Prop. 1952:7

('med förslag till lag an\xad gående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hg res reglering m. m.',)

Kungi. Maj.ts proposition nr 7.

1

Nr 7.

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag an­

gående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hg res reglering m. m.; given Stockholms slott den 14 december 1951.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj :t härmed jämlikt § 87 regeringsformen föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till

1) lag angående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering in. m.;

2) lag angående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.; samt

3) lag angående fortsatt giltighet av lagen den 28 maj 1948 (nr 245) med vissa bestämmelser om hyresrätt vid hemskillnad eller äktenskapsskillnad in. in.

GUSTAF ADOLF.

Herman Zetterberg.

1 Biliang till riksdagens protokoll 1952. 1 samt. Nr 7.

2

Kungl. Maj. ts proposition nr 7.

Förslag

till

Lag

angående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om

hyresreglering in. ni.

Härigenom förordnas, att lagen den 19 juni 1942 om hyresreglering in. in.,

vilken enligt lag den 25 maj 1951 (nr 267) gäller till och med den 30 sep­

tember 1952, skall äga fortsatt giltighet till och med den 30 september 1953.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1952.

Har hyresvärd, utan att hyresrätten är förverkad, före den 1 april 1952

uppsagt hyresavtal till upphörande efter den 30 september 1952, må fram­

ställning som i 7 § sägs göras senast den 15 april 1952 eller, om hyresvär­

den icke före den 1 i sistnämnda månad tydligt meddelat, att han ej önskar

låta hyresgästen kvarbo, inom fjorton dagar efter det hyresvärden lämnat

hyresgästen sådant meddelande.

Har hyresvärd före den 1 april 1952 lämnat meddelande som i 8 a § femte

stycket sägs om att hyresförhållande skall upphöra efter den 30 september

1952, må framställning enligt samma paragraf göras senast den 15 april

1952.

Kungl. Maj:ts proposition nr 7.

3

Förslag

till

Lag

angående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1912 (nr 130) om

kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.

Härigenom förordnas, att lagen den 19 juni 1942 om kontroll av upplå­ telse och överlåtelse av bostadsrätt m. in., vilken enligt lag den 25 maj 1951 (nr 268) gäller till och med den 30 september 1952, skall äga fortsatt gil­ tighet till och med den 30 september 1953.

Förslag

till

Lag

angående fortsatt giltighet av lagen den 28 maj 1948 (ur 245) med vissa bestämmelser om hyresrätt vid hemskillnad eller äktenskapsskillnad

m. m.

Härigenom förordnas, att lagen den 28 maj 1948 med vissa bestämmelser om hyresrätt vid hemskillnad eller äktenskapsskillnad in. m., vilken enligt lag den 25 maj 1951 (nr 269) gäller till och med den 30 september 1952, skall äga fortsatt giltighet till och med den 30 september 1953.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 7.

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms

slott den

7

december 1951.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Sköld, Danielson, Zetterberg, T

orsten

Nilsson, Sträng, Ericsson, Andersson, Lingman, Hammarskjöld, Norup,

Hedlund, Persson, Hjälmar Nilson, Lindell.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­

fen för justitiedepartementet, statsrådet Zetterberg, fråga om

förlängning

av hyresregleringen

och anför därvid följande.

Statens hyresråd har i skrivelse den 10 oktober 1951 hemställt, att lagen

den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. in. (hyresregleringslagen),

lagen samma dag (nr 430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bo­

stadsrätt in. in. (bostadsrättskontrollagen) samt lagen den 28 maj 1948

(nr 245) med vissa bestämmelser om hyresrätt vid hemskillnad eller äkten­

skapsskillnad m. in., vilka lagar gälla till och med den 30 september 1952,

måtte erhålla fortsatt giltighet till och med den 30 september 1953. Över

hyresrådets framställning ha efter remiss yttranden avgivits av socialsty­

relsen, bostadsstyrelsen, Sveriges fastighetsägareförbund och hyresgästernas

riksförbund.

Genom hyresregleringslagen har stadgats begränsning av hyrans storlek

för flertalet lägenheter, möjlighet till tvångsförlängning av hyresavtal och

reglering av vissa andra hyresförhållanden. Såsom ett komplement härtill

har genom bostadsrättskontrollagen införts reglering av lägenhetsförvärv,

som grundas på bostadsrätt och andra former av bostadskooperation. Båda

lagarna äga tillämpning i alla städer, köpingar och municipalsamhällen, vil­

kas invånarantal vid 1942 års ingång uppgick till minst 2 000, samt dess­

utom, efter särskilda förordnanden av Kungl. Maj:t, i åtskilliga andra orter.

Regleringsåtgärderna handhavas närmast av hyresnämnder i kommunerna.

Dessas beslut kunna överklagas hos statens hyresråd, som utgör den cen­

trala myndigheten för hithörande frågor.

Till dessa båda lagar ansluter sig lagen den 28 maj 1948 med vissa be­

stämmelser om hyresrätt vid hemskillnad eller äktenskapsskillnad m. m„

som vid upplösning av äktenskap reglerar förhållandet mellan makarna så­

vitt angår av dem hyrd bostadslägenhet.

På grundval av en rundfråga hösten 1950 till 180 kommuner med egen

kvot för bostadsbyggnader ansåg sig

bostadsstyrelsen

kunna uppskatta det

Kungl. Maj.ts proposition nr 7.

totala lägenhetsunderskottet — inklusive erforderlig lägenhetsreserv — i 1950 års kvotkommuner till 90 000 å 100 000. Godtagbara uppgifter hade därvid erhållits från 122 kvotkommuner med en sammanlagd folkmängd av 3,2 miljoner invånare (däribland samtliga kommuner med minst 30 000 invånare). Den del av lägenhetsunderskottet som representerade mera svår­ artade yttringar av bostadsbristen (främst bostadssökande familjeförsörjare utan egen bostad) uppskattade bostadsstyrelsen till bortåt 35 000. Denna uppskattning innebar bland annat, att någon mera väsentlig förändring av bostadsmarknadsläget icke kunde konstateras sedan hösten 1949.

Bostadsstyrelsen har nu inhämtat vissa uppgifter om bostadsbristens ytt­ ringar i 1951 års kvotkommuner. Uppgifterna, som avse läget vid kvartals- skiftet september/oktober 1951, äro enligt styrelsens uppfattning i stort sett jämförbara med de uppgifter, som erhöllos genom 1950 års rundfråga. Styrelsen understryker, att båda årens uppgifter måste bedömas med för­ siktighet, då man icke helt kan bortse från risken alt vissa uppgifter ej äro aktuella eller att enstaka dubbelräkningar kunna ha förekommit. Å andra sidan finge hållas i minnet, att det i många fall förelegat betydande svårig­ heter för de kommunala förmedlingsorganen att få kännedom om alla bo­ stadssökande inom kommunen.

Av bostadsstyrelsens undersökning framgår att antalet familjeförsörjare — varmed i detta sammanhang avses såväl gifta utan barn som gifta, ogifta eller förut gifta med barn — utan egen bostad minskat något från hösten 1950 till hösten 1951 (från 25 300 till 23 850). Denna minskning hänför sig dock praktiskt taget helt till Göteborg och anses delvis kunna förklaras av att år 1951 företagits en omsorgsfull utgallring av inaktuella uppgifter ur stadens bostadsförmedlings register. För övriga sökande utan egen bostad kan däremot en markerad ökning noteras. Sålunda har kategorien bostads­ sökande utan barn, som önska lägenhet för att ingå äktenskap, ökat från 21 050 till 25 600 samt en tredje, ej närmare specificerad kategori bostads­ sökande ökat från 13 850 till 17 050. Bostadsstyrelsen anser det snarast mo­ tiverat att ur det redovisade materialet draga den slutsatsen, att bostads­ marknadsläget under år 1951 försämrats i kvotkommunerna. Styrelsen fin­ ner ingenting tyda på att efterfrågan på bostäder i kvotkommunerna kom­ mer att tillväxa långsammare under 1952 än under 1950 och 1951. Styrelsen påpekar i detta sammanhang, att nettoinflyttningen till 1950 års kvotkom­ muner, vilken tidigare varit nedåtgående, sedan slutet av år 1949 tenderat att öka något och att detsamma gäller äktenskapsbildningen i dessa kom­ muner.

I sin förut nämnda framställning om hyresregleringens förlängning — - vilken är enhällig — anför

statens hyresråd:

Sedan föregående år har någon förbättring icke inträtt å bostadsmarkna­ den. Svår bostadsbrist råder fortfarande, framför allt i de större tättbefol- kade orterna. Den rådande bristen på såväl bostäder som andra lägenheter torde komma att bestå åtminstone under de närmaste åren, därest icke en stark depression eller andra oberäkneliga omständigheter av ekonomisk na­

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 7.

tur skulle medföra en förändring i rådande förhållanden. Med hänsyn här­

till framstår det som uppenbart för hyresrådet — som vid skilda tillfällen

framhållit, att hyresregleringslagstiftningen borde avskaffas så snart nor­

mala förhållanden inträtt å bostadsmarknaden — att det icke kan ifråga-

komma att låta lagstiftningen upphöra att gälla redan den 30 september

1952.

Genom beslut den 16 mars 1951 har Kungl. Maj :t tillkallat sakkunniga —

hyresregleringskommittén — för att bland annat verkställa en översyn av

gällande hyresregleringslagstiftning med hänsyn till hittills vunna erfaren­

heter. Med hänsyn härtill anser sig hyresrådet icke nu böra föreslå ändring

i lagstiftningen.

Hyresrådet har framhållit angelägenheten av att den föreslagna förläng­

ningslagen om möjligt utfärdas före den 1 april 1952. Det hade såväl för

parterna på hyresmarknaden som för de hyresreglerande myndigheterna

uppstått vissa svårigheter, då förlängningslagen utfärdats senare på året.

Av remissinstanserna framhåller

bostadsstyrelsen,

under hänvis­

ning till sin förut omnämnda rundfråga till 1951 års kvotkommuner, att

det såvitt styrelsen kunde bedöma förelåge betydande risker för en ytter­

ligare försämring av bostadsläget under år 1952. Enligt styrelsens mening

borde en avveckling av hyresregleringslagstiftningen under sådana omstän­

digheter icke ifrågakomma. Även

socialstyrelsen

anser det uppenbart, att

det med hänsyn till situationen på bostadsmarknaden icke kan ifrågakom­

ma att låta hyresregleringslagstiftningen upphöra att gälla redan med ut­

gången av september 1952, och styrelsen tillstyrker därför förslaget om för­

längning av giltighetstiden med ett år. Jämväl

hyresgästernas riksförbund

delar hyresrådets uppfattning.

Fastighetsägareförbundet

hemställer, att hy­

resregleringskommittén måtte få i uppdrag att snarast möjligt framlägga ett

konkret förslag med program till hyresregleringens successiva avveckling.

I avvaktan härpå torde man enligt förbundets mening icke kunna undgå att

hyresregleringslagen i dess nuvarande utformning förlängdes under ytter­

ligare en kort övergångstid.

Departementschefen.

Omfattningen av den rådande bostadsbristen belyses

ganska tydligt genom svaren på den rundfråga till de större kommunerna

som bostadsstyrelsen nyligen anordnat och som refererats i det föregående.

Med beklagande måste konstateras, att läget snarast synes ha förvärrats

under det senaste året samt att bostadsbristens avhjälpande uppenbarligen

kommer att kräva rätt lång tid. Med hänsyn härtill,står det utom allt tvivel, att

lagstiftningen om hyresreglering bör förlängas för ytterligare ett år. Hyres­

rådets förslag härom har också tillstyrkts i alla remissyttranden,

I föregående års förlängningsproposition anmälde jag, att vissa frågor

på hyresregleringslagstiftningens område borde närmare utredas. Jämlikt

Kungl. Maj:ts bemyndigande har en utredning också tillkallats med uppgift

bland annat att verkställa en förutsättningslös översyn av nämnda lagstift­

ning. Innan denna utredning framlagt resultaten av sitt arbete, synes det

icke motiverat att företaga några ändringar i hyresregleringslagstiftningen.

Till en lag om förlängning av hyresregleringslagen torde, liksom vid före­ gående förlängningstillfällen, böra fogas övergångsbestämmelser av inne­ börd att ansökan om förlängning av hyresförhållande eller övertagande av hyresrätt, som avser tid efter lagens hittillsvarande giltighetstid, må göras inom viss kortare tid efter det förlängningslagen blivit utfärdad. Det torde kunna beräknas, att förlängningslagen kan träda i kraft den 1 april 1952.

I enlighet med vad sålunda anförts ha inom justitiedepartementet upprät­ tats förslag till

1.

lag angående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om

hyresreglering m. m.;

2.

lag angående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 430) om

kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.;

samt

3.

lag angående fortsatt giltighet av lagen den 28 maj 1948 (nr 245) med

vissa bestämmelser om hyresrätt vid hemskillnad eller äktenskapsskill­ nad. m. m.

Föredraganden hemställer, att lagrådets utlåtande över lagförslagen, av den lydelse bilaga1 till detta protokoll utvisar, måtte för det i § 87 regerings­ formen angivna ändamålet inhämtas genom utdrag av protokollet.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemstäl­ lan bifaller Hans Maj :t Konungen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 7.

Ur protokollet:

Lars Nordvall.

1 Denna bilaga, som är likalydancle med de vid propositionen fogade lagförslagen, har här uteslutits.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 7.

Utdrag av protokoll, hållet i Kungl. Maj.ts lagråd den 13 decem­

ber 1951.

N ärva rande:

justitieråden Ekberg,

Strandberg,

Ljunggren,

regeringsrådet Björkholm.

Enligt lagrådet den 12 december 1951 tillhandakommet utdrag av proto­

koll över justitiedepartementsärenden, hållet inför Hans Maj :t Konungen i

statsrådet den 7 december 1951, hade Kungl. Maj :t förordnat, att lagrådets

utlåtande skulle för det i § 87 regeringsformen angivna ändamålet inhämtas

över upprättade förslag till

1)

lag angående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1952 (nr 529) om

hyresreglering m. m.;

2)

lag angående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1952 (nr 530) om

kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.;

samt

3)

lag angående fortsatt giltighet av lagen den 28 maj 1958 (nr 255) med

vissa bestämmelser om hyresrätt vid hemskillnad eller äktenskapsskill­

nad m. m.

Förslagen, som finnas bilagt detta protokoll, föredrogos inför lagrådet av

t. f. byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet S. Dennemark.

Lagrådet

lämnade förslagen utan erinran.

Ur protokollet:

Bengt Larson.

Kungl. Maj:ts proposition nr 7.

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 14 december 1951.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Sköld, Danielson, Zetterberg, T

orsten

Nilsson, Sträng, Ericsson, Andersson, Lingman, Norup, Hedlund, Persson, Hjälmar Nilson, Lindell.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­ fen för justitiedepartementet, statsrådet Zetterberg, lagrådets den 13 decem­ ber 1951 avgivna utlåtande över de till lagrådet den 7 december 1951 remit­ terade förslagen till

1.

lag angående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om

hyresreglering m.

in.;

2.

lag angående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 430) om

kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.;

samt

3.

lag angående fortsatt giltighet av lagen den 28 maj 1948 (nr 245) med

vissa bestämmelser om hyresrätt vid hemskillnad eller äktenskapsskillnad m. m.

Med förmälan, att förslagen av lagrådet lämnats utan erinran, hemställer föredraganden, att förslagen måtte jämlikt § 87 regeringsformen genom pro­ position föreläggas riksdagen till antagande.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­ trädda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen, att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

K. G. Grönhagen.

k)

B 'than<j till riksdagens protokoll 1951. 1 sand. Nr 7.