Prop. 1953:21

('med förslag till förordning om ändring i familjebidragsförordningen den 29 mars 1!H6 (nr 99)',)

Kungl. Maj;ts proposition nr 21.

1

Nr 21.

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till

förordning om ändring i familjebidragsförordningen den 29 mars 1!H6 (nr 99); given Stockholms slott den 2 januari 1953.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att antaga härvid fogat förslag till förordning om ändring i familjebi­ dragsförordningen den 29 mars 1946 (nr 99).

GUSTAF ADOLF

Torsten Nilsson.

Propositionens huvudsakliga innehåll.

Med hänsyn till livsmedelskostnadernas stegring föreslås att maximi­ beloppen för familjepenning enligt 6 § familjebidragsförordningen skall böjas med omkring 10 96 och för de olika kategorierna av familjemed­ lemmar utgöra 5, 3 och 2 kronor för dag.

Vidare föreslås ändrad beräkning av den tid varunder bostadsbidrag i dess vanligaste former skall utgå. Den gällande regeln är att sådant bi­ drag skall täcka utgifter vilka förfaller under den värnpliktiges tjänst­ göringstid. Förslaget innebär att bidraget skall avse utgifter vilka belöper på tjänstgöringstiden.

Slutligen upptar förslaget frågan om s. k. förlängt familjebidrag. Sådan förmån utgår för närvarande i princip icke till värnpliktig som avslutat fredstjänstgöring enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen. Nu föreslås att för­ längt bostadsbidrag även skall kunna utgå efter avslutad fredstjänstgöring av längre varaktighet. 2107 52 Bihang till riksdagens protokoll 1953.

1 saml. Nr 21.

Kungl. Maj:ts proposition nr 21.

2

Förslag

till

Förordning om ändring i familjebidragsförordningen den

29 mars 1946 (nr 99).

Härigenom förordnas att 6 och 13 §§ familjebidragsförordningen den

29 mars 19461 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse.)

(Föreslagen lydelse.)

6

Familjepenning utgår — — —

för dag:

Kronor.

1) För hustru------- 16 år ... 4: 60

2) För annan — — under 1) 2:70

3) För annan------- under 1) 1:85

När synnerliga skäl därtill äro

må efter särskilt medgivande, en­

ligt vad i 39 § stadgas, familjepen­

ning för värnpliktigs moder, som

förestår hans hem, utgå med högst

4 kronor 60 öre för dag, oaktat den

värnpliktige icke har hemmava­

rande familjemedlem under 16 år.

13

1 mom. Familjepenning utgår

— — -—- efter tjänstgöring jäm­

likt 27 § 1 mom. värnpliktslagen.

Bostadsbidrag för bostad i den

värnpliktige eller hans hustru till­

hörig fastighet utgår, beräknat för

tjänstgöringsdag, under tjänstgö­

ringstiden.

Bostadsbidrag enligt 9 § i annat

fall än i andra stycket sägs och bo­

stadsbidrag enligt 11 % 2 mom. utgår

till gäldande av utgifter, vilka för­

falla under tjänstgöringstiden, dock

att om sådant bostadsbidrag kom­

mer att till beloppet understiga det

bidrag, som skulle hava utgått, där­

est detsamma beräknats för tjänst-

1 Senaste lydelse, se beträffande G § SFS

§•

Familjepenning utgår — -— —

för dag:

Kronor.

1) För hustru — — 16 år ... 5:

2) För annan---------- under 1) 3:

3) För annan —-------- under 1) 2:

När synnerliga skäl därtill äro

må efter särskilt medgivande, en­

ligt vad i 39 § stadgas, familjepen­

ning för värnpliktigs moder, som

förestår hans hem, utgå med högst

5 kronor för dag, oaktat den

värnpliktige icke har hemmava­

rande familjemedlem under 16 år.

§•

1 mom. Familjepenning utgår

— — — efter tjänstgöring jäm­

likt 27 § 1 mom. värnpliktslagen.

Bostadsbidrag enligt 9 §, 10 §

och 11 § 2 mom. utgår, beräknat för

tjänstgöringsdag, under tjänstgö­

ringstiden.

1952:28 och beträffande 13 § SFS 1951: 117.

Kungl. Maj:ts proposition nr 21.

3

(Gullande lydelse.)

göringsdag, skillnaden utgår vid tjänstgöringstidens slut.

Bostadsbidrag enligt 10 % utgår från tjänstgöringstidens början till utgången av den månad under vilken tjänstgöringstiden utlöper.

Bostadsbidrag enligt 11 § 1 mom. — — — under tjänstgöringstiden.

2 inom. Om särskilda skäl där­ till föranleda, må familj epenning utgå för högst tjugu dagar och bo­ stadsbidrag enligt 9 §, 10 § och 11 § 2 mom. för högst trettio dagar ut­ över de i 1 mom. angivna tiderna, därvid dock i fråga om bostadsbi­ drag skall gälla, att, därest sådant bidrag utgått för längre, tid än som motsvarar tjänstgöringstiden, det överskjutande antalet dagar skall medräknas i den tid, för vilken för­ längt bidrag beviljas.

Bostadsbidrag enligt 11 § 1 mom. — —. .— tjänstgöringstidens slut.

Vad ovan i detta moment stad­ gats skall dock i fråga om värn­ pliktig, som fullgjort tjänst­ göring jämlikt 27 § 1 inom. värn­ pliktslagen, äga tillämpning alle­ nast därest tjänstgöringen upp­ hört tidigare än som vid tjänstgö­ ringens början kunde förutsättas.

Storleken av — — — förelig­ gande behov.

3 mom. Beträffande vad-----------närmare föreskrifter.

(Föreslagen lydelse.)

Bostadsbidrag enligt 11 § 1 mom. — — — under tjänstgöringstiden.

2 mom. Om särskilda skäl där­ till föranleda, må familjepenning utgå för högst tjugu dagar och bo­ stadsbidrag enligt 9 §, 10 § och 11 § 2 mom. för högst trettio dagar ut­ över de i 1 mom. angivna tiderna.

Bostadsbidrag enligt 11 § 1 mom. — .— — tjänstgöringstidens slut.

Vad ovan i detta moment stad­ gats om familjepenning skall i fråga om värnpliktig, som fullgjort tjänst­ göring jämlikt 27 § 1 mom. värn­ pliktslagen, äga tillämpning alle­ nast därest tjänstgöringen upp­ hört tidigare än som vid tjänstgö­ ringens början kunde förutsättas.

Bestämmelserna om bostadsbi­ drag i detta moment skola icke gälla såvitt angår värnpliktig som full­ gjort allenast repetitions- eller befälsövning eller sådana övningar i förening.

Storleken av — — — förelig­ gande behov.

3 mom. Beträffande vad-----------närmare föreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1953.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 21.

Utdrag au protokollet över försvarsärenden, hållet inför

Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott

den 2 januari 1953.

Närvarande:

Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Unden, statsråden

S

körd

, Z

etterberg

, T

orsten

N

ilsson

, S

träng

, E

ricsson

, A

ndersson

,

L

ingman

, H

ammarskjöld

, N

orup

, H

edlund

, P

ersson

, H

jälmar

N

ilson

,

L

indell

, N

ordenstam

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler

chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Torsten Nilsson, vissa frågor

rörande ändring i familjebidrags förordningen och anför därvid följande

Försvarets socialbyrå har i skrivelse den 28 oktober 1952 framlagt för­

slag till vissa ändringar i familjebidragsförordningen den 29 mars 1946

(nr 99). Förslaget avser dels förhöjning av familjepenningens maximi­

belopp, dels ändrad beräkning av den Hd under vilken bostadsbidrag en­

ligt förordningen må utgå, dels ock utvidgning av rätten till s. k. förlängt

familjebidrag.

Över förslaget har efter remiss yttranden avgivits av överbefälhavaren,

försvarets civilförvaltning, försvarets upplysnings- och personalvårds-

nämnd, statskontoret, kammarrätten, socialstyrelsen, länsstyrelserna i

Malmöhus, Jönköpings, Östergötlands, Södermanlands, Värmlands och

Västerbottens lön, Svenska stadsförbundetsamt Svenska landskommu­

nernas förbund.

A. FAMILJ E PK NN INC.

Gällande bestämmelser m. m.

Enligt såväl 1942 års krigsfamiljebidragsförordning (SFS 1942:521)

som 1946 års familjebidragsförordning i dess ursprungliga lydelse utgick

familjepenning med högst de belopp för dag som framgår av tariffen överst

å nästa sida.

Familjepenningens maximibelopp har sedermera ändrats tre gånger.

Sålunda framlades genom propositionen 1950: 146 förslag om upp­

hävande av dyrortsgrupperingen av familjepenningen och om vissa höj­

ningar av familjepenningens maximibelopp. Förslaget avsåg endast en

provisorisk reglering för budgetåret 1950/51. Riksdagen biföll proposi­

tionen (skrivelse nr 240).

Kungl. Maj:ts proposition nr 21.

o

1

2

3

Ortsgrup p

För hustru och frånskild hustru ävensom — därest värnpliktig icke samman­

lever med hustru eller hustrun, med vilken han

sammanlever, är arbets- oförmögen — för annan

familjemedlem, som före­ står hemmet åt värnplik­

tig med hemmavarande

familjemedlem under 16 år

För annan familjemed­

lem över 16

år än som avses i kol. 1

För annan familjemed­

lem under 16

år än som

avses i kol. 1

kronor

kronor kronor

1

................... .

2: 75

1: 40

1 : 10

11 .........................

3: -

1: 65

1:20

in ......................

3: 25

1:90

1: 30

Genom propositionen 1951:17 föreslogs, bland annat, ett definitivt slopande av dyrortsgrupperingen och en ytterligare reglering uppåt av familjepenningens maximibelopp. Propositionen bifölls av riksdagen i de delar varom här är fråga (skrivelse nr 60).

I proposition den 4 januari 1952 (nr 19) föreslogs att maximibeloppen skulle bestämmas till kronor 4:50, 2: 60 och 1:80. Dessa belopp hade beräknats på grundval av det senast tillgängliga indextalet för livsmedels- kostnaderna (september 1951), vilket utgjorde 224 enheter.

Under behandlingen av sistnämnda proposition konstaterade andra lag­ utskottet (utlåtande nr 3) att index ytterligare stigit och att senast då till­ gängliga indextal, som avsåg december 1951, utgjorde 229 enheter. Med beaktande härav förordade utskottet att. maximibeloppen skulle fastställas till kronor 4: 60, 2 : 70 respektive 1: 85, vilket innebar en viss avrundning uppåt. Utskottet framhöll att genom en sådan avrundning lämnades visst utrymme för prisstegringar även under år 1952.

Utskottets förslag bifölls av riksdagen och i enlighet härmed utfärdades förordning den 8 februari 1952 (nr 28) om ändring i 6§ familjebidrags- förordningen.

De ändrade reglerna, vilka trädde i kraft den 1 mars 1952, gäller allt­ jämt.

Socialbyråns förslag.

Socialbyrån erinrar om att levnadskostnaderna under år 1952 fort­ satt att stiga. Livsmedelskostnadsindex nådde för september 1952 talet 252. Från den 1 juli 1942 har därmed index stigit med (252-—163=) 89 enheter eller 54,s %. Användes, såsom hittills skett, familjepenningens maxi­

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 21.

mi belopp den 1 juii 1942 i dåvarande dyrortsgrupp III för framräkning av

den med hänsyn till prisförändringarna aktuella familjepenningen blir

beloppen kronor 5:02, 2:94 och 2:01.

Härefter gör socialbyrån en motsvarande beräkning med utgångspunkt

från de senast fastställda familjepenningsbeloppen och det till grund där­

för liggande indextalet (december 1951): Från den 1 januari 1952 till den

1 oktober 1952 har index stigit med (252 — 229=) 25 enheter eller om­

kring 10 %, Om detta procenttal användes för framrälcningen blir

familj epenningsbeloppen kronor 5:06, 2:97 och 2:04.

Socialbyrån fortsätter: Med hänsyn till den betydelse en anpassning av

familj epenningens maximibelopp till framförallt livsmedelskostnaderna

har, särskilt för de rekryttjänstgörande värnpliktigas ekonomiska för­

hållanden, får en uppräkning av de nuvarande maximibeloppen med i av­

rundat tal 10 % anses vara i hög grad angelägen. På grund härav och då

en avrundning av de framräknade beloppen i vart fall torde böra ske, vill

socialbyrån föreslå följande maximibelopp, vilka, enär de utgör hela kron­

tal, torde medföra någon arbetsbesparing vid familj epenningens uträk­

ning och utbetalning, nämligen 5, 3 och 2 kronor.

Yttranden.

Socialbyråns förslag om höjning av familjepenningens maximibelopp

bär lämnats utan erinran av samtliga hörda myndigheter. I ett par yttran­

den framhålles fördelen av att beloppen avrundats till jämna krontal.

Försvarets civilförvaltning erinrar om att verket tidigare framställt förslag

syftande till en mera automatisk anpassning av familjepenningen efter

levnadskostnaderna (se propositionen 1952: 19, s. 6). Länsstyrelsen i Värm­

lands län framför liknande synpunkter. Civilförvaltningen förutsätter

slutligen att vid beloppens slutliga bestämmande hänsyn tages till de

levnadskostnader som är aktuella vid den ifrågavarande tidpunkten.

Departementschefen.

Familjepenningens maximibelopp har förhöjts under ettvart av de tre

sista åren. Varje förhöjning har motiverats med stegringen av livsmedels­

kostnaderna.

Den senaste regleringen av maximibeloppen skedde på grundval av livs-

medelskostnadsindex för december 1951 som utgjorde 229 enheter. Maxi­

mibeloppen bestämdes därvid, efter mindre avrundningar uppåt, till

kronor 4:60, 2:70 och 1:85.

Socialbyråns nu föreliggande förslag om eu ytterligare reglering bygger

på den prisstegring som inträffat sedan årsskiftet 1951—1952. Senast till­

gängliga indextal — för september 1952 — utgör 252 enheter. Med ut­

Kungl. Maj:ts proposition nr 21.

7

gångspunkt härifrån föreslår socialbyrån en höjning av familjepenningens maximibelopp till 5, 3 och 2 kronor.

Förslaget, som lämnats utan erinran av remissmyndigheterna, synes innebära en följdriktig tillämpning av de tre senaste årens riksdagsbe­ slut i frågan. De föreslagna beloppen finner jag vara väl avvägda. Genom att desamma kunnat avrundas till jämna krontal ernås en icke oväsentlig fördel ur arbetsbesparingssynpunkt.

Jag kan alltjämt icke biträda förslaget om en automatisk anpassning av familjepenningen efter inträffande ändringar i levnadskostnaderna.

B. BERÄKNING AV TID FÖR BOSTADSBIDRAG.

Gällande bestämmelser m. in.

Enligt familjebidragsförordningen utgår bostadsbidrag i följande olika former, nämligen:

bostadsbidrag i egentlig mening, omfattande dels bidrag för bostad i den värnpliktige eller hans hustru tillhörig fastighet, dels ock bidrag i annat fall, d. v. s. hyresbidrag (9 §);

bidrag för uppvärmning (10 §); bidrag för flyttningskostnader (11 § 1 inom.); samt bidrag för förvaring av lösören(11 § 2 mom.).

Regler om de tider för vilka bidragen skall beräknas är givna i 13 § förordningen (i författningsrummets lydelse enligt SFS 1951:117).

Av 13 § 1 mom. tredje stycket framgår att hyresbidrag utgår till gäl­ dande av utgifter, vilka förfaller under tjänstgöringstiden. Härjämte finns en jämkningsbestämmelse för det fall att bidraget kommer att under­ stiga det bidrag som skulle ha utgått därest detsamma beräknats för tjänstgöringsdag; i dylikt fall utjämnas skillnaden vid tjänstgöringstidens slut.

Principen att hyresbidrag skall täcka den hyra som förfaller under tjänstgöringstiden härrör från 1940 års krigsfamiljebidragsförordning (SFS 1940: 223, 9 §).

Bostadsbidrag som nyss nämnts skall enligt 20 § familj ebidragskun- görelsen (i författningsrummets lydelse enligt SFS 1951:118) i princip utbetalas för kalendermånad i förskott.

Socialbyråns förslag.

Socialbyrån framhåller att bestämmelserna om bostadsbidrag (till gäl­ dande av hyra) aktualiserats såvitt angår värnpliktiga som fullgör repeti- tionsövning. En vanlig repetitionsövning omfattar — in- och utryck- ningsdagarna inräknade — 32 dagar. Eftersom bostadshyran för viss månad regelmässigt förfaller till betalning sista dagen nästföregående

8

Kungl. May.ts proposition nr 21.

månad, kan en sådan repetitionsövning medföra rätt till bostadsbidrag för

två månader. Så blir exempelvis fallet om inryckningen äger rum den 30

september. Dylika fall har visserligen ännu icke förekommit i större ut­

sträckning. Oftare händer det att en repetitionsövning kombinerad med

befälsövning omfattar två månadsslut och alltså medför rätt till bostads­

bidrag för två månader. Av det sagda framgår att utfallet av gällande

bestämmelser om rätt till bostadsbidrag kan betecknas som i viss män

slumpartat.

Socialbyrån finner att en rättvis och skälig lösning bäst vinnes genom

en föreskrift att hyresbidrag -— liksom även bidrag till uppvärmning och

bidrag till förvaring av möbler in. m. — skall utgå, beräknat för tjänst-

göringsdag, under tjänstgöringstiden.

Beträffande tillämpningsbestämmelserna i familj ebidragskungörelsen

närmast de regler som gäller utbetalning i förskott eller efterskott -

framhåller socialbyrån att desamma bör utformas så att en anpassning

efter skiftande lägen möjliggöres. Om en värnpliktig inrycker t. ex.

någon av de sista dagarna i en månad, bör betalningen av hyran för näst­

kommande månad byggas på hans civila inkomster. Om å andra sidan

utryckning äger rum mot slutet av en månad, bör bostadsbidrag utgå till

betalning av hyra för därpå följande månad, i den mån eu av behovs-

prövningen föranledd rätt till dylikt bidrag över huvud föreligger.

Socialbyrån har bifogat ett utkast till ändring av 20 § familj ebidrags­

kungörelsen. I utkastet föreslås bland annat den ändringen att familjebi­

drag — således även bostadsbidrag — skall utbetalas i efterskott, där ej

tillsynsmyndigheten finner anledning förordna om förskottsutbetalning.

Yttranden.

Socialbyråns förslag om ändrad beräkning av den tid under vilken

bostadsbidrag må utgå har lämnats utan erinran av samtliga hörda myn­

digheter.

Två länsstyrelser har närmare berört den till tillämpningsbestämmel­

serna hörande frågan om utbetalning av hyresbidrag i förskott eller efter­

skott. Länsstyrelsen i Malmöhus län framhåller att om inryckning sker

någon av de sista dagarna i en månad behov av förskottsbetalning av

hyresbidrag för nästföljande månad i regel icke torde föreligga. För det

fall däremot att inryckning sker i mitten av en månad, skulle en regel

om betalning i efterskott verka så att den värnpliktige vid månadens

slut erhåller bidrag allenast för det antal dagar han tjänstgjort under den

gångna månaden; det torde då icke bli ovanligt att den värnpliktige

saknar erforderliga medel till gäldande av hyran för påföljande månad.

Den föreslagna lydelsen av 13 § 1 mom. förordningen torde visserligen

Kungl. Maj:ts proposition nr 21.

9

nödvändiggöra efterskottsbetalning som huvudregel men det förefaller länsstyrelsen önskvärt att tillsynsmyndigheten (socialbyrån) meddelar föreskrifter som möjliggör avvikelse. Länsstyrelsen i Jönköpings lön berör likaledes de svårigheter som kan uppkomma. Länsstyrelsen förordar den lösningen att om inryckning sker under förra hälften av eu månad bi­ drag för hel månad bör utbetalas den sista dagen i månaden, medan där­ emot om inryckning sker under senare hälften av en månad utbetalning av bidrag bör ske senast den sista i nästfoljande månad, familj ebidrags- närnnden dock obetaget att i sistnämnda fall den sista dagen i inryck- ningsmånaden direkt till den värnpliktige utbetala bidrag beräknat efter antalet tjänstgöringsdagar under denna månad.

! )epartementsehef en.

Enligt gällande bestämmelser skall hyresbidrag utgå till gäldande av utgifter som förfaller under tjänstgöringstiden. Om bidraget härvid skulle komma att understiga det bidrag som skulle ha utgått om detsamma be­ räknats för tjänstgöringsdag utbetalas dock skillnaden vid tjänstgörings­ tidens slut.

Hyra för viss månad anses förfallen sista dagen i nästföregående månad.

Socialbyrån framhåller att en repetitionsövning om 32 dagar (in- och utryckningsdagar inräknade) följaktligen i vissa fall kan berättiga till bidrag för två hela månader. Så blir exempelvis fallet om inryckning äger rum den 30 eller 31 augusti. Det angivna resultatet inträffar självfallet ännu oftare vid inkallelser till repetitionsövning kombinerad med befäls- övning om 10 dagar.

För att avhjälpa de nackdelar som sålunda kan följa av det nuvarande systemet föreslår nu socialbyrån eu övergång till ändrad tidsberäkning för bostadsbidrag. Förslaget innebär att hyresbidrag — liksom även bidrag till uppvärmning och till förvaring av möbler in. m. — skall avse utgifter som belöper på tjänstgöringstiden. Förslagets genomförande förutsätter ändring av 13 § 1 mom. familjebidragsförordningen.

I likhet med socialbyrån finner jag att den nuvarande tidsberäkningen för bostadsbidragen är ägnad att medföra alltför slumpartade och ojämna resultat vid tillämpningen, särskilt då fråga är om kortvarig tjänstgöring. Bristerna i gällande system har aktualiserats genom den ökade repeti- tionsövningsverksamheten under de senaste åren.

Socialbyråns förslag till ändring av familjebidragsförordningen, vilket lämnats utan erinran av samtliga remissmyndigheter, synes mig innebära en lösning som ur behovs- och rättvisesynpunkt äger företräde framför det nuvarande systemet. Förslaget tillstyrkes därför av mig.

Genomförandet av en ändrad beräkning av tid för bostadsbidrag torde

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 21.

förutsätta ändrade tillämpningsföreskrifter i familj ebidragskungörelsen.

De problem som möter härvid har berörts av socialbyrån och även under

remissbehandlingen, särskilt av länsstyrelserna i Malmöhus och Jön­

köpings län. Härutinnan får jag hänvisa till den föregående redogörelsen.

Det torde få ankomma på Kungl. Maj:t att utfärda de erforderliga till-

lämpningsföreskrifterna, varvid de av nyssnämnda myndigheter anförda

synpunkterna bör beaktas.

Frågan om bostadsbidrag kommer att ytterligare beröras under föl­

jande avsnitt.

FÖRLÄNGDA FAMILJEBIDRAG.

Gällande bestämmelser in. m.

13 § familj ebidragsförordningen innehåller bestämmelser om de tider

varunder familj epenning och bostadsbidrag må utgå. Som allmän regel

gäller att familj epenning utgår med vad som belöper på tjänstgörings­

tiden. Beträffande bestämmelserna om bostadsbidrag torde i detta avse­

ende få hänvisas till den förut lämnade redogörelsen.

1 vissa fall kan utgå s. k. förlängt familjebidrag. Från denna förmån

är i princip undantagna värnpliktiga som fullgör fredstjänstgöring jäm­

likt 27 § 1 mom. värnpliktslagen.

Enligt 13 § 1 mom. utgår familjepenning under 5 dagar efter avslutandet

av tjänstgöringen, därest denna varat minst 30 dagar.

2 mom. innehåller regler om fakultativt förlängda bidrag, som efter

behovsprövning må beviljas om särskilda skäl därtill föranleder. Sålunda

kan utgå familjepenning under högst 20 dagar och bostadsbidrag under

högst 30 dagar utöver de eljest gällande tiderna. Dylikt förlängt bidrag

kan i undantagsfall utgå även vid fredstjänstgöring, nämligen om tjänst­

göringen upphört tidigare än soin vid dess början kunde förutsättas.

De nu angivna bestämmelserna i 1946 års familjebidragsförordning

överensstämmer i det väsentliga med vad som tidigai'e gällde enligt 1942

års krigsfamiljebidragsförordning (SFS 1942:521) och fredsfamiljebi-

dragsförordningen av samma år (SFS 1942:524). Bestämmelserna be­

lyses av departementschefens uttalande i propositionen 1946: 73 (s. 44).

I samband med framläggandet av 1951 års proposition om ändring i

familj ebidragsförordningen upptogs även till behandling ett av försvarets

socialbyrå väckt förslag om upphävande av gällande hinder för värnpliktiga

som fullgör fredstjänstgöring att komma i åtnjutande av förlängt familje­

bidrag. Departementschefen fann emellertid att vad som förekommit i

frågan sedan år 1946 icke givit övertygande skäl för frångående av den

ståndpunkt som då intagits och förklarade sig ej kunna biträda social-

Kungl. Maj:ts proposition nr 21.

11

hyråns förslag (propositionen 1951:17 s. 19). Riksdagen lämnade depar­

tementschefens uttalande utan erinran.

Sedermera framställdes ånyo förslag om slopande av nyssnämnda in­

skränkningar. Förslagen vann emellertid ej statsmakternas godkännande

(propositionen 1952: 19; andra lagutskottets utlåtande nr 3; riksdagens

skrivelse nr 17).

Socialbyråns förslag.

Socialbyrån hemställer nu på nytt att de i förordningen stadgade restrik­

tionerna i fråga om förlängt familjebidrag efter fredstjänstgöring måtte

upphävas. Frågan härom, anför byrån, måste ses i samband med byråns

förslag om ändrad tidsberäkning för bostadsbidrag. Behov av förlängt bi­

drag föreligger i främsta rummet för värnpliktiga vilka utrycker från

första tjänstgöring (motsvarande tjänstgöring). Det torde dock ej vara

nödvändigt att tynga författningen med inskränkande föreskrifter såvitt

angår kortvarigare tjänstgöring. I den fria behovsprövning som skall till-

lämpas vid beviljande av fakultativt förlängt bidrag ligger nämligen att

tjänstgöringstidens längd tillmätes stor betydelse och att sådant bidrag

i allmänhet ej kan beviljas efter en kortare tids tjänstgöring. Detta kom­

mer byrån att anvisningsvägen klargöra för familjebidragsnämnderna om

byråns förslag i denna del bifalles.

Yttranden.

Socialbyråns förslag tillstyrkes av myndigheterna med undantag av

statskontoret och länsstyrelsen i Jönköpings län.

Av de tillstyrkande myndigheterna ifrågasätter länsstyrelsen i Malmö­

hus län huruvida icke värnpliktiga vilka utrycker från första tjänstgöring

borde komma i åtnjutande av en icke behovsprövad utryckningspremie om

exempelvis 100 kronor vid sidan av förlängt familjebidrag. Det bör vara

möjligt, anser länsstyrelsen, att låta en sådan premie utgöra ett direkt

tillägg till det penningbidrag som den värnpliktige personligen åtnjuter.

Med hänsyn till det nu utgående penningbidragets storlek synes det läns­

styrelsen dock icke helt oskäligt att under tjänstgöringstiden viss del av

penningbidraget innehålles och att utryckningspremien gäldas av de

sålunda innehållna medlen. Länsstyrelsen i Västerbottens län framhåller an­

gelägenheten av att restriktiva anvisningar utfärdas för familjebidrags-

nämnderna.

Statskontoret framhåller i sitt avstyrkande yttrande att socialbyrån

icke påvisat några nya omständigheter som bör föranleda att statsmakterna

frångår sin förut intagna ståndpunkt i frågan. Länsstyrelsen i Jönköpings

län uttalar som sin mening att om socialbyråns förslag till ändrad beräk­

ning av tid för bostadsbidrag vinner bifall behovet av förlängt bidrag blir

mindre än det för närvarande är.

12

Kanyl. Maj:ts proposition nr 21.

Departementschefen.

Såsom framgår av den föregående redogörelsen gäller som allmän regel

att familjepenning utgår med de belopp som belöper på den värnpliktiges

tjänstgöringstid medan bostadsbidrag i dess vanligaste former avser att

täcka de utgifter vilka förfaller till betalning under tjänstgöringstiden.

Genom en jämkningsregel är det sörjt för att sådana bostadsbidrag dock

under alla förhållanden skall täcka de utgifter som belöper på tjänstgö­

ringstiden. Bostadsbidrag i övriga fal) utgår efter samma norm som

familjepenningen.

Bestämmelserna medger rätt till förlängt familjebidrag i vissa fall.

Sålunda utgår familjepcnning under 5 dagar efter avslutandet av tjänst­

göring om minst .‘SO dagars varaktighet. Vidare kan, om särskilda skäl

därtill föranleder, familjepenning beviljas för högst 20 dagar och bostads­

bidrag för högst 30 dagar utöver de tider som eljest är föreskrivna.

Förlängt familjebidrag utgår i princip endast efter beredskaps- och

krigstjänstgöring. Värnpliktig som avslutat fredstjänstgöring enligt 27 £

1 mom. värnpliktslagen kan komma i åtnjutande av sådan förmån endast

i det undantagsfallet att tjänstgöringen upphört tidigare än som vid dess

början kunde förutsättas.

Inskränkningarna i fråga om fredstjänstgöring har motiverats därmed

att tidpunkterna för sådan tjänstgörings början och slut är på förhand

bestämda (se propositionen 1946:73 s. 44; jfr även propositionen 1951: 17

S.

17).

Försvarets socialbyrå och andra myndigheter har i olika sammanhang

avgivit förslag om upphävande av gällande hinder för värnpliktig som

avslutat fredstjänstgöring att åtnjuta förlängt familjebidrag. Förslagen

har emellertid icke vunnit statsmakternas godkännande. Ställning till

frågan togs senast av 1952 års riksdag (andra lagutskottets utlåtande nr 3;

skrivelse nr 17).

Socialbyrån har nu avgivit nytt förslag i enahanda syfte, vilket förslag

lillstyrkes av flertalet remissmyndigheter.

I fråga om förlängning av familjepenningen är jag icke beredd att från­

gå den ståndpunkt som så nyligen intagits av Kungl. Maj:t och riksdagen.

Ej heller kan jag biträda ett under remissbehandlingen framlagt förslag

om premier til! utryckande värnpliktiga.

Däremot kommer frågan om förlängt bostadsbidrag i ett nytt läge där­

est det förslag rörande ändrad tidsberäkning av sådant bidrag som jag i

det föregående förordat vinner bifall. Detta förslag är som nämnts av

den innebörden att bostadsbidragen, vilka nu beräknas efter hyresförfallo-

dagar, i stället skall utgå med vad som belöper på tjänstgöringstiden. En

följd av förslaget blir att bostadsbidrag i vissa fall kan komma att utgå

för kortare tid än nu är fallet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 21.

13

Ett exempel — hämtat från utfärdad generalorder -— må här anföras.

En kontingent värnpliktiga inrycker den 9 februari 1953 och utrycker

den 3 september samma år. Tjänstgöringstiden omfattar 207 dagar. Denna

tid inrymmer 7 hyresförfallodagar och enligt gällande regler utgår bo­

stadsbidrag för månaderna mars—september eller för 214 dagar. Enligt

det nu framlagda förslaget utbetalas endast det bostadsbidrag som be­

löper på tjänstgöringstiden, d. v. s. på 207 dagar.

Det synes i det anförda exemplet vara av billighetsskäl påkallat att

hyrorna för såväl mars som september i mån av behov förskotteras genom

bostadsbidrag. För att så skall kunna ske efter genomförande av förslaget

om beräkning av bostadsbidrag efter tjänstgöringstid måste emellertid

möjlighet skapas att förlänga bostadsbidraget för, i detta fall, (214 —

207=) 7 dagar.

Med tanke på dylika fall finner jag billighet och rättvisa tala för att -—

därest förslaget om ändrad tidsberäkning för bostadsbidrag vinner bifall

möjlighet till förlängning av sådant bidrag efter avslutad fredstjänst-

göring införes.

Förlängt bostadsbidrag bör endast kunna utgå efter mera långvarig

tjänstgöring. I författningstexten torde emellertid icke kunna göras annan

gränsdragning än att undantag göres för repetitions- och befälsövningar.

Den tjänstgöring som i fredstid fullgöres av vapenfria värnpliktiga

jämlikt lagen den 26 mars 1943 (nr 121) om vapenfria värnpliktiga torde

i förevarande sammanhang få jämställas med vanliga värnpliktigas tjänst­

göring jämlikt 27 § 1 mom. värnpliktslagen. De vapenfria fullgör sin

tjänstgöring i omgångar av längre eller kortare varaktighet; tjänstgöringen

inrymmer ej repetitionsövningar i egentlig mening. Detta förhållande bör

beaktas vid tillämpningen av de nu föreslagna bestämmelserna.

Vad nyss anförts till motivering av förslaget om förlängt bostadsbi­

drag har närmast tillämpning å vanliga hyresbidrag, bidrag för gäldande

av bränsletillägg och bidrag för förvaring av lösören. I fråga om bostads­

bidrag i andra fall — bidrag för bostad som tillhör den värnpliktige eller

hans hustru, bidrag för uppvärmning som den värnpliktige har att om­

besörja själv samt bidrag för flyttningskostnader — föreligger icke sådan

ändring av situationen som i och för sig talar för införande av möjlighet

till förlängt bostadsbidrag. Då emellertid skäl understundom kan tala för

förlängning även i sådana fall — och frågan ej torde vara av större eko­

nomisk betydelse för det allmänna -—- synes det ej påkallat att i detta sam­

manhang meddela särbestämmelser för olika bidragsformer. Saken bör

dock uppmärksammas i anvisningarna.

Enligt gällande bestämmelser kan förlängt bostadsbidrag — efter be­

redskaps- och krigstjänstgöring — utgå för högst 30 dagar. Den förläng­

ning som kan ifrågakomma efter avslutad fredstjänstgöring torde i all­

mänhet endast utgöra ett färre antal dagar.

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 21.

Därest förevarande förslag vinner bifall, åligger det socialbyrån i egen­

skap av tillsynsmyndighet att utfärda erforderliga anvisningar för till-

lämpningen. Anvisningarna bör, under beaktande av vad jag i det före­

gående anfört, avfattas restriktivt.

KOSTNADSBERÄKNINGAR.

Familj ebidragskostnaderna är beroende av ett flertal faktorer som

icke kan i förväg med säkerhet beräknas, såsom giftermålsfrekvensen bland

de värnpliktiga och omfattningen av dessas försörjningsplikt mot föräldrar

och andra anhöriga. Det har därför visat sig förenat med svårighet att till­

förlitligt beräkna medelsbehovet under de i riksstaten uppförda familje-

bidragsanslagen.

Av samma skäl kan icke de kostnader som ett genomförande av för­

slaget medför med full säkerhet beräknas. Inom försvarets socialbyrå

verkställda beräkningar, mot vilka icke synes vara något att erinra, har

emellertid givit följande resultat.

Den föreslagna höjningen av familjepenningens maximibelopp be­

räknas föranleda en kostnadsökning av omkring 5 % av de totala familje-

bidragskostnaderna. Hänsyn härtill har av mig tagits vid beräkningen av

erforderliga medel under ifrågavarande anslag.

Förslaget om införande av möjlighet till förlängt familjebidrag efter

fredstjänstgöring innebär likaledes en kostnadsökning. Socialbyrån, vars

förslag i detta avseende innefattar såväl familjepenning som bostadsbi­

drag, uppskattar ökningen till omkring 300 000 kronor för år. Jag vill

erinra om att departementsförslaget begränsats till att avse förlängning

av bostadsbidrag.

Vad slutligen angår förslaget om ändrad beräkning av tid för bostads­

bidrag i allmänhet anser socialbyrån sannolikt att detta förslag kommer

att medföra eu kostnadsminskning som i varje fall ej understiger be­

loppet av sistnämnda kostnadsökning.

BESTÄMMELSERNAS IKRAFTTRÄDANDE.

De föreslagna bestämmelserna torde i enlighet med vad socialbyrån

förordat böra träda i kraft den 1 mars 1953.

Särskilda övergångsbestämmelser synes ej erforderliga i författnings­

texten.

DEPARTEMENTSCHEFENS HEMSTÄLLAN.

Departementschefen hemställer härefter, att Kungl. Maj:t måtte före­

slå riksdagen att antaga upprättat förslag till förordning om ändring i

fomiljebidragsförordningen den 29 mars 1946 (nr 99).

Kungl. Maj:ts proposition nr 21.

15

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­

trädda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen, att

till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Fredrik v. Schéeie.