Prop. 1954:219

('angående godkännande av tilläggsprotokoll nr 5 till överenskommelsen den 19 september 1950 angående upprättande av en euro\xad peisk betalningsunion',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 219

1

Nr 219

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av tilläggsprotokoll nr 5 till överenskommelsen den 19 september 1950 angående upprättande av en euro­ peisk betalningsunion; given Stockholms slott den 15 oktober 1954.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finans­ ärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att bi­ falla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande statsrådet hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Ingvar Lindell

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att riksdagen måtte godkänna ett i Paris den 30 juni 1954 undertecknat tilläggsprotokoll till 1950 års överenskommelse angående upprättande av en europeisk betalningsunion.

Genom tilläggsprotokollet utsträckes betalningsunionens verksamhet till och med den 30 juni 1955. Vissa ändringar och tillägg ha i samband här­ med gjorts till de för unionen gällande reglerna. Förhållandet mellan guld- hetalning och kreditgivning vid avräkningsförfarandet inom unionen har förändrats och nya kvoter fastställts för medlemsländerna. Unionens kon­ vertibla tillgångar ha till viss del utskiftats till kreditorländerna. Genom bilaterala avtal mellan medlemsländerna har återbetalningen av inom unio­ nen utestående skuldförhållanden i betydande utsträckning reglerats.

I Dihang till riksdagens protokoll lt)5b. 1 samt. Nr 219

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

Utdrag ur protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland i stats­

rådet å Stockholms slott den 15 oktober 1954.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Zetterberg, Torsten Nilsson, S

träng

Ericsson, Andersson, Norup, Persson, Hjalmar Nilson, Lindell.

T. f. chefen för finansdepartementet, statsrådet Lindell, tillika t. f. chef

för utrikesdepartementet, anför följande.

Med skrivelse den 13 december 1950 (nr 421) har riksdagen godkänt

Kungl. Maj :ts proposition nr 257/1950 angående Sveriges anslutning till

den i Paris den 19 september 1950 undertecknade överenskommelsen angå­

ende upprättande av en europeisk betalningsunion jämte bihang och till-

läggsprotokoll. Någon tidsgräns för överenskommelsens giltighet fastställ­

des icke annat än vad beträffade de delar som innefattade bestämmelserna

om medlemsländernas kvoter och guldbetalningar till respektive från unio­

nen. Enligt den ursprungliga lydelsen av artikel 35 skulle dessa bestäm­

melser upphöra att gälla den 30 juni 1952 för den händelse enighet icke

dessförinnan kunnat nås om en förlängning.

Efter behandling av frågan under våren 1952 inom Organisationen för

europeiskt ekonomiskt samarbete (OEEC eller Paris-organisationen) nåd­

des enighet om en dylik förlängning fram till och med den 30 juni 1953.

Beslutet härom inneslöts i ett tilläggsprotokoll nr 3 till överenskommelsen,

vilket undertecknades i Paris den 11 juli 1952. Innehållet i detta protokoll

samt innebörden av de ändringar i betalningsunionens regler, som genom­

fördes i samband med denna förlängning, redovisades i Kungl. Maj :ts pro­

position nr 246/1952, vilken godkändes av riksdagen med skrivelse den

10 december 1952 (nr 446).

Ett beslut angående ytterligare ett års förlängning av unionens verksam­

het fram till och med den 30 juni 1954 inneslöts i ett tilläggsprotokoll nr 4

till överenskommelsen, vilket undertecknades i Paris den 30 juni 1953. In­

nehållet i detta protokoll redovisades i Kungl. Maj :ts proposition nr 235/

1953, vilken godkändes av riksdagen med skrivelse den 9 december 1953

(nr 426).

Vid ett sammanträde med Paris-organisationens ministerråd den 28 och

29 oktober 1953 fattades ett principbeslut om att unionens verksamhet bor­

de fortsättas ytterligare ett år eller fram till och med den 30 juni 1955.

3

Unionens styrelse fick i uppdrag att utreda vilka ändringar i dess regler,

som vore nödvändiga för att kunna förverkliga detta principbeslut. Det

visade sig emellertid icke möjligt att nå enighet inom styrelsen, utan först

vid ministerrådets nästa sammanträde den 5 och 6 maj 1954 kunde vissa

gemensamma principiella riktlinjer för ett förlängningsbeslut fastläggas.

Med utgångspunkt härifrån utarbetades inom organisationen de för en ett­

årig förlängning erforderliga texterna. Dessa godkändes slutligt av rådet

på tjänstemannaplanet den 23 juni 1954. Texterna omfattade dels ett till-

läggsprotokoll nr 5 till överenskommelsen angående betalningsunionen,

dels ock en serie rådsbeslut angående åtgärder, som icke krävde ändring

av själva överenskommelsen. Tilläggsprotokollet undertecknades formellt

den 30 juni 1954, från svensk sida med ratifikationsförbehåll.

Innehållet i de berörda besluten redovisas i den följande framställningen;

beträffande betalningsunionens grundprinciper och mekanism hänvisas till

den beskrivning, som ingår i tidigare åberopade proposition nr 257/1950.

Texten till tilläggsprotokoll nr 5 torde såsom bilaga få fogas till statsråds­

protokollet i detta ärende.

Kungl. Maj.ts proposition nr 219

Betalningsunionens hittillsvarande verksamhet

Som komplettering till de redogörelser beträffande betalningsunionens

hittillsvarande verksamhet, som lämnades i propositionerna nr 246/1952

och 235/1953, må följande nämnas beträffande utvecklingen under den

fjärde årsperioden, 1 juli 1953—30 juni 1954. Storbritanniens betalnings-

ställning har under denna tidsperiod i någon mån förbättrats, ehuru landets

underskott gentemot unionen alltjämt är betydande. Vid periodens slut mot­

svarade detta underskott omkring 65 % av kvoten. Frankrikes läge har

ytterligare försämrats och eftersom kvoten sedan länge varit helt utnytt­

jad har de fortsatta underskotten måst regleras i guld. Italien har haft

stora underskott och vid periodens slut helt utnyttjat sina kreditmöjlig­

heter; att märka är att den italienska frilistningen är nära nog total. Även

Danmarks och Norges betalningsställningar har undergått någon försäm­

ring. Båda länderna befinner sig dock alltjämt inom sina respektive kvoter.

Västtysklands överskott i förhållande till unionen ökades under här be­

handlade årsperiod mycket snabht och var den 30 juni 1954 nästan dubbelt

så stort som ett år tidigare. Då landets kreditåtaganden redan överskridits

under föregående verksamhetsår, skapade de fortsatta överskotten problem,

som medfört stora påfrestningar på unionen. Även Österrike uppvisade be-

talningsöverskott och dess kvot har överskridits. Belgien, Nederländerna,

Portugal och Schweiz har behållit en stark kreditorställning. Sverige är allt­

jämt kreditorland, även om en viss minskning av den svenska överskotts-

ställningen ägt rum jämväl under det sistförllutna verksamhetsåret.

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 219

De olika ländernas ställning den 30 juni 1954 jämförd med motsvarande

siffror den 30 juni 1953, 30 juni 1952 samt 30 juni 1951 framgår av föl­

jande tabell (alla siffror i miljoner dollar):

Land

Kvot

30/6 1954

Betalning

nettoposil

30/6 51

sställning (•]

ion>)

30/6 52

;umulativ

30/6 53

30/6 54

Belgien-Luxemburg..................................

331

+ 223

+

789

+ 400

+

362

Danmark ..................................................

195

67

29

47

141

Frankrike ..................................................

520

+ 195

421

— 731

_

889

Grekland ..................................................

45

— 24

2

_

23

Island..........................................................

15

3

2

2

_

7

Italien..........................................................

205

+

12

+

209

_

12

_

223

Nederländerna..........................................

355

— 241

+

235

+ 378

+

342

Norge..........................................................

200

— 20

+

1

60

122

Portugal......................................................

70

+

59

+

88

+

63

+

45

Schweiz ......................................................

250

+

11

+

171

4- 258

+

336

Storbritannien ..........................................

1060

+ 372

1144

_ 764

674

Sverige ......................................................

260

— 44

+

231

+ 191

+

157

Turkiet ......................................................

50

41

90

— 120

216

Västtyskland..............................................

500

— 273

+

311

+ 577

+

108

Österrike ..................................................

70

24

17

+

25

+

132

Väsentliga utökningar av vissa medlemsländers frilistning har under se­

nare tid kunnat genomföras. Sålunda har Storbritannien höjt sin frilistnings-

nivå från 58,5 % till 79,8 %. Österrike har till följd av sitt förbättrade betal-

ningsläge kunnat genomföra en frilistning, omfattande 75 %. Frankrike har

på rekommendation av Paris-organisationen, trots sina betalningssvårig-

heter gentemot unionen, frilistat 57 %; i samband därmed har emellertid

införts en särskild importskatt, som i viss mån kan sägas upphäva förde­

larna av frilistningen.

Utvecklingen av Sveriges betalningsstälining

Under tiden den 1 juli 1953—30 juni 1954 har såsom redan nämnts Sve­

riges ställning som kreditorland icke undergått någon väsentlig förändring,

även om de svenska fordringarna fortsatt att i viss utsträckning minskas.

Det svenska betalningsöverskottet, som den 30 juni 1953 uppgick till 98G

milj. kronor, hade sålunda nedgått till 814 milj. kronor den 30 juni 1954.

Utvecklingen månad för månad av Sveriges betalningsstälining framgår

av följande tabell (alla siffror i miljoner kronor).

Sveriges »kumulativa nettoposition» i förhållande till den europeiska betalningsunionen från och med fuli 1950

juli—

dec.

1950

jan.

1951

febr.

1951

mars

1951

april

1951

maj

1951

juni

1951

juli

1951

aug.

1951

sept.

1951

okt.

1951

nov.

1951

dec.

1951

jan.

1952

febr.

1952

> Kumulativ nettoposition>

±0

-98

-220

- 156

- 256

-336

-229

-228

- 186

+ 14

+ 437

+ 601

+ 887 + 1218

+ 1262

Därav:

av Sverige lämnad ( + )

resp. i anspråk tagen (—)

kredit..............................

±0

-98

- 220

- 156

- 256

-323

-229

- 228

- 186

+ 14

+ 353

+ 435

+ 578 + 743

+ 765

Guldbetalning till Sve­

rige ( + ) från Sverige

(-)..................................

- 13

+ 84

+ 166

+ 309 + 475

+ 497

mars

1952

april

1952

mai

1952

juni

1952

juli

1952

aug.

1952

sept.

1952

okt.

1952

nov.

1952

dec.

1952

jan.

1953

febr.

1953

mars

3953

april

1953

maj

1953

> Kumulativ nettoposition >

+ 1273 + 1231 + 1267 + 1197 + 1156 + 1156 + 1117 + 1064 + 1051 +1109 + 1137 + 1098 + 1036

+ 981

+ 965

Därav:

av Sverige lämnad ( + )

resp. i anspråk tagen (—)

+ 771 + 750 + 768 + 733 + 713 + 713 + 693 + 667 + 660 + 689 + 703 + 683 + 653

+ 625

+ 617

guldbetalning till Sve­

rige ( + 1 från Sverige

(—j ..................................

+ 502 + 481 + 499 + 464 + 443 + 443 + 424 + 397 + 391 + 420 + 434 + 415 + 383

+ 356

+ 348

juni

1953

juli

1953

aug.

1953

sept.

1953

okt.

1953

nov.

1953

dec.

1953

jan.

1954

febr.

1954

mars

1954

april

1954

maj

1954

juni

1954

> Kumulativ nettoposition»

+ 9S6 + 1005 + 1037 + 1041 + 1084 + 1108 + 1 145 + 1135 + 1019

+ 917

+ 871

+ 858

+ 814

Därav:

av Sverige lämnad ( + )

resp. i anspråk tagen (—)

+ 628 + 637 + 653 + 655 + 677 + 689 + 707 + 702 + 644

+ 593

+ 570

+ 564

+ 542

guldbetalning till Sve­

rige ( + ) från Sverige

( )..................................

+ 368 + 384 + 386 + 407 + 419 + 438 + 433 + 375

+ 324

+ 301

+ 294

+ 272

Öl

K

u

n

g l.

M

a

j.t s

p

ro

p

o

si

tio n

n r

21

9

Betalningsunionens förlängning till och med den 30 juni 1955

Vid sitt sammanträde i oktober 1953 beslöt ministerrådet i princip för­

orda en förlängning av betalningsunionens verksamhet under ytterligare ett

år eller fram till och med den 30 juni 1955. Unionens styrelse fick i uppdrag

att utreda betingelserna härför.

Under arbetet härmed inom styrelsen framträdde stora motsättningar. De

extrema kreditorländerna, och då i första hand Västtyskland och Belgien,

krävde återbetalning av sådana krediter inom unionen som varit utestående

en längre tid. Ett förslag framfördes, enligt vilket sådana krediter, som

utan förändringar utestått minst 18 månader, skulle automatiskt återbetalas.

Detta skulle ske genom månatliga, lika stora amorteringar i guld via unio­

nen under en tid av högst tre år. Som en integrerande del av förslaget be­

gärde de extrema kreditorländerna att för framtiden vid reglering av sina

överskott inom unionen utöver respektive kvoter erhålla en ökad andel i guld

och följaktligen behöva lämna en i motsvarande mån minskad del i kredit.

Från brittiskt och skandinaviskt håll restes såväl inom styrelsen som inom

andra organ inom Paris-organisationen kraftigt motstånd mot det nämnda

förslaget. Bland annat anfördes, att debitorländerna skulle komma att åläg­

gas ytterligare finansiella bördor, som kunde försvåra fullföljandet av en

liberal handelspolitik. Väsentligt vore i stället att söka åstadkomma ett

system, som innebure ett incitament för de extrema kreditorländerna att ge­

nom egna åtgärder, däribland på den inre ekonomiska politikens område,

söka minska sina överskott inom unionen.

I syfte att finna en kompromisslösning framlades från brittisk sida en plan

av följande innebörd. I avvaktan på införandet av friare valutaförhållanden

vore det angeläget att bibehålla unionen som ett lämpligt instrument för ett

vidgat handelsutbyte. Då emellertid uppkomsten av extrema krediter- och

debitorpositioner inom unionen liade utsatt denna för svåra påfrestningar,

måste särskilda ansträngningar göras för att åstadkomma en utjämning av

dessa positioner och därigenom möjliggöra unionens verksamhet under ytter­

ligare ett år. Framför allt måste kreditorländerna förmås att vidtaga ener­

giska åtgärder för att minska sina stora överskott. Som ett bidrag till utjäm­

ningen vore Storbritannien emellertid berett att omedelbart, som en första

amortering av landets skuld till unionen, i guld återbetala cirka 30 miljoner

pund. Ett villkor härför vore, att de kreditorländer, som vid en tänkt likvi­

dering av unionen skulle komma att få fordringar på Storbritannien, vore

villiga att inleda bilaterala förhandlingar för att söka nå överenskommelser

om villkoren för återbetalningen av de efter den föreslagna guldbetalningen

återstående brittiska skulderna. Amorteringsperioden skulle därvid göras

längre än de tre år, som förutsetts i unionens likvidationsregler. De belopp,

som skulle regleras genom dylika överenskommelser, skulle avföras ur

unionens räkenskaper.

När ministerrådet sammanträdde den 5 och 6 maj 1954, hade ministrarna

att taga ställning dels till en rapport från betalningsunionens styrelse, i vil-

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 219

Kungl. Maj ds proposition nr 219

7

ken de framkomna olika uppfattningarna återgavs, dels till det brittiska anbudet.

Under ministerrådsmötet utarbetades riktlinjerna för ett kompromissför­ slag, som i huvudsak gick ut på följande:

1. Intill hälften av ett debitorlands skuld inom betalningsunionen per den 30 april 1954 skulle regleras dels genom omedelbar guldbetalning till 25 % och dels, till resterande del, genom bilaterala förhandlingar i syfte att träffa konsolideringsöverenskommelser mellan respektive debitor- och kreditor- länder. De genom dessa avtal »konsoliderade» beloppen skulle avföras ur unionens räkenskaper. Amorteringarna skulle, så länge unionen existerade, ske via denna. Medverkan i denna konsolideringsoperation skulle vara fri­ villig.

2. Ur unionens konvertibla tillgångar skulle 160 miljoner dollar utdelas till kreditorländerna för att till motsvarande belopp täcka del av deias ford­ ringar inom betalningsunionen. Endast de borgenärsländer, som vore be­ redda att deltaga i den under 1. omnämnda operationen, skulle emellertid vara berättigade att erhålla dylik utdelning.

3. De kreditorländer, som deltog i de under 1. och 2. omnämnda trans­ aktionerna, skulle förbinda sig att ställa tilläggskvoter till unionens förfo­ gande — vid vilkas utnyttjande länderna på sedvanligt sätt skulle erhålla 50 % guld och lämna 50 % kredit — motsvarande dubbla beloppet erhållna guldbetalningar. För Västtyskland föreslogs en särreglering, innebärande bl. a., att landet dessutom skulle lämna nya krediter, motsvarande den konsoliderade delen av den tyska fordran inom unionen, vilket innebure, att Västtysklands nya tilläggskvot skulle uppgå till 450 miljoner dollar. De skandinaviska länderna och Portugal reserverade sig under minister­ rådsmötet gentemot det relaterade kompromissförslaget. Från svensk sida anfördes bl. a., att Sveriges fordringar inom betalningsunionen härigenom kunde komma att försämras. Från skandinaviskt håll gjordes vidare gällan­ de, att det vore en avsevärd skillnad mellan vad som begärdes av debitor- och kreditorländerna och att förslaget icke innehölle några påtagliga incita­ ment för kreditorländerna att begränsa sina överskott inom unionen. Ministerrådet beslöt att uppdraga åt betalningsunionens styrelse att med utgångspunkt från ovannämnda kompromissförslag men under hänsyns­ tagande till framförda erinringar utarbeta konkreta förslag till en förläng­ ning av unionens verksamhet på ett år från den 1 juli 1954. Under de därpå följande förhandlingarna inom Paris-organisationen från- föll engelsmännen sitt tidigare krav på att sådana skuld- respektive ford- ringsbelopp, som konsoliderats enligt de föreslagna bilaterala uppgörelserna, skulle avföras ur unionens räkenskaper; beloppen skulle i stället kvarstå inom unionen och kunna obehindrat utnyttjäs av kreditorländerna i enlighet med unionens normala regler. Den 23 juni 1954 godkändes vid ett sammanträde med rådet på tjänste­ mannaplanet de förslag till förlängningsbeslut som utarbetats av styrelsen. Besluten innebär sammanfattningsvis följande:

8

1. Medlemsländernas allmänna finansiella förpliktelser enligt överens­

kommelsen om betalningsunionen förlänges under ytterligare ett år eller

fram till och med den 30 juni 1955. I avsikt att förenkla unionens avräk­

ningsförfarande fastställes förhållandet mellan guldbetalningar och kredit

vid reglering av såväl över- som underskott inom unionen till 50 % guld och

50 % kredit. (Beträffande tidigare gällande regler, som byggde på propor­

tionen 40 % guld och 60 % kredit, jfr prop. nr 246/1952.) För att medlems­

ländernas kreditmöjligheter icke härigenom skall undergå en minskning,

höjes de gamla kvoterna med 20 %. De nya kvoterna framgår av följande

uppställning, vari även medlemsländernas tilläggskvoter angives [för kre-

ditorland (K) respektive för debitorland (D)]. I tabellen återfinnes även

ländernas kumulativa avräkningsöverskott respektive avräkningsunder-

skott den 1 juli 1954, sedan hänsyn tagits till justeringar i anledning av

bilaterala guldbetalningar och utdelningen ur unionens guldkassa enligt

punkterna 2. och 3. nedan.

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

Land

Beloppen i milj. dollar

tidigare

kvot

kvot

1954/55

tilläggs­

kvot

1954/55

kumulativt avr.

överskott ( + )

avr. undersk. (—)

1 juli 1954

Belgien-Luxemburg......................................

331

403

125 K

+ 297

Danmark ..................................................

195

234

18 D

- 164

Frankrike ......................................................

520

624

46 D

- 508

Grekland ..................................................

45

54

__

- 23

Island..................................................

15

18

_

- 11

Italien........................................................

205

246

164 D

- 167

Nederländerna..............................................

355

426

100 K

+ 329

Norge..............................................................

200

240

15 D

- 153

Portugal..........................................................

70

84

20 K

+ 40

Schweiz ..........................................................

250

300

125 K

+ 281

Storbritannien..............................................

1060

1272

78 D

-773

Sverige ..........................................................

260

312

1 _

+ 146

Turkiet ..........................................................

50

60

_

- 226

Västtyskland..................................................

500

600

2 450 K

+ 914

Österrike ......................................................

70

84

8 70 K

+ 117

1 För Sveriges del har någon tilläggskvot icke ansetts erforderlig, då man icke räknat med

att den svenska kvoten kommer att överskridas under 1954/55.

2 Härtill kommer tidigare beviljade tilläggskvoter å 314 milj. dollar.

8 Härtill kommer tidigare beviljade tilläggskvoter å 33 milj. dollar.

2. Krediter- och debitorländer inom unionen må sluta bilaterala amor-

teringsavtal, innebärande att debitorländerna åtager sig att i guld eller kon­

vertibla valutor till kreditorländerna återbetala viss del av sina skulder

inom unionen. Minst 25 % härav återbetalas omedelbart; återstoden amor­

teras under ett visst antal år, varom överenskommelse träffas mellan respek­

tive avtalsslutande länder. Först genom verkställda amorteringar annulle-

ras motsvarande skulder respektive fordringar inom unionen. Intill så

skett kvarstår även de konsoliderade beloppen i unionens räkenskaper.

9

3. 130 milj. dollar ur unionens konvertibla tillgångar ianspråktages för återbetalning av del av kreditorländernas fordringar inom unionen. Dessa medel fördelas i princip efter storleken av dessa fordringar. Västtyskland erhåller dock ett särskilt tilläggsbelopp med hänsyn till landets stora över­ skott.

4. Kreditorländerna åtager sig att i mån av behov ställa ytterligare kre­ diter till unionens förfogande motsvarande det sammanlagda beloppet av vad som reglerats genom bilaterala avtal respektive mottagits ur unionens konvertibla tillgångar. För de kreditorer, som redan överskridit sin ordi­ narie kvot eller som kan väntas komma att göra detta, fastställes tilläggs- kvoter gällande för verksamhetsåret 1954/55 (se tabell under 1. ovan).

5. Debitor länderna erhåller nya kreditmöjligheter i samma mån som amorteringar verkställes enligt bestämmelserna i amorteringsavtalen. Dess­ utom erhåller debitorerna — närmast såsom en motsvarighet till betalning­ arna till kreditorländerna enligt punkt 3. ovan — nya krediträtter å tillsam­ mans 160 miljoner dollar. Enligt särskilt medgivande skall Italien tillerkän­ nas mer än sin andel, eller cirka hälften av beloppet, för att landet skall kunna bibehålla sin långtgående frilistning.

6. Medlemsländernas betalningsposition i förhållande till unionen juste­ ras med hänsyn till verkställda amorteringar och införandet av det nya förhållandet guld/kredit (se tabell under 1. ovan). I enlighet med den härovan under punkt 2. beskrivna delen av förläng- ningsbeslutet har ett antal krediter- och debitorländer ingått bilaterala kon- solideringsavtal, täckande en väsentlig del av fordringarna respektive skul­ derna inom betalningsunionen. Storleken av de belopp, som på detta sätt reglerats, framgår av följande uppställning (siffrorna i miljoner dollar):

Kungl. Maj:ts proposition nr 2t9

Kreditorländer

Fordringar inom betal­ ningsunionen utestående

30/6 1954 (a)

Bilateralt reglerade belopp

Återbetal­ ning ur betal- ningsunionens konvertibla tillgångar

(d)

Fordringar inom betal­ ningsunionen utestående

1/7 1954

(a)—(c +

d)

totalt (b)

därav inbetalt i guld resp. dollar

1/7 54

(c)

Västtyskland___

603,8

291,84

76,96

70

456,8

Belgien-Luxem-

burg ................

217,0

200

52,5

16

148,5

Nederländerna ..

206,7

113

28,25

14

164,4

Österrike ............

72,8

33

8,5

6

58,3

Portugal................

29,6

24

6,5

3

20,1

Sverige ................

104,7

88

22,5

9

73,2

Schweiz ................

181,4

108

29,0

12

140,4

Totalt

1415,9

857,84

224,21

130

1 001,7

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 219

Debitorländer

Skulder inom

betalnings­

unionen

utestående

30/6 1954

(a)

Bilateralt reglerade belopp

Skulder

inom betal­

ningsunionen

utestående

1/7 1954

(a—c)

totalt

(b)

därav inbetalt

i guld resp.

dollar 1/7 54

(c)

Danmark ..........................................

97,6

312,0

62,84

232

15,71

58,0

81,9

254,0

Frankrike..........................................

Grekland............................................

Storbritannien..................................

4S5,4

5 6

395

98,75

38fi,6

Island................................................

Italien ................................................

122 3

117

51

39,0

12,75

83,3

Norge................................................

89,2

30,0

1142,1

Turkiet................................................

30,0

917,9

Totalt

857,84

224,21

Efter förhandlingar mellan Sveriges riksbank och ifrågakommande gäl-

denärsländer har för Sveriges del amorteringsavtal träffats med Danmark,

Frankrike, Italien, Norge samt Storbritannien. Genom dessa avtal reglera­

des fordringar å sammanlagt 88 miljoner dollar, varav 22,5 miljoner dol­

lar omedelbart efter avtalens undertecknande skulle återbetalas till Sve­

rige. För samtliga länder utom Italien innebär detta, att 25 % av det

reglerade beloppet omedelbart återbetalas. För Italiens del motsvarar den

omedelbara guldbetalningen 33 1/3 %. Fördelningen på de olika länderna

av de konsoliderade beloppen framgår av följande uppställning, som även

anger de belopp som omedelbart skulle återbetalas i guld (beloppen i mil­

joner dollar).

Gäldenärsland

Danmark......................................................................................

Frankrike ..................................................................................

Italien..........................................................................................

Norge ..........................................................................................

Storbritannien ...........................................................................

Totalt

Reglerings-

belopp

7.0

20.0

6.0

7,0

48.0

88.0

Varav omedelbart

i guld

25%= 1,75

25%= 5,0

337»* = 2,0

25%= 1,75

25 % = 12,0

22,5

Amorteringsperioden är enligt avtalen fastställd till sju år, utom för

Italien, för vilket land den är fem år. Räntesatserna varierar mellan 2 3/4 %

och 3 1/4 %.

De enligt avtalen förutsedda omedelbara återbetalningarna i guld å 22,5

miljoner dollar har mottagits. Likaledes har Sverige erhållit de 9 miljoner

dollar i guld, som tillföll Sverige vid utdelningen ur unionens konvertibla

tillgångar (jfr tabellen, s. 9).

Föredraganden

De i den föregående framställningen redovisade besluten inom Paris­

organisationen (OEEC) avser en förlängning av verksamheten inom den

europeiska betalningsunionen under ytterligare en tolvmånadersperiod till

11

och med den 30 juni 1955. De förändringar, som denna gång vidtagits i unionens regler, har varit förhållandevis omfattande. De syftar i första hand till att utjämna de extrema debitor- och kreditorställningar, som uppkom­ mit inom unionen och som varit en allvarlig belastning för dess arbete. Särskilda svårigheter har skapats av de stora västtyska betalningsöverskot- ten, vilka under våren 1954 överskred 1 miljard dollar.

Såsom tidigare framgått innebär förlängningsbeslutet ur svensk synpunkt i huvudsak följande. Den svenska kvoten har höjts från 260 miljoner dollar (1 345 miljoner kronor) till 312 miljoner dollar (1 614 miljoner kronor). Nå­ gon ökning av de svenska förpliktelserna att lämna kredit, respektive möj­ ligheterna att erhålla kredit i unionen medför detta emellertid ej i och för sig, då samtidigt den procentuella kreditdelen av kvoten sänkts från 60 % till 50 %. Teoretiskt föreligger för Sveriges del en skyldighet att därutöver i mån av behov ställa krediter till förfogande inom ramen av tilläggskvoter motsvarande de genom de bilaterala amorteringsavtalen reglerade svenska fordringarna och den svenska andelen av utbetalningarna från unionens guldkassa.

Sveriges fordran inom unionen, som den 30 juni 1954 uppgick till 104,7 miljoner dollar, reducerades till 73,2 miljoner dollar genom mottagande av dels 9 miljoner dollar från unionens guldkassa, dels ock sammanlagt 22,5 miljoner dollar, likaledes i guld, från olika debitorländer inom ramen av de bilaterala amorteringsavtalen. Dessa avtal omfattar efter guldbetalningarna ett sammanlagt belopp av cirka 65 miljoner dollar, som skall amorteras i guld eller konvertibla valutor under tidsperioder varierande från fem till sju år.

I avvaktan på att tiden skall bli mogen för ytterligare frigörelseåtgärder på det internationella betalningsområdet torde det motsvara ett klart svenskt intresse, att den europeiska betalningsunionens verksamhet förlänges. De be­ talningar i guld, som mottagits i avräkning på de svenska fordringarna på unionen, utgör vidare ett för Sverige fördelaktigt led i förlängningsbeslutet. Dessa guldbetalningar har förknippats med viss konsolidering av fordring­ arna genom de bilaterala uppgörelserna. Det är emellertid att märka, att konsolideringen reellt icke träder i kraft förrän vid unionens upplösning, eftersom dessförinnan samtliga fordringar obehindrat kan disponeras för eventuella underskott inom unionen. Det må även framhållas, att amorte­ ringarna skall ske i guld eller konvertibla valutor, vilket icke föreskrives i de regler som enligt överenskommelsen angående betalningsunionen eljest skulle ha gällt beträffande utestående fordringar vid unionens likvidation.

Genom beslut den 18 juni 1954 har Kungl. Maj:t, under förutsättning av tillstyrkan från fullmäktige i riksbanken, godkänt de ifrågavarande för- längningsbesluten, dock med förbehåll för ratifikation i vad gällde beslut som innefattade ändring av överenskommelsen angående betalningsunionen. Fullmäktige i riksbanken har den 24 juni 1954 dels uttalat sig för att Sverige med hänsyn till föreliggande omständigheter syntes böra biträda förläng-

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

ningsbesluten, dels för sin del godkänt att bilaterala uppgörelser skedde i

huvudsaklig överensstämmelse med föreliggande preliminära förslag till

överenskommelser. Kungl. Maj :t har genom beslut den 30 juni 1954 för­

klarat sig icke ha någon erinran mot att överenskommelser träffades i hu­

vudsaklig överensstämmelse med föreliggande förslag. Avtalen underteck­

nades under juli månad.

Under åberopande av det anförda får jag tillstyrka, att här behandlade

frågor måtte underställas riksdagen. Godkännande torde begäras av det

tilläggsprotokoll, i vilket det formella beslutet angående förlängningen in­

rymts. Jag får således hemställa,

att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen att godkänna till-

läggsprotokoll nr 5 till överenskommelsen den 19 september

1950 angående upprättande av en europeisk betalningsunion.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter

biträdda hemställan förordnar Hans Kungl. Höghet Re-

genten, att till riksdagen skall avlåtas proposition av

den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Harald Häggquist

I

BILAGA

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

Protocole additionnel No 5 portant

amendement å 1’accord sur 1’établis-

sement d’une Union Européenne de

Paiements du 19 septembre 1950

Les Gouvernements de la République

Fédérale d’Allemagne, de la République

d’Autriche, du Royaume de Belgique,

du Royaume de Danemark, de la Répu­

blique Franfaise, du Royaume de Gréce,

de l’Irlande, de la République d’Islande,

de la République Italienne, du Grand-

Duché de Luxemburg, du Royaume de

Norvége, du Royaume des Pays-Bas, de

la République Portugaise, du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du

Nord, de la Suéde, de la Confédération

Suisse et de la République Turque; el le

Commandant de la Zone Anglo-Améri-

caine du Territoire Libre de Trieste;

Signataires de 1’Accord sur 1’Établisse-

ment d’une Union Européenne de Paie­

ments (appelé ci-dessous l’«Accord»),

signé le 19 septembre 1950, et du Proto­

cole d’Application Provisoire de l’Ac-

cord, signé le méme jour, lequel dispose

dans son paragraphe 1 que 1’Accord est

appliqué å titre provisoire comme s’il

avait produit ses effets å compter du ler

juillet 1950;

Signataires des Protocoles Addition-

nels Nos 2, 3 et 4 portant amendement å

1’Accord et signés respectivement le 4

aout 1951, le 11 juillet 1952 et le 30 juin

1953;

Étant convenus d’apporter certains

amendements å 1’Accord;

Considérant la Recommandation en

date du 30 juin 1954, par laquelle le Con-

seil de F Organisation Européenne de

Coopération Économique a approuvé le

texte du présent Protocole Additionnel

et l’a recommandé å la signature des

Membres de 1’Organisation;

Bilaga

Supplementary Protocol No 5 Amend-

ing the Agreement for the Establish-

ment of a European Payments Union

of 19th September 1950

The Governments of the Federal Re-

public of Germany, the Republic of

Austria, the Kingdom of Belgium, the

Kingdom of Denmark, the French Re­

public, the Kingdom of Greece, Ireland,

the Republic of Iceland, the Italian Re­

public, the Grand Duchy of Luxemburg,

the Kingdom of Norway, the Kingdom

of the Netherlands, the Portuguese Re­

public, the United Kingdom of Great

Britain and Northern Ireland, Sweden,

the Swiss Confédération, the Turkish Re­

public; and the Commander of the Brit-

ish-United States Zone of the Free

Territory of Trieste;

Being the Signatories of the Agree­

ment for the Establishment of a Euro­

pean Payments Union (hereinafter re-

ferred to as the “Agreement”), signed on

19th September, 1950, and of the Proto­

col of Provisional Application of the

Agreement, signed on the same date, in

accordance with paragraph 1 of which

Protocol the provisions of the Agreement

are being provisionally applied as if it

had been effective as from 1st July, 1950;

Being the Signatories of Supplemen­

tary Protocols No. 2, No. 3 and No. 4

amending the Agreement, signed on 4th

August, 1951; llth July, 1952; and 30th

June 1953, respectively;

Having agreed to make certain amend-

ments to the Agreement;

Having regard to the adoption on

30th June, 1954, by the Council of the

Organisation for European Economic

Co-operation of a Recommendation ap-

proving the text of the present Supple­

mentary Protocol and recommending it

to the Members of that Organisation for

signature; and

Kungl. Maj.ts proposition nr 219

15

Översättning

Tilläggsprotokoll nr 5 till överens­

kommelsen den 19 september 1950

angående upprättande av en

europeisk betalningsunion

Förbundsrepubliken Tysklands, Re­

publiken Österrikes, Konungariket Bel­

giens, Konungariket Danmarks, Franska

republikens, Konungariket Greklands,

Irlands, Republiken Islands, Italienska

republikens, Storhertigdömet Luxem­

burgs, Konungariket Norges, Konunga­

riket Nederländernas, Portugisiska re­

publikens, Det förenade konungariket

Storbritannien och Norra Irlands, Sveri­

ges, Schweiziska edsförbundets och Tur­

kiska republikens regeringar samt befäl­

havaren för den brittisk-amerikanska zo­

nen i det fria området Trieste;

vilka äro signatärmakterna till över­

enskommelsen den 19 september 1950 an­

gående upprättande av en europeisk be­

talningsunion (härefter benämnd »över­

enskommelsen») samt 1 ill protokollet

samma dag om provisorisk tillämpning

av överenskommelsen i vilket protokolls

paragraf 1 föreskrives, att bestämmelser­

na i överenskommelsen skola provisoriskt

tillämpas som om den hade gällt från

och med den 1 juli 1950;

vilka äro signatärmakterna till till-

läggsprotokollen nris 2, 3 och 4, under­

tecknade respektive den 4 augusti 1951,

den 11 juli 1952 och den 30 juni 1953,

med ändring av överenskommelsen;

vilka hava överenskommit att ändra

överenskommelsen i vissa avseenden;

vilka beakta den rekommendation den

30 juni 1954, varigenom Organisationens

för europeiskt ekonomiskt samarbete

råd godkänt texten till förevarande till-

läggsprotokoll och rekommenderat pro­

tokollet till undertecknande av medlem­

marna av denna Organisation; och

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

Désirant donner effet immédiat aux

dispositions dudit Protocole Additionnel;

Sont convenus de ce qui suit:

Artide 1

a. Le paragraplie e de Farticle 4 de

1’Accord est modifié comme suit:

ne. Les montants correspondant å des

mouvements de capitaux, å 1’exception

de ceux qui sont visés å Farticle 12 et å

1’Annexe A au présent Accord, sont ex-

clus, å la demande des deux Parties Con-

tractantes intéressées, du calcul des ex-

cédents et déficits bilatéraux; sauf dé-

cision contraire de F Organisation, ees

montants ne peuvent étre exelus Iors-

qu’ils ont été utilisés dans la zone moné-

taire d’une Partie Contractante. Les

sommes affeetées au paiement des in-

téréts et å 1’amortissement des montants

visés au présent paragraphe sont, que

lesdits montants soient exelus ou non,

exelues du calcul des excédents et des

déficits bilatéraux si les Parties Contrac-

tantes intéressées le demandent lors de

1’exécution du mouvement de Capital.»

b. Le paragraphe e bis nouveau ci-

dessous est ajouté apres le paragraphe e

de Farticle 4 de 1’Accord:

«e bis. Les paiements effectués en vertu

d’accords conclus dans les conditions

prévues å Farticle 13 bis ci-dessous sont

exelus du calcul des excédents et déficits

bilatéraux.»

Artide 2

L’article 6 de 1’Accord est modifié

comme suit:

«Artide 6

Excédents

et

déficits

comptables

L’excédent ou le deficit comptable

d’une Partie Contractante est 1’excédent

ou le déficit net de cette Partie Contrac­

tante pour une période comptable, ajusté

pour tenir compte:

Being desirous of giving immediate

effeet to the provisions of the said Sup-

plementary Protocol;

Have agreed as follows:

Artide 1

(a) Paragraph (e) of Article 4 of the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

“(e) Amounts representing the pro-

ceeds of Capital transaetions, other than

those referred to in Article 12 and Annex

A to the present Agreement, shall, if the

two Contracting Parties concerned so

request, be exeluded from the calculation

of bilateral surpluses or déficits. Unless

the Organisation decides otherwise, such

amounts may no longer be exeluded when

they have been used in the monetary

area of any of the Contracting Parties.

Any monies paid in respect of interest

on, or amortisation of the amounts re­

ferred to in the present paragraph,

whether or not the latter are exeluded,

shall be exeluded from the calculation

of bilateral surpluses or déficits, åt the

request of the Contracting Parties con­

cerned made when the Capital trans-

action takes place.”

(b) A new paragraph (e) bis shall be

added to Article 4 of the Agreement after

paragraph (e) of that Article, which shall

read as follows:

“(e) bis. Payments made under an

agreement concluded as provided for in

Article 13 bis shall be exeluded from the

calculation of bilateral surpluses or def-

icits.”

Artide 2

Article 6 of the Agreement shall be

amended and shall read as follows:

“Artide 6

Accounting

surpluses

and

déficits

The accounting surplus or deficit of

a Contracting Party shall be the net sur­

plus or deficit of that Contracting Party

för an accounting period, adjusted:

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

17

vilka önska giva bestämmelserna i

nämnda tilläggsprotokoll omedelbar ver­

kan;

hava överenskommit om följande;

Artikel 1

(a) Moment (e) i artikel 4 i överens­

kommelsen skall erhålla följande änd­

rade lydelse:

»(e) Sådana belopp, som motsvara ka­

pitaltransaktioner, skola, med undantag

av dem som avses i artikel 12 och bihang

A till denna överenskommelse, på an­

modan av de båda fördragsslutande par­

terna i fråga uteslutas vid beräkningen

av bilaterala över- eller underskott. Där­

est icke Organisationen annorledes be­

slutar, må sådana belopp icke längre ute­

slutas, sedan de utnyttjats i en fördrags­

slutande parts valutaområde. Ränte- och

amorteringsmedel avseende i detta mo­

ment sagda belopp, oavsett om dessa

senare belopp uteslutas eller icke, skola

uteslutas vid beräkningen av bilaterala

över- eller underskott, om de berörda

fördragsslutande parterna framställt be­

gäran härom vid tidpunkten för kapital­

transaktionens genomförande.»

(b) Efter moment (e) i artikel 4 i över­

enskommelsen inskjutes ett nytt mo­

ment (e) bis med följande lydelse:

»(e) bis. Sådana betalningar, som verk­

ställas under en enligt artikel 13 bis

träffad överenskommelse, skola uteslutas

från beräkningen av bilaterala över- eller

underskott.»

Artikel 2

Artikel 6 i överenskommelsen skall

erhålla följande ändrade lydelse:

»Artikel 6

Avräkningsöverskott

och

AVRÄKNINGSUNDERSKOTT

Fördragsslutande paris avräknings­

överskott eller avräkningsunderskott

skall vara dess nettoöverskott eller

nettounderskott för en avräkningsperiod

justerat med hänsyn till

2 Bihang till riksdagens protokoll 195i. 1 samt. Nr 219

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

1. des montants correspondant å des

soldes initiaux attribués å la Partie

Contractante en cause, utilisés ou

reconstitués conformément aux dispo­

sitions de 1’article 10 ci-dessous au

titre de la période comptable considé-

rée;

2. des montants correspondant å

des ressources existantes détenues par

la Partie Contractante en cause ou å

son égard, utilisés conformément å

1’article 9 ci-dessous au titre de la

période comptable considérée; l’ajus-

tement est effectué comme si les mon­

tants utilisés constituaient un excé-

dent bilatéral de la Partie Contrac­

tante qui détient lesdites ressources

existantes et un déficit bilatéral de la

Partie Contractante envers laquelle

elles sont détenues; et

3. des montants réglés, au titre de

la période comptable considérée, en

application d’une décision de l’Orga-

nisation prise en vertu de 1’article 10

bis ci-dessous.»

Artide 3

L’article 7 de 1’Accord est modifié

comme suit:

(i) by any amount in respect of an

initial balance allotted to that Con-

tracting Party and used or reconstitu-

ted in accordance with Article 10 in

the operations relating to that ac-

counting period;

(ii) by any amount in respect of

existing resources held by or in relation

to that Contracting Party and used in

accordance with Article 9 in the opera­

tions relating to that accounting pe­

riod; the adjustment shall be made as

if the amount used were a bilateral

surplus of the Contracting Party which

held the said existing resources and a

bilateral deficit of the Contracting

Party in relation to which they were

held; and

(iii) by any amount settled in the

operations relating to that accounting

period under a décision of the Organi­

sation taken by virtue of Article 10

bis.”

Artide 3

Article 7 of the Agreement shall be

amended and shall read as follows:

«Article 7

“Artide 7

Excédents

et

déficits

COMPTABLES CUMULATIFS

L’excédent ou le déficit comptable

cumulatif d’une Partie Contractante å

l’égard de l’Union est égal å la différence

entre le total de ses excédents comptables

et le total de ses déficits comptables,

ajustée dans les cas prévus å 1’article 13

bis ci-dessous conformément aux déci-

sions de 1’Organisation.»

CUMULATIVE ACCOUNTING SURPLUSES

AND DÉFICITS

The cumulative accounting surplus or

deficit of a Contracting Party with the

Union shall be an amount equal to the

difference between the sum of its ac­

counting surpluses and the sum of its

accounting déficits adjusted in cases pro­

vided for in Article 13 bis in accordance

with the decisions of the Organisation.”

Artide 4

Artide 4

L’article 10 bis nouveau ci-dessous est A new Article 10 bis shall be added

ajouté apres 1’article 10 de l’Accord:

to the Agreement after Article 10, which

shall read as follows:

Kungi. Maj:ts proposition nr 219

19

(i) sådana belopp avseende för den

fördragsslutande parten fastställt in­

gående saldo, vilka utnyttjats eller

återupprättats i enlighet med artikel

10 vid operationerna för avräknings­

perioden i fråga;

(ii) belopp motsvarande sådana be­

fintliga tillgodohavanden, vilka till­

komma den fördragsslutande parten

eller som innestå hos densamma och

vilka utnyttjats i enlighet med artikel

9 vid operationerna för avräknings­

perioden i fråga; vid justeringen skall

det utnyttjade beloppet anses utgöra

ett bilateralt överskott för den för­

dragsslutande part, som nämnda till­

godohavanden tillkomma och ett bi­

lateralt underskott för den fördrags­

slutande part, hos vilken de innestå;

samt

(iii) sådana belopp som reglerats vid

operationerna för avräkningsperioden

i fråga jämlikt ett av Organisationen i

enlighet med artikel 10 bis fattat be­

slut.»

Artikel 3

Artikel 7 i överenskommelsen skall

erhålla följande ändrade lydelse:

»Artikel 7

Kumulativa

avräkningsöverskott

OCH AVRÄKNINGSUNDERSKOTT

Fördragsslutande parts kumulativa av­

räkningsöverskott eller kumulativa av-

räkningsunderskott i förhållande till

Unionen skall vara lika med skillnaden

mellan partens sammanlagda avräk­

ningsöverskott och dess sammanlagda

avräkningsunderskott, justerat i sådana

fall, som förutses i artikel 13 bis i enlighet

med beslut av Organisalionen.»

Artikel 4

Efter artikel 10 i överenskommelsen

inskjutes en ny artikel 10 bis med föl­

jande lydelse:

20

Kungl. Maj.ts proposition nr 219

«Article 10 bis

Réglements

spéciaux

Sans préjudice des dispositions des

artides 9 et 10 ci-dessus, 1’Organisation

peut prévoir, dans des cas spéciaux,

d’autres modes de réglement des excé-

dents ou des déficits nets d’une Partie

Contractante.»

Article 5

L’article 11 de 1’Accord est modifié

comme suit:

«Article 11

Préts

et

versements

d

or

a. L’excédent ou le déficit comptable

de chaque Partie Contractante est réglé

pour moitié par 1’octroi de préts et pour

moitié par des versements d’or, dans la

mesure ou 1’excédent ou le déficit comp­

table cumulatif de ladite Partie Contrac­

tante n’excéde pas le quota qui lui est

attribué par le Tableau III ci-aprés.

"Artide 10 bis

Special

settlements

In special cases the Organisation may

provide for methods of settlement of net

surpluses or déficits of a Contracting

Party additional to those provided in

Artides 9 and 10.”

Artide 5

Article 11 of the Agreement shall be

amended and shall read as follows:

"Artide 11

Credits

and

gold

payments

(a) The accounting surplus or deficit

of any Contracting Party shall be settled

as to one half by the granting of credit

and as to the other half by the payment

of gold except to the extent that the

cumulative accounting surplus or deficit

of that Contracting Party exceeds the

quota allotted to it in Table III.

TABLEAU III

TABLE III

Quotas

Quotas

Partie Contractante

Contracting Party

Quota

(En millions d’unités

de compte)

(In millions of units

of account)

Quota de chaque Partie

Contractante exprimé en

pourcentage du total des

quotas

Individual Quotas as

Percentages of Total

Quotas

AIlemagne/Germany.......................................

600

12,0

Autriche/Austria.............................................

84

1,7

U.E.B.L./B.L.E.U............................................

432

8,7

Danemark/Denmark.......................................

234

4,7

France/France ..................................................

624

12,5

Gréce/Greece.....................................................

54

1,1

Islande/Iceland.................................................

18

0,4

Italie/Italy........................................................

246

4,9

Norvége/Nonvay.............................................

240

4,8

Pays-Bas/Netherlands....................................

426

8,5

Portugal/Portugal...........................................

84

1,7

Royaume-Uni/United Kingdom..................

1 272

25,5

Suéde/Sweden...................................................

312

6,3

Suisse/Switzerland..........................................

300

6,0

Turquie/Turkey...............................................

60

1,2

Kungl. Maj.ts proposition nr 219

21

»Artikel 10 bis

Särskilda

regleringar

Organisationen må i särskilda fall

föreskriva andra sätt för reglering av en

fördragsslutande parts nettoöverskott

eller nettounderskott än dem, som för­

utses i artiklarna 9 och 10.»

Artikel 5

Artikel 11 i överenskommelsen skall

erhålla följande ändrade lydelse:

»Artikel 11

Krediter

och

guldbetalningar

(a) Fördragsslutande parts avräk-

ningsöverskott eller avräkningsunder-

skott skall till ena hälften regleras genom

beviljande av kredit och till andra hälf­

ten genom betalning av guld, utom i den

utsträckning den fördragsslutande par­

tens kumulativa över- eller underskott

överstiger den kvot, som tilldelats parten

enligt nedanstående tabell III.

Tabell III

Kvoter

Fördragsslutande

part

Kvot

(i miljoner

konto­

enheter)

Fördrags­

slutande

parts kvot

i procent av

samman­

lagda kvo­

terna

Tyskland...................

600

12,0

Österrike...................

84

1,7

Belgien/Luxemburg .

432

8,7

Danmark...................

234

4,7

Frankrike...................

624

12,5

Grekland....................

54

1,1

Island..........................

18

0,4

Italien..........................

246

4,9

Norge..........................

240

4,8

Nederländerna...........

426

8,5

Portugal.....................

84

1,7

Storbritannien..........

1 272

25,5

Sverige........................

312

6,3

Schweiz......................

300

6,0

Turkiet.......................

60

1,2

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

Notes. (1) La Gréce ne peut regler, conformé-

ment aux dispositions du présent artide, ses

déficits comptables pour les périodes comptables

comprises entre le ler juillet 1954 et le 30 juin

1955. Pour ees périodes comptables, le quota de

la Gréce sera considéré comme egal å zéro aux

fins du paragraphe (a) de 1’article 13, de 1’article

23 bis et des paragraphes 4 et 17 de l’Annexe B

au présent Accord.

(2) Les excédents et les déficits comptables

de l’Union Économique Belgo-Luxembourgeoise

ne sont réglés en vertu du présent article que

dans la mesure ou son excédent comptable

cumulatif n’excéde pas 402,626 millions d’unités

de compte; les dispositions du paragraphe (b) de

1’article 13 sont applicables au cas ou l’Union

Économique Belgo-Luxembourgeoise aurait un

excédent comptable cumulatif dépassant ce

dernier montant.

b. Pour le réglement des excédents

comptables, les préts visés au paragraphe

a du présent article sont consentis par la

Partie Contractante en cause å FUnion

et les montants d’or visés audit para­

graphe sont versés par FUnion å la Par­

tie Contractante en cause. Pour le régle­

ment des déficits comptables, les préts

visés audit paragraphe sont consentis

par FUnion å la Partie Contractante en

cause et les montants d’or visés audit

paragraphe sont versés par la Partie

Contractante en cause å FUnion.

c. Lorsque Fexcédent ou le déficit

comptable cumulatif d’une Partie Con­

tractante est réduit, les préts consentis

en vertu du présent article pour le régle­

ment du déficit ou de Fexcédent comp­

table de ladite Partie Contractante sont

compensés å due concurrence avec les

préts consentis antérieurement ä FUnion

ou par FUnion.

d. Toute Partie Contractante peut ver­

ser une proportion d’or supérieure å celle

qui est prévue au paragraphe a du pré­

sent article, en vue du réglement de son

déficit comptable pour une période comp­

table, dans la mesure ou celui-ci dépasse

son excédent comptable cumulatif au

terme des opérations se rapportant å la

période comptable.

e. Toute Partie Contractante peut

réduire, avec Faccord de 1’Organisation,

le montant des préts consentis par FUni­

on en vertu du présent article, soit:

Notes. (1) Greece may not settle its account-

ing déficits in accordance with the provisions

of the present Article for the accounting periods

between 1st July, 1954, and 30th June, 1955.

In respect of these periods the quota of Greece

shall be deemed to be zero for the purposes of

paragraph (a) of Article 13 and Article 23 bis,

and paragraphs 4 and 17 of Annex B to the

present Agreement.

(2) The accounting surplus or deficit of the

Belgium-Luxemburg Economic Union shall be

settled in accordance with the present Article

oniy to the extent that its cumulative account­

ing surplus does not exceed 402,626 million

units of account. The provisions of paragraph

(b) of Article 13 shall apply if the Belgium-

Luxemburg Economic Union should have a

cumulative accounting surplus in excess of the

amount of its quota so reduced.

(b) För the settlement of accounting

surpluses, the eredit referred to in para­

graph (a) of the present Article shall be

granted by the Contracting Party con-

cerned to the Union and the payment of

gold referred to in that paragraph shall

be made by the Union to the Contracting

Party concerned. For the settlement of

accounting déficits, the eredit referred

to in that paragraph shall be granted by

the Union to the Contracting Party con­

cerned and the payment of gold referred

1o in that paragraph shall be made by

the Contracting Party concerned to the

Union.

(c) When the cumulative accounting

surplus or deficit of a Contracting Party

is reduced, eredit granted by virtue of the

present Article for the settlement of the

accounting deficit or the accounting sur­

plus of that Contracting Party shall be

applied in reduetion of eredit previously

granted to or by the Union.

(d) Except to the extent to which

it had a cumulative accounting surplus

åt the conclusion of the operations rela-

ting to the preceding accounting period,

a Contracting Party may, for the purpose

of settling an accounting deficit, pay a

greater amount of gold than that pro­

vided for in paragraph (a) of the present

Article.

(e) Subject to the agreement of the

Organisation, any Contracting Party

may reduce the eredit granted by the

Union to it by virtue of the present Ar­

ticle, either:

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

23

Anm. 1: Under avräkningsperioderna lör

tiden den 1 juli 1954—den 30 juni 1955 må

Grekland icke reglera sina avräkningsunder-

skott i enlighet med bestämmelserna i denna

artikel. Under dessa perioder skall Greklands

kvot anses vara lika med noll vid tillämpningen

av bestämmelserna i moment (a) till artikel 13

och artikel 23 bis samt paragraferna 4 och 17

i bihang B till förevarande överenskommelse.

Anm. 2: Belgisk-luxemburgska ekonomiska

unionens avräkningsöverskott eller avräknings-

underskott skall regleras i enlighet med denna

artikel endast i den mån dess kumulativa av­

räkningsöverskott icke överstiger 402,626 mil­

joner kontoenheter. Bestämmelserna i moment

(b) i artikel 13 skola äga tillämpning, därest den

belgisk-luxemburgska ekonomiska unionen er­

håller ett kumulativt avräkningsöverskott över­

stigande dess på nämnda sätt minskade kvot.

(b) För reglering av avräkningsöver­

skott skall i moment (a) i denna artikel

åsyftad kredit tillhandahållas Unionen

av vederbörande fördragsslutande part

och i samma moment åsyftad betalning

av guld verkställas av Unionen till veder­

börande fördragsslutande part. För regle­

ring av avräkningsunderskott skall i

sagda moment åsyftad kredit av Unionen

tillhandahållas vederbörande fördrags­

slutande part och i samma moment

åsyftad betalning av guld verkställas till

Unionen av vederbörande fördragsslu­

tande part.

(c) Då fördragsslutande parts kumula­

tiva avräkningsöverskott eller kumula­

tiva avräkningsunderskott minskas, skall

under denna artikel tillhandahållen kre­

dit för reglering av den fördragsslutande

partens avräkningsunderskott eller av­

räkningsöverskott avräknas mot tidi­

gare, till Unionen lämnad eller av Unio­

nen tillhandahållen kredit.

(d) Utom i den mån vid slutförandet

av operationerna för närmast föregående

avräkningsperiod för fördragsslutande

part förelegat ett kumulativt avräk­

ningsöverskott, må denna för reglering

av ett avräkningsunderskott betala ett

större guldbelopp än vad som föreskrives

i moment (a) i denna artikel.

(e) Under förutsättning av Organisa­

tionens medgivande må envar fördrags­

slutande part minska av Unionen till

parten enligt denna artikel tillhandahål­

len kredit, antingen

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

1. en. demandant que l’Union lui

verse une proportion d’or inférieure

å celle qui est prévue au paragraphe a

du présent article en vue du réglement

de son excédent comptable pour une

période comptable; soit

2. en effectuant un versement d’or

lors des opérations se rapportant å

une période comptable.

/. Les montants d’or versés par une

Partie Contractante en vertu des para-

graphes d et e du présent article, dans la

mesure ou ils excédent les montants cal-

culés conformément au paragraphe a du

présent article pour ladite Partie Con­

tractante, ainsi que les montants d’or

dus par 1’Union en vertu dudit para­

graphe a et qui n’ont pas été versés ä la

Partie Contractante en cause conformé­

ment au paragraphe e du présent article,

sont considérés comme des préts aux fins

du présent article; sauf demande con-

traire de la Partie Contractante en cause,

ees montants lui sont remboursés lors des

opérations suivantes.»

Article 6

L’article 13 de 1’Accord est modifié

comme suit:

<Article 13

Dépassement

des

quotas

a. Dans la mesure ou le déficit comp­

table cumulatif d’une Partie Contrac­

tante excéde le montant de son quota,

ses déficits et ses excédents comptables

sont réglés intégralement, sauf décision

différente de 1’Organisation, par des ver-

sements d’or, sous réserve des disposi­

tions du paragraphe 7 de 1’Annexe B au

présent Accord.

b. Dans la mesure ou 1’excédent comp­

table cumulatif d’une Partie Contrac­

tante excéde le montant de son quota,

ses excédents et ses déficits comptables

sont réglés conformément aux décisions

de 1’organisation, sous réserve des dispo­

sitions du paragraphe 7 de 1’Annexe B

au présent Accord.

(0 by requesting that the Union

shall pay to it as part of the settlement

of its accounting surplus for an ac-

counting period a smaller proportion

of gold than that provided for in para­

graf (a) of the present Article; or

00 by making a payment of gold

in the operations relating to an ac­

counting period.

(/) The difference between the amounts

of gold paid by a Contracting Party by

virtue of paragraphs (d) and (e) of the

present Article and the amounts calcu-

lated in accordance with paragraph (a)

of this Article for that Contracting Party,

as well as the amounts of gold owed by

the Union by virtue of that paragraph

which have not been paid to the Con­

tracting Party concerned in accordance

with paragraph (e) of the present Article,

shall be deemed to be eredits for the

purposes of the present Article. Unless

the Contracting Party concerned makes

a request to the contrary, these amounts

shall be repaid åt the following opera­

tions.”

Article 6

Article 13 of the Agreement shall be

amended and shall read as follows:

"Article 13

Settlement

in

excess

of

quotas

(a) To the extent that the cumulative

accounting deficit of a Contracting Party

exceeds the amount of its quota, its ac­

counting déficits and accounting sur-

pluses shall, unless the Organisation de-

cides otherwise and subject to the provi­

sions of paragraph 7 of Annex B to the

present Agreement, be settled wholly by

a payment of gold.

(b) To the extent that the cumulative

accounting surplus of a Contracting

Party exceeds the amount of its quota,

its accounting surpluses and accounting

déficits shall, subject to the provisions of

paragraph 7 of Annex B to the present

Agreement, be settled in accordance with

the décisions of the Organisation.

Kungi. Maj:ts proposition nr 219

25

(i) genom att begära, att Unionen

vid reglering av partens avräknings-

överskott för en avräkningsperiod skall

betala en mindre del guld än vad som

förutses i moment (a) i denna artikel;

eller

(ii) genom att vid operationerna för

en avräkningsperiod verkställa en be­

talning av guld.

(f) Skillnaden mellan de belopp i guld,

som betalats av en fördragsslutande part

enligt momenten (d) och (e) i denna ar­

tikel, och de belopp, som beräknats för

ifrågavarande fördragsslutande part i

enlighet med moment (a) i denna artikel,

liksom även de belopp i guld, som Unio­

nen är skyldig att betala jämlikt nämnda

paragraf men vilka ej betalats till veder­

börande fördragsslutande part i enlighet

med moment (e) i denna artikel, skola

betraktas som krediter enligt denna ar­

tikel. Dessa belopp skola, såvida icke

vederbörande fördragsslutande part

hemställt om motsatsen återbetalas vid

de följande operationerna.»

Artikel 6

Artikel 13 i överenskommelsen skall

erhålla följande ändrade lydelse:

»Artikel 13

Reglering

vid

överskridande

AV KVOTERNA

(a) I den utsträckning fördragsslu­

tande parts kumulativa avräkningsun-

derskott överstiger dess kvotbelopp,

skola, med mindre Organisationen annor-

ledes beslutar och med beaktande av be­

stämmelserna i paragraf 7 i bihang B till

denna överenskommelse, dess avräk-

ningsunderskott och avräkningsöver-

skott i sin helhet utjämnas genom betal­

ning i guld.

(b) I den utsträckning fördragsslutan­

de parts kumulativa avräkningsöver-

skott överstiger dess kvotbelopp, skola,

med beaktande av bestämmelserna i

paragraf 7 i bihang B till denna överens­

kommelse, dess avräkningsöverskott och

avräkningsunderskott utjämnas i enlig­

het med beslut av Organisationen.

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

c. Lorsque 1’excédent ou le déficit

comptable cumulatif d’une Partie Con-

tractante est réduit, les préts consentis

en vertu de décisions prises en applica-

tion du présent article pour le réglement

du déficit ou de 1’excédent compl able de

ladite Partie Contractante sont compen-

sés å due concurrence avec les préts con­

sentis antérieureraent å 1’Union ou par

1’Union.»

Article 7

L’article 13 bis nouveau ci-dessous est

ajouté apres 1’article 13 de 1’Accord:

«Article 13 bis

Remboursement

des

préts

a. Si deux Parties Contractantes con-

cluent un accord visant au rembourse­

ment ou å 1’amortissement d’un montant

quelconque des préts consentis par

1’Union å l’une et consentis par 1’autre å

1’Union, les paiements faits par la pre-

miére Partie Contractante å la seconde

entrainent une réduction å due concur­

rence desdits préts, å condition que lors

de la conclusion de 1’Accord, 1’Organisa-

tion ait donné son approbation aux mon-

tants sur lesquels il porte, ainsi qu’å

l’échelonnement des paiements qu’il

prévoit. Dans la mesure toutefois ou le

montant des préts consentis par 1’Union

å la premiére Partie Contractante ou par

la seconde Partie Contractante å 1’Union

serait inférieur au paiement effectué, un

prét est consenti par la premiére Partie

Contractante å 1’Union ou par 1’Union

å la seconde Partie Contractante.

b. L’Organisation peut décider, dans

des cas exceptionnels, le remboursement

ou 1’amortissement, par des versements

d’or, d’une partie des préts consentis par

une Partie Contractante å I’Union. L’Or-

ganisation peut convenir avec une Partie

Contractante du remboursement ou de

1’amortissement, par des versements

d’or, de tout ou partie des préts consentis

par l’Union å ladite Partie Contractante.»

(c) When the cumulative accounting

surplus or deficit of a Contracting Party

is reduced, credit granted by virtue of

décisions taken by the Organisation un­

der the present Article for the settlement

of the accounting deficit or the account­

ing surplus of that Contracting Party

shall be applied in réduction of credit

previously granled 1 o or by the Union.”

Article 7

A new Article 13 bis shall be added

to the Agreement after Article 13, which

shall read as follows:

“Article 13 bis

Repayment

of

credits

(a) Whenever two Contracting Parties

conclude an agreement relating to the

repayment or the amortisation of any

credits granted by the Union to one of

them and granted by the other to the

Union, the payments made by the first

Contracting Party to 1he second shall

entail a corresponding réduction of such

credits, provided that when such an

agreement is concluded, the Organisa­

tion approves the amounts to which it

relätes as well as the timing of the instal-

ments for which it makes provision. How-

ever, to the extent that the amount of

credit granted by the Union to the first

Contracting Party or granted by the

second Contracting Party to the Union

wrould fall below the payment that is

made, credit will be granted by the first

Contracting Party to the Union or by the

Union to the second Contracting Party,

as the case may be.

(b) In exceptional cases the Organisa­

tion may decide on the repayment or

amortisation, by the payment of gold,

of a part of the credits granted by a Con­

tracting Party to the Union. The Organi­

sation may also agree to the repayment

or amortisation, by the payment of gold,

of credit granted by the Union to a Con­

tracting Party.”

Kungl. Maj.ts proposition nr 219

27

(c) Då fördragsslutande parts kumula-

tiva avräkningsöverskott eller kumula-

tiva avräkningsunderskott minskas, skall

kredit tillhandahållen enligt beslut av

Organisationen under denna artikel för

reglering av den fördragsslutande par­

tens avräkningsunderskott eller avräk­

ningsöverskott avräknas mot tidigare,

till Unionen lämnad eller av Unionen

tillhandahållen kredit.

Artikel 7

Efter artikel 13 i överenskommelsen

inskjutes en ny artikel 13 bis med föl­

jande lydelse:

»Artikel 13 bis

Återbetalning

av

krediter

(a) När helst två fördragsslutande par­

ter träffa en överenskommelse avseende

återbetalning eller amortering av de

krediter, som tillhandahållits en av dem

av Unionen och tillhandahållits Unionen

av den andra, skola betalningar, som

verkställas av den förstnämnda fördrags­

slutande parten till den andra, medföra

motsvarande minskning av dessa kredi­

ter, under förutsättning att Organisatio­

nen, då en sådan överenskommelse träf­

fats, godkänner de belopp, till vilka den

hänför sig liksom även tidpunkten för

de i överenskommelsen förutsedda be­

talningarna. I den utsträckning kredit-

belopp, tillhandahållna den första för­

dragsslutande parten av Unionen eller

tillhandahållna Unionen av den andra

fördragsslutande parten, skulle under­

stiga den verkställda betalningen, skall

dock, allt efter omständigheterna, kredit

tillhandahållas Unionen av den första

fördragsslutande parten eller tillhanda­

hållas den andra fördragsslutande parten

av Unionen.

(b) I undantagsfall må Organisationen

besluta, att del av sådana krediter, som

tillhandahållits Unionen av fördrags­

slutande part, skall återbetalas eller

amorteras genom betalning av guld.

Organisationen må även medgiva, att

kredit, som tillhandahållits fördrags­

slutande part av Unionen, skall åter­

betalas eller amorteras genom betalning

av guld.»

28

Kungl. Maj ds proposition nr 219

Article 8

L’article 14 de 1’Accord est modifié

comme suit:

«Artide 14

Versements

d

or

a. L’Union peut se Iibérer de son obli­

gation d’effectuer un versement d’or

å une Partie Contractante, en vertu des

artides 10 bis, 11, 13 ou 13 bis ci-dessus,

au moyen d’un paiement:

1. en dollars des États-Unis;

2. dans la monnaie d’un pays qui

n’est pas Partie Contractante, si cette

monnaie est acceptable pour la Partie

Contractante intéressée; ou

3. dans la monnaie de ladite Partie

Contractante.

b. Toute Partie Contractante tenue

d’effectuer un versement d’or å l’Union,

en vertu des artides 10 bis, 11, 13 ou

13 bis ci-dessus, peut se Iibérer de son

obligation, au moyen d’un paiement:

1. en dollars des États-Unis; ou

2. sous réserve de 1’accord du Co-

mité de Direction prévu å 1’article 20

ci-dessous, en une autre monnaie dans

la mesure ou elle peut étre utilisée par

1’Union pour des paiements å effectuer

conformément aux dispositions du

paragraphe a du présent article.»

Artide 9

Le paragraphe a de 1’article 22 de

1’Accord est modifié comme suit:

na. Chaque Partie Contractante doit

communiquer å 1’Agent:

1. un état mensuel comportant

toutes les informations nécessaires

pour 1’exécution des opérations et no-

tamment la parité entre sa monnaie et

l’unité de compte, ainsi qu’un taux de

change unique convenu avec chacune

des autres Parties Contractantes basé

sur les taux effectifs pour les trans-

actions courantes, que la Partie Con­

tractante qui communique les infor­

mations est disposée å voir adopter

pour les opérations;

Artide 8

Article 14 of the Agreement shall be

amended and shall read as follows:

“Artide 14

Gold

payments

(a) The Union may discharge its obli­

gation to make a payment of gold to a

Contracting Party by virtue of Artides

10 bis, 11, 13 or 13 bis by means of a

payment:

(i) in United States dollars;

(ii) in the currency of a country

which is not a Contracting Party, if

that currency is acceptable to the

Contracting Party concerned; or

(iii) in the currency of that Con­

tracting Party.

(b) Any Contracting Party which has

to make a payment of gold to the Union

by virtue of Artides 10 bis, 11, 13 or 13

bis, may discharge its obligation by

means of a payment;

(i) in United States dollars; or

(ii) subject to the agreement of

the Managing Board referred to in

Article 20, in any other currency to

the extent that the Union is able to

use it for payments to be made in

accordance with the provisions of

paragraph (a) of the present Article.”

Artide 9

Paragraph (a) of Article 22 of the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

"(a) Each Contracting Party shall

communicate to the Agent:

(i) a monthly statement giving all

information required for the execution

of the operations, including the parity

between its own currency and the unit

of account, and a single rate of ex-

change agreed with each other Con­

tracting Party based on the effective

rate for current transactions, åt which

the Contracting Party making the

statement is prepared for the opera­

tions to take place;

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

29

Artikel 8

Artikel 14 i överenskommelsen skall

erhålla följande ändrade lydelse:

»Artikel 14

G

uldbetalningar

(a) Unionen äger fullgöra sin skyldig­

het att verkställa betalning i guld till

fördragsslutande part i enlighet med ar­

tiklarna 10 bis, 11, 13 och 13 bis genom

betalning

(i) i Förenta staternas dollar;

(ii) i sådant lands valuta, som icke

är fördragsslutande part, därest sagda

valuta accepteras av vederbörande

fördragsslutande part, eller

(iii) i den fördragsslutande partens

valuta.

(b) Envar fördragsslutande part, som

är skyldig att verkställa betalning i guld

till Unionen på grund av bestämmelserna

i artiklarna 10 bis, 11, 13 och 13 bis, äger

fullgöra sin skyldighet genom betalning

(i) i Förenta staternas dollar, eller

(ii) under förutsättning av medgi­

vande av den i artikel 20 angivna verk­

ställande styrelsen, i varje annan va­

luta, i den mån Unionen kan utnyttja

densamma för betalningar, som skola

verkställas i enlighet med bestämmel­

serna i moment (a) i denna artikel.»

Artikel 9

Moment (a) i artikel 22 i överenskom­

melsen skall erhålla följande ändrade

lydelse:

»(a) Varje fördragsslutande part skall

tillhandahålla Agenten

(i) en månatlig rapport innefattande

alla för utförandet av operationerna

nödvändiga upplysningar, däribland

uppgifter rörande pariteten mellan den

fördragsslutande partens egen valuta

och kontoenheten ävensom en enda

med varje annan fördragsslutande part

överenskommen, på den effektiva kur­

sen för löpande transaktioner baserad

växelkurs, till vilken den fördragsslu­

tande part, som lämnar rapporten, är

beredd att låta operationerna äga rum;

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

2. les informations relatives aux ac-

cords bilatéraux visés aux artides 12

et 13 bis ci-dessus et å 1’Annexe A au

présent Accord, nécessaires pour l’exé-

cution de celui-ci; et

3. le montant des ressources existan-

tes susceptibles d’étre utilisées con-

formément å 1’article 9 ci-dessus.»

Artide 10

a. Le paragraphe a de 1’article 34 de

1’Accord est modifié comme suit:

«a. Sauf décision contraire de l’Orga-

nisation, le présent Accord prend fin, en

ce qui concerne toute Partie Contrac-

tante qui n’effectue pas un versement

d’or du en vertu des artides 10 bis, 11 ou

13 ci-dessus, au terme de la période

comptable au cours de laquelle l’inexé-

cution se produit. Les autres Parties

Contractantes sont relevées envers la

Partie Contractante en cause de leurs

obligations résultant de 1’article 8 ci-

dessus dés que 1’inexécution des obliga­

tions est constatée.»

, b. Le paragraphe d de 1’article 34 de

1’Accord est modifié comme suit:

«d. Toute Partie Contractante peut

mettre fin au présent Accord en ce qui la

concerne par notification adressée å

1’Organisation:

1. dans le cas ou son excédent ou

son déficit comptable cumulatif atteint

le montant de son quota; dans ce cas,

le présent Accord prend fin au terme

de la période comptable au cours de

laquelle 1’excédent ou le déficit comp­

table cumulatif de la Partie Contrac­

tante en cause atteint le montant de

son quota, ou, si la notification est

faite ultérieurement, au terme de la

période au cours de laquelle celle-ci est

adressée;

2. dans le cas ou un versement d’or

qui lui est du en vertu des artides 10

bis, 11 ou 13 ci-dessus n’a pas été en-

tiérement effectué; dans ce cas le pré­

sent Accord prend fin au terme de la

période comptable au cours de laquelle

(ii) such information relating to the

bilaleral agreements referred to in

Artides 12 and 13 bis and Annex A

to the present Agreement as may be

required for its execution; and

(in) the amounts of existing resour-

ces available for use in accordance

with Artide 9.”

Artide 10

(a) Paragraph (a) of Artide 34 of the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

“(a) Unless the Organisation decides

otherwise, the present Agreement shall

terminate with regard to any Contracting

Party which fails to make any payment

of gold due under Artides 10 bis, 11 or 13

as from the end of 1he accounting period

in which the default occurs; provided

that the other Contracting Parties shall

be relieved of their obligations towards

that Contracting Party under Artide 8

immediately the default is established.”

(b) Paragraph (d) of Artide 34 of the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

“(d) By notifying the Organisation,

any Contracting Party may terminate

the present Agreement with regard to it:

(i) if its cumulative accounting sur­

plus or deficit reaches the amount of

its quota, in which case the Agreement

shall terminate åt the end of the ac­

counting period in which the cumula­

tive surplus or deficit of the Contract­

ing Party concerned reaches its quota

or åt the end of the accounting period

in which the notification is given,

whichever is the later;

(ii) if a payment of gold which is

due in its favour by virtue of Artides

10 bis, 11 or 13 has not been complete-

ly carried out, in which case the

Agreement shall terminate åt the end

of the accounting period in which the

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

Bl

(ii) sådana upplysningar rörande i

artiklarna 12 och 13 bis samt i bihang

A till denna överenskommelse avsedda

bilaterala överenskommelser, som kun­

na erfordras för dess verkställande, och

(iii) uppgift om de belopp av befint­

liga tillgodohavanden, som må ut­

nyttjas enligt artikel 9.»

Artikel 10

(a) Moment (a) i artikel 34 i överens­

kommelsen skall erhålla följande ändrade

lydelse:

»(a) Med mindre Organisationen annor-

ledes beslutar, skall denna överenskom­

melse upphöra att äga giltighet beträf­

fande envar fördragsslutande part, som

icke verkställer en guldbetalning enligt

artiklarna 10 bis, 11 eller 13, att gälla

från utgången av den avräkningsperiod,

under vilken underlåtelsen att verkställa

dylik betalning förekommit. Härvid

skall gälla, att övriga fördragsslutande

parter skola vara befriade från sina skyl­

digheter enligt artikel 8 mot sagda för­

dragsslutande part, så snart underlåtel­

sen konstaterats.»

(b) Moment (d) i artikel 34 i överens­

kommelsen skall erhålla följande änd­

rade lydelse:

»(d) Envar fördragsslutande part äger

genom att underrätta Organisationen

upphäva denna överenskommelse i vad

avser den fördragsslutande parten ifråga,

(i) därest den fördragsslutande par­

tens kumulativa avräkningsöverskott

eller kumulativa avräkningsunderskott

uppnår beloppet av dess kvot, i vilket

fall överenskommelsen skall upphöra

att gälla vid utgången av den avräk­

ningsperiod, under vilken den för­

dragsslutande partens kumulativa

överskott eller kumulativa underskott

uppnår dess kvot eller vid utgången

av den avräkningsperiod, under vilken

dylik underrättelse lämnats, därest

sist angivna dag är senare,

(ii) därest en betalning i guld, som

tillkommer den fördragsslutande par­

ten på grund av bestämmelserna i ar­

tiklarna 10 bis, 11 eller 13, icke i full

utsträckning verkställes, i vilket fall

överenskommelsen skall upphöra att

32

Kungl. Maj.ts proposition nr 219

la notification est adressée; la Partie

Contractante en cause est relevée en­

vers les autres Parties Contractantes

de ses obligations résultant de 1’article

8 ci-dessus des que la notification est

effectuée; ou

3. dans les autres cas et aux condi-

tions qui pourront étre prévus par

1’Organisation.»

Article 11

L’article 35 quater nouveau ci-dessous

est ajouté aprés 1’article 35 ter de l’Ac-

cord:

«Artide 35 quater

Nouvelle

prorogation

DE L’ARTICLE 11

a. L’Organisation procédera au plus

tard le 31 mars 1955 å un examen général

du fonctionnement du présent Accord

afin de décider, en consultation avec le

Gouvernement des États-Unis d’Améri-

que, des conditions dans lesquelles l’ar-

ticle 11 ci-dessus pourra étre prorogé å

compter du ler juillet 1955.

b. Le présent Accord prendra fin au

30 juin 1955 en ce qui concerne toute

Partie Contractante qui ne participerait

pas å la décision de 1’Organisation prévue

au paragraphe a du présent article et le

paragraphe e de 1’article 34 ci-dessus

s’appliquera å ladite Partie Contractante.

c. Les autres Parties Contractantes

maintiendront en vigueur entre elles

1’article 11 aux conditions qu’elles déter-

mineront, sous réserve des dispositions

du paragraphe b de 1’article 36 ci-des­

sous.»

Artide 12

a. Le paragraphe 1 de 1’Annexe B å

1’Accord est modifié comme suit:

«1. Dans le cas ou le présent Accord

prend fin en ce qui concerne une Partie

Contractante en vertu des articles 34 ou

35 quater du présent Accord, les droits

et obligations de ladite Partie Contrac-

notification is given, provided Ihat

the Contracting Party concerned shall

be relieved of its obligations towards

the other Contracting Parties under

Article 8 immediately the notification

is given; or

(iii) in such other cases on such con­

ditions as the Organisation may de-

cide.”

Artide 11

A new Article 35 quater shall be added

to the Agreement af t er Article 35 ter,

which shall read as follows:

“Artide 35 quater

FURTHER EXTENSION OF THE OPERATION

OF ARTICLE 11

(a) Not later than 31st March, 1955,

the Organisation shall carry out a com-

prehensive review of the operation of the

present Agreement in order to decide, in

consultation witli the Government of the

United States of America, on the condi­

tions on which Article 11 may remain in

force as from 1st July, 1955.

(b) The present Agreement shall ter-

minate on 30th June, 1955, with regard

to any Contracting Party which does not

take part in the décision taken by the

Organisation by virtue of paragraph (a)

of the present Article, and paragraph (e)

of Article 34 shall t hen apply to that

Contracting Party.

(c) Article 11 shall, subject to the pro­

visions of paragraph (b) of Article 36,

remain in force between the other Con­

tracting Parties on conditions which

they shall determine.”

Artide 12

(a) Paragraph 1 of Annex B to the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

“1. When the present Agreement ter-

minates with regard to any Contracting

Party under Articles 34 or 35 quater

thereof, the rights and obligations of

that Contracting Party shall be deter-

Kungl. Maj.ts proposition nr 219

33

gälla vid utgången av den avräknings­

period, under vilken underrättelsen

gives. Härvid skall gälla, att den för-

dragsslutande parten ifråga skall vara

befriad från sina förpliktelser gentemot

övriga fördragsslutande parter i enlig­

het med artikel 8, så snart underrättel­

sen gives, eller

(iii) i sådana andra fall och på så­

dana villkor, som Organisationen må

besluta.

Artikel 11

Efter artikel 35 ter i överenskommel­

sen inskjutes en ny artikel 35 quater med

följande lydelse:

»Artikel 35 quater

Förlängd

tillämpning

av

artikel 11

(a) Senast den 31 mars 1955 skall Or­

ganisationen verkställa en ingående

granskning av denna överenskommelses

fungerande i syfte att i samråd med

Amerikas förenta staters regering fast­

ställa de villkor, på vilka artikel 11 må

förbliva i kraft fr. o. m. den 1 juli 1955.

(b)

Förevarande överenskommelse

skall upphöra att gälla den 30 juni 1955

i förhållande till envar fördragsslutande

part, som icke deltager i Organisationens

beslut enligt moment (a) i denna artikel.

Moment (e) i artikel 34 skall därefter

gälla beträffande sagda fördragsslutande

part.

(c) Artikel 11 skall med de inskränk­

ningar, som följa av bestämmelserna i

moment (b) i artikel 36, förbliva i kraft

mellan övriga fördragsslutande parter på

de villkor, som dessa bestämma.»

Artikel 12

(a) Paragraf 1 i bihang B till överens­

kommelsen skall erhålla följande änd­

rade lydelse:

»1. Då förevarande överenskommelse

upphör att gälla beträffande fördragsslu­

tande part i enlighet med artiklarna 34

eller 35 quater i överenskommelsen, skola

den fördragsslutande partens rättigheter

8 Ilihang till riksdagens protokoll 195b. 1 samt. Nr 219

34

Kungl. Maj.ts proposition nr 219

tante son fixés conformément aux dispo­

sitions ci-dessous, sous réserve de déci-

sions qui pourraient étre prises par I’Or­

ganisation, en accord avec le Gouverne-

ment des États-Unis d’Amérique, pour

des préts consentis dans des circonstan-

ces spéciales en vertu des artides 10 bis

ou 13 du present Accord.»

b. Le paragraphe 3 de 1’Annexe B å

1’Accord est modifié comme suit:

«3. Sauf décision différente de 1’Orga-

nisation, les préts consentis å l’Union ou

recus de 1’Union par la Partie Contrac-

tante en cause en vertu des artides 10

bis, 11 et 13 du présent Accord, et les

montants de crédits utilisés ou accordés

par ladite Partie Contractante en vertu

de 1’article 12 du présent Accord, sont

annulés et remplacés par des préts bi-

latéraux calculés conformément aux dis­

positions du paragraphe 4 de la présente

Annexe.»

c. Le sous-paragraphe b du paragraphe

7 de 1’Annexe B å 1’Accord est modifié

comme suit:

«&. Ges préts portent intérét au taux

fixé par 1’Organisation. Ils n’entrent pas

dans le calcul prévu å 1’article 11 du pré­

sent Accord; toutefois,

1. ils peuvent étre utilisés pour

régler, suivant le cas, 1’excédent ou le

déficit comptable de chaque Partie

Contractante, dans la mesure ou son

excédent ou son déficit comptable

cumulatif excéde son quota; et

2. ils sont considérés comme des

préts consentis ou re$us en vertu dudit

artide 11, aux fins de la présente An­

nexe.»

d. Le paragraphe 8 de 1’Annexe B å

1’Accord est modifié comme suit:

«8. Lors de la terminaison du présent

Accord en vertu de 1’article 36 dudit

Accord, 1’Union est liquidée conformé­

ment aux dispositions ci-dessous, sous

réserve de décisions qui pourraient étre

prises par 1’Organisation, en accord avec

le Gouvernement des États-Unis d’Amé-

mined in accordance with the following

provisions, subjeet, however, to any de-

cision which the Organisation may take

in agreement with the Government of

the United States of America concerning

credits granted in special circumstances

by virtue of Artides 10 bis or 13 of the

present Agreement.”

(b) Paragraph 3 of Annex B to the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

“3. Unless the Organisation decides

otherwise, the credit granted to, or re-

ceived from the Union by the Contract-

ing Party concerned in accordance with

the provisions of Artides 10 bis, 11 and

13 of the present Agreement, and the

amount of credit used or granted by the

said Contracting Party in accordance

with Artide 12 of the present Agree­

ment, shall be cancelled and shall be

replaced by bilateral credits calculated

in accordance with the provisions of

paragraph 4 of the present Annex.”

(c) Sub-paragraph (b) of paragraph 7

of Annex B to the Agreement shall be

amended and shall read as follows:

“(b) These credits shall bear interest

åt a rate to be determined by the Organi­

sation. They shall not be taken into con-

sideration för the calculation provided

for in Artide 11 of the present Agree­

ment; nevertheless,

(i) they may be used for the settle-

ment of the accounting surplus or def­

icit, as the case may be, of each Con­

tracting Party to the extent to which

its cumulative accounting surplus or

deficit exceeds its quota; and

(ii) they shall be treated as credits

granted or received by virtue of Ar­

tide 11 of the present Agreement, for

the purposes of the present Annex.”

(tf) Paragraph 8 of Annex B to the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

“8. Upon the termination of the pres­

ent Agreement under Artide 36 there-

of, the Union shall be liquidated in ac­

cordance with the following provisions,

subjeet however to any décision which

the Organisation may take in agreement

with the Government of the United

35

och skyldigheter fastställas enligt föl­

jande bestämmelser under hänsynsta­

gande till beslut, som Organisationen må

fatta i samförstånd med Amerikas för­

enta staters regering beträffande sådana

krediter, som beviljats i särskilda fall

jämlikt artiklarna 10 bis eller 13 i denna

överenskommelse.»

(b) Paragraf 3 i bihang B till överens­

kommelsen skall erhålla följande änd­

rade lydelse:

»3. Med mindre Organisationen annor-

ledes beslutar, skall av den fördragsslu-

tande parten till Unionen tillhandahållen

eller från Unionen erhållen kredit i en­

lighet med bestämmelserna i artiklarna

10 bis, 11 och 13 i denna överenskom­

melse och av sagda fördragsslutande part

i enlighet med artikel 12 i denna överens­

kommelse utnyttjad eller tillhandahållen

kredit annulleras och ersättas med bi­

laterala krediter, beräknade i enlighet

med bestämmelserna i paragraf 4 i detta

bihang.»

(c) Punkt (b) av paragraf 7 i bihang B

till överenskommelsen skall erhålla föl­

jande ändrade lydelse:

»(b) Dessa krediter skola vara ränte­

bärande efter en räntesats, som skall be­

stämmas av Organisationen. De skola

icke medtagas i den beräkning, som för­

utses i artikel It i denna överenskom­

melse, dock att de

(i) kunna användas till utjämnande

av ett envar fördragsslutande parts

över- eller underskott i den utsträck­

ning, som denna fördragsslutande

parts kumulativa över- eller under­

skott överstiger dess kvot; och

(ii) skola behandlas såsom enligt

artikel It i denna överenskommelse

tillhandahållna eller erhållna krediter

vid tillämpningen av bestämmelserna

i detta bihang.»

(d) Paragraf 8 i bihang B till överens­

kommelsen skall erhålla följande änd­

rade lydelse:

»8. Då förevarande överenskommelse

upphör att gälla i enlighet med artikel

36, skall Unionen likvideras enligt föl­

jande bestämmelser under hänsynsta­

gande till beslut, som Organisationen må

fatta i samförstånd med Amerikas för­

enta staters regering beträffande sådana

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

36

Kungl. Maj.ts proposition nr 219

rique, pour des préts consentis dans des

circonstances spéciales en vertu des ar­

tides 10 bis ou 13 du present Accord.»

e. Le paragraphe 12 de 1’Annexe B å

1’Accord est modifié comme suit:

«12. Les avoirs convertibles du fonds

sont utilisés pour rembourser les Parties

Contractantes qui ont consenti des préts

å 1’Union en vertu des artides 10 bis, 11

et 13 du présent Accord, proportion-

nellement au montant net de ees préts.

Toutefois, dans la mesure ou le montant

des avoirs convertibles n’excéde pas le

total des sommes mises å la disposition

de 1’Union conformément au sous-para-

graphe 1 du paragraphe b de 1’article 23

du présent Accord, diminué du montant

de la différence entre le total des soldes

initiaux créditeurs attribués å titre de

dons et le total des soldes initiaux débi-

teurs attribués, ees avoirs ne peuvent

étre utilisés en vertu du présent para­

graphe si le Gouvernement des États-

Unis d’Amérique a fait objection å la

liquidation.»

/. Le paragraphe 15 de 1’Annexe B å

FAccord est modifié comme suit:

«15. Si 1’Organisation décide que le

réglement prévu au paragraphe 14 de

la présente Annexe sera effeetué par

1’Union, les Parties Contractantes qui

ont re?u des préts de 1’Union en vertu

des artides 10 bis, 11 et 13 du présent

Accord, sont tenues de rembourser å

l’Union, proportionnellement aux mon-

tants nets de ees préts et dans les con-

ditions fixées par 1’Organisation, le mon­

tant nécessaire pour permettre å 1’Union

d’effectuer ledit réglement.»

g. Le paragraphe 19 de 1’Annexe B å

FAccord est modifié comme suit:

«19. Les avoirs du fonds non utilisés

conformément aux dispositions des para-

graphes 12 å 18 de la présente Annexe

sont répartis entre les Signataires du

présent Accord, dans la proportion fixée

au Tableau IV ci-aprés, sous réserve des

dispositions du paragraphe 23 ci-dessous.

Toutefois, si une Partie Contractante ne

States of America concerning eredits

granted in special circumstances by vir-

tue of Artides 10 bis or 13 of the present

Agreement.”

(e) Paragraph 12 of Annex B to the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

“12. The convertible assets of the fund

shall be used to reimburse the Contract-

ing Parties which have granted eredits

by virtue of Artides 10 bis, 11 and 13 of

the present Agreement, in proportion to

the net amounts of these eredits. How-

ever, in so far as the amount of convert­

ible assets does not exceed the amounts

made available to Ihe Union in accord-

ance with sub-paragraph (t) of paragraph

(b) of Artide 23 of the present Agree­

ment reduced by the amount by which

the initial eredit balances allotted as

grants, in their aggregate, are greater

than the allotted initial debit balances,

in their aggregate, they shall only be

used under the present paragraph if the

Government of the United States of

America has not objeeted to the liqui­

dation.”

(!) Paragraph 15 of Annex B to the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

“15. Should the Organisation decide

that the liquidation provided for in para­

graph 14 of the present Annex shall be

carried out by the Union, the Contract-

ing Parties which have received eredits

from the Union by virtue of Artides 10

bis, 11 and 13 of the present Agreement

shall repay to the Union, in proportion

to the net amounts of their eredits and

on conditions to be determined by the

Organisation, the amounts required to

enable the Union to carry out the said

liquidation.”

(g) Paragraph 19 of Annex B to the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

“19. Any assets of the fund not used

in accordance with the provisions of

paragraphs 12 to 18 of the present Annex

shall be distributed, subject to the pro­

visions of paragraph 23, among the Sig-

natories of the present Agreement in the

proportions fixed in Table IV. Never-

theless, if any Contracting Party fails to

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

37

krediter, som beviljats i särskilda fall

jämlikt artiklarna 10 bis eller 13 i denna

överenskommelse.»

(e) Paragraf 12 i bihang B till överens­

kommelsen skall erhålla följande änd­

rade lydelse:

»12. Fondens konvertibla tillgångar

skola användas till att gottgöra de för-

dragsslutande parter, vilka enligt artik­

larna 10 bis, 11 och 13 i denna överens­

kommelse tillhandahållit krediter, därvid

fördelning skall ske i proportion till kre­

diternas nettobelopp. I den mån belop­

pet av konvertibla tillgångar icke över­

stiger de belopp, som ställts till Unionens

förfogande i enlighet med moment (b),

(i) i artikel 23 i överenskommelsen, mins­

kade med det belopp, varigenom de som

gåvor fastställda ingående kreditsaldona

sammanlagt äro större än summan av

de fastställda ingående debetsaldona

skola dock dessa tillgångar användas i

enlighet med förevarande paragraf, en­

dast under förutsättning att Amerikas

förenta staters regering icke motsatt sig

likvideringen.»

(f) Paragraf 15 i bihang B till överens­

kommelsen skall erhålla följande änd­

rade lydelse:

»15. Därest Organisationen beslutar,

att den i paragraf 14 i detta bihang för­

utsedda likvideringen skall utföras av

Unionen, skola de fördragsslutande par­

ter, vilka erhållit krediter från Unionen

i enlighet med artiklarna 10 bis, 11 och

13 i denna överenskommelse, till Unionen

återbetala de belopp, som erfordras för

att möjliggöra för Unionen att genom­

föra sagda likvidering, att ske i propor­

tion till nettobeloppen av deras krediter

och på villkor, som bestämmas av Orga­

nisationen.»

(g) Paragraf 19 i bihang B till överens­

kommelsen skall erhålla följande ändrade

lydelse:

»19. De av fondens tillgångar, vilka

eventuellt icke utnyttjats i enlighet med

bestämmelserna i paragraferna 12—18 i

detta bihang, skola med de inskränk­

ningar, som kunna följa av bestämmel­

serna i paragraf 23, fördelas mellan signa-

tärmakterna till denna överenskommelse

i de proportioner, som angivas i tabell IV

38

Kungl. Mcij:ts proposition nr 219

remplit pas 1’uné des obligations résul- fulfil any of its obligations under Articles

tant des articles 10 bis, 11 ou 13 du pré- 10 bis, 11 or 13 of the present Agreement

sent Accord, ou des paragraphes 4, 15 or of paragraphs 4, 15, or 16 to 18 of the

ou 16 å 18 de la présente Annexe, elle ne present Annex, it shall not parlicipate in

participe pas å la répartition prévue au the distribul ion provided for in the pres-

présent paragraphe, sauf décision con- ent paragraph, unless the Organisation

traire de 1’Organisation.»

decides otherwise.”

h. Le paragraphe 20 de 1’Annexe B

å 1’Accord est modifié comme suit:

«20. Les préts consentis aux Parlies

Contractantes en vertu des articles 10

bis, 11 et 13 du présent Accord, dans la

mesure ou ils ne sont pas remboursés

conformément aux dispositions des para­

graphes 14 å 18 de la présente Annexe,

entrent en compensation avec les créan-

ces qui leur sont attribuées en vertu du

paragraphe 19 de la présente Annexe.»

i. Le paragraphe 23 de 1’Annexe B de

1’Accord est modifié comme suit:

«23. L’application des dispositions des

paragraphes 19 å 22 de la présente An­

nexe est subordonnée ä Faccord du Gou-

vernement des États-Unis d’Amérique,

qui peut décider, en consultation avec

FOrganisation, de réserver tout ou partie

des avoirs restants du fonds au profit des

Parties Contractantes individuellement

ou collectivement. Toulefois, une Partie

Contractante ne peut étre tenue de rem-

bourser les préts consentis en vertu des

articles 10 bis, 11 et 13 du présent Accord

dans un délai inférieur å celui qui est

prévu au paragraphe 22 de la présente

Annexe, que si ce remboursement est

effectué dans la monnaie de ladite Partie

Contractante, pour étre utilisé å 1’inté-

rieur de son territoire ou de la zone mo-

nétaire associée.»

Article 13

Le Tableau IV de FAccord est abrogé.

Le Tableau V de FAccord devient le

Tableau IV de 1’Accord.

Artide 14

Nonobstant les dispositions de 1’article

7 de FAccord, 1’Organisation pourra

aj uster les excédents et déficits compta-

(h) Paragraph 20 of Annex B to the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

"20. To the extent to which they are

not repaid in accordance with the pro­

visions of paragraphs 14 to 18 of the

present Annex, credits granted to the

Contracting Parties by virtue of Articles

10 bis, 11 and 13 of the present Agree­

ment shall be offset against claims allot-

ted to them by virtue of paragraph 19 of

the present Annex.”

(i) Paragraph 23 of Annex B to the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

“23. The application of the provisions

of paragraphs 19 to 22 of the present

Annex shall be subject to the agreement

of the Government of the United States

of America which, in consultation with

the Organisation, may decide to earmark

the whole or part of the residuary assets

of the fund for the benefit of the Con­

tracting Parties, either individually or

as a group. However, a Contracting

Party need not repay the credits granted

by virtue of Articles 10 bis, 11 and 13 of

the present Agreement within a period

less than that provided for in paragraph

22 of the present Annex, unless the re-

payment is to be carried out in the cur-

rency of that Contracting Party for use

within its territory or monetär}7 area.”

Artide 13

Table IV of the Agreement is repealed.

Table V of the Agreement shall become

Table IV of the Agreement.

Artide 14

Notwithstanding the provisions of

Article 7 of the Agreement the Organisa­

tion may adjust the cumulative account-

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

39

nedan. Dock skall, därest fördragsslu-

tande part icke fullgör någon av sina

förpliktelser enligt artiklarna 10 bis, 11

eller 13 i denna överenskommelse eller

enligt paragraferna 4, 15 eller 16—18 i

detta bihang, densamma, med mindre

Organisationen annorledes beslutar, icke

deltaga i den fördelning, som förutses i

denna paragraf.»

(h) Paragraf 20 i bihang B till överens­

kommelsen skall erhålla följande ändrade

lydelse:

»20. I den mån sådana krediter, som

tillhandahållits de fördragsslutande par­

terna enligt artiklarna 10 bis, 11 och 13

i denna överenskommelse, icke återbe­

talas i enlighet med bestämmelserna i

paragraferna 14—18 i detta bihang,

skola desamma avräknas mot fordringar,

vilka tilldelats parterna ifråga enligt

paragraf 19 i detta bihang.

(i) Paragraf 23 i bihang B till överens­

kommelsen skall erhålla följande ändrade

lydelse:

»23. Tillämpningen av bestämmelserna

i paragraferna 19—22 i detta bihang

skall vara beroende av godkännande av

Amerikas förenta staters regering, vilken

i samråd med Organisationen må besluta

att reservera fondens resterande till­

gångar helt eller delvis till förmån för de

fördragsslutande parterna, antingen var

för sig eller såsom en grupp. Dock är för­

dragsslutande part icke skyldig att på

kortare tid återbetala de krediter, som

lämnats enligt artiklarna 10 bis, 11 och

13 i denna överenskommelse, än den som

förutses i paragraf 22 i detta bihang, med

mindre återbetalningen skall verkställas

i denna fördragsslutande parts valuta

för utnyttjande inom dess territorium

eller valutaområde.»

Artikel 13

Tabell IV i överenskommelsen upp-

häves härmed. Tabell V i överenskom­

melsen varde tabell IV i överenskommel­

sen.

Artikel 14

Utan hinder av bestämmelserna i

artikel 7 i överenskommelsen må Organi­

sationen justera fördragsslutande parts

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

bles cumulatifs des Parties Contractantes

pour tenir compte de la modification des

montants des quotas prévue par le pré-

sent Protocole.

Arlicle 15

1. Les artides 1 å 13 du présent Pro­

tocole Additionnel font partie intégrante

de 1’Accord.

2. Le présent Protocole Additionnel

sera ratifié. Il entrera en vigueur lors de

1’entrée en vigueur de 1’Accord, ou, si le

présent Protocole Additionnel n’est pas

ratifié par tous les Signataires å cette

date, dés le dépöt des instruments de

ratification par tous les Signataires.

3. Le présent Protocole Additionnel

demeurera en vigueur jusqu’å la termi-

naison de 1’Accord; les dispositions des

artides 34, 35 quater et 36 de 1’Accord

s’appliquent au présent Protocole Addi­

tionnel dans les mémes conditions que

1’Accord.

Article 16

Nonobstant les dispositions du para-

graphe 2 de 1’article 15 ci-dessus, les Par­

ties au présent Protocole Additionnel

appliqueront ees dispositions avec effet

å compter du ler juillet 1954.

En foi de quoi les Plénipotentiaires

soussignés, dument habilités, ont apposé

leurs signatures au bas du présent Proto­

cole Additionnel.

Fait å Paris, le trente juin mil neuf

cent cinquante quatre, en fran?ais et

en anglais, les deux textes faisant égale-

ment foi, en un seul exemplaire qui sera

déposé auprés du Secrétaire général de

1’Organisation Européenne de Coopéra-

tion Économique, qui en communiquera

une copie certifiée conforme å tous les

Signataires du présent Protocole Addi­

tionnel.

ing surplus or deficit of a Contracting

Party to take account of the changes in

the amounts of the quotas provided un­

der the present Protocol.

Artide 15

1. Artides 1 to 13 of the presenl Sup-

plementary Protocol shall form an inte­

gral part of the Agreement.

2. The present Supplementary Proto­

col shall be ratified. It shall come into

force as soon as the Agreement comes

into force or, if the present Supplemen­

tary Protocol has not been ratified by all

the Signatories by that date, it shall

come into force upon the deposit of the

instruments of ratification by all Signa­

tories.

3. The present Supplementary Pro­

tocol shall remain in force until the termi-

nation of the Agreement, provided that

Artides 34, 35 quater and 36 of the Agree­

ment shall apply in relation to the pres­

ent Supplementary Protocol as they

apply to the Agreement.

Artide 16

Notwithstanding the provisions of

paragraph 2 of Article 15, the Parties to

the present Supplementary Protocol

shall apply its provisions with effeet as

from 1st July, 1954.

In witness whereof the undersigned

Plenipotentiaries, duly empowered, have

signed the present Supplementary Proto­

col.

Done in Paris, this thirtieth day of

June, Nineteen Hundred and Fifty Four,

in the English and French languages,

both texts being equally authentic, in a

single copy which shall remain deposited

with the Secretary-General of the Organ­

isation for European Economic Co-

operation, by whom certified copies will

be communicated to all the Signatories

of the present Supplementary Protocol.

Kungl. Maj:ts proposition nr 219

41

kumulativa avräkningsöverskott eller

kumulativa avräkningsunderskott för

att taga hänsyn till de förändringar i

kvotbeloppen, som förutses i förevarande

protokoll.

Artikel 15

1. Artiklarna 1—13 i förevarande til­

läggsprotokoll skola utgöra integrerande

delar av överenskommelsen.

2. Förevarande tilläggsprotokoll skall

ratificeras. Det skall träda i kraft den

dag, då överenskommelsen träder i kraft

eller, om detta tilläggsprotokoll sagda

dag icke ratificerats av alla signatärmak-

terna, då alla signatärmakter deponerat

ratifikationsinstrument.

3. Detta tilläggsprotokoll skall för­

bliva i kraft till dess överenskommelsen

upphör att gälla, dock att artiklarna 34,

35 quater och 36 i överenskommelsen

skola gälla i förhållande till förevarande

tilläggsprotokoll såsom de gälla i förhål­

lande till överenskommelsen.

Artikel 16

Utan hinder av bestämmelserna i mo­

ment 2 i artikel 15 skola parterna till

förevarande tilläggsprotokoll tillämpa

dess bestämmelser med verkan fr. o. m.

den 1 juli 1954.

Till bekräftelse härav hava underteck­

nade befullmäktigade undertecknat före­

varande tilläggsprotokoll.

Som skedde i Paris den 30 juni 1954

på engelska och franska språken, vilka

båda texter äga lika vitsord, i ett exem­

plar, som skall förbliva i förvar hos Orga­

nisationens för europeiskt ekonomiskt

samarbete generalsekreterare, vilken

skall tillställa signatärmakterna be­

styrkta avskrifter därav.

4 Bihang till riksdagens protokoll 1954. 1 samt. Nr 219