Prop. 1955:15

('med förslag till förord\xad ning om ändrad lydelse av 126 § 2 mom. taxeringsförordningen den 28 september 1928 (nr 379)',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 15

1

Nr 15

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förord­

ning om ändrad lydelse av 126 § 2 mom. taxeringsförordningen den 28 september 1928 (nr 379); given

r

Stockholms slott den 29 oktober 1954.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogat förslag till förordning om ändrad lydelse av 126 § 2 mom. taxeringsförordningen den 28 september 1928 (nr 379).

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Per Edvin Sköld

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås sådan ändring i taxeringsförordningen, att Kungl. Maj :t får befogenhet förordna femton personer, vilka kan anlitas såsom särskilda ledamöter i kammarrätten vid handläggning av mål angående fastighetstaxering. För närvarande må endast tolv sådana personer förordnas. 1

1 Bihang till riksdagens protokoll 1955. 1 samt

.

Nr 15

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 15

Förslag

till

förordning om ändrad lydelse av 126 § 2 mom. taxeringsförordningen

den 28 september 1928 (nr 379)

Härigenom förordnas, att 126 § 2 mom. taxeringsförordningen den 28

september 19281 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

126 §.

2 mom. Kungl. Maj :t förordnar för högst fem år i sänder minst nio,

högst femton i praktiska värv förfarna män med god kännedom om fastig-

hetsförhållandena i allmänhet att efter kallelse inträda såsom ledamöter i

kammarrätten vid handläggning av mål, som i 1 mom. avses. Av dessa per­

soner skola minst tre äga sakkunskap beträffande värdering av skogsmark

och växande skog, minst två beträffande värdering av vattenfallsfastighet,

minst två beträffande värdering av jordbruksfastighet i övrigt och minst två

beträffande värdering av annan fastighet i övrigt. Avgår sådan person un­

der den tid, för vilken han blivit utsedd, förordnar Kungl. Maj :t annan per­

son i hans ställe.

Vad i------- - — i kammarrätten.

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt

därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 1

1 Senaste lydelse se 1947:591.

Kungl. Maj.ts proposition nr 15

3

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland i stats­

rådet å Stockholms slott den 29 oktober 1954.

N är varande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Sköld, Zetterberg, Torsten Nilsson, Sträng, Ericsson, Lingman,

Norup, Hedlund, Persson, Hjälmar Nilson, Lindell, Nordenstam,

Lindström.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sköld, anmäler fråga om anta­

let särskilda ledamöter som av kammarrätten kan anlitas vid handläggning

av mål angående fastighetstaxering samt anför därvid.

I 126 § 2 mom. laxeringsförordningen den 28 september 1928 (nr 379),

sådant detta författningsrum lyder enligt förordningen den 26 juli 1947,

nr 591, föreskrives, att Kungl. Maj :t för högst fem år i sänder skall för­

ordna minst nio, högst tolv i praktiska värv förfarna män med god känne­

dom om fastighetsförhållandena i allmänhet att efter kallelse inträda så­

som ledamöter i kammarrätten vid handläggning av mål angående fastig­

hetstaxering. Av dessa personer skall minst tre äga sakkunskap beträffande

värdering av skogsmark och växande skog, minst två beträffande värdering

av vattenfallsfastighet, minst två beträffande värdering av jordbruksfastig­

het i övrigt och minst två beträffande värdering av annan fastighet i övrigt.

Enligt 1 inom. av samma paragraf skall vid handläggning i kammarrät­

ten av mål angående fastighetstaxering deltaga tre av rättens ledamöter,

därav minst två ordinarie, av vilka sistnämnda en skall vara ordförande,

samt två av de i 2 mom. omförmälda särskilda ledamöterna. Utevaro av en

av de särskilda ledamöterna må dock icke hindra måls avgörande, därest

tre är om slutet ense. Vissa mål, vilka särskilt angivits i kungörelsen den

18 december 1942, nr 979, kan handläggas utan närvaro av särskilda leda­

möter.

Rörande ersättning till de särskilda ledamöterna i kammarrätten stadgas

i 145 § 11 mom. taxeringsförordningen att ersättning skall utgå enligt grun­

der, som fastställes av Kungl. Maj :t.

I yttrande över en av 1950 års skattelagssakkunniga upprättad promemo­

ria angående behovet av snabbare avgörande av besvärsmål rörande fastig­

hetstaxering lill följd av fastighetsbeskattningens omläggning har kammar­

rätten upptagit frågan om ökning av antalet av de särskilda ledamöter, som

skall anlitas å fastighetstaxeringsdivisionen. Kammarrätten uttalar där­

4

vid, att det vållat de särskilda ledamöterna vissa olägenheter att tjänstgöra

ä fastighetstaxeringsdivisionen oavbrutet längre tid i följd. Dessa olägen­

heter skulle i viss mån mildras, om ökat antal särskilda ledamöter ställdes

till kammarrättens förfogande. Kammarrätten har därför föreslagit, att det

i 126 § 2 mom. taxeringsförordningen angivna högsta antalet särskilda le­

damöter ökas från 12 till 15. En sådan ökning syntes i och för sig icke för­

anleda några kostnader för statsverket.

Enligt vad jag under hand erfarit bär kammarrättens fastighetstaxerings-

division under innevarande år huvudsakligen handlagt mål rörande taxering

av annan fastighet och därvid i första hand mål rörande en- och tvåfamilj s-

fastigheter samt vissa slag av hyresfastigheter. Av de särskilda ledamöter

som förordnats att tjänstgöra å avdelningen innehar fem sakkunskap röran­

de värdering av annan fastighet. Under nästkommande år kommer huvud­

sakligen mål av annan art att handläggas. Som en följd härav måste de

särskilda ledamöter, som har sakkunskap beträffande värdering av fastig­

heter av annat slag, tjänstgöra relativt lång tid i en följd. Detta medför som

kammarrätten framhållit vissa olägenheter. Om möjlighet beredes Kungl.

Maj :t att förordna ytterligare antal ledamöter, skulle dessa olägenheter i vä­

sentlig mån minska. Jag har därför icke något att erinra mot kammarrättens

förslag om ökning av det antal personer, som kan anlitas såsom ledamöter i

kammarrätten vid handläggning av fastighetstaxeringsmål. Lämpligen bör

femton sådana personer kunna av Kungl. Maj :t förordnas. Jag förordar, att

126 § 2 mom. ändras i enlighet härmed. Jag vill erinra, att förslagets genom­

förande icke kommer att medföra utgifter för statsverket, enär de särskilda

ledamöternas ersättning utgår i form av dagarvode och utökningen av anta­

let sådana ledamöter inte medför ökat antal sessionsdagar eller överhuvud

någon utvidgning av de fall, då enligt gällande bestämmelser sakkunniga

skall deltaga i kammarrättens avgöranden.

Föredragande departementschefen hemställer härefter, att ett inom fi­

nansdepartementet utarbetat förslag till förordning om ändrad lydelse av

126 § 2 mom. taxeringsförordningen den 28 september 1928 (nr 379) måtte

föreläggas 1955 års riksdag till antagande.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­

trädda hemställan förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten,

att proposition av den lydelse, bilaga till detta protokoll ut­

visar, skall avlåtas till riksdagen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 15

Ur protokollet:

Ulf Thorsclius

547775. Stockholm 1954. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag