Prop. 1953:234

('angående täckning av kostnaderna för svenskt deltagande i stilleståndsövervakning samt vid repatriering av krigsfångar i Korea',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 234.

1

Nr 234.

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående täckning

av kostnaderna för svenskt deltagande i stilleståndsövervakning samt vid repatriering av krigsfångar i Korea; given Stockholms slott den 9 oktober 1953.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro,

enligt Dess nådiga beslut:

BERTIL.

Torsten Nilsson.

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför

Hans Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 9 oktober 1953.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, statsråden

Z

etterberg

, T

orsten

N

ilsson

,

S

träng

, E

ricsson

, A

ndersson

, L

ingman

, N

orup

, H

edlund

, P

ersson

,

H

jälmar

N

ilson

, L

indell

, N

ordenstam

.

Efter gemensam beredning med cheferna för utrikes- och finansdeparte­ menten anmäler chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Torsten Nils­ son, fråga om täckande av kostnaderna för svenskt deltagande i stille- ståndsövervakning samt vid repatriering av krigsfångar i Korea och anför därvid följande.

1—1629 53

Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 samt. Nr 234.

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 234.

Under stilleståndsförhandlingarna mellan parterna i koreakriget upp­

nåddes principiell enighet om att en neutral kommission borde tillsättas

med uppgift att övervaka att vissa militära bestämmelser i ett blivande

fördrag om vapenstillestånd respekterades. Kommissionen borde bestå av

representanter för Sverige och vissa andra länder samt till sitt förfogande

ha militärobservatörer och biträdespersonal.

De krigförande parterna enades vidare om att överlåta vissa uppgifter

i fråga om repatrieringen av krigsfångar på en neutral kommission i vilken

skulle ingå representanter för, bland annat, Sverige.

Sedan de svenska myndigheterna tillställts förfrågan om Sverige vore

villigt att ställa personal in. in. till förfogande för ifrågavarande uppdrag

samt vissa konferenser i ärendet förevarit meddelade Kungl. Maj:t den

6 juni 1953 Sitt beslut i ärendet.

I anslutning till nämnda beslut bemyndigade Kungl. Maj:t genom brev

den 12 juni 1953 chefen för utrikesdepartementet att utse dels en medlem

jämte biträdande medlem att tillsammans med medlemmar från Schweiz,

Polen och Tjeckoslovakien ingå i eu neutral övervakningskommission för

övervakning av stilleståndet i Korea, dels ock en medlem att tillsammans

med medlemmar från sagda tre länder och från Indien ingå i en neutral

kommission för repatriering av krigsfångar i Korea samt att utfärda de

föreskrifter och instruktioner som kunde anses erforderliga för ifrågava­

rande verksamhet. Kungl. Maj :t föreskrev i nämnda brev att en svensk

övervakningskontingent omfattande omkring 80 personer samt en svensk

repatrieringskontingent omfattande omkring 50 personer finge organi­

seras och vid överenskommelse mellan de krigförande parterna om stille-

stånd utsändas till Korea för att tills vidare under högst ett år stå till

ifrågavarande svenska medlemmars förfogande för med stilleståndsöver-

vakningen respektive repatrieringen av krigsfångar sammanhängande upp­

gifter. Chefen för försvarsstaben fick i uppdrag att organisera kontingen­

terna enligt de direktiv som cheferna för utrikes- och försvarsdeparte­

menten ägde utfärda. Chefen för försvarsstaben bemyndigades, bland

annat, att med erforderlig personal efter frivilligt åtagande teckna avtal

om tjänstgöring vid övervakningskontingenten respektive repatrierings-

kontingenten. Bestämmelser meddelades angående förmåner åt kontingen­

ternas chefer och personal in. in. I brevet uppdrog slutligen Kungl. Maj :t

åt statskontoret att från förslagsanslaget till oförutsedda utgifter intill ett

sammanlagt belopp av högst tre miljoner kronor tillhandahålla erforder­

liga medel för täckande av med kontingenternas organisering och verksam­

het till och med den 30 november 1953 förbundna kostnader.

Försvarets civilförvaltning

har sedermera på grundval av hittills vunna

erfarenheter rörande kostnaderna för här avsedd verksamhet beräknat, att

behovet av anslagsmedel för hela innevarande budgetår torde komma att

uppgå till i runt tal 5 000 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 23b.

3

Departementschefen.

Av den lämnade redogörelsen framgår, att Sverige åtagit sig vissa upp­

drag vid övervakningen av det stillestånd, som numera inträtt i korea­

kriget. De svenska övervaknings- och repatrieringskontingenterna avreste

från Sverige vid en sådan tidpunkt, att de kunde påbörja sina arbeten i

Korea i anslutning till att stilleståndet inträdde.

För täckande av kostnaderna för de bägge kontingenternas organisering

och verksamhet intill den 1 december 1953 har ställts till förfogande ett

belopp av högst 3 miljoner kronor. I avvaktan på riksdagens ställnings­

tagande utgår dessa kostnader från anslaget till oförutsedda utgifter. För

att bestrida kostnaderna för kontingenterna torde särskilda anslagsmedel

böra anvisas. Anslaget bör uppföras med belopp som kan beräknas täcka

kostnaderna under innevarande budgetår. Utöver angivna 3 miljoner kro­

nor beräknas 2 miljoner kronor erforderliga. Jag föreslår därför, att å till-

läggsstat till riksstaten för budgetåret 1953/54 äskas ett reservationsanslag

av 5 miljoner kronor. Med hänsyn till svårigheten att beräkna vissa ut­

giftsposter måste angivna summa betraktas som ungefärlig. Jag förutsätter,

att eventuella behov av ytterligare medel får tillgodoses genom anlitande

av anslaget till oförutsedda utgifter. Frågan om täckning av sålunda be­

stridda kostnader torde framdeles få anmälas.

Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj :t

måtte föreslå riksdagen

att till

Svenska övervaknings- och repatrieringskontingen­

terna i Korea

å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret

1953/54 under fjärde huvudtiteln anvisa ett reservationsan­

slag av 5 000 000 kronor.

Med bifall till vad föredragande departementschefen

sålunda, med instämmande av statsrådets övriga leda­

möter, hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att

till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse

bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Brita Wassén.