Prop. 1955:216

('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 2 § lagen den 1 december 1950 (nr 599) om ersättning för mistad fiskerätt m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 216 år 1955

1

JVr 216

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag an­

gående ändrad lydelse av 2 § lagen den 1 december 1950 (nr 599) om ersättning för mistad fiskerätt m. m.; given Stockholms slott den 18 november 1955.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed jämlikt § 87 regeringsformen föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 § lagen den 1 december 1950 (nr 599) om ersättning för mistad fiskerätt m. m.

GUSTAF ADOLF

Herman Zetterberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att fristen för anmälan av ersättningsanspråk enligt lagen om ersättning för mistad fiskerätt in. in. skall utsträckas från den 1 januari 1956 till den 1 januari 1958.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1955. 1 samt. Nr 216

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 216 år 1955

Förslag

till

Lag

angående ändrad lydelse av 2 § lagen den 1 december 1950 (nr 599)

om ersättning för mistad fiskerätt m. m.

Härigenom förordnas, att 2 § lagen den 1 december 1950 om ersättning för mistad fiskerätt m. m. skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

2

§•

(Nuvarande lydelse)

Fråga om-------------------------------------Anspråk på ersättning skall vid på­ följd av talans förlust framställas hos nämnden före den 1 januari 1956.

(Föreslagen lydelse)

-----Konungen bestämmer.

Anspråk på ersättning skall vid på­ följd av talans förlust framställas hos nämnden före den 1 januari 1958.

Denna lag träder i kraft dagen ef­ ter den då lagen enligt därå medde­ lad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Kungl. Maj.ts proposition nr 216 år 1955

3

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Hal­ land i statsrådet å Stockholms slott den 11 november 1955.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Zetterberg, Torsten Nilsson, Sträng, Ericsson, Norup, Hedlund, Persson, Hjälmar Nilson, Lindeli., Nordenstam, Lindström, Lange, Lindholm.

Efter gemensam beredning med chefen för jordbruksdepartementet samt statsrådet Hjalmar Nilson anmäler chefen för justitiedepartementet, stats­ rådet Zetterberg, fråga om förlängning av den i lagen om ersättning för mistad fiskerätt m. m. stadgade anmälningsfristen samt anför därvid följande.

Gällande bestämmelser. Bestämmelserna i lagarna den 1 december 1950 om gräns mot allmänt vattenområde samt om rätt till fiske har i vissa fall föranlett minskning av det enskilda vattnet och intrång i förut bestående enskild fiskerätt. Genom lagen den 1 december 1950 om ersättning för mistad fiskerätt m. m. har givits möjlighet för den enskilde att få ersättning här­ för av statsmedel. Fråga om ersättning skall enligt 2 § i sistnämnda lag upp­ tagas av särskild nämnd (fiskevärderingsnämnd), inrättad för län eller an­ nat område som Kungl. Maj :t bestämmer. Anspråk på ersättning skall vid påföljd av talans förlust framställas hos nämnden före den 1 januari 1956. Kronans talan i ersättningsfrågor bevakas enligt 8 § av kammarkollegiet. I kungörelsen den 12 januari 1951 om fiskevärderingsnämnder och deras verk­ samhet har föreskrivits att fiskevärderingsnämnd skall finnas för tio olika områden. Vidare har stadgats, att ansökning bör innehålla uppgift om an­ språkets storlek och de omständigheter, varå det grundas, samt vara åtföljd av de handlingar sökanden vill åberopa till stöd för sin talan. År inkommen ansökan ofullständig och kan kompletterande uppgifter ej erhållas genom förfrågan hos sökanden, må ordföranden förelägga denne att inom viss tid lämna sådana upplysningar, vid påföljd att ansökningen eljest kan komma att avvisas. Ordföranden äger inhämta yttrande från statens fiskeritjänste- man eller annan sakkunnig myndighet samt vidtaga de förberedande åtgär­ der i övrigt, som må erfordras för att ärendet skall kunna vid förhandling inför nämnden slutföras i ett sammanhang. Finnes uppskov med ersättnings- ärende nödvändigt, må nämnden tillerkänna sökanden förskott å honom till­ kommande ersättning med lämpligt belopp. Vid ersättningens bestämmande skall tagas skälig hänsyn till ränteförlust som må ha skett under tiden från det skadan uppkom.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 216 år 1955

Framställning och utredning om lagändring. I skrivelse till Konungen den 21 februari 1955 har advokaten Olof Chrysander i Uppsala hemställt bl. a. att tidsfristen för framställande av ersättningsanspråk för mistad fiskerätt måtte utsträckas. Såsom skäl härför har han anfört, att på grund av arbets- anhopning hos lantmätarna och på området kunniga advokater svårigheter föreligger för många ersättningssökande att få sina anspråk utredda före innevarande års utgång.

Med anledning av framställningen har från ordförandena i var och en av de tio fiskevärderingsnämnderna inhämtats yttrande, huruvida med hänsyn till förhållandena inom nämndens verksamhetsområde kan antagas före­ ligga behov av den ifrågasatta förlängningen.

Fyra av ordförandena tillstyrker med delvis olika motivering en förläng­ ning av ifrågavarande tidsfrist. Ordföranden i fiskevärderingsnämnden för saltsjökusterna av Gävleborgs och Uppsala län säger sig ha anledning för­ moda att vissa fiskerättshavare vill dröja med att väcka ersättningsanspråk till dess ledning kan erhållas av nämndens bedömande i åtminstone något fall. Med hänsyn till att denna inställning torde ha visst skäl för sig men att det kan dröja ännu ett par år innan något ärende ännu kan avgöras, före­ slår han en förlängning med tre år. Ordföranden i fiskevärderingsnämnden för saltsjökusterna av Stockholms och Gotlands län anför, att för närvaran­ de endast tre ärenden är anhängiga hos nämnden men att sökandens ombud i ett av dessa ärenden meddelat, att han har en mängd fall under utredning och att han svårligen före årets slut kan hinna med att så fullständiga utred­ ningen, att en bedömning kan göras i vilka fall krav på ersättning bör fram­ ställas. Ordföranden i fiskevärderingsnämnden för Mälaren och Hjälmaren har av samma ombud erhållit liknande upplysningar. Han anser att fiske­ rättsägare visserligen för att bevara sin talan kan framställa anspråk utan att precisera dem inom föreskriven preklusionstid men finner med hänsyn till svårigheterna för såväl advokater som lantmätare att färdigställa utred­ ningsmaterialet rimligt att ansökningstiden utsträckes, lämpligen med högst två år. Ordföranden i fiskevärderingsnämnden för saltsjökusterna av Sö­ dermanlands och Östergötlands län framhåller, att det finns anledning an­ taga att flera anspråk skall framkomma, om tidsfristen förlänges, och att det således kan vara lämpligt att förlänga densamma med minst två år för undvikande av framtida missnöje bland kustbefolkningen.

De övriga sex ordförandena ställer sig avvisande till en förlängning av tids­ fristen. Ordföranden i fiskevärderingsnämnden för Hallands samt Göteborgs och Bohus län meddelar, att det icke vid något tillfälle antytts för honom att det skulle vara svårt att få framställningar om ersättning färdiga före årets utgång. Ordförandena i fiskevärderingsnämnderna för Norrbottens och

Västerbottens län, för Västernorrlands och Jämtlands län samt för Kalmar och Blekinge län förklarar, att det enligt deras mening för undvikande av rättsförlust torde räcka med att vederbörande före tidsfristens utgång an­ mäler anspråk utan angivande av beloppets storlek och att sökanden där­

5

efter kan få tillfälle att komplettera ansökningen. Den sistnämnde påpekar

även att i ett hos honom anhängigt ärende en förlängning av tidsfristen kan

medföra vissa nackdelar för sökanden. Denne har nämligen fiskat i oskif­

tat fiskevatten och ersättningsfrågan kan icke avgöras förrän det visar sig

att fiskevattensägarna icke väcker anspråk beträffande samma fiske, eller

alltså först efter tidsfristens utgång.

Jämväl kammarkollegiet har, efter att ha tagit del av yttrandena från

ordförandena i fiskevärderingsnämnderna, avgivit utlåtande i ärendet. Kol­

legiet avstyrker förlängning av preklusionstiden. Nu gällande preklusions-

tid är enligt kollegiets mening tillräckligt lång för att omfattningen och vär­

det av skada som orsakats genom 1950 års fiskerätts- och vattengränslag-

stiftning skall kunna bedömas av vederbörande fiskerättsägare. Den som

icke före tidsfristens utgång är beredd att angiva visst belopp torde, i likhet

med vad som anvisats i ett av statsrådet Hjalmar Nilson den 19 april 1955

i första kammaren avgivet interpellationssvar, kunna bevaka sin rätt genom

att dessförinnan reservationsvis anmäla anspråk. Med hänsyn härtill före­

ligger icke någon nämnvärd risk för att nu gällande preklusionsbestämmelse

i och för sig skall behöva orsaka rättsförlust. Kollegiet anser å andra sidan

att en förlängning av preklusionstiden skulle medföra vissa olägenheter och

hänvisar därvid till vad ordföranden i fiskerivärderingsnämnden för Kalmar

och Blekinge län anfört. Vidare yttrar kollegiet, att en förlängning kan vara

till nackdel även ur allmän utredningssynpunkt. Med varje år minskar så­

lunda självfallet möjligheterna att erhålla tillfredsställande utredning i den

för bedömandet av ersättningsfrågor betydelsefulla omständigheten hur fis­

ket utövats och vilken avkastning det genomsnittligt givit åren närmast före

lagändringens ikraftträdande. Bland annat bevaras icke självdeklarationer

längre tid än sex år efter taxeringsårets utgång.

Departementschefen. Av den verkställda utredningen framgår, att det åt­

minstone på vissa håll synes föreligga svårigheter för dem, som kan vara

berättigade till gottgörelse för mistad fiskerätt enligt 1950 års lag, att till­

fredsställande förbereda sin ersättningstalan före utgången av innevarande

år, då den i lagen stadgade anmälningsfristen utlöper. Det kan icke anta­

gas att svårigheterna överlag beror på försummelse från fiskerättsägarnas

sida att i tid påbörja de erforderliga utredningarna. Dessa utredningar blir

tydligtvis ofta mycket tidskrävande och kan i regel icke verkställas utan bi­

träde av advokater och lantmätare. Det har påpekats att möjlighet finnes

att reservationsvis, utan förebringande av närmare utredning, anmäla er­

sättningsanspråk innan fristen utlöpex*. Ett sådant förfaringssätt är emeller­

tid uppenbarligen ur olika synpunkter mindre önskvärt, och risken för rätts­

förluster torde likväl icke vara helt utesluten. Det synes därför föreligga

behov av en förlängning av anmälningsfristen.

Det är givet att vissa olägenheter kan vara förbundna med eu förlängning

av tidsfristen. Betydelsen av dessa synes dock icke böra överdrivas. Om en

förlängning — med hänsyn till att fiskevärderingsnämnden för avgörande

Kungl. Maj. ts proposition nr 216 år 1955

av viss ersättningsfråga niaste ha kännedom om vilka övriga ersättnings­ krav som föreligger — skulle medföra att en ersättningsberättigad får vänta på gottgörelse och därigenom åsamkas ränteförlust, medger gällande be­ stämmelser att skälig hänsyn tages härtill vid bestämmandet av ersättning­ en. Därjämte kan fiskevärderingsnämnd vid längre uppskov med avgörande av ersättningsärende tillerkänna sökanden förskott på blivande ersättning. Några väsentliga nackdelar ur allmän utredningssynpunkt torde icke behöva följa av en måttlig förlängning av anmälningstiden.

På grund av det anförda vill jag förorda att, genom ändring av 2 § i 1950 års lag, tidsfristen för anmälan av ersättningsanspråk förlänges med för­ slagsvis två år. Lagändringen bör träda i kraft omedelbart. Det bör ankom­ ma på ordförande i fiskevärderingsnämnd att i likhet med vad som skedde vid ikraftträdandet av 1950 års lag utfärda kungörelse om den nya fristen. Föreskrifter härom kan utfärdas i administrativ ordning.

I enlighet med vad nu sagts har inom justitiedepartementet utarbetats förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 § lagen den 1 december 1950 (nr 599) om ersättning för mistad fiskerätt m. m.

Föredraganden hemställer, att lagrådets utlåtande över lagförslaget, av den lydelse bilaga1 till detta protokoll utvisar, måtte för det i § 87 regerings­ formen omförmälda ändamålet inhämtas genom utdrag av protokollet.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemstäl­ lan bifaller Hans Kungl. Höghet Regenten.

Ur protokollet:

Sven Fischier

■6

Kungl. Maj.ts proposition nr 216 år 1955

1 Bilagan, vilken är likalydande med det vid propositionen fogade lagförslaget, har här ute­ slutits.

Kungi. Maj.ts proposition nr 216 år 1955

7

Utdrag av protokollet, hållet i Kungl. Maj:ts lagråd den 18 no­

vember 1955.

Närvarande:

justitieråden Lech,

Regner,

Lind,

regeringsrådet Lorichs.

Enligt lagrådet den 17 november 1955 tillhandakommet utdrag av proto­

koll över justitiedepartementsärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Re-

genten, Hertigen av Halland i statsrådet den 11 november 1955, hade Kungl.

Maj :t förordnat, att lagrådets utlåtande skulle för det i § 87 regeringsfor­

men omförmälda ändamålet inhämtas över upprättat förslag till lag angå­

ende ändrad lydelse av 2 § lagen den 1 december 1950 (nr 599) om ersätt­

ning för mistad fiskerätt m. m.

Förslaget, som finnes bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av

e. o. hovrättsassessorn Bengt Wieslander.

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran.

Ur protokollet:

Sverker Jonson

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 216 år 1955

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj. t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 18 november 1955.

Närvarande:

Statsministern

Erlander , ministern för utrikes ärendena Undén , statsråden

Zetterberg, Torsten Nilsson, Sträng, Ericsson, Andersson, Hedlund, Persson, Hjalmar Nilson, Lindell, Nordenstam, Lindström, Lange, Lindholm.

Efter gemensam beredning med chefen för jordbruksdepartementet samt statsrådet Hjalmar Nilson anmäler chefen för justitiedepartementet, statsrå­ det Zetterberg, lagradets den 18 november 1955 avgivna utlåtande över det till lagrådet den 11 november 1955 remitterade förslaget till lag angående ändrad lydelse av 2 § lagen den 1 december 1950 (nr 599) om ersättning för mistad fiskerätt m. m.

Med förmälan, att förslaget av lagrådet lämnats utan erinran, hemställer föredraganden, att förslaget måtte jämlikt § 87 regeringsformen genom pro­ position föreläggas riksdagen till antagande.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­ trädda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen, att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Chr. af Winklerfelt

Stockholm 1955. Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner

551709