankomma på chefen för utrikesdepartementets arvs-

och ersättningsbyrå att meddela beslut om eftergift, när beloppet icke står

i rimligt förhållande till indrivningskostnaderna.

Statskontoret har i anslutning till sitt nyss återgivna förslag uttalat, att

frågan om befrielse från betalningsskyldighet för redan uppkomna ford­

ringar bör underställas riksdagen i särskild ordning. Enligt vad jag inhäm­

tat, kan antalet fordringar beträffande vilka skäl att överväga eftergift

föreligga beräknas uppgå till minst tretusen, avseende ett oguldet belopp

av tillhopa omkring 1,8 milj. kronor. En redogörelse till riksdagen för om­

ständigheterna i varje enskilt fall synes av praktiska skäl icke kunna ifrå-

gakomma. Understödsnämnden bör därför — om riksdagen icke anför er­

inran häremot — bemyndigas meddela beslut om eftergift även beträffan­

de sådana fordringar, som redan uppkommit.

Kungl. Maj.ts proposition nr 209.

13

Jag förutsätter, att understödsnämnden vid handläggningen av här be­ rörda frågor noggrant iakttager den praxis, som utbildats beträffande pröv­ ningen av fattigvårdsärenden, och att eftergift icke medgives i större ut­ sträckning än som förekommer i fråga om sistnämnda ärenden.

Då de fordringar, som föreslås kunna efterskänkas, till övervägande de­ len äro sådana, där återbetalning icke torde kunna påräknas, synes in­ förandet av eftergiftsbefogenheten icke medföra någon nämnvärd minsk­ ning av de belopp statsverket erhåller genom återbetalning av bistånds- fordringar.

I detta sammanhang torde få erinras, att Kungl. Maj:t i proposition nr 86 till innevarande års riksdag på föredragning av statsrådet och chefen för handelsdepartementet föreslagit riksdagen att till ersättningar för de förutvarande ombordanställda m. fl. å motorfartyget »Ningpo» å till- läggsstat II till riksstaten för budgetåret 1951/52 anvisa ett reservations­ anslag av 370 000 kronor. Departementschefen hänvisade härvid till den nu ifrågavarande av 1946 års sjömanskommitté verkställda utredningen samt framhöll att frågan om återkrav från statens sida av de belopp för vilka medlemmarna av m/s »Ningpos» besättning kunde vara återbetal- ningsskyldiga med anledning av ekonomiskt bistånd, mottaget efter farty­ gets krigsförlisning, torde få prövas i samband med den vidare behandling­ en av kommitténs förslag.

De ifrågavarande biståndsbelopp för vilka berörda sjömän äro återbe- talningsskyldiga uppgå enligt utrikesdepartementets räkenskaper till sam­ manlagt 65 076 kronor. Med hänsyn till karaktären av de av Kungl. Maj:t föreslagna ersättningarna synas desamma icke böra tagas i anspråk för täckande av sagda fordringar för ekonomiskt bistånd. Vidare torde, då fråga är om eftergift av nu nämnda fordringar, böra bortses från att sådan ersättning, som föreslagits av Kungl. Maj:t, utbetalats till vederbörande biståndstagare.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen.

att bemyndiga Kungl. Maj:t att eftergiva belopp, som ut­ givits som ekonomiskt bistånd av utlandsmyndighet, i huvudsaklig överensstämmelse med vad jag i det före­ gående förordat.

Med bifall till denna av statsrådets övriga leda­ möter biträdda hemställan förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Sture Johanson.