Prop. 1955:209

('angående ändrad löne\xad grads placering för vissa tjänster in. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 209 år 1955

1

Nr 209

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående ändrad löne­

grads placering för vissa tjänster in. m.; given Stock­ holms slott den 21 oktober 1955.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över civilärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bi­ falla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Sigurd Lindholm

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen förordas, i anslutning till vissa på det kommunala om­ rådet träffade avtalsuppgörelser, förhöjd lönegradsplacering för sjukskö­ terskor, köksföreståndare, sociala kuratorer, socialassistenter, maskintvät- tare och eldare m. fl. inom statsförvaltningen. Förslagen berör omkring 1 900 anställda och beräknas medföra eu kostnadsökning för löner av inemot 700 000 kronor för år.

1 Bilmng till riksdagens protokoll 1955. 1 samt. Nr 20S

2

Kiingl. Maj:is proposition nr 209 är 1955

Utdrag av protokollet över civilärenden, hållet inför Hans Kungl.

Höghet Regenten, Hertigen av Halland i statsrådet å

Stockholms slott den 21 oktober 1955.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Zetterberg, Torsten Nilsson, Sträng,

Ericsson, Norup, Hedlund, Persson, Hjalmar Nilson, Lindell,

Lindström, Lange, Lindholm.

Chefen för civildepartementet, statsrådet Lindholm, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändrad löne­

grads placering för vissa tjänster m. m. samt anför därvid följande.

Lönegradsplaceringen för vissa statstjänstemän är sedan åtskilliga år an­

knuten till vad som gäller för motsvarande kommunalanställda grupper.

Det är här i princip fråga om personal inom sådana områden, där den kom­

munala verksamheten är den dominerande, d. v. s. i huvudsak inom sjuk­

vården. Beslut av sådan innebörd har, efter det överenskommelser träffats

med vederbörande personalorganisationer, sålunda meddelats vid 1951 års

riksdag (prop. 214 och 227) beträffande sjukskö ter ske- och barnmorske-

utbildad personal, lägre vård- och ekonomipersonal samt köksföreståndarc

samt vid 1952 års riksdag (prop. 107 och 241) beträffande maskintvättare,

tandtekniker, kuratorer och socialassistenter. Vid 1953 års riksdag (prop.

165) behandlades vissa förslag om ändringar i det tidigare beslutet beträf­

fande sjuksköterskeper sonalen.

Under förra delen av innevarande år har genom överenskommelser mel­

lan Svenska landskommunernas förbund, Svenska landstingsförbundet och

Svenska stadsförbundet, å ena, samt vederbörande personalorganisationer,

å andra sidan, avtalats lönegradsplaceringar, som innebär förbättringar i

hittills gällande löneläge för den ifrågavarande kommunalanställda perso­

nalen. En av dessa överenskommelser träffades i sådan tid, att i anslutning

därtill frågan om löneställningen för vissa motsvarande statliga grupper,

nämligen den lägre vård- och ekonomipersonalen, kunde underställas årets

riksdag under dess vårsession (prop. 195). Fråga har därefter uppkommit,

om icke under innevarande år borde genomföras en revision av löneställ­

ningen jämväl för övrig motsvarande personal inom statsförvaltningen.

Överläggningar i ämnet har på framställning av Statstjänarkartellen, Svens­

ka ekonomiföreståndarinnors förening och Tjänstemännens centralorganisa­

tion ägt rum mellan representanter för civildepartementet och nämnda or­

ganisationer.

Kungl. Maj.ts proposition nr 20!) är 1055

3

Vid dessa överläggningar har — under förutsättning av Kungl. Maj :ts och riksdagens godkännande — från civildepartementets sida framlagts vissa förslag, vilka den 15 oktober 1955 godkänts av de angivna organisa­ tionerna. Förslagen torde såsom bilaga 1—4 få fogas till statsrådsproto­ kollet i förevarande ärende.

Förslagen anknyter direkt till de på det kommunala området träffade uppgörelserna. Beträffande vissa detaljer i de särskilda förslagen må fram­ hållas följande.

Tyngdpunkten i förslaget om sjuksköterskatjänsterna (bilaga 1) är upp- flyttningen av ett stort antal tjänster från 14 till 15 lönegraden. Denna hän­ för sig i huvudsak till dels att på vårdavdelning med minst 15 vårdplatser och specialavdelning med minst 3 sjukskötersketjänster förutsatts skola finnas inrättad en överskötersketjänst i 15 lönegraden, dels ock att sjuk­ sköterska med ständig nattjänstgöring uppflyttas till 15 lönegraden. Beträf­ fande sistnämnda uppflyttning torde böra anmärkas, att den i de kommu­ nala uppgörelserna icke motiverats med nattjänstgöringen såsom sådan utan med alt dylik tjänst avser mer än en vårdavdelning. Samma motivering har anförts för det till sin räckvidd mer begränsade förslaget om uppflyttning till 14 lönegraden av s. k. ambulerande sjuksköterska. Även i övrigt anknyter förslagen till de kommunala uppgörelserna. Det har vid överläggningarna med vederbörande personalorganisationer, i anslutning till vad som avtalats på den kommunala sektorn, förutsatts, att på vårdavdelning med mindre än 15 vårdplatser resp. på specialavdelning med mindre än 3 sjuksköterske- (översköterske-)tjänster skall, enligt statsmakternas beprövande, kunna in­ rättas en tjänst som översköterska i 15 lönegraden i stället för 14 lönegraden, om arbetsuppgifterna prövas vara särskilt kvalificerade.

Jag vill i detta sammanhang tillägga, att hinder givetvis ej bör föreligga att liksom f. n. tillämpa vikariatslöneförordnande vid nattjänstgöring, där så finnes påkallat av organisatoriska skäl. Kungl. Maj :t bör därför äga i före­ kommande fall besluta, att i stället för tjänst i 15 lönegraden skall finnas inrättad tjänst i 12 lönegraden jämte vikariatslön beräknad efter 15 löne­ graden.

Uppflyttningen av ett antal tjänster till 15 lönegraden uppväges i någon mån av att den fasta övertidsersättning å 240 kronor för år, som för när­ varande tillkommer sjuksköterska i 12 och översköterska i 14 lönegraden vid vissa statliga kroppssjukhus, hädanefter skall utgå endast till tjänst- innehavare i 12 lönegraden. På enstaka punkter medför en tillämpning av de nya reglerna nedflyttning från högre till lägre lönegrad.

Beträffande sinnessjukhusen och anstalten för fallandesjuka har prin­ ciperna för lönegradsplacering av de sjuksköterskeutbildade översköters­ korna ansetts böra tillämpas även i fråga om de kursutbildade översköters­ korna och överskötarna, vilka hittills varit i lönegradshänseende jämställda med de förstnämnda. I viss anslutning till de kommunala placeringarna har därjämte en översköterska vid varje anstalt, vilken har att ansvara

4

för läkemedelsförråd, ansetts böra uppflyttas till 15 lönegraden. För nu

anställda överskötare och översköterskor med tjänstgöring i verkstäder eller

som arbetsterapeuter har förutsatts skola övergångsvis medges samma löne-

gradsplacering som för motsvarande personal på vårdavdelningarna.

Beträffande köks föreståndare (bilaga 2) innebär förslaget i huvudsak

att 15 lönegraden skall ersätta 14 lönegraden som bottenlönegrad, och detta

även i fråga om de biträdande köksföreståndarna. I övrigt förutsättes de

år 1951 bestämda huvudgrunderna — vilka icke i och för sig påverkas av

de i år träffade kommunala uppgörelserna — alltjämt skola gälla.

I lråga om sociala kuratorer (bilaga 3) har en uppdelning på två löne­

grader ansetts böra bibehållas på sätt tillämpas inom landstingen. Anled­

ning har i detta sammanhang icke ansetts föreligga att vidtaga ändring i

nuvarande fördelning av tjänsterna på de båda lönegraderna. I anslutning

till de sociala kuratorernas lönegradsuppflyttning torde genom Kungl. Maj :ts

försorg arvodena till skolkuratorer böra omregleras. Lönegradsplaceringen för

socialassistenterna vid fångvården och sinnessjukhusen har ansetts liksom

hittills böra följa den för kuratorerna gällande. Detsamma gäller tjänsten

som personalkonsulent vid karolinska sjukhuset.

Med avseende på vissa övriga tjänster (bilaga 4) torde endast behöva

framhållas, att de framställda förslagen angående barnmorskor, vaktmäs­

tare, tandtekniker, maskintvättare och eldare uppgjorts i nära anslutning

till de kommunala uppgörelserna. Beträffande eldartjänsterna torde en kon­

sekvens av förslaget höra bli, att 10 lönegraden hädanefter kommer till an­

vändning endast för icke-ordinarie tjänster. Någon ändring har icke i

detta sammanhang ifrågasatts av gällande bestämmelser om lägre lönegrads-

placering än i 10 lönegraden för befattningshavare under 21 års ålder. I

fråga om garnisonssjukhusen har jämväl ansetts böra medtagas en mot­

svarighet till de kommunala bestämmelserna om lönetillägg å 15 kronor för

månad åt sjukvårdsbiträde i 5 lönegraden, som tjänstgör som operations-

biträde eller i tbc-, epidemi- eller kronikervård.

För egen del finner jag mig, med hänsyn till önskvärdheten av att den

kommunala och den statliga lönegradsplaceringen för i det föregående be­

rörda tjänster göres i stort sett enhetlig, böra tillstyrka, att de nyssnämnda

förslagen godkännes och att huvudgrunderna i förslagen underställes riks­

dagens prövning. Jag kan emellertid icke underlåta att i detta sammanhang

framhålla, att den här ifrågavarande kommunala lönesättningen innebär, att

kommunerna i vissa fall företagit uppflyttningar även av tjänster, beträf­

fande vilka den kommunala sektorn icke kan anses dominerande inom det

offentliga området. Vad som förekommit utvisar enligt min mening, att det

är ofrånkomligt att en bättre samordning av de offentliga arbetsgivarnas

lönepolitik kommer till stånd. Denna fråga har också sedan några månader

tillbaka inom civildepartementet upptagits till övervägande med represen­

tanter för kommunförbunden.

Kungl. Maj:ls proposition nr 209 år 1955

5

Med hänsyn till att de kommunala uppgörelserna gäller fr. o. in. den 1 januari 1955 torde de av mig tillstyrkta förslagen böra föreläggas årets riks­ dag under dess höstsession, så att ändringarna i de statliga personalförteck­ ningarna kan genomföras åtminstone fr. o. in. den 1 januari 1956. Av samma skäl vill jag emellertid förorda, att i löneturs- och pensionshänseende får så anses som om lönegradsändringarna ägt rum redan vid innevarande budget­ års ingång, d. v. s. den 1 juli 1955, och att tjänstinnehavare, som innehall eller med vikariatslön uppehållit ordinarie, extra ordinarie eller extra tjänst, som fr. o. in. den 1 januari 1956 uppflyttas i lönegrad, får för tiden den 1 juli—den 31 december 1955 uppbära retroaktiv lön. Motsvarande anordning tillämpades i samband med den vid innevarande års riksdag under dess vår­ session beslutade ändringen av lönegradsplaceringen för viss vård- och eko- nomipersonal (prop. 195). Beträffande garnisonssjukhuset i Skövde, som fr. o. m. den 1 januari 1956 övertages av landstinget i Skaraborgs län, böl­ den retroaktiva lönen beräknas som om personalen sistnämnda dag kvar­ stått i statstjänst och lönegradsändringarna genomförts då. Jag förutsätter, att vid de nyssnämnda övervägandena om en bättre samordning av lönesätt­ ningen inom den offentliga sektorn även upptages till behandling frågan om möjligheterna att bättre än för närvarande samordna tidpunkten för lönegradsändringar för jämförbara personalgrupper hos staten och kommu­ nerna.

Den årliga kostnadsökning för löner, som föranledes av vad i det före­ gående förordats, har beräknats till inemot 700 000 kronor.

Under hänvisning till riksdagens beslut i anledning av vad i årets stats- verksproposition i bilagan 2 under punkten 2 förordats föreslår jag vidare, att riksdagens bemyndigande inhämtas att vidtaga erforderliga ändringar i personalförteckningarna. För Kungl. Maj:t torde dessutom böra utverkas bemyndigande att medge de överskridanden under budgetåret 1955/56 av maximerade anslag och anslagsposter, som föranledes av förslagen. Det torde slutligen ankomma på Kungl. Maj: t att utfärda erforderliga ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att

1) godkänna huvudgrunderna i de i bilagorna 1—4 till statsrådsprotokollet i detta ärende upptagna förslagen om ändrad lönegradsplaccring för vissa tjänster in. in.;

2) bemyndiga Kungl. Maj :t att vidtaga erforderliga åt­ gärder för förslagens genomförande i huvudsak räknat fr. o. in. den 1 juli 1955;

3) bemyndiga Kungl. Maj :t att för budgetåret 1955/56 med­ ge de överskridanden av maximerade anslag och anslags­ poster, som kan föranledas av vad sålunda föreslagits.

Kungl. Maj.ts proposition nr 20!) år 1955

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 209 år 1955

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter

biträdda hemställan förordnar Hans Kungl. Höghet Re-

genten, att proposition av den lydelse, bilaga till detta

protokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Bertil Sjöfors

Kanyl. Maj:ts proposition nr 20!) år 1055

7

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 209 år 1955

Antal

tjänster

Nuva­

rande

lönegrad

Före­

slagen

lönegrad

Anm.

A. Sjukhus

Garnisonssjukhusen

Översköterska..........................

42

14

15

5

14

12

1 i Sollefteå, 4 i Boden. Tjäns-

Sjuksköterska...........................

4

12

14

terna skall vid vakans er­

sättas av sjuksköterske-

tjänster

Översköterska

Centrala förbandssjukhus

Översköterska..........................

2

14

15

I 1, I 19

Statens sinnessjukhus

Överskötare..............................

184

14

15

Översköterska..........................

481

14

15

Statens anstalt för fallandesjuka

Översköterska..........................

7

14

15

Karolinska sjukhuset

Översköterska..........................

4

15

16

1 79

4

14

14

15

12

Tjänsterna skall vid vakans

Sjuksköterska...........................

47

^ 12

15

ersättas av sjuksköterske-

tjänster

Översköterska

45

12

14

Översköterska

Serajimerlasareltet

Översköterska..........................

1

15

IG

20

1

14

14

15

12

Tjänsten skall vid vakans er-

Sjuksköterska...........................

19

3 12

15

sättas av sjuksköterske-

tj än st

Översköterska

it;

12

14

Översköterska

B. Övriga inrätt­

ningar

Fånguårdsanstalterna

Översköterska..........................

2

14

15

Långholmen. Håga

Truppjörbanden

Översköterska..........................

113

14

15

Tandläkarhögskolorna

Avdelnings- Stockholm . . .

2

15

16

sköterska

Malmö............

3

14

16

Vårdanstalten i Lund för blinda

med komplicerat lyte

Översköterska..........................

1

14

16

Därav 8 vid garnisonssjukhuset.

Vid flertalet tjänster utgår f. n. vikariatslön i 14 Igr.

Vikariatslön i 14 lgr utgår f. n.

Kungl. Maj.ts proposition nr 209 år 1955

9

Bilaga 2

Köksföreståndare. Biträdande köksföreståndare

Antal

Nu va-

Före-

Anm.

tjänster rande

slagen

lönegrad

lönegrad

Försvarsgrenarna

Biträdande köksföreståndare.

76

14

15

Statens sinnessjukhus

Köksföreståndare....................

5

14

15

Biträdande köksföreståndare.

10

14

15

Karolinska sjukhuset

Köksföreståndare....................

1

16

18

Skall förestå dietköket

2

15

of

Nuvarande bestämmelse om

att tjänsterna vid vakans

skall ersättas av tjänster i

14 lgr utgår

■3

14

15

Seraf imerlasarettet

Köksföreståndare....................

1

14

15

1 1 av dessa tjänster må tillsättas endast vid vakans å en på övergångsstat upptörd tjänst

i 15 lgr.

Bilaga 3

Sociala kuratorer. Socialassistenter

Antal

Nu va-

Före-

Anm.

tjänster rande

slagen ™

lönegrad

lönegrad

Fångvårdsanstalterna

Social kurator.........................

3

19

20

15

17

18

Socialassistent..........................

1

19

20

10

17

18

Garnisonssjukhusen

Social kurator.........................

1

17

18

Statens sinnessjukhus

Social kurator.........................

5

17

18

Socialassistent..........................

14

17

18

Karolinska sjukhuset

Social kurator.........................

3

19

20

5

17

18

Seraj imerlasarettet

Social kurator.........................

1

19

20

1

17

18

2 lliharuj till riksdagens protokoll 1955. 1 samt. Xr 209

Kungl. Maj. ts proposition nr 209 år 1955