Prop. 1952:20

('med förslag till förordning om förlängd tjänstgöring för vissa värn\xad pliktiga tillhörande armén, vilka under år 1,952 avsluta första tjänstgöring',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 20.

1

Nr 20.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till

förordning om förlängd tjänstgöring för vissa värn­ pliktiga tillhörande armén, vilka under år 1,952 avsluta första tjänstgöring; given Stockholms slott den 4 januari 1952.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen,att an­ taga härvid fogat förslag till förordning om förlängd tjänstgöring för vissa värnpliktiga tillhörande armén, vilka under år 1952 avsluta första tjänst­ göring.

GUSTAF ADOLF.

Torsten Nilsson.

Propositionens innehåll.

Det föreslås, att första tjänstgöringen för huvuddelen av arméns nu inne­ liggande utbildningskontingent av värnpliktiga skall förlängas med 20 dagar i omedelbar anslutning till nu pågående tjänstgöring.

2218 5i Bihang till riksdagens protokoll 1952. 1 saml. Nr 20.

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 20.

Förslag

till

förordning om förlängd tjänstgöring för vissa värnpliktiga tillhörande

armén, vilka under år 1952 avsluta första tjänstgöring.

Härigenom förordnas, att värnpliktiga tillhörande armén, vilka under år

1952 avsluta första tjänstgöring, skola i omedelbar anslutning härtill fullgöra

ytterligare tjänstgöring om 20 dagar.

Från denna skyldighet undantagas värnpliktiga, vilka äro uttagna för ut­

bildning till underofficer, samt värnpliktiga, som avses i 27 § 1 mom. D.

värnpliktslagen.

Denna förordning träder i kraft omedelbart.

Kungl. Maj:ts proposition nr 20.

3

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför

Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 4 januari 1952.

Närvarande: Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Sköld, Danielson, Zetterberg, Torsten Nilsson, Sträng, Ericsson, Andersson, Lingman, Hammarskjöld, Norup, Hedlund, Persson, H

jälmar

Nilson, Lindell.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Torsten Nilsson, fråga om för­ längd första tjänstgöring för huvuddelen av arméns nu inneliggande utbildning skontingent av värnpliktiga och anför därvid följande.

Min företrädare i ämbetet anmodade i oktober 1949 ledamoten av riks­ dagens andra kammare Sigurd Lindholm att inom departementet verkställa undersökning av frågan om gruppchefsutbildningen inom armén.

Lindholm har den 21 december 1951 avlämnat betänkande rörande grupp­ chefsutbildningen och därmed sammanhängande värnpliktsfrågor (SOU 1951:57). Betänkandet innefattar följande huvudpunkter:

a) För värnpliktiga tillhörande armén, utom de för underofficersutbild­ ning och utbildning i specialtjänst uttagna, föreslås en ökning av första tjänstgöringen om 20 dagar (från 270 till 290 dagar).

b) För gruppchefselever inom armén föreslås ökning av första tjänst­ göringen med ytterligare 20 dagar (från 270 till 310 dagar), vilka 20 extra dagar skola placeras omedelbart före den allmänna inryckningsdagen.

c) Vidare föreslås införande av befälsövningar i anslutning till repetitions- övningar som permanent institution inom armén.

Enär remissbehandlingen av betänkandet ännu icke avslutats, är det icke möjligt att nu förelägga riksdagen på utredningsresultatet grundat förslag. Det är emellertid min avsikt att så snart ske kan framlägga dylikt förslag. Förslaget kan dock icke föreläggas riksdagen så tidigt, att beslut i ämnet kan få avseende på nu inneliggande utbildningskontingent vid armén.

Genom beslut den 9 februari 1951 förordnade Kungl. Maj:t att värnplik­ tiga tillhörande armén, vilka då fullgjorde och under 1951 skulle avsluta första tjänstgöring jämlikt 27 § 1 inom. A. värnpliktslagen, skulle i omedel­ bar anslutning till första tjänstgöringen fullgöra ytterligare tjänstgöring om 30 dagar samt att denna tjänstgöring skulle anses som under motsvarande tid fullgjord repetitionsövning.

Den sålunda beslutade förlängningen avsåg närmast att bereda ökat ut­ rymme för utbildning i spräng- och mintjänst, handhavandet av andrahands-

4

vapen ävensom förbandsutbildning, för vilka utbildningsgrenar den i värn­

pliktslagen fastställda första tjänstgöringen icke medgav tillräckligt utrymme.

Om den förlängning av första tjänstgöringen som sålunda kom till stånd

yttrade chefen för armén i sin rapport angående resultatet av utbildningen

under första tjänstgöringen m. m. 1950—1951 att förlängningen visat sig

värdefull genom att några av de mest framträdande bristerna i utbildningen

kunnat avhjälpas.

De skäl som föranledde en utökad övningstid för den utbildningskontin-

gent som utryckte från första tjänstgöring år 1951 göra sig med samma styrka

gällande i vad avser utbildningen av nu inneliggande kontingent. Jag anser

därför erforderligt att tjänstgöringen förlänges även för denna kontingent.

Jag föreslår, att denna förlängning bestämmes till 20 dagar, i huvudsak av­

sedda för förbandsutbildning. Enligt gällande regler skulle kontingenten

rycka ut den 8 mars 1952; med 20 dagars förlängning blir utryckningen den

28 mars.

Erforderliga medel för en sådan förlängning stå — bortsett från merkost­

nader på grund av prisstegring efter 1950 års utgång — till Kungl. Maj ds

förfogande under det för budgetåret 1951/52 anvisade anslaget Armén: Vissa

repetitionsövningar m. m.

I enlighet med det nu anförda har inom försvarsdepartementet utarbetats

förslag till förordning om förlängd tjänstgöring för vissa värnpliktiga till­

hörande armén, vilka under år 1952 avsluta första tjänstgöring.

Departementschefens hemställan.

Departementschefen hemställer härefter, att Kungl. Maj:t måtte föreslå

riksdagen att antaga upprättat förslag till förordning om förlängd tjänstgö­

ring för vissa värnpliktiga tillhörande armén, vilka under år 1952 avsluta

första tjänstgöring.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter

biträdda hemställan förordnar Hans Maj:t Konungen, att

till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse

bilaga till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 20.

Ur protokollet:

Fredrik v. Scheele.

Stockholm 1952. K. L. Beckmans Boktryckeri.