Prop. 1955:213

('angående godkännande dels av tilläggsprotokoll nr 6 och 7 till överenskom\xad melsen den 19 september 1950 angående upprättande av en europeisk betalningsunion, dels ock av ett europeiskt monetärt avtal',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

1

Nr 213

Kungl. Majris proposition till riksdagen angående godkännande

dels av tilläggsprotokoll nr 6 och 7 till överenskom­ melsen den 19 september 1950 angående upprättande av en europeisk betalningsunion, dels ock av ett europeiskt monetärt avtal; given Stockholms slott den 25 november 1955.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finans­ ärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att bi­ falla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att riksdagen måtte godkänna två i Paris den 29 juni respektive den 5 augusti 1955 undertecknade tilläggsprotokoll till 1950 års överenskommelse angående upprättande av en europeisk betalnings­ union. Vidare föreslås, att riksdagen måtte godkänna det därstädes likale­ des den 5 augusti 1955 undertecknade europeiska monetära avtalet.

Genom de båda tilläggsprotokollen utsträckes betalningsunionens verk­ samhet till och med den 30 juni 1956 med vissa ändringar och tillägg i de för unionen gällande reglerna. Förhållandet mellan guldbetalning och kre- ditgivning vid avräkningsförfarandet inom unionen har förändrats och nya kvoter fastställts för medlemsländerna.

Det europeiska monetära avtalet är avsett att träda i kraft sedan betal­ ningsunionens verksamhet upphört i samband med att vissa länder gör si­ na valutor utbytbara mot dollar. Enligt avtalet skall ett multilateralt av­ räkningsförfarande bibehållas, dock utan automatisk kreditgivning. I stäl­ let skall en europeisk fond upprättas med uppgift att på ansökan ställa kort­ fristiga krediter till medlemsländernas förfogande.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1955. 1 samt. Nr 213

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

Utdrag av protokollet över finansärenden hållet inför Hans Maj.t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 25 no­

vember 1955.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

U

ndén

,

statsråden

Z

etterberg

, S

träng

,

E

ricsson

, A

ndersson

, N

orup

, H

edlund

, P

ersson

, H

jälmar

N

ilson

,

L

indell

, N

ordenstam

, L

indström

, L

indholm

.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anför efter gemensam

beredning med ministern för utrikes ärendena och chefen för handelsdepar­

tementet följande.

Med skrivelse den 13 december 1950 (nr 421) har riksdagen godkänt

Kungl. Maj :ts proposition nr 257/1950 angående Sveriges anslutning till

den i Paris den 19 september 1950 undertecknade överenskommelsen angå­

ende upprättande av en europeisk betalningsunion jämte bihang och till-

läggsprotokoll. Någon tidsgräns för överenskommelsens giltighet fastställ­

des icke annat än vad beträffade de delar, som innefattade bestämmelser­

na om medlemsländernas kvoter och guldbetalningar till respektive från

unionen. Enligt den ursprungliga lydelsen av artikel 35 skulle dessa be­

stämmelser upphöra att gälla den 30 juni 1952, för den händelse enighet

icke dessförinnan kunnat nås om en förlängning.

Efter behandling av frågan under våren 1952 inom Organisationen för

europeiskt ekonomiskt samarbete (OEEC eller Paris-organisationen) nåd­

des enighet om en dylik förlängning fram till och med den 30 juni 1953.

Beslutet härom inneslöts i ett tilläggsprotokoll nr 3 till överenskommelsen,

vilket undertecknades i Paris den 11 juli 1952. Innehållet i detta protokoll

samt innebörden av de ändringar i betalningsunionens regler, som genom­

fördes i samband med denna förlängning, redovisades i Kungl. Maj :ts pro­

position nr 246/1952, vilken godkändes av riksdagen med skrivelse den 10

december 1952 (nr 446).

Ett beslut angående ett års förlängning av unionens verksamhet fram

till och med den 30 juni 1954 inneslöts i ett tilläggsprotokoll nr 4 till över­

enskommelsen, vilket undertecknades i Paris den 30 juni 1953. Innehållet

i detta protokoll redovisades i Kungl. Maj :ts proposition nr 235/1953, vil­

ken godkändes av riksdagen med skrivelse den 9 december 1953 (nr 426).

Genom tilläggsprotokoll nr 5, undertecknat i Paris den 30 juni 1954, för­

längdes unionens verksamhet ytterligare ett år, eller till och med den 30 juni

3

1955. Innehållet i detta protokoll, jämte innebörden av de ändringar i betal­ ningsunionens regler, som vidtogs i samband med denna förlängning, redo­ visades i Kungl. Maj:ts proposition nr 219/1954, vilken bifölls av riksdagen med skrivelse den 9 december 1954 (nr 391). Vid ett sammanträde med Paris-organisationens ministerråd den 10 juni 1955 fattades, på grundval av utredningar och förslag från bland andra ett för ändamålet särskilt tillsatt ministerutskott samt belalningsunionens sty­ relse, vissa principbeslut rörande ytterligare förlängning av unionen och rö­ rande de åtgärder, som skulle vidtagas i händelse några eller samtliga med­ lemsländer gjorde sina valutor utbytbara gentemot dollar. Enhällighet kunde emellertid vid detta sammanträde icke nås om reglerna för den praktiska tillämpningen av dessa principbeslut. Ministerrådet beslöt därför att genom tilläggsprotokoll nr 6 — som undertecknades den 29 juni 1955 — förlänga unionens verksamhet på oförändrade villkor för juli 1955, samt att upp­ draga åt betalningsunionens styrelse att avgiva förslag såväl till en förläng­ ning av unionens verksamhet från och med den 1 augusti 1955 till och med den 30 juni 1956 som till ett avtal rörande upprättande av en europeisk fond och ett multilateralt regleringssystem. På grundval av styrelsens förslag godkände ministerrådet den 29 juli 1955 dels ett tilläggsprotokoll nr 7 om förlängning till och med den 30 juni 1956 av unionens verksamhet, dels ock ett europeiskt monetärt avtal. Texterna härtill undertecknades formellt den 5 augusti 1955, från svensk sida med ratifikationsförbehåll. Innehållet i de berörda besluten redovisas i den följande framställningen; beträffande betalningsunionens grundprinciper och mekanism hänvisas till den beskrivning, som ingår i tidigare åberopade proposition nr 257/1950. Texterna till tilläggsprotokollen nr 6 och 7 samt till det europeiska monetära avtalet torde såsom bilagor (litt. .4—C) få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

Betalningsunionens utveckling under femte årsperioden

1 juli 1954—30 juni 1955

Som komplettering till de redogörelser beträffande betalningsunionens hittillsvarande verksamhet, som lämnades i propositionerna nr 246/1952, 235/1953 och 219/1954, må följande nämnas beträffande utvecklingen un­ der femte årsperioden. Kännetecknande för perioden har varit att såväl kredilorländcrnas överskott som debitorländernas underskott gentemot unionen i flertalet fall minskats.

Belgiens och Nederländernas kreditorställningar har under året ej under­ gått några större förskjutningar och ländernas överskott gentemot unionen motsvarade vid periodens slut 81 % respektive 86 % av kvoterna. Portugal, soin har hört till kreditorerna alltsedan unionens tillkomst, övergick i mars i dcbitorställning. Österrikes övcrskottsställning har reducerats. Schweiz har

4

i stort sett behållit sin kreditorställning. Ehuru Sverige alltjämt är kredi-

torland, har det svenska överskottet dock undergått en ytterligare minsk­

ning under det sistförflutna verksamhetsåret. Västtyskland, som fortfaran­

de är unionens mest utpräglade kreditorland, har genomgående haft månat­

liga överskott gentemot unionen, ehuru dessa varit mindre än under 1953/

54. Den tyska överskottsställningen höjdes härigenom från 154 % av kvo­

ten den 1 juli 1954 till 178 % av kvoten den 30 juni 1955.

Bland debitorländerna har förutom Turkiet nu även Danmark och Italien

överskridit sina kvoter. De italienska underskotten har under perioden varit

betydande. Norges betalningsställning har i viss utsträckning försämrats. I

januari 1955 återbetalade Frankrike 80 milj. dollar av sin skuld till unio­

nen. De franska överskotten under perioden har ej i nämnvärd grad påver­

kat EPU-ställningen, då landet enligt särskilt arrangemang fått sina över­

skott nästan helt reglerade till 100 % i guld/dollar. Storbritanniens förbätt­

ring av sin betalningsställning har fortsatt under den behandlade perioden.

Landets underskott gentemot unionen är dock alltjämt betydande, 43 % av

kvoten den 30 juni 1955 (61 % den 1 juli 1954).

De olika ländernas ställning den 30 juni 1955 jämförd med motsvarande

siffror den 30 juni 1954, 30 juni 1953, 30 juni 1952 samt 30 juni 1951 fram­

går av följande tabell (siffror i miljoner dollar):

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

Land

Kvot

30/6 1955

Betalningsställning (kumulativ avräkningsposition)

30/6 1951

30/6 1952

30/6 1953

30/6 1954

30/6 1955

Belgien-Luxemburg..............

403

+ 223

+ 789

-

29

- 421

+ 400

- 47

- 731

o

+ 362

+ 325

Danmark ....................

234

- 67

+ 195

- 24

3

Frankrike ........................

624

- 889

Grekland ....................

54

Island................................

18

2

9

-

9

Italien............................

246

426

+ 12

- 241

- 20

+ 59

+ 11

+ 372

- 44

- 41

- 273

- 24

+

209

+

235

Nederländerna................

+ 378

+ 342

— ooo

+ 366

Norge............................

240

84

300

1272

312

60

600

84

Portugal........................

+ 88

+ 171

- 1144

+ 231

-

90

+ 311

-

17

J «_)

Schweiz ..............................

-- 6i)

Storbritannien......................

Sverige ............................

- 764

— 674

+

- 552

+ 18

- 266

+ 1067

+ 2

Turkiet ......................

Västtyskland...........................

Österrike ..............................

+ 577

+ 1108

Ministerrådet beslöt den 10 januari 1955 att något vidga frilistningsför-

pliktelserna, vilket medförde vissa mindre ökningar av flertalet medlems­

länders frilistning. Förutom de åtgärder, som vidtagits med anledning här­

av, märkes ytterligare åtgärder från österrikisk och fransk sida. Frankri­

kes åtgärder har emellertid i likhet med närmast föregående år sammanfal­

lit med påläggandet av en importskatt på de frilistade varorna. Även om en

viss jämkning nedåt företagits med avseende på denna skatt, har den

alltjämt en begränsande effekt på importens omfattning, varigenom för­

delarna av frilistningen åtminstone delvis upphäves.

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

5

Utvecklingen av Sveriges betalningsställning

Under tiden 1 juli 1954—30 juni 1955 har den svenska kumulativa över- skottsställningen nedgått så att betalningsöverskottet vid slutet av denna period endast uppgick till 93 milj. kronor. Nedgången på totalt 664 milj. kro­ nor förklaras till 130 milj. kronor av återbetalningar, huvudsakligen under bilaterala konsolideringsavtal.

Utvecklingen månad för månad av Sveriges betalningsställning framgår av följande tabell (siffror i miljoner kronor).

Sveriges kumulativa avräkningsposilion i förhållande till den europeiska betalningsunionen från och med juli 1950 per månadsultimo

1950

1951 1952 1953 1954

1955

Januari...................................

- 98 + 1218 + 1137 + 1135 + 289

Februari..................................

- 220

+ 1 262 + 1098

+ 1019

+ 222

Mars ......................................

- 156 + 1 273 + 1 036

+

917 + 176

April.......................................

- 256

+ 1231

+ 981

+

871

4- 102

Maj...........................................

- 386 + 1 267 + 965 +

858

+ 57

Juni.........................................

- 229 + 1 197 + 986

-i_

814

4

93

Juli .......................................

+ 0 - 228 + 1 156 + 1 005 674

Augusti................................... + 0 - 186

+ 1 156

4

1037

4

667

September............................... + 0 + 14

+ 1 117

4

1 041 +

641

Oktober................................... 4- 0

4- 437

+ 1064 + 1084

+

583

November............................... + 0 + 601 + 1051 + 1108

+

498

December...............................

+

0

+ 887

+ 1 109 + 1 145

+

417

Förhandlingarna rörande betalningsunionens förlängning till och med den

30 juni 1956 samt rörande det europeiska monetära avtalet

Sedan berörda organ inom Paris-organisationen under något år dryftat på vilka vägar medlemsländerna gemensamt skulle kunna komma fram till en ytterligare frigörelse av de internationella handels- och betalnings- transaktionerna utöver den som betalningsunionen möjliggjort, tillsattes i maj 1954 ett särskilt ministerutskott med uppdrag att utreda förutsättningar­ na för konvertibilitetens återinförande.

Inom utskottet kunde man mot slutet av år 1954 konstatera principiell enighet om riktlinjerna för det fortsatta samarbetet på ifrågavarande om­ råde. Man fann sålunda, att vissa medlemsländers införande av utbytbar­ het för sina valutor och det större mått av handlingsfrihet för medlemslän­ dernas valutapolitik, som därmed skulle bli nödvändig, icke borde få även­ tyra vare sig frigörelsen av varuutbyte och betalningstransaktioner eller den icke-diskriminerande handelspolitik, som uppnåtts inom Paris-organisatio­ nens ram. Fastmer borde valutornas ökade utbytbarhet leda till ytterligare sådan frigörelse, icke blott av den intereuropeiska handeln utan även av handeln med andra delar av världen.

6

På grundval av de meningsyttringar, som framkommit inom utskottet

■och andra organ inom Paris-organisationen, fattade organisationens minister­

råd vid sammanträde i januari 1955 principbeslut om förlängning av unio­

nens verksamhet för ytterligare ett år efter den 30 juni 1955. Samtidigt

uppdrog rådet åt betalningsunionens styrelse att närmare utarbeta förslag

angående villkoren för denna förlängning, med särskilt beaktande av huru­

vida och på vilka villkor unionen skulle kunna bringas att upphöra under

det nya verksamhetsåret på grund av att vissa medlemsländer överginge

till utbytbarhet mot dollar för sina valutor. Slutligen fick unionens sty­

relse i uppdrag att framlägga förslag om inrättandet i och med unionens

sålunda inträffade upphörande av en europeisk fond, varifrån medlems­

länder skulle kunna få lån till avhjälpande av sådana tillfälliga betalnings-

svårigheter, som kunde leda till en nedgång i den europeiska frilistnings-

nivån.

Under de fortsatta överläggningarna kom betydande motsättningar i da­

gen, bl. a. i fråga om huruvida något system för multilaterala avräkningar

skulle bibehållas efter betalningsunionens upphörande. I anslutning till

denna fråga restes även spörsmålet om den framtida växelkurspolitiken.

Medan de brittiska representanterna förfäktade åsikten, att möjlighet till

rörligare växelkurser borde stå öppen efter konvertibilitetens införande, an­

såg flertalet övriga medlemsländer, att sådana kurser skulle skapa alltför

stora osäkerhetsmoment och kunna utnyttjas i skadliga syften. Den senare

gruppen länder krävde därför, att det nya avtalet skulle föreskriva fasta

växelkurser.

En annan väsentlig diskussionspunkt gällde, under vilka förutsättningar

betalningsunionen skulle kunna bringas att upphöra under löpande verk­

samhetsperiod. Från brittiskt håll framfördes önskemålet, att unionens

verksamhet borde avslutas, om länder, vilkas kvoter sammantagna motsva­

rade halva summan av alla medlemsländers kvoter, införde utbytbarhet

gentemot dollar. Detta förslag stöddes från nederländsk och tysk sida, me­

dan andra medlemsländer önskade att upphörandeklausulen skulle givas en

mera restriktiv utformning.

Beträffande den tänkta europeiska fondens upprättande och funktioner

framfördes under våren 1955 ett stort antal olika uppfattningar. Skilda

ståndpunkter intogs sålunda till en början med avseende på fondens stor­

lek, beloppen och inbetalningsfristerna för medlemsländernas bidrag, vill­

koren för fondens kreditgivning, formerna för dess likvidation in. m.

Från svensk sida riktades erinringar framförallt mot den föreslagna för­

delningen av bidragsskyldigheten till fonden. Ett svenskt motförslag fram­

lades, enligt vilket fondens kapital delvis skulle baseras på de vid betalnings­

unionens likvidation uppkommande bilaterala fordringarna och skulderna.

Vid ministerrådets sammanträde i juni redovisades den svenska inställ­

ningen till den europeiska fonden. Därvid framhölls bland annat, att man

från svensk sida önskade se att dess uppgift skulle bli att komplettera öv­

riga föreliggande kreditmöjligheter och begränsas till alt avse kortfristiga

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

7

kreditbehov. Vad den av betalningsunionens styrelse föreslagna bidragsför- delningen beträffade, syntes denna ej taga hänsyn till storleken av länder­ nas valutareserver. I varje fall vore man för svensk del icke beredd att del­ taga i fonden på de föreslagna villkoren, som innebar, att Sverige skulle lämna bidrag på 21 milj. dollar, vilket i förhållande till de bidrag som skulle inbetalas av de större medlemsländerna syntes alltför högt. Samtidigt under­ ströks, att även om den i det föregående redovisade inställningen till fonden skulle omöjliggöra ett svenskt deltagande i densamma, man emellertid icke önskade förhindra andra länder att upprätta en fond.

Enighet kunde vid ministerrådet endast nås om att betalningsunionens verksamhet skulle förlängas i oförändrade former för juli månad, samt att betalningsunionens styrelse före den 15 juli skulle utarbeta nya förslag till överenskommelser i övriga frågor. Dessa senare gällde dels villkoren för be­ talningsunionens förlängning för tiden 1 augusti 195o 30 juni 1956, varvid särskild hänsyn skulle tagas till önskvärdheten att genom skärpning av kra­ ven på betalning i guld av månatliga över- och underskott åstadkomma en gradvis anpassning i riktning mot konvertibilitet, dels ock de nya betal- ningsanordningar som skulle träda i kraft efter vissa länders övergång till konvertibilitet och betalningsunionens upphörande.

Ytterligare förhandlingar ledde slutligen fram till en uppgörelse, vilken godkändes av Paris-organisationens råd den 29 juli 1955. Härvid tillgodo­ sågs önskemålet, att unionen under vissa omständigheter skulle kunna bringas att upphöra före utgången av den period för vilken den förlängts. Beträffande det europeiska monetära avtalet enades man i växelkursfrågan om en kompromiss som i huvudsak innebar, att de månatliga avräkningarna skulle ske till vissa på iförhand deklarerade kurser, men att medlemsländerna lämnades frihet beträffande kurssättning och kursändringar. Härigenom bereddes vägen för ett enhälligt godkännande av ett multilateralt reglerings­ system. För svensk del innebar förslagen vidare, att bidraget till fonden sänktes. Texterna till överenskommelserna intogs vad beträffar förläng­ ningen av betalningsunionens verksamhet från och med den 1 augusti 1955 till och med den 30 juni 1956 i tilläggsprotokoll nr 7 till 1950 års över­ enskommelse om betalningsunionen samt vad beträffar den europeiska fon­ den och det multilaterala regleringssystemet i det europeiska monetära av­ talet (EMA).

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

Förlängningen av betalningsunionens verksamhet

överenskommelsen om förlängning av betalningsunionens verksamhet in­ nebär i huvudsak följande.

Medlemsländernas allmänna förpliktelser enligt överenskommelsen om be­ talningsunionen förlänges fram till och med den 30 juni 1956. Dock har t Öl - hållandet mellan guldbetalningar och kredit vid reglering av över- och un­ derskott gentemot unionen fastställts till 75 % guld och 25 % kredit. (Be­ träffande tidigare gällande regler — 50 % guld och 50 % kredit — torde få

8

hänvisas till propositionen nr 219/1954.) För att medlemsländernas kredit­

möjligheter icke skall inskränkas genom den företagna förändringen för­

dubblas de tidigare kvoterna, inklusive de för debitorländerna föregående år

fastställda tilläggskvoterna. De nya kvoternas storlek framgår av följande

uppställning. Tilläggskvoterna har för debitorländerna försetts med beteck­

ningen D och för kreditorländerna med beteckningen K; av de sistnämnda

har endast två, nämligen Västtyskland och Schweiz, ansetts behöva tilldelas

tilläggskvoter. I tabellen anges även ländernas kumulativa avräkningsöver-

skott respektive avräkningsunderskott per den 1 augusti 1955.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

Land

Belopp i miljoner dollar

tidigare

kvot

kvot

1955/56

tilläggs-

kvot

1955/56

kumulativa avräk-

ningsöverskott (H-)

avräkningsunder­

skott ( —) 1 aug.

1955

Belgien-Luxemburg..........................

403

805

+ 650,8

Danmark ........................

234

4H8

36,4 D

- 484,0

Frankrike................................

624

1248

91,0 D

- 587,2

Grekland ....................................

54

108

o'

Island........................................

18

36

3,2 D

-

20,5

Italien..........................................

246

492

3283 D

- 668,8

Nederländerna.................................

426

852

+

7104

Norge............................................

240

480

29,6 D

- 459,0

Portugal.............................................

84

168

-

59,8

Schweiz ........................................

300

600

250,0 K

+ 428.9

Storbritannien............................

1272

2 544

155,0 D

- 1153,4

Sverige ...............................................

312

624

+

49,8

Turkiet ........................................

60

120

- 328,7

Västtyskland.......................................

600

1200

1 390,1 K

+ 2 150,1

Österrike ...........................................

84

168

+ 223

Enligt den nya förlängningsöverenskonnnelsen kan unionen bringas att

upphöra då länder, vilkas sammanlagda kvotbelopp motsvarar minst halva

summan av samtliga medlemsländers kvotbélopp, tillkännager sin avsikt att

utträda ur unionen, förutsatt dock att det europeiska monetära avtalet trä­

der i funktion.

Europeiska monetära avtalet

Såsom redan nämnts, skall det europeiska monetära avtalet träda i den

europeiska betalningsunionens ställe när denna upphör i samband med att

vissa medlemsländer gör sina valutor utbytbara mot dollar. I avtalet finns

bestämmelser dels om en europeisk fond, dels ock om ett multilateralt regle­

ringssystem.

Den europeiska fonden

Fondens huvuduppgift är att stå medlemsländerna till tjänst med kort­

fristiga krediter till avhjälpande av tillfälliga betalningssvårigheter, som

9

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

kan äventyra bibehållandet av frigörelsen av handeln gentemot OEEC- området. Vidare skall fonden, på sätt som senare skall anges, fylla vissa funktioner i samband med tillämpningen av det multilaterala reglerings­ systemet.

Lån från fonden skall lämnas och återbetalas i guld och må beviljas för högst två år. Ett medlemsland har emellertid möjlighet att erhålla nytt lån, innan äldre lån återbetalats.

En grundläggande skillnad i jämförelse med betalningsunionens kre- ditgivning är, att kredit kan lämnas av fonden endast efter ansökan. Vid prövning skall hänsyn tagas inte endast till det ansökande landets valuta­ läge utan även till att fondens tillgångar användes i enlighet med Paris­ organisationens allmänna intressen. Sålunda skall undersökas, huruvida och i vad mån sökanden följt de rekommendationer beträffande dess eko­ nomiska och finansiella politik, som må ha riktats till landet i fråga. Or­ ganisationen kan vid beviljandet av ett lån även uppställa villkor, som det låntagande landet skall uppfylla. Vidare är att märka, att organisationen vid bedömning av en låneansökan bör söka utröna på vad sätt åtgärder från andra medlemsländers sida kan bidraga till att underlätta situationen för sökanden.

Fondens kapital skall uppgå till 600 milj. dollar, varav 271,575 milj. dollar överföres från den europeiska betalningsunionen och 328,425 milj. dollar tillskjutes av medlemsländerna. De tillgångar, som skall överföras från be­ talningsunionen, är följande.

Milj. dollar

Ur unionens konvertibla tillgångar ........ Av Förenta Staterna tillhandahållet belopp Unionens fordringar på Norge och Turkiet.

113,037 123,538

35,000

271,575

Medlemsländernas bidrag till fonden har fastställts till följande belopp:

Land

Belgien-Luxemburg Danmark ............... Frankrike ............ Grekland ............. Island .................... Italien .................... Nederländerna . . . Norge .................... Portugal ................ Schweiz ................ Storbritannien . . . Sverige ................... Turkiet ................

Bidrag (milj. dollar)

30.0 15.0 42.0

2,850

1,0

15.0 30.0 15.0

5.0

. 21,0

. 86,575 . 15,0

3.0

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

Land Bidrag (milj. dollar)

Västtyskland ...................................................... 42,0 Österrike .............................................................. 5,0

Summa 328,425

När fonden börjar sin verksamhet, kommer den att till sitt förfogande ha 148,037 milj. dollar, nämligen 113,037 milj. ur betalningsunionens kon­ vertibla tillgångar samt 35 milj. i fordran på Norge och Turkiet. Då behov uppstår av ytterligare likvida tillgångar, skall fonden i första hand infordra så mycket av medlemsländernas bidrag, att härigenom erhålles 148,037 milj. dollar, eller lika mycket som fonden först disponerade över. Med be­ aktande av i det följande omnämnda bestämmelser om uppskjutande av Tissa inbetalningar skall fördelningen av medlemsländernas bidragsskyldig- het till sistnämnda belopp ske proportionellt i förhållande till totalbidragen enligt nyss lämnade uppställning.

I andra hand skall fonden göra anspråk på det tillgodohavande hos För­ enta Staternas regering på 123,538 milj. dollar, som utgör från betalnings- unionen överförd men icke likvid tillgång. Samtidigt härmed skall en lika stor summa krävas från medlemsländerna,

Av fondens ej inbetalda tillgångar återstår därefter endast 56,850 milj. dollar. Häremot svarande bidragsbelopp, vilka sålunda först i sista hand kommer att infordras, hänför sig till länder med särskilt svag valutaställ­ ning. Dessa är följande (förändringar i valutaläget kan dock medföra mo­ difikationer) :

Land Uppskjutet bidrag

(milj. dollar)

Danmark ................................................................ 15,0 Grekland ........................................................... . 2,850 Island ....................................................................... 1,0 Italien .................................................................... 15,0 Norge ...................................................................... 15,0 Turkiet ................................................................... 3,0 Österrike ................................................................. 5,0

Summa 56,850

Fonden skall gottgöra medlemsländerna ränta å inbetalda bidrag. Ränte­ foten skall bestämmas av organisationen. Medlemsländernas bidrag skall inbetalas i guld.

Det multilaterala regleringssystemet

Det multilaterala regleringssystemet skall kunna tillåta olikheter och va­ riationer i de restriktioner och bestämmelser i övrigt, som medlemsländerna finner för gott att införa beträffande sina valutor; sålunda kan i systemet del­ taga såväl länder, som gjort sina valutor utbytbara gentemot dollar, som länder, vilka icke tagit detta steg.

1

]

Medlemsländerna har vidare möjlighet att tillämpa olika metoder för be­

stämmande av sina valutors växelkurser. De kursmarginaler, inom vilka

valutan tillätes variera, skall tillkännages. Skulle ett land företaga en änd­

ring av växelkursmarginalerna för sin valuta, sker avräkningen i två etap­

per, nämligen dels för perioden före kursändringen till de då gällande

köp- och sälj kurserna, dels för perioden efter kursändringen till de nya

kurserna.

Medlemsländerna skall under perioderna mellan avräkningarna tillhanda­

hålla varandra tillfälliga krediter i den egna valutan. Maximalbeloppen för

dessa krediter har i allmänhet fastställts till 10 % av kreditandelarna i be-

talningsunionens kvoter. I Greklands, Islands, Portugals, Turkiets och Ös­

terrikes fall har dessa belopp emellertid av skälighetshänsyn satts något

högre. De olika ländernas maximalbelopp för tillfälliga krediter framgår

av följande uppställning:

Land

Belgien-Luxemburg

Danmark ............

Frankrike ............

Grekland ..............

Island....................

Italien....................

Nederländerna . ..

Norge ....................

Portugal................

Schweiz ................

Sverige ................

Storbritannien . ..

Turkiet ................

Västtyskland ....

Österrike...............

Genom bilaterala avtal kan medlemsländer besluta att lämna varandra

tillfälliga krediter utöver nu nämnda maximalbelopp. Sådana avtal skall

bringas till Paris-organisationens kännedom. Organisationen kan avge re­

kommendationer angående utformningen av ett dylikt avtal; om dessa re­

kommendationer icke följs, kan organisationen besluta, att transaktioner

enligt det bilaterala avtalet ej skall medtagas i de månatliga avräkningarna.

I de månatliga avräkningarna innefattas följande vid avräkningsperio­

dens slut utestående belopp: tillfälliga krediter; behållningar i medlems­

lands valuta i den mån borgenärslandet så önskar; saldon på enligt bilate­

rala betalningsavtal förda konton. Sedan ifrågavarande belopp enligt vissa

regler omräknats till dollar, utjämnas motsvarande bilaterala fordringar och

skulder mot varandra. Varje land erhåller härigenom en nettofordran eller

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

Belopp

(milj. dollar)

.

20

. 12

.

32

7,5

2

.

13

. 22

. 12

5

.

15

. 16

.

64

.

7,5

.

30

5

nettoskuld. Detta nettosaldo regleras genom en dollarbetalning från, respek­

tive till, fonden.

För den händelse betalning ej fullgöres i rätt tid av medlemsland, som

är skyldigt därtill, skall den europeiska fonden övertaga motsvarande ford-

lan upp till ett belopp av 50 milj. dollar. Om sådan fordran ännu utestår

vid fondens likvidering, skall den fördelas mellan medlemsländerna och

fondens resterande kapital på samma sätt som övriga kvarstående ford­

ringar enligt likvidationsreglerna. I den mån beloppet överstiger 50 milj.

dollar erhåller borgenärsländerna en fordran gentemot fonden, vilken ford­

ran vid fondens likvidation förvandlas till bilaterala fordringar.

Allmänna bestämmelser

Om det monetära avtalet ej trätt i funktion den 31 mars 1956, skall Paris­

organisationen företaga en undersökning rörande såväl de villkor, på vilka

betalningsunionens verksamhet skall kunna fortsätta efter den 1 juli 1956,

som de ändringar vilka kan befinnas befogade i det monetära avtalet och i

bestämmelserna för dess ikraftträdande.

Om avtalet träder i funktion, skall en undersökning rörande önskvärda

ändringar i det multilaterala regleringssystemet företagas inom ett år efter

ikraftträdandet. Undersökningen skall ske i samråd med Förenta Staternas

regei ing. Motsvarande undersökning rörande såväl regleringssystemet som

fonden skall företagas inom tre år efter avtalets ikraftträdande.

Ett land kan utträda ur det multilaterala systemet tidigast ett år efter

avtalets ikraftträdande. Utträde ur såväl systemet som fonden kan ske tre

år efter överenskommelsens ikraftträdande; därefter må utträde ske med

tre månaders uppsägning.

Avtalet kan försättas ur kraft genom enhälligt beslut. Det upphör vidare

automatiskt efter att ha varit i kraft minst tre år, för den händelse bidragen

från kvarstående medlemsländer uppgår till mindre än 50 % av det totala

bidragsbeloppet. Av samma anledning kan det multilaterala reglerings­

systemet upphöra, sedan det varit i kraft ett år.

Vid likvidering av fonden skall i princip medlemsländernas bidrag åter­

betalas i förhållande till bidragens storlek allteftersom medel blir tillgängliga.

Sedan i det föregående redovisade uppskjutna bidrag helt återbetalats, skall

det från betalningsunionen överförda kapitalet rekonstitueras i takt med

återbetalningen av övriga bidrag. Detta kapital distribueras därefter, under

förutsättning av Förenta Staternas godkännande, enligt en redan i betal­

ningsunionen gällande fördelningsskala, som innebär att 1,2 % av belop­

pet kommer på Sveriges del. Eventuellt bristande återbetalning av erhållna

lån bäres till hälften av ifrågavarande kapital och till hälften av medlems­

länderna i förhållande till storleken av deras bidrag.

Administrationen av såväl fonden som det multilaterala regleringssyste­

met skall omhänderhas av en styrelse under överinseende av Paris-organisa­

tionens råd, som dock ej får ändra på styrelsens beslut med mindre dessa

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

13

strider mot det europeiska monetära avtalet eller går utanför den beslutande­ rätt som av rådet delegerats till styrelsen. Styrelsen skall bestå av högst sju medlemmar, utnämnda av rådet bland personer som nomineras av medlems­ länderna. Varje styrelseledamot skall med rådets samtycke utse en ställföre­ trädare. En representant för Förenta Staternas regering får i egenskap av observatör deltaga i styrelsens sammanträden. Styrelsens beslut kan fattas med majoritet, som skall omfatta minst fyra styrelseledamöter. Såsom verk­ ställande instans för fondens och det multilaterala regleringssystemets ope­ rationer skall Internationella regleringsbanken i Basel (BIS) tjänstgöra. De finansiella operationerna utföres således av denna bank i samarbete med medlemsländernas centralbanker.

Kungl. Maj. ts proposition, nr 213 år 1955

Departementschefen

De i den föregående framställningen redovisade besluten avser i första hand en förlängning av verksamheten inom den europeiska betalningsunio- nen under en ytterligare period av tolv månader från och med juli 1955. I andra hand fastlägges riktlinjerna för det betalnings- och kreditsystem som skall efterträda den europeiska betalningsunionen om och när denna upp­ löses i och med att ett antal medlemsländer i unionen gör sina valutor ut­ bytbara mot dollar.

Vid förlängningen av den europeiska betalningsunionen har —• med un­ dantag för juli 1955, då samma villkor gällde som under föregående verk­ samhetsperiod — vissa ändringar i unionens regler genomförts såsom för­ beredelse till en eventuell allmän valutakonvertibilitet. Den viktigaste änd­ ringen innebär, att medlemsländernas över- och underskott i unionen skall regleras till större del i guld eller dollar än som tidigare varit fallet. Den pro­ centuella guldandelen vid det månatliga avräkningsförfarandet har sålunda höjts från 50 % till 75 %. Samtidigt har medlemsländernas kvoter fördubb­ lats; den svenska kvoten från 312 milj. till 624 milj. dollar. Någon ök­ ning av de svenska förpliktelserna att lämna kredit respektive möjligheter­ na att erhålla kredit i unionen medför detta emellertid ej, enär kreditande­ len vid avräkningarna, såsom framgår av vad som nyss anförts, sänkts från 50 % till 25 %.

Vidare märkes den nya bestämmelse, enligt vilken unionen när som helst kan bringas att upphöra, nämligen om medlemsländer med sammanlagt 50 % av kvoternas totalbelopp önskar detta i samband med övergång till konvertibilitet.

Det europeiska monetära avtalet får likaledes ses som ett led i förbere­ delsearbetet för konvertibiliteten. Avtalets två huvudelement utgöres av det multilaterala regleringssystemet och den planerade europeiska fonden. Regle­ ringssystemet kommer i viss mån att innebära en fortsättning på nu gäl­ lande system, dock utan det sistnämndas kombination med automatisk kreditgivning med utnyttjande av kvoterna i betalningsunionen. Vad fon­

14

Kurtgl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

den beträffar har dess uppgifter begränsats till att efter ansökan och pröv­

ning i varje särskilt fall lämna medlemsländerna krediter för att över­

vinna tillfälliga betalningssvårigheter, som kan tänkas äventyra frilistnings-

arbetet.

Avtalskomplexet är resultatet av långvariga överläggningar inom Paris­

organisationen. Från brittisk sida ställde man sig ursprungligen avvisande

till tanken på ett fortsatt multilateralt avräkningsförfarande mellan OEEC-

länderna under framhållande av att vid konvertibla förhållanden erforder­

liga avräkningar kunde verkställas direkt mellan centralbankerna.

Enighet nåddes emellertid om att bibehålla ett avräkningssystem under

i första hand en tolvmånadersperiod efter avtalets ikraftträdande. I vad

avser utformningen av systemets regler angående växelkurssättningen ut­

arbetades en kompromisslösning, enligt vilken de vid avräkningen tilläm­

pade kurserna icke skall vara låsta på sätt som nu gäller inom betalnings-

unionen. Samtidigt förklaras dock i avtalet, att medlemsländernas avsikt är

att de marginaler, över vilka kurserna icke skall tillåtas att fluktuera, bör

vara så begränsade och fasta som möjligt.

Meningsmotsättningarna kring den europeiska fonden kom huvudsak­

ligen att gälla fördelningen av medlemsländernas bidrag till densamma. En­

ligt det förslag, som utarbetats inom organisationens betalningsstyrelse,

skulle bidragsskalan ansluta sig till den proportionella fördelningen av kvo­

terna i betalningsunionen. Hänsyn till ländernas olika betalningsförmåga

skulle tagas genom att vissa bidrag först skulle infordras i sista hand. För

Sveriges del föreslogs ett bidrag av 21 milj. dollar. Då detta belopp enligt

svensk uppfattning vore alltför stort i förhållande till Sveriges övriga inter­

nationella finansiella åtaganden och i förhållande till de bidrag, som vid

tillämpning av nyssnämnda proportionella bidragsskala skulle inbetalas av

de större medlemsländerna, utverkades efter förhandlingar en sänkning av

det svenska bidraget till 15 milj. dollar i samband med en viss omfördelning

av bidragsbeloppen.

Ur svensk synpunkt torde det föreligga ett intresse att deltaga i det väst­

europeiska samarbetet på betalningsområdet och att stödja de strävanden

som går ut på att befästa och om möjligt utbygga de hittills uppnådda re­

sultaten i fråga om frigörelsen av handeln och betalningarna. De nyinförda

ändringarna i betalningsunionens regler och förlängningsbesluten ter sig

för Sveriges vidkommande godtagbara.

Vad beträffar det europeiska monetära avtalet framstår det ur svensk

synpunkt som naturligt att deltaga i ett multilateralt regleringssystem som

omfattas av övriga OEEC-länder. Även om Sveriges direkta intresse i den

europeiska fondens tänkta verksamhet skulle bli begränsat, synes en med­

verkan i denna böra godtagas med hänsyn till att medlemsskap i fonden en­

ligt bestämmelserna i det monetära avtalet är en förutsättning för deltagan­

de i avräkningsförfarandet.

Fullmäktige i riksbanken har den 9 juni och 14 juli 1955 uttalat sig för

att Sverige måtte biträda besluten angående betalningsunionens förläng­

15

ning och det europeiska monetära avtalet. Kungl. Maj :t har genom beslut den 17 juni och 27 juli 1955 godkänt de ifrågavarande besluten, i förekom­ mande fall med ratifikationsförbehåll. Enligt vad jag inhämtat är riksban­ ken beredd att, därest riksdagen lämnar sitt bemyndigande härtill, tillhanda­ hålla de medel, som erfordras för de svenska inbetalningarna till den euro­ peiska fonden.

Under åberopande av det anförda får jag tillstyrka, att här behandlade frågor måtte underställas riksdagen. Godkännande torde begäras av de två tilläggsprotokoll, i vilka de formella besluten om förlängningen av 1950 års överenskommelse angående betalningsunionen inrymts, liksom av tex­ ten till det europeiska monetära avtalet. Det synes fördelaktigt att av prak­ tiska skäl begagna det sätt för verkställande av de svenska inbetalningarna till den europeiska fonden, vartill riksbanken är beredd att medverka, var­ vid — i likhet med vad som skedde i fråga om insatskapitalet i den inter­ nationella valutafonden och den internationella återuppbyggnadsbanken — riksbanken torde böra beredas möjlighet att erhålla täckning av statsmedel för eventuellt uppkommande förluster.

Jag får således hemställa, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen att

dels godkänna tilläggsprotokollen nr 6 och 7 till över­ enskommelsen den 19 september 1950 angående upprättan­ de av en europeisk betalningsunion,

dels godkänna Sveriges anslutning till det europeiska monetära avtalet,

dels, i den mån så erfordras, bemyndiga riksbanken att vidtaga behövliga anordningar för Sveriges deltagande i den verksamhet, som det europeiska monetära avtalet omfat­ tar, och sålunda även tillhandahålla det svenska insatskapi­ talet i den europeiska fonden,

dels ock bemyndiga Kungl. Maj:t att lämna den garanti för täckning av riksbankens eventuella förluster på grund av nämnda fonds verksamhet, som fullmäktige i riksbanken må finna erforderlig.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen, att proposition av den lydelse bilaga till detta proto­ koll utvisar skall avlåtas till riksdagen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

Ur protokollet:

Åke Gustafsson

16

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

Protocole additionnel No 6 portant

amendement a 1’Accord sur l’Établis-

sement d’une Union Européenne de

Paiements du 19 septembre 1950

Les Gouvernements de la République

Fédérale d’Allemagne, de la République

d’Autriche, du Royaume de Belgique,

du Royaume de Danemark, de la Répu­

blique Fran^aise, du Royaume de Gréce,

de 1’Irlande, de la République d’Islande,

de la République Italienne, du Grand-

Duché de Luxembourg, du Royaume

de Norvége, du Royaume des Pays-

Bas, de la République Portugaise, du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord, de la Suéde, de la

Confédération Suisse et de la Répu­

blique Turque;

Signataires de 1’Accord sur 1’Établisse-

ment d’une Union Européenne de Paie­

ments (appelé ci-dessous l’«Accord»),

signé le 19 septembre 1950, et du Proto­

cole d’Application Provisoire de l’Ac-

cord, signé le méme jour, lequel dispose

dans son paragraphe 1 que 1’Accord est

appliqué å titre provisoire comme s’il

avait produit ses effets å compter du

ler juillet 1950;

Signataires des Protocoles Addition-

nels Nos 2, 3, 4 et 5 portant amendement

å 1’Accord et signés respectivement le

4 aout 1951, le 11 juillet 1952, le 30 juin

1953 et le 30 juin 1954;

Rappelant qu’en vertu d’un Mémo-

randum d’Accord entre les Gouverne­

ments d’Italie, du Royaume-Uni, des

États-Unis et de Yougoslavie concernant

le Territoire Libre de Trieste, paraphé

å Londres le 5 octobre 1954, le Gouverne-

ment Militaire Allié de la Zone Anglo-

Américaine du Territoire Libre de Trieste

a été supprimé å dater du 26 octobre

Supplementary Protocol No. 6 Amend-

ing the Agreement for the Establish-

ment of a European Payments Union

of 19th September 1950

The Governments of the Federal Re-

public of Germany, the Republic of

Austria, the Kingdom of Belgium, the

Kingdom of Denmark, the French Re­

public, the Kingdom of Greece, Ireland,

the Republic of Iceland, the Italian

Republic, the Grand Duchy of Luxem­

bourg, the Kingdom of Norway, the

Kingdom of the Netherlands, the Portu-

guese Republic, the United Kingdom of

Great Britain and Northern Ireland,

Sweden, the Swiss Confédération, and

the Turkish Republic;

Being the Signatories of the Agree­

ment for the Establishment of a Éuro-

pean Payments Union (hereinafter re-

ferred to as the “Agreement”), signed

on 19th September, 1950, and of the

Protocol of Provisional Application of

the Agreement, signed on the same date,

in accordance with paragraph 1 of which

Protocol the provisions of the Agreement

are being provisionally applied as if it

had been effective as from 1st July,

1950;

Being the Signatories of Supplemen­

tary Protocols No. 2, No. 3, No. 4 and

No. 5 amending the Agreement, signed

on 4th August, 1951; llth July, 1952;

30th June, 1953; and 30th June, 1954,

respectively;

Recalling that by virtue of a Memo­

randum of Understanding between the

Governments of Italy, the United King­

dom, the United States and Yugoslavia

regarding the Free Territory of Trieste,

initialled in London on 5th October,

1954, the Military Allied Government of

the British-United States Zone of the

Free Territory of Trieste was terminated

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

17

Bilaga A

Översättning

Tilläggsprotokoll nr 6 till överens­

kommelsen den 19 september 1950

angående upprättande av en

europeisk betalnings union

Förbundsrepubliken Tysklands, Re­

publiken Österrikes, Konungariket Bel­

giens, Konungariket Danmarks, Franska

republikens, Konungariket Greklands,

Irlands, Republiken Islands, Italienska

republikens, Storhertigdömet Luxem­

burgs, Konungariket Norges, Konunga­

riket Nederländernas, Portugisiska re­

publikens, Det förenade konungariket

Storbritannien och Norra Irlands, Sveri­

ges, Schweiziska edsförbundets och Tur­

kiska republikens regeringar;

vilka äro signatärmakter till överens­

kommelsen den 19 september 1950 an­

gående upprättande av en europeisk be-

talningsunion (härefter benämnd »över­

enskommelsen») samt till protokollet

samma dag om provisorisk tillämpning

av överenskommelsen, i vilket protokolls

paragraf 1 föreskrives, att bestämmel­

serna i överenskommelsen skola proviso­

riskt tillämpas som om den hade gällt

från och med den 1 juli 1950;

vilka äro signatärmakter till tilläggs­

protokollen nris 2, 3, 4 och 5 med

ändring av överenskommelsen, vilka

undertecknades respektive den 4 augusti

1951, den 11 juli 1952, den 30 juni 1953

och den 30 juni 1954;

vilka erinra om att, enligt en i Lon­

don den 5 oktober 1954 paraferad över­

enskommelse mellan Italiens, Storbri­

tanniens, Amerikas förenta staters och

Jugoslaviens regeringar beträffande det

fria området Trieste, den allierade mili­

tärregeringen för den brittisk-amerikan­

ska zonen i det fria området Trieste från

och med den 26 oktober 1954 upphört,

2 intrång till riksdagens protokoll 1955. 1 samt. Nr 213

18

Kiingl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

1954; qu’en vertu dudit Mémorandum

d’Accord, le Gouvernement Italien a

pris en charge, å compter de la méme

date, l’administration du territoire dont

la responsabilité lui est confiée par le

Mémorandum d’Accord;

Étant convenus d’apporter certains

amendements å 1’Accord;

Considérant la Recommandation en

date du 29 juin 1955, par laquelle le

Conseil de 1’Organisation Européenne

de Coopération Economique a approuvé

le texte du présent Protocole Additionnel

et l’a recommandé å la signature des

Membres de 1’Organisation;

Désirant donner effet immédiat aux

dispositions dudit Protocole Additionnel;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

La Note (1) au Tableau III de l’Ac-

cord est modifié comme suit:

«(1) La Gréce ne peut régler, confor-

mément aux dispositions du présent

article, ses déficits comptables pour les

périodes comptables comprises entre le

ler juillet 1954 et le 31 juillet 1955.

Pour ees périodes comptables, le quota

de la Gréce sera considéré comme égal

å zéro, aux fins du paragraphe a de

1’article 13, de l’article 23 bis et des

paragraphes 4 et 17 de l’Annexe B au

présent Accord.»

Artide 2

t Le paragraphe c de 1’article 12 de

1’Accord est modifié comme suit:

«c. Les montants de crédit utilisés

dans les relations entre deux Parties

Contractantes en vertu du présent ar­

ticle, sont considérés comme des préts

consentis å 1’Union ou par l’Union aux

fins de 1’article 11 ci-dessus, et le mon-

tant des préts å consentir en vertu dudit

article 11 est ajusté, en ce qui concerne

les deux Parties Contractantes en cause,

de fa^on telle que le montant net des

préts et des crédits consentis ou re?us

as from 26th October, 1954, and that by

virtue of that Memorandum of Under-

standing the Italian Government took

over, as from the same date, the ad­

ministration of the territory the respon-

sibility for which is entrusted to it by

that Memorandum of Understanding;

Having agreed to make certain

amendments to the Agreement;

Having regard to the adoption on

29th June, 1955, by the Council of the

Organisation for European Economic

Coopération of a Recommendation ap-

proving the text of the present Supple-

mentary Protocol and recommending it

to the Members of that Organisation

for signature; and

Being desirous of giving immediate

effeet to the provisions of the said

Supplementary Protocol;

Have agreed as follows:

Artide 1

Note (1) of Table III of the Agreement

shall be amended and shall read as

follows:

“(1) Greece may not settle its account-

ing déficits in accordance with the pro­

visions of the present Article for the

accounting periods between 1st July,

1954, and 31st July, 1955. In respect

of these periods the quota of Greece

shall be deemed to be zero for the pur­

poses of paragraph (a) of Article 13, and

Article 23 bis, and of paragraphs 4 and

17 of Annex B to the present Agree­

ment.”

Artide 2

Paragraph (c) of Article 12 shall be

amended and shall read as follows:

“(c) Where amounts of eredit are used

between two Contracting Parties by

virtue of the present Article, they shall

be deemed to be eredit granted to or

by the Union for the purposes of Article

11, and the amount of eredit to be

granted by virtue of Article 11 as regards

those Contracting Parties, shall be such

that the net amount of eredit granted

or received by each of them, whether

bilaterally or to or from the Union,

19

samt att Italiens regering enligt nämnda överenskommelse samma dag övertagit administrationen av området, för vilken den anförtrotts ansvaret genom ifråga­ varande överenskommelse;

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

vilka hava överenskommit att ändra överenskommelsen i vissa avseenden;

vilka beakta den rekommendation den 29 juni 1955, varigenom Organisationens för europeiskt ekonomiskt samarbete råd godkänt texten till förevarande tilläggs­ protokoll och rekommenderat proto­ kollet till undertecknande av medlem­ marna av denna Organisation; och

vilka önska giva bestämmelserna i nämnda tilläggsprotokoll omedelbar ver­ kan;

hava överenskommit om följande:

Artikel 1

Anm. 1 till tabell III i överenskom­ melsen skall erhålla följande ändrade lydelse:

»1. Under avräkningsperioderna för tiden den 1 juli 1954—den 31 juli 1955 må Grekland icke reglera sina avräk- ningsunderskott i enlighet med bestäm­ melserna i denna artikel. Under dessa perioder skall Greklands kvot anses vara lika med noll vid tillämpningen av be­ stämmelserna i moment a till artikel 13 och artikel 23 bis samt paragraferna 4 och 17 i bihang B till förevarande över­ enskommelse.»

Artikel 2

Moment c i artikel 12 skall erhålla följande ändrade lydelse:

»c. Då kredit mellan två fördragsslu- tande parter utnyttjas enligt bestämmel­ serna i denna artikel, skola kreditbe­ loppen vid tillämpningen av bestämmel­ serna i artikel 11 anses utgöra kredit, som tillhandahållits till eller av Unionen, och den kredit, som skall tillhandahållas på grund av bestämmelserna i artikel 11 i vad avser de fördragsslutande parterna ifråga, skall uppgå till sådant belopp, att nettobeloppet av de krediter, som

20

kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

par chacune d’entre elles soit égal au

montant déterminé conformément aux

dispositions de 1’article 11 ci-dessus.»

Article 3

t Le paragraphe b de 1’article 19 de

1’Accord est modifié comme suit:

«b. Les décisions prises par le Conseil

en vertu du présent Accord, sous réserve

des dispositions des paragraphes c et d

du présent article et de 1’article 35

quater, sont prises par accord mutuel

de toutes les Parties Contractantes, å

1’exception des Parties Contractantes

qui sont absentes ou s’abstiennent.

Toutefois:

1. 1’accord d’une Partie Contrac-

tante n’est pas nécessaire pour l’adop-

tion d’une décision tendant å sus-

pendre en ce qui la concerne 1’applica-

tion du présent Accord conformément

å 1’article 33 ci-dessous, ou prise au

cours de la période pendant laquelle

1’application du présent Accord est

suspendue en ce qui la concerne; et

2. un pays å 1’égard duquel le

présent Accord a pris fin participe

aux décisions prises, en ce qui le con­

cerne, en vertu du paragraphe 6 de

1’Annexe B au présent Accord.»

Artide 4

Le paragraphe a de 1’article 20 de

1’Accord est modifié comme suit:

m. Le Comité de Direction est com-

posé de sept membres au maximum; les

membres sont nommés par le Conseil

parmi les personnes présentées par les

Parties Contractantes. Tout membre

nommé sur la présentation d’une Partie

Contractante å l’égard de laquelle le

présent Accord prend fin en vertu des

artides 34 ou 35 quater ci-dessous, cesse,

de ce fait, d’étre membre du Comité

de Direction. Sauf décision contraire du

Conseil, tout membre nommé sur la

shall be equal to the amount of credit

determined in accordance with Article

11

.”

Artide 3

Paragraph (b) of Article 19 of the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

“(b) Subject to the provisions of para-

graphs (c) and (d) of the present Article

and of Article 35 quater, décisions of

the Council under the present Agree­

ment shall be taken by mutual agree­

ment of all Contracting Parties, except

those which are absent or abstain.

However,

(i) the agreement of a Contracting

Party shall not be required for the

adoption of any décision concerning

the suspension with regard to it of

the application of the present Agree­

ment in accordance with Article 33,

or for the adoption of any décision

taken in the course of any period

during which the application of the

present Agreement is suspended with

regard to it; and

(ii) a country with regard to which

the present Agreement has terminated

shall take part in décisions which

concern it taken by virtue of para­

graph 6 of Annex B to the present

Agreement.”

Artide 4

Paragraph (a) of Article 20 of the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

“(a) The Managing Board shall con-

sist of not more than seven Members

who shall be appointed by the Council

from persons nominated by the Con­

tracting Parties. Any member appointed

upon the nomination of a Contracting

Party in respect of which the present

Agreement terminates under Artides 34

or 35 quater shall thereupon cease to be

a member of the Board. Unless the

Council decides otherwise, any member

appointed upon the nomination of a

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

21

tillhandahållits eller mottagits av envar av dem, oavsett om de äro bilaterala eller tillhandahållits till eller av Unio­ nen, skall vara lika med det kreditbe­ lopp, som följer av bestämmelserna i artikel 11.»

Artikel 3

Moment b i artikel 19 i överenskom­ melsen skall erhålla följande ändrade lydelse:

»b. Med de inskränkningar, som följa av bestämmelserna i moment c och d i denna artikel och artikel 35 quater, skola Rådets beslut på grund av denna överenskommelse fattas enhälligt av samtliga fördragsslutande parter, utom de som icke närvara eller avstå från att deltaga i beslutet. Dock

(i) skall fördragsslutande parts sam­ tycke icke erfordras för beslut angå­ ende tillfälligt upphävande med av­ seende på denna part av tillämpningen av förevarande överenskommelse i en­ lighet med artikel 33, eller för beslut fattat under tid, för vilken föreva­ rande överenskommelse tillfälligt upp­ hävts med avseende på parten ifråga, och

(ii) skall land, med avseende på vilket denna överenskommelse upp­ hört att gälla, deltaga i detta land berörande beslut, enligt paragraf 6 i bihang B till denna överenskommelse.»

Artikel 4

Moment a i artikel 20 i överenskom­ melsen skall erhålla följande ändrade lydelse:

»a. Den verkställande styrelsen skall bestå av högst sju medlemmar, vilka skola utses av Rådet bland av de för­ dragsslutande parterna nämnda perso­ ner. Medlem, som utsetts bland av sådan fördragsslutande part nämnda personer, beträffande vilken denna överenskom­ melse upphör att gälla enligt artiklarna 34 och 35 quater, skall därvid upphöra att vara medlem i styrelsen. Därest Organisationen icke annorledes beslutar, skall medlem, som utnämnts bland av

22

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

presentation d’une Partie Contractante

å l’égard de laquelle 1’application du

présent Accord est suspendue en vertu

de 1’article 33 ci-dessous ne peut assister

aux séances du Comité de Direction

pendant la durée de cette suspension.

Le mandat des membres du Comité de

Direction est, sauf décision contraire du

Conseil, d’une durée d’un an; il est

renouvelable.»

Article 5

Le paragraphe a de 1’article 26 de

1’Accord est modifié comme suit:

«a. Les comptes de 1’Union sont tenus,

les calculs relatifs aux opérations sont

effectués et les préts consentis en vertu

des articles 10 bis, 11 et 13 ci-dessus

sont exprimés dans une unité de compte

fixée å 0,88867088 gramme d’or fin.»

Artide 6

L’article 27 de 1’Accord est modifié

comme suit:

«Artide 27

M

odification

de

parité

Au cas ou la parité entre l’unité de

compte et la monnaie dans laquelle une

Partie Contractante communique å

l’Agent les informations requises pour

le calcul d’excédents ou de déficits

bilatéraux, est modifiée au cours d’une

période comptable, les excédents ou

déficits bilatéraux en cause sont cal-

culés séparément pour la période an-

térieure et pour la période poJterieure

å la modification de parité, en utilisant

la parité en vigueur pour chacune de

ees périodes. Les montants de crédit

utilisés en vertu de 1’article 12 ci-

dessus sont calculés, aux fins de l’ar-

ticle 11, en unités de compte, en utilisant

la parité en vigueur pendant la période

comptable au titre de laquelle le crédit

a été utilisé.»

Artide 7

Le paragraphe b de 1’article 35 quater

de 1’Accord est modifié comme suit:

Contracting Party in respect of which

the application of the present Agreement

is suspended by virtue of Article 33

shall, for the period of suspension, not

attend the meetings of the Managing

Board. Unless the Board decides other-

wise, the term of Office of members of

the Board shall be one year; they may

be re-appointed.”

Artide 5

Paragraph (a) of Article 26 of the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

“(a) Accounts shall be kept, calcula-

tions relating to operations shall be

made and eredits granted by virtue of

Articles 10 bis, 11 and 13 shall be ex­

pressed in terms of a unit of account

of 0.88867088 grammes of fine gold.”

Artide 6

Article 27 of the Agreement shall be

amended and shall read as follows:

“Artide 27

M

odifications

of

P

arity

When the parity between the unit of

account and the currency in which a

Contracting Party reports to the Agent

the information required for the cal-

culation of bilateral surpluses and defi-

cits is modified during an accounting

period, the bilateral surplus or deficit

concerned shall be calculated in two

parts, that is to say for the period prior

to and for the period after the modi­

fications of the parity on the basis of

the parities in force during those periods

respectively. For the purposes of Article

11, the amounts of crédit used by virtue

of Article 12 shall be calculated in units

of account on the basis of the parity in

force during the accounting period in

respect of which the crédit was used.”

Artide 7

Paragraph (b) of Article 35 quater of

the Agreement shall be amended and

shall read as follows:

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

23

sådan fördragsslutande part nämnda personer, beträffande vilken tillämp­ ningen av denna överenskommelse i en­ lighet med artikel 33 tillfälligt upphäves, icke närvara vid den verkställande sty­ relsens sammanträden, under den tid det tillfälliga upphävandet gäller. Med mindre Rådet annorledes beslutar skall styrelsemedlems mandat gälla för ett år. Styrelsemedlemmarna kunna omväljas.»

Artikel 5

Moment a i artikel 26 i överenskom­ melsen skall erhålla följande ändrade lydelse:

»a. Kontona skola föras, beräkning­ arna avseende operationerna skola verk­ ställas och enligt artiklarna 10 bis, 11 och 13 tillhandahållna krediter skola uttryckas i en kontoenhet motsvarande värdet av 0,88867088 gram fint guld.»

Artikel 6

Artikel 27 i överenskommelsen skall erhålla följande ändrade lydelse:

»Artikel 27

Ä

ndring av

P

aritet

När pariteten mellan kontoenheten och den valuta, i vilken en fördragsslu­ tande part rapporterar till Agenten de för beräkning av bilaterala över- och underskott erforderliga uppgifterna, änd­ ras under en avräkningsperiod, skall ifrågavarande över- eller underskott be­ räknas i två delar, det vill säga för perioden före och efter paritetsändringen på grundval av de för envar av dessa perioder gällande pariteterna. Vid till- lämpningen av bestämmelserna i artikel 11 skola enligt artikel 12 utnyttjade kreditbelopp beräknas i kontoenheter på grundval av den paritet, som gällt under den avräkningsperiod, för vilken kredi­ ten utnyttjats.»

Artikel 7

Moment b i artikel 35 quater i över­ enskommelsen skall erhålla följande änd­ rade lydelse:

24

«b. Le présent Accord prendra fin au “(b) The present Agreement shall

31 juillet 1955 en ce qui concerne toute terminate on 31st July, 1955, with

Partie Contractante qui ne participerait regard to any Contracting Party which

pas å la décision de 1’Organisation does not take part in the decision taken

prévue au paragraphe a du présent by the Organisation by virtue of para-

article et le paragraphe e de 1’article 34 graph (a) of the present Article, and

ci-dessus s’appliquera å ladite Partie paragraph (e) of Article 34 shall then

Contractante.»

apply to that Contracting Party.”

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

Article 8

1. Les artides 1 å 7 du présent Proto-

cole Additionnel font partie intégrante

de 1’Accord.

2. Le présent Protocole Additionnel

sera ratifié. Il entrera en vigueur lors

de 1’entrée en vigueur de 1’Accord, ou,

si le présent Protocole Additionnel n’est

pas ratifié par tous les Signataires å

cette date, dés le dépöt des instruments

de ratification par tous les Signataires.

3. Le présent Protocole Additionnel

demeurera en vigueur jusqu’å la termi-

naison de 1’Accord; les dispositions des

artides 34, 35 quater et 36 de 1’Accord

s’appliquent au présent Protocole Addi-

tionnel dans les mémes conditions que

1’Accord.

Article 9

Nonobstant les dispositions du para­

graphe 2 de 1’article 8 ci-dessus, les

Parties au présent Protocole Additionnel

appliqueront ees dispositions avec effet

å compter du ler juillet 1955.

En foi de quoi les Plénipotentiaires

soussignés, dument habilités, ont apposé

leurs signatures au bas du présent Proto­

cole Additionnel.

Fait å Paris, le vingt-neuf juin mil

neuf cent cinquante-cinq, en franejais et

en anglais, les deux textes faisant égale-

ment foi, en un seul exemplaire qui sera

déposé auprés du Secrétaire général de

1’Organisation Européenne de Coopéra-

tion Économique, qui en communiquera

une copie certifiée conforme å tous les

Signataires du présent Protocole Addi­

tionnel.

Article 8

1. Artides 1 to 7 of the present

Supplementary Protocol shall form an

integral part of the Agreement.

2. The present Supplementary Pro­

tocol shall be ratified. It shall come into

force as soon as the Agreement comes

into force or, if the present Supple­

mentary Protocol has not been ratified

by all the Signatories by that date, it

shall come into force upon the deposit

of the instruments of ratification by all

Signatories.

3. The present Supplementary Pro­

tocol shall remain in force until the

termination of the Agreement, provided

that Artides 34, 35 quater and 36 of

the Agreement shall apply in relation

to the present Supplementary Protocol

as they apply to the Agreement.

Article 9

Notwithstanding the provisions of

paragraph 2 of Article 8, the Parties to

the present Supplementary Protocol

shall apply its provisions with effeet as

from 1st July, 1955.

In witness whereof the undersigned

Plenipotentiaries, duly empowered, have

signed the present Supplementary Pro­

tocol.

Done in Paris, this twenty-ninth day

of June, Nineteen Hundred and Fifty

Five, in the English and French lan-

guages, both texts being equally authen-

tic, in a single copy which shall remain

deposited with the Secretary-General of

the Organisation for European Economic

Co-operation, by whom certified copies

will be communicated to all the Signa­

tories of the present Supplementary

Protocol.

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

25

»b. Förevarande överenskommelse

skall upphöra att gälla den 31 juli 1955

i förhållande till envar fördragsslutande

part, som icke deltager i Organisationens

beslut enligt moment a i denna artikel.

Moment e i artikel 34 skall därefter

gälla beträffande sagda fördragsslutande

part.»

Artikel 8

1. Artiklarna 1—7 i förevarande till-

läggsprotokoll skola utgöra integrerande

delar av överenskommelsen.

2. Förevarande tilläggsprotokoll skall

ratificeras. Det skall träda i kraft den

dag, då överenskommelsen träder i kraft

eller, om detta tilläggsprotokoll sagda

dag icke ratificerats av alla signatär-

makterna, då alla signatärmakter depo­

nerat ratifikationsinstrument.

3. Detta tilläggsprotokoll skall förbliva

i kraft till dess överenskommelsen upp­

hör att gälla, dock att artiklarna 34,

35 quater och 36 i överenskommelsen

skola gälla i förhållande till förevarande

tilläggsprotokoll såsom de gälla i för­

hållande till överenskommelsen.

Artikel 9

Utan hinder av bestämmelserna i mo­

ment 2 i artikel 8 skola parterna till

förevarande tilläggsprotokoll tillämpa

dessa bestämmelser med verkan från

och med den 1 juli 1955.

Till bekräftelse härav hava underteck­

nade befullmäktigade undertecknat före­

varande tilläggsprotokoll.

Som skedde i Paris den 29 juni 1955

på engelska och franska språken, vilka

båda texter äga lika vitsord, i ett

exemplar, som skall förbliva i förvar hos

Organisationens för europeiskt ekono­

miskt samarbete generalsekreterare, vil­

ken skall tillställa signatärmakterna be­

styrkta avskrifter därav.

26

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

Protocole additionnel No 7 portant

amendement a PAccord sur PÉtablis-

sement d’une Union Européenne de

Paiements du 19 septembre 1950

Les Gouvernements de la République

Fédérale d’Allemagne, de la République

d’Autriche, du Royaume de Belgique,

du Royaume de Danemark, de la Répu­

blique Frangaise, du Royaume de Gréce,

de 1’Irlande, de la République d’Islande,

de la République Italienne, du Grand-

Duché de Luxembourg, du Royaume de

Norvége, du Royaume des Pays-Bas, de

la République Portugaise, du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du

Nord, de Suéde, de la Confédération

Suisse et de la République Turque;

Signataires de PAccord sur PÉtablisse-

ment d’une Union Européenne de Paie­

ments (appelé ci-dessous l’«Accord»),

signé le 19 septembre 1950, et du Proto­

cole d’Application Provisoire de PAc­

cord, signé le méme jour, lequel dispose

dans son paragraphe 1 que PAccord est

appliqué å titre provisoire comme s’il

avait produit ses effets å compter du

ler juillet 1950;

Signataires des Protocoles Addition-

nels Nos 2, 3, 4, 5 et 6 portant amende­

ment å PAccord et signés respectivement

le 4 aout 1951, le 11 juillet 1952, le

30 juin 1953, le 30 juin 1954 et le 29

juin 1955;

Rappelant qu’en vertu d’un Mémo-

randum d’Accord entre les Gouverne­

ments d’Italie, du Royaume-Uni, des

États-Unis et de Yougoslavie concernant

le Territoire Libre de Trieste, paraphé

å Londres le 5 octobre 1954, le Gouverne-

ment Militaire Allié de la Zone Anglo-

Américaine du Territoire Libre de Trieste

a été supprimé ä dater du 26 octobre

1954; qu’en vertu dudit Mémorandum

Supplementary Protocol No. 7 Amend-

ing the Agreement for the Establish-

ment of a European Payments Union

of 19th September 1950

The Governments of the Federal Re-

public of Germany, the Republic of

Austria, the Kingdom of Belgium, the

Kingdom of Denmark, the Freneh Re­

public, the Kingdom of Greece, Ireland,

the Republic of Iceland, the Italian Re­

public, the Grand Duchy of Luxembourg,

the Kingdom of Norway, the Kingdom

of the Netherlands, the Portuguese Re­

public, the United Kingdom of Great

Britain and Northern Ireland, Sweden,

the Swiss Confédération, and the Turk-

ish Republic;

Being the Signatories of the Agree­

ment for the Establishment of a Euro­

pean Payments Union (hereinafter re-

ferred to as the “Agreement”), signed

on 19th September, 1950, and of the

Protocol of Provisional Application of

the Agreement, signed on the same date,

in accordance with paragraph 1 of which

Protocol the provisions of the Agreement

are being provisionally applied as if it

had been effective as from 1st Julv,

1950;

Being the Signatories of Supplemen­

tary Protocols No. 2, No. 3, No. 4,

No. 5 and No. 6 amending the Agree­

ment, signed on 4th August, 1951; llth

July, 1952; 30th June, 1953; 30th June,

1954; and 29th June, 1955, respectively;

Recalling that by virtue of a Memo­

randum of Understanding between the

Governments of Italy, the United King­

dom, the United States and Yugoslavia

regarding the Free Territory of Trieste,

initialled in London on 5th October,

1954, the Allied Military Government

of the British-United States Zone of the

Free Territory of Trieste was terminated

as from 26th October, 1954, and that

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

27

Bilaga B

Översättning

Tilläggsprotokoll nr 7 till överens­

kommelsen den 19 september 1950

angående upprättande av en

europeisk betalningsunion

Förbundsrepubliken Tysklands, Re­

publiken Österrikes, Konungariket Bel­

giens, Konungariket Danmarks, Franska

republikens, Konungariket Greklands,

Irlands, Republiken Islands, Italienska

republikens, Storhertigdömet Luxem­

burgs, Konungariket Norges, Konunga­

riket Nederländernas, Portugisiska re­

publikens, Det förenade konungariket

Storbritannien och Norra Irlands, Sveri­

ges, Schweiziska edsförbundets och Tur­

kiska republikens regeringar;

vilka äro signatärmakter till överens­

kommelsen den 19 september 1950 an­

gående upprättande av en europeisk be­

talningsunion (härefter benämnd »över­

enskommelsen») samt till protokollet

samma dag om provisorisk tillämpning

av överenskommelsen, i vilket protokolls

paragraf 1 föreskrives, att bestämmel­

serna i överenskommelsen skola proviso­

riskt tillämpas som om den hade gällt

från och med den 1 juli 1950;

vilka äro signatärmakter till tilläggs­

protokollen nris 2, 3, 4, 5 och 6 med

ändring av överenskommelsen, vilka

undertecknades respektive den 4 augusti

1951, den 11 juli 1952, den 30 juni 1953,

den 30 juni 1954 och den 29 juni 1955;

vilka erinra om att, enligt en i Lon­

don den 5 oktober 1954 paraferad över­

enskommelse mellan Italiens, Storbri­

tanniens, Amerikas förenta staters och

Jugoslaviens regeringar beträffande det

fria området Trieste, den allierade mili­

tärregeringen för den brittisk-amerikan­

ska zonen i det fria området Trieste

från och med den 26 oktober 1954 upp­

hört, samt att Italiens regering enligt

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

d’Accord, le Gouvernement Italien a pris en charge, å compter de la méme date, 1’administration du territoire dont la responsabilité lui est confiée par le Mémorandum d’Accord;

Étant convenus d’apporter certains amendements å 1’Accord;

Estimant notamment que des disposi­ tions devraient étre prises pour per- mettre la terminaison de 1’Accord å 1’occasion du retour å la convertibilité par un certain nombre de pays Membres;

Considérant la Recommandation en date du 29 juillet 1955, par laquelle le Conseil de 1’Organisation Européenne de Coopération Économique a approuvé le texte du présent Protocole Additionnel et 1’a recommandé ä la signature des Membres de 1’Organisation;

Désirant donner effet immédiat aux dispositions dudit Protocole Additionnel;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

a. Le paragraphe a de l’article 11 de 1’Accord est modifié comme suit:

«a. L’excédent ou le déficit comptable de chaque Partie Contractante est réglé pour un quart par 1’octroi de préts et pour trois quarts par des versements d’or, dans la mesure ou 1’excédent ou le déficit comptable cumulatif de ladite Partie Contractante n’excéde pas le quota qui lui est attribué par le Tableau III ci-aprés».

b. Le Tableau III de 1’Accord est modifié comme suit:

by virtue of that Memorandum of Understanding the Italian Government took over, as from the same date, the administration of the territory the re- sponsibility for which is entrusted to it by that Memorandum of Understanding;

Having agreed to make certain amendments to the Agreement;

Considering, in particular, that pro­ vision should be made to allow for the termination of the Agreement in connec- tion with the return to convertibility by a number of Member countries;

Having regard to the adoption on 29th July, 1955, by the Council of the Organisation for European Economic Co-operation of a Recommendation ap- proving the text of the present Supple- mentary Protocol and recommending it to the Members of that Organisation for signature; and

Being desirous of giving immediate effect to the provisions of the said Supplementary Protocol;

Have agreed as follows:

Artide 1

(a) Paragraph (a) of Article 11 of the Agreement shall be amended and shall read as follows:

“(a) The accounting surplus or deficit of any Contracting Party shall be settled as to one quarter by the granting of credit and as to three quarters by the payment of gold, except to the extent that the cumulative accounting surplus or deficit of that Contracting Party exceeds the quota allotted to it in Table III.”

(b) Table III of the Agreement shall be amended and shall read as follows:

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

29

nämnda överenskommelse samma dag

övertagit administrationen av området,

för vilken den anförtrotts ansvaret ge­

nom ifrågavarande överenskommelse;

vilka hava överenskommit att ändra

överenskommelsen i vissa avseenden;

vilka särskilt beakta, att åtgärder böra

vidtagas för att möjliggöra överenskom­

melsens upphörande i samband med att

ett antal medlemsländer återgå till kon-

vertibilitet;

vilka beakta den rekommendation den

29 juli 1955, genom vilken Organisatio­

nens för europeiskt ekonomiskt sam­

arbete råd godkänt texten till föreva­

rande tilläggsprotokoll och rekommen­

derat protokollet till undertecknande av

medlemmarna av denna Organisation;

och

vilka önska giva bestämmelserna i

nämnda tilläggsprotokoll omedelbar ver­

kan;

hava överenskommit om följande:

Artikel 1

a. Moment a i artikel 11 i överens­

kommelsen skall erhålla följande änd­

rade lydelse:

»a. Fördragsslutande parts avräknings-

överskott eller avräkningsunderskott

skall till en fjärdedel regleras genom

beviljande av kredit och till tre fjärde­

delar genom betalning av guld, utom i

den utsträckning den fördragsslutande

partens kumulativa över- eller under­

skott överstiger den kvot, som tilldelats

parten enligt tabell III nedan.»

b. Tabell III i överenskommelsen skall

erhålla följande ändrade lydelse:

30

Kungl. Mdj. ts proposition nr 213 år 1955

«TABLEAU III

TABLE III

Q

uotas

Q

uotas

Partie Contractante

Quota

Quota de chaque Partie

Contracting Party

(En millions d’unités de Contractante exprimé

compte)

en pourcentage du total

des quotas

(In millions of units

Individual Quotas as

of account)

Percentages of the Total

of Quotas

Allemagne/Germany.......................................

1.200

12,0

Autriche/Austria..............................................

168

1,7

U.E.B.L./B.L.E.U.............................................

864

8,7

Danemark/Denmark.......................................

468

4,7

France/France ..................................................

1.248

12,5

Gréce/Greece.....................................................

108

1,1

Islande/Iceland.................................................

36

0,4

Italie/Italy.........................................................

492

4,9

Norvége/Norway.............................................

480

4,8

Pays-Bas/Netherlands....................................

852

8,5

Portugal/Portugal...........................................

168

1,7

25,5

Royaume-Uni/United Kingdom.................

2.544

Suéde/Sweden...................................................

624

6,3

Suisse/Switzerland...........................................

600

6,0

Turquie/Turkey...............................................

120

1,2*

Notes. (1) La Gréce ne peut régler, conformé-

ment aux dispositions du présent artide, ses

déficits comptables pour les périodes comptables

comprises entre le ler aout 1955 et le 30 juin

1956. Pour ees périodes comptables, le quota

de la Gréce sera considéré comme égal å zéro

aux fins du paragraphe (a) de 1’article 13, de

1’article 23 bis et des paragraphes 4, 10 bis et

17 de l’Annexe B au présent Accord. Les

dispositions de la présente note cesseront d'étre

applicables si le Gouvernement de la Gréce en

fait la demande å 1’Organisation, immédiate-

ment aprés le terme de la troisiéme période

comptable suivant la réception de cette de­

mande.

(2) Les excédents et les déficits comptables

de l’Union Économique Belgo-Luxembourgeoise

ne sont réglés en vertu du présent article que

dans la mesure ob son excédent comptable

cumulatif n’excéde pas 805,252 millions d’unités

de compte; les dispositions du paragraphe b

de 1’article 13 sont applicables au cas ob

l’Union Économique Belgo-Luxembourgeoise

aurait un excédent comptable cumulatif dé-

passant ce dernier montant.

Article 2

Les paragraphes a et b de 1’article 19

de 1’Accord sont modifiés comme suit:

«a. Le Conseil a le pouvoir de prendre,

sous réserve des dispositions de 1’article

20 ci-dessous, les décisions nécessaires å

Notes. (1) Greece may not settle its account-

ing déficits in accordance with the provisions

of the present Article for the accounting periods

between 1st August 1955, and 30th June, 1956.

In respect of these periods the quota of Greece

shall be deemed to be zero for the purposes

of paragraph (a) of Article 13, of Article 23 bis

and of paragraphs 4, 10 bis, and 17 of Annex B

to the present Agreement. The provisions of

the present Note shall, if the Government of

Greece so requests the Organisation, cease to

apply immediately after the end of the third

accounting period following that in which such

request is received.

(2) The accounting surpluses or déficits of

the Belgium-Luxembourg Economic Union shall

be settled in accordance with the present Article

only to the extent that its cumulative account­

ing surplus does not exceed 805.252 million

units of account. The provisions of paragraph

(6) of Article 13 shall apply if the Belgium-

Luxembourg Economic Union should have a

cumulative accounting surplus in excess of this

amount.”

Article 2

Paragraphs (a) and (b) of Article 19

of the Agreement shall be amended and

shall read as follows:

“(a) Subject to the provisions of

Article 20, the Council shall have power

to take such décisions as may be neces-

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

31

»TABELL III

K

voter

Fördragsslutande

part

Kvot

(i miljo­

ner konto­

enheter)

Fördrags­

slutande

parts kvot

i procent av

samman­

lagda kvo­

terna

Tyskland...................

1 200

12,0

Österrike....................

168

1,7

Belgien/Luxemburg .

864

8,7

Danmark...................

468

4,7

Frankrike...................

1 248

12,5

Grekland....................

108

1,1

Island..........................

36

0,4

Italien.........................

492

4,9

Norge..........................

480

4,8

Nederländerna..........

852

8,5

Portugal.....................

168

1,7

Storbritannien..........

2 544

25,5

Sverige.......................

624

6,3

Schweiz......................

600

6,0

Turkiet.......................

120

1,2»

Anm. 1: Under avräkningsperioderna för

tiden 1 augusti 1955—30 juni 1956 må Grek­

land icke reglera sina avräkningsunderskott i

enlighet med bestämmelserna i förevarande

artikel. Under dessa perioder skall Greklands

kvot anses vara lika med noll vid tillämpningen

av bestämmelserna i moment a till artikel 13

och artikel 23 bis samt paragraferna 4, 10 bis

och 17 i bihang B till förevarande överenskom­

melse. På begäran därom av Greklands rege­

ring hos Organisationen, skola bestämmelserna

i denna anmärkning upphöra att äga tillämp­

ning omedelbart efter utgången av den tredje

avräkningsperioden, som följer på den, under

vilken sådan begäran mottagits.

Anm. 2: Belgisk-luxemburgska ekonomiska

unionens avräkningsöverskott eller avräknings­

underskott skall regleras i enlighet med denna

artikel endast i den mån dess kumulativa av­

räkningsöverskott icke överstiger 805,252 mil­

joner kontoenheter. Bestämmelserna i moment

b i artikel 13 skola äga tillämpning, därest den

belgisk-luxemburgska ekonomiska unionen er­

håller ett kumulativt avräkningsöverskott över­

stigande detta belopp.»

Artikel 2

Momenten a och b i artikel 19 i

överenskommelsen skola erhålla följande

ändrade lydelser:

»a. Med de inskränkningar, som följa

av bestämmelserna i artikel 20, skall

Rådet hava befogenhet att fatta sådana

32

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

1’exécution du présent Accord. Toutes

ees décisions sont obligatoires pour

toutes les Parties Contractantes et ces-

sent d’étre obligatoires pour une Partie

Contractante ä l’égard de laquelle le

présent Accord prend fin sous réserve

des dispositions du paragraphe e de

1’article 34 et du paragraphe e de l’ar-

ticle 36 ci-dessous. Toutefois, les déci­

sions visées au paragraphe c du présent

article sont obligatoires pour tous les

Membres de 1’Organisation qui sont ou

ont été å un moment queleonque Parties

Contractantes.

b. Les décisions prises par le Conseil

en vertu du présent Accord, sous réserve

des dispositions des paragraphes c et d

du présent article et de 1’article 35

quinquies, sont prises par accord mutuel

de toutes les Parties Contractantes, ä

1’exception des Parties Contractantes qui

sont absentes ou s’abstiennent. Toute­

fois:

1. 1’accord d’une Partie Contrac­

tante n’est pas nécessaire pour l’adop-

tion d’une décision tendant å sus-

pendre, en ce qui la concerne, l’appli-

cation du présent Accord conformé-

ment å 1’article 33 ci-dessous, ou prise

au cours de la période pendant laquelle

1’application du présent Accord est

suspendue en ce qui la concerne; et

2. un pays å l’égard duquel le

présent Accord a pris fin participe

aux décisions prises, en ce qui le

concerne, en vertu du paragraphe 6

de 1’Annexe B au présent Accord.»

Article 3

a. Le paragraphe a de 1’article 20 de

1’Accord est modifié comme suit:

«a. Le Comité de Direction est com-

posé de sept membres au maximum;

les membres sont nommés par le Conseil

parmi les personnes présentées par les

Parties Contractantes. Tout membre

nommé sur la présentation d’une Partie

Contractante ä l’égard de laquelle le

présent Accord prend fin en vertu des

artides 34 ou 35 quinquies ci-dessous,

sary för the execution of the present

Agreement. Every such décision shall be

binding on all Contracting Parties and,

subject to paragraph (e) of Article 34

and paragraph (e; of Article 36, shall

cease to be binding on a Contracting

Party with regard to which the present

Agreement terminates. However, the

décisions referred to in paragraph (c)

of the present Article shall be binding

on all Members of the Organisation

which are or have åt any time been

Contracting Parties.

(b) Subject to the provisions of para-

graphs (c) and (d) of the present Article

and of Article 35 quinquies, décisions

of the Council under the present Agree­

ment shall be taken by mutual agree­

ment of all Contracting Parties, except

those which are absent or abstain.

However,

(i) the agreement of a Contracting

Party shall not be required for the

adoption of any décision conerning

the suspension with regard to it of

the application of the present Agree­

ment in accordance with Article 33,

or for the adoption of any décision

taken in the course of any period

during which the application of the

present Agreement is suspended with

regard to it; and

(ii) a country with regard to which

the present Agreement has terminated

shall take part in décisions which

concern it taken by virtue of para­

graph 6 of Annex B to the present

Agreement.”

Article 3

(a) Paragraph (a) of Article 20 of the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

“(a) The Managing Board shall consist

of not more than seven members who

shall be appointed by the Council from

persons nominated by the Contracting

Parties. Any member appointed upon

the nomination of a Contracting Party

in respect of which the present Agree­

ment terminates under Artides 34 or

35 quinquies shall thereupon cease to be

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1935

33

beslut, som kunna vara nödvändiga för

verkställandet av förevarande överens­

kommelse. Dylikt beslut skall vara bin­

dande för alla fördragsslutande parter

och skall, under iakttagande av moment

e i artikel 34 och moment e i artikel 36,

upphöra att vara bindande för fördrags­

slutande part, med avseende på vilken

denna överenskommelse upphör att gälla.

Dock skola de beslut, som avses i mo­

ment c i denna artikel, vara bindande

för alla medlemmar i Organisationen,

vilka äro eller vid något tillfälle hava

varit fördragsslutande parter.

b. Med de inskränkningar, som följa

av bestämmelserna i moment c och d

i denna artikel och artikel 35 quinquies,

skola Rådets beslut på grund av denna

överenskommelse fattas enhälligt av

samtliga fördragsslutande parter, utom

de som icke närvara eller avstå från att

deltaga i beslutet.

Dock

(i) skall fördragsslutande parts sam­

tycke icke erfordras för beslut angå­

ende tillfälligt upphävande med av­

seende på denna part av tillämpningen

av denna överenskommelse i enlighet

med artikel 33, eller för beslut fattat

under den tid, för vilken denna över­

enskommelse tillfälligt upphävts med

avseende på parten ifråga, och

(ii) skall land, med avseende på

vilket denna överenskommelse upp­

hört att gälla, deltaga i detta land

berörande beslut, enligt paragraf 6 i

bihang B till denna överenskommelse.»

Artikel 3

a. Moment a i artikel 20 i överens­

kommelsen skall erhålla följande änd­

rade lydelse:

»a. Den verkställande styrelsen skall

bestå av högst sju medlemmar, vilka

skola utses av Rådet bland av de för­

dragsslutande parterna nämnda perso­

ner. Medlem som utsetts bland av sådan

fördragsslutande part nämnda personer,

med avseende på vilken denna överens­

kommelse upphör att gälla enligt artik­

larna 34 och 35 quinquies, skall därvid

SJ Bihang till riksdagens protokoll 1955. 1 samt. Nr 213

34

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

cesse, de ce fait, d’étre membre du

Comité de Direction. Sauf décision con-

traire de FOrganisation, tout membre

nommé sur la présentation d’une Partie

Contractante å 1’égard de laquelle 1’ap-

plication du présent Accord est suspen-

due en vertu de 1’article 33 ci-dessous ne

peut assister aux séances du Comité de

Direction pendant la durée de cette

suspension. Le mandat des membres du

Comité de Direction est, sauf décision

contraire du Conseil, d’une durée d’un

an; il est renouvelable.»

b. Le paragraphe h de 1’article 20 de

1’Accord est modifié comme suit:

«h. Les décisions du Comité de Direc­

tion sont obligatoires pour toutes les

Parties Contractantes tant qu’une dé­

cision n’est pas prise par le Conseil en

vertu du paragraphe g du présent article.

Elles cessent d’étre obligatoires pour une

Partie Contractante å 1’égard de laquelle

le présent Accord prend fin, sous réserve

des dispositions du paragraphe e de

1’article 34 et du paragraphe e de

Farticle 36.»

Article 4

L’article 35 quinquies nouveau ci-

dessous est ajouté apres Farticle 35

quater de FAccord:

«Article 35 quinquies

N ouvelle prorogation

de

L’ARTICLE

11

a. L’Organisation procédera, au plus

tard le 31 mars 1956, å un examen

général du fonctionnement du présent

Accord afin de décider, en consultation

avec le Gouvernement des États-Unis

d’Amérique, des conditions dans les-

quelles Farticle 11 ci-dessus pourra étre

prorogé å compter du ler juillet 1956.

b. Le présent Accord prendra fin au

30 juin 1956 en ce qui concerne toute

Partie Contractante qui ne participerait

pas ä la décision de FOrganisation prévue

au paragraphe a du présent article et

a member of the Board. Unless the

Organisation decides otherwise, any

member appointed upon the nomination

of a Contracting Party in respect of

which the application of the present

Agreement is suspended by virtue of

Article 33 shall, for the period of sus­

pension, not attend the meetings of the

Managing Board. Unless the Council

decides otherwise, the term of Office of

members of the Board shall be one year;

they may be re-appointed.”

(b) Paragraph (h) of Article 20 of the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

“(h) The décisions of the Managing

Board shall be binding on all Contracting

Parties unless and until the Council

takes a décision by virtue of paragraph

(g) of the present Article. Subject to

paragraph (e) of Article 34 and para­

graph (e) of Article 36, the décisions of

the Managing Board shall cease to be

binding on a Contracting Party with

regard to which the present Agreement

terminates.”

Article 4

A new Article 35 quinquies shall be

added to the Agreement after Article 35

quater, which shall read as follows:

"Article 35 quinquies

F urther E xtension of tiie O

peration

of

A

rticle

11

(a) Not later than 31st March, 1956,

the Organisation shall carry out a com-

prehensive review of the operation of

the present Agreement in order to

decide, in consultation with the Govern­

ment of the United States of America,

on the conditions on which Article 11

may remain in force as from 1st July,

1956.

(b) The present Agreement shall ter-

minate on 30th June, 1956, with regard

to any Contracting Party which does

not take part in the décision taken by

the Organisation by virtue of paragraph

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

35

upphöra att vara medlem av styrelsen. Därest Organisationen icke annorledes beslutar, skall medlem, som utnämnts bland av sådan fördragsslutande part nämnda personer, med avseende på vil­ ken tillämpningen av denna överens­ kommelse i enlighet med artikel 33 till­ fälligt upphävts, icke närvara vid den verkställande styrelsens sammanträden, under den tid det tillfälliga upphävandet gäller. Med mindre Rådet icke annor­ ledes beslutar skall styrelsemedlems mandat gälla för ett år. Styrelsemed­ lemmarna kunna omväljas.»

b. Moment h i artikel 20 i överens­ kommelsen skall erhålla följande ändrade lydelse:

»h. Den verkställande styrelsens beslut skola vara bindande för alla fördragsslu­ tande parter, till dess Rådet eventuellt beslutar i enlighet med moment g i denna artikel. Med de inskränkningar, som följa av bestämmelserna i moment e i artikel 34 och moment e i artikel 36, skola den verkställande styrelsens beslut upphöra att vara bindande för sådan fördragsslutande part, med avseende på vilken denna överenskommelse upphör att gälla.»

Artikel 4

Efter artikel 35 quater i överenskom­ melsen inskjutes en ny artikel 35 quin- quies med följande lydelse:

DÅrtikel 35 quinquies

F

örlängd tillämpning av

A

rtikel

11

a. Senast den 31 mars 1956 skall Organisationen verkställa en ingående granskning av denna överenskommelses fungerande i syfte att i samråd med Amerikas förenta staters regering fast­ ställa de villkor, på vilka artikel 11 må förbliva i kraft från och med den 1 juli 1956.

b. Förevarande överenskommelse skall upphöra att gälla den 30 juni 1956 i föfhållande till envar fördragsslutande part, som icke deltager i Organisationens beslut enligt moment a i denna artikel.

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

le paragraphe e de 1’article 34 ci-dessus

s’appliquera å ladite Partie Contrac-

tante.

c. Les aiitres Parties Contractantes

maintiendront en vigueur entre elles

1’article 11 aux conditions qu’elles dé-

termineront, sans préjudice des disposi­

tions du paragraphe b de 1’article 36

ci-dessous.»

Article 5

L’article 36 de 1’Accord est modifié

comme suit:

«Artide 36

T

ermin

axson

a. Il peut étre mis fin å tout moment

au présent Accord par décision de l’Orga-

nisation.

b. Sauf décision contraire de F Orga­

nisation, le présent Accord prendra fin

si la somme des quotas des Parties

Contractantes devient inférieure å 50

pour cent du total des quotas.

c. Le présent Accord prendra fin si

des Parties Contractantes dont les quotas

représentent au total au moins 50 pour

cent du total des quotas notifiént å

F Organisation leur intention de mettre

fin au présent Accord, å condition que

1’Accord Monétaire Européen en date

du 5 aout 1955 entre en vigueur ou soit

mis en application des la terminaison

du présent Accord. Dans ce cas, le

présent Accord prendra fin å la date å

laquelle le total des quotas des Parties

Contractantes dont FOrganisation aura

re$u une notification atteindra le pour-

centage prévu au présent paragraphe,

ou, si les conditions requises pour que

1’Accord Monétaire Européen entre en

vigueur ou soit mis en application ne

sont pas remplies å cette date, ä la date

å laquelle lesdites conditions seront

remplies.

d. Pour 1’application du présent ar­

ticle, les quotas sont les montants fixés

(a) of the present Article, and paragraph

(ej of Article 34 shall then apply to that

Contracting Party.

(c) Article 11 shall remain in force

between the other Contracting Parties,

without prejudice to the provisions of

paragraph (b) of Article 36, on con­

ditions which they shall determine.”

Artide 5

Article 36 of the Agreement shall be

amended and shall read as follows:

“Artide 36

T

ermin

ation

(a) The present Agreement may be

terminated by décision of the Organisa­

tion åt any time.

(b) Unless the Organisation decides

otherwise, the present Agreement shall

terminate åt any time, if the quotas of

the Contracting Parties should amount,

in aggregate, to less than 50 per cent of

the total amount of quotas.

(c) The present Agreement shall ter­

minate if Contracting Parties the quotas

of which amount, in aggregate, to åt

least 50 per cent of the total amount

of quotas should notify the Organisation

of their intention to terminate the pre­

sent Agreement, provided that the Euro-

pean Monetary Agreement of 5th August,

1955, comes into force or is applied upon

the termination of the present Agree­

ment. The present Agreement shall so

terminate on the date on which the

total amount of quotas of the Contract­

ing Parties from which the Organisation

has received notifications attains the

percentage provided for in the present

paragraph, or, if the conditions which

have to be fulfilled in order that the

European Monetary Agreement should

come into force or be applied are not

fulfilled on that date, on the date on

which those conditions are fulfilled.

(d) For the purposes of the present

Article, the quotas shall be the amounts

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

37

Moment e i artikel 34 skall därefter

gälla beträffande sagda fördragsslutande

part.

c. Artikel 11 skall, med förbehåll för

bestämmelserna i moment b i artikel 36,

förbliva i kraft mellan övriga fördrags­

slutande parter på de villkor, som dessa

bestämma.»

Artikel 5

Artikel 36 i överenskommelsen skall

erhålla följande ändrade lydelse:

»Artikel 36

U

pphörande

a. Förevarande överenskommelse må

genom beslut av Organisationen bringas

att upphöra när som helst.

b. Med mindre Organisationen annor-

ledes beslutar, skall förevarande över­

enskommelse upphöra att gälla när som

helst, därest de fördragsslutande par­

ternas kvoter inalles skulle uppgå till

mindre än femtio procent av kvoternas

sammanlagda belopp.

c. Förevarande överenskommelse skall

upphöra att gälla, därest fördragsslu­

tande parter, vars kvoter inalles repre­

sentera minst femtio procent av kvoter­

nas sammanlagda belopp, underrätta

Organisationen om sin avsikt att bringa

förevarande överenskommelse till upp­

hörande, förutsatt att det europeiska

monetära avtalet av den 5 augusti 1955

träder i kraft eller börjar tillämpas vid

förevarande överenskommelses upphö­

rande. I detta fall skall förevarande

överenskommelse upphöra att gälla den

dag, då det sammanlagda beloppet av

sådana fördragsslutande parters kvoter,

från vilka Organisationen erhållit under­

rättelse, uppnår det procenttal, som

förutses i detta moment, eller, därest de

erforderliga villkoren för att det euro­

peiska monetära avtalet skall träda i

kraft eller börja tillämpas ifrågavarande

dag, ej äro uppfyllda den dag, då dessa

villkor uppfyllas.

d. För denna artikels syften skola

kvoterna vara de belopp, som fastställts

38

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

au ler juillet 1955 par le Tableau III

du présent Accord.

e. Lors de la terminaison du présent

Accord:

1. les opérations relatives å la

période comptable au terme de laquelle

le présent Accord prend fin sont néan-

moins exécutées; et

2. 1’Union est liquidée conformé-

ment aux dispositions de la Section

II de 1’Annexe B au présent Accord,

qui restera en vigueur jusqu’å

1’achévement des mesures prévues å

ladite Section.»

Article 6

a. Le paragraphe 1 de 1’Annexe B

å FAccord est modifié comme suit:

«1. Dans le cas ou le présent Accord

prend fin en ce qui concerne une Partie

Contractante en vertu des artides 34 ou

35 quinquies du présent Accord, les droits

et obligations de ladite Partie Contrac­

tante sont fixés conformément aux dis­

positions ci-dessous, sous réserve de déci-

sions qui pourraient étre prises par

F Organisation, ep accord avec le Gou-

vernement des États-Unis d’Amérique,

pour des préts consentis dans des circon-

stances spéciales en vertu des artides

10 bis ou 13 du présent Accord.»

b. Le paragraphe 10 bis nouveau ci-

dessous est ajouté aprés le paragraphe

10 de 1’Annexe B å FAccord:

«10 bis. Si, lors de la terminaison de

FAccord, FAccord Monétaire Européen

en date du 5 aout 1955 entre en vigueur

ou est mis en application, les Parties

Contractantes énumérées au Tableau IV

ci-aprés seront considérées comme ayant

consenti å 1’Union, proportionnellement

aux montants figurant audit Tableau

IV, des préts d’un montant total égal

å la différence entre le total des produits

et revenus pertjus par F Union et le total

des intéréts et frais payés par 1’Union.

Ces préts seront considérés, aux fins de

la présente Section, comme des préts

consentis en vertu de 1’article 11 du

présent Accord. Toutefois, dans le cas

de 1’Irlande et, dans le cas de la Gréce

fixed as~at 1st July, 1955, in Table III

of the present Agreement.

(e) Upon the termination of the pre­

sent Agreement:

(i) the operations relating to the

accounting period åt the end of which

the present Agreement terminates,

shall nevertheless be carried out; and

(ii) the Union shall be liquidated

in accordance with the provisions of

Section II of Annex B to the present

Agreement which shall remain in force

until the provisions of that Section

are carried out.”

Artide 6

(a) Paragraph 1 of Annex B to the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

‘T. When the present Agreement ter­

minates with regard to any Contracting

Party under Artides 34 or 35 quinquies

thereof, the rights and obligations of

that Contracting Party shall be deter-

mined in accordance with the following

provisions, subject, however, to any

decision which the Organisation may

take in agreement with the Government

of the United States of America con-

cerning credits granted in special circum-

stances by virtue of Artides 10 bis or

13 of the present Agreement.”

(b) A new paragraph 10 bis shall be

added after paragraph 10 of Annex B

to the Agreement and shall read as

follows:

“10 bis. If, upon the termination of

the present Agreement, the European

Monetary Agreement of 5th August,

1955, comes into force or is applied,

the Contracting Parties shown in Table

IV of the Agreement shall be deemed

to ha ve granted to the Union, in pro­

portion to the amounts shown in that

Table, credits amounting, in aggregate,

to the difference between the total

amount of the income earned by the

Union and the aggregate of the interest

paid and expenses incurred by the Union.

These credits shall be deemed, for the

purposes of the present Section, to be

credits granted to the Union by virtue

of Article 11 of the present Agreement.

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

39

per den 1 juli 1955 i tabell III i före­

varande överenskommelse.

e. Vid denna överenskommelses upp­

hörande:

(i) skola operationerna för den av­

räkningsperiod, vid vars utgång denna

överenskommelse upphör att gälla,

likväl utföras och

(ii) skall Unionen likvideras i enlig­

het med bestämmelserna i del II i

bihang B till förevarande överens­

kommelse, vilken skall förbliva i kraft,

till dess bestämmelserna i sagda del

verkställts.»

Artikel 6

a. Paragraf 1 i bihang B till överens­

kommelsen skall erhålla följande ändrade

lydelse:

»1. Då förevarande överenskommelse

upphör att gälla beträffande fördrags-

slutande part i enlighet med artiklarna

34 eller 35 quinquies i överenskommel­

sen, skola den fördragsslutande partens

rättigheter och skyldigheter fastställas

enligt följande bestämmelser under hän­

synstagande till beslut, som Organisa­

tionen må fatta i samförstånd med

Amerikas förenta staters regering be­

träffande sådana krediter, som beviljats

i särskilda fall jämlikt artiklarna 10 bis

eller 13 i denna överenskommelse.»

b. Efter paragraf 10 i bihang B till

överenskommelsen inskjutes en ny para­

graf 10 bis med följande lydelse:

»10 bis. Därest det europeiska mone­

tära avtalet av den 5 augusti 1955 vid

förevarande överenskommelses upphö­

rande träder i kraft eller börjar tilläm­

pas, skola de i tabell IV i överenskom­

melsen nämnda fördragsslutande par­

terna anses hava tillhandahållit Unionen

krediter i proportion till i tabellen an­

givna belopp till ett totalbelopp, som

motsvarar skillnaden mellan summan

av Unionens inkomster å ena sidan och

summan av Unionens ränteutbetalningar

och omkostnader å andra sidan. För

denna dels syften skola dessa krediter

anses vara sådana krediter, som till­

handahållits Unionen enligt artikel 11 i

förevarande överenskommelse. Ifråga om

40

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

aussi longtemps que son quota est con-

sidéré comme égal å zéro, ils seront

remboursables immédiatement en or par

1’Union.»

c. Le paragraph 12 de 1’Annexe B

å 1’Accord est modifié comme suit:

«12. Les avoirs convertibles du fonds

sont utilisés, sous réserve de 1’application

des dispositions du paragraphe 12 bis

de la présente Annexe, pour rembourser

les Parties Contractantes qui ont con-

senti des préts å 1’Union en vertu des

articles 10 bis, 11 et 13 du présent

Accord, proportionnellement au montant

net de ees préts. Toutefois, dans la

mesure ou le montant des avoirs con­

vertibles n’excéde pas le total des som-

mes mises å la disposition de 1’Union

conformément au sous-paragraphe 1 du

paragraphe b de 1’article 23 du présent

Accord, diminué du montant de la diffé-

rence entre le total des soldes initiaux

créditeurs attribués å titre de dons et le

total des soldes initiaux débiteurs attri­

bués, ees avoirs ne peuvent étre utilisés

en vertu du présent paragraphe si le

Gouvernement des États-Unis d’Amé-

rique a fait objection å la liquidation.»

d. Le paragraphe 12 bis nouveau ci-

dessous est ajouté aprés le paragraphe

12 de TAnnexe B å TAccord:

«12 bis. Lors de la terminaison du

présent Accord, å condition que TAccord

Monétaire Européen en date du 5 aout

1955 entre en vigueur ou soit mis en

application, les montants ci-dessous

seront, avec 1’accord du Gouvernement

des États-Unis d’Amérique, transférés au

Fonds Européen établi par ledit Accord

Monétaire Européen:

L un montant d’avoirs convertibles

du fonds s’élevant å 113,037 millions

d’unités de compte;

2. un montant de 123,538 millions

de dollars des États-Unis, souscrit par

le Gouvernement des États-Unis

d’Amérique; et

3. des créances sur la Norvége et

sur la Turquie, respectivement de 10

millions et 25 millions d’unités de

However, in the case of Ireland, and

in the case of Greece so long as its quota

is deemed to be zero, such eredits shall

be repayable immediately by the Union

in gold.”

(c) Paragraph 12 of Annex B to the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

“12. Subject to the application of the

provisions of paragraph 12 bis of the

present Annex, the convertible assets of

the fund shall be used to reimburse the

Contracting Parties which have granted

eredits by virtue of Articles 10 bis, 11

and 13 of the present Agreement, in

proportion to the net amounts of these

eredits. However, in so far as the amount

of convertible assets does not exceed

the amounts made available to the

Union in accordance with sub-paragraph

(i) of paragraph (b) of Artide 23 of the

present Agreement reduced by the

amount by which the initial eredit

balances allotted as grants, in their

aggregate, are greater than the allotted

initial debit balances, in their aggregate,

they shall only be used under the present

paragraph if the Government of the

United States of America has not ob-

jeeted to the liquidation.”

(d) A new paragraph 12 bis shall be

added after paragraph 12 of Annex B

to the Agreement, which shall read as

follows:

“12 bis. Provided that the European

Monetary Agreement of 5th August,

1955, comes into force or is applied,

the following amounts shall, with the

agreement of the Government of the

United States of America, be transferred

to the European Fund established by

that Agreement, upon the termination

of the present Agreement:

(i) an amount of convertible assets

of the fund representing 113.037

million units of account;

(it) an amount of 123.538 million

United States dollars obligated by

the Government of the United States

of America; and

(iii) claims against Norway and

Turkey for 10 million and 25 million

units of account, respectively, corre-

Kungi. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

41

Irland samt ifråga om Grekland så länge

detta lands kvot anses vara lika med

noll skola dock sådana krediter av Unio­

nen omedelbart återbetalas i guld.»

c. Paragraf 12 i annex B till överens­

kommelsen skall erhålla följande ändrade

lydelse:

»12. Med förbehåll för tillämpningen

av bestämmelserna i paragraf 12 bis i

detta bihang skola fondens konvertibla

tillgångar användas till att gottgöra de

fördragsslutande parter, vilka enligt ar­

tiklarna 10 bis, 11 och 13 i förevarande

överenskommelse tillhandahållit kredi­

ter, varvid fördelning skall ske i pro­

portion till krediternas nettobelopp. I

den mån beloppet av konvertibla till­

gångar icke överstiger de belopp som

ställts till Unionens förfogande i enlig­

het med punkt (i) av moment b i artikel

23 i överenskommelsen, minskade med

det belopp, varmed de som gåvor fast­

ställda ingående kreditsaldona samman­

lagt äro större än summan av de fast­

ställda ingående debetsaldona, skola

dock dessa tillgångar användas i enlig­

het med förevarande paragraf, endast

under förutsättning att Amerikas för­

enta staters regering icke motsatt sig

likvideringen.»

d. Efter paragraf 12 i bihang B till

överenskommelsen inskjutes en ny para­

graf 12 bis med följande lydelse:

»12 bis. Vid förevarande överenskom­

melses upphörande skola, under förut­

sättning att det europeiska monetära

avtalet av den 5 augusti 1955 träder i

kraft eller börjar tillämpas, i samförstånd

med Amerikas förenta staters regering

följande belopp överföras till den genom

nämnda avtal upprättade europeiska

fonden:

(i) ett till 113,037 miljoner konto­

enheter uppgående belopp ur fondens

konvertibla tillgångar;

(ii) ett av Amerikas förenta staters

regering tillhandahållet belopp om

123,538 miljoner Förenta staternas

dollar; samt

(iii) fordringar gentemot Norge och

Turkiet på respektive 10 och 25 mil­

joner kontoenheter, vilka motsvara

42

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

compte, correspondant aux soldes

initiaux attribués å titre de prét et

utilisés par lesdites Parties Contrac-

tantes pour regler des déficits nets,

ees créances étant payables en or et

dans les conditions prévues aux sous-

paragraphes 2 å 4 du paragraphe 22

de la présente Annexe.»

e. Le paragraphe 13 de 1’Annexe B

å 1’Accord est modifié comme suit:

«13. Les avoirs convertibles du fonds

au sens des paragraphes 12 et 12 bis

de la présente Annexe sont les montants

d’or, de dollars des États-Unis et de

monnaies convertibles de pays autres

que les Parties Contractantes qui sont

compris dans le fonds lors de la termi-

naison du présent Accord.»

Arlicle 7

Le Tableau IV de 1’Accord est modifié

comme suit:

«TABLEAU IV

sponding to the initial balances

allotted as loans and used to settle

net déficits of these Contracting Par­

ties; these claims being repayable in

gold and in accordance with the pro­

visions of sub-paragraphs (ii) to (iv)

of paragraph 22 of the present Annex.”

(e) Paragraph 13 of Annex B to the

Agreement shall be amended and shall

read as follows:

“13. The convertible assets of the fund

referred to in paragraphs 12 and 12 bis

of the present Annex shall be the

amounts of gold, United States dollars

and convertible currencies of countries

other than Contracting Parties, which

form part of the fund of the termination

of the present Agreement.”

Artide 7

Table IV of the Agreement shall be

amended and shall read as follows:

TABLE IV

Allemagne.............................................

18 %2

Autriche.................................................

4 252

U.E.B.L...................................................

4.883 RT.RTT

4 883

Danemark..............................................

2 224

France .....................................................

17 189

Gréce.......................................................

5 088

Irlande....................................................

1 146

Islande....................................................

0 179

Italie........................................................

10.278 Italy...........

10 278

Norvége..................................................

2.295 Norway

2 295

Pays-Bas................................................

6 592

Portugal.................................................

0 804

Royaume-Uni.......................................

23.489 United Kingdom.................................

23.489

Suéde ......................................................

1.172

Suisse......................................................

Turquie...................................................

1.507»

Artide 8

Nonobstant les dispositions de Par­

tier 7 de 1’Accord, 1’Organisation pourra

ajuster les excédents et les déficits

comptables cumulatifs des Parties Con­

tractantes pour tenir compte de la modi-

fication des montants des quotas prévue

par le présent Protocole Additionnel.

Artide 8

Notwithstanding the provisions of

Article 7 of the Agreement, the Organi­

sation may adjust the cumulative ac-

counting surplus or deficit of a Con­

tracting Party to take account of the

changes in the amounts of the quotas

provided for under the present Supple-

mentary Protocol.

43

de ingående saldon, som ha tilldelats

i form av lån och av dessa fördrags-

slutande parter utnyttjats för att reg­

lera nettounderskott. Dessa fordringar

skola återbetalas i guld och i enlighet

med bestämmelserna i momenten (ii)

och (iv) av paragraf 22 i detta bi-

liang.»

e. Paragraf 13 i bihang B till överens­

kommelsen skall erhålla följande ändrade

lydelse:

»13. Med fondens konvertibla till­

gångar enligt paragraferna 12 och 12 bis

i detta bihang avses de belopp i guld,

Förenta staternas dollar och konvertibla

valutor i annat än fördragsslutande par­

ters mynt, vilka ingå i fonden vid den

tidpunkt, då denna överenskommelse

upphör att gälla.»

Artikel 7

Tabell IV i överenskommelsen skall

erhålla följande ändrade lydelse:

Kiingl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

»TABELL IV

18,902

4,252

4,883

2,224

17,189

5,088

1,146

0,179

10,278

2,295

6,592

0,804

23,489

1,172

1,507 *

Artikel 8

Utan hinder av bestämmelserna i ar­

tikel 7 i överenskommelsen må Orga­

nisationen justera fördragsslutande parts

kumulativa avräkningsöverskott eller

kumulativa avräkningsunderskott för

att taga hänsyn till de förändringar i

kvotbeloppen, som förutses i förevarande

tilläggsprotokoll.

44

Knngl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

Artide 9

Artide 9

1. Les artides 1 å 7 du présent Proto-

cole Additionnel font partie intégrante

de 1’Accord.

2. Le présent Protocole Additionnel

sera ratifié. Il entrera en vigueur lors de

1’entrée en vigueur de 1’Accord, ou, si le

présent Protocole Additionnel n’est pas

ratifié par tous les Signataires å cette

date, dés le dépot des instruments de

ratification par tous les Signataires.

3. Le présent Protocole Additionnel

demeurera en vigueur jusqu’å la termi-

naison de 1’Accord; les dispositions des

artides 34, 35 quinquies et 36 de 1’Accord

s’appliquent au présent Protocole Addi­

tionnel dans les mémes conditions qu’ä

1’Accord.

Artide 10

Nonobstant les dispositions du para-

graphe 2 de 1’article 9 ci-dessus, les

Parties au présent Protocole Additionnel

appliqueront ses dispositions avec effet

å partir de la période comptable com-

men?ant au ler juillet 1955 sous réserve

des dispositions de Farticle 1 ci-dessus

qui s’appliqueront ä partir de la période

comptable commengant au ler aout

1955.

En foi de quoi les Plénipotentiaires

soussignés, dument habilités, ont apposé

leurs signatures au bas du présent Proto­

cole Additionnel (1).

(1) La signature a été donnée au nom de

1’Irlande sous la réserve suivante:

«Etant donné que 1’Irlande fält partie de

la zone sterling, les dispositions du présent

Protocole Additionnel n’exigent de sa part

aucune mesure spéciale et le présent Proto­

cole Additionnel est signé au nom de 1’Irlande

sous cette réserve qu’il est entendu que le

fonctionnement dudit Protocole Additionnel

ne modifiera en rien les arrangements exis-

tants qui régissent les paiements entre elle

et les autres Parties Contractanl.es.»

Une déclaration analogue avait été faite lors

de la signature des Protocoles Additionnels

précédents et de 1’Accord lui-méme.

L Artides 1 to 7 of the present

Supplementary Protocol shall form an

integral part of the Agreement.

2. The present Supplementary Pro­

tocol shall be ratified. It shall come into

force as soon as the Agreement comes

into force or, if the present Supple­

mentary Protocol has not been ratified

by all the Signatories by that date, it

shall come into force upon the deposit

of the instruments of ratification by all

Signatories.

3. The present Supplementary Pro­

tocol shall remain in force until the

termination of the Agreement, provided

that Artides 34, 35 quinquies and 36 of

the Agreement shall apply in relation

to the present Supplementary Protocol

as they apply to the Agreement.

Artide 10

Notwithstanding the provisions of

paragraph 2 of Artide 9, the Parties

to the present Supplementary Protocol

shall apply, with effect as from the

accounting period beginning on 1st July,

1955, all of its provisions except those

of Artide 1 which shall apply with

effect as from the accounting period

beginning on 1st August, 1955.

In witness whereof the undersigned

Plenipotentiaries, duly empowered, have

signed the present Supplementarv Pro­

tocol. (1)

(1) The present Supplementary Protocol has

been signed on behalf of Ireland subject to the

following reservation:

“In the existing circumstances, as Ireland

is a member of the sterling area, the provi­

sions of the present Supplementary Protocol

require no specific action by her and signa­

ture of the present Supplementary Protocol

on her behalf is subject to the understanding

that its operation will not modify the exist­

ing arrangements governing payments be-

tween her and the other Contracting Parties.”

A similar reservation was made åt the time

of signature of previous Supplementary Proto-

cols and the Agreement itself.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

45

Artikel 9

1. Artiklarna 1—7 i förevarande till-

läggsprotokoll skola utgöra integrerande

delar av överenskommelsen.

2. Förevarande tilläggsprotokoll skall

ratificeras. Det skall träda i kraft den

dag, då överenskommelsen träder i kraft

eller, om detta tilläggsprotokoll sagda

dag icke ratificerats av alla signatär-

makterna, då alla signatärmakter depo­

nerat ratifikationsinstrument.

3. Detta tilläggsprotokoll skall förbliva

i kraft till dess överenskommelsen upp­

hör att gälla, dock att artiklarna 34,

35 quinquies och 36 i överenskommelsen

skola gälla i förhållande till förevarande

tilläggsprotokoll såsom de gälla i för­

hållande till överenskommelsen.

Artikel 10

Utan hinder av bestämmelserna i mo­

ment 2 i artikel 9 skola parterna till

förevarande tilläggsprotokoll tillämpa

dess bestämmelser med verkan från och

med den avräkningsperiod, som börjar

den 1 juli 1955, med undantag för be­

stämmelserna i artikel 1, vilken artikel

skall tillämpas med verkan från och

med den avräkningsperiod, som börjar

den 1 augusti 1955.

Till bekräftelse härav hava under­

tecknade befullmäktigade undertecknat

förevarande tilläggsprotokoll. (1)

(1) Förevarande tilläggsprotokoll har å Ir­

lands vägnar undertecknats med följande för­

behåll:

»Då Irland tillhör sterlingområdet, nöd­

vändiggöra icke bestämmelserna i föreva­

rande tilläggsprotokoll någon särskild åtgärd

för landet ifråga och undertecknandet av

tilläggsprotokollet för landets räkning är

underkastat villkoret, att protokollets funge­

rande icke skall ändra existerande betal­

ningsarrangemang mellan landet och övriga

fördragsslutande parter.»

En liknande reservation gjordes vid under­

tecknandet av tidigare tilläggsprotokoll och

vid undertecknandet av själva överenskommel­

sen.

46

Kungi. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

Fält å Paris, le cinq aout mil neuf

cent cinquante-cinq, en frangais et en

anglais, les deux textes faisant également

foi, en un seul exemplaire qui sera

déposé auprés du Secrétaire général de

1’Organisation Européenne de Coopéra-

tion Économique, qui en communiquera

une copie certifiée conforme å tous les

Signataires du présent Protocole Addi-

tionnel.

Done in Paris, this fifth day of August,

Nineteen Hundred and Fifty Five, in

the English and French languages, both

texts being equally authentic, in a single

copy which shall remain deposited with

the Secretary-General of the Organisa­

tion för European Economic Co-opera-

tion, by whom certified copies will be

communicated to all the Signatories of

the present Supplementary Protocol.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

47

Som skedde i Paris den 5 augusti

1955 på engelska och franska språken,

vilka båda texter äga lika vitsord, i ett

exemplar, som skall förbliva i förvar hos

Organisationens för europeiskt ekono­

miskt samarbete generalsekreterare,vil­

ken skall tillställa signatärmakterna be­

styrkta avskrifter därav.

48

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

Accord Monétaire Européen

European Monetary Agreement

Les Gouvernements de la République

Fédérale d’Allemagne, de la République

d’Autriche, du Royaume de Belgique,

du Royaume de Danemark, de la Répu­

blique Frangaise, du Royaume de Gréce,

de 1’Irlande, de la République d’Islande,

de la République Italienne, du Grand-

Duché de Luxembourg, du Royaume de

Norvége, du Royaume des Pays-Bas, de

la République Portugaise, du Royaume-

Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du

Nord, de Suéde, de la Confédération

Suisse et de la République Turque;

Considérant les dispositions prises par

les Parties Contractantes å 1’Accord sur

1’Établissement d’une Union Européenne

de Paiements en date du 19 septembre

1950 pour permettre la terminaison dudit

Accord å 1’occasion du retour å la con-

vertibilité par un certain nombre de

Parties Contractantes;

Considérant qu’en vue de maintenir

ä un niveau élevé et stable les échanges

et la libération entre les Parties Contrac­

tantes, ainsi que 1’emploi dans leurs

pays respectifs — compte tenu de la

nécessité de leur stabilité financiére

intérieure — tout en facilitant le retour

au multilatéralisme intégral des échanges

et å la convertibilité, il est souhaitable

que lors de la terminaison de 1’Accord

sur 1’Établissement d’une Union Euro­

péenne de Paiements une source de

crédits soit établie, å laquelle toutes les

Parties Contractantes pourraient faire

appel;

Désireux d’établir également, lors de

la cessation des opérations de l’Union,

un systéme multilatéral de réglements

compatible avec les régimes de change

envisagés par les Parties Contractantes;

Considérant que, si ledit systéme doit

permettre l’adoption par les Parties Con-

The Governments of the Federal Re-

public of Germany, the Republic of

Austria, the Kingdom of Belgium, the

Kingdom of Denmark, the French Re­

public, the Kingdom of Greece, Ireland,

the Republic of Iceland, the Italian Re­

public, the Grand Duchy of Luxem­

bourg, the Kingdom of Norway, the

Kingdom of the Netherlands, the Portu-

guese Republic, the United Kingdom of

Great Britain and Northern Ireland,

Sweden, the Swiss Confédération, and

the Turkish Republic;

Considering the arrangements made

by the Contracting Parties to the Agree­

ment for the Establishment of a Euro­

pean Payments Union of 19th Septem­

ber, 1950, in order to provide for the

termination of that Agreement in con-

nection with the return to convertibility

by some Contracting Parties;

Considering that, in order to maintain

a high and stable level of trade and

liberalisation between the Contracting

Parties as well as of employment in

their respective countries — hearing in

mind the need for their internal financial

stability •— while facilitating a return

to full multilateral trade and converti­

bility, it is desirable that upon the ter-

mination of the Agreement for the Es­

tablishment of a European Payments

Union a source of credit should be

established which could be called upon

by all the Contracting Parties;

Desiring also to establish, when the

operations of the European Payments

Union are terminated, a multilateral

system of settlements compatible with

the exchange arrangements contem-

plated by the Contracting Parties;

Considering that, while that multi­

lateral system should allow the Con-

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

49

Bilaga C

Översättning

Europeiskt monetärt avtal

Förbundsrepubliken Tysklands, Re­

publiken Österrikes, Konungariket Bel­

giens, Konungariket Danmarks, Franska

republikens, Konungariket Greklands,

Irlands, Republiken Islands, Italienska

republikens, Storhertigdömet Luxem­

burgs, Konungariket Norges, Konunga­

riket Nederländernas, Portugisiska re­

publikens, Det förenade konungariket

Storbritannien och Norra Irlands, Sveri­

ges, Schweiziska edsförbundets och Tur­

kiska republikens regeringar;

vilka beakta de åtgärder, som vid­

tagits av de fördragsslutande parterna

i överenskommelsen angående upprät­

tande av en europeisk betalningsunion

av den 19 september 1950 för att möjlig­

göra denna överenskommelses upphö­

rande i samband med att ett visst antal

fördragsslutande parter återgå till va­

lutako nvertibilitet;

vilka beakta, att det, för att upprätt­

hålla en hög och stabil nivå för handeln

och dess frigörelse de fördragsslutande

parterna emellan liksom för sysselsätt­

ningen i deras respektive länder — med

hänsyn tagen till behovet av inre finan­

siell stabilitet — samtidigt som en åter­

gång till helt multilateral handel och

konvertibilitet underlättas, är önskvärt,

att det vid överenskommelsens angående

upprättande av en europeisk betalnings­

union upphörande upprättas en kredit­

källa, till vilken alla de fördragsslutande

parterna kunna hänvända sig;

vilka även önska upprätta ett multi­

lateralt regleringssystem förenligt med

de av de fördragsslutande parterna pla­

nerade valutaarrangemangen, när den

europeiska betalningsunionens operatio­

ner upphöra;

vilka beakta, att det, ehuru nämnda

multilaterala system bör tillåta de för-

4 Hihang till riksdagens protokoll 1955. 1 samt. Nr 213

50

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

tractantes de méthodes différentes en

matiére de détermination des taux de

ehange, il est de 1’intention de toutes

les Parties Contractantes que les marges

de fluctuations de leur monnaie soient

aussi modérées et aussi stables que

possible;

Confiants que le fonctionnement du

Fonds Européen et du Systéme Multi-

latéral de Réglements aidera les Parties

Contractantes å se dispenser de recourir

ä des arrangements bilatéraux dans leurs

relations commerciales et financiéres

réciproques;

Désireux d’établir un cadre institu-

tionnel pouvant permettre la poursuite

de la coopération monétaire en Europé

et d’aider les Parties Contractantes ä

exécuter les décisions de 1’Organisation

Européenne de Coopération Économique

(appelée ci-dessous ^(Organisation») rela-

tives å la politique commerciale et å la

libération des échanges et des transac-

tions invisibles;

Considérant la Recommandation en

date du 29 juillet 1955, par laquelle le

Conseil de 1’Organisation (appelé ci-

dessous le «Conseil») a approuvé le texte

du présent Accord, l’a recommandé ä la

signature des Membres de 1’Organisation

et a décidé que celle-ci assumerait les

fonctions prévues au présent Accord dés

sa mise en application;

Sont convenus de ce qui suit:

Artide 1

F onds E uropéen S

ystéme

M

ultilateral

de

R

églements

Les Parties Contractantes établissent

entre elles un Fonds Européen (appelé

ci-dessous le «Fonds») et un Systéme

Multilatéral de Réglements (appelé ci-

dessous le «Systéme de Réglements»),

dont le fonctionnement est assuré dans

le cadre de 1’Organisation.

tracting Parties to adopt different me-

thods of determining their rates of ex-

change, it is, nevertheless, the intention

of all the Contracting Parties that the

margins beyond which they will not

allow their currencies to fluctuate should

be as moderate and stable as possible;

Confident that the functioning of the

European Fund and of the Multilateral

System of Settlements will assist the

Contracting Parties to dispense with

bilateral arrangements in their mutual

trade and payments relations;

Desiring to establish an institutional

framework for the continuance of mone-

tary co-operation in Europé and to aid

the Contracting Parties to carry out the

décisions of the Organisation for Euro­

pean Economic Co-operation (herein-

after called the “Organisation”) relating

to commercial policy and to the liberali-

sation of trade and of invisible transac-

tions;

Considering the adoption on 29th July,

1955, of a Recommendation of the Coun-

cil of the Organisation (hereinafter called

the “Council”) approving the text of

the present Agreement, recommending

it to the Members of the Organisation

for signature, and providing that the

Organisation should assume the func-

tions envisaged under the present Agree­

ment as from the date from which it

will apply;

Have agreed as follows:

Article 1

E

uropean

F

und

and

M

ultilateral

S

ystem

of

S

ettlements

The Contracting Parties hereby estab­

lish between themselves a European

Fund (hereinafter called the “Fund”)

and a Multilateral System of Settlements

(hereinafter called the "System of Settle­

ments”) which shall be operated within

the framework of the Organisation.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

51

dragsslutande parterna att använda

skilda metoder för fastställande av sina

valutakurser, är alla de fördragsslutande

parternas avsikt, att marginalerna för

deras valutors fluktuationer skola vara

så moderata och stabila som möjligt;

vilka förlita sig på att den europeiska

fondens och det multilaterala reglerings­

systemets fungerande skall hjälpa de

fördragsslutande parterna att undvara

bilaterala arrangemang i sina inbördes

handels- och betalningsrelationer;

vilka önska upprätta en institutionell

ram för fortsatt monetärt samarbete i

Europa och hjälpa de fördragsslutande

parterna att verkställa Organisationens

för europeiskt ekonomiskt samarbete

(härefter kallad »organisationen») beslut

med avseende på handelspolitik samt

frigörelse av handel och osynliga trans­

aktioner;

vilka beakta den rekommendation av

den 29 juli 1955, genom vilken organisa­

tionens råd (härefter kallat »rådet») god­

känt texten till förevarande avtal, re­

kommenderat den till undertecknande

av organisationens medlemmar samt be­

stämt, att organisationen skall åtaga sig

de i detta avtal förutsedda uppgifterna,

så snart detsamma börjar tillämpas;

ha överenskommit om följande:

Artikel 1

D

en

E

uropeiska

F

onden

och

det

M

ultilaterala

R

egleringssystemet

De fördragsslutande parterna upprätta

sinsemellan en europeisk fond (härefter

kallad »fonden») och ett multilateralt

regleringssystem (härefter kallat »regle­

ringssystemet»), vilka skola fungera inom

ramen för organisationen.

52

Kungl. Maj ds proposition nr 213 år 1955

TITRE I

Fonds Européen

Artide 2

O

bjet

du

F

onds

Le Fonds a pour objet:

1. de fournir aux Parties Contrac-

tantes des crédits pour les aider å

faire face ä leurs difficultés tempo-

raires de balance globale de paie-

ments, dans les cas ou celles-ci met-

traient en danger le maintien du

niveau de leurs mesures de libération

intra-européenne; et

2. de faciliter le fonctionnement du

Systéme de Réglements.

Artide 3

C apital du F

onds

Le Capital du Fonds se compose:

a. 1. d’un montant de 113.037.000

unités de compte, au sens de Farticle

94

~ 2. d’un montant de 123.538.000

dollars des États-Unis, souscrit par

le Gouvernement des États-Unis

d’Amérique; et

TABLEAU A

Parties Contractantes

Montant des

contributions

(en unités de

compte)

Ailemagne..................................

42.000.000

Autriche.....................................

5.000.000

30.000.000

Danemark..................................

15.000.000

France .........................................

42.000.000

Gréce ...........................................

2.850.000

Island e........................................

1

.

000.000

Italie...........................................

15.000.000

Norvége......................................

15.000.000

Pays-Bas....................................

30.000.000

Portugal.....................................

5.000.000

Royaume-Uni...........................

86.575.000

Suéde ...........................................

15.000.000

Suisse..........................................

21.000.000

Turquie.......................................

3.000.000

Total

328.425.000

PART I

European Fund

Artide 2

P

urposes

of

the

F

und

The purposes of the Fund shall be:

(i) to provide the Contracting Par­

ties with credit in order to aid them

to withstand temporary overall ba­

lance of payments difficulties in cases

where these difficulties endanger the

maintenance of the level of their intra-

European liberalisation measures; and

(ii) to facilitate the operation of

the System of Settlements.

Artide 3

C

apital

of

the

F

und

The Capital of the Fund shall consist

of:

(a) (i) an amount of 113,037,000

units of account within the meaning

of Article 24;

(it) an amount of 123,538,000

United States dollars obligated by

the Government of the United States

of America; and

TABLE A

Contracting Parties

Amount of

Contributions

(in units of

account)

Germany....................................

42,000,000

Austria.......................................

5,000,000

B.L.E.U.......................................

30,000,000

Denmark....................................

15,000,000

France ........................................

42,000,000

Greece ........................................

2,850,000

Iceland.......................................

1,000,000

Italy............................................

15,000,000

Norway ......................................

15,000,000

Netherlands..............................

30,000,000

Portugal.....................................

5,000,000

United Kingdom.....................

86,575,000

Sweden.......................................

15,000,000

Switzerland...............................

21,000,000

Turkey ........................................

3,000,000

Total

328,425,000

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

53

DEL I

Den europeiska fonden

Artikel 2

F

ondens

ändamål

Fonden har till ändamål:

1. att tillhandahålla de fördragsslu-

tande parterna kredit, för att hjälpa

dem att möta tillfälliga svårigheter i

vad avser den globala betalnings­

balansen i fall där dessa svårigheter

äventyra vidmakthållandet av nivån

i fråga om deras inter-europeiska fri­

görelseåtgärder; och

2. att underlätta regleringssyste­

mets fungerande.

Artikel 3

F

ondens

kapital

Fondens kapital utgöres av:

a. 1. ett belopp av 113.037.000

kontoenheter enligt definition i artikel

24 nedan;

2. ett belopp av 123.538.000 Förenta

staternas dollar, för vilket betalnings-

utfästelse lämnats av Amerikas för­

enta staters regering; samt

TABELL A

Fördragsslutande parter

Bidrags­

belopp

(konto­

enheter)

Tyskland........................................

42 000 000

Österrike........................................

5 000 000

Belgien/Luxemburg.....................

30 000 000

Danmark........................................

15 000 000

Frankrike.......................................

42 000 000

Grekland........................................

2 850 000

Island.............................................

1 000 000

Italien.............................................

15 000 000

Norge..............................................

15 000 000

Nederländerna..............................

30 000 000

Portugal.........................................

5 000 000

Storbritannien..............................

86 575 000

Sverige............................................

15 000 000

Schweiz...........................................

21 000 000

Turkiet...........................................

3 000 000

Summa

328 425 000

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1953

3. de créances sur la Norvége et (in) claims against Norway and

sur la Turquie, de 10.000.000 et de

Turkey for 10,000,000 and 25,000,000

25.000.000 d’unités de compte respec- units of account, respectively;

tivement;

transférés de 1’Union Européenne de transferred from the European Payments

Paiements au Fonds;

Union to the Fund;

b.

de contributions des Parties (b) contributions by the Contracting

Contractantes s’élevant au total å Parties amounting, in aggregate, to

328.425.000 unités de compte; les mon- 328,425,000 units of account. The

tants desdites contributions sont in- amounts of these contributions are

diqués au Tableau A ci-dessous:

shown in Table A:

Article 4

VERSEMENT DU CAPITAL

a. Le montant de 113.037.000 unités

de compte visé å 1’article précédent est

trajisféré au Fonds, en or, en dollars des

États-Unis ou en monnaies convertibles

de pays autres que les Parties Contrac­

tantes å 1’Accord sur l’Établissement

d’une Union Européenne de Paiements,

dés 1’entrée eu vigueur du présent

Accord.

b. Les créances de 10.000.000 et

25.000.000 d’unités de compte visées ä

1’article précédent sont transférées au

Fonds dés 1’entrée en vigueur du présent

Accord. Lesdites créances portent intérét

au taux de 3 pour cent par an et sont

payables en or au Fonds en treize

annuités constantes, la premiére annuité

arrivant ä échéance å la fin de la

troisiéme année å compter de 1’entrée

en vigueur du présent Accord. Les

intéréts au titre des deux premiéres

années å compter de cette date seront

payés en or au Fonds å la fin de chaque

semestre.

c. Le montant de 123.538.000 dollars

des États-Unis visé å 1’article précédent

est mis å la disposition du Fonds con-

formément aux décisions de 1’Organisa­

tion, dans la mesure nécessaire pour

maintenir les avoirs liquides du Fonds

au niveau requis pour lui permettre de

faire face å tout moment å ses obliga­

tions, å condition que:

1. avant tout paiement au titre de

ce montant, les Parties Contractantes

aient payé au titre de leurs contribu­

tions un montant total de 148.037.000

unités de compte;

Artide 4

Payment

of C

apital

(a) The amount of 113,037,000 units

of account referred to in the preceding

Article will be transferred to the Fund

in gold, in United States dollars or in

convertible currencies of countries other

than the Contracting Parties to the

Agreement for the Establishment of a

European Payments Union as soon as

the present Agreement comes into force.

(b) The claims for 10,000,000 and

25,000,000 units of account referred to

in the preceding Article will be trans­

ferred to the Fund as soon as the present

Agreement comes into force. These

claims shall bear interest åt the rate

of three per cent per annum and shall

be repaid to the Fund in gold and by

thirteen equal annual annuities, the first

annuity falling due åt the end of the

third year from the date on which the

present Agreement comes into force.

Interest due in respect of the first two

years from that date shall be paid half-

yearly in gold to the Fund.

(c) The amount of 123,538,000 United

States dollars referred to in the pre­

ceding Article will be placed åt the

disposal of the Fund in accordance with

the décisions of the Organisation to the

extent necessary to maintain the liquid

assets of the Fund åt the level required

for it to meet its obligations åt any

time, provided that;

(i) before any payment in respect

of this amount is made, the Con­

tracting Parties have paid to the Fund

in respect of their contributions a

total amount of 148,037,000 units of

account; and that

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

55

3. fordringar mot Norge och Turkiet

på respektive 10.000.000 och 25.000.000

kontoenheter;

överförda från den europeiska betal-

ningsunionen till fonden;

b. bidrag från de fördragsslutande

parterna, sammanlagt uppgående till

328.425.000 kontoenheter. Storleken av

dessa bidrag framgår av tabell A nedan:1

Artikel 4

K

apitalets

inbetalning

a. Det i föregående artikel omnämnda

beloppet av 113.037.000 kontoenheter

överföres till fonden i guld, Förenta

staternas dollar eller konvertibla valutor

andra än de fördragsslutande parternas

i överenskommelsen angående upprät­

tande av en europeisk betalningsunion,

så snart förevarande avtal träder i kraft.

b. De i föregående artikel omnämnda

fordringarna på 10.000.000 och 25.000.000

kontoenheter överföras till fonden, så

snart förevarande avtal träder i kraft.

Dessa fordringar löpa med tre procent

årlig ränta och återbetalas i guld till

fonden i tretton lika annuiteter, av vilka

den första förfaller till betalning vid ut­

gången av det tredje året från dagen för

förevarande avtals ikraftträdande. Un­

der de två första åren från denna dag

upplupen ränta betalas halvårsvis i guld

till fonden.

c. Det i föregående artikel omnämnda

beloppet av 123.538.000 Förenta stater­

nas dollar ställes i enlighet med orga­

nisationens beslut till fondens förfogande

i den mån så är nödvändigt för att

bibehålla fondens likvida tillgångar vid

den nivå, som erfordras för att fonden

vid varje tillfälle skall kunna infria sina

förbindelser, under förutsättning att:

1. innan någon betalning ur ifråga­

varande belopp sker, de fördragsslu­

tande parterna ha till fonden av sina

bidrag erlagt ett belopp av samman­

lagt 148.037.000 kontoenheter; och att

' Tabellen Intagen på s. 53

56

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

2. lors de chaque paiement, les

Parties Contractantes paient au titre

de leurs contributions un montant

équivalent audit paiement.

d. Les contributions des Parties Con­

tractantes sont payées au Fonds confor-

mément aux décisions de 1’Organisation,

dans la mesure nécessaire pour maintenir

les avoirs liquides du Fonds au niveau

requis pour lui permettre de faire face å

tout moment å ses obligations. Les paie-

ments sont effectués en or, proportion-

nellement au montant des contributions.

Toutefois, 1’Organisation pourra décider

que certaines Parties Contractantes ne

seront appelées, en raison de leur situa­

tion spéciale, å payer tout ou partie de

leur contribution qu’aprés le paiement

total des autres contributions, sans que

les montants dont le paiement sera ainsi

différé puissent excéder au total

56.850.000 unités de compte; une telle

décision sera sujette å revision en cas

de modification de la situation des

Parties Contractantes.

Article 5

R

emboursements

a. Dans la mesure ou tout ou partie

des montants payés en vertu de 1’article

4 ci-dessus cesseront d’étre nécessaires

pour les besoins du Fonds, ils pourront

étre remboursés ou bloqués å un compte

spécial en vertu d’une décision de l’Or-

ganisation.

b. Les remboursements décidés par

1’Organisation sont faits en or aux

Parties Contractantes proportionnelle-

ment au montant de leurs contributions;

toutefois, le remboursement des contri­

butions dont le paiement a été différé

conformément ä une décision prise en

vertu du paragraphe d de 1’article 4

ci-dessus sera, le cas échéant, effectué

avant le remboursement d’autres contri­

butions. Les montants remboursés en

vertu du présent article peuvent étre

ä nouveau appelés dans les conditions

prévues ä 1’article 4 ci-dessus.

(ii) åt the same time as any such

payments is made, the Contracting

Parties pay in respect of their contri­

butions an amount equivalent to that

payment.

(ef) The contributions of the Con­

tracting Parties shall be paid to the

Fund in accordance with the décisions

of the Organisation to the extent neces-

sary to maintain the liquid assets of

the Fund åt the level required for it

to meet its obligations åt any time.

The payments shall be made in gold,

in proportion to the amount of the

contributions. The Organisation may,

however, decide that, in view of their

special position, certain Contracting

Parties shall not be called upon to pay

contributions in whole or in part until

there has been full payment of the other

contributions; provided that the amounts

the payment of which will thus be

deferred shall not, in aggregate, exceed

56,850,000 units of account. Such a

décision shall be subject to review if

the position of the Contracting Parties

should change.

Artide 5

R

epayments

(a) To the extent that the whole or

part of the amounts paid by virtue of

Article 4 cease to be required by the

Fund, they may, in accordance with a

décision of the Organisation, be repaid

or blocked in a special account of the

Fund.

(b) Repayments in accordance with a

décision of the Organisation shall be

made in gold to the Contracting Parties

in proportion to the amounts of their

contributions. Any repayment of contri­

butions the payment of which had been

deferred in accordance with a décision

under paragraph (d) of Article 4 shall,

however, be made before repayment of

the other contributions. Amounts repaid

by virtue of the present Article may

be called up again in accordance with

the provisions of Article 4.

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

57

2. samtidigt med varje sådan be­

talning de fördragsslutande parterna

erlägga ett lika stort belopp av sina

bidrag.

d. De fördragsslutande parternas bi­

drag inbetalas till fonden i enlighet med

organisationens beslut, i den mån så är

nödvändigt för att bibehålla fondens

likvida tillgångar vid den nivå, som

erfordras för att fonden vid varje till­

fälle skall kunna infria sina förbindelser.

Inbetalningarna verkställas i guld i pro­

portion till bidragens storlek. Organisa­

tionen må emellertid besluta, att vissa

fördragsslutande parter, med hänsyn till

deras särskilda ställning, ej skola an­

modas inbetala hela eller del av sina

bidrag, innan övriga bidrag till fullo

inbetalats; de belopp, vilkas inbetalning

sålunda uppskjutes, må dock inalles ej

överstiga 56.850.000 kontoenheter. Ett

sådant beslut skall underkastas ompröv­

ning, därest de fördragsslutande parter­

nas ställning skulle förändras.

Artikel 5

Å

terbetalningar

a. I den mån de i kraft av artikel 4

ovan erlagda beloppen helt eller delvis

ej längre äro erforderliga för fonden,

kunna de efter beslut av organisatio­

nen återbetalas eller blockeras på ett

särskilt konto.

b. Av organisationen beslutade åter­

betalningar verkställas i guld till de

fördragsslutande parterna i proportion

till bidragens storlek. Återbetalning av

bidrag, vilkas inbetalning uppskjutits i

enlighet med ett beslut under paragraf d

av artikel 4 ovan, skall emellertid verk­

ställas före återbetalning av övriga bi­

drag. I kraft av förevarande artikel

återbetalade belopp må åter infordras i

enlighet med bestämmelserna i artikel 4

ovan.

58

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

c. Un montant égal aux rembourse-

ments effectués en vertu du présent

article doit étre bloqué å un compte

spécial du Fonds, sauf dans la mesure

ou lesdits remboursements portent sur

des contributions dont le paiement a

été différé conformément å une décision

prise en vertu du paragraphe d de

1’article 4 ci-dessus.

d. Les montants bloqués en vertu du

paragraphe précédent ne peuvent étre

utilisés aux fins du présent Accord avant

sa terminaison. Toutefois, si les Parties

Contractantes sont de nouveau appelées

å faire des paiements au titre de leurs

contributions, ees montants doivent étre

mis å nouveau å la disposition du Fonds

å concurrence d’un montant équivalant

å celui des paiements effectués. Tant

que les montants bloqués n’ont pas été

en totalité mis å nouveau å la disposition

du Fonds, aucun paiement ne peut étre

fait au Fonds au titre du montant de

123.538.000 dollars des États-Unis visé

å 1’article 3 ci-dessus.

Article 6

I

ntéréts

Les contributions versées au Fonds

en vertu de 1’article 4 ci-dessus bénéfi-

cieront d’un intérét payé au moyen des

recettes du Fonds, au taux qui sera

déterminé par 1’Organisation. Le paie­

ment des intéréts sera effeetué en or.

Article 7

OcTROI DES CRÉDITS

a. Des crédits peuvent étre accordés

par le Fonds aux Parties Contractantes

qui en font la demande. La décision

d’accorder un crédit est prise par l’Orga-

nisation, qui fixe les délais de rembour­

sements, le taux des intéréts et com-

missions ainsi que toute condition, finan-

ciére ou autre, attachée au crédit.

b. Les crédits sont exprimés en unités

de compte. Ils sont mis å la disposition

et remboursables en or et les intéréts et

commissions sont payables en or.

(c) An amount equal to any repay-

ment made by virtue of the present

Article shall be blocked in a special

account of the Fund, except to the

extent that such repayment relätes to

amounts of contributions the payment

of which had been deferred by a décision

taken under paragraph (d) of Article 4.

(d) The amounts blocked by virtue of

the preceding paragraph may not be

used for the purposes of the present

Agreement before its termination. How-

ever, should the Contracting Parties

again be called upon to make payments

in respect of their contributions, these

amounts shall be placed again åt the

disposal of the Fund up to a sum equi-

valent to that of the payments which

are made. Until all the blocked amounts

have been placed again åt the disposal

of the Fund, no further payment may

be made to the Fund in respect of the

amount of 123,538,000 United States

dollars referred to in Article 3.

Article 6

I

nterest

The contributions paid to the Fund

by virtue of Article 4 shall bear interest

paid out of the income of the Fund åt

a rate which shall be determined by

the Organisation. Payments of interest

shall be made in gold.

Article 7

T

he

G

ranting

of

C

rédits

(a) Crédits may be granted by the

Fund to any Contracting Parties which

so request. The décision to grant such

crédits shall be taken by the Organisa­

tion, which shall also decide on the

period for repayment, the rate of interest

and of service charges, as well as on

any financial or other terms attached

to the crédit.

(b) Crédits shall be expressed in units

of account. They shall be drawn and

repaid in gold, and interest and service

charges shall be paid in gold.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

59

c. Ett belopp av samma storlek som

varje återbetalning i kraft av föreva­

rande artikel skall blockeras på ett sär­

skilt konto hos fonden, utom i den mån

återbetalningen avser bidrag, vilkas in­

betalning uppskjutits enligt ett beslut

under paragraf d av artikel 4 ovan.

d. I kraft av föregående paragraf

blockerade belopp kunna ej användas

för förevarande avtals syften före dess

upphörande. Därest de fördragsslutande

parterna åter anmodas verkställa inbe­

talningar inom ramen för sina bidrag,

skola emellertid dessa belopp åter ställas

till fondens förfogande intill en summa

av samma storlek som de verkställda

betalningarnas. Till dess att de blocke­

rade beloppen i sin helhet åter ställts

till fondens förfogande, kan ingen ytter­

ligare betalning till fonden verkställas

ur det i artikel 3 ovan omnämnda be­

loppet av 123.538.000 Förenta staternas

dollar.

Artikel 6

R

änta

I kraft av artikel 4 ovan till fonden

inbetalade bidrag löpa med ränta, vilken

betalas ur fondens inkomster efter en

räntesats, som skall fastställas av orga­

nisationen. Räntebetalningarna skola

verkställas i guld.

Artikel 7

L

ånegivning

a. Lån kan av fonden lämnas varje

fördragsslutande part, som ansöker här­

om. Beslut att lämna sådant lån fattas

av organisationen, vilken även fastställer

amorteringsperiod, räntesats och avgif­

ter liksom alla finansiella eller andra

villkor, med vilka lånet må vara för­

bundet.

b. Lån uttryckas i kontoenheter. De

ställas till förfogande och återbetalas i

guld, och räntor och avgifter betalas i

guld.

60

hiingl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

c. Les crédits sont accordés pour une

durée maximum de deux ans. Les crédits

utilisés doivent étre remboursés dans un

délai n’excédant pas deux ans å compter

de la date å laquelle ils sont accordés.

Ils peuvent étre remboursés avant la

date d’échéance.

d. Les crédits utilisés peuvent étre

représentés par un instrument que l’Or-

ganisation pourra céder avec 1’accord de

la Partie Contractante en cause et de la

Partie Contractante dans la monnaie de

laquelle la cession serait effectuée, sans

que cette cession puisse comporter l’oc-

troi d’une garantie par le Fonds.

TITRE II

Systéme Multilateral de Réglements

Artide 8

O

bjet

du

S

ystéme

de

R

églements

Le Systéme de Réglements a pour

objet de faciliter le réglement des

transactions effectuées dans les mon-

naies et entre les zones monétaires des

Parties Contractantes, en leur permet-

tant de disposer de moyens de finance­

ment temporaires et d’obtenir périodi-

quement le réglement de leurs créances

å des conditions déterminées ä 1’avance

et de les aider par lå å atteindre les

objectifs et å satisfaire aux conditions

prévus au préambule du présent Accord.

Artide 9

M arges des cours de

change

a. Chaque Partie Contractante fixera,

en vue de limiter les fluctuations de sa

monnaie, des cours acheteur et vendeur

pour För, le dollar des États-Unis ou une

autre monnaie, et notifiera å chacune

des autres Parties Contractantes et å

1’Organisation les cours ainsi fixés, sur la

base desquels seront effectués les calculs

et les réglements prévus au présent Titre.

(c) The period for which crédits may

be granted shall not exceed two years.

Any credit drawn shall be repaid within

a period which shall not exceed two

years from the date on which it was

granted. It may be repaid before the

date on which repayment is due.

(d) Credit drawn may be represented

by an instrument which the Organisation

may assign with the consent of the Con-

tracting Party concerned and of the

Contracting Party against the currency

of which the assignment may be made.

Such an assignment cannot be accom-

panied by the granting of a guarantee

by the Fund.

PART II

Multilateral System of Settlemeuts

Artide 8

PuRPOSES OF THE SYSTEM OF

S

ettlements

The purposes of the System of Settle­

ments shall be to facilitate the settlement

of transactions in the currencies and be-

tween the monetary areas of the Con­

tracting Parties by enabling them to

obtain interim finance and the settle­

ment of their claims, regularly, on terms

laid down in advance, and thus to assist

them to attain the objectives and to

satisfy the conditions set out in the

Preamble to the present Agreement.

Artide 9

E

xchange

R

ats

M

argins

(a) Each Contracting Party shall, for

the purpose of limiting the fluctuations

of its currency, fix buying and selling

rates for gold, the United States dollar

or some other currency and shall notify

each of the other Contracting Parties

and the Organisation of the rates so

fixed, which shall be used as a basis for

the calculations and settlements pro­

vided for in the present Part of the

Agreement.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

61

c. Lån beviljas för en tid ej överskri­

dande två år. Ianspråktaget lån åter­

betalas inom två år räknat från dagen

för dess beviljande. Det må återbetalas

före förfallodagen.

d. För ianspråktaget lån kan låne-

handling utställas, vilken organisationen

må överlåta med samtycke av den be­

rörda fördragsslutande parten och av

den fördragsslutande part, i vilkens

valuta överlåtelsen avses ske. Sådan

överlåtelse må ej åtföljas av någon

garanti från fonden.

DEL II

Det multilaterala regleringssystemet

Artikel 8

R

egleringssystemets

ändamål

Regleringssystemet har till ändamål

att underlätta regleringen av transak­

tioner i de fördragsslutande parternas

valutor och mellan deras valutaområden

genom att göra det möjligt för de för­

dragsslutande parterna att erhålla till­

fällig kredit och periodisk reglering av

sina fordringar till på förhand fast­

ställda villkor samt att därigenom hjälpa

dem att förverkliga de syften och upp­

fylla de villkor, som angivas i inled­

ningen till förevarande avtal.

Artikel 9

V

äxelkursmarginaler

a. Fördragsslutande part skall, för att

begränsa sin valutas fluktuationer, fast­

ställa köp- och säljkurser för guld,

Förenta staternas dollar eller annan

valuta samt till var och en av de övriga

fördragsslutande parterna och organisa­

tionen anmäla de sålunda fastställda

kurserna, vilka skola ligga till grund för

i förevarande del av avtalet förutsedda

beräkningar och regleringar.

62

hungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1953

b. Dans le cas ou une Partie Contrac­

tante fixe un cours acheteur et vendeur

unique, elle le notifiera conformément

aux dispositions du paragraphe précé-

dent.

c. Les obligations résultant du présent

article ne s’appliquent pas en ce qui

concerne les monnaies des Parties Con-

tractantes pour lesquelles des cours

acheteur et vendeur ne sont déclarés

par la banque centrale d’aucune autre

Partie Contractante.

Article 10

F

inancement

intérimaire

a. Chaque Partie Contractante est

tenue de mettre å la disposition de toute

autre Partie Contractante les montants

de sa monnaie demandés par la seconde

Partie Contractante, sans exiger de régle-

ment en or ou en devises d’un pays tiers,

dans 1’intervalle des réglements prévus

å 1’article 12 ci-dessous.

b. Toutefois, une Partie Contractante

ne peut mettre å la disposition d’autres

Parties Contractantes, au titre du

présent article, des montants de monnaie

dépassant au total 1’équivalent du mon-

tant indiqué en ce qui la concerne au

Tableau B ci-dessous et une Partie Con­

tractante ne peut obtenir la mise å sa

disposition par d’autres Parties Contrac-

TABLEAU B

Parties Contractantes

Montants (en

millions de

dollars des

Etats-Unis)

Allemagne..................................

30

Autriche.....................................

5

U.E.B.L.................................

20

Danemark..................................

12

France.........................................

32

Gréce...........................................

7,5

Islande........................................

2

Italie...........................................

13

Norvége......................................

12

Pays-Bas....................................

22

Portugal.....................................

5

Royaume-Uni...........................

64

Suéde ..........................................

16

Suisse..........................................

15

Turquie......................................

7,5

(b) If a Contracting Party fixes a

single rate for both buying and selling,

it shall notify that rate in accordance

with the provisions of the preceding

paragraph.

(c) The obligations arising under the

present Article shall not apply with

regard to the currency of a Contracting

Party for which buying and selling råtes

are not published by the central bank

of any other Contracting Party.

Article 10

I

nterim

F

inance

(a) Each Contracting Party shall place

amounts of its currency requested by

any other Contracting Party åt the

disposal of the latter, without requiring

a settlement in gold or in the currency

of any third country, during the periods

between the settlements provided for

in Article 12.

(b) A Contracting Party may not,

however, by virtue of the present Ar­

ticle place åt the disposal of other Con­

tracting Parties amounts of currency

exceeding, in aggregate, the equivalent

of the amount shown in respect of that

Contracting Party in Table B; nor shall

a Contracting Party be entitled by virtue

of the present Article to require other

TABLE B

Contracting Parties

Amounts

(in millions of

United States

dollars)

Germany..........................

30

Austria.................................

5

B.L.E.U......................

90

Denmark.......................

12

France ..............................

32

Greece..........................

7.5

Iceland.............................

2

Italy............................................

13

Norway............................

12

Netherlands.............

22

Portugal........................

5

United Kingdom.............

64

Sweden............................

16

Switzerland.......................

15

Turkey.....................

7.5

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

63

b. Därest en fördragsslutande part

fastställer en enda kurs för såväl köp

som försäljning, skall denna anmälas i

enlighet med bestämmelserna i före­

gående paragraf.

c. Enligt förevarande artikel uppkom­

mande förpliktelser gälla ej sådana för­

dragsslutande parters valutor, för vilka

köp- och säljkurser ej noteras av någon

annan fördragsslutande parts central­

bank.

Artikel 10

T illfällig

kredit

a. Under perioderna mellan de i artikel

12 nedan förutsedda regleringarna skall

fördragsslutande part, utan att fordra

reglering i guld eller tredje lands valuta,

ställa till annan fördragsslutande parts

förfogande de belopp av sin valuta, som

sistnämnda part må begära.

b. En fördragsslutande part kan emel­

lertid icke i kraft av förevarande artikel

till andra fördragsslutande parters för­

fogande ställa valutabelopp sammanlagt

överstigande motvärdet till det i tabell

B nedan för ifrågavarande fördragsslu­

tande part angivna beloppet. Ej heller

kan en fördragsslutande part i kraft av

förevarande artikel begära, att andra

TABELL B

Fördragsslutande parter

Belopp (milj.

Förenta stater

nas dollar)

30

5

Belgien/Luxemburg................

20

12

32

7,5

2

13

12

22

5

64

16

15

7,5

64

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

tantes, au titre du présent artide, de

montants de monnaies dépassant au total

1’équivalent du montant indiqué eu ce

qui la concerne au Tableau B ci-dessous.

c. Les montants de monnaies mis å

la disposition d’une Partie Contractante

en vertu du présent artide portent

intérét payable par ladite Partie Con­

tractante å un taux uniforme fixé par

1’Organisation.

Contracting Parties to place åt its dis-

posal amounts of their currencies ex-

ceeding, in aggregate, the equivalent of

the amount shown in respect of that

Contracting Party in Table B.

(c) Amounts of currencies placed åt

the disposal of a Contracting Party under

the present Artide shall bear interest, to

be paid by that Contracting Party, åt a

uniform rate determined by the Organi­

sation.

Article 11

C

réances

et

dettes

a. Chaque Partie Contractante doit

notifier au terme de chaque période au

titre de laquelle des réglements sont

exécutés (appelée ci-dessous «période

comptable»):

1. les montants de monnaie mis par

elle ä la disposition de chacune des

autres Parties Contractantes et les

montants de monnaie mis ä sa dispo­

sition par chacune des autres Parties

Contractantes en vertu de 1’article

10 ci-dessus, non remboursés au terme

de la période comptable en cause;

2. les montants qu’elle détient dans

la monnaie de chacune des autres

Parties Contractantes — en spécifiant

les montants de monnaies achetés eu

vertu d’arrangements ad hoc notifiés

conformément aux dispositions de l’ar-

ticle 15 ci-dessous — dont elle entend

obtenir le réglement en vertu du

présent Accord; et

3. les soldes des comptes tenus en

vertu d’accords bilatéraux de paie-

ments notifiés conformément aux dis­

positions de 1’article 16 ci-dessous; les

soldes notifiés en vertu du présent

sous-paragraphe ne peuvent excéder

la marge de crédit prévue par 1’accord

en cause tel qu’il a été notifié confor­

mément aux dispositions de l’article

16 ci-dessous.

b. En vue du calcul des créances et

dettes bilatérales de chaque Partie Con­

tractante å l’égard de chacune des autres

Parties Contractantes au terme d’une

période comptable, les montants notifiés

en vertu du paragraphe a du présent

Artide 11

C laims and D

ebts

(a) Each Contracting Party shall

notify åt the end of each period in

respect of which settlements are carried

out (hereinafter called an “accounting

period”):

(;) any amounts of currency placed

by it åt the disposal of each of the

other Contracting Parties and any

amounts of currencies placed åt its

disposal by each of the other Con­

tracting Parties under Article 10 which

are outstanding åt the end of that

accounting period;

(ii) any amounts which that Con­

tracting Party holds in the currency

of each of the other Contracting Par­

ties — specifying amounts bought

under ad hoc Arrangements notified

in accordance with the provisions of

Article 15 — which it decides should

be subject to settlement under the

present Agreement; and

(iii) any balance on an account kept

under a Bilateral Payments Agree­

ment notified in accordance with

Article 16. Any balance notified by

virtue of the present sub-paragraph

shall not exceed the credit margins

provided for by that Agreement as

notified in accordance with the pro­

visions of Article 16.

(b) For the calculation of bilateral

claims or debts of each Contracting

Party with regard to each of the other

Contracting Parties åt the end of an

accounting period, the amounts notified

under paragraph (a) of the present

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

65

fördragsslutande parter till dess förfo­

gande skola ställa belopp i sina valutor

sammanlagt överstigande motvärdet till

det i tabell B nedan för ifrågavarande

fördragsslutande part angivna beloppet.

c. Valutabelopp, vilka i enlighet med

förevarande artikel ställts till en för­

dragsslutande parts förfogande, löpa

med ränta, att erläggas av ifrågavarande

fördragsslutande part, till en av organi­

sationen fastställd enhetlig räntesats.

Artikel 11

F ordringar och

skulder

a. Fördragsslutande part skall vid

slutet av varje period, för vilken regle­

ring sker (härefter kallad »avräknings­

period»), lämna uppgift rörande:

1. valutabelopp, vilka den ställt till

var och en av de andra fördragsslu­

tande parternas förfogande, och valu­

tabelopp, vilka var och en av de

andra fördragsslutande parterna ställt

till dess förfogande, i kraft av artikel

10 ovan och vilka utestå vid ifråga­

varande avräkningsperiods utgång;

2. belopp, vilka den innehar i var

och en av de andra fördragsslutande

parternas valutor — med särskilt an­

givande av belopp köpta under sär­

skilda, i enlighet med bestämmelserna

i artikel 15 nedan anmälda, arrange­

mang — och vilka den önskar regle­

rade i kraft av förevarande avtal;

samt

3. saldon på konton under i enlighet

med artikel 16 anmälda bilaterala be-

talningsavtal. I kraft av förevarande

moment anmälda saldon må ej över­

stiga de kreditmarginaler, vilka förut­

ses i ifrågavarande avtal sådana dessa

anmälts i enlighet med bestämmel­

serna i artikel 16 nedan.

b. För beräkningen av fördragsslu­

tande parts bilaterala fordringar och

skulder gentemot var och en av de

andra fördragsslutande parterna vid slu­

tet av en avräkningsperiod omräknas de

i kraft av paragraf a av förevarande

5

Bihang till riksdagens protokoll 1955. 1 samt. Nr 213

artide, pour ladite période comptable, Artide for that accounting period shall

sont convertis en dollars des États-Unis: be converted into United States dollars:

66

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

1. pour les montants visés au para-

graphe a, 1 du présent artide, sur

la base du cours acheteur notifié en

application de 1’article 9 ci-dessus;

2. pour les montants visés au para-

graphe a, 2 du présent artide, sur la

base du cours vendeur notifié en ap­

plication de 1’article 9 ci-dessus; et

3. pour les soldes visés au para-

graphe a, 3 du présent artide, sur la

base du taux convenu entre les Parties

Contractantes en cause.

c. Dans les cas ou les cours notifiés

par une Partie Contractante en appli­

cation de 1’article 9 ci-dessus sont fixés

par rapport å l’or ou å une monnaie

autre que le dollar des États-Unis, ladite

Partie Contractante notifiera en outre la

relation qu’elle entend fixer, en vue des

calculs et des réglements prévus au

présent Titre, entre l’or ou la monnaie

dans laquelle la notification est effectuée,

suivant le cas, et le dollar des États-

Unis.

d. La créance ou la dette nette d’une

Partie Contractante au terme d’une

période comptable est égale å la diffé-

rence entre le total de ses créances

bilatérales et le total de ses dettes

bilatérales calculée conformément au

paragraphe b du présent artide.

Artide 12

R

églement

a. La créance ou la dette nette de

chaque Partie Contractante au terme

d’une période comptable est réglée par

des versements de dollars des États-Unis

effectués par le Fonds ou au Fonds; les

créances et les dettes bilatérales des

Parties Contractantes sont réglées par

voie de conséquence.

(i) as regards the amounts referred

to in paragraph (a) (i) of the present

Artide, on the basis of the buying

rate notified in accordance with Ar­

tide 9;

(ii) as regards the amounts referred

to in paragraph (a) (ii) of the present

Artide, on the basis of the selling rate

notified in accordance with Artide 9;

and

(ni) as regards the balances referred

to in paragraph (a) (iii) of the present

Artide, on the basis of the rate agreed

between the Contracting Parties con-

cerned.

(c) If the buying and selling rates

notified by a Contracting Party in ac­

cordance with Artide 9 are fixed in

relation to gold or to a currency other

than the United States dollar, that Con­

tracting Party shall also give notifica­

tion of the relationship to be used, for

the purposes of the calculations and

settlements provided for in the present

Part of the Agreement, between gold or

the currency in relation to which its

buying and selling rates have been

notified, on the one hand, and the

United States dollar, on the other hand.

(d) The net claim or debt of a Con­

tracting Party åt the end of an account­

ing period shall be an amount equal to

the difference between the sum of its

bilateral claims and the sum of its

bilateral debts calculated in accordance

with paragraph (b) of the present Artide.

Artide 12

S

ettlements

(a) The net claim or debt of each

Contracting Party åt the end of each

accounting period shall be settled by a

payment in United States dollars made

by the Fund or made to the Fund, and

the bilateral claims or debts of the Con­

tracting Parties shall be settled ac-

cordingly.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

67

artikel för ifrågavarande avräknings­

period anmälda beloppen till Förenta

staternas dollar:

1. på grundval av den i överens­

stämmelse med artikel 9 ovan an­

mälda köpkursen i vad avser de i

paragraf a moment 1 av förevarande

artikel omnämnda beloppen;

2. på grundval av den i överens­

stämmelse med artikel 9 ovan an­

mälda säljkursen i vad avser de i

paragraf a moment 2 av förevarande

artikel omnämnda beloppen;

3. på grundval av den mellan de

berörda fördragsslutande parterna

överenskomna kursen i vad avser de

i paragraf a moment 3 av förevarande

artikel omnämnda saldona.

c. Därest de av en fördragsslutande

part i enlighet med artikel 9 ovan an­

mälda köp- och sälj kurserna äro fast­

ställda i förhållande till guld eller till

annan valuta än Förenta staternas dol­

lar, skall ifrågavarande fördragsslutande

part även anmäla det för de i före­

varande del av avtalet förutsedda be­

räkningarna och regleringarna avsedda

kursförhållandet mellan å ena sidan guld

eller den valuta, i vilken dess köp- och

säljkurser anmälts, och å andra sidan

Förenta staternas dollar.

d. Fördragsslutande parts nettoford­

ran eller nettoskuld vid en avräknings­

periods slut är lika med skillnaden mellan

summan av dess bilaterala fordringar

och summan av dess bilaterala skulder

beräknade i enlighet med paragraf b av

förevarande artikel.

Artikel 12

R

egleringar

a. Fördragsslutande parts nettoford­

ran eller nettoskuld vid slutet av varje

avräkningsperiod regleras genom betal­

ning i Förenta staternas dollar från eller

till fonden, och fördragsslutande parts

bilaterala fordringar och skulder äro

därmed reglerade.

I

f

68

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

b. La date de valeur des réglements

est fixée, pour chaque période comp-

table, conformément aux décisions de

l’Organisation.

c. Tout défaut d’effectuer un verse-

ment de dollars des États-Unis au Fonds

en vertu du présent artide sera supporté,

dans la mesure ou le montant non versé

porterait le total des montants dus au

Fonds en vertu du présent article et

non versés au-delå de 50 millions de

dollars des États-Unis, par les Parties

Contractantes ayant, pour la période

comptable en cause, des créances bi-

latérales å 1’égard de la Partie Contrac-

tante défaillante, proportionnellement

au montant desdites créances bilatérales.

A cet effet, lesdites Parties Contrac­

tantes feront des versements de dollars

des États-Unis au Fonds et recevront

des créances d’un montant égal sur le

Fonds; lorsque la Partie Contractante

défaillante fera des versements au Fonds

en vertu du présent article, des rem-

boursements seront faits au titre des­

dites créances, proportionnellement å

leur montant.

d. Les dettes des Parties Contrac­

tantes envers le Fonds résultant du

défaut d’effectuer un versement de

dollars des États-Unis au Fonds en

vertu du présent article, ainsi que les

dettes du Fonds envers les Parties Con­

tractantes résultant de 1’application du

paragraphe c du présent article, sont

exprimées en unités de compte.

Article 13

M

odification

des

marges

de

cours

DE CHANGE

Au cas ou les cours acheteur ou ven-

deur notifiés en application de 1’article 9

ci-dessus seraient modifiés par une Partie

Contractante au cours d’une période

comptable,

1. les montants et soldes visés au

paragraphe a de 1’article 11 ci-dessus

seront notifiés par la Partie Contrac­

tante en cause et par les autres Par­

ties Contractantes en ce qui concerne

leurs relations avec la premiére, aus-

(b) The value date for settlements

shall be determined, for each accounting

period, in accordance with the décisions

of the Organisation.

(c) Any default in making a payment

in United States dollars due to the Fund

by virtue of the present Article shall,

to the extent that the default brings the

aggregate of amounts due to the Fund

by virtue of the present Article, and not

paid, over 50,000,000 United States

dollars, be home by the Contracting

Parties which, for the accounting period

concerned, have bilateral claims as re-

gards the defaulting Contracting Party,

in proportion to the amount of such

bilateral claims. For this purpose, these

Contracting Parties shall make pay-

ments in United States dollars to the

Fund and shall receive claims against

the Fund for an equivalent amount.

When the defaulting Contracting Party

makes a payment to the Fund under

the present Article, repayments in re-

spect of the said claims shall be made

by the Fund in proportion to the

amounts of such claims.

(id) The debts of the Contracting

Parties towards the Fund resulting from

any default in making a payment in

United States dollars due to the Fund

by virtue of the present Article, as well

as any debts of the Fund towards the

Contracting Parties resulting from the

application of paragraph (c) of the

present Article, shall be expressed in

units of account.

Article 13

M

odifications

of

E

xchange

R

ate

M

argins

When either the buying or selling rate

notified in accordance with Article 9 is

modified by a Contracting Party during

an accounting period,

(i) the amounts and balances re-

ferred to in paragraph (a) of Article 11

shall be notified, in respect of the

period before the modification, by the

Contracting Party concerned and, as

regards their relations with that Con-

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

69

b. Valutadagen för regleringarna fast­

ställes för varje avräkningsperiod i enlig­

het med organisationens beslut.

c. Uraktlåtenhet att verkställa betal­

ning i Förenta staternas dollar till fon­

den i kraft av förevarande artikel skall,

i den mån det ej betalade beloppet

bringar summan av förfallna, till fonden

ej betalade belopp över 50 miljoner

Förenta staternas dollar, bäras av de

fördragsslutande parter, vilka för ifråga­

varande avräkningsperiod ha bilaterala

fordringar gentemot den fördragsslu­

tande part, som uraktlåter att betala,

i förhållande till storleken av dessa

bilaterala fordringar. För detta ändamål

skola nämnda fördragsslutande parter

verkställa betalningar i Förenta stater­

nas dollar till fonden och erhålla ford­

ringar gentemot fonden till samma be­

lopp. När den fördragsslutande part,

som uraktlåter att betala, verkställer

betalning till fonden i kraft av föreva­

rande artikel, skall återbetalning av­

seende nämnda fordringar ske i för­

hållande till fordringarnas storlek.

d. Fördragsslutande parts skulder till

fonden, uppkomna genom uraktlåtenhet

att verkställa betalning i Förenta sta­

ternas dollar till fonden i kraft av före­

varande artikel, liksom fondens skulder

till fördragsslutande part, uppkomna

genom tillämpning av paragraf c av

förevarande artikel, uttryckas i konto­

enheter.

Artikel 13

Ä

ndringar

i

växelkursmarginalerna

Därest fördragsslutande part under

en avräkningsperiod ändrar den i enlig­

het med artikel 9 ovan anmälda köp-

eller säljkursen,

1. skola, så snart som möjligt efter

ändringen, de i paragraf a av artikel

11 ovan omnämnda beloppen och sal-

dona i vad avser perioden före änd­

ringen anmälas av ifrågavarande för­

dragsslutande part och, i fråga om

70

Kungl. Maj ds proposition nr 213 år 1955

sitöt que possible aprés la modifica-

tion, pour la période antérieure å

celle-ci; et

2. les créances et les dettes bila-

térales de la Partie Contractante en

cause seront calculées séparément pour

la période antérieure et pour la période

postérieure å la modification, sur la

base des cours acheteur et vendeur

notifiés pour chacune de ees périodes.

traeting Party, by the other Contract-

ing Parties, as soon as possible after

the modification; and

(ii) the bilateral claims and debts

of the Contracting Party concerned

shall be calculated in two parts, that

is to say for the period before and

for the period after the modification,

on the basis of the buying and selling

rates notified for those periods respec-

tively.

Article 14

M odification du prix ou de la poli -

TIQUE DE L’OR DES É

t

ATS-U

n

IS

a. Au cas de modification du prix de

l’or fixé par les États-Unis d’Amérique,

ou de restriction de la politique d’achat

et de vente de l’or suivie par les autorités

financiéres des États-Unis d’Amérique

å 1’égard d’une Partie Contractante,

1. les Parties Contractantes noti-

fieront les montants et soldes visés

au paragraphe a de 1’article 11 ci-

dessus, aussitöt que possible aprés la

modification ou la restriction inter-

venue, pour la période antérieure å

celle-ci;

2. les créances et les dettes bilaté-

rales des Parties Contractantes seront

calculées, pour la période antérieure

å la modification ou å la restriction,

sur la base des cours vendeurs notifiés

en application de 1’article 9 ci-dessus,

ou des taux convenus visés au para­

graphe b, 3 de 1’article 11 ci-dessus,

en exeluant les montants notifiés en

vertu du paragraphe a, 1 de 1’article 11

ci-dessus; la créance ou la dette de

chaque Partie Contractante ainsi cal-

culée sera réglée dans les conditions

prévues å 1’article 12 ci-dessus å la

date de valeur fixée par 1’Organisa­

tion;

3. les montants notifiés en vertu du

paragraphe a, 1 de 1’article 11 ci-

dessus, calculés en dollars des États-

Unis sur la base des cours acheteurs

notifiés pour la période antérieure å

la modification ou ä la restriction,

seront convertis en or sur la base du

prix officiel de För fixé par les États-

Artide 14

Modification

in

the United States

P rice

or

policy

för

G

old

(a) In the event of a modification in

the price for gold fixed by the United

States of America or of a restriction of

the buying and selling policy for gold

followed by the United States financial

authorities in relation to any Contracting

Party,

(i) the Contracting Parties shall, as

soon as possible after such modifica­

tion or restriction, notify the amounts

and balances referred to in paragraph

(a) of Article 11 in respect of the

period before that modification or

restriction;

(ii) the bilateral claims and debts

of the Contracting Parties shall be

calculated for the period before the

modification or restriction on the basis

of the selling rates notified in accord-

ance with Article 9 or the agreed rates

referred to in paragraph (b) (iii) of

Article 11, after exeluding the amounts

notified by virtue of paragraph (a) (i)

of Article 11; and the claiin or debt

of each Contracting Party calculated

on this basis shall be settled, on the

value date determined by the Organi­

sation, in accordance with the rules

laid down in Article 12;

(iii) the amounts notified by virtue

of paragraph (a) (i) of Article 11,

calculated in United States dollars on

the basis of the buying rates notified

in respect of the period before such

modification or restriction, shall be

re-calculated in terms of gold on the

basis of the price for gold (exeluding

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

71

förhållandet till denna fördragsslu-

tande part, av de andra fördragsslu-

tande parterna; samt

2. skola ifrågavarande fördragsslu-

tande parts bilaterala fordringar och

skulder beräknas i två delar, nämligen

för perioden före och för perioden

efter ändringen, på grundval av de

för var och en av dessa perioder an­

mälda köp- och säljkurserna.

Artikel 14

Ä

ndringar

i

F

örenta

staternas

GULDPRIS ELLER GULDPOLITIK

a. I händelse av en ändring i det av

Amerikas förenta stater fastställda guld­

priset eller ett införande av restriktioner

i den av Förenta staternas finansiella

myndigheter tillämpade köp- och sälj-

politiken för guld i förhållande till för-

dragsslutande part,

1. skola de fördragsslutande par­

terna så snart som möjligt efter dylik

ändring eller införande av dylika res­

triktioner anmäla de i paragraf a av

artikel 11 ovan omnämnda beloppen

och saldona i vad avser perioden före

ifrågavarande ändring eller införande

av restriktioner;

2. skola de fördragsslutande parter­

nas bilaterala fordringar och skulder,

med utelämnande av i kraft av para­

graf a moment 1 av artikel 11 ovan

anmälda belopp, beräknas för perio­

den före ändringen eller införandet av

restriktionerna på grundval av de i

enlighet med artikel 9 ovan anmälda

säljkurserna eller de i paragraf b mo­

ment 3 av artikel 11 ovan omnämnda

överenskomna kurserna; fördragsslu­

tande parts sålunda beräknade fordran

eller skuld skall regleras på den av

organisationen fastställda valutadagen

i enlighet med de i artikel 12 ovan

förutsedda reglerna;

3. skola de i kraft av paragraf a

moment 1 av artikel 11 ovan an­

mälda, i Förenta staternas dollar på

grundval av de för perioden före änd­

ringen eller införandet av restriktio­

nerna anmälda köpkurserna beräk-

72

Kungi. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

Unis d’Amérique avant la modifica-

tion ou la restriction (å 1’exclusion de

toute commission); la créance ou la

dette correspondant pour chaque Par-

tie Contractante au montant net sera

réglée en or å la date de valeur fixée

par 1’Organisation;

4. tout défaut d’effectuer un paie-

ment en vertu du présent article sera

considéré comme un défaut d’effectuer

un versement de dollars des États-

Unis en vertu de 1’article 12 ci-dessus.

b. Au cas de modification du prix de

l’or fixé par les États-Unis d’Amérique,

1. 1’Organisation procédera aussitöt

que possible å un examen général du

fonctionnement du présent Titre, afin

de décider des modifications qu’il y

aurait lieu d’apporter aux dispositions

du présent Titre, pour tenir compte

de la modification intervenus;

2. une telle décision ne pourra étre

prise qu’avec 1’accord de Parties Con-

tractantes représentant au moins 50

pour cent des contributions au sens

de 1’article 33 ci-dessous, et le présent

Titre prendra fin, en ce qui concerne

toute Partie Contractante qui ne parti-

ciperait pas å cette décision, au terme

de la période comptable au cours de

laquelle elle sera prise; les réglements

se rapportant å ladite période comp­

table seront néanmoins exécutés.

c. Au cas de restriction de la politique

d’achat et de vente de l’or suivie par les

autorités financiéres des États-Unis

d’Amérique å l’égard d’une Partie Con­

tractante,

1. 1’Organisation procédera aussitöt

que possible å un examen général du

fonctionnement du présent Titre, afin

de décider des conditions dans les-

quelles le présent Titre pourra étre

prorogé postérieurement å la restric­

tion intervenue;

any commission) fixed by the United

States of America until the time of

such modification or restriction; and

the claim or debt corresponding to

the net amount in respect of each

Contracting Party shall be settled in

gold on the value date determined by

the Organisation; and

(iv) any default in making a pay-

ment due by virtue of the present

Article shall be deemed to be a default

in making a payment in United States

dollars due by virtue of Article 12.

(b) In the event of a modification in

the price for gold fixed by the United

States of America,

(i) the Organisation shall, as soon

as possible after that modification,

carry out a comprehensive review of

the operation of the provisions of the

present Part of the Agreement in

order to decide what amendments

ought to be made to those provisions

to take account of that modification;

(ii) such a décision shall require the

concurrence of Contracting Parties

whose contributions amount, in aggre-

gate, to åt least 50 per cent of the

total amount of the contributions

within the meaning of Article 33, and

the provisions of the present Part of

the Agreement shall cease to apply,

åt the end of the accounting period

in which the décision is taken, with

regard to any Contracting Party which

does not take part in that décision.

The settlements relating to that ac­

counting period shall nevertheless be

carried out.

(c) In the event of a restriction of

the buying and selling policy for gold

followed by the United States financial

authorities in relation to any Contracting

Party,

(i) the Organisation shall, as soon

as possible after that restriction, carry

out a comprehensive review of the

operation of the provisions of the

present Part of the Agreement in

order to decide on the conditions on

which those provisions may remain in

force after such restriction;

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

73

nade, beloppen omräknas i guld på

grundval av det av Amerikas förenta

stater före ifrågavarande ändring eller

införande av restriktioner fastställda

officiella guldpriset (med frånräknande

av varje provision); och den mot netto­

beloppet för varje fördragsslutande

part svarande fordran eller skulden

skall regleras i guld på den av orga­

nisationen fastställda valutadagen;

4. skall uraktlåtenhet att verkställa

betalning i kraft av förevarande artikel

betraktas som uraktlåtenhet att verk­

ställa betalning i Förenta staternas

dollar i kraft av artikel 12 ovan.

b. I händelse av en ändring i det av

Amerikas förenta stater fastställda guld­

priset,

1. skall organisationen så snart som

möjligt efter ändringen verkställa en

allmän översyn av bestämmelsernas

i förevarande del av avtalet funge­

rande för att besluta vilka modifie­

ringar dessa bestämmelser böra under­

kastas med anledning av ifrågava­

rande ändring;

2. skall ett dylikt beslut kunna

fattas endast om det biträdes av för­

dragsslutande parter, vilkas bidrag

inalles uppgå till minst 50 procent

av den totala bidragssumman enligt

artikel 33 nedan, och skola bestäm­

melserna i förevarande del av avtalet

vid utgången av den avräkningsperiod,

under vilken detta beslut fattas, upp­

höra att tillämpas med avseende på

fördragsslutande part, som ej biträder

beslutet. De regleringar, som hänföra

sig till ifrågavarande period, skola

. icke desto mindre verkställas.

c. I händelse av införande av restrik­

tioner i den av Förenta staternas finan­

siella myndigheter tillämpade köp- och

säljpolitiken för guld i förhållande till

fördragsslutande part,

1. skall organisationen så snart som

möjligt efter införandet av dylika

restriktioner verkställa en allmän över­

syn av bestämmelsernas i förevarande

del av avtalet fungerande för att be­

sluta på vilka villkor dessa bestäm­

melser kunna förbli i kraft efter res­

triktionernas införande;

74

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

2. si une Partie Contractante ne

participe pas å une décision prise par

1’Organisation dans les conditions

prévues au sous-paragraphe précédent,

le présent Titre prendra fin en ce qui

la concerne et les autres Parties Con-

tractantes maintiendront en vigueur

entre elles le présent Titre, sans pré-

judice des dispositions du paragraphe

c de 1’article 33 ci-dessous, aux condi­

tions qu’elles détermineront; le retrait

de la Partie Contractante en cause

prendra effet lors de la restriction

intervenue et les réglements prévus

au présent paragraphe seront néan-

moins exécutés.

d. Au cas ou, lors d’une modification

ou d’une restriction intervenue dans les

conditions prévues au présent article, les

réglements se rapportant å la période

comptable précédant la modification ou

la restriction n’auraient pas été effec-

tués, le calcul et le réglement des

créances et des dettes se rapportant å

ladite période comptable seront effectués

conformément aux dispositions du para­

graphe a du présent article.

(ii) if a Contracting Party does not

take part in a décision of the Organi­

sation taken by virtue of the pre-

ceding sub-paragraph, the provisions

of the present Part of the Agreement

shall cease to apply with regard to

that Contracting Party, and those

provisions shall, without prejudice to

the provisions of paragraph (c) of

Article 33, remain in force between

the other Contracting Parties on con­

ditions which they shall determine;

the withdrawal of the Contracting

Party concerned shall take effect as

from the date of the restriction. The

settlements provided for in the present

paragraph shall nevertheless be carried

out.

(d) If a modification or restriction

within the meaning of the present Article

has taken place and if the settlements

relating to the accounting period before

such modification or restriction have not

yet been carried out, the calculation and

the settlement of the claims and debts

relating to that accounting period shall

be carried out in accordance with the

provisions of paragraph (a) of the present

Article.

Article 15

A rrangements ad

hog

Les arrangements ad hoc conclus entre

deux Parties Contractantes pour le

soutien de leurs monnaies, ainsi que les

amendements auxdits arrangements, de-

vront étre notifiés å 1’Organisation par

les Parties Contractantes en cause si

celles-ci désirent que les soldes des

comptes tenus en vertu desdits arrange­

ments puissent entrer éventuellement

dans le calcul de leurs créances et dettes

bilatérales.

Article 16

A

ccords

bilai

er

aux

de

paiements

a. Dans le cas ou des accords bila-

téraux de paiements prévoyant des

marges de crédit seraient maintenus en

vigueur ou conclus entre deux Parties

Contractantes, lesdits accords devront

Article 15

A

d

H

oc

A

rrangements

Ad hoc Arrangements made between

two Contracting Parties for the support

of their currencies, as well as any

amendments which might be made

thereto, shall be notified to the Organi­

sation by the Contracting Parties con­

cerned if they desire that the balances

of an account kept under such an

Arrangement be taken into account in

the calculation of their bilateral claims

and debts.

Article 16

B

ilateral

P

ayments

A

greements

(a) If Bilateral Payments Agreements

providing for credit margins are main-

tained or entered into by two Con­

tracting Parties, such Agreements shall

be notified to the Organisation together

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

75

2. skola, därest en fördragsslutande

part ej biträder ett av organisationen

i kraft av föregående moment fattat

beslut, bestämmelserna i förevarande

del av avtalet upphöra att tillämpas

med avseende på ifrågavarande för­

dragsslutande part, och skola dessa

bestämmelser, med förbehåll för be­

stämmelserna i paragraf c av artikel

33 nedan, förbli i kraft mellan övriga

fördragsslutande parter på av dem

bestämda villkor; ifrågavarande för­

dragsslutande parts utträde skall gälla

från och med dagen för restriktioner­

nas införande. De i förevarande para­

graf förutsedda regleringarna skola

icke desto mindre verkställas.

d. Därest ändring eller restriktioner,

som i förevarande artikel avses, införts

och därest de regleringar, som hänföra

sig till den närmast föregående avräk­

ningsperioden, ännu ej verkställts, skola

beräkningen och regleringen av ford­

ringar och skulder hänförande sig till

ifrågavarande avräkningsperiod verk­

ställas i enlighet med bestämmelserna

i paragraf a av förevarande artikel.

Artikel 15

S ärskilda

arrangemang

Särskilda arrangemang, som avtalats

mellan två fördragsslutande parter för

stöd av deras valutor, liksom ändringar

i ifrågavarande arrangemang, skola an­

mälas till organisationen av berörda för­

dragsslutande parter, därest de önska,

att saldon på enligt dylika arrangemang

förda konton inkluderas i beräkningen

av deras bilaterala fordringar och skul­

der.

Artikel 16

B

ilaterala

betalningsavtal

a. Därest fördragsslutande parter bibe­

hålla eller ingå bilaterala betalningsav­

tal, vari kreditmarginaler förutses, skola

dylika avtal anmälas till organisationen

med angivande av deras giltighetstid

76

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

etre notifiés å l’Organisation avec l’indi-

cation de leur durée ainsi que des

clauses financiéres qu’ils comportent et

notamment le montant des marges de

crédit, la monnaie de compte et le taux

convenu en vue des calcids et des

réglements prévus au présent Titre. Les

Parties Contractantes en cause devront

également notifier å 1’Organisation les

amendements aux clauses financiéres

desdits accords.

b. L’Organisation pourra adresser des

recommandations aux Parties Contrac­

tantes en cause pour la révision des

dispositions desdits accords si elle estime

que leurs dispositions peuvent porter

atteinte au bon fonctionnement du Sy-

stéme de Réglements ou sont contraires

aux objectifs prévus au préambule du

présent Accord.

c. Si ees recommandations restent sans

ef fet, 1’Organisation pourra décider que

les soldes des comptes tenus en vertu

desdits accords n’entreront pas en

compte dans le calcul des créances et

des dettes bilatérales des Parties Con­

tractantes en cause. Dans le cas toute-

fois, ou, en méconnaissance d’une telle

décision, lesdits soldes auraient été pris

en compte dans des réglements effectués

en vertu de l’article 12 ci-dessus, la

Partie Contractante dont la créance

nette a été augmentée ou la dette nette

diminuée par 1’inclusion des soldes visés

par ladite décision, fera un versement

équivalent en dollars des États-Unis au

Fonds et le Fonds fera un versement

équivalent å 1’autre Partie Contractante.

d. Les dispositions du paragraphe

précédent s’appliqueront dans le cas ou

les soldes notifiés en vertu du para­

graphe a, 3 de 1’article 11 ci-dessus

excéderaient les marges de crédit prévues

par l’accord en cause tel qu’il a été

notifié å 1’Organisation conformément

aux dispositions du paragraphe a du

présent artide.

with details of their duration and of the

financial provisions contained therein

and, in particular, the amount of the

crédit margins, the currency of account

and the rate agreed for the purposes of

the calculations and settlements pro­

vided for in the present Part of the

Agreement. The Contracting Parties con-

cerned shall also notify the Organisation

of any amendments which might be

made to the financial clauses of those

Agreements.

(b) The Organisation may make re­

commendations to the Contracting Par­

ties concerned with regard to the revision

of the provisions of such a Bilateral

Agreement, if it considers that those

provisions may prejudice the satisfac-

tory operation of the System of Settle­

ments or are contrary to the objectives

set out in the Preamble to the present

Agreement.

(c) If effect is not given to such

recommendations, the Organisation may

decide that balances of accounts kept

under the Agreements to which those

recommendations reläte shall not be

taken into account in the calculation

of bilateral claims and debts of the

Contracting Parties concerned. If, how-

ever, in disregard of such a décision of

the Organisation, the balances referred

to in that décision have been taken into

account in settlements carried out under

Article 12, the Contracting Party, the

net claims of which have been increased

or the net debts of which reduced by

the inclusion of those balances, shall

make an équivalent payment in United

States dollars to the Fund and the Fund

shall make an équivalent payment in

United States dollars to the other Con­

tracting Party concerned.

(d) The provisions of the preceding

paragraph shall also apply if a balance

notified in accordance with paragraph

(a) (iii) of Article 11 exceeds the crédit

margin provided for by the Bilateral

Payments Agreement in question as

notified to the Organisation in accord­

ance with the provisions of paragraph

(a) of the present Article.

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

77

och däri inrymda finansiella bestäm­

melser samt i synnerhet av de belopp,

till vilka kreditmarginalerna uppgå, kon­

tovalutan och den kurs, vilken överens-

kommits för de i förevarande del av

avtalet förutsedda beräkningarna och

regleringarna. Berörda fördragsslutande

parter skola även till organisationen an­

mäla ändringar i de finansiella klausu­

lerna i ifrågavarande avtal.

b. Organisationen äger till berörda

fördragsslutande parter rikta rekommen­

dationer att revidera bestämmelserna i

dylika bilaterala avtal, därest den anser,

att dessa bestämmelser kunna inverka

menligt på regleringssystemets funge­

rande eller stå i strid med de i inled­

ningen till förevarande avtal angivna

syftena.

c. Därest dylika rekommendationer ej

följas, äger organisationen besluta, att

saldon på konton förda enligt de avtal,

till vilka rekommendationerna hänföra

sig, icke skola inkluderas i beräkningen

av berörda fördragsslutande parters bi­

laterala fordringar och skulder. Därest

emellertid med åsidosättande av ett

sådant organisationens beslut de i detta

beslut omnämnda saldona inkluderats i

regleringar verkställda i kraft av artikel

12 ovan, skall den fördragsslutande part,

vars nettofordringar ökat eller vars net­

toskulder minskat genom inkluderandet

av ifrågavarande saldon, göra en mot­

svarande betalning i Förenta staternas

dollar till fonden och skall fonden göra

en motsvarande betalning till den andra

berörda fördragsslutande parten.

d. Bestämmelserna i föregående para­

graf skola även tillämpas, därest i enlig­

het med paragraf a moment 3 av artikel

11 ovan anmälda saldon överskrida de

kreditmarginaler, vilka förutsetts i ifrå­

gavarande bilaterala betalningsavtal, så­

dant detta anmälts till organisationen i

enlighet med bestämmelserna i paragraf

a av förevarande artikel.

78

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

TITRE III

pART m

Régime Administratif et Financier

Article 17

O rganes

administratifs

Le fonctionnement du Fonds et du

Systéme de Réglements est assuré sous

1’autorité du Conseil par un Comité

Directeur et par la Banque des Régle­

ments Internationaux agissant en vertu

d’un accord entre 1’Organisation et la

Banque, comme agent de 1’Organisation

(appelé ci-dessous l’«Agent»).

Artide 18

C

onseil

a. Le Conseil a le pouvoir de prendre,

sous réserve des dispositions de 1’article

19 ci-dessous, les décisions nécessaires

å 1’exécution du présent Accord.

b. Sous réserve des dispositions des

paragraphes c å / du présent article, de

1’article 14 ci-dessus et des artides 31

et 32 ci-dessous,

L les décisions prises par le Conseil

en vertu du présent Accord sont prises

par accord mutuel de toutes les Parties

Contractantes, å 1’exception des Par­

ties Contractantes qui sont absentes

ou qui s’abstiennent; et

2. lesdites décisions sont obligatoires

pour toutes les Parties Contractantes

et cessent d’étre obligatoires pour une

Partie Contractante å l’égard de

laquelle le présent Accord prend fin,

sous réserve des dispositions du para-

graphe e, 1 de 1’article 30 et du para-

graphe e, 1 de 1’article 33 ci-dessous.

f c. L’accord d’une Partie Contractante

n’est pas nécessaire:

1. soit pour 1’adoption d’une déci-

sion tendant å suspendre en ce qui la

concerne 1’application du présent Ac­

cord conformément au paragraphe a

de 1’article 29 ci-dessous;

Administration and Finance

Artide 17

A

dministrative

O

rgans

The Fund and the System of Settle-

ments shall be operated under the

authority of the Council by a Board

of Management and by the Bank for

International Settlements acting in ac-

cordance with an Agreement between

the Organisation and the Bank as agent

för the Organisation (hereinafter called

the “Agent”).

Artide 18

T he C

ouncil

(a) Subject to the provisions of Article

19, the Council shall ha ve power to take

such décisions as may be necessary for

the execution of the present Agreement.

(b) Subject to the provisions of para-

graphs (c) to (/) of the present Article

and of Artides 14, 31 and 32,

(0 décisions of the Council under

the present Agreement shall be taken

by mutual agreement of all Con-

tracting Parties, except those which

are absent or abstain; and

(it) such décisions shall be binding

on all Contracting Parties and, subject

to the provisions of paragraph (e) (i)

of Article 30 and of paragraph (e) (i)

of Article 33, shall cease to be binding

on a Contracting Party with regard

to which the present Agreement ter-

minates.

(c) The agreement of a Contracting

Party shall not be required for:

(0 the adoption of any decision

concerning the suspension with regard

to it of the application of the present

Agreement in accordance with para­

graph (a) of Article 29;

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

79

DEL III

Administrativa och finansiella bestämmelser

Artikel 17

A

dministrativa

organ

Fondens och regleringssystemets verk­

samhet handhaves under rådets överin­

seende av en styrelse och av Internatio­

nella regleringsbanken, vilken senare i

enlighet med en överenskommelse mel­

lan organisationen och banken fungerar

som agent för organisationen (härefter

kallad »agenten»).

Artikel 18

R

ådet

a. Med förbehåll för bestämmelserna

i artikel 19 nedan har rådet befogenhet

att fatta sådana beslut, som kunna vara

nödvändiga för tillämpningen av före­

varande avtal.

b. Med förbehåll för bestämmelserna

i paragraferna c—f av förevarande ar­

tikel samt i artikel 14 ovan och artik­

larna 31 och 32 nedan,

1. fattas rådets beslut i kraft av

förevarande avtal enhälligt av samt­

liga fördragsslutande parter, utom

dem, som icke närvara eller som avstå

från att deltaga i beslutet; samt

2. äro sådana beslut bindande för

alla fördragsslutande parter och upp­

höra de, med förbehåll för bestämmel­

serna i paragraf e moment 1 av ar­

tikel 30 och i paragraf e moment 1

av artikel 33 nedan, att vara bin­

dande för fördragsslutande part, med

avseende på vilken förevarande avtal

upphör.

c. Fördragsslutande parts samtycke

erfordras icke för:

1. beslut angående tillfälligt upp­

hävande med avseende på denna för­

dragsslutande part av tillämpningen

av förevarande avtal i enlighet med

paragraf a av artikel 29 nedan;

80

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

2. soit pour la constatation, faite

conformément au paragraphe b de

1’article 29 ci-dessous, qu’elle n’a pas

effectué un paiement du en vertu des

dispositions du Titre II du présent

Accord;

3. soit pour 1’adoption d’une déci-

sion prise au cours de la période

pendant laquelle 1’application du pré­

sent Accord est suspendue en ce qui

la concerne;

4. soit pour 1’adoption d’une recom-

mandation tendant å réviser un accord

bilateral de paiements auquel elle est

partie ou d’une décision tendant å

exclure du calcul de ses créances ou

dettes bilatérales les soldes des comp-

tes tenus en vertu dudit accord.

d. L’accord d’une Partie Contractante

pour laquelle les dispositions du Titre II

ci-dessus ont cessé d’étre en vigueur

n’est pas nécessaire pour 1’adoption des

décisions relatives å la modification ou

å 1’exécution des dispositions du Titre

II å 1’exception du paragraphe c de

1’article 12. Lesdites décisions ne sont

pas obligatoires pour ladite Partie Con­

tractante, sous réserve des dispositions

des paragraphes b et c de 1’article 14

ci-dessus et du paragraphe b de 1’article

31 ci-dessous.

e. Les décisions du Conseil relatives

å la liquidation du Fonds sont prises

par accord mutuel de tous les Membres

de 1’Organisation qui sont ou ont été å

un moment quelconque Parties Contrac-

tantes au présent Accord, å 1’exception

des Membres qui sont absents ou qui

s’abstiennent. Lesdites décisions sont

obligatoires pour tous les Membres de

1’Organisation qui sont ou ont été å un

moment quelconque Parties Contrac-

tantes.

/. Toute décision du Conseil prise en

vertu des paragraphes b ou c de 1’article

33 ci-dessous, est prise par accord mutuel

de tous les Membres de 1’Organisation

ä 1’exception des Membres qui sont

absents ou s’abstiennent.

(ii) the establishment by the Orga­

nisation, in accordance with paragraph

(b) of Article 29, that that Contracting

Party has not made a payment due

by virtue of the provisions of Part II

of the present Agreement;

CHi) the adoption of any décision

taken in the course of any period

during which the application of the

present Agreement is suspended with

regard to that Contracting Party; or

(in) the adoption of a recommenda-

tion that a Bilateral Payments Agree­

ment to which that Contracting Party

is a Party should be revised, or the

adoption of a décision that the balance

of an account kept under that Agree­

ment should not be taken into account

in the calculation of its bilateral claims

and debts.

(d) The agreement of a Contracting

Party with regard to which the provi­

sions of Part II of the present Agreement

have ceased to be in force shall not be

required for the adoption of any décision

relating to the amendment or execution

of the provisions of Part II, with the

exception of paragraph (c) of Article 12;

and, subject to the provisions of para-

graphs (b) and (c) of Article 14 and of

paragraph (b) of Article 31, such a

décision shall not be binding with regard

to that Contracting Party.

(e) Décisions of the Council concerning

the liquidation of the Fund shall require

the mutual agreement of all Members

of the Organisation which are or have

åt any time been Contracting Parties to

the present Agreement, except those

Members which are absent or abstain.

These décisions shall be binding on all

Members of the Organisation which are

or have åt any time been Contracting

Parties to the present Agreement.

(/) Any décision of the Council taken

by virtue of paragraph (b) or (c) of

Article 33 shall require the mutual

agreement of all Members of the Orga­

nisation, except those which are absent

or abstain.

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

81

2. fastställande, i enlighet med para­

graf b av artikel 29 nedan, av att

denna fördragsslutande part icke verk­

ställt i kraft av bestämmelserna i del

II av förevarande avtal förfallen be­

talning;

3. beslut fattat under en avräk­

ningsperiod, under vilken tillämp­

ningen av förevarande avtal är till­

fälligt upphävd med avseende på

denna fördragsslutande part; eller

4. rekommendation att ett bilate­

ralt betalningsavtal, i vilket denna

fördragsslutande part är part, skall

revideras eller beslut att saldo på ett

under ifrågavarande avtal fört konto

ej skall inkluderas i beräkningen av

dess bilaterala fordringar och skulder.

d. Samtycke från fördragsslutande

part, med avseende på vilken bestäm­

melserna i del II av förevarande avtal

upphört att gälla, erfordras ej för beslut

rörande ändring i eller tillämpning av

bestämmelserna i del II med undantag

av paragraf c av artikel 12 ovan. Med

förbehåll för bestämmelserna i paragra­

ferna b och c av artikel 14 ovan och i

paragraf b av artikel 31 nedan äro så­

dana beslut ej bindande för ifrågava­

rande fördragsslutande part.

e. Beslut av rådet angående fondens

likvidation fordra enhälligt samtycke

från alla de medlemmar av organisa­

tionen, vilka äro eller vid något tillfälle

ha varit fördragsslutande parter i före­

varande avtal, utom de medlemmar,

som icke närvara eller som avstå från

att deltaga i beslutet. Nämnda beslut

äro bindande för alla de medlemmar av

organisationen, vilka äro eller vid något

tillfälle ha varit fördragsslutande parter

i förevarande avtal.

f. Beslut av rådet i kraft av paragraf

b eller c av artikel 33 nedan fordra

enhälligt samtycke från alla medlemmar

av organisationen, utom dem, som icke

närvara eller som avstå från att deltaga

i beslutet.

(> Bihang till riksdagens protokoll 1955. 1 samt. Nr 213

82

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

Article 19

COMITÉ DlRECTEUR

a. Le Comité Directeur est composé

de sept membres au maximum; les

membres sont nommés par le Conseil,

parmi les personnes présentées par les

Parties Contractantes. Tout membre

nommé sur la présentation d’une Partie

Contractante å 1’égard de laquelle le

présent Accord prend fin en vertu des

artides 30 ou 32 ci-dessous, cesse de ce

fait d’étre membre du Comité Directeur.

Sauf décision contraire de FOrganisa-

tion, tout membre nommé sur la pré­

sentation d’une Partie Contractante å

1’égard de laquelle 1’application du pré­

sent Accord est suspendue en vertu de

1’article 29 ci-dessous, ne peut assister

aux séances du Comité Directeur pen-

dant la durée de cette suspension. Le

mandat des membres du Comité Direc­

teur est, sauf décision contraire du

Conseil, d’une durée d’un an. Il est

renouvelable.

b. Chaque membre du Comité Direc­

teur désigne un suppléant avec 1’appro-

bation du Conseil. Les suppléants ne

peuvent étre remplacés qu’avec 1’appro-

bation du Conseil. Ils peuvent assister

aux séances du Comité Directeur et

exercent les fonctions des membres

lorsque ceux-ci sont empéchés.

c. Le Conseil désigne chaque année,

parmi les membres du Comité Directeur,

un Président et deux Vice-Présidents.

d. Un representant nommé par le

Gouvernement des États-Unis cFAmé-

rique peut assister aux séances du

Comité Directeur avec le droit de parti­

ciper å ses discussions, mais non å ses

décisions. Il peut désigner un suppléant

qui peut assister aux séances du Comité

Directeur et exercer les fonctions de

représentant lorsque celui-ci est em-

péché.

e. Le Président du Comité des Paie-

ments Intra-Européens de FOrganisation

peut également assister aux séances du

Comité Directeur avec le droit de parti­

ciper å ses discussions, mais non å ses

Artide 19

B

oard

of

M

anagement

(a) The Board of Management shall

consist of not more than seven members

who shall be appointed by the Council

from persons nominated by the Con-

tracting Parties. Any member appointed

upon the nomination of a Contracting

Party in respect of which the present

Agreement terminates under Artides 30

or 32 shall thereupon cease to be a

member of the Board. Unless the Orga­

nisation decides otherwise, any member

appointed upon the nomination of a

Contracting Party in respect of which

the application of the present Agreement

is suspended by virtue of Article 29

shall, for the period of suspension, not

attend the meetings of the Board of

Management. Unless the Council decides

otherwise, the term of office of members

of the Board shall be one year; they

may be re-appointed.

(b) Each member of the Board of

Management shall designate an alternate

with the approval of the Council. The

alternate shall not be changed, save with

the approval of the Council. An alternate

may attend the meetings of the Board

of Management and shall exercise the

functions of a member if the latter is

unable to attend.

(c) The Council shall designate each

year from among the members of the

Board of Management, a Chairman and

two Vice-Chairmen.

(d) A representative appointed by the

Government of the United States of

America may attend the meetings of the

Board of Management with the right to

participate in discussion but not in

décisions. The representative may ap-

point an alternate who may attend the

meetings of the Board of Management

and shall exercise the functions of the

representative if the latter is unable to

attend.

(e) The Chairman of the Intra-Euro-

pean Payments Committee of the Orga­

nisation may also attend the meetings

of the Board of Management with the

right to participate in discussion but

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

83

Artikel 19

S

tyrelsen

a. Styrelsen består av högst sju med­

lemmar, vilka tillsättas av rådet bland

personer, som nominerats av de för-

dragsslutande parterna. Medlem, som

tillsatts på förslag av fördragsslutande

part, med avseende på vilken föreva­

rande avtal upphör att gälla enligt ar­

tikel 30 eller 32 nedan, upphör därvid

att vara medlem av styrelsen. Med

mindre organisationen annorledes beslu­

tar, må medlem, som tillsatts på förslag

av fördragsslutande part, med avseende

på vilken tillämpningen av förevarande

avtal i kraft av artikel 29 nedan är

tillfälligt upphävd, icke närvara vid

styrelsens sammanträden under den tid

det tillfälliga upphävandet gäller. Med

mindre rådet annorledes beslutar, gäller

styrelsemedlems mandat ett år. Det kan

förnyas.

b. Varje styrelsemedlem utser en ställ­

företrädare med rådets godkännande.

Ställföreträdare må ej ersättas med

annan person, utom med rådets god­

kännande. Ställföreträdare äger närvara

vid styrelsens sammanträden och utövar

medlems funktioner, därest denne är

förhindrad närvara.

c. Rådet utser varje år bland styrel­

sens medlemmar en ordförande och två

vice ordförande.

d. En av Amerikas förenta staters

regering utsedd representant äger när­

vara vid styrelsens sammanträden med

rätt att deltaga i överläggningarna men

ej i besluten. Representanten må utse

en ställföreträdare, som äger närvara vid

styrelsens sammanträden och utöva re­

presentantens funktioner, därest denne

är förhindrad närvara.

e. Ordföranden i organisationens kom­

mitté för inter-europeiska betalningar

äger jämväl närvara vid styrelsens sam­

manträden med rätt alt deltaga i över­

läggningarna men ej i besluten. Styrel-

84

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

décisions. Le Comité Directeur peut

inviter d’autres personnes å assister å

ses séances.

/. Le Comité Directeur est chargé de

veiller å 1’exécution du présent Accord;

il exerce å cet effet tous les pouvoirs

qui lui sont délégués par le Conseil. Ses

fonctions sont exercées conformément

aux décisions du Conseil. Le Comité

Directeur fait rapport périodiquement

au Conseil sur 1’exécution de son mandat.

g. Les décisions du Comité Directeur

sont prises å la majorité, soit par quatre

membres au minimum. Les décisions du

Comité Directeur ne peuvent étre modi-

fiées par le Conseil que si elles sont

contraires au présent Accord ou aux

décisions prises antérieurement par le

Conseil.

h. Les décisions du Comité Directeur

sont obligatoires pour toutes les Parties

Contractantes, tant qu’une décision n’est

pas prise par le Conseil en vertu du para-

graphe g du présent article, et cessent

d’étre obligatoires pour une Partie Con-

tractante å l’égard de laquelle le présent

Accord prend fin, sous réserve des dis­

positions du paragraphe e, 1 de 1’article

30 et du paragraphe e, 1 de 1’article 33

ci-dessous. Toutefois les décisions du

Comité Directeur relatives a 1’exécution

des dispositions du Titre II ci-dessus ne

sont pas obligatoires pour les Parties

Contractantes pour lesquelles les dis­

positions du Titre II ont cessé d’étre

en vigueur, sous réserve des dispositions

des paragraphes b et c de 1’article 14

ci-dessus et du paragraphe b de 1’article

31 ci-dessous.

i. Le Comité Directeur adopte son

Réglement intérieur.

Artide 20

A

gent

a. L’Agent est chargé d’assurer, con­

formément aux décisions du Conseil et

du Comité Directeur, 1’exécution de

toutes les opérations financiéres résul-

tant du présent Accord, en ce qui con-

cerne le Fonds et le Systéme de Régle-

not in décisions. The Board of Manage­

ment may invite other persons to attend

its meetings.

(/) The Board of Management shall

be responsible for supervising the exe-

cution of the present Agreement and,

to this end, shall exercise such powers

as may be delegated to it by the Council.

These functions shall be exercised in

accordance with the décisions of the

Council. The Board of Management shall

make periodic reports to the Council on

the execution of its mandate.

(g) The décisions of the Board of

Management shall be taken by a ma-

jority including not less than four of its

members. The décisions of the Board of

Management may not be modified by

the Council unless they are contrary to

the present Agreement or to décisions

taken previously by the Council.

(h) The décisions of the Board of

Management shall be binding on all

Contracting Parties unless and until the

Council takes a décision by virtue of

paragraph (g) of the present Article and,

subject to the provisions of paragraph

(e) (i) of Article 30 and paragraph (e) (i)

of Article 33, they shall cease to be

binding on a Contracting Party with

regard to which the present Agreement

terminates. However, subject to the

provisions of paragraphs (b) and (c) of

Article 14 and of paragraph (b) of Ar­

ticle 31, the décisions of the Board of

Management relating to the execution of

the provisions of Part II of the present

Agreement shall not be binding on any

Contracting Party with regard to which

the provisions of Part II have ceased to

be in force.

(i) The Board of Management shall

adopt its own rules of procedure.

Artide 20

T

he

A

gent

(a) The Agent shall be entrusted with

the execution, in accordance with the

décisions of the Council and the Board

of Management, of all financial opera­

tions under the present Agreement, as

far as the Fund and the System of

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

85

sen äger inbjuda andra personer att

närvara vid dess sammanträden.

f. Det åligger styrelsen att övervaka

tillämpningen av förevarande avtal. Den

utövar i detta syfte de befogenheter,

som rådet delegerar till den. Dessa be­

fogenheter utövas i enlighet med rådets

beslut. Styrelsen tillställer rådet perio­

diska rapporter rörande fullgörandet av

sina uppgifter.

g. Styrelsens beslut fattas med en

majoritet av minst fyra av dess med­

lemmar. Styrelsens beslut kunna icke

ändras av rådet med mindre de strida

mot förevarande avtal eller mot tidigare

av rådet fattade beslut.

h. Styrelsens beslut äro bindande för

alla fördragsslutande parter så länge

rådet icke fattat beslut i kraft av para­

graf g av förevarande artikel och upp­

höra, med förbehåll för bestämmelserna

i paragraferna e moment 1 av artikel 30

och e moment 1 av artikel 33 nedan,

att vara bindande för fördragsslutande

part, med avseende på vilken föreva­

rande avtal upphör. Med förbehåll för

bestämmelserna i paragraferna b och c

av artikel 14 ovan och i paragraf b av

artikel 31 nedan, äro emellertid de sty­

relsens beslut, vilka avse tillämpningen

av bestämmelserna i del II ovan, icke

bindande för fördragsslutande part, med

avseende på vilken bestämmelserna i

de! II ha upphört att gälla.

i. Styrelsen fastställer själv sina pro­

cedurregler.

Artikel 20

A

genten

a. Åt agenten anförtros verkställandet

i enlighet med rådets och styrelsens

beslut av alla de enligt förevarande avtal

uppkommande finansiella operationer,

som avse fonden och regleringssystemet

samt i synnerhet förvaltningen av fon-

86

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

ments, et en particulier la gestion des

avoirs du Fonds visés å 1’article 22

ci-dessous.

b. Si une Partie Contractante, en

communiquant une information å l’Agent

aux fins du présent Accord, lui notifie

qu’elle désire que cette information soit

considérée comme confidentielle, 1’Agent

doit tenir dument compte de cette noti-

fication lorsqu’il fait usage de 1’informa-

tion en question.

c. L’Agent soumet des rapports pério-

diques å 1’Organisation.

Article 21

B

anques

centrales

L’exécution de toutes les opérations

financiéres résultant du présent Accord

est assurée, en ce qui concerne chacune

des Parties Contractantes par sa banque

centrale. La banque centrale d’une Par­

tie Contractante est, au sens du présent

Accord, la banque centrale ou toute

autre autorité monétaire désignée par

ladite Partie Contractante.

Artide 22

A

voirs

du

F

onds

a. Les avoirs du Fonds sont confiés

å 1’Organisation et affectés aux fins du

présent Accord.

b. Les avoirs du Fonds comprennent

les montants payés au Fonds conformé-

ment au présent Accord, les créances du

Fonds résultant des dispositions du pré­

sent Accord ainsi que les produits et

revenus desdits montants et créances.

c. Les avoirs du Fonds sont utilisés

pour couvrir les paiements faits par le

Fonds conformément au présent Accord,

les engagements du Fonds résultant des

dispositions du présent Accord, ainsi que

les frais exposés å 1’occasion desdits

paiements et de la gestion des avoirs

du Fonds et, si 1’Organisation en décide

ainsi, les frais exposés en vertu des

artides 20 et 23.

Settlements are concerned, and, in par-

ticular, with the management of the

assets of the Fund referred to in Ar­

ticle 22.

(b) If a Contracting Party, in placing

information åt the disposal of the Agent

for the purposes of the present Agree-

ment, intimates that it desires the in­

formation to be treated as confidential,

the Agent shall have due regard to the

intimation in making use of the infor­

mation.

(c) The Agent shall submit periodic

reports to the Organisation.

Artide 21

T

he

C

entral

B

anks

The execution of all financial oper­

ations under the present Agreement, as

far as any Contracting Party is con­

cerned, shall be carried out by its central

bank. For the purposes of the present

Agreement, the central bank of a Con­

tracting Party shall mean the central

bank or any other monetary authority

designated by that Contracting Party.

Artide 22

A ssets of the F

und

(a) The assets of the Fund shall be

entrusted to the Organisation for the

purposes of the present Agreement.

(b) The assets of the Fund shall con-

sist of amounts paid to the Fund in

accordance with the present Agreement

and claims of the Fund arising under the

provisions of the present Agreement, as

well as the proceeds of, and income

from, those amounts and claims.

(c) The assets of the Fund shall be

used for effecting payments to be made

by the Fund in accordance with the

present Agreement, and for meeting

obligations of the Fund arising under

the provisions of the present Agreement,

as well as expenses incurred in connec-

tion with those payments and with the

management of the assets of the Fund,

and, if the Organisation so decides, ex­

penses incurred by virtue of Artides 20

and 23.

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

87

dens i artikel 22 nedan omnämnda till­

gångar.

b. Därest fördragsslutande part vid

lämnande av upplysningar till agenten

för förevarande avtals syften förklarar

sig önska, att upplysningarna behandlas

såsom förtroliga, skall agenten vid be­

gagnandet av dessa upplysningar taga

vederbörlig hänsyn härtill.

c. Agenten tillställer organisationen

periodiska rapporter.

Artikel 21

C

entralbankerna

Verkställandet av alla enligt föreva­

rande avtal uppkommande finansiella

operationer omhänderhas i vad avser

varje fördragsslutande part av dennas

centralbank. Med fördragsslutande parts

centralbank avses för förevarande avtals

syften av ifrågavarande fördragsslutande

part angiven centralbank eller annan

valutamyndighet.

Artikel 22

F

ondens

tillgångar

a. Fondens tillgångar anförtros orga­

nisationen för förevarande avtals syften.

b. Fondens tillgångar utgöras av i

enlighet med förevarande avtal till fon­

den inbetalade belopp, fondens enligt

bestämmelserna i förevarande avtal upp­

komna fordringar liksom avkastning och

inkomst av nämnda belopp och ford­

ringar.

c. Fondens tillgångar användas för

täckande av de betalningar, som fonden

i enlighet med förevarande avtal skall

göra, för infriande av de fondens för­

pliktelser, som följa av bestämmelserna

i förevarande avtal, liksom för kostnader

som uppkomma i samband med ifråga­

varande betalningar och förvaltningen

av fondens tillgångar samt, därest orga­

nisationen så beslutar, i kraft av artik­

larna 20 och 23.

88

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

Article 23

Artide 23

COMPTES

ACCOUNTS

a. Les comptes du Fonds sont tenus

par 1’Agent qui établit chaque année

et soumet au Comité Directeur un bilan

et un compte de profits et pertes.

b. Les comptes et le bilan sont véri-

fiés par des commissaires aux comptes

indépendants nommés par le Conseil,

auquel ils font rapport.

c. Le bilan et le compte de profits

et pertes sont soumis par le Comité

Directeur å 1’approbation du Conseil.

Artide 24

Unité

de

compte

Les comptes du Fonds sont tenus

dans une unité de compte fixée å

0,88867088 gramme d’or fin.

Artide 25

P

rivii

.

éges

et

immunités

a. Les dispositions des Titres II et

III du Protocole Additionnel N° I å la

Convention de Coopération Économique

Européenne en date du 16 avril 1948

sont applicables au Fonds, ainsi qu’aux

avoirs du Fonds, y compris leurs revenus,

sans préjudice des dispositions des para-

graphes b et c du présent article.

b. Les avoirs du Fonds, y compris

leurs revenus, ou qu’ils se trouvent et

quels que soient leurs détenteurs, ainsi

que les opérations et transactions autori-

sées par le présent Accord, sont exonérés

de tous impöts et de tous droits de

douane.

c. Les dispositions de 1’article 5 du

Protocole visé au paragraphe a du pré­

sent article s’appliquent å l’or faisant

partie des avoirs du Fonds ainsi qu’å

toutes les transactions portant sur cet or.

(a) The accounts of the Fund shall

be kept by the Agent, who shall draw

up and submit to the Board of Manage­

ment each year a balance sheet and an

income and expenditure account.

(b) The accounts and the balance sheet

shall be audited by independent auditors

appointed by the Council, to which they

shall report.

(c) The balance sheet and the income

and expenditure account shall be sub-

mitted by the Board of Management to

the Council for approval.

Artide 24

U

nit

of

A

ccount

Accounts of the Fund shall be kept

in terms of a unit of account of

0.88867088 grammes of fine gold.

Artide 25

P rivileges a >[ d I

mmunities

(a) The provisions of Parts II and III

of Supplementary Protocol No. I to the

Convention for European Economic Co-

operation of 16th April, 1948, shall apply

to the Fund and to its assets, including

income, without prejudice to the provi­

sions of paragraphs (b) and (c) of the

present Article.

(b) The assets of the Fund, including

income, wherever located and by whom-

soever held, and the operations and

transactions authorised under the pre­

sent Agreement shall be immune from

all taxation and from all customs duties.

(c) The provisions of Article 5 of the

Protocol referred to in paragraph (a) of

the present Article shall apply to gold

included in the assets of the Fund and

to all transactions concerning such gold.

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

89

Artikel 23

K

onton

a. Fondens konton föras av agenten,

vilken varje år upprättar och till styrel­

sen överlämnar en balansräkning och en

vinst- och förlusträkning.

b. Kontona och balansräkningen revi­

deras av utanför organisationen stående

revisorer, utnämnda av rådet, till vilket

de avgiva berättelse.

c. Balansräkningen och vinst- och för­

lusträkningen överlämnas av styrelsen

till rådet för godkännande.

Artikel 24

K

ontoenhet

Fondens konton föras i en kontoenhet

motsvarande värdet av 0,88867088 gram

fint guld.

Artikel 25

P

rivilegier

och

immunitet

a. Bestämmelserna i delarna II och

III av tilläggsprotokoll nr 1 till kon­

ventionen för europeiskt ekonomiskt

samarbete av den 16 april 1948 gälla,

utan inverkan på bestämmelserna i para­

graferna b och c av förevarande artikel,

för fonden och dess tillgångar, inkomster­

na inbegripna.

b. Fondens tillgångar, inkomsterna

inbegripna, var de än äro placerade och

av vem de än hållas, ävensom enligt

förevarande avtal medgivna operationer

och transaktioner äro befriade från be­

skattning och tullar.

c. Bestämmelserna i artikel 5 av det

i paragraf a av förevarande artikel om­

nämnda protokollet gälla för i fondens

tillgångar ingående guld och för transak­

tioner avseende dylikt guld.

90

Kungl. Maj ds proposition nr 213 år 1955

T ITRE IV

Dispositions finales

Article 26

M

odifications

Les dispositions des artides 3 (y com-

pris le Tableau A), 4 d, 7, 9 å 16 (y

compris le Tableau B), 19, 24 et 28 å

33 du présent Accord peuvent étre modi-

fiées par décision de 1’Organisation.

Artide 27

R

atification

a. Le présent Accord sera ratifié par

les Signataires; ceux-ci le soumettront

å cet effet sans délai aux autorités

constitutionnellement compétentes.

b. Les instruments de ratification

seront déposés auprés du Secrétaire

général de 1’Organisation, qui notifiera

chaque dépöt å tous les Signataires.

c. Le présent Accord entrera en

vigueur dés le dépöt des instruments

de ratification par tous les Signataires,

å condition:

1. que 1’Accord sur l’Établissement

d’une Union Européenne de Paie-

ments ait pris fin dans les conditions

prévues au paragraphe c de 1’article

36 dudit Accord;

2. que les conditions prévues au

paragraphe 12 bis de 1’Annexe B å

1’Accord sur 1’Établissement d’une

Union Européenne de Paiements pour

le transfert des montants visés å

1’article 3 a du présent Accord soient

remplies; et

3. que des Signataires du présent

Accord, dont les contributions repré-

sentent au moins 50 pour cent du

montant total des contributions fixées

å 1’article 3 ci-dessus, aient notifié å

1’Organisation, a vant la terminaison

de 1’Accord sur l’Établissement d’une

Union Européenne de Paiements, leur

intention de mettre en application le

présent Accord.

PART IV

Final provisions

Artide 26

A

mendments

The provisions of Artides 3 (including

Table A), 4 (d), 7, 9 to 16 (including

Table B), 19, 24 and 28 to 33 may be

amended by décision of the Organisation.

Artide 27

R

atification

(a) The present Agreement shall be

ratified by the Signatories, which, for

this purpose, shall submit it without

delay to their appropriate constitutional

authorities.

(b) Instruments of ratification shall be

deposited with the Secretary-General of

the Organisation who shall notify each

deposit to all the Signatories.

(c) The present Agreement shall come

into force upon the deposit of instru­

ments of ratification by all the Signa­

tories; provided that

(i) the Agreement for the Establish-

ment of a European Payments Union

has been terminated in accordance

with the provisions of paragraph (c)

of Article 36 of that Agreement;

(ii) the conditions, laid down in

paragraph 12 bis of Annex B to the

Agreement for the Establishment of

a European Payments Union, for the

transfer of the amounts referred to in

paragraph (a) of Article 3 of the

present Agreement have been com-

plied with; and

(iii) Signatories of the present

Agreement the contributions of which

amount, in aggregate, to åt least 50

per cent of the total amount of contri­

butions fixed in Article 3 have notified

the Organisation, before the termina-

tion of the Agreement for the Estab­

lishment of a European Payments

Union, of their intention to apply

the present Agreement.

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

DEL IV

91

Slutbestämmelser

Artikel 26

Ä

ndringar

Bestämmelserna i artiklarna 3 (inklu­ sive tabell A), 4 moment d, 7, 9—16 (inklusive tabell B), 19, 24 och 28—33 av förevarande avtal kunna ändras ge­ nom beslut av organisationen.

Artikel 27

R

atificering

a. Förevarande avtal skall ratificeras av signatärmakterna, vilka i detta syfte utan dröjsmål skola underställa det­ samma sina enligt författningen behöriga myndigheter.

b. Ratifikationsinstrumenten skola de­ poneras hos organisationens generalsek­ reterare, vilken skall underrätta samtliga signatärmakter om varje deposition.

c. Förevarande avtal skall träda i kraft, då samtliga signatärmakter depo­ nerat ratifikationsinstrument, under för­ utsättning

1. att överenskommelsen angående upprättande av en europeisk betal- ningsunion upphört i enlighet med bestämmelserna i paragraf c av artikel 36 i nämnda överenskommelse;

2. att de i paragraf 12 bis av bihang B till överenskommelsen angående upprättande av en europeisk betal- ningsunion angivna villkoren för över­ föring av de i paragraf a av artikel 3 i förevarande avtal avsedda beloppen äro uppfyllda; samt

3. att signatärmakter till föreva­ rande avtal, vilkas bidrag inalles upp­ gå till minst 50 procent av den i artikel 3 ovan fastställda totala bi- dragssumman, före överenskommel­ sens angående upprättande av en europeisk betalningsunion upphörande ha underrättat organisationen om sin avsikt att tillämpa förevarande avtal.

92

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

d. Toutefois, le présent Accord Cen­

trera pas en vigueur pour les Signataires

pour lesquels 1’Accord sur 1’Établisse-

ment d’une Union Européenne de Paie-

ments aura pris fin avant la terminaison

dudit Accord et il ne sera pas tenu

compte des contributions desdits Signa­

taires aux fins du paragraphe c du

présent article.

e. Si les autorités constitutionnelle-

ment compétentes refusent d’autoriser

un Signataire å ratifier le présent Accord,

ledit Signataire doit en informer 1’Orga­

nisation qui décidera, s’il y a lieu, des

mesures å prendre pour permettre la

mise en vigueur de 1’Accord.

Article 28

A

dhésion

a. Tout Membre de 1’Organisation non

signataire du présent Accord peut noti-

fier å 1’Organisation son intention d’ad-

hérer au présent Accord.

b. Si 1’Organisation donne son accord

å cette adhésion, elle détermine les con-

ditions et la date d’effet de celle-ci, sans

préjudice des dispositions du paragraphe

d du présent article.

c. Compte tenu des dispositions des

paragraphes a et b du présent article,

1’adhésion est effectuée par le dépöt

d’un instrument d’adhésion, par le Mem­

bre intéressé, auprés du Secrétaire géné-

ral de 1’Organisation qui notifiera ce

dépöt å toutes les Parties Contractantes.

d. A compter de la date d’effet de

son adhésion, les dispositions du Titre I

du présent Accord s’appliqueront au

Membre en cause, comme s’il était Partie

Contractante depuis 1’entrée en vigueur

du présent Accord.

Article 29

S

uspension

a. ^Organisation peut décider, ä con-

dition que le cas ait été examiné par

le Comité Directeur ou par un autre

(d) The present Agreement shall not,

however, come into force for any of its

Signatories with regard to which the

Agreement for the Establishment of a

European Payments Union should have

terminated before the termination of

that Agreement, and the contribution

of such a Signatory shall not be taken

into account for the purposes of para-

graph (c) of the present Article.

(e) If the appropriate constitutional

authorities of a Signatory decline to

authorise the ratification of the present

Agreement, the Signatory concerned

shall notify the Organisation which shall

decide what measures, if any, shall be

taken to enable the Agreement to come

into force.

Article 28

A

ccession

(a) Any Member of the Organisation

which has not signed the present Agree­

ment may notify the Organisation of its

desire to accede thereto.

(b) If the Organisation approves the

accession, it shall determine the con-

ditions and the date on which accession

may take effect, without prejudice to

the provisions of paragraph (d) of the

present Article.

(c) Subject to the provisions of para-

graphs (a) and (b) of the present Article,

accession shall be effected by the deposit

by the Member concerned of an instru­

ment of accession with the Secretary-

General of the Organisation who shall

notify such deposit to all Contracting

Parties.

(d) As from the date on which its

accession takes effect, the provisions of

Part I of the present Agreement shall

apply to the Member concerned as if it

had been a Contracting Party as from

the date on which the present Agreement

came into force.

Article 29

S

uspension

(a) Provided that the case has been

considered by the Board of Management

or any other body previously established

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

93

d. Förevarande avtal skall emellertid icke träda i kraft för signatärmakter, med avseende på vilka överenskommel­ sen angående upprättande av en euro­ peisk betalningsunion upphört före nämnda överenskommelses upphörande, och hänsyn skall icke tagas till dylika signatärmakters bidrag vid tillämpningen av paragraf c av förevarande artikel.

e. Därest signatärmakts enligt för­ fattningen behöriga myndigheter vägra medgiva ratificering av förevarande av­ tal, skall nämnda signatärmakt härom underrätta organisationen, vilken skall besluta rörande de eventuella åtgärder, som skola vidtagas, för att överenskom­ melsen skall kunna träda i kraft.

Artikel 28

A

nslutning

a. Medlem av organisationen, som icke undertecknat förevarande avtal, äger underrätta organisationen om sin önskan att ansluta sig till detsamma.

b. Därest organisationen godkänner denna anslutning, bestämmer den, utan inverkan på bestämmelserna i paragraf d av förevarande artikel, villkoren och dagen för anslutningen.

c. Med beaktande av bestämmelserna i paragraferna a och b av förevarande artikel sker anslutningen genom att be­ rörda medlem deponerar ett anslutnings­ instrument hos organisationens general­ sekreterare, vilken skall underrätta samt­ liga signatärmakter om denna deposi­ tion.

d. Från och med dagen för anslut­ ningen skola bestämmelserna i del I av förevarande avtal tillämpas på berörda medlem, som om denne hade varit för- dragsslutande part alltsedan förevarande avtals ikraftträdande.

Artikel 29

T

illfälligt upphävande

a. Under förutsättning att förhållan­ det undersökts av styrelsen eller av annat organ, som dessförinnan för ända-

94

Kungl. Maj ds proposition nr 213 år 1955

organe préalablement créé ou désigné

par 1’Organisation å cet effet, de sus-

pendre 1’application du présent Accord

en ce qui concerne une Partie Contrac-

tante, dans des conditions déterminées

par 1’Organisation:

1. si cette Partie Contractante ne

remplit pas l’une des obligations resul­

tat du présent Accord, ou des déci-

sions de V Organisation prises en vertu

du présent Accord ou relatives å la

politique commerciale ou å la libéra-

tion des échanges et des transactions

invisibles; ou

2. pour tout autre motif prévu par

une décision préalable de 1’Organisa­

tion.

b. Si 1’Organisation constate qu’une

Partie Contractante n’a pas effectué un

paiement du en vertu des dispositions

du Titre II du présent Accord, 1’appli­

cation du présent Accord se trouvera

suspendue en ce qui concerne ladite

Partie Contractante. Il ne pourra étre

mis fin å cette suspension que par une

décision de 1’Organisation et aux con­

ditions qu’elle fixera.

c. En cas d’application des dispositions

du présent artide et sauf décision con-

traire de 1’Organisation,

1. toute décision prise par l’Orga-

nisation en vertu de 1’article 7 ci-dessus

en ce qui concerne la Partie Contrac­

tante eu cause cesse d’étre en vigueur;

2. les crédits consentis par le Fonds

å ladite Partie Contractante et utilisés

par celle-ci doivent étre remboursés

å la date de la suspension; et

3. les dispositions des artides 4 et 6

ci-dessus continuent å s’appliquer å

ladite Partie Contractante.

Article 30

R

etrait

a. Le présent Accord prend fin en

ce qui concerne toute Partie Contrac­

tante qui se retire de 1’Organisation, å

la date å laquelle ce retrait prend effet

ou, si les dispositions du Titre II ci-

dessus sont applicables å ladite Partie

or designated by the Organisation for

this purpose, the Organisation may de-

cide to suspend the application of the

present Agreement with regard to a

Contracting Party, on conditions which

shall be determined by the Organisation,

(0 if that Contracting Party fails

to fulfil an obligation arising under

the present Agreement or under any

of the decisions of the Organisation

taken by virtue of the present Agree­

ment or relating to commercial policy

or to the liberalisation of trade or of

invisible transactions; or

(ii) for any other reason which shall

have been determined by a previous

décision of the Organisation.

(b) If the Organisation establishes that

a Contracting Party has not made a

payment due by virtue of the provisions

of Part II of the present Agreement, the

application of the present Agreement

shall be suspended with regard to that

Contracting Party. Such suspension shall

only be brought to an end by virtue of

a décision of, and on conditions deter­

mined by, the Organisation.

(c) Unless the Organisation decides

otherwise, if the provisions of the present

Article apply:

(0 any décision taken by the Orga­

nisation by virtue of Article 7 with

regard to the Contracting Party con-

cerned, shall cease to be in force;

(ii) credits granted by the Fund to

that Contracting Party and drawn by

it shall be repaid on the date of its

suspension; and

(iii) the provisions of Artides 4 and

6 shall continue to apply to that

Contracting Party.

Artide 30

WlTHDRAWAL

(a) The present Agreement shall ter-

minate with regard to any Contracting

Party which withdraws from the Orga­

nisation on the date on which its with-

drawal takes effect or, if the provisions

of Part II of the present Agreement

Kiingl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

95

målet upprättats eller utsetts av orga­ nisationen, må organisationen besluta att tillfälligt upphäva tillämpningen av förevarande avtal med avseende på en fördragsslutande part på av organisa­ tionen fastställda villkor:

1. därest denna fördragsslutande part icke fullgör förpliktelse enligt förevarande avtal eller enligt ett be­ slut av organisationen, vilket fattats i kraft av förevarande avtal eller vilket avser handelspolitik eller frigörelse av handel och osynliga transaktioner; eller

2. av annan anledning, som av organisationen fastställts genom ett föregående beslut. b. Därest organisationen konstaterar, att fördragsslutande part ej verkställt i kraft av bestämmelserna i del II av förevarande avtal förfallen betalning, upphäves tillfälligt tillämpningen av förevarande avtal med avseende på ifrågavarande fördragsslutande part. Så­ dant upphävande kan endast bringas att upphöra genom av organisationen fattat beslut och på av denna fastställda vill­ kor.

c. Därest bestämmelserna i föreva­ rande artikel tillämpas och med mindre organisationen annorledes beslutar,

1. upphör av organisationen i kraft av artikel 7 ovan med avseende på den fördragsslutande parten fattat beslut att gälla;

2. skola av fonden lämnade och av ifrågavarande fördragsslutande part ianspråktagna lån vara återbetalade dagen för det tillfälliga upphävandet; samt

3. fortsätta bestämmelserna i artik­ larna 4 och 6 ovan att tillämpas på ifrågavarande fördragsslutande part.

Artikel 30

U

tträde

a. Förevarande avtal upphör med av­ seende på fördragsslutande part, som utträder ur organisationen, den dag ut­ trädet erhåller giltighet eller, därest bestämmelserna i del II ovan tillämpas med avseende på ifrågavarande fördrags-

96

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

Contractante, au terme de la période

comptable au cours de laquelle ce retrait

prend effet, sauf si l’Organisation fixe

une autre date.

b. L’Organisation peut mettre fin au

présent Accord aux conditions qu’elle

fixera en ce qui concerne une Partie

Contractante pour laquelle 1’application

du présent Accord est suspendue dans

les conditions prévues au paragraphe a

ou b de 1’article 29 ci-dessus.

c. Si 1’Organisation donne son accord

å cet effet, une Partie Contractante peut

mettre fin en ce qui la concerne au

présent Accord, aux conditions fixées

par 1’Organisation.

d. Postérieurement å la fin de la

troisiéme année de 1’entrée en vigueur

du présent Accord, une Partie Contrac­

tante peut mettre fin, en ce qui la con­

cerne, au présent Accord en donnant å

cet effet un préavis de trois mois au

Secrétaire général de 1’Organisation. Le

retrait devient effectif å la date å

laquelle le préavis expire ou, si les dis­

positions du Titre II ci-dessus sont

applicables å la Partie Contractante en

cause, au terme de la période comptable

au cours de laquelle le préavis expire, å

condition que ladite Partie Contractante

ait exécuté toutes ses obligations envers

le Fonds å«la date de son retrait. Le

Secrétaire général notifiera les préavis

re?us en vertu du présent paragraphe

ä toutes les Parties Contractantes.

e. En cas d’application des dispositions

des paragraphes a ou d du présent

article:

1. les réglements se rapportant å la

période comptable au terme de laquelle

le présent Accord prend fin en ce qui

concerne la Partie Contractante en

cause sont, le cas échéant, exécutés;

2. les dispositions du paragraphe b

de 1’article 4 ci-dessus restent en

vigueur;

3. les crédits consentis par le Fonds

ä ladite Partie Contractante et utilisés

par celle-ci doivent étre remboursés

å la date å laquelle prennent fin le

apply to that Contracting Party, åt the

end of the accounting period in the

course of which the withdrawal takes

effect, unless the Organisation decides

on another date.

(b) The Organisation may terminate

the present Agreement, on conditions

determined by it, with regard to a Con­

tracting Party with regard to which the

application of the present Agreement is

suspended in accordance with the provi­

sions of paragraph (a) or (b) of Article 29.

(c) In agreement with, and on condi­

tions determined by, the Organisation,

a Contracting Party may terminate the

present Agreement with regard to itself.

(d) After the end of the third year

from the coming into force of the present

Agreement, a Contracting Party may

terminate the present Agreement with

regard to itself by giving three months’

notice to the Secretary-General of the

Organisation. The withdrawal shall take

effect on the date on which the period

of notice expires or, if the provisions of

Part II of the present Agreement apply

to the Contracting Party concerned, åt

the end of the accounting period during

which the period of notice expires, pro­

vided that the Contracting Party con­

cerned has complied with all its obliga­

tions to the Fund on that date. The

Secretary-General shall inform all the

Contracting Parties of the receipt of any

notice given in accordance with the

present paragraph.

(e) If the provisions of paragraphs («)

or (d) of the present Article apply:

(i) the settlements relating to the

accounting period åt the end of which

the present Agreement terminates

with regard to the Contracting Party

concerned shall, where appropriate,

be carried out;

(ii) the provisions of paragraph (b)

of Article 4 shall remain in force;

(iii) credits granted by the Fund

to that Contracting Party and drawn

by it shall be repaid on the date on

which the present Agreement termi-

Kungl. Maj ds proposition nr 213 år 1955

97

slutande part, vid utgången av den av­ räkningsperiod, under vilken utträdet erhåller giltighet, med mindre organisa­ tionen fastställer annan dag.

b. Organisationen må bringa före­ varande avtal att upphöra på av denna fastställda villkor med avseende på för- dragsslutande part, i förhållande till vil­ ken tillämpningen av förevarande avtal är tillfälligt upphävd i enlighet med bestämmelserna i paragraf a eller b av artikel 29 ovan.

c. Därest organisationen samtycker härtill, må fördragsslutande part på av organisationen fastställda villkor bringa förevarande avtal att upphöra med av­ seende på sig själv.

d. Efter utgången av tredje året från förevarande avtals ikraftträdande må fördragsslutande part bringa förevarande avtal att upphöra med avseende på sig själv genom att uppsäga avtalet hos organisationens generalsekreterare med tre månaders varsel. Utträdet erhåller giltighet den dag då uppsägningstiden utgår eller, därest bestämmelserna i del II ovan tillämpas med avseende på be­ rörda fördragsslutande part, vid ut­ gången av den avräkningsperiod, under vilken uppsägningstiden utgår, under förutsättning att berörda fördragsslu­ tande part denna dag fullgjort alla sina förpliktelser gentemot fonden. General­ sekreteraren skall underrätta samtliga fördragsslutande parter om i kraft av förevarande paragraf erhållet medde­ lande om uppsägning.

e. Vid tillämpning av bestämmelserna i paragraf a eller d av förevarande artikel:

1. verkställas i förekommande fall de regleringar, som avse den avräk­ ningsperiod, vid vars utgång föreva­ rande avtal upphör med avseende på berörda fördragsslutande part;

2. förbli bestämmelserna i paragraf b av artikel 4 ovan i kraft;

3. skola av fonden lämnade och av ifrågavarande fördragsslutande part ianspråktagna lån vara återbetalade den dag, då förevarande avtal upphör

7

Bihang till riksdagens protokoll 195

5.

1 samt

.

Nr 213

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

présent Accord ainsi que les décisions prises par 1’Organisation en vertu de 1’article 7 ci-dessus, en ce qui con- cerne ladite Partie Contractante; et

4. la contribution versée par ladite Partie Contractante lui est remboursée conformément aux dispositions ci- aprés. Ladite Partie Contractante re^oit une fraction des avoirs liquides du Fonds å la date å laquelle le présent Accord prend fin en ce qui la concerne, ainsi qu’une fraction des montants remboursés ultérieurement au Fonds au titre des crédits consentis en vertu de 1’article 7 ci-dessus et utilisés antérieurement å son retrait. Cette fraction est égale au rapport entre le montant de la contribution versée par ladite Partie Contractante et non remboursée et le Capital du Fonds versé, non remboursé et non bloqué å un compte spécial, å la date å laquelle le présent Accord prend fin en ce qui concerne ladite Partie Con­ tractante.

/. Les dispositions du paragraphe e, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables å une Partie Contractante si, antérieurement å la date å laquelle le présent Accord prend fin en ce qui la concerne, 1’Organisation a décidé de mettre fin au présent Accord ou si le total des contributions des Parties Con- tractantes, å 1’exclusion de celles qui ont adressé un préavis å 1’Organisation en vertu du paragraphe d du présent article, est devenu inférieur å 50 pour cent du montant total des contributions.

nates with regard to that Contracting Party, and the décisions taken by the Organisation by virtue of Article 7 shall cease to apply with regard to that Contracting Party; and

(iv) the contribution paid by that

Contracting Party shall be repaid to it in accordance with the following rules: That Contracting Party shall receive a share of the liquid assets held by the Fund on the date on which the present Agreement termi- nates with regard to itself, and a share of the amounts repaid to the Fund, after its withdrawal, in respect of credits granted by virtue of Article 7 and drawn on before its withdrawal. These shares shall be equal to that fraction of the liquid assets and the amounts repaid, respectively, which the contribution paid by that Con­ tracting Party and not repaid to it represents of the amount of the Capital of the Fund paid and not repaid or blocked in a special account on the date on which the present Agreement terminates with regard to that Con­ tracting Party. (/) The provisions of paragraph (e) (iii) and (iv) of the present Article shall not, however, apply to a Contracting Party if, before the date on which the present Agreement terminates with re­ gard to that Contracting Party, either the Organisation decides to terminate the present Agreement, or the sum of the contributions of the Contracting Parties excluding those which have given notice to the Organisation in accordance with paragraph (d) of the present Article should amount to less than fifty per cent of the total amount of the contributions.

Article 31

P

rorogation du

T

itre

II

de l

’A

ccord

a. Sans préjudice des dispositions du paragraphe c de 1’article 14 ci-dessus, ^Organisation procédera, trois mois au moins avant la fin de la premiére année

Article 31

P rolongation of P art

II

of the

A

greement

(a) Not later than three months before the end of the first year from the coming into force of the present Agreement, the

Organisation shall, without prejudice to

99

med avseende på ifrågavarande för- dragsslutande part, och skola av rådet i kraft av artikel 7 ovan fattade beslut upphöra att gälla med avseende på ifrågavarande fördragsslutande part; samt

4. återbetalas det av ifrågavarande fördragsslutande part inbetalade bi­ draget i enlighet med följande regler. Ifrågavarande fördragsslutande part erhåller en andel av fondens likvida tillgångar den dag, då förevarande avtal upphör med avseende på denna part, och en andel av därefter till fonden återbetalade belopp avseende i kraft av artikel 7 ovan lämnade och före partens utträde ianspråktagna lån. Dessa andelar äro lika med den del av de likvida tillgångarna respek­ tive de återbetalade beloppen, som det av ifrågavarande fördragsslutande part inbetalade och ej återbetalade bidraget utgör av fondens inbetalade och varken återbetalade eller på sär­ skilt konto blockerade medel den dag, då förevarande avtal upphör med av­ seende på ifrågavarande fördragsslu­ tande part.

f. Bestämmelserna i momenten 3 och 4 av paragraf e i förevarande artikel äro emellertid ej tillämpliga på fördragsslu­ tande part, därest före den dag, då före­ varande avtal upphör med avseende på ifrågavarande fördragsslutande part, an­ tingen organisationen beslutat bringa förevarande avtal att upphöra eller sum­ man av de fördragsslutande parternas bidrag, med undantag av de fördrags­ slutande parter, som lämnat meddelande om uppsägning till organisationen i kraft av paragraf d av förevarande artikel, understigit 50 procent av bidragens totalbelopp.

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 195b

Artikel 31

F

örlängning av

D

el

II

av

A

vtalet

a. Utan inverkan på bestämmelserna i paragraf c av artikel 14 ovan skall organisationen minst tre månader före utgången av det första året från före-

100

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

de l’entrée en vigueur du présent Ac-

cord, å un examen général du fonc-

tionnement du Titre II du présent

Accord afin de décider, en consultation

avec le Gouvernement des États-Unis

d’Amérique, dans quelles conditions ledit

Titre II pourra étre prorogé au-delå de

la premiére année de 1’entrée en vigueur

du présent Accord.

b. Le Titre II du présent Accord

prendra fin, au terme de la premiére

année de 1’entrée en vigueur du présent

Accord, en ce qui concerne toute Partie

Contractante qui ne participerait pas å

la décision de 1’Organisation prévue au

paragraphe a du présent artide. Toute-

fois, les réglements se rapportant å la

période comptable au terme de laquelle

le Titre II du présent Accord prend fin

en ce qui concerne la Partie Contrac­

tante en cause sont néanmoins exécutés.

c. Les autres Parties Contractantes

maintiendront en vigueur entre elles le

Titre II du présent Accord sans préjudice

des dispositions du paragraphe c de

1’article 33 ci-dessous, aux conditions

qu’elles détermineront.

Arlicle 32

P

rorogation

de

l

’A

ccord

a. Sans préjudice des dispositions de

1’article 31 ci-dessus, 1’Organisation

procédera, trois mois avant la fin de la

troisiéme année de 1’entrée en vigueur

du présent Accord, ä un examen général

du fonctionnement du présent Accord

afin de décider, en consultation avec le

Gouvernements des États-Unis d’Amé-

rique, dans quelles conditions il pourra

étre prörogé au-delä de la troisiéme

année de son entrée en vigueur.

b. Le présent Accord prendra fin au

terme de la troisiéme année de son

entrée en vigueur en ce qui concerne

toute Partie Contractante qui ne parti­

ciperait pas å la décision de 1’Organisa-

tion prévue au paragraphe a du présent

article, et les paragraphes e et / de

the provisions of paragraph (c) of Article

14, carry out a comprehensive review of

the operation of the provisions of Part

II of the present Agreement, in order

to decide, in consultation with the

Government of the United States of

America, on the conditions on which

the provisions of Part II may remain

in force as from the end of that year.

(b) The provisions of Part II of the

present Agreement shall, åt the end of

the first year from the coming into

force of the present Agreement, cease to

apply with regard to any Contracting

Party which does not take part in the

décision taken by the Organisation by

virtue of paragraph (a) of the present

Article. However, the settlements re-

lating to the accounting period åt the

end of which the provisions of Part II

of the present Agreement cease to apply

with regard to the Contracting Party

concerned shall nevertheless be carried

out.

(c) The provisions of the present

Agreement shall, without prejudice to

the provisions of paragraph (c) of Article

33, remain in force between the other

Contracting Parties on conditions which

they shall determine.

Artide 32

P

rolongation

of

the

A

greement

(a) Not later than three months before

the end of the third year from the

coming into force of the present Agree­

ment, the Organisation shall, without

prejudice to the provisions of Article 31,

carry out a comprehensive review of the

operation of the present Agreement, in

order to decide, in consultation with

the Government of the United States of

America, on the conditions on which it

may remain in force as from the end of

that year.

(b) The present Agreement shall ter-

minate åt the end of the third year from

its coming into force with regard to any

Contracting Party which does not take

part in the décision taken by the Orga­

nisation by virtue of paragraph (a) of

the present Article, and paragraphs (e)

101

varande avtals ikraftträdande verkställa en allmän översyn av bestämmelsernas i del II fungerande, för att i samråd med Amerikas förenta staters regering besluta på vilka villkor del II kan för­ längas för tiden efter detta års utgång.

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

b. Del II i förevarande avtal skall upphöra vid utgången av det första året från förevarande avtals ikraftträdande med avseende på fördragsslutande part, som ej deltager i organisationens i kraft av paragraf a av förevarande artikel fattade beslut. De regleringar, som avse den avräkningsperiod, vid vars utgång del II av förevarande avtal upphör med avseende på berörda fördragsslutande part, verkställas emellertid.

c. Bestämmelserna i förevarande avtal skola, utan inverkan på bestämmelserna i paragraf c av artikel 33, fortsätta att gälla mellan övriga fördragsslutande parter på villkor, som de skola be­ stämma.

Artikel 32

F

örlängning av avtalet

a. Utan inverkan på bestämmelserna i artikel 31 ovan skall organisationen minst tre månader före utgången av det tredje året från förevarande avtals ikraftträdande verkställa en allmän över­ syn av förevarande avtals fungerande för att i samråd med Amerikas förenta staters regering besluta på vilka villkor det kan förlängas för tiden efter detta års utgång.

b. Förevarande avtal skall upphöra vid utgången av det tredje året från dess ikraftträdande med avseende på fördragsslutande part, som ej deltager i organisationens i kraft av paragraf a av förevarande artikel fattade beslut, och paragraferna e och f av artikel 30

102

1’article 30 ci-dessus s’appliqueront å and (/) of Artide 30 shall then apply

ladite Partie Contractante.

to that Contracting Party.

c. Les autres Parties Contractantes (c) The present Agreement shall, with-

maintiendront en vigueur entre elles le out prejudice to the provisions of para-

présent Accord, sans préjudice des dis- graph (b) of Artide 33, remain in force

positions du paragraphe b de 1’artide 33 between the other Contracting Parties

ci-dessous, aux conditions qu’elles déter- on conditions which they shall determine.

mineront.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

Artide 33

T

erminaison

a. Il peut étre mis fin å tout moment

au présent Accord par décision de

1’Organisation.

b. Sauf décision contraire de 1’Orga­

nisation, le présent Accord prendra fin,

aprés le terme de la troisiéme année de

son entrée en vigueur, si la somme des

contributions des Parties Contractantes

devient inférieure å 50 pour cent du

montant total des contributions.

c. Sauf décision contraire de l’Orga-

nisation, le Titre II ci-dessus cessera

d’étre en vigueur si le total des contri­

butions des Parties Contractantes aux-

quelles les dispositions dudit Titre II

sont applicables devient inférieur å 50

pour cent du montant total des contri­

butions.

d. Pour 1’application des paragraphes

b et c du présent article, les contri­

butions sont les montants fixés, lors de

l’entrée en vigueur du présent Accord,

par 1’article 3 ci-dessus pour les Parties

Contractantes pour lesquelles le présent

Accord entre en vigueur.

e. Lors de la terminaison du présent

Accord et sans préjudice de 1’application

des dispositions du paragraphe e de

1’article 30 ci-dessus,

1. les opérations relatives å la

période comptable au terme de laquelle

le présent Accord prend fin sont, le

cas échéant, exécutées;

2. les dispositions du paragraphe b

de 1’article 4 ci-dessus restent en

vigueur;

3. les crédits consentis par l’Orga-

nisation aux Parties Contractantes

Article 33

T

ermination

(a) The present Agreement may be

terminated by décision of the Organisa­

tion åt any time.

(b) Unless the Organisation decides

otherwise, the present Agreement shall

terminate åt any time after the end of

the third year from its coming into

force if the contributions of the Con­

tracting Parties should amount, in aggre-

gate, to less than fifty per cent of the

total amount of the contributions.

(c) Unless the Organisation decides

otherwise, the provisions of Part II of

the present Agreement shall cease to

apply if the contributions of the Con­

tracting Parties to which the provisions

of Part II apply should amount, in

aggregate, to less than fifty per cent of

the total amount of the contributions.

(d) For the purposes of paragraphs

(b) and (c) of the present Article, the

contributions shall be the amounts fixed

by Article 3, åt the date on which the

present Agreement comes into force, in

respect of those Contracting Parties

with regard to which the present Agree­

ment comes into force.

(e) Upon the termination of the

present Agreement and without pre­

judice to the application of the provi­

sions of paragraph (e) of Article 30:

(i) the settlements relating to the

accounting period åt the end of which

the present Agreement terminates,

shall, where appropriate, be carried

out;

(ii) the provisions of paragraph (b)

of Article 4 shall remain in force;

(iii) the credits granted by the Fund

to the Contracting Parties by virtue

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

103

ovan skola tillämpas på ifrågavarande fördragsslutande part.

c. Förevarande avtal skall, utan in­ verkan på bestämmelserna i paragraf b av artikel 33, fortsätta att gälla mellan övriga fördragsslutande parter på villkor, som de skola bestämma.

Artikel 33

U

pphörande

a. Förevarande avtal må genom beslut av organisationen bringas att upphöra när som helst.

b. Med mindre organisationen annor- ledes beslutar, skall förevarande avtal upphöra när som helst efter utgången av det tredje året från dess ikraftträdande, därest summan av de fördragsslutande parternas bidrag understiger 50 procent av bidragens totalbelopp.

c. Med mindre organisationen annor- ledes beslutar, skall del II ovan upp­ höra att gälla, därest summan av bi­ dragen från de fördragsslutande parter, på vilka bestämmelserna i ifrågavarande del II tillämpas, understiger 50 procent av bidragens totalbelopp.

d. Vid tillämpningen av paragraferna b och c av förevarande artikel äro bidra­ gen lika med de belopp, som vid före­ varande avtals ikraftträdande genom artikel 3 ovan äro fastställda för de fördragsslutande parter, med avseende på vilka förevarande avtal träder i kraft.

e. Vid förevarande avtals upphörande och utan inverkan på tillämpningen av bestämmelserna i paragraf e av artikel 30 ovan,

1. verkställas i förekommande fall de regleringar, som avse den avräk­ ningsperiod, vid vars utgång föreva­ rande avtal upphör;

2. förbli bestämmelserna i paragraf b av artikel 4 ovan i kraft;

3. skola av fonden till de fördrags­ slutande parterna i kraft av artikel 7

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

en vertu de 1’article 7 ci-dessus et utilisés par celles-ci doivent étre rem- boursés dans les conditions auxquelles ils ont été accordés;

4. le Fonds est liquidé conformé- ment aux dispositions de 1’Annexe au présent Accord, qui en fait partie intégrante et qui restera en vigueur jusqu’å 1’achévement des mesures prévues å ladite Annexe.

ANNEXE

Liquidation du Fonds

1. a. Lors de la terminaison du pré­ sent Accord, le Fonds sera maintenu en existence pour sa liquidation, jusqu’å la date d’échéance du dernier rembourse- ment då au titre des crédits consentis en vertu de 1’article 7 de 1’Accord (lesdits remboursements, å 1’exclusion des inté- réts payés, sont appelés ci-dessous les «remboursements de crédits»),

b. Si tous les remboursements de crédits n’ont pas été effectués å cette date, 1’Organisation pourra décider de maintenir le Fonds en existence au plus tard jusqu’å la date du dernier rembour- sement de crédits. Ladite décision ne pourra étre prise qu’en accord avec le

Gouvernement des États-Unis d’Amé- rique, au cas ou celui-ci aurait préalable- ment fait usage de la faculté prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 9 ci- dessous.

2. a. Les avoirs liquides du Fonds lors de la terminaison de 1’Accord ou, le cas échéant, au terme des réglements se rapportant å la période comptable au terme de laquelle 1’Accord prend fin, ainsi que les montants provenant des remboursements de crédits, les montants provenant des paiements faits en vertu du paragraphe b de 1’article 4 de 1’Accord et les montants versés ou transférés en vertu du sous-paragraphe b du para­ graphe 5 ci-dessous et du sous-para­ graphe c du paragraphe 6 ci-dessous, sont utilisés,

of Article 7 and drawn by them shall be repaid in accordance with the terms on which they were granted; and

(iv) the Fund shall be liquidated in accordance with the provisions of the

Annex to the present Agreement which shall form an integral part thereof and which shall remain in force until the provisions of that Annex are carried out.

ANNEX

Liquidation of the Fund

1. (a) Upon the termination of the present Agreement, the Fund shall re­ main in existence, for the purposes of its liquidation, until the date on which the last repayment falls due in respect of the crédits granted by virtue of Article 7 of the Agreement (the repay- ments of such crédits, excluding the interest paid, are hereinafter called “repayments of credit”).

(b) If all the repayments of credit have not been made by this date, the

Organisation may decide to continue the existence of the Fund until, åt the latest, the date on which the last repay­ ment of credit is made. This décision shall be taken in agreement with the Government of the United States of America if the latter has previously exercised the option provided for in sub-paragraph (c) of paragraph 9 of the present Annex.

2. (o) The liquid assets of the Fund åt the termination of the Agreement or, where appropriate, on completion of the settlements relating to the accounting period åt the end of which the Agree­ ment terminates and the amounts cor- responding to repayments of credit, the amounts corresponding to repayments made by virtue of paragraph (b) of Article 4 of the Agreement, and the amounts paid to the Fund or placed åt its disposal by virtue of sub-paragraph (b) of paragraph 5 and sub-paragraph (c) of paragraph 6 of the present Annex, shall be used for:

105

ovan lämnade och av dessa ianspråk- tagna lån återbetalas i enlighet med de villkor, på vilka de lämnats; samt

4. likvideras fonden i enlighet med bestämmelserna i bihanget till före­ varande avtal, vilket utgör en integre­ rande del därav och skall förbli i kraft till dess att de i sagda bihang förut­ sedda åtgärderna slutförts.

Kungi. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

BIHANG

Fondens likvidering

1. a. Då förevarande avtal upphör, skall fonden äga bestånd för likvidering till den dag, då den sista återbetalningen förfaller med avseende på de lån, som lämnats i kraft av artikel 7 i avtalet (nämnda återbetalningar med avdrag för erlagd ränta kallas härefter »låneåter­ betalningar»).

b. Därest alla låneåterbetalningar icke verkställts denna dag, må organisationen besluta om fondens fortsatta bestånd till senast dagen för den sista låneåter- betalningen. Detta beslut kan endast fattas i samförstånd med Amerikas för­ enta staters regering, därest denna dess­ förinnan utövat den rätt, som förutses i moment c av paragraf 9 nedan.

2. a. Fondens likvida tillgångar vid avtalets upphörande eller, i förekom­ mande fall, efter avslutandet av de regleringar, som hänföra sig till den avräkningsperiod, vid vars utgång av­ talet upphör, liksom ock belopp utgö­ rande låneåterbetalningar, belopp utgö­ rande i kraft av paragraf b i artikel 4 av avtalet verkställda återbetalningar samt till fonden i kraft av moment b av paragraf 5 nedan och moment c av paragraf 6 nedan erlagda eller till fon­ dens förfogande ställda belopp, utnyttjas

106

Kungl. Maj. ts proposition nr 213 år 1955

1. pour le remboursement des contri-

butions versées par les Parties Con-

tractantes, proportionnellement au

montant desdites contributions; et

2. pour la reconstitution des mon-

tants tranférés de l’Union Européenne

de Paiements au Fonds, visés å Par­

tier 3 a de 1’Accord, å concurrence

d’un montant de 271.575.000 dollars

des États-Unis (appelé ci-dessous le

«capital résiduel»),

b. Les créances des Parties Contrac-

tantes au titre du remboursement de

leurs contributions, résultant des dispo­

sitions du sous-paragraphe précédent,

sont compensées le cas échéant avec

leurs dettes au titre des remboursements

de crédits, la compensation portant sur

les premiers remboursements de crédits

å échoir.

c. Le montant des contributions rem-

boursé doit étre égal au montant du

Capital résiduel reconstitué, sous réserve

des dispositions des paragraphes 3 et 4

ci-dessous.

3. Avant tout paiement effeetué con-

formément au paragraphe 2 ci-dessus,

1. les montants bloqués en vertu

de 1’article 5 de l’Accord et qui n’ont

pas été mis å nouveau å la disposition

du Fonds sont utilisés pour la reconsti­

tution du Capital résiduel;

2. l’excédent des intéréts et revenus

perQus par le Fonds sur les intéréts

et frais payés par le Fonds jusqu’å

la terminaison de 1’Accord ou, le cas

échéant, jusqu’au terme des régle-

ments se rapportant å la période

comptable au terme de laquelle l’Ac-

cord prend fin, est réparti entre le

Capital résiduel et les Parties Con-

traetantes, proportionnellement å la

moyenne des sommes versées au Fonds

en vertu des paragraphes a å c et du

paragraphe d de l’article 4 de 1’Accord,

compte tenu des intéréts déjå payés

å chacune des Parties Contractantes;

enfin

(i) the repayment of the contribu­

tions paid by the Contracting Parties,

in proportion to such contributions;

and for

(ii) the reconstitution of the amounts

transferred from the European Pay-

ments Union to the Fund and referred

to in Article 3 (a) of the Agreement,

up to a total amount equivalent to

271,575,000 United States dollars

(hereinafter called the “Residual

Capital”).

(b) The claims of the Contracting

Parties in respect of the repayment of

their contributions, resulting from the

provisions of the preceding sub-para-

graph, shall be set off against their

debts, if any, in respect of repayments

of eredit, the next repayment of eredit

to fall due being set off first.

(c) Subject to the provisions of para-

graphs 3 and 4 of the present Annex,

the amount used to repay contributions

shall be equal to the amount used to

reconstitute the Residual Capital.

3. Before any payment is made by

virtue of paragraph 2:

(i) any amount blocked by virtue

of Article 5 of the Agreement and not

placed again åt the disposal of the

Fund shall be used to reconstitute

the Residual Capital;

(ii) the amount by which the inter-

est paid to, and the income of, the

Fund have exceeded the interest paid

by, and the expenses ineurred by, the

Fund until the termination of the

Agreement or, where appropriate, on

completion of the settlements relating

to the accounting period åt the end

of which the Agreement terminates,

shall be distributed between the Resi­

dual Capital and each of the Con­

tracting Parties in proportion to the

average payments made to the Fund

by virtue of, respectively, paragraphs

(a) to (c) and paragraph (d) of Article

4 of the Agreement, taking account

of the interest payments already made

to each of the Contracting Parties;

and, finally,

107

1. för återbetalning av de bidrag, som erlagts av de fördragsslutande parterna, i förhållande till dessa bi­ drags storlek; och

2. för återställande av de belopp, som överförts från den europeiska betalningsunionen till fonden och som avses i artikel 3 a i avtalet, intill ett totalbelopp motsvarande 271.575.000 Förenta staternas dollar (härefter kal­ lat det »resterande kapitalet»).

b. De fördragsslutande parternas ford­ ringar med avseende på återbetalningen av deras bidrag i enlighet med bestäm­ melserna i föregående moment utjäm­ nas, i förekommande fall, mot deras skulder med avseende på låneåterbetal- ningar, varvid den först förfallande lane- återbetalningen först utjämnas.

c. Med förbehåll för bestämmelserna i paragraferna 3 och 4 nedan skall det för återbetalning av bidrag utnyttjade beloppet vara lika med det för åter­ ställande av det resterande kapitalet utnyttjade beloppet.

3. Innan betalning verkställes enligt paragraf 2: , _ .

1. utnyttjas i kraft av artikel 5 i avtalet blockerade belopp, som ej på nytt ställts till fondens förfogande, för att återställa det resterande kapi- talet;

2. fördelas det belopp, med vilket till fonden erlagda räntor och övriga fondens inkomster överstigit av fon­ den erlagda räntor och övriga fondens utgifter intill avtalets upphörande eller, i förekommande fall, intill av­ slutandet av de regleringar, som hän­ föra sig till den avräkningsperiod, vid vars utgång avtalet upphör, mellan det resterande kapitalet och de för­ dragsslutande parterna i förhållande till medelvärdet av de till fonden i kraft av paragraferna a—c respektive paragraf d av artikel 4 i avtalet verkställda betalningarna, varvid hän­ syn skall tagas till redan verkställda räntebetalningar till envar av de för­ dragsslutande parterna; och slutligen

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

3. les contributions dont le paiement a été différé conformément å une décision prise par l’Organisation en vertu du paragraphe d de 1’article 4 de 1’Accord sont remboursées dans les conditions prévues pour le rembourse- ment des contributions aux sous- paragraphes a et b du paragraphe 2 ci-dessus.

4. Sur décision prise par 1’Organisa- tion au cours des derniers stades de la liquidation,

1. les créances du Fonds visées au paragraphe b de l’article 4 de 1’Accord seront portées au crédit du Capital résiduel, qui sera considéré comme reconstitué å concurrence des mon- tants non encore payés au titre des­ dites créances, å condition qu’un rem- boursement égal soit fait aux Parties Contractantes, dans les conditions prévues pour le remboursement des contributions aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 ci-dessus; et

2. un remboursement sera fait aux Parties Contractantes ou un montant sera affecté å la reconstitution du

Capital

résiduel, dans les conditions

prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 ci-dessus, de maniére que le montant des contributions non encore remboursées soit égal au mon­ tant du capitai résiduel payé au honds et non encore reconstitué.

5. a. Tout défaut dans le rembourse- mept des crédits sera supporté pour moitié par le capitai résiduel et pour moitié par les Parties Contractantes, proportionnellement aux montants de leurs contributions. A cet effet, une créance sera portée au crédit du capitai résiduel, qui sera considéré comme re­ constitué ä due concurrence, et une créance sera accordée ä chacune des Parties Contractantes, dont la contri- bution sera considérée comme rem- boursée å due concurrence, lesdites créances étant remboursables au moyen des remboursements de crédits faits par la Partie Contractante défaillante.

(iii) any contributions the payment of which had been deferred in accord- ance with a décision taken by the

Organisation by virtue of paragraph (d) of Artide 4 of the Agreement shall be repaid in accordance with the rules laid down for the repayment of contri­ butions in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph 2 of the present Annex.

4. In pursuance of a décision to be taken by the Organisation in the closing stages of the liquidation:

(i) the claims of the Fund referred to in paragraph (b) of Artide 4 of the Agreement shall be credited to the Residual Capital which shall be deemed to be reconstituted to the extent of the amount of such claims not yet paid to the Fund, provided that, åt the same time, an equal amount of the contributions of the Contracting Parties shall be repaid in accordance with the rules laid down for the repayment of contributions in sub-paragraphs (ä) and (b) of para­ graph 2 of the present Annex; and

(ii) an amount of the contributions of the Contracting Parties shall be repaid, or an amount shall be used to reconstitute the Residual Capital, in accordance with the rules laid down in sub-paragraphs (a) and (b) of para­ graph 2 of the present Annex, so that the amount of the contributions not yet repaid shall be equal to the amount of the Residual Capital paid to the

Fund but not yet reconstituted.

5. (er) Any default in the repayments of crédit shall be home, as to one half, by the Residual Capital and, as to the other half, by the Contracting Parties in proportion to the amounts of their contributions. För this purpose, a claim shall be allotted to the Residual Capital which shall be deemed to be reconsti­ tuted up to an amount equal to that claim, and a claim shall be allotted to each of the Contracting Parties, the contribution of each being deemed to be repaid up to the amount of the claim allotted to it; repayments of crédit made by the defaulting Contracting Party shall be used to make repavments in respect of these claims.

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

109

3. återbetalas bidrag, vilkas inbetal­ ning blivit uppskjuten enligt ett av organisationen i kraft av paragraf d av artikel 4 i avtalet fattat beslut, på de villkor, som förutses för åter­ betalning av bidrag i momenten a och b av paragraf 2 i förevarande bihang.

4. I enlighet med ett av organisatio­ nen i likvidationens slutskede fattat beslut:

1. skola sådana fondens fordringar, som avses i paragraf b av artikel 4 i avtalet gottskrivas det resterande kapitalet, vilket skall anses vara åter­ ställt med det belopp av nämnda fordringar, som ännu icke erlagts till fonden, förutsatt att samtidigt ett lika stort belopp av de fördragsslutande parternas bidrag återbetalas på de villkor, som i moment a och b av paragraf 2 ovan förutses för återbetal­ ningar av bidrag; och

2. skall ett belopp av de fördragsslu­ tande parternas bidrag återbetalas eller skall ett belopp utnyttjas för att återställa det resterande kapitalet på de villkor, som förutses i moment a och b av paragraf 2 ovan, så att beloppet av de bidrag, som ännu ej återbetalats, blir lika med det till fonden erlagda men ännu ej åter­ ställda beloppet av det resterande kapitalet.

5. a. Uraktlåtenhet att erlägga låne- återbetalning skall till ena hälften bäras av det resterande kapitalet och till andra hälften av de fördragsslutande parterna i förhållande till deras bidrags­ belopp. För detta ändamål skall en fordran gottskrivas det resterande kapi­ talet, vilket skall anses återställt intill motsvarande belopp, och skall en fordran tilldelas envar av de fördragsslutande parterna, vars bidrag skall anses åter­ betalat intill motsvarande belopp. Låne- återbetalningar, som verkställas av den försumliga fördragsslutande parten, skola utnyttjas för återbetalningar med av­ seende på dessa fordringar.

no

Kungl. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

b. Dans la mesure ou les créances attribuées au Capital résiduel ou å une

Partie Contractante en vertu du présent paragraphe excéderaient le montant du Capital résiduel payé au Fonds et non encore reconstitué ou le montant de la contribution de ladite Partie Contrac­ tante payé et non remboursé, un mon­ tant d’or sera, suivant le cas, transféré du Capital résiduel et remis å la dispo­ sition du Fonds ou versé au Fonds par la Partie Contractante en cause.

c. Lorsque le Fonds cesse d’étre en existence, les créances attribuées en vertu du présent paragraphe sont, le cas échéant, remplacées par des créances sur la Partie Contractante défaillante.

Les conditions desdites créances sont déterminées de fa^on uniforme par l’Or- ganisation.

6. a. Tout défaut d’effectuer un ver- sement du au Fonds en vertu de 1’article 12 de 1’Accord ou d’une décision de 1’Organisation prise en vertu du para­ graphe c de l’article 16 de 1’Accord, sera, dans la limite d’un montant de 50 millions de dollars des États-Unis, sup- porté, lorsque le Fonds cessera d’étre en existence, pour moitié par le Capital résiduel et pour moitié par les Parties Contractantes, proportionnellement aux montants de leurs contributions.

b. A cet effet, une créance sur la

Partie Contractante défaillante sera por- tée au crédit du capitai résiduel, qui sera considéré comme reconstitué å due concurrence et une créance sur la Partie Contractante défaillante sera accordée å chaque Partie Contractante, dont la contribution sera considérée comme rem- boursée å due concurrence. Les condi­ tions desdites créances sont déterminées de fagon uniforme par 1’Organisation.

c. Dans la mesure ou les créances attribuées au Capital résiduel ou å une Partie Contractante conformément au présent paragraphe excéderaient le mon­ tant du capital résiduel payé au Fonds et non encore reconstitué ou le montant de la contribution de ladite Partie Con-

(b) To the extent tliat any claim allotted, by virtue of the present para- graph, to the Residual Capital, or to a

Contracting Party, should exceed, re- spectively, the amount of the Residual Capital paid to the Fund and not yet reconstituted or the amount of the con­ tribution of that Contracting Party paid and not repaid, an amount of gold shall be transferred from the Residual Capital and placed åt the disposal of the Fund or paid to the Fund by that Contracting Party, as appropriate.

(c) When the Fund ceases to exist the claims, if any, allotted by virtue of the present paragraph, in so far as they have not yet been repaid, shall be replaced by claims against the defaulting Contracting Party. The Organisation shall determine uniform conditions for such claims.

6. (a) Any default in making a pay- ment due to the Fund by virtue of Article 12 of the Agreement or by virtue of a décision taken by virtue of paragraph (c) of Article 16 of the Agree­ ment shall, up to an amount of 50,000,000 United States dollars, be home, when the Fund ceases to exist, as to one half, by the Residual Capital, and, as to the other half, by the Contracting Par­ ties, in proportion to the amounts of their contributions.

(b) For this purpose, a claim against the defaulting Contracting Party shall be allotted to the Residual Capital, which shall be deemed to be reconsti­ tuted up to an amount equal to that claim, and a claim against the defaulting

Contracting Party shall be allotted to each other Contracting Party, the con­ tribution of the latter being deemed to be repaid up to an amount equal to the claim allotted to it. The Organisa­ tion shall determine uniform conditions for such claims.

(c) To the extent that any claim allotted to the Residual Capital or to a Contracting Party, by virtue of the present paragraph, should exceed, re- spectively, the amount of the Residual Capital paid to the Fund and not yet reconstituted or the amount of the

Kungl. Mnj.ts proposition nr 213 år 1955

111

b. I den utsträckning en fordran, som tilldelats det resterande kapitalet eller en fördragsslutande part i kraft av före­ varande paragraf, skulle överstiga det till fonden erlagda och ännu ej åter­ ställda beloppet av det resterande kapi­ talet eller ifrågavarande fördragsslu­ tande parts erlagda och icke återbeta­ lade bidragsbelopp, skall ett belopp i guld överföras från det resterande kapi­ talet och ställas till fondens förfogande eller betalas till fonden av ifrågavarande fördragsslutande part.

c. När fonden upphör, ersättas i kraft av förevarande paragraf tilldelade ford­ ringar i förekommande fall av fordringar gentemot den försumliga fördragsslu­ tande parten. Organisationen fastställer enhetliga villkor för nämnda fordringar.

6. a. Uraktlåtenhet att verkställa en betalning förfallen till fonden i kraft av artikel 12 i avtalet eller av ett enligt paragraf c av artikel 16 i avtalet fattat beslut skall, då fonden upphör, intill ett belopp av 50 miljoner Förenta staternas dollar bäras till ena hälften av det reste­ rande kapitalet och till andra hälften av de fördragsslutande parterna i för­ hållande till deras bidragsbelopp.

b. För detta ändamål skall en fordran gentemot den försumliga fördragsslu­ tande parten gottskrivas det resterande kapitalet, vilket skall anses återställt intill motsvarande belopp, och skall en fordran gentemot den försumliga parten tilldelas envar annan fördragsslutande part, vars bidrag skall anses återbetalat intill motsvarande belopp. Organisatio­ nen fastställer enhetliga villkor för så­ dana fordringar.

c. I den utsträckning en fordran, som tilldelats det resterande kapitalet eller en fördragsslutande part i kraft av före­ varande paragraf, skulle överstiga det till fonden erlagda och ännu ej åter­ ställda beloppet av det resterande kapi­ talet eller ifrågavarande fördragsslu-

Kungi. Maj:ts proposition nr 213 år 1955

tractanle payé et non remboursé, un montant d’or sera, suivant le cas, trans- féré du Capital résiduel et remis å la disposition du Fonds ou versé au Fonds par la Partie Contractante en cause.

d. Lorsque le Fonds cesse d’étre en existence, les créances attribuées en vertu du paragraphe c de 1’article 12 de 1’Accord sont, le cas échéant, remplacées par des créances sur la Partie Contrac­ tante défaillante. Les conditions des­ dites créances sont déterminées de facjon uniforme par 1’Organisation.

7. Aucun remboursement n’est effec- tué en vertu de la présente Annexe au profit d’une Partie Contractante qui n’a pas effectué un versement d’or ou de dollars des États-Unis du au Fonds.

8. L’excédent des intéréts perijus par le Fonds sur les frais payés par le Fonds postérieurement ä la terminaison de l’Accord ou, le cas échéant, au terme des réglements se rapportant å la période comptable au terme de laquelle 1’Accord prend fin est réparti entre le Capital résiduel et les Parties Contractantes, proportionnellement å la moyenne des sommes versées au Fonds en vertu des paragraphes a å c et du paragraphe d de 1’article 4 de 1’Accord.

9. a. Les montants affectés å la re- constitution du capitai résiduel, les mon­ tants de ce Capital qui n’ont pas été payés au Fonds dans les conditions prévues au paragraphe c de 1’article 4 de l’Accord, ainsi que les montants attribués au Capital résiduel en vertu des paragraphes 3 (2) et 8 ci-dessus, seront, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b et c du présent para­ graphe, répartis entre les pays Membres de 1’Organisation dans la proportion fixée au Tableau C ci-dessous, chaque avoir étant réparti suivant cette pro­ portion. Fn vue de cette répartition, les montants qui n’ont pas été payés au Fonds dans les conditions prévues au paragraphe c de 1’article 4 de 1’Accord sont mis å la disposition du Fonds.

contribution of that Contracting Party paid and not repaid, an amount of gold shall be transferred from the Residual Capital and placed åt the disposal of the Fund or paid to the Fund by that Contracting Party, as appropriate.

(d) When the Fund ceases to exist, the claims, if any, allotted by virtue of paragraph (c) of Artide 12 of the Agree- ment shall be replaced by claims against the defaulting Contracting Party. The Organisation shall determine uniform conditions for such claims.

7. No repayment shall be made by virtue of the present Annex to any Contracting Party which has failed to make a payment in gold or in United States dollars due to the Fund.

8. The amount by which the receipts of the Fund in respect of the interest liave exceeded its expenses since the termination of the Agreement or, where appropriate, since the execution of the settlements relating to the accounting period åt the end of which the Agree­ ment terminates, shall be distributed between the Residual Capital and each of the Contracting Parties in proportion to the average payments to the Fund by virtue of, respectively, paragraphs (a) to (c) and paragraph (d) of Artide 4 of the Agreement.

9. (a) Subject to the provisions of sub-paragraphs (b) and (c) of the present paragraph, the amounts used to reconsti- tute the Residual Capital, any amount of that Capital which has not yet been placed åt the disposal of the Fund in accordance with the rules laid down in paragraph (c) of Artide 4 of the Agree­ ment, and the amounts distributed to the Residual Capital by virtue of para­ graphs 3 (ii) and 8 of the present Annex shall be distributed among the Member countries of the Organisation in the proportions fixed in Table C, each asset being shared among those Members in those proportions. For the purpose of this distribution, any amount which has not been placed åt the disposal of the Fund in accordance with the rules laid down in paragraph (c) of Artide 4 of the Agreement shall be placed åt the disposal of the Fund.

113

tande parts erlagda och icke återbe­ talade bidragsbelopp, skall ett belopp i guld överföras från det resterande kapi­ talet och ställas till fondens förfogande eller betalas till fonden av ifrågavarande fördragsslutande part.

d. När fonden upphör, ersättas i kraft av paragraf c av artikel 12 i avtalet tilldelade fordringar av fordringar gent­ emot den försumliga fördragsslutande parten. Organisationen fastställer enhet­ liga villkor för sådana fordringar.

Kungi. Maj.ts proposition nr 213 år 1953

7. Återbetalning i kraft av föreva­ rande bihang verkställes icke till för­ dragsslutande part, som underlåtit att verkställa en till fonden förfallen betal­ ning i guld eller Förenta staternas dollar.

8. Det belopp, med vilket av fonden mottagna räntor överstiger dess utgifter efter avtalets upphörande eller, i före­ kommande fall, efter avslutandet av de regleringar, som hänföra sig till den avräkningsperiod, vid vars utgång av­ talet upphör, fördelas mellan det reste­ rande kapitalet och envar av de för­ dragsslutande parterna i förhållande till medelvärdet av de till fonden i kraft av paragraferna a—c respektive paragraf d av artikel 4 i avtalet verkställda betal­ ningarna.

9. a. Med förbehåll för bestämmelserna i momenten b och c av förevarande paragraf skola de belopp, som utnyttjats för att återställa det resterande kapi­ talet, de belopp av nämnda kapital, vilka ännu icke ställts till fondens för­ fogande på de villkor, som förutses i paragraf c av artikel 4 i avtalet, samt de belopp, som tilldelats det resterande kapitalet i kraft av paragraferna 3 (mo­ ment 2) och paragraf 8 ovan, fördelas bland organisationens medlemsländer i de i tabell C nedan fastställda proportio­ nerna, varvid varje tillgång skall delas mellan ifrågavarande medlemmar i dessa proportioner. För denna fördelning skola de belopp, vilka icke ställts till fondens förfogande på de villkor, som förutses i paragraf c av artikel 4 i avtalet, ställas Lill fondens förfogande.

8

Bihang till riksdagens protokoll

195

5.

I samt

.

Nr

21

il

114

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

TABLEAU C,

TABLE C

Membres de l’Organisation

Propor­

tion

Allemagne..........................................

18,902

Autriche.............................................

4,252

U.E.B.L...............................................

4,883

Danemark..........................................

2,224

France .................................................

17,189

Gréce...................................................

5,088

Irlande................................................

1,146

Islande................................................

0,179

Italie...................................................

10,278

Norvége..............................................

2,295

Pays-Bas............................................

6,592

Portugal.............................................

0,804

Royaume-Uni...................................

23,489

Suéde ...................................................

1,172

Suisse..................................................

Turquie...............................................

1,507

100,000

b. Toutefois, si un Signataire du

présent Accord n’a pas effectué un ver-

sement d’or ou de dollars des États-

Unis du en vertu du présent Accord ou

d’une décision prise par 1’Organisation

conformément au présent Accord, il no,

participe pas å la répartition prévue au

présent paragraphe, sauf décision con-

traire de l’Organisation.

c. L’application des dispositions des

sous-paragraphes a et b du présent para­

graphe est subordonnée ä 1’accord du

Gouvernement des États-Unis d’Amé-

rique, qui peut décider, en consultation

avec 1’Organisation, de réserver tout ou

partie des montants visés au sous-para-

graphe a du présent paragraphe au profit

des pays Membres de 1’Organisation

individuellement ou collectivement. Au

cas ou le Gouvernement des États-Unis

d’Amérique déciderait d’écarter l’appli-

cation des sous-paragraphes a et b du

présent paragraphe, il le notifiera å

1’Organisation dans les trois mois de la

terminaison du présent Accord.

d. Les montants répartis en vertu des

sous-paragraphes a et b ou du sous-

paragraphe c du présent paragraphe

doivent étre utilisés pour faciliter le

maintien de la transférabilité des mon-

Members of the Organisation

Propor­

tions

Germany.............................................

18.902

Austria...............................................

4.252

B.L.E.U...............................................

4.883

Denmark............................................

2.224

France .................................................

17.189

Greece.................................................

5.088

Ireland................................................

1.146

Iceland................................................

0.179

Italy....................................................

10.278

Norway...............................................

2.295

Netherlands.......................................

6.592

Portugal.............................................

0.804

United Kingdom.............................

23.489

Sweden...............................................

1.172

Switzerland.......................................

Turkey................................................

1.507

100.000

(b) If, however, any Signatory of the

Agreement fails to make a payment in

gold or United States dollars due by

virlue of the Agreement or of a décision

of the Organisation taken in accordance

with the Agreement, it sliall not parti-

cipate in the distribution provided for

in the present paragraph, unless the

Organisation decides otherwise.

(c) The application of the provisions

of sub-paragraphs (a) and (b) of the

present paragraph shall be subject to

the agreement of the Government of the

United States of America which, in con­

sultation with the Organisation, may

decide to earmark the whole or part of

the amounts referred to in sub-paragraph

(a) of the present paragraph for the

benefit of the Member countries of the

Organisation, either individually or as a

group. Should the Government of the

United States of America decide that

the provisions of sub-paragraphs (a) and

(b) of this paragraph shall not be

applied, it will so notify the Organisa­

tion within three months after the

termination of the present Agreement.

(d) The amounts distributed by virtue

of sub-paragraphs (a) and (b) or of sub-

paragraph (c) of the present paragraph

shall be used to facilitate the main-

tenance of transferability of European

Kungl. Maj:Is proposition nr 213 är 1955

115

TABELL C

Organisationens medlemmar Propor­ tioner

Tyskland............................................ 18,902 Österrike............................................

4,252

Belgien/Luxemburg........................

4,883

Danmark............................................

2,224

Frankrike...........................................

17,189

Grekland.............................................

5,088

Irland.................................................

1,146

Island.................................................. 0,179 Italien................................................. 10,278 Norge.................................................. 2,295 Nederländerna.................................. 6,592 Portugal.............................................

0,804

Storbritannien.................................. 23,489 Sverige................................................

1,172

Schweiz...............................................

Turkiet...............................................

1,507 100,000

b. Därest en signatärmakt till avtalet underlåter att verkställa en betalning i guld eller Förenta staternas dollar, för­ fallen i kraft av avtalet eller ett av organisationen i enlighet med föreva­ rande avtal fattat beslut, skall den emellertid icke deltaga i den i föreva­ rande paragraf förutsedda fördelningen, med mindre organisationen annorledes beslutar.

c. Tillämpningen av bestämmelserna i momenten a och b av förevarande paragraf förutsätter godkännande av Amerikas förenta staters regering, vilken i samråd med organisationen må besluta att helt eller delvis reservera de i mo­ ment a av förevarande paragraf avsedda beloppen till förmån för organisationens medlemsländer, antingen var för sig eller såsom en grupp. Därest Amerikas förenta staters regering skulle besluta, att be­ stämmelserna i momenten a och b av denna paragraf icke skola tillämpas, skall denna underrätta organisationen därom inom tre månader efter föreva­ rande avtals upphörande.

d. De i kraft av momenten a och b eller av moment c av förevarande para­ graf fördelade beloppen skola utnyttjas för att underlätta bibehållandet av de europeiska valutornas utbytbarhet, för

116

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 år 1955

naies européennes, promouvoir la libéra-

tion des échanges des pays Membres de

rOrganisation entre eux ou avec d’autres

pays, promouvoir la production indus-

trielle et agricole et favoriser le maintien

de la stabilité financiére intérieure.

e. Les créances des Parties Contrac-

tantes sur le Fonds au titre de la repara­

tion du Capital résiduel sont compensées,

le cas échéant, avec leurs dettes envers

le Fonds, la compensation portant sur

les premiers remboursements å échoir.

Les montants qui ne seraient pas attri-

bués par suite de cette compensation

seront utilisés dans les conditions prévues

au paragraphe 2 ci-dessus.

En foi de quoi les Plénipotentiaires

soussignés, dument habilités, ont apposé

leurs signatures au bas du présent

Accord (1).

Fait å Paris, le cinq aout mil neuf

cent cinquante-cinq, en fran^ais et en

anglais, les deux textes faisant également

foi, en un exemplaire unique qui restera

déposé auprés du Secrétaire général de

1'Organisation Européenne de Coopé-

ration Économique, qui en commu-

niquera copie certifiée conforme å tous

les Signataires.

(1) La signature a été donnée au nom de

1’Irlande sous la réserve suivante:

«Etant donné que 1’Irlande fait parlie de

la zone sterling, les dispositions du présent

Accord n’exigent de sa part aucune mesure

spéciale et le présent Accord est signé au

nom de 1’Irlande sous cette réserve qu’il est

entendu que le fonctionnement dudit Accord

ne modifiera en rien les arrangements qui

régissent les paiements entre elle et les autres

Parties Contractantes.»

currencies or to promote the liberalisa-

tion of trade by the Member countries

of the Organisation with one another

or with other countries, to promote

industrial and agricultural production

and to further the maintenance of inter­

nal financial stability.

(e) Any claims of the Contracting

Parties on the Fund in respect of the

distribution of Residual Capital shall be

set off against their debts, if any, to the

Fund, the next repayment of such debts

to fall due being set off first. Any

amounts not allotted, as a result of any

claim being thus set off, shall be used

in accordance with the rules laid down

in paragraph 2 of the present Annex.

In witness whereof, the undersigned

Plenipotentiaries, duly empowered, have

appended their signatures to the present

Agreement. (1)

Done in Paris this fifth day of August,

Nineteen Hundred and Fifty Five, in

the English and French languages, both

texts being equally authentic, in a single

copy which shall remain deposited with

the Secretary-General of the Organisa­

tion for European Economic Co-oper-

ation, by whom certified copies shall be

communicated to all the Signatories.

(1) The present Agreement has been signed

on behalf of Irelaiul subject to the following

reservation:

“In the existing circumstances, as Ire-

land is a member of the sterling area, the

provisions of the present Agreement require

no specific action by her and signature on

her behalf is subject to the understanding

that its operation will not modify the ar­

rangements governing payments between her

and the other Contracting Parties.”

Kungl. Maj.ts proposition nr 213 ur 1955

117

att främja organisationens medlemslän­ ders frigörelse av handeln sinsemellan eller i förhållande till andra länder, för att främja produktionen inom industri och jordbruk och för att befordra bibe­ hållandet av inre finansiell stabilitet.

e. De fördragsslutande parternas ford­ ringar på fonden med avseende på för­ delningen av det resterande kapitalet skola, i förekommande fall, utjämnas mot deras skulder till fonden, varvid den först förfallande återbetalningen av sådana skulder först skall utjämnas. De belopp, vilka icke tilldelats som en följd av denna utjämning, skola utnyttjas på de i paragraf 2 av förevarande bihang förutsedda villkoren.

Till bekräftelse härav hava underteck­ nade befullmäktigade ombud underteck­ nat förevarande avtal. (1)

Som skedde i Paris den 5 augusti 1955 på engelska och franska språken, vilka båda texter äga lika vitsord, i ett enda exemplar, som skall förbliva i förvar hos organisationens för europeiskt eko­ nomiskt samarbete generalsekreterare, vilken skall tillställa signatärmakterna bestyrkta avskrifter därav.

(1) Förevarande avtal har å Irlands vägnar undertecknats med följande förbehåll:

»Då Irland tillhör sterlingområdet, nöd­ vändiggöra icke bestämmelserna i föreva­ rande avtal någon särskild åtgärd för landet ifråga och undertecknandet för landets räk­ ning är underkastat villkoret, att avtalets fungerande Icke skall ändra existerande be­ talningsarrangemang mellan landet och öv­ riga fördragsslutande parter.»

551613. Stockholm 1955. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag