Prop. 1955:202

('angående godkännande av beslut om uttagande av särskild tullavgift för vissa varuslag',)

Kungi. Maj.ts proposition nr 202 år 1955

1

Nr 202

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av beslut om uttagande av särskild tullavgift för vissa varuslag; given Stockholms slott den 30 september 1955.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsråds­ protokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departements­ chefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro,

enligt Dess nådiga beslut:

BERTIL

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

Med stöd av förordningen den 22 april 1949 (nr 180) angående rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift har Kungl. Maj :t genom beslut den 30 juni i år förordnat om uttagande från och med den 10 juli 1955 av sådan av­ gift för vissa varuslag, huvudsakligen inom textil- och läderområdet. I den föreliggande propositionen underställes beslutet riksdagen för godkännande.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1955. 1 samt. Nr 202

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1955

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj.t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 30 sep­

tember 1955.

N ärvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Zetterberg, Sträng, Ericsson, Andersson,

Norup, Hedlund, Persson, Hjalmar Nilson, Lindell, Nordenstam, Lange,

Lindholm.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om hänskjutande till

riksdagen av Kungl. Maj.ts beslut om åsättande av särskild tullavgift för

vissa varuslag, m. m., samt anför därvid följande.

I överensstämmelse med riksdagens beslut (prop. nr 36/1949; r. skr. nr

142) utfärdade Kungl. Maj :t den 22 april 1949 förordning (nr 180) angående

rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift. Förordningen, som ursprung-

ligen gällde till och med den 30 juni 1950, har därefter erhållit fortsatt gil­

tighet, senast genom förordningen den 18 februari 1955 (nr 64) enligt vilken

giltighetstiden utsträckts till och med den 30 juni 1957. Enligt 1949 års

förordning må Kungl. Maj :t å tid under vilken riksdagssession ej pågår

lörordna, att vara som införes från utlandet skall beläggas med särskild

tullavgift utöver den enligt tulltaxan utgående tullen. Sådan särskild tullav­

gift må bestämmas till högst tre gånger den avgift som utgår enligt tulltaxan

eller, där varan enligt taxan är tullfri, till högst en fjärdedel av varans värde.

Beslut att åsätta avgiften skall underställas riksdagen vid nästföljande

session inom tio dagar från dess början och, för det fall riksdagen icke god­

känner detsamma oförändrat, gälla högst tio dagar efter det riksdagen av­

gjort frågan.

Med stöd av 1949 års förordning har Kungl. Maj:t den 30 juni 1955 ut­

färdat kungörelse (nr 466) om uttagande av särskild tullavgift för vissa

varuslag, in. in., vilken kungörelse trätt i kraft den 10 juli 1955. I en till

detta protokoll fogad Bilaga anges vilka varor som omfattas av beslutet även­

som vilka tullsatser som skall tillämpas för varorna i fråga. På min före­

dragning har Kungl. Maj:t tidigare idag beslutat en mindre jämkning av

tullteknisk natur i nämnda kungörelse (jfr anm. s. 21).

Beträffande den allmänna innebörden av beslutet om uttagande av särskild

tullavgift torde i detta sammanhang böra framhållas, att åtgärden genom­

förts med iakttagande av de förpliktelser Sverige åtagit sig enligt allmänna

tull- och handelsavtalet (GATT). Dessa åtaganden innebär i regel för varor,

3

som är belagda med specifik tull, en bindning av dessa specifika tullar,

dock att Sverige i stor utsträckning förbehållit sig rätten att övergå till

värdetullsatser av viss angiven höjd. På grund härav har i nu förevarande

sammanhang den särskilda tullavgiften sammanslagits med den ordinarie

tullen, som för de berörda varorna i allmänhet utgått efter vikt, till en ge­

mensam värdetull. Vid fastställandet av den förhöjda tullen har det för att

vinna önskvärd konsekvens i vissa fall ansetts lämpligt att utgå från genom­

snittliga värden för enhetliga varuslag. Hinder för ett sådant tillvägagångs­

sätt har vid riksdagens senaste behandling av frågan om förordningens fort­

satta giltighet (prop. nr 8/1955; r. skr. nr 49) icke ansetts föreligga. En

bedömning av huruvida maximiregeln i 1949 års förordning iakttagits måste

alltså ske med beaktande av vad nu anförts.

Som framgår av bilagan är det i första hand textil- och lädervaruområdena,

som berörs av de provisoriska tullhöjningarna, men dessutom har med-

tagits ett mindre antal varor från tulltaxans övriga varugrupper. Storleken

av de genomförda tullhöjningarna kan icke direkt utläsas alldenstund åt­

gärden som förut nämnts innebär en övergång från vikt- till värdetullar. Om

man med utgångspunkt från senare års importvärden beräknar den uttagna

vikttullens procentuella andel av importvärdet för varje varuslag kan emel­

lertid en jämförelse ske. Sålunda har exempelvis tullarna för ylle- och bom­

ullsgarner höjts från ca 2 till respektive 5 och 8 procent, för lingarner från

ungefär 3 till 9 procent och för de ur importsynpunkt viktiga vävnaderna

från 5 å 6 till för ylle- och bomullsvävnader 12 och för linnevävnader 13

procent. Trikåvaror, konfektion och liknande textila färdigvaror, för vilka

tullincidenserna tidigare varierat, beläggs enligt beslutet med tullar om 12 å

14 procent. Silkeområdet omfattas icke av den särskilda tullavgiften med

undantag dock för nylonstrumpor, för vilka tullen höjts från ca 7 till 15

procent. De sedan ett par år tillbaka gällande bestämmelserna om anti-

dumpingtull vid import av denna vara har i samband med tullhöjningen upp­

hävts. Vad beträffar andra varugrupper än den textila kan i första hand

nämnas läder, för vilket tullen stigit från 2 ä 4 till 7 procent, och läder-

produkter, där en höjning skett från 3 å 6 till 8 å 10 procent. Tullarna på

skor gäller emellertid oförändrade. För övriga varor, såsom slipmaterial,

strömställare, termometrar, knappar och blyertspennor, har tullen stigit från

i allmänhet 3 ä 5 till 8 å 10 procent.

Såsom tidigare nämnts trädde kungörelsen om uttagande av den särskilda

tullavgiften i kraft den 10 juli 1955. Några särskilda övergångsbestämmelser

ansågs icke böra meddelas. Den nya tullen har sålunda påförts varor, som

från och med nämnda dag importerats. Efter kungörelsens ikraftträdande

har Svenska handelsagenters förening, Textilgrossisternas riksförbund, Sve­

riges kemikaliegrossisters förening och Svenska skofabrikant föreningen i

skrivelser till Kungl. Maj:t hemställt, att särskild tullavgift ej måtte uttagas

för varor, som bevisligen kon Irak lerats före kungörelsens ikraftträdande

men som inkommer till riket först efter denna tidpunkt. Sveriges kemikalie-

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1955

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1955

grossisters förening har i andra hand yrkat, att sådana varupartier, för vilka

importörerna genom uppvisande av skeppnings- eller fraktdokument kan

styrka att de avsänts till riket före nämnda tidpunkt, måtte undantagas från

den särskilda tullavgiften.

Över framställningen från Svenska handelsagenters förening har general­

tullstyrelsen yttrat sig. Styrelsen påpekar, att Kungl. Maj:t tidigare ut­

färdat författningar med omedelbar verkan, vilka inneburit tullhöjningar

för ett större antal varuslag. Såsom exempel nämns kungörelsen den 5 juni

1921 (nr 278) angående vissa ändringar i då gällande tulltaxa och förord­

ningen den 31 januari 1932 (nr 15) med tillägg till tulltaxan. Lika litet som

i den nu utfärdade kungörelsen har i dessa författningar övergångsbestäm­

melser ansetts påkallade. Styrelsen betonar vidare de olägenheter, som skulle

vara förenade med ett dispensförfarande av det slag, föreningen påyrkat. Det

skulle bl. a. medföra betydande administrativa svårigheter att kontrollera

riktigheten av de i ansökningarna lämnade uppgifterna. Styrelsen har så­

lunda icke ansett tillräckliga skäl föreligga att medgiva undantag från be­

stämmelserna i kungörelsen.

Genom beslut den 16 och den 25 augusti 1955 har Kungl. Maj :t lämnat

framställningarna utan åtgärd.

Departementschefen. Som bekant har sedan ett par år tillbaka en särskild

kommitté, 1952 års tulltaxekommitté, arbetat med en revision av gällande

tulltaxa. Kommittén kommer enligt uppgift att inom kort avsluta sitt arbete.

Under hand har informationer erhållits angående innebörden av det för­

slag till ny tulltaxa som kommittén avser att framlägga. Utan att här gå

närmare in på detta förslag vill jag endast nämna att det kommer att inne­

bära — förutom en teknisk modernisering av tulltaxan — en viss omför­

delning av tullskyddet, varigenom nu gällande tullar skulle komma att i

vissa fall höjas och i andra fall sänkas. Förslaget torde emellertid i det hela

komma att präglas av strävanden att bibehålla en låg tullnivå. Avsikten är

givetvis att remissbehandla förslaget i sedvanlig ordning, varefter frågan

om antagande av ny tulltaxa får slutligt prövas av Kungl. Maj :t och före­

läggas riksdagen.

I och med att förslaget framlägges och den väntade tidpunkten för ikraft­

trädandet av en ny tulltaxa närmar sig kan vissa risker uppstå för ogynn­

samma störningar i importen. På en del varuområden, där mera väsentliga

tullhöjningar väntas, måste man nämligen — om inte särskilda förebyg­

gande åtgärder vidtas — räkna med en spekulationsbetonad stegring i im­

porten i syfte att undgå tullhöjningarna. Detta skulle kunna medföra skade­

verkningar bl. a. för svensk produktion. Då det skulle vara förenat med stora

olägenheter att för längre eller kortare tid införa importkontroll endast i

syfte att möjliggöra en prövning av tullfrågan har Kungl. Maj :t funnit det

mest ändamålsenligt att med omedelbar verkan genomföra en provisorisk

justering av vissa tullar genom påläggande av särskilda tullavgifter. Avväg­

5

ningen av vilka tullar som på längre sikt bör gälla för berörda varuslag kan därefter ske i vederbörlig ordning utan risker för störningar i importen.

Vad beträffar innebörden av den beslutade tulljusteringen vill jag utöver vad redan förut nämnts framhålla följande.

Urvalet av varor och bestämmandet av de provisoriska tullarnas höjd har skett med utgångspunkt från de lämnade informationerna om tulltaxekom- mitténs väntade förslag till ny tulltaxa. Hänsyn har även tagits till de från majoritetens förslag skiljaktiga meningar som enligt vad som upplysts före­ ligger inom kommittén och som torde komma till uttryck i reservationer. Avsikten har sålunda varit att den provisoriska tulljusteringen inte skall tå verka prejudicerande vid den framtida prövningen av kommittémajoritetens och reservanternas förslag i olika hänseenden. Det ligger i sakens natur att en åtgärd av detta slag delvis måste bli relativt schematisk och inte kan innefatta en mera detaljerad prövning. Det sammanhänger bl. a. med att förslaget till ny tulltaxa kommer att bygga på en varunomenklatur, som starkt avviker från den nu gällande. Genom övergången från specifika tullar till värdelullar har det heller icke kunnat undvikas, att åtgärden för en­ staka varor och varupartier kommit att innebära en sänkning av tullen. De ofullkomligheter som kan vidlåda beslutet torde emellertid inte vara av större räckvidd och bör kunna accepteras som en företeelse av övergångs- natur.

Det varuområde som i största utsträckning berörs av beslutet är det textila. De hittillsvarande vikttullarna på detta område har under senare år fram­ stått som tekniskt föråldrade och de har dessutom genom penningvärdets fall förlorat starkt i betydelse. De svenska textiltullarna har varit bland de lägsta i världen. Detta i förening med en från kvantitativa restriktioner fri importpolitik har utsatt den svenska textilindustrien för en hård, i vissa fall dumpingbetonad, konkurrens från utlandet. Det har också bidragit till en icke obetydlig nedgång i produktion och sysselsättning och till en för­ sämrad lönsamhet inom branschen som helhet. Förhållandena inom textil­ branschen har sålunda under senare år väsentligt avvikit från de gynnsamma konjunkturer, som kännetecknat flertalet andra branscher av vårt närings­ liv. Mot denna bakgrund ter sig en modernisering av textiltullarna befogad. Jag är emellertid angelägen understryka att även de nu beslutade provisoriska tullarna bibehållits på en internationellt sett låg nivå. Det bör också fram­ hållas att de nya tullarna genomgående ligger inom ramen för Sveriges åtaganden i GATT-avtalet. De alternativa värdetullsatser, som Sverige — bl. a. på det textila området — förbehållit sig rätt att övergå till, har så­ lunda i intet fall överskridits.

Vad beträffar övriga av beslutet berörda branscher torde här endast be­ höva nämnas att konjunkturläget inom garverinäringen och vissa delar av läderindustrien företett betydande likheter med förhållandena på textil­ området.

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1955

6

I fråga om tidpunkten för den provisoriska tulljusteringen vill jag fram­

hålla, att det givetvis kan råda olika meningar om när riskerna för speku­

lativ importstegring sätter in. Om en förebyggande åtgärd skall få avsedd

verkan måste den emellertid vidtas vid en oväntad tidpunkt och ges omedel­

bar verkan. Det har därför ansetts lämpligt att genomföra den provisoriska

tulljusteringen redan innan innehållet i tulltaxekommitténs förslag blir all­

mänt känt.

Som ovan nämnts har från vissa branschorganisationer krav framställts

på särskilda övergångsbestämmelser i samband med de beslutade tullhöj­

ningarna. Jag delar i denna fråga den uppfattning som generaltullstyrelsen

gett uttryck åt i sitt yttrande. Om beslutet skall få åsyftad verkan bör så­

lunda liksom i tidigare liknande sammanhang några undantag icke beviljas.

Framställningarna härom har också avslagits av Kungl. Maj :t.

Enligt gällande föreskrifter skall beslutet om uttagande av särskild tull­

avgift för sin fortsatta giltighet underställas riksdagen inom tio dagar från

dess början.

Under åberopande av vad ovan anförts får jag hemställa, att Kungl. Maj :t

måtte föreslå riksdagen

att godkänna Kungl. Maj :ts beslut av den 30 juni 1955

och av den 30 september 1955 om uttagande av särskild tull­

avgift för vissa varuslag, in. m.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter

biträdda hemställan förordnar Hans Maj:t Konungen,

att till riksdagen skall avlåtas proposition av den ly­

delse, bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Karl-Ingmar Edstrand

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1955

Kungl. Maj. ts proposition nr 202 år 1955

7

Bilaga

1

2

3

4

Tulltaxe-

nr

Statistiskt

nr

Varuslag

Tull för

100 kr. av

varans tull­

värde.

Kronor

ur 187

471

VI. Kemiska produkter och apoteksvaror;

färger och fernissor; välluktande ämnen;

tvål, ljus och andra produkter av oljor,

fett eller vax; lim, klister och gelatin;

sprängämnen; gödselmedel

Etylenglykol....................................................

8: —

249

577

Blyertspennor, även försedda med rader-

gummi, samt blyertsstift:

grövre s. k. timmermanspennor ..............

10: —

250

578, 579

andra slag; ävensom färgstift samt svart-

10: —

294

654, 655

krita..............................................................

VII. Hudar, skinn och pälsverk samt

arbeten därav

Hudar och skinn, ej hänförliga till pälsverk:

beredda, halvberedda härunder inbegripna:

sulläder och bindsulläder samt valross-

och flodhästhudar:

kärnstycken (renskurna); ävensom

ur 295

656—658

maskinremläder..................................

hela eller halva hudar samt stycken

7: —

296: 1

661

därav, allt för så vitt de icke äro hån­

förliga till nr 294 (statistiskt nr 654

eller 655)................................................

andra slag:

i stycken, vägande minst 1 kg:

lackerade..........................................

7: —

7: —

296: 2

660, 662

andra ................................................

7: —

297: 1

664

i stycken av mindre vikt:

lackerade..........................................

7: —

297: 2

663, 665

andra ................................................

7: —

298

666

Arbeten av läder och skinn:

läder- och skinnstycken, utstansade, ut­

skurna eller utklippta, men icke vidare

bearbetade, ej särskilt nämnda:

av sul- eller bindsulläder; ävensom häst-

1

skyltar och delar därav..........................

8: —

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1955

1 | 2

8

14

299: 1

667: 1

andra slag:

lackerade..................

8: —

8: —

8: —

10: —

10: —

10: —

8: —

8: —

8: —

299: 2

667: 2

andra, ränder, även hopskarvade,

härunder inbegripna.............

300

668

bälten och skärp samt delar till bälten,

skärp eller hängslen....................

301

669

klädespersedlar, ej hänförliga till annat

nummer........................

302

303: 1

670

671: 1

handskar:

grövre arbetshandskar; ävensom, oav­

sett materialet, fäkt- och boxhandskar

andra slag......................

303: 2

671: 2

delar av läder eller skinn till handskar,

hånförliga till nr 303: 1 (statistiskt nr

671: 1)....................................

304

672, 673

för tekniskt bruk avsedda artiklar; även­

som guldslagarhinna......................

305: 1

674: 1

fotbollar......................

ur 305: 2

ur 674: 2

andra arbeten, ej särskilt nämnda, här­

under inbegripna, oavsett materialets

beskaffenhet, sadelmakararbeten och rak-

striglar, dock ej strängar för sportartiklar

VIII. Kautschuk, guttaperka och balata

samt arbeten därav

Arbeten av kautschuk, även syntetisk, gutta­

perka och balata samt av faktis och andra

dylika ersättningsmedel för kautschuk:

329

700

slangar och rör, ej hänförliga till annat

nummer, åven i avpassade längder:

spiral- och pansarslangar, även försedda

med kopplingar eller annan aptering .

8: —

333

705

driv- och transportremmar, innehållande

kautschuk, guttaperka eller balata___

8: —

ur 396

915: 4

XI. Spånadsänmen samt arbeten darav

Ospunna konstsilkefibrer och andra mot­

svarande på konstlad väg framställda spå-

nadsfibrer i mindre längder, andra än nylon­

fibrer och liknande syntetiska fibrer...

8: —

915: 6

Avfall av konstsilke, annat än av nylonfibrer

eller liknande syntetiska fibrer..........

8: —

397: 1

916: 1

Vadd, alla slag, kardad bomull härunder

inbegripen:

av bomull, blekt............

10: —

10: —

397: 2

916: 2, 917

annan ......................

* *............ ..

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1955

9

i

400

401 402

403 404

405 406

407 408

3

4

ur 923: 6;

923: 9

ur 923: 6; 923: 7—8,

923: 10

Garn:

helt eller delvis av konstsilke- och andra motsvarande fibrer, hänförliga till nr 396 (statistiska nr 915: 3—4), utan inbland­ ning av annat silke:

helt av andra till nr 396 (statistiska nr 915: 3—4) hånförliga fibrer ån nylon­ fibrer och liknande syntetiska fibrer... andra slag................................................

Anm. till nr 400 (statistiska nr 923: 6—10).

För till detta nummer hänförligt garn med högre nummer än 89 enligt engelsk numrering för bomullsgarn skall tull icke utgå.

924, 925 926, 927

928, 929 930, 931

932, 933 934, 935

936, 937 938, 939

helt eller delvis av ull, utan inblandning av silke:

enkelt:

oblekt och ofårgat:

t. o. m. nr 41 metrisk numrering över nr 41........................................ blekt, färgat eller tryckt:

t. o. m. nr 41................................... över nr 41........................................

två- eller flertrådigt:

oblekt och ofärgat:

t. o. m. nr 41................................... över nr 41........................ ............... blekt, färgat eller tryckt:

t. o. m. nr 41................................... över nr 41........................................

5: 5:

409 410

411

940 941

942

effekt- eller fantasigarn:

oblekt och ofärgat.............................. blekt, färgat eller tryckt; ävensom s. k. sniljgarn...................................... i smärre för detaljhandeln lämpade uppläggningar.........................................

5: —

5: —

5: —

av bomull, utan inblandning av annat spånadsämne:

enkelt:

oblekt och ofårgat:

413

944

under nr 12 engelsk numrering; ävensom s. k. förspinning..............

414

945

nr 12 och däröver men under nr 23

415

946

nr 23 och däröver men under nr 33

416

947

nr 33 och däröver........................... blekt, färgat eller tryckt:

417

948

under nr 12; ävensom s. k. för­ spinning ............................................

8

: —

O O

O O

O O

O O

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1955

1 I 2

3

418

419

420

949

950

951

nr 12 och däröver men under nr 23

nr 23 och däröver men under nr 33

nr 33 och däröver...........................

421

422

423

952

953

954

två- eller flertrådigt, en gång tvinnat:

oblekt och ofärgat:

under nr 12......................................

nr 12 och däröver men under nr 23

nr 23 och däröver...........................

424

425

426

955

956

957

427

958

428

959

429

960

blekt, färgat eller tryckt:

under nr 12......................................

nr 12 och däröver men under nr 23

nr 23 och däröver....... ....................

flertrådigt, mer än en gång tvinnat;

ävensom effekt- eller fantasigarn:

oblekt och ofärgat..............................

blekt, färgat eller tryckt; ävensom

s. k. sniljgarn......................................

Anm. till nr 416, 420, 423 och 426—428

(statistiska nr 94?, 951, 954 och 957 - 959).

För till dessa nummer hänförligt garn med

högre nummer än 89 skall tull icke utgå.

i smärre för detaljhandeln lämpade

uppläggningar..........................................

4

8

: —

8

: —

8

: —

8

: —

432

433

434

435

437

438

440

441

963

964

965

966

968

969

971

972

av jute, utan inblandning av annat spå-

nadsämne:

enkelt:

oblekt och ofärgat..............................

blekt, färgat eller tryckt....................

två- eller flertrådigt, med en diameter

av:

5 mm eller därunder:

oblekt och ofärgat..........................

blekt, färgat eller tryckt................

helt eller delvis av lin, hampa, ramie och

andra vegetabiliska spånadsämnen, ej sär­

skilt nämnt, utan inblandning av silke

eller ull:

enkelt:

oblekt och ofärgat:

nr 25 engelsk numrering och där­

under ................................................

över nr 25 t. o. m. nr 75................

blekt, färgat eller tryckt:

nr 25 och därunder.........................

över nr 25 t. o. m. nr 75................

9:

9:

9:

9:

O

O

C

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1955

11

1

2

8

4

4427. 973: 1

i smärre för detaljhandeln lämpade uppläggningar

...............................................

Anm. till nr 438, 441 och 4427. (statistiska nr 969, 972 och 973: 1). För till dessa num­ mer hänförligt garn med högre nummer än 35 skall tull icke utgå.

två- eller flertrådigt, härunder inbegri­ pen tråd:

9:

443

974

oblekt och ofärgat..............................

9:

444

975

blekt, färgat eller tryckt; ävensom s. k. sniljgarn......................................

9:

445

976

Sytråd av bomull

.......................................................

Tågvirke och linor samt bind- och segelgarn:

icke flätade:

12:

446

977

av bomull

...............................................................

av andra vegetabiliska spånadsämnen, med en diameter av:

9:

447 978—980

mer än 15 mm; ävensom skörde- och kabelgarn.............................................

9:

448

981

mer än 5 mm t. o. m. 15 mm............ 5 mm eller därunder, med en vikt för 100 m, efter det enkla garnet räknat, av:

35 g eller däröver:

två- eller flertrådigt:

9:

450

983

oblekt och ofårgat..................

Anm. För sådant till detta nummer hänförligt bindgarn av hampa, som är avsett uteslutande för tillverk­ ning av fisknät, skall tull icke utgå.

9:

451

984

blekt, färgat eller tryckt........

mer än 17 men mindre än 35 g:

två- eller flertrådigt:

9: —

453

986

oblekt och ofärgat..................

9:

454

987

blekt, färgat eller tryckt........

flätade:

9:

456

989

oblekta och ofärgade..............................

9:

457

990

blekta, färgade eller tryckta.................

9:

458

991

Bokbindarklot samt appreterad väv till adresslappar (s. k. labelklot).........................

Vävnader och stampad filt, vattentäta ge­ nom beläggning eller impregnering med massa eller innehållande kautschuk, ej sär­ skilt nämnda, impregnerad presenningsväv- nad, alla slag, härunder inbegripen; strump- stolsarbeten och andra genom virkning, stickning eller knytning tillverkade varor,

8:

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1955

1

1 2

459

992: 2—3

459*/,

992: 4

461

994

462: 1

462: 2

995

996, 997

463

998

468

469

1003

1004, 1005

470

1006

471

472

1007

1008

479

1016

innehållande kautschuk, utan sömnadsar­

bete, ej hänförliga till annat nummer; även

som sammanklistrade, fernissade eller lacke­

rade vävnader, vaxduk härunder inbegripen,

tydligen avsedda för tekniskt bruk eller

för användning inom skofabrikationen

eller för tillverkning av säckar och icke

innehållande silke.......................................

impregnerad presenningsvävnad med varp

eller inslag helt och hållet av jute........

andra slag:

icke innehållande silke:

i förening med kautschuk..................

andra:

vaxduk .............................................

andra ................................................

Mattor, ej särskilt nämnda:

linoleummattor och andra dylika mattor,

med eller utan underlag av vävnad; även­

som mattor av papp med därå anbragt

överdrag av färg, fernissa eller dylikt,

även tillskurna............................................

andra slag, även försedda med sömnads­

arbete eller fransar:

helt eller delvis av ull eller andra djur-

hår, utan inblandning av silke:

icke knutna:

metervara........................................

avpassade.........................................

av kokostågor eller kokosgarn:

utan inblandning av annat spånads-

ämne.....................................................

andra....................................................

helt eller delvis av jute, utan inbland­

ning av silke, ull eller andra djurhår

eller kokostågor......................................

innehållande silke:

andra slag:

av silke i förening med mer än 15 %

annat spånadsämne:

innehållande trådar, helt eller del­

vis av silke, för så vitt silket utgör

högst 5 % av vävnadens hela vikt

8

:

12

:

12

:

12

:

12

:

10

:

12

:

12

:

7:

12:

12

:

12

:

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1955

13

1

2 1

3

1

4

helt eller delvis av ull, utan inblandning

av silke:

481

1018

pressduk; ävensom maskinfilt, ändlös

eller rundvävd, för fabriksbehov..........

8:

482

1019

fälb-, plysch- och sammetsvävnader,

oskurna eller skurna...............................

andra slag, vägande per m’:

12:

483

1020: 1—2

mer än 700 g

....................................................................................................

12:

484

1021: 1—2

mer än 500 g men ej mer än 700 g ..

12: —

485

1022: 1—4

500 g eller därunder...........................

helt eller delvis av tagel eller andra djur­

hår

än ull eller av människohår, utan in­

blandning av silke eller ull:

12: —

486

1023

vävd hårfilt..............................................

12:

487

1024

andra slag

.........................................................................................................................

av bomull, utan inblandning av andra

spånadsåmnen eller med inblandning av

kokostågor, jute eller högst 10 % fibrer,

hänförliga till nr 396 (statistiska nr

915: 3—6):

12:

0

0

0

0

1025

1026

maskinfilt för fabriksbehov, även ändlös

segelduk, oblekt och ofärgad, av högst

65 cm bredd, vågande minst 650 g per

ms och hållande på en yta av 1 cm i

kvadrat högst 36 varp- och inslagstrådar

fälb-, plysch- och sammetsvävnader,

oskurna eller skurna, s. k. manchester

härunder inbegripen; ävensom avpas­

sade varor därav:

8:

12:

489

1027

oblekta och ofärgade..........................

12:

490

1028

blekta eller färgade

........................................................................

12:

491

1029

tryckta eller pressade.........................

näsduksvävnader, som på en yta av

1 cm i kvadrat innehålla sammanlagt:

12:

492

1030

högst 80 varp- och inslagstrådar ..

12:

493

1031

mer än 80 varp- och inslagstrådar

dukar, gardiner och andra avpassade

vävnader, ej särskilt nämnda, för så

vitt hela ytan är till vävnadssättet lik­

artad, som på en yta av 1 cm i kvadrat

innehålla sammanlagt:

12:

494

1032

högst 60 varp- och inslagstrådar ..

12:

495

1033

mer ån 60 varp- och inslagstrådar .

andra vävnader, vilkas hela yta är till

vävnadssättet likartad, vägande per mJ:

100 g eller däröver, som på en yta av

1 cm i kvadrat innehålla sammanlagt:

högst 60 varp- och inslagstrådar:

12:

496

1034: 1—3

oblekta och ofärgade..................

12: —

497

1035

blekta eller enfärgade................

12: —

14

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1955

1

1 2

3

4

498

1036

vävda i två eller flera färger;

ävensom tryckta.................

mer än 60 varp- och inslagstrådar:

12: —

499

1037

oblekta och ofärgade................

12: —

500

1038

blekta eller enfärgade................

12: —

501

1039

vävda i två eller flera färger;

ävensom tryckta.................

mindre än 100 g, som på en yta av

1 cm i kvadrat innehålla sammanlagt:

högst 60 varp- och inslagstrådar:

12: —

502

1040

oblekta och ofärgade..................

12: —

503

1041: 1—2

blekta eller enfärgade................

12: —

504

1042

vävda i två eller flera färger;

ävensom tryckta.................

mer än 60 varp- och inslagstrådar:

12: —

505

1043

oblekta och ofärgade................

12: —

506

1044

blekta eller enfärgade..............

12: —

507

1045

vävda i två eller flera färger;

ävensom tryckta...................

andra slag, härunder inbegripna mön-

stervävda, även avpassade, vägande per

m2:

100 g eller däröver:

12: —

508

1046

oblekta och ofärgade......................

12: —

509

1047

blekta eller enfärgade....................

12: —

510

1048

vävda i två eller flera färger; även­

som tryckta............. ...............

mindre än 100 g:

12: —

511

1049

oblekta och ofärgade......................

12: —

512

1050

blekta eller enfärgade....................

12: —

513

1051

vävda i två eller flera färger; även­

som tryckta .....................................

av kokostågor eller kokosgarn:

12: —

514

1052

utan inblandning av annat spånads-

ämne än jute...................................

7: —

515

1053

andra ......................................

av jute, utan inblandning av annat spå-

nadsämne än kokostågor eller kokosgarn:

oblekta och ofärgade, som på en yta av

2 cm i kvadrat innehålla sammanlagt:

7: —

516

1054

högst 15 varp- och inslagstrådar ..

10: —

517

1055

mer än 15 men mindre än 35 varp-

och inslagstrådar................................

10: —

518

1056

andra slag..................................

helt eller delvis av lin, hampa, ramie och

andra vegetabiliska spånadsämncn, ej sär­

skilt nämnda, utan inblandning av silke

eller ull:

10: —

519

1057

fälb-, plysch- och sammetsvävnader,

oskurna eller skurna....................

13: —

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1955

15

1 1

2 1

3

4

näsduksvävnader, som på en yta av 1 cm i kvadrat innehålla sammanlagt:

520

1058

högst 50 varp- och inslagstrådar .... 13: —

521

1059

mer än 50 varp- och inslagstrådar... 13: —

522

1060

satin- eller atlasvävnader, vilkas hela yta är till vävnadssättet likartad........ tvåskaftade och kyprade vävnader, ej särskilt nämnda, vilkas hela yta är till vävnadssättet likartad:

13: —

523

1061

oblekta och ofärgade, vägande per m2 500 g eller däröver.............................. andra, som på en yta av 1 cm i kva­ drat innehålla sammanlagt:

högst 25 varp- och inslagstrådar:

13: —

524

1062

oblekta och ofärgade..................

13: —

525

1063

blekta, färgade eller tryckta----mer än 25 t. o. m. 35 varp- och in­ slagstrådar:

13: —

526

1064

oblekta och ofärgade..................

13: —

527

1065

blekta, färgade eller tryckta---mer än 35 t. o. m. 50 varp- och in­ slagstrådar:

13: —

528

1066

oblekta och ofärgade.................. 13: —

529

1067

blekta, färgade eller tryckta---mer än 50 varp- och inslagstrådar:

13: —

530

1068

oblekta och ofärgade..................

13: —

531

1069

blekta, färgade eller tryckta----

andra slag, mönstervävda härunder inbegripna, som på en yta av 1 cm i kvadrat innehålla sammanlagt:

13: —

532

1070

högst 50 varp- och inslagstrådar ...

13: —

533

1071

mer än 50 varp- och inslagstrådar, härunder jämväl inbegripna alla, som hava mönster, åstadkommet genom olika trådtäthet..................................

Stampad (icke vävd) filt:

13: —

534

1072

av jute eller nöthår, även med inbland­ ning av andra spånadsämnen; ävensom förladdningar samt polerskivor och andra för tekniskt bruk avsedda skivor av filt, hänförlig till detta nummer...................... andra slag:

10: —

535

1073

maskinfilt, ändlös eller i slangform, för fabriksbehov............................................ annan, vägande per m2:

10: —

536

1074

mindre än 300 g..................................

10: —

537

1075

300 g och däröver; ävensom poler­ skivor och andra för tekniskt bruk avsedda skivor av filt, även vävd, ej hänförliga till nr 534 (statistiskt nr 1072)......................................................

10: —

16

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1955

1

2

3

4

Elastiska band och snören, innehållande

strängar (trådar) av kautschuk:

539

1077

andra slag............................................

13: —

Band, ej hånförliga till annat nummer, här­

under inbegripna flätade, bandliknande snö­

ren med raka kanter och utan annat mönster

än sådant, som åstadkommits genom färgat

garn eller färgad tråd:

innehållande silke:

andra slag:

544: 1

1082: 1

av silke i förening med mer än 15 %

annat spånadsämne:

innehållande trådar, helt eller del­

vis av silke, för så vitt silket utgör

högst 5 % av bandets hela vikt .

14: —

545

1083—1086

icke innehållande silke...............................

14: —

Snören och andra snörmakararbeten, ej

hänförliga till annat nummer:

547

1088

andra slag; härunder inbegripna för ampel­

skålar och dylika belysningsartiklar av­

sedda upphängningsanordningar, även

innehållande silke, med eller utan led­

ningstråd ....................................................

14: —

Spetsar samt spetsvävnader och tyll, ej hän­

förliga till annat nummer:

549

550

1090

1091

andra slag:

trådgardinsvävnad av minst 50 cm bredd

ävensom slät (icke mönstervävd) tyll .

andra ................................................

11

T*T

*

T-4V

H

Strumpstolsarbeten och andra genom virk­

ning, stickning eller knytning tillverkade

varor, metervara härunder inbegripen, ej

hänförliga till annat nummer:

innehållande silke:

andra slag:

552: 2

1094: 4

andra:

strumpor:

helt eller delvis av nylon eller

liknande syntetiska fibrer..........

15: —

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1955

17

1 1

2 1

3

i

4

1095, 1096 1097, 1098 1099, 1100

andra slag:

14: —

ÖDO—OO^i

14:

000

556

underkläder, vägande högst 1 kg per

14:

1101—1104

14: —

00/

Anm. För varor, hänförliga till tulltaxenr 556 (statistiska nr 1099 och 1100) eller tull­ taxenr 557 (statistiska nr 1101—1104) och icke helt eller till huvudsaklig del bestående av naturlig ull, skall tullen i varje fall mot­ svara en avgift av minst 450 kr. respektive 350 kr. för 100 kg av varornas tullvikt enligt tulltaxan1.

1105

12:

»JOO

1106

1107

Sadelgjordsväv:

+vrAolroff

orl nVJolrt nph nfäraarl ..................

14: —

ooy

p;

ah

t/VOOJYOl l/Olly

14: —

Slangar, driv- och transportremmar, solv och andra för tekniskt bruk avsedda artiklar, ej särskilt nämnda:

FiAPi

1113—1116

1117

8: —

566

Skur- och putsdukar av avfallsgarn, även

14: —

567

1118—1124 Spånadsvaror, endast till­

klippta, tillskurna, utstan­ sade, fållade och kantade, ej särskilt nämnda, även för-

<

sedda med enkel hålsöm i omedelbart sammanhang med fållen

beläggas med samma tull som den spånads- vara, av vilken de framställts, i fråga om va- \

ror belagda ( med tull efter

värdet utan

tillägg och eljest med till-

lägg av 10 %

Ärmlappar, även utan sömnadsarbete:

569

1126

14: —

övertyg till paraplyer eller parasoller, till­ skuret eller sytt:

571

1128

14: —

Säckar:

573

1130

andra, s. k. droppsäckar härunder inbe-

10: —

1 Jfr s. 21. jj Bihang till riksdagens protokoll 1055. 1 samt. Nr 2U2

18

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1955

1

1 2

1

3

4

575

1132

Presenningar..................................

13: —

576

1133

Tält och markiser av linne-, hamp- eller

bomullsvävnad................................

13: —

578

1135

Gardiner av vävnad eller tyll, hänförlig till

nr 549 (statistiskt nr 1090), hopsydda, fål­

lade, kantade och försedda med fransar ..

Hängslen, bälten, skärp, strumpeband, kläd-

nings- och ärmhållare samt andra dylika

persedlar, ej hänförliga till gulddragararbe-

ten; ävensom delar därtill av spånadsvara:

andra slag, härunder inbegripna s. k.

blixtlås (dragkedjor), alla slag:

14: —

583

1140: l

s. k. blixtlås (dragkedjor)......................

12: —

1140: 2

andra ................................

Snörliv:

andra slag:

14: —

585

1142

försedda med broderier, spetsar, band,

snören, annan besättning eller andra

tillbehör, i vilka silke ingår...................

14: —

586

1143

andra ......................................

Broderier, även försedda med fållning eller

kantning:

14: —

ur 587

1145

å stampad filt......................................

å annan spånadsvara:

14: —

588

1146

med brodermaterial, innehållande silke

14: —

589

1147, 1148

med annat brodermaterial................

14: —

590

1149

Kragar, manschetter och skjortbröst, stärkta

och strukna, av linne- eller bomullsvävnad

14: —

ur 591

ur 1150,

ur 1151

Kläder och andra sömnadsarbeten, ej sär­

skilt nämnda, av spånadsvaror, hänförliga

till nr 459, 459Va och 461—462: 2 (statistiska

nr 992: 2—4 och 994—997); ävensom arbe­

ten, ej särskilt nämnda, av elastiska band

eller snören, hänförliga till nr 539 (statis­

tiskt nr 1077).................

Kläder och andra sömnadsarbeten, ej sär­

skilt nämnda:

av knutna, stickade, virkade eller på

strumpstol förfärdigade varor:

12: —

592

1152, 1153

blusar, jumpers och koftor, vägande

högst 3 kg per dussin, kjolar, kläd-

ningar, morgonrockar, skjortor med

fast krage samt kappor av spånadsvara

(metervara), icke innehållande silke ..

14: —

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1955

19

1

2

» 1

4

överrockar samt för män och gossar av­

sedda rockar, västar och byxor:

av ylle-, linne- eller hampvävnad eller

av vävnad, hänförlig till nr 479 (sta­

tistiskt nr 1016):

594

1155

försedda med foder, vari silke ingår

12: —

595

1156

försedda med uppslag eller annan

besättning, vari silke ingår..............

12: —

596

1157

andra ....................................................

12: —

597

1158

av annan vävnad, icke innehållande

silke...........................................................

andra slag:

av spetsar, spetsvävnader eller tyll,

icke innehållande silke:

12: —

600

1161

med foder av spånadsvara, inne­

hållande silke......................................

14: —

601

1162

andra ....................................................

14: —

604

1167

av stampad filt........................................

av yllevävnad, av vävnad, hänförlig

till nr 479 (statistiskt nr 1016), av band,

hänförliga till nr 544: 1 (statistiskt nr

1082: 1), eller av band av ull, hänförliga

till nr 545 (statistiskt nr 1084 eller 1086):

10: —

605

1168

försedda med broderier, spetsar, foder,

uppslag eller annan besättning, vari

silke ingår, eller eljest till en mindre del

bestående av vara, i vilken silke ingår

14: —

606

1169

försedda med broderier eller spetsar,

vari silke icke ingår............................

andra:

14: —

607: 1

1170: 1

damregnkappor...............................

14: —

607: 2

1170: 2

andra ................................................

av annan spånadsvara:

14: —

608

1171

försedda med broderier, spetsar, fo­

der, uppslag eller annan besättning,

vari silke ingår, eller eljest till en

mindre del bestående av vara, i vilken

silke ingår............................................

14: —

609

1172

försedda med broderier eller spetsar,

vari silke icke ingår............................

andra slag:

14: —

610

1173

av bomullsvävnad och vägande

mer än 200 g per stycke................

14: —

611

1174

andra ................................................

Hattflätor, ej hänförliga till nr 358 (statis­

tiskt nr 808):

14: —

617

1180

andra ............................................................

12: —

20

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1955

1

2

1

3

4

XIII. Arbeten av sten och andra mine-

raliska ämnen; lervaror; glas och

glasvaror

Arbeten av sten:

slip-, bryn- och polerstenar, ej särskilt

nämnda:

andra slag:

ur 649

ur 1221

andra, dock ej diamantslipskivor....

8: —

661

1242

Smärgel-, glas-, sand- och annat slip- eller

polerpapper, även nedskuret, utstansat eller

på annat sätt tillformat.................................

5: —

662

1243

Polerduk, jämväl i tillklippta, tillskurna eller

utstansade stycken, även med sömnads­

arbete ...............................................................

XVI. Maskiner, apparater och elektrisk

materiel

Strömställare och tryckkontakter:

8: —

1023: 1

1855: 1

handmanövrerade, vägande högst 0.5 kg

per stycke....................................................

10: —

1023: 3

1855: 7

Glödlampshållare med eller utan strömstäl­

lare ....................................................................

XVIII. Instrument, vågar och ur

10: —

ur 1065

1946

Termometrar...................................................

XX. Varor, ej annorstädes upptagna

Borstbindararbeten:

8: —

1113

2041

av fiber, gräs, rötter och andra dylika

vegetabiliska ämnen...................................

av andra ämnen:

10: —

1114

2042

med infattning eller montering av järn

eller opolerat eller endast målat trä;

ävensom alla till nr 1113 (statistiskt nr

2041) ej hänförliga moppar och bon-

borstar, penslar, murar- och målar-

borstar samt för tekniskt bruk avsedda

borstar......................................................

10: —

1115

2043

med annan infattning eller montering;

ävensom damm- och pudervippor........

10: —

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1955

21

1 i

2

8

4

1134

2065

Knappar, ej hänförliga till snörmakararbe- ten; ävensom delar därav:

överklädda:

med vävnad, vari silke ingår................

10: —

1135

2066

med annan vävnad eller med skinn . ..

10: —

1136

2067

icke överklädda:

helt och hållet av andra oädla metaller än järn, av dylika metaller och järn i förening med varandra, av stennöt eller av celluloid, galalit och andra liknande formbara, konstgjorda ämnen:

förgyllda eller försilvrade..................

10: —

1137: 1

2068: 1

andra:

av stennöt........................................

10: —

1137: 2

2068: 2

andra................................................

10: —

1138: 2

2070

knappar, ej särskilt nämnda, samman-

10: — 10: —

1139

2071

satta av två eller flera ämnen.............. andra slag................................................

Anmärkninq till sid. 17. Den under tulltaxenr 557 införda Anm. har erhållit sin nuvarande lvdelse med giltighet fr. o. m. den 10 oktober 1955, genom kungörelsen den 30 september 1955 (nr 552) ang. ändring i kungörelsen den 30 juni 1955 (nr 466). Ursprungligen hade Anm. följande lydelse:

Anm. För varor, tillverkade av annat spånadsänme än ull och hänförliga till tull­ taxenr 556 istatistiskt nr 1100) eller tulltaxenr 557 (statistiskt nr 1103 eller 1104), skall tullen i varje fall motsvara en avgift av minst 450 kr. respektive 350 kr. for 100 kg av varornas tullvikt enligt tulltaxan.

551420 Stockholm 1955. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag